Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1914

J erd er bovaadleB aeg eeas uitdmkke op gwes dat dTfiegeenog zoo dikwijls zij het in s lands lang noodig oordeelt ievensmiddeleo oorlogabenoodigheden grondstoffen van een en ander en al hetgeen middellijk voor de verdediging des lands noodig kan zijn tegen schadevergoeding in tvz t kan neojen en dat zij van deze bevoegdheid gebruik zai maken onverschillig voor wien of stcmd zijn hooren Aan den £ iadeH k heeft iem die verw wjb naam geheim te hoadea nA verbonden ten behoeve vau bet meergemelde fonds bij hel sluiten van den vr de tusschen de oort voeraide Uogendheden tpt de storting van een bedrag van vip en twlntig duizend gulden zonder verdere restricUa ot ahifk van eveutueele oorlogs rf moI iliAaUebetasting Verder verbindt hij zich gedurende de drie daarop volgende jaren eea jaarlijksch bedrag van vtjf eD twintfg daizend gulden m tiedoeld fonds te storten indien ztjn inkomcs niet vwmiadert oaéet het gemiddelde van zi inkomen der jaren 1911 1912 en 1913 Mocht dit laatste wel het geval zijn don verbindt hij zich de drie achtereenvolgende jaren boven omschreven lot een bijdrage jaarli a van lö p t van dat inkcHuen soo dat daa zal zgn alles boven en beA lve de beiastingen die de Regeering voor de defensie noodig mocht achl Waar het den Nederlander die dit milde aanbod deed mogelijk Is de bijdrage van f 25 000 bij het sluiten van den vrede zonder eenig n atrlclio te storten wen cht bij voor de verdere drie t4 dragen bet voor eboud te m en lo van overlijden 2o van verdere toezegghigtni tot een totaal van plus minus tumdord mlUioen gulden Voor bet Roode Kruis De British American Tobacco Co Holland Ltd te Rotterdam die enkele dagen geleden onze soldaten met een groote partij cigaretten bedacht heeft heeft ook aan het centraal boreau voor Holland van hot Roode Kruis een bedrag van 1000 galden geschonken eervol ontaUc verleend in vorbud met haar benoeming te Gonderak WoenUm De heer M J ten Hoeve alhier ii benoemd tot leetetaria en ontvanger te Barwoutswaarder Steuncomité Gouderak Teneinde hen die door de mobilisatie hun kostwinners tijdelyk moeten missen of uit andere ooruak door de mobilisatie noodl dand lijn geworden te helpen is alhier opgericht een steuncomité hetwelk beoogt in den ontstanen nood te voorzien Het bestuur van dit steuncomité bestaat uit de heeren J J Rnpke voorzitter A Gautier Ie secretaris Adr Radder 2e secretaris en penningmeester Ds P Kruyt en Th H van Honweninge Ds P Kroyt alhier heeft voor het beroep naar do Ned Herv Gtemeent te Staphorst bedankt Krimpen a d IJnel Do Raad van Beroep Ongevallenverzekering te Dordrecht heeft Maandag jl uitspraak gedaan in de zaak van M M van Housaelt alhier die bij request voortzetting der uitkeering van de in Januari 190B toegekende rente had gevraagd welke door de Rijksverzekoringbank op 27 April 1914 was beëindigd De Raad oordeelde dat aangezien klager by zijn werkgever hot hoogste loon verdient en bovendien deel uitmaakt van de z g sterke ploeg de beslissing door do Rijksverzekeringbank terecht genomen was on wees daarom het verzoek van den requestrant van de hand Antwerpen vlak bg de NoordBra bantsche grens West Vlaanderen AHTWERPEN 26 Ang Goheel West Vlaanderen tot zelfs de kleinate plaatsjes is door Uhlanen overstroomd ANTWERPEN 26 Aug Alle waaiden van de Nationale Bank zijn VSB Antwerpen naar Ostonde gebracht De apoorweg Gout Brugge is weer heratold Antwerpen ANTWERPEN 20 Auga De Metropole van hedonochtend meldt dat de Generale Staf gisteren Antweipev heeft verlaten De Koning bevindt zich tn i de plaatsnaam ia door de censnnr geschrapt Oorlogsschatting ANTWERPEN 20 Aug Behalve de oorlogsschatting van 200 millioen francs welke Biussel word opgelegd moot de provincie Brabant 4D0 nli lioen franos betalen De Paus en do Oorlog ROME 26 Aug Kort voor sijn dood deelde de l atis aan zgn lijforta mede dat hy by Keizer Krans Toi niet als bemiddelaar kon optreden omdat hy zelf den oorlog door Oostenrijk Hongarije gevoerti als ees rechtvaardige zaak beschouwilo TWEEDE KAMER Da Tweede Kamer die hedenmiddag byeen is geweest komt hedenavond 8 uur en ook morgen opnieuw bijeen tot behandeling van oonige spoedoiaohende wetaontworpon wie de goederen beaon wie of wie zij toebe vryen toevoer over zee van grooo hlijkenB de scheepspapieren voor de Nederlandsche Regeering bestemd zal Kngeland zeker geen belem lerUig in den weg leggen Doorvoer van zii graan naar elders ia uitgesloten G raan voor een oorlogvoerende mogendheid bestemd is blijkens de gepubliceerde verklaringMi der oorlogvoerenden voorwaardelijke contrabande en staat dus gedurende het vervoer op zee bloot aan alle kansen van In beslag genomen en pnjHverklaard ie worden Zou zulk graan eenmaal hier te lande zijn aangekomen dan zou van de Regeering geenerlei garantie kunnen geSLscht worden in verband uiet zijn verdere bestemming Hn aan die bestemming zouden krachtens de uitdrukkelijko bepalingen van de Kiinvaartaklp door onze Regeering geen andere belemmeringen in den weg gelegd l unnen worden dan om redenen ontleend aan de eigen behoefte des lands dua op grond van dyn regel nood br t wet Wi gelooven dat In het bovenstaande de verhoudingen zooals die op het oogenblik in verband met de quoeatio van toeen doorvoer van graan in ons land zich voordoen zoo duidelijk mogelijk zijn geteekend Sii=Li i en la3 3 l Stadsnieuws Mr L W van Gigch f Te Amsterdam is stenniddag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den bekenden Amsterdamschen rechtsgeleerde Mr L W van Gigch die gedurende 18 jaren ook lid was van den Amsterdamachen gemeenteraad Zeer velen uit rechtsgeleerde kringen waren op de begraafplaats aanwezig Intervieuw met minister Treub De Londensche correspondent van de Telegraaf seint De Daily Telegraph publiceert een telegram uit s Gravenhage betreffende een interview met minister IVeub e d4ai speciale correspondent van het blad verzekerde dat Engeland er volstrekt overtuigd van kan zijn dat er kome wat er komt Nederland syn neutraliteit niet zal schenden en op onwettige wijze goederen aan Daitschland zal leveren Pe correspondent wees er deo mimster op dat men in sommige kringen in Engeland denkt dnt Nederland graan opgestapelt ten behoeve van Duitschland wanneer de nood voor dat land aan den man mocht komen Minister Treub verklaarde dit voor een uit den duim gezogen praatje en zeide dat Nederland niet eens genoeg graan heeft voor e a eigen gebruik en dat het dientegevolge niet aan andere landen van zijn voorraad kan afstaan En ofschoon het scheepvaartverkeer lange den Rijn vry is zoo was de Nederlandsche regeering toch verplicht geweest op het voor vervoer langs den Rijn geconsigneerde graan beslag te leggen De minister verklaarde voorts dat de regeering hoopt een voldoende voorraad meel in stock te houden door ladingen tarwe uit Amerika te laten komen Het ia daarvoor echter noodig dat ieder schip papieren kan toonen waaruit on oms too te ijk blijkt dat de lading bestemd is vqor Nederland een neutralen staat en niet zal worden overgebracht naar een ander land Minister Treab voegde hieraan toe dat Nederland groenten vleesch spek kaas eieren boter margarine gist en cacao kan uitvoeren Mijn persoonlijke meening is dat Engeland ai die zaken heel goed kan gebruiken Hot fonds van vrijwiinge bijdragon Do Minister van Binnenlondsche Zaken deelt in de St Gt mee dat ten behoeve van het fonds waorvan sprake is in zijn bericht in de St Ct van 21 en 21 AuguatiHi il fat dank mtTaagen i wo len GOUDA 26 Ao jn tin Spoordienst Ooada Rotterdam Vioe Vema Pe spoordienst Gonda Rotterdam en Rotterdam Gouda is aangevuld met de volgende treinen Van Gonda naar Rotterdam Vertr Gouda Aonk Rotterdam Maas T£6 v m 8 30 T m Van Rotterdam naar Gouda Vertr Rotterdam Aank Gouda Maas 7 06 v m I 7Ali T m Dece trainen ttoppelf W iÜlo tiu sohenstaüoM f RechtBsaken Telegrafiscli Weerbericht van het Koninklyk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstaiid 703 4 te Neufarbwasser laagste stand 755 7 te Luhague Verwachting tot den volgenden dag Uaest matige Zuidelyko tot weite lyko wind zwaarbewolkt mot tydolUke opklaring waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer koclor RECHTBANK TE ROTTERDAM De rechtbank heelt gisteren veroordeeld Den minderjarige G P schoepmakorsloorling te Gouda ter zake van mishandeling tot f 5 boete subs één week tuchtschool Hervat werd de behandeling der zaak tegen d3n 61 jarigen grafmaker H V te Gouda dia Vrydag 1 1 ter zake van mishandeling terecht had gestaan Aan bekl was ten laste gelegd dat hy op 13 April onder Reouwijk het meisje Zeverboom dat hom op haar fiets voorbijreed een duw zou hebben gegeven waardoor het meisje op den grond gevallen was en een bloedende wond aan het hoofd bekomen had Bekl bleef bij zijn ontkentenis Er werd thans nog één getuige fehoord die eventueel als de op Vryag reeds gehoorde getuigen verklaarde dat hij bekl den duw had zien toebrengen Getuige had wel op zyn fiets voor het meisje uitgereden doch zou zich juist op het oogenblik dat het feit plaats had omgewend hebben Het O M eischte ter zake van mishandeling f20 boete subs 20 dagen hechtenis Uitspraak 1 september b morgens 10 uur N B Crt Advertentiën l nU Mallnckrodl Naar wij vernemon If d 2n luitenant kr infantnrio A UaÜDckrodt die aa zijn viTlitijf in Ailtaoie waarheen hij biA iHTst viTtrolt met kolooei de Voer en majoor Tlionmon weder in actievtm dienst bij het Nnderiandsohc leger la getreden thann ij het depot luUiljon alhier In garnizoen Op hot Kantoor ilor QOUDSCHE SIROOPFABRIEK wordt voor tijilolijk gevraagd een flink Datum van indiensttreding I Hopt a s Aanmelding schriftelyk onder No 2761 Bureau van dit blad Militair Concert Do Militaire Kapel van hot DepotBataljon in garnizoen alhier onder leiding van den Kapelmeeater K KIzenaar luil ook heden Woensdagavond een eonoert gevon op de Markt Het programma voor heden is samengesteld als volgt PKnfant de la troupe Maraoh militaire A Babiik Vendange et Moisson onvert ure fantaitique C Tack Premiiiers Amonrs Valse OaBRIJtL Allikh Mosaïque sur l opf ra Btradella M J H Kkbui lh Pauze Ia Bmyère oavertnre M J H KiiesxLS Gavotte champptro Felix Boibhok Fantasie sur l opéra Tancrèdo G RoflsrKi Entre Oamarades Maivoh C Faow MaaglIJderi Het Maagpoodor van Apothoker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpyn maagkramp zuur hartwater en slechte spysvortering I rflsper dooa 75 Gents 12 Verkrygbaar te Ooudn bij ANTON COOl H Fa WOLI K H X t Hotterdam by E VAN HANTENKOLPF Korte Hoofdsteeg 3 Laatste i3erichten De OpmarHch der Uullschers TAKIJH 26 Augs OttMool Ia oro CütutaantqiiA vao h t Mtoisterlo vw Oor log wordt gesegd dat de l iiitHoht rH in tiet Noordra van Frankrijk het offonolcl hfrvatteD hetwelk xij glitteren hnbben ge i taakt I e Üuitscben werduo door de FranKchPD in miupnwerfcing inel Britsche IrociMn trruggedroDgeB ilfH RfllglHchti leger dood en aanval blJ vcrraMHing uit AntwM pen on drong de I oltsctier8 éip tot voorbij Mocholeu waren opgerukt terug Q T6chton ANTWERPEN 25 Ang Do Belgische troepen hebben DinsdagaTond omstroeki 6 nnr don vijand teruggeworpen ia de richting van i lewijt c a 15 K M ten N O van Brnsael De Daitscho hebben zich temggetiokken in do omstreken van Baggonhondt Militaire wagons met gewonden zijn gisteren ait Mechelen aangekomen deze in drie hospitalen ondergebracht POTTK N Brabant 36 Ang Gedurende den morgon s hier kanongebaldor gehoord Een gevecht moet hebben plaats gehad in de omgeving van Mechelen ROOSENDAAL 2G Aug Naar wij vernemen van personen die van nit België hier aankomen wordt gednrenden geheelen nacht en den morgen een gevecht geleverd in den Matrek van Guim mA ten noorden van j Dienstaanbiedingen hebbon in de Qoudsclie Courant êttêéê tmeeet 0 Dfze ailvtirlrntiün kosten slerkbi bIJ vooriiilbeitliiiK 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf uitalnitend aan het Bnrean Bevordering bij do Landweer Bij de Ie compagnie van het 29e LandweerBataljon thans onder de wapens zijn bevorderd van korporaal tot sergeant L D Keus W H Kamerbeek en W Viüer allen alhier Van soldaat tot korporaal P Bokhoven W de Bmijn F W M Halowijn en A Agtmaal allen alhier Boskoop Voor het examen hoofdakte slaagde gisteren te Arnhem mej E A R FeMa van dm Sloot alhier Bij besluit van don Ministor van Landbouw is van 1 Sopt 1914 tot 1 Sept 1915 wederom benoemd tot tijdeUjk leeraar aan da Rgkitninbonwwinterschool alhier ld heer W L Thieme te Rotterdam Ammerêtol Met ingang van 24 Attsiutua ia mej C C E Udnfré OBiMrwgHcea aan de O L S alhier Wie wil prachtig licht hebben Hy wende zich tot JAC KOOIJ K pntt nboorder te WterIncerwaanI die zicb gaarne belast met hetinsUlleeren tui BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekonde met het grootste nncces uitgevoerd Begrootingea koBtelo Aanbevelend J KOOIJ Kz V £ WIERINOERWAARD oM verder Iwkend wnischt gemaakt Ie alen lot een tiende van zijn op ongeveer f280 000 te eobatten vemogen Voorts hceH do beer J Volker Tijszoon te Haarlem sich op gelige voorwoanleo al de schrijver van den In bo veSTMraelde St Ct opgeaomen brief bereid verklaard een tiende van Zijn vermogen af te fltaan ten behoeve van het op te richten fonds miUhMn fiMm ia dragea iiagiai van Iemand lie nin aaan 100 mits meer dan letaal w 4t h en nog eea groot aantal aan de Watarloopoort waar de wee van Fleonu bij de stad uitkomt Ken handvol mannen worden achto galatea ter bediening van de macmnegeweren De Daitachen noodzaakten tien mijnwerkare die z gevangen badden genomen toen zij van hn werk kwamen aan het hoofd hunner colonne te loepen waarmee zij de tad wilden binnenkomen De mijnwerkera hadden de veiligheidslampen nog in de hand Mijn zegsman verklaart dat de Dnitichers bij een ander treffen in die treek ook zea andere burgeni hadden gedwongen aan het hoofd van een atdeeling te marcheeren Een honderdtal uhlanen die in kleine groepen rondreden om de stad atuitten overal op Frantche cavalerie en werden ternggedreven Er ia nu voldoende Franiche infanterie aanwezig om tegenover do UaitBchera stand te bonden Voor zoover kan worden nagegaan nemen Britsche troepen deel aan het gevecht op een ander gedeelte van de linie De hun toegewezen rol is van bet hoogste belang Andere aanvallen van de Duitschers in de richting Anderlena en Jumet werden afgealagen De Duitschers beschoten Jnmet zonder groote yerwowtingen aan te richten Op denzelden dag werd een Fransch detachement ter sterkte van 500 man man door Duitschers in een bnsch in en hinderlaag gelokt en volgens de berichten vernietigd Franiche artillerie opende hetvunr op het boioh en versohe troepen Frantche cavalerie dreven de Duitschors het boBch nit ANTWERPEN 25 Aug Hedenmiddag vielen de Belgen do Duitschers aan die Mechelen beschoten Kanonkogels werden op de kerk en verschillende huizen gericht S een geviocht van vier uur werden de Duitschers met groote verlieten op de vlucht gejaa en tot Villvoorden achtervolgd Qevecht by Hechelon Op Mechelen werd met eenige batteryen geschut tot de Duitschers een bombardementlgeopend De Dnitachers werden door de Belgische troepen die in de omgeving van do stad waren opgesteld omsingeld De kanonnen worden door hen veroverd en de Duitschers tot vluchten genoopt Deze werden door de Belgen achtervolgd Hen zegt dat Belgische troepenafdeelingen heden zouden zijn doorgedrongen tot Ter Vueren Bij Yperon heeft gisteren een treffen tussohen Duitschers en Belgen plaats gehad waarby eeratgenoemden do vlucht moesten nemen Zondag en Maandag werden te Mechelen uhlanen die daar blijkbaar kwamen verkennen met achterlating van doeden tot de vlucht genoopt door de Belgische wachtpost Van de Limbnrgsohe grens Men meldt aan de N R Crt nit Maastricht dd 34 Augustus Er is zooveel in dezen tijd geschreven over verwoesting van Belgische dorpen over gewelddadigheden der Duitschers die zooal wy reeds meldden meermalen te wijten waren aan het feit dat de menschen elkaar onderling niet verstonden dat nu het tegenovergestelde ook wel eens vermekling verdient in Wandre oen plaatsje aan den rechteroever der Maas waar de trein naar Barohon loopt waren de notabelen by de komst der Duitschers ge vlucht Alleen de burgemeester was op lyn post gebleven iloch die verstond en prak geen woord Duitsch Een Nederlaiidsch onderwyzer gehuwd mot een Bolgiache dame en wonende te Wandre sprak wel Duitsch en diende toen de Uuitaohers in bet plaatsje kwamen als tolk Do burgera hadden de wapens moeten inleveren en zoodoende was de verhouding niet zoo spannend De mensoben kregen in kwartiering een dag zelfs 1500 paarden en kanonnen ontvingen betaling en nu er niets meer voorradig is zorgen de Duitsche troepen die er nog teeds tyn dat de noodige levensmiddelen voor de bewoners er komen ja ialfa doen ze gratis uitdeelingen aan de armen Ze hebben de verzekering gegeven dat het plaatsje geapaard zal binven Wel is er tweemaal reeds oen klein conflict geweest en heeft men gemeend dat burgers geschoten hadden Toen de bewuste onderwyzer echter in de bres sprong is er een enquAte ingesteld en tot tweemaal toe werden de burgers in het geUjk gesteld en is m niets gebeurd Als Nederlander kan by vrij vertrekken maar in het belang der gemeente waar hy woonde en van de gemeentenaren vond hy het plicht te blijven Hy bracht heden Trouw en kinderen hierheen maar gaat moigen zelf terug De Dnitsche opmarsch ANTWERPEN 26 Aug Naby Charleroi en Kortrijk zgn de Duitsche troepen door de Franschen tarug geslagen De Belgen zyn met de Dnitachers by Mechelen slaags geraakt Dinsdagmorgen bombardeerden de Duitschers Mechelen De Zeppelin boven Antwerpen ANTWERPEN 25 Aug Part N R Crt Uit officieele bron meld ik over de gebeurtenis van hedennacht het volgende De Zeppelin moet een rechte lyn gevolgd hebben uitgaande van den kant der dokken boven de volgende straten Stadswaag Katelynovest Twaalfmaandenstraat Huidevetteritraat Ijeopoldstraat Bchermerstraat Jnstitiestraat en liOzanastraat om nahijg de werkplaatsen van de autofabriek Minerva te verdwynen Hy werd niet neergeschoten De Stadswaag naby de Paardenmarkt werd bet meest geteisterd £ r vielen 6 dooden nl een politieagent van Cotthem de dokwerkers Tan Jsnssena Arthur van Hecke en Fieter de Backer Joanna de Bruyn herbergierster en Hubertine Raemaekers huisvrouw Een agent werd doodelyk een erg vijf andere personen minder zwaar gekwetst Op de Stadswaag in de Raapstraat en do Hoornstraat werden vele huizen beschadigd In de Twaalfmaandenstraat werden twee vrouwen gekwetst en drie hni B beschadigd Op do broeikaste ira den Kruidtnin is een bom gevallen Verder werden in de Leopoldstraat nog eenige huizen beschadigd In de Verdnssenstraat de Jnstitiestraat en naby Minerva zyn ook bommen gevallen maar alles bepaalt zich by stoffeUike schade In de Sohermerstraat werT een dienstmeid gedood een andere erg gewond Aan het Willemdok werden 3 stukken van een ontplofte bom gevonden Men kan geen ander doel van dit brutale stuk vermoeden dan schrikaaniaging Daar is men slechts matig in geslaagd De stad zal vanavond niet verlicht worden ANTWERPEN 26 Aug Part N R Crt De bladen staan natuurUjk vol met relazen over den afsobuwelyken aanslag van dezen nacht In het zuidkwartier alleen werden 104 huizen beschadigd er werden zeven bommen geworpen die alle het beoogde doel blyken gemist te hebben Een er van viel op een paar honderd meters van het koninklyk paleis en vernielde een huis op twintig meter van de Beurs Jan Olieslagers deed dienst met zyn auto en hielp de gewonden vervoeren Dit gebeurde in de stad die aan 10 000 Dnitachers gastvryheid verleende het zal nooit vergeten worden De Inohtaohepen boven Antwerpen Uit nader ingekomen berichten bUjkt dat de bommen door oen Zeppelinluchtschip gisternacht boven Antwerpen uitgeworpen 7 personen hebben gedood en 13 gewond De Keizer van Oostenryk Uit Londen wordt aan de Telegraaf geseind Volgens een hier uit Rome ontvangen telegram is de toestand van den keizer van Ooatenryk Hongarye zeer oritiek In Lotharingen BERLIJN Een militaire medewerker van het militair ochtendblad schrijft over de slag by Lotharingen Deze gewonnen slag is de grootste zegepraal sedert het jaar 1870 1871 Men bedenke dat zy reeds gewonnen ia binnen drie weken na het uitroepen van de mobilisatie Men moet het keltische temperament kennen om te weten dat zulk een nederlaag een ontzettende invloed op de Fransohe troepen heeft en dat net Fransche leger niet minder dan G tot 8 weken feal noodig hebben om weer met succes in het veld te kunnen komen Er is daarvoor een groote inspanning en een krachtige organisatie noodig daar het te begrypen is dat het leger thans geheel en al gedemoraliseerd is Ten slotte wordt dank gebracht aan de daden van bet leger in Lotharingen en in hoofdzaak aan Kroonprins Rnbrecht van Beieren PARIJS ambtelyk De toestand in de Vogezen van onze troepen is zeer goed Onze troepen zyn by Donon en by Soales teruggetrokken hoewel zy daar niet werden aangevallen Van Doitaohe lyde wordt dit ontkend Aan de Ooitenrykseh Rassisohe grenieo WEESEN Uit Duitsche bron Onze troepen zyn aan beid zijden van de Weiohael opgedrongen Ten westen van deze rivier overschreden zy in samenwerking met de Dnitsche troepen de Lyaagora en bereikte de Kamiemka tusschen Kjylze en Radon Ten oosten van de Weichsel wierpen onze troepen zich op een sterk Rnssich legercommando beetaande uit twee corpsen Dit was by Krasnik op weg naar Lublin Meer dan 1000 Russen waaronder vele officieren worden gevangen genomen Ook vele gewonden vieleb in onze handen Een groot aantal machine geweren en stukken geschut werden buitgemaakt Een troep van 20 000 Russen grootendeels cavalerie is bij de grens naby de Bukowina totaal verslagen Daar verloor de vijand een groot aantal gevangenen Oostenrijk en ServiS WEENEN Uit Cettinje wordt gemeld dat de manschappen van het litsche schip Zenta dat in gevecht geweest met de Fransche vloot en welke vernield werd gedeeltelyk gered zyn 14 Officieren en 170 manschappen werden gered en op Montenegrynschen bodem overgebracht 60 waren gewond SERAJEWO Het gevecht by Visigrad is zoo hardnekkig geweest dat in een loopgraaf 500 dooden werden gevonden De verliezen der Serviërs zyn zeer groot doch ook de Oostenrijkers hebben zeer groote verliezen geleden Hoofdzakeiyk tengevolge van uen overmoed der manschappen De officieren verzekerdon dat de soldaten het liefst met de bajonet vechten WEENEN Dit Skoetari wordt gemeld dat de Serviërs nog voortdurend door de Oostenrijkers worden teruggedrongen Marokko AMSTERDAM Mededeeling van het KeizerUjke Ueneraal Consulaat van Duitschland Volgens zoooven uitT Palermo ontvangen telegram van den keizerUjken zaakgelastigde in Tanger heeft de de Marokkaansche regeering op den 19en AuguatUH den zaakgelastigde zyn passen ter hand gestald en hem by verrassing en met geweld aan boord van den Franschen kruiser Cassard gebracht om den zaakgelastigde en zyn personeel op deze wyzo naar Palermo te vervoeren Hat Engelsoke leger aan de Jf ntal e grenzen Minister Asqnith heeft in de gisteren gehouden zitting van het I agerhuis verklaard Wy hebben van generaal French gehoord dat do reeds gemelde terugtocht van de Kngolsche troepen naar de nieuwe positie op succesvolle wyze uitgevoerd is echter niet zonder aanzienlijke verliezen geledon te hebben De Engelsche troepen werden zeer in het nauw gebracht door den vijand wiens aanval evenwel werd afgeslagen Het is niet wenschelyk op het oogenblik meer te zeggen behalve dat generaal French mededeelt dat ondanks de geforceerde marschen en de hevige gevechten een uitmuntende geest heerscht Generaal French schat de Engelsche verliezen op iets meer don 2000 man In Oorlogstijd De oorlog onder den zeespiegel Men schrijft ons Op het land wordt gevochten op de Bteo strydt men men beoorloog elkaar zelfs in de luoht maar onder den zeespiegel is er tot nogtoe geen t geleverd De Karine offtoieren fluisteren het elkaar toe dat die onderzeebooten aardig speelgoed zijn maar dat men er niets mee doen kan Wat had men zich niet een fantasieën van die onderzeebooten gemaakt Ze zonden dit doen ze zonden dat doen ze zonden vijandeliike eskaders venüelen ze Koaden zelfs in de vijandelijke havens dringen ze zonden in het kort ze zouden de heele wereld verbaasd doen staan nog erger dan de vliegmachines en de stuurballons Kn wat blykt nu De vliegmachines doen nog iets zy doen dienst ais verkenner Maar de onderzeeërs doen niets De onderzeeërs xoowol de Engelsche als de Daitsoho liggen voor het grootste gedeelte rustig in de respectievelyke oorlogshavens G ebleken is nu dat zij zelfstandig niet kunnen optreden In den grooten zeeslag tasar komt er wel een groote zeeslag SHillen de onderzeeërs een handje mogen helpen Dat is alles Ze spelen een ondergeschikte rol De dreadnoughts doen de hoofdzaak De ervaringen die wn thans met de onderzeeërs en eigenlijk met de geheele torpedovloot hebben opgedaan zyn voor de tegenstanders van een artillerievloot hier te lande niet gunstig Te verwachten is dat door dezen oorlog aan de torpedo rage een eind zal komen Wy zullen dan slechts uit twee kanoen kieoea artillerieforten langs de kust of dreadnoughts Of wanneer noch voor dreadnoughts noch voor kustforten geld is niets Want iedere cent voor een torpedovloot nitg even is weg gooid geld Hoewel wy het met de beschouwingen van den schryver niet geheel eens zyn hebben wy toch gemeend het entrefilet te moeten pnblioeeren O i zal men eerst na den oorlog conclusies kunnen trekken De val van Parijs de val van Berlyn De bekende IniUtaire medewerker van de New York Sun heeft een zeer interessant artikel aan den Europeeschen oorlog gewyd Hij meent dat de oorlog v 1914 verschrikkeiyk wreed zal zgn Nog nooit zal er een dergelyke slachting zijn geweest Maar dit vindt de Amerikaan niet het ergst Immers in het algemeen kan men zeggen dat na een groote slachting een langdurige vrede gewaarborgd is Maar op den oorlog 1914 zal zeer spo ig misschien al in 1917 of 1918 een nieuwe groote Europeesche oorlog volgen Want de stryd zal niet beslissend zyn Duitschland zal niet overwiqnen en de combinatie FrankrykRusland Kugeland zal evenmin als de overwinnaar uit den stryd komen Volgens hem zal België niet langer dan drie weken de Dnitsche troepen kunnen tegenhouden Dan zal de strijd zich voor het grootste gedeelte afspelen aan de Fransche Noordgrens Twee maanden na het begin van den oorlog zal Parijs dan totaal omsingeld zijn en weldra zal de stad capituleeren Maar oAgeveer ter zelfde tyd zullen de Russen een groot deel van Duitschland bezetten en wellicht zal Berlijn eveneens vallen VEIGADERIIiGIfANDENüeilsmRAAD VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1914 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling der salarieering van administratief personael der gemeente gasfabriek Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om niet over te gaan tot stichting van een veilingsgebouw voor groenten De beraadslaging wordt geopend De heer K o 1 ij n M de V Ik meen dat hier niet achterwege mag bin ven een woord van dank aan het collega van B en W voor de moeite die het z ph heeft willen getroMten om in verband met deze zaak een nauwgezet en nauwkeurig onderzoek in te stellen Ik zal het hierby l ten want ik kan my geheel vercenigen met het advies dat B en W ons verstrekt hebben De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel zonder hooMelyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstal tot voortzetting der heffing van sluisgeld voor het Reeuwyksche Verlaat Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen Aan de orde Het nadere voorstel inzake de uitbreiding van de Cornelia Ketelstraat De beraadslaging wordt geopend De heer Jongenburger M de V Ik behoef wel niet te zeggen dat ik in het algemeen my kan vereenigen met bet voorstel van B en W Toen deze zaak hier in de vergadering van 6 Maart 1 1 is behandeld heb ik reeds in den breede aangetoond dat de toen gestelde voorwaarden verre van bilUjk waren en ik heb den Raad toen reeds de verzekering gegeven dat zoo die voorwaarden gehandhaafd bleven er geen rake zou zijn van bebouwing daar Dit is oitgekomen Gelukkig hebben B en W en de Fabricage Commissie ingezien dat de toen gestelde voorwaarden van dien aard waren dat zy moesten worden ingetrokken Tot myn bevreemding wordt in voorwaarde 4 geëischt het leggen van een betonrioleering van 60 bij 90 c M die niet onderheid wordt Er wordt althans hier niet zooals in het vorige voorstel g proken van een rioleering op paalfundeering Ik kan daaraan ntet medewerken en stel daarom voor om sub 4 achter gelegd toe te voegen rustende op een paalfundeering ten genoegen van B en W Men zal my misschien tegemoet voeren dat dat i is wat van zelf spreekt Daartegenover staat dat wy in onze discuasiën wd eens meer gesproken hebben over bet onderheien van rioleering en dat de meeningen nog al eens zeer uiteen liepen is wel hier in den Raad beweerd dat men geen ri de ring moest leggen die niet onderheid waa ea ook wordt in de voorwaarde sub 5 geaproken van een rioleering die niet onderheid wordt Er dient dus hier een ondw scheiding gemaakt te worden en er moet in sub 4 bepaald worden dat het riool van 60 bg 90 cM onderheid moet worden Ik blyf evenwel nog altgd beweren dat het nog een overdreven afmeting is er behoeven slecht 30 huisjes op aan te sluiten Intasschen hierop zat ik nu niet verder ingaan B en W zyn zoo welwillend om aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen en ik kan my met de nieuwe voorwaardan vereenigen mits de eiach gesteld worde dat het riool van 60 by 90 c M onderheid worde De Voorzitter De bedoeling is dat dit stuk riool onderheid wordt Dit neemt echter niet weg dat B en W niet het minste bezwaar hebben tegen het amendement van den heer Jnngenburger v Zy nemen het over en in de voorwaarde sub 4 wordt dus achter gelegd ingevoegd rustende op een paalfundeering ten genoegen van B en W De beraadslaging wordt gesloten en het gewyzigd voorstel van B en W aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der ge meenteb rooting voor 1914 De Voorzitter In dit voorstel wordt door B en W abnog een wyziging gebracht en wel om Artikel 5 van Hoofdstuk XIII der Uitgaven Kosten van rechtskundig of ander deskundig onderzoek Volgnummer 217 te verhoogen met f BO in verband met de ingekomen declaratie van mrMontyn in zake het door hem uitgebracht advies naar aanleiding van het geschil van Rynland en om in verband daarmede geiyk bedrag af te schrijven van den post voor onvoorziene uitgaven Het gewyzigd voorstel wordt zonder beraadslaging en nder hoofdelijke stemrcing aangenomen Aan de orde De voorstellen in zake de waterleiding De beraadslaging wordt geopend De heer van E ijk M de V Ik kan niet nalaten myn spyt er over nit te drukken dat de voorstellen in zake de waterleiding thans aan de orde gesteld zyn De treurige tydsomstandighedeiif waarin wy thans verkeeren en door welke ieder hetzy in eigen kring hetzg in zyn zaken meer moeilykbeden en meer drukte heeft gekregen dan woonlijk zyn m i oorzaak dat velen onzer niet den noodigen tyd hebben kunnen wgden aan de bestudeering van deze belangrijke voorstellen Ik weet wel wg hebben deze voorstellen sinds een 6 tal weken in ons bezit maar van die 6 weken zyn er 4 voorbygegaan waarin ieder het zoo druk gehad heeft met andere dingen en aan andere dingen heeft gedacht dat ik mij niet kan voorstellen dat men de noodige attentie heeft gehad welke zeker aan dergelijke belangryke voorstellen moet gewyd gorden Dan moeten wg ook zeer zeker de voorzichtigheid in acht nemen Wy weten nog niet wanneer deze zaak heden behandeld wordt wat de uitkomst ervan zal zyn Men weet ook dat er zyn voorstanders van het nemen van het waterleidingbedryf in eigen beheer en er zijn ook leden die zich kunnen vereenigen met de voorstellen der Commissie maar ik ze nogmaals de tijdsomstandigheden zyn van dien aard dat wy bepaald voorzichtig moeten zyn om nu zulke belangryke voorstellen te behandelen Ik stel derhalve bg wijze van motie van orde voor om deze voorstellen voorloopig van de agenda af te voeren En mocht het zyn dat de Commissie van oordeel is dat afdoening van deie zaak zoo dringend noodig is laten dan de Raadsleden ten minste 4 weken van te voren aanzegging krygen van het tydstip dat deze voorstellen aan de orde zullen komen De motie vah orde van den heer van Eyk wordt voldoende ondn teund en komt mitsdien in beraadslaging De heer v a n G a l e n M de V Ik kan my zeer wel vereenigen met de motie van orde van den heer van Ëyk en dit te mew omdat ik den tyd die ons dan nog zou rosten wensch te benutten om de voorstellen te stellen in handen van den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid dr den Honter met beleefd verzoek met bekwamen spoed dienaangaande van advies te willen dienen Op hei advies van deze autoriteit vooral wat betr de samenstelling van het water stol ik zoer hoogen prys en ik meen dat het zeer zeker m het belang van de zaak zal zyn wuineer wy de voorstalen in handen gl Hn bekwamen deskundige steljgl Dtn kan die inmiddds den Raad advies dienen tel dus als amendement op de van orde van den heer van Ëijb dat namens den Raad aan den dinspecteur van de Volksgezond gd dr den Houter zal wordtsn vermeit om den Raad over deze voorlig van advies te dienen Het amendement van den heer van igil t wordt voldoende ondersteund ia komt mitsdien in beraadslaging Wordt vervolgd iMleHandsche belangen n verplichtingen gr was de laatste dagen zoo achnjh Il Vrt onder de vde goed ingeIdteo dit tegenwoordig met etn getiAUg gezicht en eea praatgragen mond mdgaan wetr een soort paniekje We lMldi n in onmiddellijk dreigend gevaar Mkeenn Duitsch ultimatum gespannen itAoudtag tot l ngcland enz De aanleiding lot deae onlateltenis die ilÉ oatuuriijk in de tf enwoordige omitedlglit en Hnt l verbreidt en vergroot il Mijkljaar de overkomst van baron Gem don gezant te Berlijn geweest die Ml naar Den Haag Is gekomen gisterMid weer vertrokkca om met den miiMr van Buitnilandsche Zaken te conllHereD jpit de R eering een mondeling overijl niet den diploraatieken verlegenwoorIjpr in een hoofdstad als Berlijn noodig m schten vooral in een tijd dat teleftni en telegraaf voor zulk overleg onInDcbaar o onbetrouwbaar zijn is vanmK sprekend De overkomst van baron hrors laat dus het veld voor alle mogcIf veronderstellingen omtrent de reden to zoowel de moest geruststellende als meeRt verontrustende Wii kunnen verzekeren dat er tot meerin ongerustheid dan gewettigd wordt MR Am algemeenen toestand en de iiiterimi Bioeiiijko positie van ons land als mtoole staat te midden van machtige SSèigvoerönden geenerlei reden bt ataat Al dit er geen sprake was von eenig tonder dreigend govaar dat de overzat van baron Gevers zou hebben Verhaakt In de goede verhoudmg van Hegeering tot de Duitsche Is niets nderd tot de Kngeflsohe evenmin pe ongeruHtheid bij het pubüek werd wij bemerkten verhoogd door het uit Maaatricht dat de burgemeea burgerij verzocht had gistereru n wapen in te bivcren of Bbl uit dezelfde plaats verij lat hl het geh9e e in atfM van oor verklaarde gedeelte van ons land otfideel aan de burgetd zou worvcTzocht alte vuurwapens in te le dese l erichten juist dan moet toch niets andore dan oen we uttige voorzorgsmaatregel worden In den polltieken toestand van eigen land Is geen enkele verandM Ingetroden die een dergelijken zou motivoeren quaestio van den doorvaer van lamlddden vooral graan naar ilÉschland trekt zooals zich begrijpen blijvende aandacht Öpze Itogeoring had naar men weet i Uikel jk 18 Augustus op aliü bier IJWezige Toorradtfli graan beslag go W ook op do voor Duitschland be 1 wuni ziig i u jft lsi l voorziening tn de lie van slechts iki r B behalve de aanzlMilijke hoeveel die n od8 in Rijnschepen was over2 i en en dit mot het oog op de bagelijk geringe hoeveelheid hier te Üe aanwezig en gescbia als voIdoe de binnenlandBcbo Ite slechts Mikele weken Weinige 2 nadat dit bealag was gelegd mjAo zidi echter het uitzicht dat van yerlngHwege en voor haar rekening PlWllngen van buitmlandech Amerl b graan ongehloderd zoudon kon worden gedaan en uitgevoerd om In behoeften der bevolking te voorzien rvan ia de organisatie van de cen W lnH A ting voor de uitvoering der 4 rensmiddelenwet het gevolg welk zich onder leiding van den heer i lde aan de afd Handel van het twie van Landbouw zal beijveren om j Moelijk graan in ons land te dil tot meel te laten verwerken Ter het geheele ïaad te verspreide idi it uitzicht geopend had be het lieslult tot faibcfil rnemlng van in ons land aanwezige graan niet gehandhaafd te worden Dit 1 eslait ht o a ook dit bezwaar met zich t den BChijn kon wekken alsof NeA niet bereid was zijn verplichtln eflende den vrijen doorvoer langs Rïp voortvloeiende uit de Bijnvoartw te komon In oen buitengewoon van de Stoatscourant van verVrijdag 21 Augustus maakte de g daarom b end dat de be doorvoerusantien wmt de vrijheid wrvoor op de Rijn fettreft geheel tot nu toe zonden wèréea n acht gttf een daaraan beAntwoor nschrijving van hetgeen volgens tün als doorvtker te l eflchouIs or Doltitche rekening kou dus ö af weder vrijj worden doorge maar van pnwtlsch belang ia deze op dit o f nhtik niet OMjgezlen oo goed als Uians ia onze peen schepen met tuiTtAU binnenku