Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1914

De fabriaken van ÜEMIlllSGGVIllG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe ReListmijen enz te Utrecht op den 34sten Au ustu5 1914 executoir zjjn Tcrkiaard = de Kohieren Nos 3 en 3 der Bodrijfsbelasting dienst 1914 1915 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in rt de termijn van zes weken binnen welke reclames behooren te worden ingediend Gouda don 26 Augustus 1914 l e Hurgemeester voornoemd R L MARTENS Kennisgeving De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kenntB van de ingezetenen dat Hare Majesteit de Koningin den wensch heeft te kennen gegeven dat met het oog op de ernstige tgdsomstandigheden Hoogatderzelver verjaardig op 31 Auguatus niet feestelijk zal worden herdacht Hij verzoekt derhalve den ingezete en zich op bedoelden dag van allo beatbetoon waaronder het uitsteken ran vlaggen nsede wordt verstaan te onthouden GooDA den 26 Augustus 1914 De Burgemeester van Gouda R L MARTENS De Oorlog Kort Overzicht De gfoote alag welke in het zuiden van België wordt geleverd duurt voort Do berichten welke vandaar zijn ingokoineo melden dat de Duitsohe legermacht tegenover zich had oen leger bestaande uit 400 000 FranBchcü en 40 000 I ngelBchen Tradon de Franschen en Engelschea oanvankolgk aanvallend op waardoor do Duitsche garde bij een storuiloop ontzpttonde verliezen werden toegebracht de verliezen aan FranHche en Engelsche zijften toegebracht waren eveneens zoo aanzitmiijk dat terugtrekken noodzakelijk werd Volgens PMinsohe berichten namen aan dit govecht 700 000 tot 800 000 Duitsohere deel Door deze groote overmacht gelukt het een gedeelte der Duitsche troepen dan ook door te breken over het niet beschermde doel der Fransche grens Iej deWecL E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Beeren en 26 XIII Op den avond van dien dag stond Karel Ntsser voor het hoofd dergpheime I politie te Weenen den keizerlijken raadi r Staling die hem op üijn kantoor tatving op oen uur wanneer de dienst ewooniijk reeds is afgeioopon De raadBhcor stond aan eon lessenaar W rangschikte eonige prooosstukkon toen de jonkman binnentrad Ik heb uw rapport gelezen mynheer NiBSor zeide hy terwijl hij denjonkman de hand toeBtak en ik wenschQ gpliik met uw ontdekking die ons ophet spoor van een zware misdaad beeft gebracht Blijkbaar hebben we hier te doen met de vervalsching van een teatar toent waarbij millioencn op het spel p staaa Helaas de uitslag vim mijn be moeiïngen is slechte twijfelachtig mijnI heer de hoofdpersoon die de aanlegger j van het plan schijnt on die het oor pronkelijke testament nog in handen heeft I ontsnapt Heeft men dan niets to zijne woning gevonden i Ne i niets Om half tien kwam Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ib ook naar boiten de stad aan hoia te ontbieden Brieven worden vergoed Ut a V p op WAAM en ADBES WecLLALTEE Ged Gracht 269 DEia HAAG Aüverleert i dil Blad Ad verten tien Heden overleed plotseling onze jongste lieveling Oeertrnida Cornelia in den ouderdom van mim 6 maanden J HORTENSIUS Q C HORTENSIUS HCDBHAN Qoada 25 Angnatns 1914 Dankbetuiging EEN OOUDSCH MEISJE zond ons 4 paar zwarte stevige Sokken Daar haar adres ons onbekend is brengen wtj haar langs dezen weg onzen harteiyken dank voor dit proctische geschenk 1 Loit L D VIEHOPF 1 Luit E A VAN POELVOORDE GEVRAAGD voor twee personen Gemeubileerde Kamer met of zonder pension Oodurendo 2 k 3 maanden Uneven onder no 2700 bureau van dit blad G Er b z B togen 1 Oct of oorder een net R K BUITENMEISJE V g g V voor tweede Meisje of als meid alleen in klein gezin Br fr letter R aan STEOMAN s Bookh N Binnenweg 259 Rotterdam 7 nijElaÉ s BuÉrield S Waar do helft van den omslag over 1Ö14 op 1 Juli II opvorderbaar is geworden worden ingelanden die nog geen bundergela hebben betaald dringend ttitgenoodigd het gulioolo bodnig of allhans de helft ten spoedigste te voldoen daar anders ter voorziening in kasbehoefton moet worden voortgegoan met het opnemen van gelden tegen de thans verschuldigde booge rente EEN i TWEE bloedzuiverende Laxeerpillen Slijm Gal en Maagpillen van Aptithelmr BOOM s avonds of a morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zuivering van het blood en verdrijving van overtollige g l en slijm Prij per doosje 26 of 50 cent Verkrijgbaar te Oonda by ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bijE VANSANl ENKOLFF Kortfl Hoofdsteog 3 Hen wordt venocht oji t HERK le letten OIT HUT MaOAIIJ TAK M RAVENSWAAYZONEN aOBINCHMM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakjes van vijf lum eneen half en een Ned ma ïmetvermolding van NomImor en Prijs voorzien vanfnevenst and Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerigvan geëerde orders auPi bevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART L BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hü wende zioh tot JAC KOOI J Kz pottenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste acces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekerm f op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jk Kapit aal f 1 000 000 CommiMarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E S OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeurt Mr J W KONINO B De Maatschappij sluit alle soorten Levenaverzekering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren € 1 BOCtrUtEBmTiCH Have te mehoonkove en 1 C MAMfBBKn Wettkacen te Souaa NIEUW PHILIPS AWAll 125 VOLT 200 KAARSEN Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr M Zeemacht als Matroos torpedomaker inimum ioeftiid2ijaar K leeriiiakei Matroos kok Stoker S klasse maximom leeft 29 jaar minimnm leeftijd 21 jaar maximum leeft 28 jaar minimumleeftijd 19 jaar maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd29jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van IG tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als liohtmatroos of matroos 3b klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag hot zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies Van aanneming darMarino te Willemsoord den Holder MrUDa HolOrrijWiÉn P M nagneel mmÉi vork 1 4SII Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrüwiel Wearwell Rijwielen zijD m sieri n Ing ii prijs AGENT ADR DE GROOT Kleiwegr 79 GOUDA PrUsoouranten gratis IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amsterdam 5PC POOL § TANDSlIDDKLeiV zijn de beate en goetlkoopste staan onder voortdurende scheikundige oontrüle en worden sinds 18M door Nederiandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Ghemisehp Fabriek L POOL Zonen Amsterdam WareldteiitooBsUllliit QENT 1913 Baltcn mededliislns LW der Jury POTTËLBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rrmefleêeltJea gfolf verlarifgHiar Oen Agent voor Holland CATALONlB te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BBLOSJBJr Agent Amstel BronwerS Keuwrstraat Tel 83 No 148 Gooda blijven doorwerken met haar volledig personeel Zij wijzen er met nadruk op dat hare Cacao geen luxe artikel doch Ban Voedingsmiddel bIJ uitnemendheid is en niet aan bederf onderhevig Zij raden een ieder aan onder de tegenwoordige omstandigheden een flinke hoeveelheid te koopen De prijs van BLOCKER S DAALDERS CACAO blijft 1 50 per bus i 1 Kilo Kleinere bussen naar verhouding JIWieFÉIiiliiifllJniifl Liia OPGERICHT ire Voediirt nw Vee met de uivere murure Xril5 3=LZSLScd 3s oe3s exx merk r en W l en aoWAmtOimcmHOBKBM merk WIj Oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde LOOPT ÜW KAM WEG MET UW HAAR IOmI doen door KOKO te lun l bndkm lal tolulU Bm e Dittloma Varli WOO Segem Gouden MedaiUeê KOKO S t HAAR KOKO DOET HET HAAR GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUrD KOOP HET VANDAAG VAN VW DlOOiaT OF COITTEBl P8US n 075 a i BO o n i oo pw fl o DmSS Ö Voof FflHlaiHl Cl oïIXHtii AU n VittMeawaoiilwffi VOM M an Z HoUand UimEit ZmIi N Bnlutil n Unibin ILT tA MUai li U DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A 6R0ENEVELD Lra Zegwaard A OOSTEBLING 68 FirmaC SMITS Schoenliaiidel Bleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 BËT ABRËS VOOR IEDEREEN jft a B3iT3D A 31 Aug Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 n Armensorg Onder standsoonunissie Beleefd vetzoekenwfl geregeld tijdig mededeeliJg te mogen ontyangrow vergaderingen oonoerten vermakeM heden en t m de dan in o ageada te Tarmddan Eleotr Dr A Briakman Zn öoud ï© a ws exL d v©rtexLti© blsud voor G o ULd s © ara Oz str©lc ©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRHS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewQsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bil drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbelaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ïïitgerers A BBDTEHAir EN ZOON recht op e jlaau Wij wijzen daarom niet tH Blistbeid de plannen af van fantasten die reeds nu ewi programma voor de verbrokkeling van geheel Frankrgk opstel len Neen vemietlgen willen wij alleen het Tsarkmc doch Fnmkrijk willen wij H houden Wy willen n oorlog zoo vocreu en Frankrijk zo overwinnw dat het na den vrede mogelijk zal zijn samen met Frankrijk een Eiiropeeeehe beschavingsgemeenschap te vMtlgen evenals BiPraarck in 1866 reods daobt aan een later le sluiten vredesbondgenootschap met Oos tenrijkHongarije De Vorwarts het orgaan dor sooiaal democraten sohryft Zooals Bismarck in 1866 het overwonnen Oostenrijk een goudsn brug gebouwd heeft waarover het den weg van bondgenootschap kon opg aan moet ook thans de weg tot overeenstemming tUBBchen de groote beschaafde natiën openblijven W moeten derhalve het oog gericht houden op een staatkunde welke niet door veroveringen en verstoringen van de eenheid en de onafhankelijkheid van andere naties de onzalige v andschap met de westelüke mogendheden ten eeuwigen dage bestendigt en welke daardoor Rusland zelfs nadat het een nederlaag heeft geleden weer in de positie zou brengen van den vreeselgken en ondrï lijken scheidsrechter van Europa Voor ons blpt de eenige v and het tsarisme Deze oorlog moet otet ton doel hebben veroveringen te makon en m plaats van de Engelsch tsaristische wereldheerschappij een nieuwe te vestigen doch op vrijmaking der natiën op hun beyr ding van het Moskovietendonu p vryheid en onafhankelijkheid vAor Polen en Finland op vrye ontwikkeling ook voor het groote ussis he volk zelf op verlossing van t uleschaafde naties uit het onnatuunyket bondgenootschap met het tsariauRtfi barbarendom Dit was het doel dat t Duitsche volk geestdriftig en offervaardig heeft gemaakt Dat dit dus de uitkomst moge zijn daarvoor heeft de staatkunde thans te waken Dat Berlijnscfae bladen dergelijke meeningen mogen openbaar maken ofschoon de censuur elk woord wikt en weegt bewijst dat de opvatting der regeering hiervan niet veel kan verschillen Men behoeft zich in dit verband slechts te herinneren dat de Duitsche regeering in haar onderhandelingen met Engeland steeds heeft herhaald dat de onaantastbaarheid van Erankrgk a grondgebied gewaar ifij Tourcoing en Houliain De Fransche en Engelöche troepen trokken zich terug m de verBterkte linie op Franach gebied I ezen torugslag dor Franschen en l ngelschen raogö wellicht niet als oen nederlaag gelden de iiioreelc invloed van dit terugwerpen zal toch op de Franschen niet gering zijn Op het verdere gedeelte van het gevecbtsfront meor oostelijk gelegen is de itrijd nog niet zoover gcjvorderd dat daaromtrent positieve niededeeliugen kunnen word Mi gedaan Wol hlgken de Franschen er niet in te zijn g laagd voortwaarts te rukken door do zeer groate DuitBche legermacht die ook daar ifl samengetrokken Tot een belegering van Antwerpen cchijnt tot heden niet te zijn overgegaan 1 e Belgen vonden althans nog gelegenheid do Duitflchers in het Noorden van Belgié waar zij zich ophouden te bestoken Intuaschen blijken de Duitschera Antwerpen tot wel dicht te naderen Zij vertoonden zich hij Mechelen welke onbescheriud4 atod do zooveel kunstschatten bezit ZIJ hebben gekifmbardeerd De nachtelijke tocht van de l ppeUn boven Antwerpen die door het uitwerpen van bommen dood en verwoesting aanrichtte doet den toestand wel ematig Inzien De DuitBchers hebben thans ook Namen m Ix zit genomen Vijf van do negen forten vielen bun in handen de vier andere zim wellicht nu ook gevallen T en het horanionwerpen is door de Belgen protttst aangeteekend als in Htryd mot de Conventie van Geneve h Kussen schrijden in Oost Pruisen geregeld voorwaarts en zullen weldra de grens van West Pruisen hebbon bereikt De Duitschers worden door hunne overmaehtige legers teruggeworpen En nog steeds rukken nieuwe Eussisclie troepen aan Aan de OostenrijksGh Russische grenzen hebben de Oostonrijksche troepen a val in Polen gedaan De RusBcn werpen tie Oostennjksche troepen aanhoudend terug TJit Berlijn wordt thans de meening naar voren gedrongen dat deze gebeele stnid gaat tegen het Tsarisme Die Welt aan Mittag schrijft o a De strijd met Frankrijk moet worden uitgevochten tot het bitterste einde doch hij moet worden gevoerd in den juisten i ecst Wij hebben niet te doen met een tchadelijk gedierte dat moet worden uitgeroeid doch met een eerlijken vijand met wien naderhand oen eerlijke rechtvaardige vrede mogehik is UU militaire overwegingen moeten wij Frankrijk overwinnen ja zelfft verpletteren maar als wij het overwonnen hebben willen wij het niet vernietigen Dit volk van beschaving liehoudt ook na den oorlog zijn borgd zou zijn indien Engeland zich maar onziïjdig wilde houden Hoe voorbarig het op het oogenblïk ook moge schijnen wegens den verbitterden strijd toch is de hoop op overeenstemming met Frankrijk in de toekomst aan Duitsche zijde algemeen Lord Kitchener heeft gisterep in het Engelsche Lagerhuis een algemeene verklaring over den toestand afgelegd waarin bij o a zeide Niemand kan voorspellen hoe lang deze oorlog zal duren maar wy zullen dat kalm afwachten Toejuichingen De worsteling zal veel van de natuurlijke bronnen van het keizerrijk vergen en ons volk groote offers opleggen maar dezen zullen gewillig gedragen worden ter onzer eere en tot handhaving van onze positie in de wereld Ook de kolonies dragen het hunne tot deze offers b g Het Engelsche expeditie leger heeft stelling genomen aan de NoordWes teiyke grens van Frankrijk en is voorwaarts gerukt Onze troepen zijn reeds gedurende 30 uren in contact geweest met een veel grootere Duitsche troepenmacht Gedurende dien tijd hebben z j de traditie van den Britschen soldaat gehandhaafd en zich door de grootste dapperheid onderscheiden ne operaties welke zij geroepen warcm en uitvoer te bnmgen Iwhooron lot diegene welke do grootste standvastigheid van den soldaat eischen benevens hek waaniheld in hunne aanvoerders Ik heb den opperbevelhebber geseind 1p troepen wegens hun prachtig werk geiiik te wonschon Wij allen zijn trotsch op hen Wij weten hoezeer het Fransche volk prompte hulpverleen Ing op prijs stolt looals wij in staat zijn geweest bij het liegin van den oorlog te verloonen Het N duidelijk dat niet slechts moreel maar ook materieel de steun dien onze troepen verleenen factoren van het hoogste mllllalre belang moeten zijn hij de beperking van den omvang on het Iiepalen an den duur der vijandelijkheden Als Jtrafegische overwegingen het haddon toeRentaan zou iedereen het gaarne gezien lit bhen dat wij ons geschaard hadden naast het dappwe Belgische leger in zijn rbi tierend en strijd tegen een wanhopig groote meerderheid Dit voorrecht la ons echter nlot geschonken Belglfi kent onze tvnipathic en onze verontwaardiging over lie aanslagen waaraan het ton offer Is gevallen en het kent ons lieslnit om er voor te 7orgen dat de door dit land gebrachte offers niet vruchtelooB zullen zijn T o e j ui c h I n g e n Lord Kilcheuer wiHis er M dat do landen van algemeenen dienstplicht liijna hun gehoele mannelijke bevolking in het vuur lUMlden gezonden terwijl i ngeland mei zlin legersv steent niet aldus had gedaan en nog kon rekenen op groote reserves 7i 0wel uit het moederland als uit de koloniën Terwijl de dominions machtige troepenafdeellngen zonden gat het territoriale legttr van dit land trouw gehoor aan den e matigen oproep van den plicht Meer dan 70 bataljons hadden zich als vrijwilliger voor dtv overzeeschcQ dieast oaogenieid Een tweede leger van 100 000 man was feitelijk reeds zoo goed als gevormd en daarachter staan de speciale en nationah roBprvoa Terwijl de mnximnle logersterkte der vijandelijke landen thans een aanhoudende vermindering ondergaat zal Kngoland zijn versterkingen in gereedheid brengen die voortdurend en in toenemende mate naar het vasteland zullen afvloeien totdat het Britsche veldhor in aantal en kwaliteit de macht en de verantwoordelijkheid van het keizerrijk niet onwaardig zoudon zijn Toejuichingen Indien de oorlog lang mocht duren en meerdere offers van de geheele natie gevergd zoudim worden dan vertrouwde hIJ dat deze offers uiot zouden worden geweigerd Toejuichingen De Duitschers In België OSTENDE 24 Aug Hbld Tk heb zooeven en onderhond gohad met een vluchteling uit Charleroi dio getuige was voor een deel van den ijsel ijken slag die sinds Zaterdagmorgen woedt in ZtiidBelgië Het deel van do Duitschers die over alle wegen ten Oosten en Westen van Bruasel toestroomden ia den overtocht over de Sambro t forceeren op zooveel mogelijke punten met het oogmerk Frankrijlc binnen te dringen vermoedelijk langs hot front van Valenciennes en L beuges Mijn zegsman verklaart dat gedurende do afgeloopen week Fransche cavalerie dragonders chosseurs d Afrique over een aanzienlijken afstand voorwaarts trokken Na een gevocht bezetten zy Gemblaux Daar zij echter niet voldoende onderstonnd worden door infanterie moesten zij voor dn Duitschers die met een uterke legermacht optrokken terugtrekken naar Charleroi De Duitechers kwamen voor Charleroi aan langs de wegen van Jemappe en Fleurus tegen 8 unr Zaterdagochtend De Franschen hadden machinegeweren opgesteld in den toegang tot een viaduct dat Jemappe beneerscht FEVtLLEÏOÜV li Htamont van den graaf tA voorschijn kuml Het echte testament spreekt van 1 en geheim vakje In do schrijftafel en wil daarvan bij haar verklaring w i gebruik maken Handel dus met slim overleg Het IS oen zeer gewichtige zending the ik u opdraag en ais ge die tot een goed eind brengt kunt ge op bevordering vast rekenen Toen Karel Msser een half uur later ttiuiFt kwam vond hij zijn moeder nog ste ids in een toestand van opgewonden euuwBcbtigheid die door zijn komst nog schoon le verergeren De gebeurtenissen van dezen dag hadden haar zeer aangegrepen I en politieagent was In haar huls door een misdadiger bewusteloos geslagen I n die schrijver dien zij altijd voor een stil htsoenlijk mensch gehouden had stond ia betrekking tot schurken en misdadlgersl Wat rooest een iliensch toch beleven Veertien dagen geleden toen Knablein ziek was had ze nog soep voor hem gekookt en ze bij hem iKiven gebracht Fn nu was hij op klaarhchten dag door een polltlr g t weggebracht en zat in de gevangenis En zooals de huren vertelden was haar zoon de man die de misdaad ontdekt en den gch mzlnnigen onbekende gevat had ja haar zoon die lanterfant waar ze zooveel zorg over had Hoor OPUB Karel zei de oude dame toen hij haar onder de oogen kwam is hot waar wat de mcnsohen xi gen Is het waar dat Je een spkm van de politie beiHP Hel ligt voor de hand dat in de M3rBt volgende dagen bet valsche testament aan de rechtbank zal overgelegd worden Het echte testament dat in handen 1 van dien schurk heeft voor ons natuurlijk de grootste waarde Uelukkigherinnert de schrijvor zich nog nauwkeurig alle bepalingen on zijn hokentenis is voor ons van groot nut Vóóralle andere dingen hebben wij opheldeimg noodig omtrent één punt De graafheeft al zijn goederen nagelaten aan eenpersoon waarvan de achrijvor Knablelnden naam mot kan opgeven Nadereaanduidingen van dien persoon moeten tevinden zijn in oen acte welke In oen geheim vakje van de schrijftafel verborgen i Heeft men die acte gevonden en reeds vernietigd of bestaat ze nog Het laatsteIs echter ook ntogcltjt Maar ui elk geval mag men aannemen dat degene diede bedoelde acte uit zijn geheime bergplaats te voorBChijn gehaald heeft ookkennis heeft gmomen van den inhoud enons inlichtingen kan verschaffra Onzetaak is het nu dit geheim te leeren kennen geweld kan ons daarbij niet helpen Ik draag dit a i n op mijnheerNisserl Vertrek nog hedenavond naar hetkasteel Windec k Gisteravond heeft degravin haar woning hier ter stede vorlat n waarschijnlijk Is zij dus reeds opkasteel aangekomen om haar aanspr enop de erfenis te laten gelden Zij zal weleen verklaring weten te vindcQ voor de vreerade omstandigheid dal eerst nu het Ze kunnen wel gelijk hebben antwoordde hij Ja wat zij een spion van de politie noemen dat Iwn Ik werkelijk Zool Dus de voorname heer bijwlcn je in dienst heette zijn Was de keizerlijke politie flchaaiii jel riep de oude dame uit Je hadt waarlijk wel een ander vnk I uiinen kiezen Zoo moeder meent u dat werkeitjk Wie zorgt er dan voor dat u rusiig in uw huis slaapt Wie waakt over uw geld n over uw spaarbankliookje riat in de Ibnenkast ligt Dat doet de politie Kn als V nachts een dief blj u Inlireekt Horpt u dan niet allereerst om te politie Maar u spreekt a ydefl standigc roenschen die de aiSMi lastig en mdringend vindei liefst nooit mee te doen wll Ik geef toe dat de politie ken heeft maar het is loch ÖL dig met zooveel minachting te prekei over de ambtenaren die voor de ruwi en veiligheid der burgers zorgen Menigmaal lag rustig te slapen als ik h nachf mijn amhtaplicht vervulde denk maar niet dat het zoo gemakkelijk omspringen is met oen onverschilligen kerel die zich verdedigt als hij onschadelijk wordt gemaakt H QfJQ Vogel met het rgluig voor zijn woning 110 37 in de MariahUf traat en had nog de stoutmoedigheid den portier te vragen bij het paard wacht te houden tot aan zijo terugkomst Natuurlijk kwam hij niet terug maar veranderde zich binnen weinige minuten In den baron Frederic d Hoffmann Zooals u uit mijn rapport wel gezien 7b1 hebben staat het huis no 37 in de Mariahil fatraat in verbinding met het buis no 5 van de Windmoien troat De schurk behoefde slechts over een hekje le klimmen om zijn woning in de Windmolenstraat to bereiken Wij vonden daar op zijn waschtafel nog eenige voorwerpen die gediend hadden bij zijn verwissellng van gedaante Wat voor hom van waarde was had hij haastig bijeengepakt en toen de woning veriaten hij zal daar waarBchijnlijk niet terugkeeren nu hij weet dat de politie hem vervolgt Ik boud het er voor dat hij op bet oogenbtik Weenen reeds heeft verlaten Wordt vervolgd oiflicn Ik heb reeds bevel gegeven tot zijn vervolging zei de raadsheer nu Uit de bekentenis van Knableln blijkt dat gravin Czerny gehandeld heeft in overeenstemming met dien Vogel De schrijver werd in haar woning onttioden en ontving daar het loon voor zijn werk Op een telegram vftn mlj heb Ik tot antwoord gekregen dat er nog geen testamwit van döi overleden graaf Czerny aan het gerecht is overgelegd en dat men tot heden te vergeefs naar zijn uiterste wilsbescbikklng heeft gezocht