Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1914

Sinaaex aoad Wel de herinnering waard ü ook he feit dat de bankbiljetten in circulatie van 25 JuU tot 8 Augnstus gestegen zijn van 310 millioen tot 410 millioen of met ongeveer 50 pCt Een Ëngalsche eskader voor Ostende OSTENDE Vertraagd Zaterdagmiddag versoheen een Engelsch eskader bestaande uit twee kruisers twee dreadnoughts en zes torpedoboot vernielers voor Ostende De commandant en tot intrelcking waarvan de Regee iPynftructiea om het vuur te openen Kijks Fostspaarbank Um deelt ons mede dat evensla bij de U onde e spaarbanken ook aan de EijkspSBtspa rbank de toestand gi uideweg bet 18 geword D Toonden dit de uitkomMen van het tijdvak 1 7 Augustiis dus iwiddellijk na de paniekdagen 29 iO iï en 1 Augustus reeds aan zeer verKSBCod waren inderdaad die van bet tgd H 15 AugUBtufi Van 1 tol en met 7 Augustus werd intotaal uitbetaald ongeveer 2 5 millioen defehgen bedroegen toen echter ree byna 1 millioen een bedrag dat zeer zeker Biet verwacht kon worden omdat de tijds MBStandigheden de in vele vakken besttande werkeloosheid en de beleüimermgTiBi het crediet een aanzienlijk deel derÉiieggers noodzaken hun t paarpenningenIto te spreken Onder do inlagen warenzonder twijfel begrepen aanzienlijke sommen die in de eerste angst van de spaartiaiik waren afgehaald doch welke toende vrees geweken was spoedig weerBiar de veilige bewaarplaats teruggebracht werden In het tijévak 8 ï5 Augustus bedroegen de inlagen bijna f 991 000 dus minder dan in eerst genoemde periode doch dB tevugbetalingen waren in nog peel beHagrijker mate gedaald nl tot f 1 083 000 loodat slechts een nadeelig verschil tusMhen inlagen en terugbetalingeQ bestond ran f 92 000 Worden van 1 7 Augustus in alle provinciën en groote plaatsen de inlagen lioor de terugbetalingen overtrolfen in het tijdvak 8 15 Augustus overtroffen in Ovenisel Jelderland Utrecht Den Haag en merkwaardig genoeg Noord Brahant Limburg en Zeeland do inlagen de terugbetalingen Het aantal aanvragen om terugbetaling iu de laatste dagen van JuU zoo schrikbarend groot dat aan afdoen ervan niet ie denken viel is gedaald misschien zelfs tot beneden het gemiddelde en talloos zijn degenen die hun in de paniekdagen gedane aanvragen herriepen Omtrent de zilverbons die door versohillende gemeenten zijn uitgegeven op Dnitsche troepen die zich eventueel aan de kust vertoonen De burgemeester hooft zich tot den oommandant gewend met het verzoek niet te schieten alvorens de Belgische autoriten het juiste oogenblik daartoe gekomen achten Het Engelsche eskader ligtthaniin volle zee De burgemeester heeft een proclamatie tot do bevolking goricht in denzeUden geest als de proclamatie van den Brusselschen burgemeester tot de bevolking van Brussel Officieel Fransch communiqué PARIJS 24 Aug In oen commnniquó van het Ministorio van Oorlog wordt gezegd dat Luni ivillo door de Duitschers is bozet De Duitschers vallen Namen met groote kracht aan dat echter hovig weerstand biedt De forten om Luik honden het nog steeds uit De Franschen zijn overal tot het offensief overgegaan Hun actie wordt geregeld voortgezet in samenwreking met het Engelsoho leger WARSCHAU 24 Aug Duitsche verkennings afdeelingon van 100 man ruiterij is bij Wlozlau in de pan gehakt Japan en Duitschland PEKING 24 Angs Men verwacht ring geUjk bekend maatregelen heeft genomen vernemen wy dat naar thans blijkt er gemeenten zyn die zulke bons maar hebben uitgegeven zonder zelfs de Regeering er van in kennis te stellen De Gemeentebesturen schynen niet beseft te hebben dat aij door zoo eigenmachtig te handelen met de wet vierkant in atnjd kwamen Onder deze buitengewone omstandigheden laat de Regeering het erby maar zy oordeelt het natnurlyk zeer noodig dergelyke bons onverwyld aan het verkeer worden onttrokken In Lotharingen AMSTERDAM Het Duitsche con sulaatgeneraal heeft gisteren van het Ministerie van Bnitenlandache Zaken te Berlyn het volgende telegram ontvangen De Duitsche Kroonprins heeft gisteren met zyn leger den aan beidezyden van Longwy opereerenden entegenover hem staanden vyand zegevierend teruggeslagen Het in liotharingen zegevierend leger van denKroonprins van Beieren heeft by devervolging van den verslagen vyandde linie Luneville Blamont bereikt De vervolging wordt voortgezet VoorNamen dondert sedert gisteren het zware Duitsohe geschut 1 Ongeval met de G U Gisterenavond is de Nederlandsche Wer spoedig de opening der vgande lijkheden door Japan De Duitschers in Afrika PARIJS 24 Aug De Exeelsoir verneemt uit Londen dat volgens een telegram uit Johannesburg de Duitsche strijdmachten bij Uppangton en Boohuanaland zijn torufj goworpon De Duitschers luidden oen aanval op KimbeFtóy iu déti uh iM I ANTWERPEN Hgt T9rdH i marsohiinl geacht dat d pntuurlijko verdedigingslinie ValonoionnnsGam breCondé door de Franschen znl worden bezet Het gerucht loopt met grooto hardnekkigheid dat in deze stroken oen gevecht aan dan gang is Voor zonver dit beoordeeld kan worden zijn dit voorpostengevechten EINDHOVEN 22 Aug De and dezer gemeente besloot hedenavond een crediet te vorloonon groot f fjO OOO bta daaroVer Akar bSHoeftetóbétehikkta itm béhóélvcCiva arkl MW W i li Op Si ndifitig vsm een Mr hd n werd besloten samenwerking te zoeken met het algemoen stouncomitó m den lande Verder word afwijzond boschikt op den aanvraag van do vorooniging tot behartiging van Oirschots verkoorsbolangen om de subsidio voor don tramweg Eindnoven Oirscliot van f 25 000 op f 3C 000 te brengen torpedoboot G II in het Zeegat van Texel aan den grond geloopen Het schip kwam echter spoedig vlot Bij dit ongeval sloeg de zeemilicieu P de Jong overboord en verdronk De Veldslag LONDEN 24 Ang De Times verneemt dat een macht van 300 000 kan nah g B£iis èl id icKe is Een sterke artillerie macht is lödd Höhtirig Grammont OoertAor öA eij Auden rde Oa a ardw te westei van Brussel gezonden Wapenstilstand ANTWERPEN 24 Aug Te St Nicolaas is heden een wapensohouwing gehoudou Men spreekt van een wapenstilstand Beperkte uitvoer Nu Nederland slechts een beperkten uitvoer van levensmiddelen naar hel buitenland toestaat kom t niet alles w t por spoo flftar DijitBohlapd HcU jpd wprat gezonden ter JS ieiBi plaats aan Zoo werden heden eenige wagons met groenten o a verschillende soorten kool op weg naar Duitschland zijnde te Winterswijk niet toegelaten voor transport over de grens De groenten werden heden te Winterswijk uitgeladen en op de Markt verkocht Nauwelijks had de Duitsche Regeering de grenzen opengesteld of honderden stuks vee werden naar Duitschland uitgevoerd De volgende dagen vertoefden hier en elders in de omgeving verscheidene Duitsche kooplieden ten einde zooveel mogelijk vee op te koopen Eenige wagons met levend vee voor Duitschland bestemd mochten heden op bevel van de Nqdeslandsche Jlegeering niet verder vervoerd worden Het vee werd uitgeladen on te Winterswyk voorloopig Onze broodvoorziening De Haagsche redacteur van het Hbl schryft thans ten vervolge op h t in ons blad van Zaterdag over ïDot ons leiid wez iiöW lieti eok lmiïepj Rï sofenlu fabrikanten aood iooaippgescniikt dpoF ons bericht over de voorgehoinaa feu geeringsmaatregelen ten aanzien van hun fabrieken Op het oogenblik waarop wy het bericht afzonden was het volkomen juist daarna echter heeft de regeering bij nadere overweging ï ezwaren ontmoet die niet aanstonds Varen voorzien en heeft zij haar aanvankelgk voornemen dientengevolge laten varen Dit laatste vernamen wy te laat De fabrikanten kunnen dus als go iwooniyk biyvö fiiTOftWo 12aken is een brief ingekomen van iemand wiens naam niet bekend mag worden gemaakt tijdens zgn levon üe zich gedrongen gevoelt zijn land financieel te steunen waar het hem niet mogelyk is op andore wijze voor de verdediging van zyn land iets te doen De schrijver van dezen brief verbindt zich tegenover den Minister in s Rgks schatkist te storten 10 o van het vermogen dat hy na afloop van den oorlog zal bezitten Mocht door een oorlog een extra belasting noodig zyn dan zou hot bedrag dat op heden berekend zou bedragen f 120 000 op de holft kunnen worde verminderd De Hegeering waardeert dit aanbod ten zeerste en verklaart zich gaarne bereid met de vorming van een Fonds Voor de nationale verdediging De medewerking van ieder wordt daarvoor ingeroepen Telegrafisch Weerberictt van het Koninklijk Moteriologisoli Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand 7G7 5 to Dre 4en laagste stand 7ÜU 0 to Chrislianssund Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige Zuidoostolijko tot Zuidelijke wind meest licht tot half bewolkt droog weOr bohondens kans op onweer vooral in hel Zuidwesten overdag iets warmer i LONDEN Officieel Twee Deonsche stoomschepen de Maryland en Brobnrg zijn in de Noordzee gezonken nadat zij op mijnen gestooten waren Het lot van do bemanning der Maryland is onzeker De bemanning van de Broburg word gered behalve de tweede machinist Het ongeval had plaats op do voornaamste handelsroute welke de schepen gewoonlijk nemen en op 30 mijlen afstand van het land BERLIJN Officieel De Staf van de admiraliteit maakt bekend dat de Oostzee tot aan do Finsche Golf vrij is van vijandelijke schopon Neutrale scheepvaart vindt ongehinderd plaats De geregelde stoomvaartdienst tusschen Duitschland en de Noorsche landen is weer hersteld De Russen in DnitscUand PARIJS 24 Ang De dagbladen te Rome zeggen dat de Russische overwinning te Gumbinnen de tegenstand der Duitschers onmogelijk maakt Het Rnssische leger dringt Duitschland binnen mot een zevenvoudige overmacht Het doel is recht op Berlijn aan te mkkoi MARKTBEUlCHTKN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goode aanvoer prijzen waren voor Iste kw 40 2e 35 on 3e 30 cent per half kilo Vette Kalveren gooden aanvoer 1ste kw 28 2e 24 3o 20 cent por half kilo Vette Ivarkens goedo aanvoerIste kw 23 2e 22 3e 18 cent norhalf kilo Schapen en lammeren gevoerd Handel in vet voe zoor traag prijzen lager vette Kalveren slecht vette Varkens redeiyk de handel had een kalm verloop Schapen en Lammeren lager De Dpukkerij yrinknian Zoon Markt 31 hvart spoedig m tol Hor le H i ZMI alle drukwerken M Bp den nsnilGl en voor partiMdler gebruik good Stadsnieuws DRACHEN QUELL GOUDA 24 Augustus Electriache Centrale De Directie der Gemeente Lichtfa wieken verzoekt ons de verbruikers w eleotriciteit zoowel voor licht als FLESSCHEN WORDEN Op REKENING GESTEtO DOCHBU TERUGGAAF ÏEROOElI Vt LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Een Veldslag ANTWERPEN 23 Aug Ofücieel In den omtrek van Charleroi Tamenes en Perone zijn de Franscho Duitsche troepen met elkaar slaags gersakt De Duitsohe troepen uit de provincie Luxemburg zijn in zuidelijke richIjng vertrokken ANTWERPEN In verband met de gemchtoB over een groote slag die bij Charleroi gaande moet zgn vernemeh wij nader dat in verschillende plaatsen van Belgiö voornamelijk te Qent treinen met vluobtelingen uit de omgeving vqn Charleroi aangekomen zyn Dezo menscheu waren evenwel te veel onder den indruk om definitieve mededeelingen te kunnen doen Zij verklaarden dat in de omgeving van Charleroi tusschen Duitschers en de Fransohen hevig gevochten wordt GENT Wij vernemen dat in verschillende dorpen tusschen Leuven en Aalst zijn bezet Dit moet geschied zijn om het gros van het Duitsche leger den doortocht te verzekeren Ook hier is bericht ontvangen dat het Duitsche leger over Ninove Schottengen en Oudenaarden verder trekt ülhanen patrouillos zijn gesignaleerd langs den rechteroever van de Schelde en hebben enkele dorpen bezet Zulks geschiedt om den rechtervleugel van het Duitsche leger te beschermen Oostenrijkers on Serviërs ROME 23 Augs Uit Nisi wordt geseind dat de Serviürs bij Lesnitza 4000 Oostenrijkers gevangen namen en naby Catza twee regimenten totaal 12000 Finanoieele steun aan Belgiü PARIJS 23 Aug Frankrijk en Engeland stoUon samen BOO millioen frs ter beschikking van Bolgiü ieder voor de helft teneinde de eischen door don oorlog gesteld te volbrengen Dnitsohland s antw o jOp Jap n jultimatium BiftllIJN ïiB Aögis Bet Wolfft bnream berioht dot de Duitsohe Rogeet ring aan den Japanschen zankgolastigdo hedenmorgen de mondelinge verklaring gaf dat zij op de eischen van Japan geenerlei antwoord te geven heeft en daarom genoodzaakt is haren gezant te Tokio terug te roepon eH den Japanschen zaakgelastigde zijn passen te overhandigen De overwinning der Duitschers inLotharingen UWZ 32 Aug Pe offioioele bei keudaiaking van de ovMwinaing Aai Doitsohe troepen tusseiien Metz pn d4 Vogèfzen in Lotharingen heeft onder de bevolking levendige geestdrift verwekt Op bevel van den burgemeester werd aanstonds do vlag op het stadhnia geheschen en luidde de keizerklok van den Dom Do straten waren met een rijken vlaggentooi vertierd liet stadhuis was s avonds feestelijk verlicht Op sommige punten in het centrum der stad stroomde een menigte van duizenden samen torwyi in de straten toespraken gehouden werden en hoera s werden aangeheven die met geestdrift werden opgenomen Steeds weer werden tot laat in den nacht Vaderlandsche liederen gevangen Aan de Dultsch Kusslsche grens De krygsverriohtingen van Rusland BERLIJN Hot Bureau Wolff deelt ambtelijk mede Sterke Russische strijdkranhten zgn togen de linie Gumbinnen Angerburg opgetreden Het eerste legercorps heeft 20 Augustm de opnieuw tegen Gumhinnen oprukkende vijandelijke troepen aongevallen en ternggoslugon Daarbij worden 8000 Russen krijgsgovonson gemaakt terwijl acht stukken geschut worden veroverd Van de zich bij het legercorps bevindende cavaleriedivisie was gedurende langen tijd geen bericht ontvangen Het bleek echter dat deze divisie twee vijandelijke cavaleriedivisies had aangetroffen en teruggedreven Gisteren voegde deze divisie zich weer met X gevangenen bij het eerste legercorps Omtrent net optreden tegen Russische versterkingen ten Noorden van Pregel en ten Zuiden van de Masurische meeren moet om strategische redenen het stilzwijgen bewaard worden Wat de Westgrens betreft de pogingen van den v jand om verder in den Boven Elzas yoomit te dringen i zijn verijdeld door de overwinning van Lotharingen Ook in den BovenElzas trekt de v and terug PARIJS OfBcieel Het Russische leg r behaalde opnieuw een overwinning op de Duitschers bij Gnmbinuni en wel in Goldapp en in Lyck De Russen versloegen drie legercorpsen miaakten zich meester van tal van kanonnen en van rollend materiaal terwjl zij een aantal Duitschers krijgsgevangen maakten Zij bezetten Goldapp en Lyck KONSTANTINOPEL Officieel De opstand in den Kankasus heeft zich uitgel reid tot een volledige revolutie Dagelijks vinden er bloedige gevechten f ilaats Do toestand begint voor Rusand onhoudbaar te worden WEENEN Officieel De Russische troepen die den Boekowma binnengedrongen waren worden door de oprukkende Oostenrijkers bloedig teruggeworpen Volgens betrouwbare berichten verzet men zich in Polen togen de mobilisatie De oorlog ter Zee Twee Hollandsohe schepen gezonken LONDEN 23 Aug Officieel wordt gemeld dat gisteren twee Hollandsohe stoomschepen in de Golf van Finland op Duitsche mijnen zijn geloopen en zijn gezonken Minister Sir Edw Grey heeft op 12 dezer den Engelschen gezant te Kopenhagen het volgende telegram gezonden De Duischers leggen overal in de Noordzee kontactmijnen zonder zich te bekommeren over het gevaar voor de koopvaardij Men moet het vaarwater in de Noordzee dus als in hooge mate gevaarlijk voor de koopvaardijschepen van alle landen beschouwen Wegens die handelwqze van Duitschland moet de Engelsche admiraliteit ter zelfverdediging gelijke middelen aanwenden waardoor het gevaar voor de scheepvaart in de Noordzee nog aanzienlijk zal vermeerderen Het slot is een waarschuwing aan de scheepvaart om uit de buurt te blyven Van Dttitschon kant is gelijk men weet tegengesproken dat er in de Noordzee links en rechts mijnen zijn gestrooid Neutrale schepen zoo heette het die W I Pi itsehp Noord otjhayeM k9 rs zetói be io6von s cW aan l turon op on punt op 10 zee aijlert ten N van Helgoland Daar vin Aen zjj loodsen Op Duitsche Oostzeehavens kunnen neutrale schepen recht aan sturen Een marine vakman deelt in deMUnchener Neueste Nachrichten overde zeemijnen iets mede Ze bestaakvoor het moerendeel uit voor ankerliggende en drijvende mijnon d z drijvende mijnen met een sterke ontplofbare lading die op een diepte van 2 tot 4 motor onder den spiegel vastgelegd worden of los drijven De Vaste mijnen dienen voornaniei liiU Vddr de versperring van éigali o a ndfflilke HiiVbhs toi ijl ée Ibl drij vende mijnen sedert den JapanschRusschen oorlog bij een blokkade of een zeeslag worden gebruikt Wanneer de vijand deze ziet leggen werken de onzichtbare mijnen sterk op zijn zenuwen In den zeeslag voor Port Arthur op 10 Augustus 1904 noopten de Japanners door de mijnen die zij in het gezicht van de Russen door torpedobooten lieten leggen deze hun oorlogsschepen de linie te laten verbreken waardoor zij in nadeelige orda slag moesten leveren De neutraliteit van Nederland en de uitvoer Wij lezen in de Telegraaf Er heorscht in de laatste dagen in broede kringen in ons land een zekere ongerustheid in verband met de opheffing van het verbod van uitvoer van sommige artikelen Om tweeërlei reden Men vreest dat wanneer in ons land eventueel gebrek aan levensmiddelen mocht komen heel wat goed te gebruikon eetwaar naar t buitenland gaat en bovendien vreest men dat door toevoer van levensmiddelen aan een bepaalde mogendheid de tegenparty ontstemd zou worden Er liepen reeds geruchten dat wij daardoor kans hadden in t conflict to zullen worden betrokken en de zoo nadrukkolijk door den Franschen senator Gorvais in de Matin uitgesproken wensch dat Nederland ook zijn economische neutraliteit zal betrachten heeft de onrust misschien nog vergroot Nadrukkelijk willen wij het nog eens onder do aandacht brengen dat er geenerlei vrees behoeft t bestaan en Nederland neutraal is en hoopt teblgven Wat do eerste overweging betreft het is reeds herhaaldelijk gezegd de regeering staat alleen dien uitvoer toe en in die mate als na nauwkeurige berekening en overweging geacht kan zijn in het belang van ons economisch leven Zonder nitvoer toch zouden wij geen invoer krijgen uitvoer geeft tal van handen werk verminderd dus de werkloosheid en alleen die levensmiddelen worden tot zekere hoeveelheid uitgevoerd waarvan niet te vreezen is dat er in ons land gebrek komt Men bedenke eens dat er b v van rund varkensen schapenvleesch een overschot voor uitvoer is van 82 millioen Kg hierby gerekend het vleesch dat in den vorm van slachtvee wordt uitgevoerd Van boter is er een overschot voor uitvoer van 36 millioen Kg van groenten 220 millioen kilogram Dit zijn oyfers die spreken Een volledig overzicht van den stand van zaken heeft op t oogenblik alleen de Regeering en men doet goed in haar beleid vertrouwen te hebben Wat betreft onze neutraliteit liet is natuurlijk niet waar dat de regeeriflg alleen aan een bepaalde mogendheid zou leveren Voor zoover kan worden uitgevoerd en er vraag naar is wordei natuurlijk alle mogendheden op voet van gelijkheid behandeld mG4DERI GVA DENGEHI EmAAD VRIJDAG 21 AUGUSTUS 19U Vervolg Aan de orde De benoemiqg voor den cursas 1914 15 van twee leeraren in de natunriijke historie aan het G3rmnasium De Voorzitter Mag ik de heeren van der Want Knuttel en van de Velde uitnoodigen voor deze en de volgende benoemingen het stembareau te willen uitmaken Ik geef den leden in overweging beide namen op 1 briefje te plaatsen Worden benoemd de heeren dr J L HOVING en A SCHIERBEEK onderscheidenlijk met 16 en 15 stemmen Aan de orde De benoeming van een leeraar in het Hebreeuwach aan het Gymnasium Wordt benoemd m6talgemeono 18 stemmen d heer A KETELLAPPER De Vo oraitrt er MagikdenheoJ reh stemopnei ter8 dank zeggeil vooifden verieenden bijstand Aan de orde De voorstellen van Burgemeester en Wethoudera en van de heeren I van der Want c b in zake het overzetveer in de Turfsingelgracht De bacaadalaging wordt geopend De heer van der Want M de V Het voorstel door de heeren van der Hèe en IJsselstijn en mij gedaan in zake het ovorzetveer in de Turfsingelgraoht vindt zijn oorsprong natuurlijk hierin dat w meenen dat een veranderrog van de bediening van dai veer noof k ijk ia en zulks in ver i b nd n et de ondervinding wolfce wj opgedaan hobüen gedurende den tlju dat die dienst verpacht is geworden Wij hebben gezien dat de personen die dien dienst gedurende zeker aantal jafen gepacht hebben zich niet naar behooron van hun taak hebben gekweten en dat de bediening van hot pontveer meermalen gegronde redenen tot klagen heeft gegeven en bovendien ook meermalen gevaar heeft opgeleverd voor de personen die van het veer gebruik maken Ik geloof dan ook dat het overbodig is om in finesses aan te toonen dat een verandering in deze bepaald noodzakeiyk is Echter heb ik een vermoeden dat mijne meening omtrent het namen van het pontveer in de Turfsingelgraoht in eigen beheer niet door liereen gedeeld wordt en ik acht het daarom wel noodig om aan te geven waarom ik de bediening van dit veer in eigen beheer beter acht By de verpachting van de bediening van een pontveer ala anderszins zit gewoonUjk de gedachte voor dat hetgeen men verpacht eerï zekere bate kan opbrengen dat das de pachter er belang bij heeft öen zoo hoog mogelijk bedrag aan de gemeente te betalen en er voor te zorgen dat door aanwending van goede arbeidskrachten en door nauwgezette vervulling van zyn taak de bate van die pacht zoo hoog mogelijk zy Hier echter heeft men iets geheel omgekeerde Ër wordt bier iets verpacht wat aan den pachter niets opbrengt en hy heeft er slechts belang by te zorgen dat van de gelden die de gemeente betaalt een zoo groot mogeUjk deel in zgn eigen zak vloeit Het is den pachter natuurlijk niet kwalyk te nemen maar er vloeit noodwendig uit voort dat men krijgt een zoo goedkoob en zoo mindervraardig mogeiyke bediening Men moge bepalingen maken die men wil dat is natuurUjk het streven van een pachter in dergeiyk geval Wy hebben hier een zeer belangryk verkeer tusschen 2 stadsgedeelten en het Ujkt my volstrekt geen overbodige weelde dat dergelyk verkeer in beheer wordt genomen door de gemeente evengoed aU reeds het geval is met andere verkeersmiddelen in de gemeente welke geen bate opleveren Ik acht dit een beter systeem van handelen dan dat men tracht door dergeiyke verpachting gebruik te maken van de arbeidskrachten die zoo goedkoop mogeiyk worden aangeboden De heer K o 1 y n M de V In de eerste plaats wensch ik te verklaren dat ik my zeer goed kan vereenigen met het advies dat is uitgebracht door het college van B en W om de bestaande overeenkomst met den pachter van het pontveer over de Turfsingdgracht niet ondershands te verlengen tegen een f 100 hoogeren jaarprys In de tweede plaats wil ik als myn gevoelen te kennen geven dat tegen het denkbeeld om dit pontveer in beheer van de gemeente te nemen op zich zelf principieel niets aan te voeren is Een pontveer kan even goed in eigen beheer door de gemeente bediend worden als de bruggen over de grachten door gemeente ambtenaren bediend worden Dat alles ligt op eenzelfde lijn In gewone omstandigheden zou ik dan ook zeer gaarne medegaan met het voorstel van den heer van der Want c s Ik wensch in geen geval de omstandigheden waaronder wy verkeeren donkerder aan te zien of te kleuren dan zg in werkeUjkheid zan maar met het oog op deze beslissing ia by my toch de vraag gerezen zal hier niet worden gevraagd een belangryk hooger offer uit de kas van de gemeente wy zien allerwege het streven om tegen te gaan het opvoeren van lasten die komen voor rekening van de burgerij Het is geenszins mijn bedoeling om hier te speculeeren op de gedachte dat de belasting betalende hurgerij in dit geval de dupe zou worden waar alterwege aangedrongen wordt op de grootst mogeUjke voorzichtigheid ik spreek nog niet eens van zuinigheid daar meen ik dat wg op dit oogenblik althans niet vrij kunnen uitgaan wanneer wy voetstoots dit voorstel aannemen en dit veer in eigen beheer gaan nemen Eerst zou nog moeten worden aangetoond wat vermoedeUjk het verschil zou zyn tusschen denu uitslag van een nieuwe openbare verpachting en het in exploitatie nemen van gemeentewege Ik vermoed gezien de geschiedenis van dit pontveer dat de kosten van eigen beheer hooger zullen zyn dan wy op het oogenblik kunnen ramen Het pontveer wordt naar ik meen zonder een enkele rustpoos bediend van des morgens half zes uur tot des avonds half 11 uur Wanneer dtw de gemeente de bediening van dit veet in eigen beheer nam dan zouden daar voor 2 personen noodig zyn Ik kan het my moeilyk anders voorstellen Wij moeten in deze voorzichtig zyn In deze tijden die ernstig zyn ook wat betreft onze financiën mogen wy ons wel tweemalen bedenken eer wij besluiten tot een hoogere uitgave van zy het dan ook maar enkele honderden guldens per jaar di vooralsnog althans niet noodig ia De heer van der Want heeft opgemerkt dat de bediening van het veer veel te wenschen overlaat Dit sluit zich aan by het stuk van B W Ik meen echter dat dit bezwaar wellicht voor een deel te ondervangen is door een juistere omschrijving in het pachtcontraot en een scherper toezicht ook wat betreft de vraag aan wien de guifiing geschiedt en de te stellen voorwaarden Ik ben dus in beginsel niet tegen overneming van het pontveer door de gemeente in eigen beheer maar gezien de omstandigheden kan ik my niet vereenigen met een voorstel dat een direct bezwaar zou opleveren aan de burgery van Qouda die toch zeker evenals allen in de toekomst zal ondervinden wat het zeggen wil belasting te moeten opbrengen De Voorzitter Ik geloof dat het standpunt van den heer KoUjn het juiste standpunt is B en W hebben toen het voorstel van den heer van der Want ca is ingediend ook over deze zaak gesproken Ook zij staan tegenover gemeentelijke bediening van het pontveer niet vyandig maar het zou nataurlgk ten gevolge hebben meerdere kosten Nu is het volkomen waar dat wanneer de bediening van het veer geschiedt door een aannemer er misschien zooals de aren van bediening geregeld zyn zou kunnen volstaan worden met VU man per dag maar tfy behoeven elkander niets te zeggen wanneer het pontveer in gemeenteiyk beheer is dan zal er natuurlyk aangedrongen worden op 2 man per dag De gemeente zal niet kunnen krygen een man dien zg be taalt als een halven Dus dan zou gegeven de regeling welke de gemeente heeft Gkangenomen dat een werkman en een brugwachter enz hebben een miniÊanmloon van f 11 50 per week dat pontveer kosten aan loonen f 23 por week Dan komt er nog bg wellicht f 50 aan onderhoudsplichten welke de aannemer heeft Het zou dus worden f 24 per week Op het oogenblik is het veer verpacht voor f 800 per jaar of f 16 per week Daaruit blgkt dus dat gemeentelgk beheer een hoogere uitgaaf van laten wy zeggen f 4D0 zou medebrengen Nu ben ik het persoonlyk geheel eens met den heer Kolyn dat Onder deze omstandigheden op de kleintjes ook op de zeer kleine uitgaven moet gelet worden Wy gaan zeer zorgvolle tyden te gemoet wat aangaat de financiën van alle gemeenten Daarom zou ik iet al ben ik evenmin als de overige leden van het college van B en W gekant tegen gemeentelyk beheer in deze een voorzichtige ijaad achten wanneer ten minste nog voor een jaar daarna kunnen wy weder zien werd overgegaan tot aanbesteding van de bediening van dit pontveer en nu nog niet het veer in eigen beheer door de gemeente zelf genomen werd De heer van der Want Naar aanleiding van hetgeen in het midden gebracht is zy het my vergund nog een enkel woord te zeggen De tydsomstandigheden worden door my even goed gevoeld ala door ieder ander en ik zdl dan ook niet dralen om waar het noodig ia daarmede rekening te houden Maar behalve die tijdsomstandigheden zyn er nog andere omstandigheden welke ons allen treffen op het oogenblik naar voren geschoven dat houdt nog niet in dat wy niet zouden mogen denken om de andere zaken welke aan onze hoede zyn toevertrouwd Ik zal de laatste zyn om te ontkennen dat daarby de grootst mogelijke zuinigheid moet worden betracht en dat wy de lasten voor de burgef niet mogen opvoeren maar ik betwyfel Btenc of ons voorstel indérjasd dle strekking heeft Het zal geUjk ik straks hoop aan te toonen een klein verschil opleveren maar dit vertohil is zoo gering in verband met de omstandigheden welke ons geleid hebben tot het doen van dit voorstel dat wg er niet aan mogen denken om de zaak op den ouden voet voort te zetten De zaak staat namelyk zoo De bediening van het pontveer is zooala wy allen weten niet goed Ik heb zoo straks aangegeven waarin de oorzaak daarvan schuilt en ik blyf er by dat die oorzaak dooï verpachting niet weg te nemen is M de V U hebt asoö eyen uitgerekend da j Jtpsten dBrbyd tyngvan het veer in eigen beheer van de gemeente zullen bedragen f1200 per jaar tegen f 800 nu zoodat het nadeelig saldo bedraagt f 400 Ik betwyfel echter In de eerste plaata sterk of er iemand zal gevonden worden die opnieuw de bediening van het pontveer voor f 800 op zich zal willen nemen en ik betwyfel ook of er iemand gevonden zal worden in staat om voor een bedrag van f 800 of zelfs van f 900 de bediening op behoorUjke wgze te doen geschieden Wanneer wg alleen maar nagaan dat de werktgd per week bedraagt 110 uren dat het arbeidsloon voor den p chter waarvan hy nog een gedeelte m eigen zak moet steken 14 i cent per uur is dan meen ik dat wy van geen enkelen pachter mogen of kunnen verlangen dat hy een dienst zal instellen die beantwoordt aan het gestelde doel n l om het pnbiek van Gouda op veilige wijze te vervoeren van de eene zyde van de Turfsingelgracht naar de andere zyde Het levensgevaar van de personen die van het veer gebruik maken moet zooveel mogelyk tot een minimnm beperkt woi en en daarom biyf ik van meening dat het in eigen beheer nemen van dit veer een dringende noodzakelgkheid is en dat het niet mag afstuiten op een verschil in kosten dat naar mgne meening by een nieuwe verpachting kleiner zal blyken te zyn dan men op het oogenblik vermoedt De beraadslaging wordt gesloten Het vooratel van den heer van der Want CS komt in stemming en wordt met 15 tegen 4 stemmen verworpen Tegen de heeren Knuttel van Egk Kolgn Vergeer Donker Bokhoven Broekhuizen Jongenbnrger Vingerling de Jong van der Torren van Galen Prince van de Velde en Muglwgk Voor de heeren Usselstgn van der Ree van der Want en van Veen Het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Wordt vervolgd voor krachtdoeleinden er wel op te willen wijzen dat by het voorkomen van kleine haperingen alleerst den betreffende installateur ia op te bellen opdat deze assistentie verleenen kan en 200 noodig kan constateeren dat eene eventneele font vóór den meter der Gemeente gelegen is Eerst dan zal men goed doen de Centrale te waarschuwen Den verbruikers wordt teveM nogmaals aangeraden van de veiligheden op hunne schakelborden eenige vervangstukken in voorraad tehuis te hebben Vele kleine haperingen zijn n l door den verbruiker zelf zeer wel te herstellen door de eventueel doorgesmolten smeltstoppen op het schakelbord te vervangen door nieuwe Men bestelle by zijn installateur dus enkele reserve Diazed Smeltstoppen Mocht by het inzetten van een dergelyke niewe stop deze direct wederom dooremelten zoo is de fout minder eenvoudig en dient men de hulp van den installateur in te roepen Meubelmakers en Behangers Het Hoofdbestuur van den Alg Ned Bond van Meubelmakers en Behangers te Amsterdam heeft een circulaire gezonden aan alle patroonsvereenigmgen in die vakken waarin wordt verzocht Zooveel mogelijk arbeiders in dienst te houden Zoo maar eenigszins mogelyk de arbeiders een normalen arbeidstyd te doen werken Niet tot ontslag over te gaan doch in overleg met onze organisatie dan liever de arbeidsduur voor allen te verkorten Aan hen die door de mobilisatie zijn opgeroepen en die kostwinners waren voor hun gezinnen een toeslag te verleenen boven de door het Ryk daarvoor verschafte vergoeding Te a Gravenhage slaagde Zaterdag voor het examen Hoogduitsch M O mej A C Kruijt te Reeuwijk pen blyven vol vuur om in Lotharingen hun opmarsch zegevierend voort te zetten In den Ëlzas zyn zy aanzienlyk vooruit getrokken waarby ze achtereenvolgens de vyandelijke troepen terugdrongen die hun werden tegemoetgezonden en hebben zy reeds de van Colmar laagte bereikt Een Zeppelin neergeschoten PARIJS Officieel De Zeppelin 8 komende van Straatsburg is op weg naar Badonviller door de Franschen neergeschoten Het Servische leger achtervolgde het Oostenryksche leger en vernietigde verschillende regimenten Oostenryksche soldaten De Servische artillerie deed 9 Oostenryksche booten bij Ogratiha zinken en namen 8 man vangen ge De Mbret van Albanië gevlucht PARIJS De Vorst en Vorstin van Albanië zyn met alle familieleden uit Albanië gevlucht en te Bari Italië geland Men seint ons uit TERNEUZEN Het schynt te worden bevestigd dat de Duitschers niet naar Gent komen doch de vallei van den Dender volgen op hun weg naar Frankrijk Duitsche officieren informeerden in die streek naar den wegvanEnghien Te Wetteren kwamen 200 ulanen en eischten het op het postkantoor aanwezige geld Ook noodzaakten zij den burgemeester dezer plaats om de gemeentekfts over te geven GENT Aan de Gazette van Gent wordt verzekerd dat Vrijdagmiddag twee uur Duitsche ruiters door Oudenaarden trokken op weg naar Ronae Volgens de laatste benchten zouden thans reoda de Duitsche voorposten tot dicht by de Fransche grens zyn genaderd Volgens een officieel bericht bevindt zich Antwerpen meer dan ooit in een uitstekenden staat van verdediSing = LaatBte BericMen De groote sïag begonneii DEN HAAG 24 Augs Van offioioele Fransche zijde wordt medegedeeld De Duitsche en de Fransche legers zyn over de geheele frontlinie met elkander in aanraking De Duitschers doen hun best de nederlaag tegen de Russen by Gum Jjinnen ifl eèn Overwii ni g te yeran doren 1 e gsftn ffooift met het yerj tAfei j 9anT dnivm Irarieütan i 41 MV i Voor de Belgischf slachtoffers Het Ned Comité tot steun van de Belgische slachtoffers van den oorlog zendt ons een lijst van verantwoording van ingekomen gehlen waaruit biykt dat totaal is ingekomen tot 22 Aug j l f 12 228 35 en frs 279 8G benevens kleeren en levensmiddelen De bemanning van do gezonken schepen Hier te lande is bericht ontvangen dat een deel der bemanning van de Hollandsohe schopon die in de Finscho golf gezonken zijn gered is Van de Alice H werd een gedeelte gered en van de Houtdijk werden de kapitein en eenige mannen gered 14 opvaienden werden nog vermist Nog vernemen wy dat van de Alice H de kapitein on zijn vrouw en acht maji verdronken zijn zy worden althans vermist Gered worden de eerste stuurman ea 13 leden der bemanning In den Elzas Vanwege het Fransche vice consn GENT Een pohliek persoon die Vrijdag nog te Antwerpen vertoefde verklaarde abn een der mode erkera van Het Ijftatsta Nieuws te betwyfielea of de Fransche en ËngelaalM trooped met de Belgische samenwerken De Flandre Liberal merkt evenwel op dat het Fransche leger door ruitery was vertegenwoordigd welke Woensdagavond zich nog al er iB heÉ an4 bevond alsmede Fransdie infafttbrie die evenwel te ver verwyderd was om krachtig op te treden GENT Het treinverkeer te Gent ia hersteld op aUe lyneq behaWe in da riohiing i anttAalst t ChwrWoi Jifèn seint önli uit KüLST i f ttoBdota Gen hebben de Belgen cli spoorwegen opgebroken Zaterdag hebben de Belgen te St Nicolaoa oen auto aangehouden met Duitsche officieren De polders rondom destelling Antwerpen worden geïnundeerd ANTWERPEN De commandant dor stad generaal Dufour heeft een waarschuwing t de bevolking gericht om vooral acht te geven op de spionnen en elke relatie met hen te vermyden Vooal wordt er op gewezen geen communicatie te onderhouden met te Roosendaal vertoevende Duitschera ANTWERPEN De vlieger Olieslagers omtrent wien allerlei geruchten de ronde deden is tot aergfeant bevorderd Gisteren heeft hy vorschilientlo keeren gevlogen Treffende cyfers omtrent de geldcrisis Van bevoegde zijde heeft men de volgende frappante cüfera betreffende de geldcrisia medegedeeld Op 1 Januari j l circuleerde vermoedelyk by het pubhek 4872 millioen grove specie rijksdaalders guldens en laat te Amsterdam wordt ons het vol halve guldens en U a millioen aan gende medegedeeld Als gevolg van de inneming vai Miihlhausen door het Fransche leger en de groote nederlaag aan dien kant door do Duitsche troepen geleden heeft het te Saarburg gelegerde Fransche legerkorps een voorwaartsche beweging kannen volbrengen By de ontmoeting met veel sterkere troepenmachten heeft het zyne stellingen weder ingenomen Het nieuws van oen nederlaag van het Fransche leger aan dezen kant hetwelk door Duitsche nieuws agentschappen is medegedeeld is dus onjuist Êen tydeiyk terugwijken in Lotharingen als gevolg van een voorwaartsche beweging ia slechts een episode in een atryd waarby waarschynUjk tegenapoeden en voorspoeden kunnen plaats hebben doch waarvan de gunstige afloop voor de geallieerden door geen enkel onpartydig en goed ingeUcht beoordeelaar in twyfei zou knnnen getrokken worden De Fransche troe Jjft ren pasmunt kwartjes en dubbel p 3 8 Daarenboven was bij de Nederlandsche Bank voor 9 4 millioen grove specie en ongeveer 270 000 aan kwartjes en dubbeltjes Bij het begin der crisis was eróén millioen van de Bank in omloop gegaan Uit een en ander blnkt dat de circulatie van grove specie plns zilveren pasmunt vermoedelijk Gl millioen zal zijn geweest Nn was er op 15 Augnstns 8 millioen van de Bank in omloop gegaan dit was duR gedurende de crisis ervan afgegaan en bij de circulatie gekomen Bovendien is er 2 millioen gnlden aan munt bij geslagen 8 ton aan nienwe pasmunt en ongeveer 12 millioen aan zilverbons in omloop gebracht Het milmiddel van stukken beneden de 10 gnlden ia dus gestegen van 61 millioen tot 83 8 millioen of met 37 j pCt toegenomen