Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1914

13559 Maandag 84 Augustus 1914 53e Jaargang GODMiHE mum 3ïTi© va ws eza Z d vertearLti©TDlo d voor C 0 u d © © ara OE stx©3s ©XL Versohijiit dagelijks behalve Z mi en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Frijs der adveutentiënI Van 1 5 gewone regpls met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend üienslaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels fO 35 bjj vooruitlielaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEMAN EN ZOON De Oorlog Van het Oorlogsveld Van onzen correspondent Antwerpen 21 Aagustas 1914 Interviouw Minister Broquevüle Geen nieuws goed nieuws zegt men dit is ons heden eens te meer verzekerd door den minister van oorlog Weea maar niet ongeduldig zeide ons baron do Broquevüle Nieuws mag ik n nog niet geven maar dit kan ik u zeggen dat alles béter van stapel loopt als wij wel hadden durven hopen Ons verdedigingsplan sedert jaren en jaren ingestudeerd voorzag dat een of meerdere mogendheden ons zouden ter zijde staan Welnu dit is zoo uitgekomen Sedert de Duitschers op Belgische bodem z n is dit plan niet alleen trouw maar heldhaftig gevolgd Daar zal de vijand het best weten van te spreken Niet alleen hebben wij ons verdedigd maar ook aangevallen en de Duitsoher weet reeds wat dit hem kost Zooals het te voorzien was en moest gebeuren heeft ons leger zich rond Antwerpen geschaard Dank aan ons le er hebben onze bondgenooten den d gehad hunne voorziene stellingen in te nemen Wij behouden onze stellingen Dit zal natuurlijk niet zonder ienwe gevechten gaan maar daar jn wij op voorbereid en eerder nog an sommigen het wel denken zal de groote strijd aanvangen en daarin zulien wij ook ons woordje te zeggen bben Wij zullen eens te meer aan e gansche wereld bewijzen dat de ncn der Kerlen van Vlaandoren on die der 600 Franchimontezen immer den vrijheidsroem van België waard Byn Do officieele Fransche berichten uiden dat te Luik alle forten nog tand houden tegen de aanvallers dit hadden wij nooit durven hopen De Buitschers zijn te Brussel Aalst Luik Diest enz wat nood Wij hebben er nooit aan gedacht een open stad zooals Brussel Diest of Aalst te verdedigen Dit werd nooit voorzien en het is daarom dat de gansche regeering en de Koninklijke familie naar Antwerpen gekomen is Neen wees gerust bei loot de minister met een handdruk do toestanden blijven schitterend voor ons beter als men denken kan en ik versta wel dat degenen die niet op do hoogte zijn zooals wij ietwat twijfelen Tot zoover de mededeeling welke minister de Broquevüle een vertegenwoordiger van het bureau Vaz Dias wel heeft willen doen Wat het nieuws aangaat dit is hier zeer schaars Wol weten wij dat de Duitschers doortrekken maar in Mechelen en Vilvoorde is geen enkele Duitscher te zien In Oent schijnt men ze te verwachten en de heer burgemeester Breun heeft gisterenmiddag een proclamatie doen aanplakken waar zakelijk gezegd wordt dat de Duitschers verseiden steden hebben bezet en ze ook te Gent verwacht worden Ook deze burgemeester doet eeri afroep tot de bevolking kalm te blijven en de wapens in te dienen Wat Namen aangaat daar hebben de Duitschers zich nog niet aangowaagd en dat zullen ze Inet Antwerpen ook niet Het is klaar en duidelijk dat de Duitschers dank onzen tegenstand de weg niet hebben kunnen volgen die de generale staf hun aangeduid had Thans zitten zij tusschen de forten van Namen on Antwerpen in welke in vogelvlucht slechts ongeveer eeatig kilometer van elkander zijn Wat Antwerpen zelf aangaat daar behoeft in geen geval voor gevreesd te worden zelfs op een volkomen afsnijden van de Scheldestad voor gasen electriciteitsverlichting aangaat die hebben wij voor maanden Van af heden mogen geen sterke dranken meer worden verkocht het dagblad de Nouveau Procureur vraagt in zijn editie van Vrijdagavond dat de regeering de grenzen zal openzetten voor den vrijen toegang van HoUandsch vee Dit zou de beste resultaten zoowel voor het Hollandsche als voor het Belgische volk hebben De algemeone staf van de verbonden legers heeft intrek genomen in het paleis van den gouverneur der provincie Antwerpen De koning die ook te Antwerpen is vertoeft met do koningin en de prinsjes en de prinses Marie Josó in het Koninklijk paleis der Melizplaats Hedenmorgen hebben wij een inwoner van Tongeren getroffen Deze verklaarde ons dat de gansche bevolking zijner stad door den Duitschers verdreven was na onraenschelijk mishandeld te zijn De man vertelde dat de Duitsche soldaten met de ooren en haren weerlooze vrouwen uit de kelders waarin zij zich verborgen trokken De Tongeraars zijn overtuigd dat de Duitschers hen uit hunne stad verdreven om deze beter te kunnen plua deren en ze daarna in brand te steken Er staan trouwens al gansche wijken in brand Uit Luik verneem ik dat de Luiksche werklieden hardnekkig weigeren ook tegen het in uitzicht gestolde dubbele loon in de groote metaalfabrieken Cockerill welke niet werden beschadigd maar in handen der Duitschers staan te arbeiden De algomoene bestuurder M Greiner zijne zonen en hun familieleden als ook de dienstoversten zijn in handen der Duitschers men weet niet op welke voorwaarden De Duitschers willen de machines weer in werking stellen doch zoolang de werklieden weigeren zal zulks moeilijk gaan Gisteren vloog er over Antwerpen e n taube die ook te Gent is gezien Men denkt dat hij de zeekust ging verkennen Op verscheidene plaatsen heeft men vruchteloos gepoogd hem neer te schieten Roosendaal 92 Augustus 1914 Uit den zuidwesthoek van Brabant Wij hebben hedenmorgen vroeg een tochtje gemaakt door de ZuidwestJioek van Brabant Eerst namen wg Putten daarom van belang omdat het ligt pal op de Belgisehe grens en men er als het ware miek het bloote oog het fort Brasflcfaaet kan waarnemen Wij hebben de toren bestegen en hadden vandaar af eeB aitnemend vergezicht en een juisten blik op de AntwerpBche forten Wij hopen dat wij de grenzen door de autoriteiten gesteld niet overschrijden wanneer wij mededeelen dat wij de soldaten dapper aan den arbeid zagen Een treurig gezicht leveren de uitgestrekte terreinen afgekapt houtgewas Daarna liggen de puinhoopen van tientallen schoone villa s als de stille getuigen van de verschrikkelijke opofferingen welke reeds door de voorbereidingen tot den krijg worden gevraagd Welk een wanhopige ommekeer moet er toch plaats grijpen in het gemoed van den soldaat wien bevolen wordt den brand te steken in al wat schoon is en getuigenis aflegt van het kunnen van den mensch de olie uitstort en het vernielingswerk verricht En dan te denken dat wanneer do ziel tegen zulk een helscho karwei in opstand komt de kogel de straf is voor den ongehoorzamen man Midden zit ik in den gruwel van den krijg en ik kan t soms niet gelooven dat alles waarheid is Ik heb do puinhoopen gezien van het mooie en oude kasteel van den heer Pol Biard het moest eveneens worden neergebrand voor strategische doeleinden Een arbeider vertelde ons dat de brug bij Merxom eveneens was opgebltwen en dat de binnenweg door allerlei versperringen was onbegaanbaar gemaakt Overigens viel van dit uitvluchtje niets te vertollon Uit Gent Toen wij Gent hedenmorgen binnehkwamen werden wij het allereerst getroffen door de opeenhooping van vluchtelingen Ter plaatse waar men zulks weten kon informeerende vernamen wjj dat to Gent alleen reeds 20 000 bewoners van andere plaatsen zijn binnengevallen Dezen morgen zijn tien treinen met gewonden uit het oosten aangekomen Zij werden inde militaire hospitalen binnengebracht De geheele bevolking biedt hulp door het schenken van gaven het aanbrengen van kleederen vruchten en dranken Tegelijk met de gewonden van welken een groot percentage wellicht voor hnn geheele leven mismaakt zullen zijn komen soldaten aan die in de andere plaatsen reeds door den vijand in bezit genomen de wapens niet wilden af geven en elders hun krijgsgeluk gaan beproeven Sommigen kunnen de haan niet gespannen honden en toen dan ook vanmorgen te half zeven zich een vliegmachine boven de stad vertoonde werd er fiks op geschoten Hier zonder resultaat maar het gerucht wilde dat den Duitsohen vliegmensch in Ostende getroffen zou zijn Aan het station vernam ik zooeven dat de treinenloop Brussel Gent ook al werd gestaakt Reizigers vertelden mij dat het in Brussel uiterst kalm is en dat de ulanen om geheel Brussel patrouilleeren en de stad is afgesneden van het overige Belgïe Ik moet er nog eens over nadenken hoe ik Brussel nog binnen en wat meer zegt weer uit kan komen Collega s verzekeren mij dat zulks onmogelijk is Ik wil het morgen probeeren Terwijl ik hier in een café aan de Statie in een bescheiden ja zeer bescheiden hoekje want het café staat vol vreemdelingen iets nuttig brengt de Elandre Liberal de tijding dat de Fransche troepen er in geslaagd zonden zijn door te breken en een deel van het Duitsche leger te scheiden van de optrekkende hoofdmacht Dit zon bij Naveren in gemeenschap met de Engolsohe en Belgische troepen zijn gebeurd Ik ben zoo vrij hot sterk te betwijfelen vooral na de U reeds l okende mededeeling van de militaire overheid betreffende de houding welke het Belgische leger thans zal gaan aannemen De Dernière Houre had dezer dagen een hoofdartikel waarin gesproken werd van hot Fransche bloed gevloeid bij Dinant hetwelk zich thans door de lichte golven van de Maas vormeugon zou met het bloed dor Belgische holden gesneuveld door Luik I Neen t was nog voel sierlijker uitgedrukt Arm arm België Tiondnizenden moeders zusters on jonge vrouwen blikken in stillen hoop naar het zuiden en vragen zich angstig af waarom de hulp zoo laat komt Zoo juist passeerde hier oen auto waarin een Fransch opperoffioior gezeten was met twee gewone soldaten eu een chauffeur wien men een kogel in den hals had gezonden De man was gelukkig niet ernstig verwond en werd in het Hospitaal verbonden Het feit dat de auto uit do richting Termonde kwam wijst er echter op dat het ook hier niet langer veilig is 15000 man van de garde civiquo aijn volgens de laatste berichten naar Tormond opgetrokken Pe Duitachers In BelgIS TEIiNEUZKN 22 Aug Part Volgens inlichtingen van hedenmorgen zgn de Duitsche troepen die tot Aalst waren doorgedrongen vandaar in Zuidwestelijke richting vorder getrokken Dus niot naar Gent zooals gisteren werd verwacht Naar het blijkt nemen zij de richting Kortrijk Uijssol Het binnentrekken der Belgische troepen in de stolling Antwerpen is voltooid Een van het front gekomen Belgische soldaat deelt modo dat reeds in den aanvang dozer weok in het zuidoosten van BelgiÖ oen machtig Fransoh leger aanwezig was Hij verhaalt ook van de gevechten tegon do voortrukkendo Duitsche troepen Dat de Duitschers ondanks het feit zij groote vorliozon leden steeks voorttrokken komt volgens zijn zeggen omdat oen voortdurend grooter wordend aantal de plaats der gevallen innam die ten laatste een barricade hadden aan de gesneuvelden zoodat de Belgon ten slotte tot wijken voor de overmacht werden genoopt FEUILLETOHH i Sefje Heb daar goon zorg voor viol ijnhocr Vogel in Ik kom nu met r zoo n zaak UsttT heb ik u roeds gd dat die Boorl van zaken afgeloorijni Dotmet uw gold wat ge wilt i i f 7 00 gelukkig alB maar mogelijk ik zal u niet tiinderon Maar ge Ituiit mij een dienst bewqzon waarvoor ik n ryk zal beloonenl Welken dienfit verlangt ii van unj Won Mijnheer Vogei scheen niet op te mer öat hij tegen zijn uitdrukkelijken Wensch als baron werd aangespro ïren on antwoordde Ja laat ik u dat eens vertellen Maar vooraf een goeden raad mijnhftor Knablein bemoei u nooit met do vrouwen Hot zon kunnen gpbeufen dat ge bij een schoone jonge vrouw punch drinkt en dat ge plotseling wordt overvallen door oen gevoel van vermoeidheid zoodat ge uw oogen aict kunt open houden ge valt dan in = laap Juist als men te veel gedronken 1 heeft Neen neen mijnheer Knablein Maar die schoone jonge vrouw heefteen kamenier die de kunst verstaat een slaapdrank gereed te maken Opeen wenk van haar meesteres mengtzij daar van iets in den punch Kortom go valt in slaap en eenige uren laterontwaakt ge in een donker vertrekje dat u geheel vreemd voorkomt en gekunt u niets herinneren van hetgeenkort voor uw inslapen is gebeurd Enals ge dan in uw borstzak grijpt bemerkt ge dat een document verdwenen is dat voor u bijna evenwaarde heeft als voor den persoon die het u in den slaap ontstolen hoeft En is u dat overkomen mijnheer mijnheer Vogel vroeg de schrijver Zoo iets van dien aard ja O die vrouwen Het papier dat men u ontstolenheeft was zeker het valsche testament niet waar Neen veel erger I Het echtetestament is mij ontstolen I Het testament van graaf Czerny Spreek niet zoo luid mijn waarde De muren hebben ooren Woont gehier alleen op deze verdieping Geheel alleen Links en rechtszijn leege kamers De luisteraar aan den deur hield den adem in Het gesprek boezemde hem al meer en moer belangstelling in hij twijfelde niet langer het toeval had hem op het spoor van een misdaad gebracht Bijna fluisterend zeide mijnheer Vogel Ik had het echte testament zelf gehouden Welke waarde had het voor u viel Knablein in Wel de persoon die uit hotvalsche testament voordeel moest trekken Do gravin vroeg do schrijver Die persoon was in mijn macht want ik had het valsche testament opéén dag vroeger gedateerd Dit valsche stuk was niets waard als eenander document bestond van laterendatum O ik begrgp u Ge hebt me zelf op dien gelukkigen inval gebracht mijn waarde Ook bekVame mannen hebben somseen zwak oogenblik en in een zwakoogenblik enfin ik bezit het kostbare bewijsstuk niet meer Het is mijontstolen en waarschijnlijk op ditoogenblik reeds vbrnietigd Hm hm I wat kan ik daar aanveranderen baron mijnheer Vogelwilde ik zeggen Zeer voel mijn waarde sprak debaron De vrouwen zijn listig en hetkan licht gebeuren dat zy ons een poets leveren Maar zij zijn gewoonlijk toch bang van aard en men kan ze licht vrees aanjagen Ik reek openhartig met u mijnheer Knablein ik zal u vertellen wat ik van plan ben te doen om den diefstal krachteloos te maken en ons voordeel te doen ik zeg ons voordeel want mijn voordeel is ook het uwe Do zaak is zóó gelegen Op grond van het valsche testament dat gij geleverd hebt zal de gravin aanspraak maken op de erfenis van vyfmiUioen on ik twijfel niet of die aanspraak zal geldig verklaard worden Zij zal zich gelukkig en veilig gevoelen want zij zal niet denken dat wij haar geheim zullen verraden immers daardoor zouden wij ons zelven aan het gerecht overleveren Zoo gorust de dame op dit oogenblik is zoo bang zal zy zgn als ik op zekeren dag voor haar sta dn zeg Mevrouw de gravin gg vergist u als ge denkt dat ge uw buit in veiligheid hebt gebracht en d t niemand u in het bezit zal durven storen Waarschijnlijk hebt ge het echte testament verbrand maar er bestaat een afschrift van met precies dezelfde woorden in hetzelfde handschrift en van denzelfden datum geschreven door denzelfden bekwamen man die n het testament geleverd heeft Niemand kan dit afschrift onderacheiden van het oorspronkelijk stuk en ook het gerecht zal dit stuk aannomen als het valsche testameut dat door u werd overgelegd En wat wilt go daarmee bereiken Laat dat aan mij over Maar ho j wilt ge oen afschriftkrijgen Zeer eenvoudig Daar moot gijme aan holpen mijn waarde Vroegerhebt ge mn verzekerd dat ge weltwintig maal een geschrift naschrijft totdat de trekken dor letters vast inuw geheugen geprent zijn dan kuntge ze zelf na weken nog zeer juistnamaken Ik heb hot testament herhaalde malen gelezon zoodat ik meden inhoud on den vorm precies wootte herinneren ik zal u nauwkeurigopgeven wat ge te schrijven hebt Dat alles zal niet noodig zijn zeide de schrijver nu Hoe bedoelt ge dat Het geschrift dat ik u teruggafals het echte testament van graafCzerny Nu Dat was het echte stuk niet Hoe moot ik dat begrijpen Wordt vprvolgd