Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1914

Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van allo soorten HAARWEBKEN BALT A DB one Coiffeur Oosthaven 31 Inschrijving van Leerlingen De Directeur der Ambachtsavondscfiool maakt bekend dat gelegenheid zal bflstaan tot Inschryvlng van Nieuwe Leerlingen voor den aanstaanden Cursus op Dinsdag I September a s y in het gebouw van den Handolscursiiiaan het Paradijs des avonds van ftot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebben doorloopen Zij die zoodanige verklaring niet kannen overleggen of tot een hoogere klasse verlangen te wordon toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op DONDERDAG 3 en VRUDAO 4 SEPTEMBER a s des avonds te 7 uur in het gebouw van den IlandelBcuraoB De Directenr B E SPyKER Az Gouda 19 Augustus löl Terrogen Drogisterij Westhaven It WOLFF 4 et Sociëteit Ons Genoegen Bij gunstig weer zal Zondag 23 AuguMus ISÜ in tm an a MW in den tniii Mij Concert worden gegeven door de muziek van het alhier liggend Garnizoen onder directie van den Kapelmeester E ELSKNAAR EntrcSe voor leden en niet leden f QaZS per persoon Uilitairen heneden den tang v Jlftojer f OiiO por persoon r D Mtto olibreiiEat kal eM n Mitdraien aan het Comlt tot stdin OW noodllldenden door de Mobilisatie HET BESTUUR ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 29 Inmaakkruiden 9i f 9 rji l AA T ti VOOR ff B üHULLül llllJÏI Ceresit Ceresitol wï ÉeD cemeni m nMü door ééne enkele bestrgking 30 Groote Draaisfeeg 2 Telefoon 2157 gAat de slager zelde mij dftt hij zcU door eea psniachen schrik werd bevangen en zijn Trouw huis en have met do gansohe alaoliterij mitsgadere een vette koe bad moeten achterlaten De slager vermoedde wel dat dit beest den Dultschers een lekker maal zal hebbcM i opgeleverdDe toekomst der vlucKteUngen w o veel vrouwen en kinderen uit de dorpen en die te Antwerpen zqn aangekomen is natuurlijk zeer somber zooaia zich gemakkelijk laat denken Nog liet ik m vertellen dat het sclignt alsof het Belgiache leger als bij verrassing bij Cumptisch is slaags geraakt Het is gebleken dat daarbg geen voldoende hulp aan de gewonden kon worden geboden De fantasie der Antwerpsche bevolking voegt hieraan toe dat de Duit che soldaten de meesten der Belgische gewonden eenvoudig afmaakten Doch ik laat dit praatje voor rekening van deu opgewonden geest der Antwerpsche bevolking In elk geval biyf ik tot het laatste oogenblik in Antwerpen Antwerpen 21 Auguetus De legerautoritoiten en de stedelijke maglutraten hebbon hedenmiddag alle vluchtülingen uit Brussel en andere plaatsen bij proclamatie verzocht naar hunne woonplaateen terug to koeren Ik ben naar hot station gegaan doch kon slechts het tegenovergestelde constateeren De stroom Bn vluchtolingen die do stad binnenkomen gaat onverminderd door Wel hobbco In de vroegte tol van vluchtelingen hun reis naar Gent voortgezet Hot schijnt dat de militaire overheid vornomen had dat in versohillendo dooien dor stad wapens en munitie zou zijn geborgen Er had althans een streng onderzoek plaats en hedenmorgen Is een T ultach schip met oen groote hoeveelheid Iwmmen ontdekt die naar vanzelf spreekt door de overheid In beslag zijn genomen en in Itet arsenaal In veiligheid zijn gebracht Nog steeds komen aan het middenstation trolnon vot gekwetsten aan Zij die 7w lar gewond zijn worden op oen draagbaar naar beneden gebracht en per am bulanceauto naar het hospitaal vervoerd H tfi ieuuon op v rplc ors va bet Koo flfKfulB liet PrinBosje dat zlah door al die na righoid niet laat afschrikken zag Ik h denmorgen op hare wandeling door de siad bij hot Vlaatiische Hoofd Het aohijnt dat dit Koningskind een voorliefde hoeft voor do Schelde vanwaar zij bet uitzicht heeft over de stad Vanmiddag liep bier hot gerucht dat de Koning te Antwerpen aou zijn teruggekeerd Paa had deze maro vat gekregen op de menigte of alles stroomde samen voor het paleis waar het al spoedig zwart stond van de mensohen Zelfs w erd verteld dat te Ostende een schip zou gereed liggen om de Koninklijke familie in goval van nood over bot kanaal to veiligheid Ie farengon De mehigte werd in hïfer vermoeden üog versterkt door de oauweeii oid vaÈ oen p rouUlo gendarmen die voor het paleis met een afdouimg van de Guide had post gevat De nieuwsgierigen werden echter teleurgesteld want niemand was te zien Slechts nu on dan stopte oen auto voor de poorten van hot paleis waaruit dan een hofdignltarls of een andore autoriteit stapte Vanmorgon sprak Ik korten tijd mot twee Duitsoho krijgf evangencn die hier zijn binnengebracht op govaar af vwr een Duitscho spion te worden uitgemaakt door do achterdoohtigo menigte Ik vroeg hun een on ander en zij vertelden mij dat zij ztob de laatste drie dagen haddon gevoed mot kroten on beetwortels die zij op hot veld hadden gevonden Dergelijke verhalen over uitgehongerde krijgsgevangenen komen uit alle doelen van het land maar ik wilde mijzelf van de waarheid overtaigon Ik vroeg Imn verder ol zij iets wisten te vertellen van gevochten maar zij verzekerden mij niets te woton on maakten dtm Indruk zeer spoedig van hun regiment te zijn gescheiden Overigens msaakten ook deze menschon In al bun arnT zaligheid den indruk dat zij zich voelen als kleine radertjes in het grooto uurwc rk dat de General Stab heel Het beste nieuws verneemt men nog door dan met dt zen dan met genen te spreken Zoo vortelde m een koopman die uit ïfeokelen was gevlucht dat in Mochelen in den avond van Dinsdag op Woensdag eengroot convooi oorlogstuig kanoiynen en mitrailleuses waren aangokomein bewaakt door een brigade gendarmos en lansiers Dit convooi hadden de Belgen op de Duitschers buitgetmaakt Over de vraag wanneft r de toegangen tot Antwerpen zullen worden gesloten heeft de proclamsfcie van heden door den Antw rpschen burgemeester de Vos uitgevptardigd op last van den gouverneur der stelling Antwerpen fnitenant generaal Dofoux klaarheid gebracht In dezo proolemaiüe wordt de burgerij bekend gemaakt dat vanaf Donderdag de toegangen tussohen de vwtingen zuUen zijn gesloten Het verkeer van voetgangers eu voertuigen van allerlei aard lang de vestingen zal uitsluitend door de stadspoorten mogen geschieden Één fotograaf diei VO yr de güllua treerde bladen arbeidt en zich te dicht bij de grenzen vertoonde werd aangehouden en het duurde wel eenige uren voor hg zich wederom in vrijheid bevond Dat onze vriend de fotograaf eenige angstige uren had doorgebracht laat zich wel begrepen als men weet dat in dezen tijd korten wetten worden gemaakt Over het algemeen is het ontraden zich met een fotografietoestel te vertoonen want voor gij het weet heeft men een meuigto achter zich die u voor een spion houdt en ia het zoover dan is berg uw lijf de boodschap De Dultschers in België De toestand in en om Brussel GENT 21 Aug Naar was overeengekomen zouden de Duitschers heden namiddag om 4 uur Brussel binnentrekken van te voren heeft de burgemeester met de Dnitsche militaire overheden geconfereerd De burgemeester heeft gisteren een beroep gedaan op de inwoners van Brussel om de orde te handhaven en zich van uitdagingen te onthouden GENT 21 Aug Zesentwintig huzaren en 10 uhlanen zijn hedenmorgen voor de toegangswegen van Brussel verschenen de burgemeester is hen tegemoet gegaan om met hen te spreken In den namiddag zijn Duiteche officieren in een automobiel over de Groote Markt naar het stadhuis gereden onderwijl detachementen begonnen de stad op verscheidene punten te bezetten De telegraafkantoren en de stations zijn gesloten Gedurende den geheelen dag zijn tallooze vluchtelingen in de richting van Gent en Ostende vertrokken MECHELEN 21 Aug Part Volgens de laatste berichten is bot in Brussel zeer kalm Door Duitsche oavalerie patrouilles wordt rondom Brussel gepatrouilleerd Alle verbindingen tusschen Brussel en Antwerpen en het binnenland zijn afgesneden Te Hasselt hebben de Duitschers paarde ea wstgeps jppgeëisclit De strijd om Antwerpen ROOSÏINDAAL 1 Aug Part Koning Albert is te Antwerpen aangekomen Minister De Brocqueville verzekerde hedenmorgen aan een dagbladoorrespondent dat alles beter loopt dan men wel had durven hopen Het behoud der stellingen zal niet zonder nieuwe gevechten z jn maar hierop is België voorbereid Eerder nog dan sommigen wel donken zal de groote strijd aanvangen waarin ook wij zeide de Minister ons woordje zullen aan de gansche wereld bewijzen dat ile BO m dei kerien vap VlaamJemMJ en die der zeshonderd Francl imonten immer tiöt Sfrijheidsroem van Belgig waardig zijn Ik versta dat degenen die niet op de hoogte zijn zooals wij ietwat twijfelen maar weost gerust de toestand is uitstekend besloot de Minister ANTWERPEN 21 Aug Van Belgische zijde Hedenmorgen heeft zich een patrouille uhlanen in de omstreken van Berlaer op 22 K M van Antwerpen bij Lier op 15 K M van Antwerpen vertoond De Belgische troepen deden eeü uitval waarop do Duitschers vluchtten De Belgen namen den Duitschen commandant gevangen ANTWERPEN 21 Aug De verkoop van alcohol is binnen de versterkte stelling van Antwerpen verboden ROOSENDAAL 21 Aug Part Volgens modedeolingen van grenswachten bij Esschon zijn op 5 K M afstand van de grens uhlanen gezien LONDEN 21 Aug Via Gent Het Ministerie van Oorlog deelt officieel mede dat het Belgische leger in goede orde op de stellingen rondom Antwerpen teruggetrokken is De Duitschers bij Gent T RNEUZEN 21 Aug Part Vluchtelingen die uit Gent te Terneuzen aankwamen deelen mede dat het binnentrekken der Duitschers te Gent elk oogenblik wordt verwacht De burgemeester heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin de bevolking tot kumte wordt aangemaand De burgerwacht heeft order gekregen de wapenen in te leveren GENT 21 Aug Evenals de burgemeester vftn Antwerpen heeft ook die van Gent een proclamatie tot de inwoners gericht waarbij hij hen tot kalmte aanmaant bij een eventueele komst der Duitschers Naar de Fransoho grens ANTWERPEN 21 Aug Van Belgische zijde Een groote Duitsche troepenmacht is Brussel doorgetrokken in ZuidWestelijke richting ROOSENDAAL 21 Aug Part Volgens onze laatste inlichtingen is het waarschijnlijk dat er op Belgisch grondgebied een groote slag zal worden geleverd Het grootste deel van het Duitsche leger trekt over Ciney naar het Zuiden ten einde de Fransche grenzen te bereiken De forten van Ijuik ANTWERPEN 21 Aug Van Belgische zijde De forten van Luik zijn nog steeds in ons bezit Duitsche krijgsgevangenen BRUGGE 21 Aug Achttien Duitsche officieren en 432 manschappen die krijgsgevangen zijn hebben h en Duinkerken verlaten met bestemming naar men zegt naar Engeland Zij werden begeleid door gendarmen met de bajonet op het geweer Duitsche overwinning BERLIJN 21 Augustus officieel Onder aanvoering van den Kroonprins van Beieren hebben de Duitschers tusschen Metz en de Vogezen in Lotharingen een belangrijke overwinning behaald 7000 Franschen worden gevangen genomen on veel geschut buitgemaakt De Fransche troepen werden over de goheeie linie verslagen en zware verliezen toegebracht De Duitscho troepen rukken met on weersta anbaren drang voorwaarts en zetten ook heden de strijd op denzelfden voet voort De Franschen teruggeslagen PARIJS 21 Aug De Fransche troepten zijn bij het Marne Iiijnkanaal tot den terugtocht gedwongen Vermoedelijk de erkenning van de uit Berlijn geseinde overwinning Red De inval der Duitschers in België BRUSSEL 21 Aug Officieel N R Crt Duitschland heeft Brussel een oorlogsschatting van tweehonderd millioen francs opgelegd Éije lnDlest Twee AmstöiJdamsohe Persfotograven die het Belgische oorlogsveld bezochten vertellen ons het volgende van hun wedervaren Het doel van onzen tocht was eenige opnamen te maken van Diest de plaats waar de Duitsche troepen het eerst werd verwacht De reis van Brussel tot het voorlaatste station Sichem was zeer voorspoedig dank zij de goed geregelde treinenloop in België In Sichem kwam een afdeeling wielrijders carabiniers in d i trem Zy namen met hun geladen geweren plaats voor de vensters Tot Diftst giQ alles goed maar nauwelijks hadden wij het klome station verlaten of een hevig geweervuur kondigde aan dat de Belgische troepen met de Duitsche slaags waren geraakt Overal vanaf de wallen Diest was vroeger een sterke vesting werd het vuur der Duitschers krachtig beantwoord Men hoorde het fluiten der kogels die vaak de huizen binnen drongen het werd een sauve que peut van burgers die in allerijl de stad verlieten zooveel mogelijk hun have met zich voerende Na ongeveer 1 2 uur hield het suizen op en trokken de carabiniers zich terug Velen haalden ruimer adem meenden dat ook de Duitschers waren afgetrokken Wij meenden ons arbeidsveld nu buiten Diest te moeten zoeken en begaven ons op weg naar de dorpen in den omtrek der stad die in brand geschoten was te fotografeeren Onderweg werden wij aangehouden door een troep infanterie en hoewel onze papieren in orde waren werden wij onder geleide naar Diest teruggebracht daar een wantrouwend burger ons voor spionnon aanzag Daar de bevelvoerende officier afwezig was werden wij in een der lokalen van het stadhuis in arrest gesteld Een Daitsch aviateur ofTauler machine waagde zich boven de stad doch toen eenige welgemikte schoten op hem gelost waren verdween hij spoedig Langzamerhand kreeg de stad weer haar gewoon aanzien terug Plotseling veroorzaakt een sissend geluid hevige opschudding onder de personen die zich op de stoep van het stadhuis hadden verzameld Er was een granaat over de stad gevlogen en weldra bleek uit een oorverdoovend geknal dat de Duitschers begonnen waren de stad die zij verdedigd waanden met zwaar geschut te beschieten Toen een dezer shrapnells op het marktplein neerkwam vluchtten allen in de kelders der huizen Wij kwamen met onze bewakers in de kelders van het stadhuis terecht waar ook reeds vele stedelingen een veilige schuilplaats haddon gezocht Een der chefs van het station kwam binnen hevig onder den arm verwond door een granaatscherf en werd zoo goed mogelijk met behulp van zakdoeken verbonden In angstige spanning luisterde het gezelschap naar het gedreun der kanonnen dat steeds aaphield Hierbij kwam het oorverdovend gebonk van eenige Duitsche gevangenen die opgesloten waren in de cellen van het stadhuis en schreeuwden om losgelaten te worden Plotseling werd de deur van den kelder geopend en verscheen een arbeider met geheel bebloed hoofd die op de drempel ineenzakte Hem was door een granaat het rechteroor afgeschoten Ook deze man werd zoo goed mogelijk verbonden Tevergeefs werd door eenige moedige mannen getracht om in de kerktoren de witte vlag te hijschen Het mocht niet baten de trap was weggeschoten Tusschen het kanongebulder hoorde men het kreunen der gewonden Doordat hun kanonvuur niet beantwoord werd schenen de Duitschers te begrijpen dat zij een weerlooze stad beschoten Ondertusschen was het den burgemeester gelukt de witte vlag uit het stadhuis te steken waarna het schieten ophield N a eenigen tijd vulden de verlaten straten zich weer met menschen die voor den nu naderenden vijand vluchtten Ook wij maakten van een onbewaakt oogenblik gebruik om een goed heenkomen te zoeken en bereikten na een zware marsch langs de paa beschoten wallen het stadje Aerschot waar wij den laatsten trein namen die ons naar Brussel bracht In Oorlogstijd Spionnage bureaux In alle landen die by den oorlog betrokken zijn heeracht een ware spionnenvreos Men moet drommels voorzichtig zgn wil men ook niet voor spion worden aangezien Want in oorlogstijd vooral neemt men tegen spionnen krachtige maatregelen In het algemeen beschouwt men spionnen te veel als teekenaars technici of militairen Een spion is echter slechts detectief en koopman Op den heelen aardbodem vindt men spionage bareanx die alle met elkaar in correspondentie staan Wil Duitaohland weten hoe het staat met de nieuwe Engelsche onderzeeërs of met de Fransche vliegmachines het heeft slechts het spionage bureau op te bellen en het wordt volledig ingelicht Slechts om de berichten van dat bureau te controleeren zal Duitscbland af en toe eenige ofiicieele verspieders naar Frankrijk moeten zenden Het voornaamste werk is echter al door de bureaux gedaan In Brossel hebben ide verschillende militaire detectieve combinaties steeds hun hoofdzetel gehad Bij deBrusselsche politie waren in 1912 l4 dusdanige bureaux bekend Waarschijnlijk zijn zo nu verplaatst Wellicht zetelen ze thans in Den Haag Bern is eohter ook voor de handelaars in militaire en maritieme geheimen de geliefkoosde Het volgende is merkwaardig De meeste bureaux bedienen alle groote landen Bij hetzelfde bureau hetwelk Duitscbland de teekeningen van de respectievelijke Fransche forten bezorgt informeert de Republiek naar het nieuwe Duitsche snelvuurgeschut Men zegt dat sedert 1 907 ook Nederland met een spionage bureau in relatie staat Een geheime post zou daarvoor op de oorlogsbegrooting zgn gebracht Het Ministerie van Oorlog zou höt evenwel niet te doen zijn om te weten te komen hoe men het beat België of Duitscbland zou kunnen aanvallen maar het spionage bureau zou al het nieuws op militair gebied in het buitenland de Nederlandscho Begeering meededen Het zouden dus meer rap portagediensten zijn Gewaarwordingen in den kogelregen De Italiaansche overste Margiarotti ondervroeg een 2000 soldaten die aan den stryd in Tripolis hadden deelgenomen over hun gewaarwordingen in den slag Het meest opwindende oogenblik voor den soldaat bleek te zijn het eerste knallen der schoten Maar bijna allen voegden er aan toe dat deze opwinding bij de volgende gevechten steeds minder hevig werd Anderen weer verklaarden dat zij den grootsten angst voelden wanneer zij in de eerste rijen gedrongen werden en aan het vgandelijk vuur blootgesteld waren zonder iets te kunnen doen Het bevel tot oprukken of bestormen der vijandelijke stellingen was dan een ware uitkomst Versohijneelen als hevige dorst tranende oogen heesch geluid en sidderingen zgn niet zeldzaam Wanneer zijn superieur beeft wordt ook de soldaat sterk beïnvloed En toch hebben dapperen als Hendrik IV Tarenne en Fred de Qroote ook in den slag getrild Dit is van groot belang omdat in den slag de of ficieren voor den soldaat alles zijn één beweging ééo woord is voldoende om hen aan ta vuren of te ontmoedigen Margiarotti vroeg den soldaten ook welk gevoel hen beheerschte in het gevecht of het vaderlandsliefde religieuse gedachten of andere gevoelens waren Ik ging verder omdat mm officier verder gjng was het alge meene antwoord Het slagveld van Europa Ongelukkig land dat België I Sedert eeuwen ia het door zijn mooie lig ging en geschiktheid voor het doel uitverkoren als het slagveld van Europa Geen land waar de laatste eenwen zooveel oorlogen gevoerd zrjn als jnist in België En de Franschen de broeders zijn het die wel hal het grootste aantal veldslagen daar geleverd hebben Brussel alleen werd vijfmaal door Fransche troepen belegerd driemaal met succes Ia 1696 werden daar 4000 huizen in brand geschoten die tot op den grond to afgebrand zijn En nog vier maal daarna in 1708 1746 1792 en 1794 werd de hoofdstad door Fransoien bedreigd of genomen In den krjg van Frankrijk tegen Spanje vu België weer het operatie terrein Ook de oorlog die den vrede van Utrecht voorafging werd voor een groot gedeelte op Belgisch gebied gevoerd België viel toen aan Oostenrijk ten deel In den Oostenrijksohen Successieoorlog heroverde de Maarschalk van Saksen voor Frankrijk het land Bg Fontenoy overwon hij in 1745 de Engelsohen evenals in 1746 bjj Eou oonx Toen later de oorlog tassohon den keizer en Frankrijk uitbrak werden de slagen bij Jemappea 1792 Ifeerwinden en Fleunis 1794 op Belgischen bodem geleverd Eerst in de 19de eeuw was Frankrijk aan Belgische zijde De Hollanders overwonnen in 1831 de Belgische troepen bg Hasselt en Leuven en toen kwamen de Franschen hun broedera te hnlp De citadel van Antwerpen die in 1880 dooi den Hollandschen generaal Chasaé beschoten was werd in 1832 door do Franschen veroverd Het meest bekend is België als slagveld wel door den kabp tegen Napoleon die Ligny en Belle Ailisni en Waterloo beroemd maakte Ook onze vrijheidsoorlog tegen Spun werd voor een deel op Betgischen iit im gevoerd Daar was in 1600 de sla Nieuwpoort en daar belegerde ias Uanrits Ostende Het vlakke gedeelte ten zuiden van Brussel was altijd zeer geliefd voor oorlogvoerenden Wmmeer zal de lijst van veldslagen in België nn w aangevuld kunnen worden Die Wacht am Rhein Een Amerikaan die zioh te Berlijnbevond constateerde met verwondering het feit dat de passeerendesoldaten ook het tweede couplet van Die Wacht am Rhein kenden Hijweea erop dat velen gewoonlgk vande meest bekende voll liederen alleenhet eerste couplet van buiten kennen Men beleedigt een Dnitscher doorvan hem te denken dat hij de geheele Wacht am Ehein niet uit het hoofdkent meende een Dnitscher Maunu nog iets merkte de ïankee op jullie moeten de tweede strofe veranderen Jullie zingen daar wel van durch hnnderttausend zuckt eischnell maar wanneer ik mij de ogfers der Duitsche bevolkingsregisters goed herinner dan is dat getal walwat verouderd Het moet toch zijn durch Millionen zuckt es schnel Do onzichtbare aëroplaan De Fransche geleerden Clément en Rivière hebben onlangs een nieuwe toepassing gevonden voor celluloseacetaat Zij willen het zeildoek der aeroplanes vervangen door celluloaeacetaat bereid op een speciale manier Daardoor krijgt men een soepele doorschijnende bedekking die tevens ondoordringbaar en onbrandbaar w Deze aeroplanes zijn zelfs op geringe hoogte onzichtbaar Deze eigenschap zal hun bij oorlog zeer te pas komen ufi a B3iTID A 31 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg Onder tandscommissie Beleefd verzoekenwij geregeld tgdig med4deelr g te mogen ontvangenW vergadecingrn concerten vennaköMl heden enz m deao d n ia out agenda te vermelden pe Dpukkerü van V Brinkman Zoon Markt 31 jkri spoedig en tot nor Jile prijzen glie dpukwerken gpr den nandel en voor parti allier geiiruili peven uit de Hofstad CCXLVII vorige week schreven wij dat de lentie al goed op weg was zich den eersten schrik te herstellen proces heeft zich sinds dien ge ielgk ontwikkeld en thans valt alteconstateeren dat de ondetoefUnd de gemoedelijke rust en de l e gelatenheid weer is ingetreden fjBn denj e echter niet dat de econoi che gevolgen van den oorlog hier M gevoeld worden Het tegendeel is iar Er heeft overal een lofwaardig itreven plaats naar uiterste zuinigheid m het ligt voor de hand dat allerItfst datgene wordt nagelaten wat als Ide fSs overdaad kan worden aanImerkt Deu Haag is in vele opzichten eldestad en het is dns te begrijpen 1 de bezuiniging zich hier ter stede fck doet gevoelen Al de honderden pnkels in artikelen die niet tot de fÉgeliJkscho levensbehoeften bebooren liKi zich op eens genegeerd De luxulllse lunohrooms waar s middags de Itrijkjes lustig streken en een mondaine tokte h erschte zijn thans verlaten magazijnen van mode artikelen Iranneu wel sluiten t Is vol seizoen I iedereen is voldoende voorzien van kleedij en sieraden me3rdere aanschaffing wordt uitgesteld omdat ze niet noodig is Er is nu een alles fdoend f xQuus voor hep die om wolko l fi Qfi dfln pok ni 3t wenscji n te koopeii 4Jjwaohten en vporberei zm op liet lïgste dat koipen kan ia W algemoeno fichtwoord Feesten worden er niqt Meven de lijst van trouwlustigen is kwaardig kleiner geworden Het olg is dat recepties achterwege tven diners een zeldzaamheid wor De patisseries de goud en zilveriden de bloemenwinkels ze zijn de iten die daarvan de dupe worden ant zij leven van die feestelijke uren het leven der rijkeren Wij brachten eenige dagen geleden een bezoek aan het Westland Vredig Mgen do vel4en en Z9 bUkerden in de imerzon Opmorkplijjc weinig werlfYolk wa c fe zi6i Tqph yvas meni der de bevolking over het algemeen mr optitaistisch De handel heeft onrerwacht een geduchten klap gekregen t prijs van honderd pond tomaten de in drie dagen tijds van f 10 70 op f 1 30 maar daarna steeg hij weer af kwam hij niet meer boven de vier f llden En juist stonden de tomaten t jaar © r zoo prachtig bij beloofden een buitengewonen oogst Zwaar den hangen de druivenboomen og is de tijd van volle rijpheid voor e vrucht niet aangebroken en misMlüen herstelt de handel zich inmiddels Weer zóó zeer dat de druiven prijs iifllen houden Het deed ons vreemd Mti dat allerminst geklaagd werd over gebrek aan werkkracht Bijna het tegendeel Juist schijnt de oogst in het tatiium te zijn dat weinig werkvolk noodig is Maar bovendien steken de wouwen in het Westland heel wat ffinker de handen uit de mouwen dan die in de steden Onze indruk was dat hot Westland tóch wel zal weten te redden al is het latuurlijk een feit dat een onherstellaar verlies reeds geleden is en nog el geleden zal worden De uitvoer itómt weer toe en ook de doorvoer if r het buitenland wordt boter De t aiddellijke nabijheid van dezen chtbaarsten strook van ons land Mft een groote geruststelling voor pk Haag trouwens als er iets is rover wij ona weinig ongerust en dan is het wel over den mondTaad van ons land t Is op het inblik de kwestie maar hoe krabin wg een jaar lang vooruit op kracht De cijfers die dezer dagen een der Hollandsohe bladen zijn Bnbliceerd over den voorraad leveus r in ons land toonen aan dat het in dat opzicht allerminst zorgwekid uit ziet Jn enkel woord over de militairen iden Haag Allicht zullen er onder lozers zijn die verwanten onder bezitten en misschien hooien zij te veel van hén Soldaten zijn nlijk slechte briefschrijvers Zoo nik wg soldaten spraken leek het dat zij het niet kwaad hadden Zij vervelen zioh te veel en dat ia jammer Er worden al van tal van zgden pogingen in het werk gesteld om amusement te brongen doch dat neemt niet het eentonige van den dag dienst weg Dagelijks zien wij het militair bedrijf in onze onmiddellijke omgeving Dezer dagen hebben wij langen tijd de middagmaal bereiding in oogenschouw genomen t Ging er genoegelijk toe Op een stuk weiland is een houten schuur getimmerd die als keuken is ingericht Hotel Hagenbeck heeft een grappenmaker er met krijt opgeschreven Alles gaat in het groot de aardappelen worden met den slang op de waterleiding afgespoten Er was maar één ding dat ons hinderde n l de ontzettend vieze pakjes van de koks Ze geleken meer op kerels die riolen schoonmaken hun handen waren zoo vuil ala v n een smid Leek het ons dat overigens de boel er nog al zindelijk ui ag het zien van die vuile koks ontnam ons allen eetlust Gelukkig zagen de soldaten zelf het niet zoo griezelig in Toen wij aan één van hen vroegen of die kok altijd zoo vies geklood was antwoordde hij heêT leuk noemt n dat vies hij heeft nogal z n Zondagsohe pak aan 1 Of het bittere ironie was dan wel verschil in smaak tusschen hem en ons weten wg niet hij moest weg om aardappelen té jassen Intusschen zien de soldaten er gezond uit en dit is toch voorloopig hoofdzaak HAGENAAR Advertendëü Voor do vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij hot overlijden van don Heer C J C HOOOENDUK betuigen wij onzen hartelijkon dank Utt aller naam M HOOÖENDIJK DntKZ WAGER Oouda Augustus 1914 V ï o famiUe HOOGBNDIJKbe tuigt haren hartehjken dank voor óa belangstelling bij hot overh don van hun geliefden brooder on bohuwdbroeder d n heer C J C HOOOENDIJK ondervonden Gouda Augustus 1914 Aanbesteding Op DINSDAG t SEPTEMBER 1914 des avondrf en 8 uur zal door onder i geteekenden namens het Beitnur der Bouwvereeniging HET VOLKSBELANG te Gouda in do Molksaloii HOLLANDIA Markt 40 aldaar worden aanbesteed Het schilderwerk aan 75 woningen in aanbonw aciiter de Cornelis Ketelstraat te Gouda Bestek is tegen betaling van f 0 50 te verkrijgen aan de Directiekoet op hot werk aldaar wnar tevens nndore inlichtingen worden verstrekt De architecten J M BAKKER H J NEDEKHOKST Aan de 11 N L to S iiooNirovFK is vacant de betrekking v in Jaarlijk sche toelage 8 X f iB Sollicitanten gelieven zioh vóór 15 Sept a s schriftelijk aan te molden bij den Directeur der R N L te Schoonhoven F M HEMMES Ie Uualiteit WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 30 et pei 5 ons Aanbevelend LANGE TIENDEWEG 27 Teleph 313 Aamlielene De Mamheienmalf van Apotheker BOOM gennest spoedig in enuitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 et 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 Goudsche en Leids che Kaas Aanbiedingen gevraagd van icieine of grootere partijen Br fp Mo 27S9 Bup dezer Courent l D BOOR 6on la levert tegen concurreerende prijzen Engelsche Gasvlamkolen gezeefd en ongezeefd per wagon of per schip i 0EiiPu5T 5IBARE OOUOA vmiciff Fotograf e Artistiqueyi AteUer W J VAN ZANEN OosÓiaven M Fotografieën in Aquarel Pastel on Olieverf worden in élk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer voel succes en uitnemend geschikt voor gelogenheidsgesohenkon ==== RUIME KEUZE HJSTEN VOORRADia Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur HAAST U zoolang onze wooppaad IstfoM I0wepaii wij ifogloli Oude dus zonder verhooging onze diverse soorten Anthraciet en Kolen Prijscourant op aanvraag BETALING è COHTANT g JOH DESSING Co Kantoor i Ooatliaven 26 Gouda Prima lalerÉlile ïëm droge isirei wordt verwerkt met cement en zand gebroken Javarijst 8 cent pep pond Aanbevelend L VAN DER BEER Lange Tiendeweg 45 A