Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1914

1 machiaist 3 stokers 1 machinebankwerker 4 blikslagers 6 letterzetters 1 kleermaker 8 bakkers 3 snikerbakkers 6 sigarenmakers 1 kellner koetsier 6 schipperB tainlieden 2 grondwerkers 5 pakhuis knechten 4 loopknechten 39 werklieden zonder vakkennis Halfwas of aankomende 1 stoelenmaker 1 rijwioïreporaténr 1 kniper 4 meubeistoffeerders 4 meubelmakers 1 touwslager 1 stoker 1 bankwerker 3 blikslagers 1 loodgieter boekdrukker letterzetters 1 kleermaker 4 bakkers 3 suikerwerkers 1 sigarenmaker 1 tuinman 3 loopknechten win kei juf f rouw wei klieden zonder vakkennis lieerlingen en jongens 1 klerk Aanvragen van werkgevers Volwassenen 2 b gerlieden Leerlingen en jongons 1 letterzetter INGEZONDEN Bmtpu vcrautwoordclykhetd dnr Red Kaasproducent en Kaashandelaar M de S Beleefd verzoek ik U oonige ploabrnimte in nw veelgelezen blad in verband met den tegenwoordigen toeBtand Btj voorbaat dank In bijna elk blad vindt men waarachnwingen tegen de praktijkon van menschon dio zicK niet ontzien van den ontredderden toestand gebruik te maken ter bevoorrechting van ziclizelven ten koate van inderen In eigen gezichtskring merkt men ook dergelijke handelingen op en daarop openlijk te wijzen lijkt mij noodig opdat er zoo min mogelijk menschen de dupe van worden De kaashandelaar doorleeft als ieder ander moeielijko tgden Niemand zal ontkennen dat volle pakhuizen mot duro kans en miaschien nog wat dubieuae vorderingen in het buitenland hem vrij wat schade beloven Wie zal trouwens zyn deel niet krijgen van deze algomeono malaise Met volle recht mogen wy echter vragen of dit motivoert het optreden van sommigen hunner Is het te verdedigen dat getracht wordt een gedeelte van het door ben te lijden verlies af t wentelen op den boer terwijl men toch niet zal durven beweren dat deze categorie van menschen door dezen toestand geen verliesposten te boeken zullen hebben Wat gebeurt er Men heeft zijn kaas verkocht vóór den oorlog maar nog niet geleverd en de handelaar laat thans weten dat hij ze nu niet wenscht te ontvangen Op welken grond Natuurlijk is die kaaa te duur Bij minnelijk overleg is hier van de zijde van den boer wat toegevendheid zeer zeker op zyn plaats Ieder make voor zichzelf uit hoever hij in deze gaan wil Natuurlijk houdt dit verband met de meerdere of mindere goede verstandhouding tusschen beiden Maar geen enkel recht kan de handelaar doen gelden om deze kaas niet te ontvangen Evenmin heeft hg eenig recht om by de betaling van reeds geleverde partijen korting toe te passen Het wisselen van hoog en laag in prijzen zijn nu eenmaal risico s van den handel zoo wel als koopen of huren van lattderijen of het zijn geld steken in varkensmeaterijen risico s zijn van den boer De aanleidende oorzaak van dit schrijven is dat er zich gevallen voordoen waar een hooge korting wordt toegepast op de betaling van partijen kaas die vóór Oen oorlog zijn geteverd en verkocht Dit toch is 1 te kras Kaas toch ia een artikel dat contant wordt verkocht en omdat de boer nu stilzwijgend toelaat dat de handelaar Miiien tijd gebruik maakt van dit te Tinaeren bedrag en dus crediet geeft daarom moet hij ten slotte ondervinden dat hem een korting wordt opgelegd die hem bij contante betaling niet was aan te rekenen geweest £ n evenzoo aan de andere zijde heeft die handelaar die het traagst is met betalen een voorsprong op zijn medehandelaren van de onbillijkate soort £ n als dan dit toepassen van kortingen plaata heeft dA4r waar de man onder de wapenen is geroepen en dus een in dit opzicht onervaren vrouw deze handelszaken moot opknappen dan laat ik t aan elk weldenkend mensch over deze handelingen de naam te geven die zij verdienen Gaarne houd ik mij bereid de namen te ontvangen van die firma s die zich aan dergelijke dingen schuldig maken Blijken dan sommige firma s zich bijzonder daartoe geleend te hebben dan zal ik niet schromen aan het bestuur van den Bond an Kaasproducenten te verzoeken deze namen te publieeeren dan wanneer er weer een meer normale toeatand is gekomen De boeren zullen daarmede zijn gewnarachuwd en de eerlijke handel wordt misschien van eenige schadelijke loten ontdaan Nogmaals herhaal ik dat ik geenszins ben togen minnelijke schikking maar wel tegen het onrechtvaardig gobrnik maken van den nood of de onkunde in deze van do boeren in het bijzonder vooral ddclr waar de natuurlijke verdediger van de belangen van het gezin noodgedwongen afwezig is Wettelijk bestaat er geen enkel recht om de handelszaken in kaaa anders af te wikkelen ala voorheen Zedelyk zijn er gevallen die een achikking zeer gewenaoht maken Ijaat ioder boor pal ataan echter ala recht en billijkheid in t gedrang komen Wij loven in eon tijd dat bruut gewold op hot oorlogat roin hoogtij viert geen machtspositie mag echter leiding govon in handslszakon Tot heden heerschen daar nog andere begi ippen Deze begrippen to vorlovendigon zal leiden tot gezondere toestanden Mot beleefden dank Uw dw dienaar A V WIJNEN Voorz Bond van Kaaaproduconton Stolwijk Augustus 1914 Inzameling ten behoeve wan het NEDERL ROODE KRUIS Stadgenooten I Onderstaande oproep van ons Ned Roodo Kruis verscheen overal in den lande T ees dien ook eens mot aandacht en laat ons er aan toe mogen voogen dat uw etffpn Vrouwen Comitó hulp veel hulp eoo noodig heeft waar ook hier de Noodhulp Ziekenhuizen van het Roode Kruis moesten gereed gomaakt worden tot opname van gewonden en zieken Wij hopen n later uit te noodigen tegen een kleine entree eon kykje to komen nemen vóór alles woftr opgeborgen is en do gebouwen aan hun oorspronkelijke bestemming tomg worden gegeven Qij zult dan zelve zien hoe kostbaar de inrichting van een hospitaal is Steunt ons met uwe gaven ook de kleinste is welkom hoowel ons Gomitó wet degelijk hoopt op vele groote giften ook I Oproep In de sombere on spannende dagen dio wij beleven is voor het Uoode Kruis do sohoono taak weggelegd hnlp en steun te verleonen aan zieke en gewonde krijgslieden Zal het Nederlandsche Hoode Kruis in alle opzichten goreed zijn om togonovor uwe landszonen zijn taak naar eisch te vervullen dan behoort het bestuur over zeer ruime geldmiddelen te knnnen beschikken Ook al zyn de tijdsomstandigheden vorro van gunstig meenen wij toch ten behoeve van het edele doel van het Roode Kruis thans een beroep te mogen doen op de offervaardigheid der ingezetenen overtuigd als wij zijn dat een ieder bereid zal wezen naar vermogen bij te dragen om den zegenrijken arbeid waarvan de leiding berust bij Zijne KoninklUke Hoogheid de Prins der Nederlanden te doen plaats vinden op waarlijk onbekrompen schaal Moge dit beroep op de bekende mildheid der burgery niet te vergeefs zijn gedaan en onze verwachting dat er vele en ruime gaven zullen vloeien worden bewaarheid Ons Vrouwen Comité voor Gouda van het Nedeflandscho Roode Kruis stelt zich voor op Dtnsdag 26 AuguHtwt eene inzameling te doen honden door dienstmeisjes die zich hiervoor welwillend beschikbaar stelden uiUluitend bij hare collega s en op Woensdag HG Augustwi eene algemeene collecte Iq honden door een aantal dames en heeren meest jenge krachten Moge hunne toewijding en moeite rijkelyk beloond worden zeer zeker zal dit hun taak tot een aangename maken en ons Comité tot groeten dank stemmen Vrouwen Comité v Üonda v h Nederl Roode Kruis M J TEN BOSCH Sholtens Voorzitster E DK BACKER M V D 8TRAATEN Sphüijt J V ITERSON Gbaaitland C V REEDT DORTLAND N J SCHELLING Secreöares Pen in gm Gouda 22 Augustus 1914 Opg ave van Personen die zich gedurende de week van 22 Aug tot 29 Aug in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben VICUTROKKEifBN A W Hoogendijk uit R van Catsweg 34 naar Scheveningen Pantsierstraat 36 J E J Tainenburg uit Nieuwehaven 30 naar R dam Aert van Nesstraat 56 J C Signer uit Nieuwsteeg 1 naar R dam Oranjeboomstraat 393 J H Ransijn uit Vertorenkost 29 naar Waddiniveen M J Kok uit Doelenstraat 8 naar don Haag Hoelscheweg 06 van den Broek uit Vrouwe teeg 12 naar den Haag Gedempte Sloot 122 J B Hammer uit Boomgaardatrnat 40 naar Delft Poortstraat 45 P Beijera uit Bleekerssingol 23 naar Breda Karnemelkstraat 7 J D Brandt uit D buurt 7 naar Zonnemaire J J van Wijk uit K Tiendeweg 8 naar R dam Boerhoenschestraat 112 J G Kropman uit Gouwe 54 naar den Haag Weimarstraat 248 W C van Hooff uit IJssellaan 96 naar Loosduinen Haagweg 301 K M Mets uit Markt 26 naar R dam Zwart jan straat 122 L W Veen uit Snoystraat 85 naar den Haag Hobbemaplein 24 H Wentzel uit Groenendaal 80 naar Gorinchem I angedijk 162 J Klein uit C Ketelstraat naar I aren O C Oosterling uit Prins Hendrikstraat 11 naar Delft Buiten Watersloot 83 W va Dijk uit Groenendaal 1 naar Oudewater G Biemond uit Koizerstraat 74 naar Amersfoort Krommestraat 22 W J Kraan uit Markt 15 naar den Haag Rubenstraat 141 J Idsinga uit Boelekade 94 naar R dam Da Costastraat 24 M A Schuddeboom uit Gouwe 115 naar A dam Kerkstaat 353 J Kooyman uit Karnemelkstoot 97 naar Zeist C de Hoop uit 3de Kade 57 naar Boskoop Achterkade 46 L A de Vries uit Zeugstr 104 naar den Haag Nieuwstraat 25 L Klaassen uit Krugerlaan 45 naar Nijmegen Waldeel Pyrmomtsingel 85 A Mourik uit Turfmarkt 34 naar Niouwerkerk a d IJsel Laatste Berichten LONDEN 22 Aug Hbld De Daily Express verneemt uit Ostende dat gisteren een ontmoeting plaats had tusschen de bondgenooten en do Duitschers op een punt ten znidwoston van Brussel De uitslag van het treffen was gunstig voor de bondgenooten Te Waterloo zijn Ulanen gezien Officieel wordt gemeld dat in Brussel volkomen rust heerscht De opmarsch der Duitschora PARIJS 22 Aug Ofiicieel Duitsche cavallorie gevolgd door legercorpsen zijn in westelijke richting door Brussel getrokken Namen is gdeeltelijk ingesloten Een hevig artillerievuur is op d stad geopend De Duitschers zetten aan weerazijden van de Maas hun opmarsch voort buiten het bereik der kanonnen van de forten van Namen OorlogsBchattin g Door den Duitschen legercommandant zijn volgens de bladen oorlogsschattingon opgelegd aan de provincie Luik 50 millioen francs en aan Brussel 200 millioen francs BRUSSEL 21 Aug De bladen melden dat de Duitjichers Ninova Alos en Halle bezet hebben Te Ninova ca 25 K M ten westen van Brussel zonden 15 000 manschappen zgn De Daitsche troepen zullen Centraal België doortrekken ondanks allo protesten die worden gehoord TERNEUZEN Vluchtelingen die oit Gent hier aankwamen deelen mede dat het binnentreden der Duitschers te Gent elk oogonblik werd verwacht De burgemeester hoeft een proclamatie uitgevaardigd waarin de bevolking tot kalmte wordt aangemaand De burgerwacht heeft order gekregen de wapenen in te leveren Serviërs en Oostenrijkers ROME 22 Aug De bladen ontvangen bericht uit Nisj Servië dat doiJt het hoofdkwartier der Serviërs een groote overwinning wordt gemeld De slag duurde 4 dagen en werd geleverd bij Loznetza Aan beide zijden waren 150 000 man bij het gevecht betrokken Het Oostenrijksche leger dat de Drina was overgetrokken werd verslagen Aan beide zijden werden groote verliezen geleden De Serviërs maakten groote voorraden buit en namen duizenden Oostenrijkers gevangen Amerikanen in Dnitschland BERLIJN 22 Aug In strijd met de berichten in buitenland sche bladen betreffende slechte behandeling van in Duitschland verblyvende Amerikanen verklaart de Amerikaansche gezant te Berlijn dat de behandeling van Amerikanen in Duitschland dezelfde is van die der Duitschers SOFIA 22 Aug Het departement van oorlog heeft bevolen de haven van Bourgas voor den handel te sluiten Do gewelddaden te Canne MAASTRICHT Ue Limburger Koerier bullctineert flat luitenant generaat VOD Hertrali inapecteur van den etappeudicnat Ie armcccorpa naar aatfleiding van liet rapport van den Uaitschen ViceCon Riil te Maastricht oen gestreng onderzoek lif eft gelast inzake den gewclddadigen dood te Canne van Mevr Postwick en advocaat Derks uit Rocklengo De zaak 7 worden geeteld in handen van den Krijgsraad AMSTi lRDAM De Directeur van het I oi tkantoor te Amsterdam maakt bekend dat volgeoB ingekomen bericht van de Koninklijke NcderlaudBcho Stoomboot maat ehappij het Stoomschip Kuterpe niet lieden doch morgen 22 Augustus naar Kopenhagen zal ver trekken Correepondi ntie voor Denemarken Zweden Noorwegen en Rusland kan nog tot uiterlijk 9 uLir s morgens aan het boofdpostkanlüor worden bezorgd Fen bombardement van Brussel Een onzer speciale correspondenten die gi liter a vond nog van uit Geut over do IlollandHche grenzen kon komen seint ons dat aldaar wordt verzekerd dat de DuitHcherw aan Belgiö oen ultimatum zouden lii i ben gesteld waarin wordt medegedeeld dat indien Belgiö Antwerpen niet overgeeft de DuitHchers Brussel zuilen bomIjardeeren Wij hebben geen bevestiging van dit bfricht kunnen krijgen en deelen dit onder de grootste reserve mode In den Elzae BERLIJN In verband met de gevechten in Lotharingen wordt nog van Duitpobe zijde bericht De Franschon zijn den aanval begonnen gelijktijdig uit Toul Nancy Lunevillo en Saint Dié zij werden gesteund door do orten bij Manonville Nancy Frouard Toul ea door die van ICpina Ite offensieve macht van de Fransche thans gebroken wie niet gevangengenomen werd moest vluchten De Landstorm DEN HAAG De Minister van Oorlog heeft dQ autoriteiten van de landweer verzocht den betrokken burgemeesters onverwijld opgaaf te zenden nopens hen die volgens de bepalingen van § 2 3 van de Landstorm instructie landweerplichtig zijn en niet in de registers van den landstorm zijn ingeschreven Vliegmaohino boven Gendringen Hedennacht om half twee werden de inwoners van Gendringen gewekt door het eigenaardige hun welbekende gebuid van een vliegmachine waarschijnlijk een Duitsohe vlieger uit Wezel Af en toe liet de vlieger een zoeklicht schijnen Na een p£wartier verdween het geluid met een wijden boog in de richting van Emmerik Het overlijden van den Paua ROME 21 Aug Heden had de eerste bijeenkomst van het college der kardinalen plaats De 23 kardinalen die tegenwoordig waren legden eerst den eed af Daarna werd de visschersring van Pins X gebroken die in het graf zal gelegd worden evenals het zegel waarmede de bullen verzegeld werden De begrafenis van den Pans is voor morgenavond zes uur vastgesteld en zal een zeer eenvoudig karakter dragen Het Igfc zal ov eenkomstig den nitdmkkeiyken wenscli van den overledene bijgezet worden in de crypte van St Pieter waar de Pansen sinds 17 eenwen begraven worden In de ver ering werd de bulle van den Sósten December 1904 over het conclaaf voorgel sen hetgeen volgens het Giomale d Italia een belangrijke geheime discussie verwekte Een Bnitsch bericht over Prankrijk BERLIJN 22 Aug Volgens berichten uit Pargs moeten de gevangenisaen overvol zijn 1300 matrozen zgn ter versterking van de politie in de stad aangekomen ter onderdrukking van ongeregeldheden waarvan door de strenge censuur geen melding kan worden gemaakt Volgens dffle berichten zou Frankrjik in groote moeilijkheden v rï eren wegens gebrek aan toevoer nit het buitenland Clemenceau zou hebben erkend in een artikel in Homme libre dat de Fransche financiën in benarden toestand verkeeren Beslag op het m l De Hoefgzer corr van het Hbld meldt dat in verband met bet feit dat de Ned Regeering beslag heeft gelegd op deni aanwezigen graanvoorraad hetzelfde geschieden zal met het meel De burgemeesters der gemeenten waar meelfabrieken gevestigd zijn ontvangen van den Minister van landbouw aanschrgving dat deze fabrieken Maandag a s moeten worden stopgezet teneinde den meolvoorraad tfe kunnen constateeren Daarna zullen de fabrieken weer gaan werken doch deze zullen dan alleen voor rul rekening malen Voor de distributie van het meel zal zooveel mogel k den gewooeD weg worden gevolgd teneinde ook de gewone tasschenpersonen en de cotnmissionairs hun verdiensten te lateo Treinen uit Zwitserland De Directie der H IJ S M deelt mede dat de treinen uit Zwitserland waarmede Nederlanders worden vervoerd heden aankomen als volgt Ie trein vertrek Bentheim 2 40 M E aankomst Amsterdam 5 41 aankomst Rotterdam 8 09 2e trein aankomst Amsterdam 9 55 aankomst Rotterdam 12 19 In Rusland BERLIJN 22 Aug Volgens bericht uit Kraukau is de mobilisatie in het gouvernement Grotno mislukt is daar slechts 80 o aan den oproep heeft voldaan Tengevolge van den mislukten oogst in Rusland zou hongersnood onvermijdelijk zijn Voeding voor behoeftigen DEN HAAG De Minister vw oo log heeft bepaald dat de van mïBt gebruik overgebleven spijzen voormtver het weghalen daarvan niet virpacht is door de burgerlijke overheid ter plaatse t r beschikking zultea worden gesteld aan behoeftige gezia nen De levensmiddelen mogen niet meer worden ingeslagen dan voor militair gebruik noodig worden geacht GKOENTENVEILING 21 AngDBttis 1914 Veiling Houtmansgracht 4 nnt Bloemkool van f 8 per 100 Sav Kool van f7 per 100 Roode Kool van f6 per 100 Spercieb v f5 tot f 7 per 100 pond Snijboonen v f 1 60 tot f 2 per 1000 Kropsla van f 1 50 per 100 Wortelen van f 2 tot f 3 per 100 Andijvie van f 1 60 per 100 Telegrafisdi Weerberidit van het Koninkirpc Meteriologiacb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7G7 0 t Biarritz laagste stand 760 3 te Shageo en Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden uit westelijke richtingen meest zwaar bewolkt wellicht eenige regen of onweer zelfde temperatuur BliRGERLIJKE STAND GEBOREN 20 Ang Gilles Jehannes onders G van Bnnrtïn en J J Boef Anna Jeanna Henriette ouders A Goedewagen en M Jonker 22 Cornelia Willemgntje ouders A van Asten en A Burger ONDERTROtrWD W G Rnpke te Maassluis en J Moerman L van Gelderen t Waarder en A K Uittenbogaard OVERLEDEN 21 Aug Willem van den Dnngen 28 j Johanna R weg geh met J Botterop 39 j REEUWIJK GEBOREN Adriana ouders P Jongeneel en K van der Star OVERLEDEN M Oostruu wedn van A van der Starre 66 j A Koster 61 i GEHUWD M Goudswaard en A Kooiman