Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1914

De Regeering van België protesteert zoo krachtig mogelijk tegen de juistheid der geuite bewenngen en tegen de schandelijke bedreigingen van weerwraak Indien het een of ander feit strijdig met de wetten van den oorlog later m est worden vastgesteld zou er gelegenheid bestaan het juist te waardeeren rekening te houden met de begrijpelijke opwinding die de wreedheden door de Duitsche soldaten bedreven onder het Belgische volk een door en door eerlijk volk maar energiek in de verdediging van zijn rechten en in zijn eerbied voor de menschelijkheid uitlokken Lang zou reeds de lijst zijn van die gruwelen waarvan we de eerste bijeenbrachten indien we haar thans moesten publiceeren Geheele streken zijn verwoest en afschuwelijke feiten zijn in haar dorpen bedreven Een Comité gevestigd aan het Departement van Justitie te Brussel stelt den catalogus dier gruwelen met een nauwgezette onpartijdigheid vast Bij wijze van voorbeeld worden eenige feiten genoemd die den gemoedstoestand en de wyze van op treden van verschillende Duitsche troepen schetsen van een Zundertachen slager die daar werd doodgeschoten omdat hij door den schildwacht aangeroepen zich hieraan eenvoudig niet stoorde thans komt ons weer een ander geval ter oore van de NoordBrabant8ch Duit sche grens Een boerin met een kar vol groenten passeert de wacht De schildwacht roept haar aan Op zijn halt wiedaar antwoordt de vrouw goed volk De zenuwachtige houding der vrouw wekte echter de achterdocht van den schildwacht en hij gelastte haar den groentewagen te ontladen Zij wilde wat tegensputteren doch in oorlogstijd maken de militairen korte metten en heeft zich een ieder maar aan de sommaties te onderwerpen D e soldaat doet dan kort en goed zijn phcht en de burger heeft het hem niet lastig te maken Een tweede maal gelast de schildwacht haar den wagen te ontladen Noodgedwongen gaat de vrouw hiertoe over en na bleek al spoedig dat onder de groenten op don bodem van den wagen een man lag verborgen Vrouw en man werden gearresteerd en naar de wacht opgebracht De wagen werd geconfiskeerd Het onderzoek zal hebben uit te maken of men hier al of niet te doen heeft met een spion of met een ander persooD die in alle geval reden scheen te hebben om zijn reis van de eene naar de andere plaats op deze geheimzinnige manier af te 18 Een sohryven van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs waarbij een aanbeveling wordt gedaan voor de voorziening van een vacature in haar midden Dit schrijven luidt aldus Gouda 5 Augustus 1914 De plaatselijke Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwijs heeft de eer U te berichten dat er tengevolge van het overlijden van den heer C J C Hoogendijk eene vacature in die Commissie is ontstaan Ingevolge het bepaalde in artikel van de verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezicht op de scholen voor Middelbaar Onderwijs te Gouda heeft genoemde Commissie de eer voor de opengevallen plaats bij U aan te bevelen de heeren 1 J DE BRUIJNE Opzichter van Rijnland 2 J O WINTERSWERP Opzichter Rijkswaterstaat De Commissie voornoemd A H TEEPE voorzitter WILLEM GOL secretaris Aan den Gemeenteraad van Gonda Ter visie Wordt vervolgd icmmm Stadsnieuws GOUDA 22 Augustus Onze stadgenoot de heer J in t Veld slaagde gisteren te s Q ravenhnge voor het examen Fransch I o Ifpouwenrubriek C o n f r u i t p r a a t e o huidige oorlog hoeft 6éa goed ding iiK t Zich gebracht de prijzen ao verachiilendc Jovensmiddelen zijn gedaald Eu dit 18 leta waar de huiBvrouw die voortdurend de nadcelen on ellendige gevolgen van den oorlog ondervindt rekenmg mee moot houden De lage boterprijs heett hlechtB kort geduurd de eieren stijgen ook al weer eu de visch wordt schaarsch liet ooft ie echter verbazend goedkoop Den heelen zonior door zijn we verwend 1 r zijn b v m luijn taniiJie nog nooit zoo lang CQ oo vi el aardbeien en en gegeten als dit jaar De voorraad appelen en peren waarmee ons land overBtroouid wordt is echter enorm La men hoort Bpotprijsjen noemen De komkommers en tomaten zijn ook zoo goedkoop Het 18 wtrkc Jijk jammer dat deze vruchten nog zoo betrekkelijk weimg gegiten worden Voor komkommer kent men bijna niet anders dan do oude wtjze van liereidtng met bijvoeging van wat zout het water uitpersen en aanmaken niet olie azijn peper enz naar smaak Gestoofde komkoiiunera kent bijna niemand Hiervoor wordt de zuiver geschilde komkommer in reepen gesneden en daarna in stukJoB men ontdoet ze van de pitten Nu laat mea d stukken in een watgroote pan in water met een beetje zout acht Hloven waarvoor zij niet veei tijd hebben Dan laat men in een andere pan of achotel boter braden of geel fruiten vennengt dat met het kokomraernat on bereidt het volgende mengsel 1 i 2 iierdooiüfs worden met 1 2 lepels bloem flink geroerd met oen lepel schept men nu het koKikommernat uit de pan en oogt gofitadig roerende bij do eieren zoo ooi nat als men denkt noodig te hebben T an giet men dit mengsel bij de komkommers laat het nog waf stoven en zet het daarna m do hooiklst of wikkelt ftet in papier I at tomaten niet meer gebruikt worden IS ook heusch zonde Ik voor mij geloof echter dat het hier geldt onbekend maakt onbemind on bovendien men moot do meeste vruchten lecren eteij Wie voor het eerst in oen banaan bijt viadt hot week en flauw goed De verbeterde exportmiddelcn hebben den invoer van de pisang sterk Ijovorderd de vracht werd goedkoop althans voor den burgerman boreik1 aar en nu is de banaan haast oven geliefd als de sioaaeappol Om echter op de tomaten terug te komen alleen de Iiefholiber lust ae raaw en het aantal hofhebbcrs is niet groot Meer in den smaak vallen gestoofde tomaten die als volgt toebereid worden Goede rijpe tomaten wa8eht men doet ze io kokend water laat ze daar oven in over koken noemt zo er uit en ontdoet ye van de buitenste echil Boter wordt gebraden daarin logt inea de tomaten met wat zout of oen bouilionblokje naar smaak en laat ze zoo een paar minuten stoVOTi dan bindt men alles met paneermeel oï fijne beaobuit en kan men het in papier wikkelen of do hooiklst zetten Legersokken reitelijk zijn wij het breien afgewend on de gemiddelde huisvrouw hoeft zich heusch niet te aehamon wanneer zo met precies meer weet hoe een koua in elkaar zit Daarvoor hebben wij tegenweordig de machinale brei innchtingen 1 r is echter groote vraag naar eigen gebreide sokken voor de militairen Voor haar die in oen vrij kwartiertje de breipennen ter hand wil nemen geef ik hierbij do doorsneomaat Neem 4 draads sajet maakt een boordwijdtc van 74 atckon longto van de boord 4G toeren lengte van het boon 60 tr 32 naadjea hiel 28 tr U nd kleine hiel in verhoudmg voot 76 tr 38 nd teen in verhouding Concert Militaire kapel Het muziekcorpB van hot DopotBatai ion alhier zal uiorgon onder leiding van den kapelmeester i Isiuaar opnieuw in don tuin der Sociëteit Ons Genoogwi een aonoert gevon waarvoor de toegang voor do niilitairon nlet leden voor geringen priJH ia opengesteld De bate welke dit concert zal opleveren komt ten goede aan hot Comiió tot steun van do Noodlgdendon door de raoItlllBatte Men leze do advertentie In dit blad Diefstal van planten Door de politic la alhier aangehouden 7ekero R alhier woonaohtig die te Boakoop bij de flrnia llavenborg Boor rozonslruiken en bloomen hooft ontvreemd De oatvroemdo planton werden in liowlag goQomcn Do aangehoudono Is overgebracht naarBoskoop teneinde aldaar voor den biirgemcofitör te worden geleld fERf ADEBl 6VANDENGEIIEiTEB UD VRIJDAG 21 AÜOUSTUS 1914 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig zijn alle leden De notulen der vorige vergadering welke ter visie hebben gelegen worden onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Door Gedeputeerde Staten der provincie zijn goedgekeurd l het Raadsbesluit van 24 Juli j l tot het wijzigen der gemeonte begrootmg dienst 1914 in verband met de reorganisatie van de brandweet 2 het Raadsbesluit van 24 Juli j l tot het brengen van verschillende wijzigingen m de gemeente begrooting dienst 1914 3 het 2 aanvnllingskohier voor de heffing van schoolgeld op de Burgerscholen dienst 1913 Deze mededeelinge worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voorstel van Curatorpn vanhet Gymnasium tot het aanstellen van tijdelijke leerkrachten voor den Oursns 1914 15 aan die onderwijsinrichting Is gedmkt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 2 Het verslag der Commissie uitden Raad over het aan haar opgedragen onderzoek der gemeente rekening voor het dienstjaar 1913 Is gedmkt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd De Voorzitter Namens den Raad zeg ik de Commissie dank voor het uitgebrachte tapport 3 Het verslag der Commissie uitden Raad belast met hot onderzoekder begrootingen voor het dienstjaar 191B van de Bank van Leoning en de beide Hoffmansstichtingen Dit verslag luidt aldns Gouda 10 Augustus 1914 Aan den Gemeenteraad van Gonda De Commissie door U bedoeld tot het nazien de begrooting varllde Bank van Leening en die der beide Hoffmansstichtingen voor het dienstjaar 1915 heeft de eer U te berichten dat zij zich van di taak heeft gekwetSn zj heef O geen bedenking bedoelde begrootingen zooals die zijn aangeboden bii U ter goedkeunng aan te bevelen J VAN GALEN Morcurlaa De afd Qouda van do Nat Bond van Handels en Kantoorbedienden MorciiriiiB houdt Wofluadsg 26 Aiigs a 5 In do bovenzaal van Hot Schaakbord oen huls boiidelijkc vergadering waarin o in aan do orde komt oen bcstmirsvoorHtet om Rtonn to vefleenen aan hot PlaatBoli k Oom tA tot Htoim aan de noodbjdonden door de mobilisatie Predikbeurten te jïouda REMONSTRANTSOira KKRK Voorm lOVa uur Ds II VAN ASSENDELFT GROOTE KERK Vroegpreek to 7V2 rs Ds J P VAN MELLE van Kralingen Voorm ton 10 ure Ds DEUR Nam teh 2 ure Geen dienst KliEINE KERK Nam ten 2 ure Ds CANNEGIETER Kinderpreek ton 5 ure De heer J VISSER LUTHERSOHE KERK Yoorm teh 10 ure Ds SCHARTEN GROOTE KERK Huwolijkeinzegening Woensdag 26 Aug 12 uur Ds CANNKGIETER GROOTE KERK Bidstond Donderdag 27 Augustus s avond 8 uar Qemeentel ke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 21 Augustus Volwassenen 1 voeger witter 5 hoiera steenbikkera 1 stoelenmatter 1 houtzager 1 beitser 1 mandenmaker 3 verlakkors 1 hekelaarster 4 boerenarbeiders 1 pottenbakker 1 opzichter bounit 10 timmerlieden 1 machinale houtbewerker 3 metselaars 8 opperlieden 2 schilders 2 meubelstóffeerders 12 meubelmakers 1 scheepmaker 1 J IJSSELSTIJN Az VAN DER WANT Het verslag der dommissie nit den Raad belast met het onderzoek der begrootingen voor het dienstjaar 191B van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen van weldadigheid Dit verslag luidt aldus Gouda 10 Augustus 1914 Aan den Gemeenteraad i6n Gonda ondergeteekenden werd door U edragen het onderzoek der begroo ngen voor 191B van de gesubsidieerde instellingen van Weldadigheid Wij hebben aan die opdracht voldaan en vinden naar aanleiding daarvan vrijheid U tot onveranderde goedkeuring te adviaeeren J VAN GALEN J VERGEER W BOKHOVEN De Voorzitter ik zeg deze Commissies dank voor het uitgebrachte rapport en stel voot deze begrootingen Gemengde Berichten Vervoer van een spion Men sthrgft ons Werd dezer dagen uit Woensel gemeld Abonneert U SI t op de Goudsche Courant Yersphijnt dagelijks Bevat De lelegrammen en berichten van het Oorlqgsterreiüi welke inkomen tot s namiddags 5 uur Eigen correspondenties nit Nederiandsciie Legerplaatsen van de Nederlandscii Belgisclie grens uit Parijs en van het Oorlogsterrein Abonnementsprijs per kwartaal ff 1 25 fpanco per pq t f 1 50 per weeK O IO aan huis bezorgd Bureau Marlet 31 Gouda v Hu Tel Int b £ Nieuwe ahonnementefl worden dagelijks aangenomen ISGHE COURANT RDAÖ 22 ATJGUÖTÜS 914 Veede Blad L@22lJ SJ3 Een noodkreet aan de Dagbladpers V orgaan der Vereeniging van ivers van Dagbladen De Noderihe Dagbladpers schrijft Iftt is force majeure Dat overmacht en dit beteekent dat fop zich beroepen onze ad verteerdie contracten met ons hebben Piloten om niet te adverteeren Eoiize geabonneerden die thans jnist Ie en dnre berichten wensohen I met te betalen te tasschenpersonen van onze geteerden boekhandelaren en van je adverteerders advertentiebu x om quitantiën en wissels te peigeren fje Post en de Spoorwegmaatsohap I om onze couranten slecht te bejn joter om extra belasting te heffen iiize papierleveranciers om den gejtraoteerden papierprijs op te slaan OBze goede vrienden om van ons Ératis pakken couranten te verlanItB voor de milititairen ten velde 4 de klanten onzer particuliere druk jèrgen die niet laten werken en zelfs Jeriodieken niet laten verschijnen Wij zitten er mic den in en als wij rfn aangesloten bij den Nederland hen Bond van Boekdrukkenjen Joggen van de secretarissen der Genitale Cqmmissie bericht dat ondanks Ie oorlogsovermaoht die overal wordt toegepast als middel om aan terplichtingen tegenover ons te ontiomen voor ons de opzeggingstermijn foor onze werklieden niet is verArt En inmiddels hebben wij zeer oge kosten voor onze vele berichten te betalen en kunnen wij de gezinnen onzer werklieden die als soldaten zijn apgftaefea niet onverzorgd laten Veldprediker Ds M ten Broek predikant bij de Slfed Herv öem te Groninjjen heeft ïh aangemeld als veldprediker bij het Ned leger Goud voor de Amerikanen Da Amerikaansche kruiser Tennes oe met goud voordo hulpbehoevende Imerikanen die naar huil vaderland piillen terugkeoren lag gisteravond reaatB van den Nieuwen Waterweg De handel herstelt zich Donderdag zijn via Nieuwe Schans 80 beladen wagons uit Duitschland teGroningen aangekomen terwijl 33 volle wagens vandaar uit naar Duitschland Contr Uitvoer ijaar Duitschland Men schrijft uit Winterswijk aan de N Ct De invoer van vee boter eieren enz per spoor naar Duitschland is sedeit gestaakt Er wordt geen machine meer gestuurd Een lading levend vee welke juist naar Duitschland gezonden zou worden werd nog flings naar Z enaar verzonden over welker plaats de uitvoer nog mogelijkk ia N R Crt De Duïtschers In België Protest van de Belgische Regeering De Belgische Legatie deelt mede Door bemiddehng van een neutrale I Mogendheid is het volgende Belgische 1 Protest tot de Daitsche Regeering go i richt S n ölgië dat den vrede vffldo is door aitBchlaod genoodzaakt de wapenen te nemen en een wettige verdediging B stellen tegenover een aanval dien iiets rechtvaardigt en die strijdig ia mot de ernstige overeenkomsten der tiactaten Het stelt er zijn eer in den strijd iMyaal te voeren en alle regelen der letten en gebruiken van den oorlog in acht te nemen Sedert het binnentrekken der Duit Bche troepen op zijn grondgebied heeft zgn Regeering in alle gemeenten doen jpabhceeren en zijn bladen hebben eiken lag herhaald de bepalingen die aan j4e burgers niet combattanten verbie t en daden van strijdenden te ver l hten tegenover de troepen en de I tailitairen die het land overweldigen De inlichtingen waarop het Duitsche gouvernement zich thans gelooft te SuiMien baseeren om te beweren dat feie Belgische bevolking het volkenrecht overtreedt en niet de minste achting waardig ia zijn stellig op dwaling be Inutend met de rapporten ter visie te leggen Aldus besloten 5 Een voorstel van B en W omden dienst der gemeente reiniging ineigen beheer te nemen Het daarbijbehoorende advies der gezondheidscommissie is inmiddels bij 6 en W ingekomen Het voorstel van B en W is gedrukt rondgedeeld Het advies der gezondheidscommissie luidt aldus Gouda 18 Augustus 1914 Naar aanleiding van nwe missive d d 28 Jnl j l No 737 onderwerp Gemeentelijken reinigingsdienst hebben wij de eer U mode te deelen dat ook wij meenen dat het in eigen beheer nemen door de gemeente van de gemeente reiniging verre te verkiezen IS boven de verpachting aan particulieren zooall tot nog to is geschied Wij onderschnjven ten volle de meening van den heer G A de Monyé te Zutphen en diens ooncluBiön waartoe hij komt in zijn aan uw College nitgebracht rapport Wij vertrouwen dan ook dat de Raad dezer gemeente aan uw voorstel om de gemeente reiniging in eigen beheer ts nemen z n sanctie zal verleenen Namens de gezondheids commissie De Voorzitter Dr P J A LEVEDAG De Secretaris Mr F H KRANENBURG Aan Burgemeester en Wethouders van Gouda Ter visie 6 Een voorstel van B en W omaan de Koningin opnieuw goedkeuringte verzoeken voor de heffing vansluisgolden aan het ReenwijkscheVerlaat Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 7 Een praeadvies van B en W op het adres van J Rond alhier waarbij wijziging verzocht wordt vande voorwaarden waarop de Raad bijzijn besluit van 6 Maart j l vergunning heeft verleend tot uitbreiding vande Cornetis Ketelatraat Is gedmkt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W omover te gaan tot opheffing der betrekking van rooimeester Een voorstel van B en W tothet stiohten van een derde openbarebewaarschool in de Korte Akkeren 8 en 9 zijn gedrukt ondgedoeld en worden ter visie gelegd 10 Een voorstel van B en W tot het wgzigen der gemeente begrooting dienst 1914 in verband met detoe te kennen vergoedingen aan gezinnen van Militie en Landweerplichtigen Ib gedmkt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W tot herziening der jaarwedden van hetonderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen en herlialingsscholen Een voorstel van B on W tot oprichting van een gemeentelijkfonds van verzekering tegen de geldelijke gevolgen van gedwongen werkeloosheid Een praeadvies van B en W op het adres van het Hoogheemraadschap van Rijnland over rioolafvoerzijner opziohterswoning Een schrijven van Burgemeester en Wethouders waarbij ter vaststelling worden aangeboden de begrootingen der gemeente lichtfabrieken voor het dienstjaar 1915 Een schrijven van B en W waarbij een voordracht wordt gedaanvoor de benoeming van een Leeraar in het Vakteekenen voor Machinebankwerkers en andere Metaalbewerkers aan de Ambachtsavondschool Een voorstel van B en W om de oprichting van een gemeentelijken keuringsdienst van waren eenjaar uit te stellen 11 16 zijn gedrukt rondgedeeld en worden ter visie gelegd 17 Een schrijven van B en W waarbij ter vaststelling wordt aangeboden de begrooting der inkomstenen uitgaven van de gemeente voorhet dienstjaar 1915 Dit schrijven luidt aldus Gonda 21 Augustus 1914 Wij hebben de eer Uwe Vergadering hierbij ter vaststelling aan te bieden de door ons ontworpen Begrooting van de inkomsten en uitgaven der Gemeente voor het jaar 1916 sluitende in ontvangst en in uitgaaf met een totaal bedrag van f 741014 10 Aan den Raad der Gemeente Gouda De Voorzitter De begrooting is in het eind van Juli door B en W vastgesteld wij honden het voor zeer goed mogelijk dat door ons nog eenige wijzifflnj illl gebracht zal worden Ik sOT Wiet trekken der afdeelingen nit te stellen tot de eerste vergadering in September Aldns besloten e