Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1914

dongen voor haar verloren zonden gaan Gedacht wordt bgv aan overeenkomsten van levensverzekering krachtens welke de overeenkomst zal vervallen wanneer de premie niet op den bepaalden tijd wordt voldaan aan overeerikomston van geldleening waarbij afbetaling in termijnen is bedongen doch de hoofdsom opeischbaar wordt wanneer een of meer termijnen worden verzuimd of wel aan overeenkomsten van huurkoop afbetalingscontracten waarbij de verkooper het goed kan terugnemen wanneer het verschuldigde bedrag niet tgdig wordt betaald De rechterlijke beslissingen ingevolge deze wet gegeven zijn niet onderworpen aan hooger beroep revisie of cassatie fDe rechter is steeds bevoegd alvorens eenige beslissing te geven belanghebbenden getuigen en deskundigen te hooren Deze wet ia niet van toepassing ten aanzien van verplichtingen aangegaan na 29 Juni 1914 noch ten aanzien van al hetgeen waarin is voorzien bij do Beurswet 1914 De Tweede Kamer komt morgenmiddag te 12 uur in openbare vergadering bijeen tot behandeling van de ingekomen spoedeischende wetsontwerpen In den namiddag komt de Eerste Kamer in openbare vergadering bijeen Wapens inlüvereo Te Maastricht verscheen giaterftvond ooo publicatie van den burgeineeeter a Q de tjurgenj om heden en morgen alle wapens la te leveren als No 2 wa8 geplaatst de heer H Nort leerar aan het Gyuasium alhier terwijl als No 1 was geplaatst de heer Dr W F de öroot te Voorschoten Over den te benoemen ïeeraar was men het in den Haagsohen Raad gisteren niet eens Wij ontleenen aan een der bladen daarover het volgende De heer Vaa Dias spreekt over de voordracht voor de benoeming tot leeraar in de wiskunde aan het gymnasium No 1 Dr W F de Öroot leeraar aan een bijzondere H B S te Voorschoten No 2 H Nort leeraar aan het gymnasium te Gouda Het bevreemdt den heer Vaa Dias dat waar curatoren wel zeggen dat ze liever niet iemand benoemen die nooit aan een gymnasium les heeft gegeven zij juist iemand als No X aanbevelen die in dat geval verkeert en als No 2 iemand aanbevelen die reeds jaren zijn sporen in het gymnasiaal onderwijs heeft verdiend en genoemd wordt een zeer bekwaam leeraar De heer Lisman zal hierop wel willen antwoorden doch niet in openbare vergadering De deuren worden go loten Na heropening der zitting wordt No 1 van de voordracht benoemd met 22 stemmen tegen 14 stemmen op den heer Nort Wilhelm als gevolg van de tweede weigering van België besloten zou zijn tot verovering en inlijving van België Ook wordt in diplomatieke kringen gezegd dat keizer Wilhelm de hoop koestert bij het teekenen van de vrede België en Nederhind te annexeeren De toestond in Gent Valsche geruchten over Nederland ANTWERPEN 24 Aug Volgens de Gazette van Gent is de spoorweg GentOstende door de ulahnen opgeblazen De burgemeester van Gent maant in een proclamatie aan de Nederlanders met rust te laten Dit geschiedt in verband met loopende geruchten dat door Engeland aan Nederland den oorlog zou zijn verklaard van andere zijde wordt beweerd dat Frankrgk aan Nederland den ooriog zou hebben verkloard De Nederlandsche Consul deelt in een proclamatie mede dat hem van een ooriogsverklaring van Frankrijk aan Nederland noch officieel noch officieus iets bekend is iSU De Serviërs voor Belgrado WEENEN 24 Aug Prins George van Servië heeft het commando van do Servische troepen voor Belgrado overgenomen De stad is in staat van belegering gebracht en kan oen beleg doorstaan Van de Rüssisch Oostenrijkache grens LEMBERG 24 Augustus Wolff N R Crt Gisteren kwam hier weer een transport Russische gevangenen voorbij Het bestond uit twintig officieren en dnehonderd dragonders Voorts zes machinegeweren zes veldkeukens en talrijke wagens met uitrustingsstukken zadels gewer iT lansen enz De bij Turynka gewonde en gevangen genomen Russische generaals Wannofski en Iwanof zgn aan hun wonden bezweken PARIJS 24 Aug Havas N R Crt De Russische legatie alhier ontving uit St Petersburg gisteren het volgende telegram Negen Russische escadrons hebben bij het station Plainhof tusschen Zlotsjef en Sberof een tweemaal zoo sterke Oostenrijksche strijdkracht aangevallen en teruggeworpen De Russen namen twee battergen en maakten 160 gevangenen Do Oostenrijksche troepen die Wladimir Wolynski ten Noorden van Sokal aanvielen hebben overhaast in de richting van Sokal moeten terug trekken Wij hebben eenige overgangen over de rivier Sereth bezet Het offensief in Oostelijk Galiciö is met succes bekroond Namen door de Duitachera bezet BERLIJN 26 Augustus Officieel Vijf forten van do vesting Namen en de stad zijn in het bezit der Duitschers Do vier andere forten worden nog beschoten Mobilisatie van Italië PARIJS Volgens do Eclair heeft Italië de mobilisatie gelast tegen 27 Augustus MECHELEN Gisteravond zes uur heeft bij Muijsen een botsing plaats gehad tusschen oen afdeeling soldaten en een kleine patrouille uhlanen Do Duitschers die de vlucht namen werden door de Belgen achtervolgd on verloren een officier en drie man wapenstilstand te sluiten voor den duur van het conclave ROOSENDAAL De treinverbinding met Antwerpen is tot Capellon verboden Na 8 uur mag niemand meer de stad verlaten Verschillende Hollanders bevinden zich nog te Antwerpen Gisternamiddng zgn talrijke militairen langs de Mairie getrokken met lansen en andere zegeteekenen die op de Duitschers veroverd werden Japan en Duitschland NEW YORK 24 Aug Uit Sjinton wordt gemeld dat de Keizer lost gaf de positie door het leger tet het uiterste te verdedigen De Duitschers vernielden alle groote gebouwen die als doelpunt kunnen dienen voor de aanvallende vloot alsook de spoorwegbruggen Alle ühineesche dorpen die binnen de grens liggen zijn opgeruimd De blokkade van Sjinten is begonnen DEN HAAG 24 Aug De Japansche gezant te Berlijn is hier aangekomen RONDEN 24 Aug Jewes Journal meldt dat in Bohemen massa s Czerhen en Polen zijn gefnsileerd Bericht uit Dnitsche bron BERLIJN Men beweert hier dat de mijnen waarop de Hollandsrho schepen Alice H en Houtdijk geloopen zijn met het bekend gevolg mijnen waren dic door Rusland zijn ge egd Men voegt hier oan toe dnt de Duitsohe mijnon in de Noordzee zoo geplaatst zijn dat do neutrale schepen daar geen nadeel van kunnen ondervinden Wij laten dit bericht voor wat het is Laatste Berichten De Duitschers in België De groote slag LONDEN 24 Aug De Fransohe ambassade deelt mede dat ten westen van de Maas het Britsche leger op den hnkervleugel van het Fransche leger door de Duitschers is aangevallen Het legercorps werd in de eerste linie met moordend vuur ontvangen doch hield stand Een tegenaanval van de Pruisische garde dwong tot terugtrekken De Pruissische garde vooral leed groote verliezen Ten Oosten van de Maas trokken de Franschen vooruit door het zeer moeilijke terrein waar zij aan een heftigen aanval bloot stenden Na een hevigen strgd waren de Franschen genoodzaakt terug te trekken Er werd bevel gegeven dat de Fransch Britsche troepen de stellingen in do versterkte lini we f zouden innemen welke zij nietoODdanllQbben verlaten indien niet Be ë in staat moest worden gestold naar hun linie te trekken Het Fransche leger zal tijdelijk een defensieve bonding aannemen doch daarna het offensief hervatten De veriiezen zgn aon beide zijden aanzienlijk Zeppehn s boven Antwerpen ROOSENDAAL 24 Aug Hier aangekomen Antwerpenaars vertellen dat een Zeppelin nader wordt gemeld twee hedennacht bovon Antwerpen voeren en toet zoeklichten werkten t s bommen werden op de stad georpen die ontploften Verschillende potitie agenten werden gewond éón agent werd gedood Ook werd mate rieele schade aangericht Om Antwerpen GENT 24 Aug Het gerucht gaat dat van het fort Brassohaet en andere forten rondom Antwerpen geregeld geschoten wordt Uit inlichtingen blijkt dat de burgerij gisterenavond is gewaarschuwd zich niet te verontrusten daar de militaire overheid last had gegeven de nieuwe kanonnen op het fort in te schieten BERLIJN 24 Aug Uit Duitsohe bron Volgens de laatste berichten is te Antwerpen pen paniek uitgebroken daar men vreest voor een belegering der stad terwijl de vestingwerken gedeeltelijk onvoltooid zgn De Brievenpost in België ANTWERPEN 24 Aug Het postverkeor staat over geheel België stil BERLIJN 24 Aug Behalve de wapenfabrieken te Herstal zijn thans ook de fabrieken te Seraing in Duitsch beheer genomen Fransohe jagen bg Luik LUIK 24 Aug In de omgeving hier zijn in enkele plaatsen Fransche jagers verschenen die de Dnitsche bezettingspatrouille verdreven De Fransche soldaten werden geestdriftig verwelkomd Tendensieuze geruchten PARIJS 24 Aug Uit Londen wordt aan de New York Herald geseind Het opzienbarend gerucht loopt in diplomatieke kringen dat door keizer Hollandsche boter naar Fngeland Reuter üumt ons utt Londen Het Nedorlaudsche atoomsclilp Zeemeeuw kwam Maandagmorgen te Grimsby aan met oen lading boter co margarine Ladingen bestemd voor Rotterdam Blijkens telegrafische mcdedeeling van Ilr Ms gezant te Londen kunnen aiingm toebehoorende san Nederlandsclio onderdanen aan boord van Engelsche schepen naar Rotterdam bestemd en in Kngetand opgehouden vnj verder gaan mdien or geen bijzondere redenen bestaan voor aanhouding of de goederen niet onderhevig zijn aan bederf waardoor verkoop ter plaatse noodzakelijk Is Belanghebbenden wordt geraden zich per brief tot den Nederlandschen gezant te wenden of wol rechtstreeks tot den Procurator General Treasury Chombore Whitehall Londen met bijvoeging van tewijzen van eigrndom en bijzonderheden omtrent aiof niet betaling van vracht Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Metoriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7i t Ü te Breslan laagste stand 757 2 te Bodu Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke richtingen gedeeltelijk bewolkt droog weer behoudens kans op onweer aanvankelijk nog warmer MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen on Koeien goodo aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 40 2e 36 on 3o 31 oont por half kilo Magere Ossen Melkvee on Voarkoeien redelijk aangevoerd Vette Kalveren goéUen aanvoer 1ste kw 28 2e 24 3o 20 cent nor half kUo Stieren goode aanvoer 1ste kw 36 2e 30 3e 25 cent per half kilo Handel in vet vee zeer traag de aanvoer zal moeilijk opgernimd kunnen worden Kalveren on stieren slecht en moeilijk verkoopbaar Op ile magere markt was de handel als vorige week gemengde EericIiteQ Diefstal Te Tiel arriveerde Zaterdag eop groote van niet minder dan drie nummerplaten voorziene auto welke door de maróchausaéo te Vianen was aangehouden De auto moet gestolelon zijn door een chauffeur dio hem daarna verkocht aan den hoer v R te Sliedrecht Do justitie heeft de zaak reeds in onderzoek Do auto is op het politiebureau geborgen Vossen Door eenige Winterswijksche jagers zijn in het Mosterveld drie volwassen vossen gevangen GROENTEN VEILING 24 Augustus 1914 Veiling Iloutmansgracht 4 uur Bloemkool van f 8 per 100 Sav Kool van f 7 per 100 Roode Kool van f 5 por 100 Hpercieb v f5 tot f7 por 100 pond Snijboonen v f 1 00 tet f 2 per 1000 Kropsla van f 1 50 per 100 Wortelen van f 2 tot f 3 per lOO Andijvie van f l GO per 100 Noodlottige aanrijding Een autobus van don dienst UtrechtVreeswijk bevond zich op weg naar laatstgenoemd gemeente omstreeks 3 uur nabij de brug over het Merwedekanaal vóór de Liesbosch juist toenvan den tegenovergestelden kant eengewone auto naderde Tusschen beideauto s reed een wielrijder die wildeuitwijken voor den auto die hem tegemoet kwam De fiets geraakte daarbijbekneld tusschen de tramrails met hetgevolg dat de rijder met fiets en alomsloeg De bestuurder van de autobus remde uit alle macht toen hijbemerkte dat de wielrijder niet in staatwas na zijn val onmiddellijk op testaan De zware wagen die vol passagiers zat kon evenwel niet tijdig genoeg worden stop gezet om een aanrijding te voorkomen zoodat de wielrijder door de auto bus werd overredenen bijna dadelijk gedood Het slachtoffer woonde te Utrecht in de WestRavenstraat U D PARIJS De Echo de Paris meldt dat zich te Prijs een legioen heeft gevormd van 3000 ElzassersJ welke zoodra zo zijn afgericht naar de grenzen zullen worden gezonden Al deze Elzassers zijn reeds tot Fransche onderdanen genaturaliseerd ANTWERPEN Volgons het Handelsblad van Antwerpen zouden de Duitschers Brussel hebben ontruimd Van andere zijde wordt dit echter in twijfel getrokken PARIJS Veertigduizend Polen die woonachtig zijn in de Vereenigde Staten zullen naar Frankrijk vertrekken teneinde een corps van vrijwilligers te vormen Ze zijn reeds geheel voorzien van wapens en hebben zich sedert jaren voortreffelijk geoefend DUINKERKEN Duizend Dnitscheknjg sgevangenen waaronder eenigeofficieren zgn gisteren onder geleidevan Belgische soldaten te Duinkerkenaangekomen PARUS De Echo de Paris meldt uit Rome dat Kardinaal Agliardi den Kardinalen zou hebben verzocht om de mogendheden voor te stellen een Ooie geïllustreerde Weekbladen Met Leven van 25 Augustus bevat talrijke foto s en schotsen van het oorlogsterrein w o Brussel in oorlogstijd het verwoeste Visij do Fransche generale staf enz Eon portret van Paus Pius X het drukken van de zilverbons bij de firma J H de Bussy te Amsterdam enz BrRGERLIJKE STAND GEBOREN 22 Aug Johan Daniel z V D W J Ruiters en P Ebbon Nico z V N Jongeneel on G de Lange 23 Everhardus PhilippusMana z v J J M Verhaak en A C M Boumans Willem z v P Scharloo en J Boon W Wilhelmina d V L de Jong en A II Rabouw 24 Adriana Suzanna d v H vanden Brink en A I Nieuwveld Cornells Jan z v J Mouthaan en A E van Dijk Lydia Antonia d v G J Bol en M Troost OVERDEDEN 22 Aug Pietemella Leeflang 69 j gesoh echtg van J Verboom 24 Cornelia van den Hendel 75 j wed II Steenwinkel Stadsnieuws GOUDA 25 Augustus Gisteren slaagden te s Gravenhage voor het examen Fransch 1 o Mej H M W Schellekens alhier en voor het examen Hoogduitsch de heer P Wesseling alhier Een paar dagen geleden meldden wij dat op de voordracht voor Ïeeraar aan het Gymnasium te e Gravenhage strgd tot een conclusie te komen men zou ander verplicht zijn aan de pers afwijkende data te veritrekken onderwijl het gevaar loopend den vijand van inlichtingen te voorzien PABUS 24 Aug P rt N R Ot Naar de Libertó verneemt is Charleroi nog steeds het centrum van den lag welke op beide oevers van de Sambré 18 begonnen Gisteravond werd zwaar kanongebulder gehoord tot Maubeuge toe Ook wordt geschutvuur geboord ten Noordwesten van Jeumont in de richting van Bei gen Tal van gekwetsten zijn te Manbeuge en te Valenciennes aangekomen Zij verklaren gewond te zjjn in een hevig geveont dat eergisteren bij Marohienne ton Z W van Charleroi is geleverd De Temps verneemt dat de Duitlohors Zaterdag tusschen 12 en 2 uur s middags een villa boven Charleroi hebben beschoten en in brand gestoken Z j waren langs den linkeroever van de Sambre gekomen Zaterdagavond kwamen de Fransohen aan De Duitschers schoten op hen uit de huizen in de benedenstad waarop de Franschen dat deel der stad begonnen te bombardeeren Zaterdag hebben de Duitsohers Marchiennes Monceau Anderlous Chatelet Chatelineau Fontaine en Evêque plaatsjes in den omtrek van Charleroi in brand gestoken Ook hebben zij Thuin ten Zuiden van Charleroi bezet Over den groeten veldslag in BelgiB heeft het Fransche ministerie van oorlog hedenmiddag om 3 uur bekend gemaakt dat de Franschen een drievoudigen aanval doen Eén leger is van Waver in zuidelyke richting vertrokken en rukt over Neufchateau tegen de Duitsohers in Luxemburg op een tweede leger vertrokken van Sedan trekt door de Ardennen en valt do Duitsohers aan op hun opmarsoh tusschen de Lesae en de Maas het derde leger in de streek van Chimay valt den Duitschen rechtervleugel aan tusschen Sambre en Maas liet wordt gesteund door een Ëngelsch leger dat uit den omtrek van Bergen is vertrokken Er Z jn verscheidene aanwijzingen dat de krachtige inzet van den strijd door de Kiigelschen een gunstige werking heeft zoowel materieel als moreel LONDEN 24 Augustus N R Ct Het otfloieole pors buroau meldt dat het Engelsohe leger den geheefen Zondag aelfs tet na het vallen van den avond mot den vijand slaags is geweest in du buurt van Bergen on zijn stellingen hoeft behouden Het persbureau heeft geen kennis van de verliezen in dezen strijd De lijst zal zoo poedig mogelijk openbaar gemaakt worden De opmarech der Duitschers De Franschen tem gedrongen PARIJS 24 Augs Het Ministerie van Oorlog maakte hedenochtend bekend dat het Fransohe leger dat de Duitache legermaoht had aangevallen heeft moeten terugtrekken Aan beide zyden zyn aanzionlyke verliezen geleden Het is te verwachten dat de DuitBoho cavalerie over Houbaix en Tourooing b j Rijssel oen gedeelte van het Fransohe grondgebied zal binnen trekken Niettemin blijft het Fransch leger defensief ongesohokt Van de Dnitsch Rnssische grenzen De opmarsoh der Russen BERLIJN 24 Aug N R Ct Terwyi op het Westelijke oorlogsterrein de toestand ven het Duitsohe leger door Qoda genade onverwacht gunstig is overschreed de vijand op het Oostelijke oorlogsterrein het Duitsohe grondgebied Sterke Rnasisohe troepen drongen in de richting van Angerapp en Noordelijk van de spoorlijn Stalluponen Intersburg voort Het eerste legerkorps hield den vyand bg Wirballen tegen on wierp hem in een zegevierenden strijd op de verder achterwaarts staande troepen teiug De hier verzamelde troepen deden een aanval op Oumbinnen en den Zuidelyk voorttrekkenden vijand Het eerste legerkorps wierp den tegenover zich staanden vgand glansrijk terug maakte 8000 krijgsgevangenen en veroverde verscheidene batterijen De tot dit legercorps behoorende oaveleriedivisie wierp twee Russisch3 cavaleriedivisies terug en bracht 500 krijgsgevangenen mede De verder in het Zuiden strijdende troepen stooten deels op krachtige versterkingen die zonder voorbereiding niet konden genomen worden deels voerden zij met goeden uitslag operaties uit Toen het bericht kwam van den opmarsoh von nog meer vijandelijke troepen uit de richting Na rew tegen de omstreken bij de Uasoeriiohe meren meende het opper commando hiertegen maatregelen te moeten nemen en trok zijn troepen terug Het zich losmaken van den vgand had zonder eenige moeilijkheid plaats daar de vijand de Dnitsche troepen niet vervolgde De op het Oostelijk oorlogsterrein getroffen maatregelen moeten aanstonds worden doorgezet en in zulke banen geleid worden dat een nieuwe beslissing kon plaats hebben Deze is thans elk oogenblik te wachten De vijand verspreidde het bericht dat hij vier Dnitsche legerkorpsen verslagen heeft dit bericht is onwaar Oeen enkel Duitsoh legercorps is verslagen Onze troepen zijn zich van de overwinning en hun meerderheid bewust De vijand is tot dusver slechts met zijn cavalerie voorbij Angerapp gekomen terwijl hij langs den spoorweg Insterburg bereikt moet hebben Beklagenswaardig is deze provincie de gedeelten die aan den vijandelijken inval zijn blootgesteld brengen dit offer in het belang van het vaderland Na de eindbeslissing zal het vaderland datij dankbaar erkennen w g VON STEIN kwartiermeester generaal In OoHogstijd Hoelang kan Antwerpen het uithouden Van een onzer militaire medewerkers De deskundigen hebben voor iedere vesting het uithoudingsvermogen bepaald B ort Zus houdt het zooveel dagen uit de stelling Zoo zal zich zooveel weken kunnen handhaven enz Een aantal forten geldt voor onneembaar d w z do vijand zal ze alleen kunnen nemen wanneer hij er b v 100 000 man voor over heeft terwijl de verdedigers slechts enkele tientallen wenschen In het algemeen zal men dan geen aanval op de stelling doen De vijand bepaalt er toe zich te verdedigen tegen uitvallen Onneembaar in dezen zin is b v de stelling Amsterdam Gibraltar Fort Arthur Absoluut onneembaar is natuurlgk geen enkele stelling En hoe staat het nu met Antwerpen Moet die ook bij do relatief onneembare stellingen worden gerekend Neen Antwerpen is geen Gibraltar In deskundige kringen is men algemeen van oordeel Uatt wtuinmar d Vijand zulks w i I Antwerpen kan worden genomen Maar aan den anderen kant is het een feit dat de ver overing vanAntwerpen den vijand minstens 7o 000 man zon kosten misschien nog veel meer Zal Duitschland dat er voor ovor hebben De groote massa zegt neen Maar die weet niet dat Duitschland zoolang Antwerpen niet gevallen is verplicht zou zijn minstens 125 000 man te reserveeren om de uitvallen der Belgen uit Antwerpen af te slaan En de groote vraag is nu Wat is voor do Duit che generaals beter b v 75 000 man te verliezen of gedurende den geheelen oorlog 126 000 aan den eigenlijken strijd onttrokken te zien Het is een feit dat een menschenleven voor die generaals niet zoo heel zwaar weegt Of er 75 000 man krijgsgevangen worden gemaakt of dat ze sneuvelen voor die militaire autoriteiten beteekent het bijna precies hetzelfde En 125 000 man voor Antwerpen beteekent een belangrgke verzwakking van de strijdmaoht minder belangrijk dan 75 000 d o o d e n voor de stad Derhalve is Duitschland van oordeel dat de verovering van Antwerpen niet meer manschappen het leven zal kosten dan er noodig zijn voor hot antinitval leger dan besluiten de Duitsohe generaals onherroepelgk tot den aanval Antwerpen houdt het dan minstens 4 fi 6 weken uit misschien wel enkele maanden Maar zetten de Duitsche s door dan zal Antwerpen na 3 maanden beslist gevallen zijn Wat Namen betreft deze vesting is ongetwgfeld sterker dan Luik Maar hebben de Duitschers het op Namen r unt dan zal Namen het met langer 3 weken kunnen uithouden De voordeelen en de nadeelen van de neutraliteit Men schrgft ons Nentroal te zijn is dikwijls verstandig maar nooit mooi Iemand die voor zijn meening durft uitkomen staat hooger dan iemand die z c meening verbergt Zoo is het in den godsdienst zoo is het ook in de diplomatie Iemand die neutraal is heeft weliswaar weinig vyanden maar vrienden heeft hy gewoonUjk heelemaal niet Men zegt boud m in de gaten hg behoort og onze tegenstadera En men moet in de politiek althans met dergolgke mensohen voorzichtig zgn Precies hetzelfde is het bri de neutrale Staten Op het oogenblik wordt het neutrale Holland door Duitschland gelikt door Engeland gestreeld alleen de Belgen komen er voor uit dat ze hadden verwacht dat Holland zich aan hun zijde had geschaard Maar als de vrede daar is Wie zal dan onze belangen behartigen Wanneer de oorlogvoerende mogendheden zich met elkaar verzoend hebben en ze alleen nog denken aan hun eigen belangen Ik ben er bUj om dat Nederland neutraal blijft Het is het makkeUjkst Maar bij den vrede komen de gevaren 1 ViB6ADERI 6 VANDEN Giill mB UD VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1914 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot verhuur van gerioleerden grond aan O Versohut alhier Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdeUjke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot het bouwen eener nieuwe tolgaarderswoning aan het Goudsche Rijpad De beraadslaging wordt geopend De heer Donker M de V Ik ben niet zoo goed in de gelegenheid geweest alle finesses na te gaan wat den bouw van deze woning betreft maar ik heb toch getracht mij op de hoogte te stellen en heb inlichtingen ingewonnen Op grond daarvan komt mij het aangevraagd bedrag van f 6000 wel wat hoog voor Die som zou voor mg niet te hoog zijn als er niet direct voor geleend moest worden maar nu een ronde som van f 0000 geleend moet worden heb ik er eenigszins bezwaar tegen Ik zou dan ook dat bedrag van f 6000 veranderd willen zien in f 5000 De Voorzitter Ik kan den heer Donker modedeelen dat de Fabricage Commissie op de plaats zelf is geweest en heeft kunnen en moeten constateeren dat niet langer mocht gewacht worden met het vernieuwen van deze woning De teestand is werkeUjk precair Wij hebben toon op de plaats zelf kunnen nagaan wat er noodig zou zijn in de nieuwe woning Wij hebben daartoe gekregen een ontwerpje van den eemeentebouwraeester Ik kan de vbi 3uWjh mvm d t w t a n iBa jit zal wordon zbo oeknopt en zuinig mogelijk is De ramingsom is eenvoudig gebaseerd op de aannemingsBom van een dergelijk woninkje dat in de nabijheid door óón van de leden van den Raad is gemaakt Op grond van de kosten daarvan zgn wij gekomen tot de raming van f 6000 Nu spreekt het van zelf dat wanneer het voor een lager bedrag wordt aangenomen het bedrag van f 6000 niet zal worden besteed Echter moet af wgking van het plan eooals wg dat voorloopig hebben vastgesteld ontraden worden omdat anders een woning gemaakt zal worden die te klein is voor de behoefte Ik zou dus den heer Donker in overweging willen geven om in deze raming te berusten en af te wachten of het wellicht zal medevallen De heer Donker M de V Tegen de som heb ik niet zooveel bezwaar Ik weet zeer goed dat als ingeschreven wordt voor f 5200 het werk aan dien inschrijver zal gegund worden mits hg te goeder naam en faam bekend staat Maar ik heb er in hoofdzaak bezwaar tegen dat er juist f 6000 voor geleend wordt Dan wordt daardoor de gemeentesohuld zooveel grooter terwyl met minder volstoan kan worden want deskundigen hebben mij gezegd dat dergelijk gebouw voor f 6 M0 tot stand zou zgn te brengen De heer Bokhoven M de V Aangezien ik niet weet of de heer Donker el op de hoogte is wil ik mededeelen dat de bedoeling is er een bouwmanswoning van te maken met een stalling voor koeien Ik kan hem de verzekering geven dat het aangevraagd bedrag van f 6000 daarvoor zeker niet te hoog gesteld is De heer Jongenburger M de V Toen ik dit voorstel las maakte het op mg een eeni zins vreemden Indruk Ik vroeg mg zelf af of voor het bouwen van een tolgaarderswoning een bedrag van f 6000 moet worden uitgetrokken aangezien ik de overtuiging had dat dergelijke woning zeer gemakkelgk voor f2500 ware te bouwen Ik vermoedde echter direct dat ei iets anders aan verbonden was en dat het een grooter gebouw zou worden De begrooting raadplegende zag ik dat de pacht in verband stond met de landerijen welke de gaarder in huur van de gemeente heeft De heer Bokhoven deelde zooeven mede dat de bedoeling is een bouwmanswoning te bonwen Nu is mg onlangs verzekerd dat de tegenwoordige pachter behalve het Uind van de gemeente ook nog andere landerijen in pacht heeft Daarom wil ik de vraag stellen wordt die boerenwoning zoodanig gebouwd dat de stalling alleen ia voor het vee van het van de gemeente gehuurde land of wordt zg dusdanig gebouwd dat de stalling ook is voor een aantal koeien van het andore door den gaarder gepachte land Ik geloof dat het niet op den weg der gemeente ligt om bg het stichten van dergelijk geoonw rekening te houden met het kind dat de gaarder van anderen gepacht heeft Een bedrag van f 6000 plus de afbraak komt mg aanmerkelgk hoog voor Ik zou zeggen men kan daarvan een aardig stalletje bouwen Ik wil dus vragen of er rekening mede gehouden is dat hetgeen gebouwd wordt alleen noodig is voor het in pacht gegeven gemeenteland en dat wg niet gaan bouwen voor andere doeleinden waarmede de gemeente niets te maken heeft De Voorzitter Ik kan de verzekering geven dat alleen rekening gehouden wordt met het aantal koeien ik meen 10 of 11 dat de pachterkan doen weiden op het gemeenteland Het is mg onbekend of hg ook nog huurder is van ander land van de gemeente heeft hij 4 a 5 bunder land benevens de zeer breede berm van den weg in huur en alleen daarvan onderhoudt hg 10 a 11 koeien Daarop is gerekend bij den bouw van deze woning Verder komen er nog een kleine kelder om te kazen en een opkamer en een zitkamer voor de bewoning Een zomerhuisje of iets dergelijks wordt er niet aan gebouwd Men kan begrjjpen dat een gebouw van f 6000 niet is een bouwmanswoning zooals wg in de omgeving hebben Het is een kleine woning voor een klein aantal koeien Maakt de heer Donker van zgn denkbeeld om de ramingssom te verlagen een voorstel De heer Donker Ja M de V Ik stel voor f 6000 te veranderen in f 6000 Het amendement van den heer Donker wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit i i x r r n B J M da V Ik kan mij best begrijpen dat de heer Donker het aangevraagd bedrag te hoog vindt maar eer wij zijn amendement aannemen mogen wij toch wel eens van hem vernemen of hg de zekerheid heeft dat voor f 6000 zal kunnen worden gebouwd wat noodig is Anders zou de gemeente uit haar kas f 1000 moeten bijpassen Dat zon zeker niet gewenscht zgn Het gaot zeer gemakkelgk om te zoggen ik vind het te veel maar ik weet niet of de heer Donker voldoende op de hoogte ia Ik meen dat hg gezegd heeft dat hg niet voldoende op de hoogte is en dat hg wel eens heeft geinfonneerd De Pabriooge Commissie heeft de zaak grondig onderzocht en de gemeentebonwmeester heeft het plan opgemaakt Wg hebben dus recht te vragen of de heer Donker zekerheid heeft dat wg voor f 6000 kunnen maken wat voorgesteld wordt De heer Donker Absolute zekerheid dienaangaande kan ik niet geven Ik heb mg georiënteerd en heb deskundigen geraadpleegd en die hebben verklaard dat daar een woning voor f 5000 te maken is Ik meen ook dat er zelfs deskundigen zijn in onze gemeente nauw verbonden aan de zaak zelf die meenen dat de aangevraagde som wat hoog is Zooals ik reeds zeide mgn bezwaar is niet dat de som zoo hoog is Het wordt misschien toch voor minder aangenomen maar de groote quaestieis dat de gemeentesohuld daardoor verhoogd wordt Stel nu dat ingeschreven wordt voor f 5400 Dan zou volstaon kunnen worden met f 5000 te leenen en de f 400 zouden kunnen worden afgeschreven van onvoorzien De Voorzitter Mag ik den heer Donker doen opmerken dat een uitgaaf is buitengewoon of niet buitengewoon Wanneer het is een buitengewone uitgaaf dan mag ze worden bestreden uit geldleening en als het is een gewone uitgaaf dan moet ze bestreden worden uit gewoone inkomsten maar men kan van een uitgaaf niet zeggen dat zg is gedeeltelijk voor f 5000 buitengewoon en voor de rast gewoon Dat gaat natuurlijk niet Men zal deze kosten of moeten betalen uit de gewone middelen en dat is natuurigk absoluut onmogelijk óf men zal er voor moeten leeuen Ik kan de verzekering geven dat het plan op de plaats zelf bekeken en besproken is Laat ik den naam noemen de heer Bokhoven is degeen die in de buurt dergelgke woning heeft gemaakt en die kan zich volkomen vereenigen met deze raming van f 6000 De heer K o 1 ij n M de V Ik wensch de vraag te stollen of het in de bedoeling ligt de aanbesteding pabliek te doen geschieden De Voorzitter Dat is de bedoeling De beraadslaging wordt gesloten Het amendement van den heer Donker komt in stemming en wordt met 16 tegen 3 stemmen verworpen Tegen hebben gestemd de heeren Knuttel van Egk Vergeer Bokhoven Jongenbnrger IJsselstijn van der Ree van der Want Vingerling de Jong van der Torren Van Galen Prince van de Velde van Veen en Muijlwijk Voor hebben gestemd de heeren Kolijn Donker en Broekhuizen Het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Wordt vervolgd Biz3 rxen lari d Onze gezant te Berlijn Onze gezant te Berign is per auto in Den Haag over geweest om over sommige punten met de regeering te overleggen In verband met sommige geruchten waartoe zgn komst aanleiding heeft gegeven willen wij er op wijzen dat deze niet de minste reden van bestaan hebben Reeds het enkele feit dat onze gezant een paar dagen op zgn post kon worden gemist en dat hij weer heden naar Berign terugkeert is geruststellend Dat in deze tijden mondeling overleg tusschen de regeering en onzen gezant noodzakelijk kan wezen zal geen betoog behoeven zegt het Vad Het boUenbedrijf Men schrijft uit Katwijk De uitvoer van bloembollen naar Amerika gaat ongestoord zgn gang Er zgn plaatsen die voornamelijk naar de Ver Staten uitvoeren en ook die meer op export naar Europeesche Staten zgn aan gewezen üe rasratf igoon dbl meest ooi den Europeeschon krijg Waar hier naar Amerika geëxporteerd wordt wordt juist in dezen tijd door de exporteurs grof geld verdiend zg toch hebben tegen normale prijzen verkocht en hier in Holland zijn de prijzen sterk gedaald Wanneer nu de exporteurs hun leveranciers voldoen kannen zij ook hun volk nog aan het werk houden Anders is het met hen die uitvoeren naar landen die bij den strijd zijn betrokken vooral naar Oostenrgk en Duitschland Hun handel staat stil en t is voor hen een uitkomst wanneer het bloembollensyndicaat geconstitueerd wordt In de Neder Betuwe zgn vele ossen opgekocht voor Dnitsche rekening te Tiel eveneens enorme hoeveelheden rookspek De prijs van het varkensvleesch is weder met 10 cent per K G verhoogd en gebracht op den prgs van voor de malaise Belgische vluchtelingen Het telegram door Belgische vluohteUngen te Maastricht aan H M de Koningin gezonden met erkentelijkheidsbetuiging voor het liefderjk onthaal te Maastrioht is aan H M voorgelegd De Koningin droeg haren secretaris jhr Van Geen op noar den Belgischen gezant te gaan om dezen haren dank te betuigen voor het telegram en hem te zeggen hoezeer zg dit waardeerde Door den gezant baron Fallon is daarop aan den Belgischen consul te Maastricht verzocht de Koninklijke dankbetuiging ter kennis van de vluchtelingen te brengen Limb Koer TWËÊdE KAMER Benrswet 1914 Bg de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp betreffende den geld en fondsenhandel in de tegenwoordige omstandigheden Met het oog op de Amerikaansche effectenbeurs wordt in de eerste plaats voorgesteld beurzen van koophandel voor zoover zij bestemd zijn voor den geld of fondsenhandel onder toezicht van den Minister van Landbouw te stellen totdat door de Koningin is verklaard dat de tegenwoordige buitengewone omstandigheden zich niet meer in den geld en fondsenhandel doen gevoelen Dit toezicht zal medebrengen dat joor den Minister voorschriften kpnjen worden gegeven omtrent de opeoipg en sluiting der bedoelde beurzen ilasiede omtrent de wijze waarop daar j n zullen worden gedaan en omtnait de noteering Zoolang het toezicht van de Regeel BDg op de beurs duurt zullen in de prijscourant alleen de door den Minister aangewezen fondsen worden opgenomen Trapsgewijze kan dan naar bovind ran omstandigheden de geheele prgscoorftut weer in eere worden hersteld Opdat koersverlagingen althans van in onderpand gegeven fondsen zich niet verder uitstrekken dan door den scooomischen toestand wordt geboden sa dat met name gedwongen verkoopen aooveel mogelijk worden vermeden en executies tegen spotprijzen gtreUg worden tegengegaan wordt voorts do volgende regeling voorgesteld Als maatstaf ter berekening van de vaarde van fondsen strekkende tot onderpand voor niet afgeloate prolongaties voorschotten in rekeningcou mnt of voor andere leeningen welke inn vóór 29 Juli 1914 loepen worden ssogenomen de koersen door of vanfege den Minister bepaald Daarmede vervallen de verplichtingen uit alle Jaarmede niet overeenstemmende bepalingen van reglementen en overeeulomsten voortvloeiende voor het geval dat de notoering van den dag een lagere mocht zijn dan de bedoelde koers Echter zal ook in dat geval een verplichting tot aanvulling van het nrplus bestaan doch binnen eentermgn door den Ministerraad bepaald De bedoeling is tot die aanvulling trapsgewijze te geraken Dit ontwerp maakt dat de geldnemer op prolongatie zijn onderpand met beneden een redelijken prijs kan verliezen ook al wil de ge dgever de leening niet verlengen en al gaat hij na het verstrijken van den termgn tot MScutie van het onderpand over Dezen waarborg vindt de geldnemer hierin dat de pandhouder do fondsen alleen mag verkoopen wanneer hij zich verbindt er een bod op te doen tot een door of vanwege den Minister vast te stellen koers indien geen hoogere prijs ter beurze kan worden bedongen Indien voor eenzelfde verbintenis fondsen in onderpand zijn geteven waarvan een deel wel en een aodffl deel niet in de prijscourant is inomen mogen de eerstbedoeldo zonderlgk worde n verkocht Ten slotte is nog een bepaling opmomen om tegenover do moeilijkieden die de toepassing van deze wet wellicht voor den geldgever kan doen ontstaan hem gelegenheid te geven joor beleening van het onderpand op lijn beurt zich contanten te verschaffen tfti einde aan zgn verplichtingen te voldoen De Regeering zal bij de uitvoering Van deze wet voortdurend voorlichting an deskundigen behoeven en uit den ard der zaak geen belangrijke boiBisingen nemen dan na hetnoodige overleg Voorkoming van faillietverklaring enz Ingediend is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp strekkende om de mogelijkheid te openen dat aan perBonen die tengevolge van de tegenwoordige buitengewone omstandigkedeUf tijdeUjk in geldelijke moeielijkleden verkeeren zoowel wanneer zij in rechten ter voldoening van een ichuld worden aangesproken als wanneer zg met verhaal op hun goederen met faillietverklaring of met eenig snder vermogensnadeel worden bedreigd alsnog oen termijn zal kunnen worden gegund om aan hun verplichHngen te kunnen voldoen De termijn al worden toegestaan door den rechter daartoe alleen zal overgaan wannen hem voldoende blgkt dat het niet jroldoen inderdaad alleen of hootdtakelijkheid het gevolg is van de itengewone omstandigheden In elk gevel zal door den rechter een Jwmijn van uitstel van bepaalden duur moeten worden vastge terti jWd van welken termijn echter verjaging zal kunnen worden verkregen J ijl de verleende termijn ook zal innen worden verkort b v indien de onomische toestanden zich spoediger I ta verwacht werd mochten verbeterd sbben zoomede in het geval dat de oldenaar mocht blijken misbruik i het toegestaan uitstel te hebben maakt De voorgestelde regeling is door tal W mannen van beteekenis in do Widelswereld wier oordeel in dezen ingewonnen met ingenomenheid Boet Voorzien wordt o a ook in het alfWeen in het geval dat de overeenranst een voorwaarde behelst kraoh l welke bij niet tijdige voldoening 6r geldsom voordeelen door een partijen bij de overeenkomst be1