Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1914

O 125 a Telefoon Interc 82 loninklHk Nationaal Steuncomité I 1914 Eere Voorzitster H M do Koningin Oproep Hare Majesteit de Koningin heeft op 10 Augustus 1914 tot de vertegenwoordigers der hierna te noemen organisaties deze tot het Noderlandsche Volk gerichte oproeping uitgesproken De Iwriohten die tot mij komen omtrent de stoornis of den stilstand in bedrijven ontstaan ten gevolge van den oorlog en het ten onzent bestaande oorlogsgevaar doch bovenal de kommer en do zorg die mij allerwegen tegemoet treden waar ik mij beweeg te midden van mijn volk vervuilen mq met groote deernis voor de velen die in zoo benarde omstandigheden verkoeren Het is daarom dat ik een iberoep doe op al mijn landgenooten die tot helpen in staat zijn teneinde met mij eendrachtig de handen ineen te slaan om plannen te beramen en nit te voeren opdat aan den nood voor oover dit in ons vermogen ligt het hoofd worde geboden Daartoe heb ik gemeend in de eerste plaats de medewerking te moeten inroepen van den Werklooshoidsraad van de Algemeeue iVrouwenraad van den Tuinbouwraad n het Landbouw Comité van de atschappij van Nijverheid en van Plaatselijke Commissies die zioh te Imsterdam Rotterdam s Gravenhage Utrecht gevormd hebben en naar hoop in andere plaatsen nog geItormd zullen worden om in overleg te willen treden Doch ik wil uitdrukkelijk verklaren dat iedere vereeniging die tot hetzelfde doel wenscht samen te werken met instemming zal worden begroet en dat ik dus bij den oproep tot deze vergadering geon voorkeur b willen toonen voor enkele comnmsies met achterstelling van andere Met waardeering heb ik kennis genomen van de alom getoonde hulpvaardigheid De vertegenwoordigers der genoemde organisaties hebben ingevolge deze Koninklijke oproeping gevormd het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 onder Eere Voorzitterschap van Hare Majesteit de Koningin en onder Voorzitterschap van don Minister van Landbouw Nijverheid en Handel Het Koninklijk Nationaal Steun FEVtLLETOBI Dames Haarwassohen met Eleotr droging Aparte Salon Ijevering van alle soorten HAARWEBKEN BAE T A DB JIOMC Coiffeur Oosthaven 31 U ontving oen couvert met hetwgel van den graaf maar in dat luïert had ik een af sohrift gedaantan het echte testament Hot was zoo oed nagemaakt dat ik u er ook mee feet nam Wat zegt ge Gjj zijt een verfciveld knappe kerel mijnheer KnaHein Maar welk oogmerk had gefattbij ü heeft mij een kunstenaar in liflt varvalschen genoemd on hot vleide tt n ijdelheid u ook eens to kunnen wBtnemen En dan openhartig gezegd tt dacht zoo bij mij zelven als ikiHt stuk in handen hond en ik komi nood dan heb ik altijd nog iets ik ton gelde kan maken O ik begrijp n Go zijt een chte slimmerd mijnheer Ut zie nu K dat ik te veel op uwe eerlijkheidtó gerekend en te weinig op uwe fcaheid Maar ge begrgpt wel welk m grooten dienst ge mij door uwdoorzichtigheid bewezen hebt Het shte testament is dus nog in uw bezit I Advertentiën Heden overleed te Mainz onze geliefde moeder behuwden grootmoeder Mimow de Wed EVi Eli in den ouderdom van 74 jaar Uit aller naam ADOLF VAN DANTZIQ Gonda 22 Angnstos 1914 Echtscheiding TWEEDE AANKONDIGING Bij vonnis dor ArrondissemontsKechtbank te Rotterdam Kers te Kamer dd 2 Juni 1914 is t huwelijk tusschen PHILIPPINE ENGELTJE SCHIPPER en JOHANNES FRANCISCUS MARIA DE PREZ beiden wonende te Rotterdam ontbonden door echtKheldlns met al do gevolgen bij do wet bepaald Rotterdam 23 Angastus 1914 Hetwelk certifloeort Mr J W VAN ZANTEN Procorenr s ooFiDï ij i r en Miffmtne worden zeker en dado lyk genezon door do lioofdpijn paHtillen van opothoker BOOM Prijsper flacon 80 cont 10 Verkrijgbaar t Oonda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Kbrte Iloofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in da Qoudsche Courant $ teed $ ueee $ DezeiMiverlentien kosleii slecbbi bIJ voomitbelaling SUNUBHT 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaal nit lnitend aan het Bureau DE HELFT DER SUVERNIJ vu hM haUwirk womt t nM wlun iwxlra Swlltllt kat huU Maatn tnedt Om vlMr ii t faU iiiar o houtwerk elll door en door Khoon te nuikm Ie Sunlight het eMoandeta oa voordaellfte middel Laat Sunlight Uw hnU doen gllnateren on Uw werk verlichten au BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zioh tot JAC KOOIJ K pnttenboorder te Wleringerwaard die zioh gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekondo met het grootste BQooea nit evoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener Trijwillige vorbintonis bij Ut Ma Zeemafht als Malroos Corpedomakerl i i i eftijd2ijaar Kleermaker J i JrlairOOS KOK e maximum leeft 28 jaar Stoker 2 klasse a Ztumt filr indien reeds zeer vol doende kunnende stoken maximttm lee tijd29jaar t rwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3o klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis vorstrekt door don Commies van aanneming derMarine te WillomBoord don Helder 50 De fabrieken van blijven doorwerken met haar volledig per Zij wijzen er met nadruk op dat hare Cacao geen itnce artikel doch een Voedingsmiddel bIJ uitnemendheid is en niet aan bederf onderhevig Zij raden een ieder aan onder de tegenwoordige omstandigheden een flinke hoe veelheid te koopen De prijs van BLOOKER S DAALDERS CACAO blijft f 1 50 per bus i 1 Kilo Kleinere bussen naar verhouding DE ZUID EOLLAITDSCEE Maatschappij van V rzekerinf op het Leven HEERENGRACH t 12 DEN HylAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEE Seor D irecte ur Mr J W KONING t De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegtn lage promiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl BOVirMBESTÜH Uatsen te Neikoaiiiloeeii en Êj C MaMVBBKH treathmem te tltmna POTTELBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rroefleêeHfe gratti t rkryghaar Qe Agent voor Holland CATALONIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken Jf Jf BMLOtfJSJr Agont Amstol Broawery Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda 58 POOL S TAIIDMIDDKLEIV zijn do bmte en goeilkoopute staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1 894 door Netlerlandsoho Tandartsen en doctoren aanbevolen heinisclie Fabriek L POOL Zonbn Amsterdam WaraldtaataonatalUaK QBNT 1913 Baltan madadlsitat LM dar J ry Abooueerl U op dil Blada DE NIEUWE S PHILIPS HALFWATT BOOGLAMPEN VERVANGEN LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR LAMPEM wd Jgea dow KOKO tofuwImuk Toar kei te lut U KOKO HAAR KOKO DOET HET HAAK GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VEKSTERKT DE WOITELS HELDEII ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUin KOOP HÏT VANDAAG VAN UW DIOOIST Or COirFEUa PRIJS Fl 0 1 n 1 60 ft J 00 p fUn 11 N Z Holland Ulnifil ZmI Vow FctuUod CronlnWn Dmth OintxHln MT TirilBITU ARtiiu R r D T bt B A tw4u DEP6TH0ÜDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Srhoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD m Zegwaard A OOSTERLING 68 CeresH i Ceresitol WalerÉlile kelders droge eiini Diialil sleeo ceineDl di alenljclil wordt verwerkt met cement en zand door óéne enkele bestr king S M liDFH BÉÉl 30 Groofe Draaisteeg 2 Telefoon 2157 FirmaCSMITS Schoenhandel Kleiwegp 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREE1 31 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 u Armenzorg Onder standscommissie Beleefd veisoekenvrj geregeld tgdig mededeeli jg te mog n ontvaigenvan verg eringtn concerten vermakelijkhedbi enz m deze dan in onae agenda te vermdden Elaotr Dr A Brinkman Zn Goud 53e Jaarganga Dinsdag 25 Augustus 1914 mmm gockmt a © CL ws © aa d v ©rt©aa ti©TDlsud Troor G o u d SL © aa OrrLsta ©3s ©ia Verschijnt dagelijks MÊm behalve Zou eia Feestcla n Pit IJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels mei bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 0 ny drjn achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee bereken üion taanbit ding6n per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruijtbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel i Groote letters on randen naar plaatsraimte PRUS VAN HET ABONNKMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 DE CRISIS comité 1914 vooropstellend dat het streven van Eegeering en particulieren in de eerste plaats er op moet gericht zijn om het economische leven van het Nederlandscho volk tot normale banen terug te brengen in aanmerking nemend dat deze buitengewone toestand waarin Nederland zich bevindt een terugkeer tot het normale economische leven vooralsnog verhindert en dat inmiddels onverwijld dient gezorgd te worden en voor onmiddellijke steunverleening aan sommige groepen van het volk en in sommige gedeelten van het land èn voor het treffen van al die maatregelen welke eene wellicht zeer spoedig noodzakelijke meer algemeene steunverleening zullen mogelijk maken roept allen op om hetzij door storting van bijdragen in eens hetzij door toezegging van geregelde bijdragen tot het bereiken van het gestelde doel mede te werken Behalve eigenlijke ondersteuning acht het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 het vooral ook zijn taak te doen wat mogelgk is om werkloosheid to voorkomen Teneinde de noodzakelijke samenwerking en eenheid te verkrijgen zal het nationale comité eigenlijke ondersteuning uitsluitend verleenen door tusschenkomst van voor dit doel reeds ïïitgeTers A BRINEHÓ EN ZOON Mevr V BIEMA HUMANS Presidente van den Nat Vrouwenraad J VAN HASSELT Voorzitter van do Maatschappij van Nijverheid J R SNOECK HENKEMANS lid van de Algem Armen Commissie Mr J T LINTHORST HOMAN Voorzitter van het Nederlandsoh Tjandbouw Comité Prof Dr W H NOLENS Lid van den Werkloosheidsraad J OUDEGEEST Lid van den Werkloosheidsraad A S TALMA Lid van den Werkloosheidsraad Secretariaat H A VAN IJSSELSTEYN Direc teurGeneraal van don Arbeid Algemeen Secretaris J W ALBARDA Jhr Mr W M DE BEAUW Mr J G MEILINK Mr W A J M VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT Mr J A DE WILDE Seoetarissen Hierbij sluiten zich aan vele notabelen uit heel het land De Redactie van de Goudsche Courant verklaart zioh bereid giften vbor het Koninklijk Nationaal Steuncomité in ontvangst to nemon do ingeIden in dit bUd te verantisf tie A gvn aan den algemeenen penningmeestfir Jhr Mr W Th C VAN DOORN te s Gravenhage Bovendien is een hevige strijd ontbrand aan de Duitsch Rusaischo grenzen waar het Russische leger reeds een belangrijk deel van Oost Pruisen heeft bezet en is het Oostenrijksche leger gedeelteligk aan de Servische grenzen ontlokken om o n de naar Hongarije optrekkende Russische troepenmachten weerstand te kunnen bieden Intusschen trekken de Serviërs on de Montenegrijnen op opn aan Oostenrijk zooveel mogelijk afbreuk to doen De str d welke thans in Belgiëwordt gestreden zal Waterloo vanvóór honderd jaren in de schaduwstellen Het gevechtsterrein in Belgiëstrekt zich uit over een afstand van 260 K M en daarop staan honderdduizenden strijders tegenoveif elkander Voor en aleer eenig juist overziohtvan dezen grooten slag te krijgen zullen nog eenige dagen moeten verioopen I De strijd in Lotharingen schijnt te zijn uitgevallen in het nadeel der Franschen die zeer groote verliezen hebben geleden Onder aanvoering van den Duitschen kroonprins hebben de Duitsohors bij Longwy indiïn de beriehten althans juist zijn een schitterende overwinniflig behaald Ook zouden de Franschen in bet gedeelte van Lobharingen gelegen ti Nanoy § n temggeslftgen Hët teru treükeii der Fransche cavalerie van Jit terrein op Nancy kan echter ook geschied zijn om strategische redenen Maar en dit wijst op suocea aan de Üaitsche zijde Lunévillo is door de Duitsche troepen bezet In den Elzas schijnt het Fransche leger zich te handhaven Het Duitsche leger dat aan deze zijden op oenig succes kan bogen heeft het van de Russen op dit oogenblik zwaar te verantwoorden Een Russische legermacht van 800 000 man ia in Oost Pmisen binnengevaiien Èydtkufanen Stallupinen Gumbinnon is door de Russen bezet nadat aan do Duitsche troepen groote verliezen zijn toegebracht Ook het zuidelijker gelegen gedeelte Maznrenland en do zich daar bevindende meren worden door Russische troepen overstroomd die maar steeds over do Russisch Duitsche grenzen blijven aanrukken Van Duitsche zijde heeft men aanvankelijk getracht dezen terugslag te verbloemen doch do Duitsche generale staf is thans tot de erkenning gekomen dat Insterherg aan de Pregel door de Russen is bezet dat Russische troepen vertoeven in Johnnnisberg Wiflenberg on Ortensberg alle in zuidelijk Oost Pruisen gologen De ontzaggelijke legermaohton waarover Rusland beschikt terwijl Daitsohland genoodzaakt is tegenover de Belgische Fransche en EngoJHche legers zulk een groote troepenmacht te ontplooien zoutlen voor Duitsohland en Oostenrijk gevaarlijk kunnen worden In Azië zal th ns Japan den str d ook wol zijn begonnen tegen de zixih daar bevindende Duitsche schepen een enkel Oostenrijksch oorlogsschip en Kioutsjau de beriohton uit Peking wezen daar gisteren op Ook in Afrika is het tot strijd gekomen Daar hebben de Duitsohersgepoogd Kimberley te boetten dochdat is hun niet gelukt i De vloten der strijdvoerende mogendheden zijn nog niet aanvallend opgetreden uitgi nomen kleine gevechten welke p ats hadden bij verkenningstoohton De komende dagen wellicht heden reeds zullen bcJangrijko tijdingen Hjreugen ilag De groote PAEyS SM4 4 tijdelijke plaatselijke stenncomité s waarin zooveel mogelijk alle oiganiaaties en lichamen welke zich het verstrekken van stenn en hulp tot taak stellen zijn vertegenwoordigd Spoedige inzending van bijdragen of toezeggingen aan den penningmeester jhr mr W Th C Van Doorn Koninginnegracht 3B te s Gravenhage aan de Nederl Handel Maatscbappij do Nederlandscho Bank of hare agenten of een dor dagbladen dio zich voor de in ontvangstnamon van giften beschikbaar heliben gesteld wordt dringend verzocht s Gravenhage 22 Augustus 1914 Het Kon Nat Steuncomité 1914 De Commissie van Uitvoering Mr M W F TREUB Minister van Landbouw Nijv on H Voorz Prof I P DE VOOIJS Voorzitter V d Werklooshoidsraad OnderVoorzitter Jhr Mr W Th C VAN DOORN Voorzitter van den Nederl Tuinbouwraad Penningmeester De Oorlog Kort Overzicht De berichten der laatste dagen wijzen or op dat thana de krygsverrichtingen op alle gedeelten van hot oorlogsvold in vollen gang zijn dat een verwoede strijd tussohen de legermachten wordt geleverd waarvan het roBultaat eenigen kijk zal doen krijgen op de machtsverhoudingen der verschillende legermachten De strijd wordt thans gevoerd in de nabijheid der Fransch Belgiacho grenzen langs de grenzen van Luxemburg en de Fransch Dultache grenzen tot aan Zwitserland over het ontzaglijke froAt van 600 tot 800 K M waar de legers der verbonden mogendheden tegenover Duitschland s troepenmacht zijn geschaard Naar in e n eammuwquA woüdi mhmm f degodeeld is een groote slag ovör een aanmerkeiyke uitgestrektheid van Bergen in Henegouwen tot aan de Luxemburgscho grens begonnen De Fransche troepen z n overal tot den aanval overgegaan Hun optreden heeft plaats in geregelde samei wor king mot het Kngelsohe loger De troepen der geallieerden hebbon Ijijna het goheolo Duitsche leger tegenover zioh zoowel het actieve leger a s de reserve Hot terrein der krijgsoperiities insonderheid aan den rechtervleugel is uitermate moeilijk De slag zal vermoedelijk verschoideno dagen dnron Wegens de zeer grooto uitgestrektheid van het front en het groot lutntal troepen zijn do bewegingen vai elk leger onmogelijk stap voor stap te volgen Het is noodzakelijk op een definitief resultaat te wachten nllvorens omtrent de eerste phase van jden i i JJH i l i llL Lüg i i il NlJJiJlLLlJ g i J LJg iig tf i ij i j greop doet door een man to arrcsteeren die zich geen schuld bowuHt is en ale Bclgmch Onderdaan onder de be chc rming van een vreemde vlag wtaat Hier in mijn kaartje Nadat Karel NlSHor mot een vluohtlgen Mik den naam op iiet kaartje had gezien zeide hij met een spottend lachje Ik wn u zi er verplicht mijnheerVog l dat gu mij ia konnis bobt gebracht mot baron Frederic d Hoffmonii Dp baron verbleekte opnieuw en zijn vastberadenheid ndMÜcte plaats voor angst Üe duideljjk uit zijn geloat en houding spr Hé Schmidtl riep Karet den politieagent toe jö staat ör voor in dat dezeman niet ontsnapt Neem me niet kwal pkliaron voegde hij er spottend bij ik zal mij even klcoden Binnen twee minuten ben ik gereed Terwijl de jonge Nissor bezig was zijnJas aan to trekken en zijn hoed op t zetten hoorde hij oen dof gestommel op dl trap j Toen hijnaar do trap snelde vond hij op do bovenste treden don polltlet fent badende In zijn bloed De baron was verdwenen Om GodswU wat is er nelward riep juffrouw Niaser uU terwijl zij opden drempel der kamer verscheen Water wateri riep Karel Wasch j7iin gelaat af leg natte doeken op zijn jhoofd en last den doktor halml Ik heb geen tijdl It moet een vluohteltag nb j zetten I Ja baron Laat het mij eens zien Po luisteraar aan de deur hield den riem in De zaak werd alimeor en moer belangwekkend Niet voordat wij tot oonstemmig heid zijn gekomen baron Wat moet dat nu weer beduiden Ik weet nu baron welke waardehet echte testament voor u heeft Hotbeduidt voor u zeer groote Mmmon golds want met dit stuk is de erfgename der millioenen geheel in uwemacht U kan mij niet kwalijk nomen als ik zoo n kostbaar stuk niet vooreen klein stuk geld los laat Hoeveel eischt ge Evenveel als ik gisteren van uontving dus vijf duizend gulden Vijf duizend gulden Dat is meer dan ik op het oogenblik in kas heb Maar ik kan die som toch wel bij elkaar halen Binnen twee uren zal ik u hetgeld uitbetalen I at mij nu dadelijkhet kostbare document zien De luisteraar aan de deur had genoeg gehoord Hij sloop zacht de trap af zijn kamer binnen Daar opende hij het venster én keek naar beneden in de straat Zoodra hij den politieagent op den hoek der straat bemerkte trok hij een fluitje uit zijn vestzaken liet driemaal een schol gefluit hooren I o polUie agent keerde zich om zoodra hjj d Q jookioau aan het vi unlei licHiorkU diu liinii mol do band wi uktu kwaiii tiij met vertiintilde HobrcHl eu op hul huÏH af J och daorbovoD op het zolderkamertje pchcen men het gefluit ook gehoord te hchlK D Toen Karul Nlaser zl n laarzen weer had abngetrokkoQ e In do gang kwam zag hij dea vreemde iiUngs do tiap afkomen Hall riep Karol hem toe Wat moet dat betaokenen vroeg 4le baron Ik Verzoek u niy op mijn kamertjete volgen on mij to antwoorden op mijn Tragen i n met welk recht vraagt ge mijdat Hier ifl mijn bewijs daarvoorl antwoordde Karol en toonde hom eenblauwe kaart met hot rijkswapen De vrefflndo verbleekte en zocht oen uitweg om te kunnen ontvluchten Doe maar geen poging om to ontvluchten mijnheer Ge ziet dat de wegverBperd is zei Karel en wees op denpolitioagont die reed beneden aan den pe±3 © Zoodra hij op do straat kwam li iiieckte hij urai groote drukte op den lioük waar eenige menscltcQ bij elkaar stonden ïloud den diefl Houdt beju 1 boorde hij roupen en eenige jongonH beproefden werkelijk eon rijtuig na tu I loopen dat in razende vaart wegHueide Karel herkftudo de baron mijuiteer Vogel die op den bok zat en de paarde aan ette Van do mcnschen die daar Hlondon vomain hij wat er gebeurd wa De vluchteling woh op don bok g tprungeu van een rijtuig waarvan do ko i U r In een herberg zijn boterham zat te ojleti ilij greep do teugels klapte iiiot de zwifep Cl behoefde nu met eens te betalen voor het ritje dat bom uit de handen dei politie redde Een verwensching mompelende koorde Karel naar huis terug Hij vrodg hoe het den politio agent ging on toon hij hoorde dat de man uit zijn Xn wusteloosheid ontwaakt was ging hij de trap op naar het kamertje van den schrijver De deur was gesloten In naam der wet doe open r epKarel met luide stem trap stond Ik ben tot wijs toont f aan politie lioboort zoek ik u l eleefd uw diODst maar uw bedat ge tot de geheime Als dit zoo is vermij naar den directeur De deur ging open Block on sidderend stond mijnh Knablein voor hem van politie te brengen en mij te behandelen met do achting die men aan mijn Htand verAchnldigd is Oe zult dan tot de overtuiging komen dat ge een mla het Waar is het testament Geofmohet testament riep Karel hem foö Ik heb het niet moor atameldede schrijver Dio schoft hoeft mij uit de handon gerukt l 4 Wordt vervoti I l