Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1914

ó 1256S Donderdag 27 Augustus 1914 53e Jaargang Telefoon Interc 82 ENlllfitGEVIIie Iiiltnrijï aai de Borgersebob URGEMEESTER en WETIIOUvS van GOUDA brengen ter alge ne kennis dat het onderwija aan do 2e Bur hool voor Jongens Hoofd de heer Hoed en de 2e Bnrgersohool voor Ibisjos Hoofd mej Snoep zal aan jigen op Dinsdag 1 September 1914 de daarvoor bestemde gebouwen f Ut ook hH onderwijs aao do lo Bur hool voor Joogens Hoofd do heer p on de lo Burgcrscbool voor Moia Hoofd do heer Van Cittort op Dinn 1 September 1914 zal aanvangen en el In het gebouw van de Ie Bargerficbool i r Meisjes aan de Nieuwe Haven Hoofd do heer Van flittert met dien TCrstande dat het onderwi s aan de meis M 7A gegeven worden des morgens van 12J uur en aan de jongens des wMdags van 1 5 uur dat echter do l erilngen die voor het eerst de Burgerscholen zullen heïoeken orden verwacht op Woensdag 2Sept o k Gouda 27 Augastas 1914 Burgemeester en Wethouders voorn B L MARTENS De Seoretaris J V HEUSDE De Oorlog De DuKschers in België De bestorming van Luik Een officier die bij do bestorming n Luik zwaar gewond werd geeft de Weserzeitung een pakkende be lohrijving van dezen ontzettenden nilitairen arbeid Onze tocht ging in 27 uur in triomf naar de Belgische grenzen Stroomende gen Marsch door de Ardennen De Eorpen als uitgestorven s nachts be Mhoten en gealarmeerd geen rust Sm 5 uur s morgens O Aug marsch ioor het Ourthe dal langzaam overal kindernissen Boomen gekapt rotsen gHprongen eindelijk over resten van oi ers en straten een vreeselijko karsoh s Middags kwartier in Comblin Pont zuidelijk van Lnik de huizen lel geopend complimenten geen üo geen eten Bij het station ont lek ik een herberg boenen wijn lehitterend Nu zou rust volgen Maar De negorij zag er erg ongezellig Üt tusschen hoogo steile rotsen en I hftd deïon niai ra Iwfit kunnen geü dat AU kerel mij tegrn den grond gfvt had zooalFt hij b t dien poIUiet dt ed dan kon u op dit oogenlilik bebloede hoofd telkenB van nieiiwn lagt n voorzien Noem mij genist een van de politie ik zelf Iwn er h op dal Ik nuttig werkzaam ben uijne medeburgers a zien zij niet WIJ voor hun rust en velliheid zor Met groote oogen Si open mond ruwtjuffrouw Nisaer fl blikken op haar die haar thans in een geheel ander l verachten Wel wol ik krijg lijk achting voor je verzekerde zij Maar l en je su lf niet de oorzaak dat ie altijd voor een loeglooper heli gc aiP Waarom heb Je me dan niet dat je een betrekking hij de pohebtr im hot aan de heele wereld bekend waken jawel Het pijt rae genoeg u Itet nu door dene geschiodeniB verheeft want nu kan ik er op n dat morgen de heele huurt bet Geloof je te je moeder zoo n hal i Abonneert U op de Goudsche Courant Verschiint dagelijks Bevafs De telegrammen en berichlen van het Oorlogsterrein welke inkomen tot s namiddags uur Eigen correspondenties uit Nederlandsche Legerplaatsen van de Nederlandsch Belgische grens uit Parijs en van het Oorlogsterrein Abonnementsprys i per kwartaal 25 fpanoo pei post f 1 90 per week 10 aan huis bezorgd Bureaus Marlet 31 Gouda Tel Int 82 Nieuwe abonnementen worden dagelijks aangenomen 60DMHE COUMNT ievL w s © aa d v ©xt©aa ti©TDleLd ttoox O o utd su © aa Oi str©3r ©3n Verschijnt dagelijks A behalve Zou en P eestclagen PRIJS DER ADVERTENTIËN PRIJS VAN HET ABONNEMENT Van 1 5 gewone regels met bew snummer Elke regel meer f 0 55 U IO Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 liy drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dieustoanliicdingen por plaatsing van 1 5 i egels f 0 35 by V H ruitbetaling elke regel meer 6 rts Reclames ro 35 per regel Groote letters en randen naar plaatsniimte Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 90 Abonncmenteii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Bookhaodel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 UitgeTers A BSDIKKAIT EK ZOOH voor ons de gesprongen brng over deOnrthe Om 7 unr b avonds alarm Een kapitein komt aangehold Be storm Luik Onmogelijk de meiiBchen kunnen niet moer de forten zijn 36 K M verwijderd Keeds na 30 minutenontvangen we vuur Revolver voorden dag en vooruit Drie kerels vluchten Levez lea maina Krijgsraad Verder Het wemelt van allerlei soort troepen Vroeaelijke regen onweer pikdonker Steoda verder De menschenvallen z blijven liggen bij hoopen Om 12 uur maneschijn beter weer granatendonder Plotseling komt detijding onzo bagage is overvallen decompagnie terug het dorp afgebrand de inwonera neergeschoten Franctirenrs afgrijselijkheden Wij atormenintusachen verder tot dichtbij Luik Wij gaan achter een bosch Vier regimenten de ransel af de ijzeren pcu ios voor den dag Laatste vermaning Aantreden voor de bestorming Granatenfluiten doch zonder doel Een holleweg onze artillerie zit hulpeloos totaan den bnik in den modder en kanniet vooruit wij er voorbij geenmarsch Galop Plotseling een wildekogelregen naast ons wij worden dooreigen volk beschoten Het Inkt ditkenbaar te maken Dan dh ect in devuurlinie der forten ïjen woest geschreeuw het parool is Worth Vriendenvijand niet te onderacHeiden iklig voor een boom en prikkeldraadversperring Granaten ontploffen overal hellelawijt geweervuur dat de lucht er heet van wordt Eenige schredenvoor ons betere dekking Ik stoot luitenant G aan Vooruitgaan Geen antwoord dood De kapitein springt op in de borst getroffen valt achterover Ik de arm omhoog com pagnie hoort naar mijn commando ik spring er op af vroeselrjke slag vlug drie pas achteruit waanzinnige pyn granaat in de linkerzij Een ofncier voor mij roept nog zijn naam geeft mij de hand en dood Voor mij een vaandel de drager is dood ik wil er heen kruipen doch ontvang twee achoten in den rechter en een in den linkerarm Ik bgt van pijn in den grond een gewond officier naast mrj roept om veniterking maar alles gaat naar links weg Eenige schreden voor ona de Belgische loopgraven Trots den kogelregen overkomt mij verder niets Bijna 12 uur lag ik daar intusachen door een arta verbonden kan nog niet vervoerd worden s Middags door manschappen weggedragen kom met ten wordt bekend gemaakt dat dexo gijzelaars oogenblikkelljk zullen worden doodgenehoten indien ook naar één sohot door een inwoner op de Dultsohe troopon wordt golost In bet fort Louoio bevinden zich nog velu gevangw genomen Iteiglsoht franctireur Do vernieling vari het fort Loucin If een dor meest ontzettende gebeurtenissen In de gi iohledenis bekend l en beton l lok van den omvang van oen groote kamer is in do hioht gevlogen on toon weer neerg itort de ttozetüng onder sdob l egravend Dp de forten werd op 12 KM afstand geseboten door do Dultsche artlllurlo waarbij geen rtcbot miato Do Ik lglsche generaal leeman werd bewu teloos gov8ng n gonumen IIIJ liet nauwlijks w lor bijgiAoinen een protocol opstellen dat hij bewnsteloos was gewoest De inneming van Nomen Omtrent dwo Intocht der Dultaoho troepen in Namen twhrljft een der Dultaobo cor reaponden ton dat noch prikkeldraad uoefi iMirrioade en evenmin bot moorddai ige geweer en gosohutvuur de Duitsche colonnes kon tegenhouden Do officieren gingen stfx dH voorop Do l ezottlng lier stad ijide In razende vlucht weg Kilometers lang was de weg beddlt met geweren eo uniformstokkon Toen de Daltsoheni Namen iiinntnrukten beschoot bj t aware lielegerlngsgeschut de laatste forten wier buz4 tting zi icor dappw hteld NlaoMDd kan zloh de ultworklng der 200 K G zware granaten voorstellen Er zijn forten die nog fllechtfl een diepen kratiT vormden do vele motors dikke cementen gewelven warm in stukken gescheurd m als rolslilokken op elkaar gestapeld Op een plaats vond mon 150 llolgisclte soldaten met hun genoraal dlo liever wildon otorven dan zich ovcrgovcn onder de puin hoopen l egraveB De Duitaohe opmanob Namen en Ivongwy gevallen BERLIJN 26 Aug Bij Namen zijn allo forten gevallen Na korten tegenstand is ook Ix ngwy genomen De boven Elzas is op oenige onbednidende doelen na ten westen van Colmar door de F ranschen ontruimd De Oostenrijkera teruggeslagen NISJ 26 Aug Servische bron Aan het gevecht b het Ther gebergte bij do Drina namen 300 000 Oostenrqkers doel Dit leger werd door de Serviërs verslagen 15 000 man wer den gedood 30 000 gewond en 16 000 krijgsgovangonon gomaakt hevigen koorts bij mijn regiment terug Vreesehjke verliezen drie kapitein zes luitenants geneuveld byna allen van mijn bataljon Ho ik er kwam weet ik niet maar ik sloeg de oogen op in het hospitaal een katholieke school met Knsaische Joodaohe studenten als verplegen De eorate dngen had ik gemeene pijnen en ik gold voor zeer gevaarlyk Thans gaat het een beetje Er zijn hier anderen die nog voel meer moeten lijden dat houdt je kalm Een kapiteinavrouw was hierheen gesneld om haar doeden man nog te zien een granaat trof den anto gisteren is ze begraven Ik bezit niets meer mijn bagage gestolen mijn ransel voor do bestorming verloren Wat ik aan mijn lijf had was door bloed zoo bedorven dat het verbrand moest worden Een lief oud moedertje wascht en verstelt mgn uniform PARIJS 26 Aug By de gevechten aan de Fransoh Belgïsohe giens is prins Adalbert een oom van Keizer Wilhelm gesneaveld ANTWERPEN 26 Aug Hedennacht poogde wederom een Zeppelin luchtsohip boven Antwerpen ie komen maar door de genomen vJorzorgsmaatregelen Was het genobdzamkt terug to koeren MECHELEN 26 AuJS Gisteren hebben den geheelon dag gevochten plaats gehad waarbij de Duitschors mot groMo verhezen zijn teruggeslagen Deze werden ook boachoten door de forten WaeN hem en Willebroek De Bolgen vermeesterden een kanon Prins Friedrich von Sacksen Heiningen t BERLIJN 26 Aug Luitenant Generaal Prins Eriedrioh van Sookson Meiningen is voor Namen gesneuveld OSTENDE 26 Aug Waarschijnlijk zullen de Engelschen binnenkort hier manschappen ontachepen In Oost en West Vlaanderen maken do Belgische gendarmen jamit op de Uhlanen Op de zuidelijke grens wordt een verwoede strijd geleverd tusschen de Franschen en Ouitschers De strijd om Luik Naar uit Luik aan een der Dultsche iiladen wordt gemold zijn kardinaal Janssen en vijftien priester aift gijzolaars in banden dor Duitacbors In aanplakblljet De Servijirs mankt n 75 kanonnen buit Van Duitacho zyde De Duitscho legatie to sGraven hago publiceert het volgond ofiioieel communiqué Aan telegrammen gisteravond en hedonnocht door de Duitaohe le ie ontvangen wordt het volgnnde ontleend Het Russische bericht volgona hetwelk den 21on drio Duitscho legerkorpsen by Gnmbinnen zoudon zijn verslagon is gelogen inderdiuMl ia een Russisch legerkorps ddn I7oubyWirballen teruggewnipen on eveneens is den 20en een Russischo strijdmacht die in getalsterkte do meerdere was met vorliea van 8000 man on vorscheideno batteryen vorslogon Do Russische vlucht kwam eerst na üO K M tot stilstand Onto zegevierondo troepen worden tegen nieuwe uit hot Knidooston oprukkende Russische strijdkrachten in hot veld gevoerd Bij Maubeuge is oen Éngolscho cava loriebrigade toruggeworpon on oon Éngolscho infanteriüdiviaie volkomen op de vlucht geslagen en een divistoB f gevangen genomen De Oosten rijkers met de Duitsnhors voeling houdondo dringen in ZuidPolen voortdurend verder binnon aan beide oevers van do Woischol Do Russen worden ondor zware vorliezon overal teruggeworpen do Russischo opmarech in lïoekowina is door do Oostonrykers bloodig teruggeslagen De opgewondenheid in Polen is stijgende RuBsisoho ambtoiyke berichten orkennon de uitbreiding dor cholera in het binnenland De Keizer beeft het IJzeron Kruis toogokond aan de zegevierondo logeroanvoerdora de Kroonprinauu van Beieren on Pruison en don hortog van Württemburg Van h en of is bot rochtstrooksch sneltroinenverkeor op allo grooto trajecten alsook hot vrachtvorvoor op de spoorwegen hersteld Van RuHslsobe zijde Het Kussluobe gozantschap te s Graven bage h H ft de votgonde inltchtlngoo ontvangen Omtrent de krtjgsvcrrlchtlogon van het Hussischo lï or I iv versterkte linie van do Angorapprivlor in O I ruiaen Is zonder tegeastwid door KiisHisohu troepen jiezet Deze zijn Ingatcrburg en Angerburg l innengerukt terwijl do vijand Ia wanorde terug FEVMLLETOX den avond nog op rela moest Toen Karol binnentrad zouden de jongelui juist afscheid nunien efje trok haastig haar band terug uit die van den jonkman 7tj kleurde maar beboerschto zlcb tocb en stelde do faeoren aan elkaar voor Het spijt mij zeer sprak PhnrnfelH dat ik kennis met u maak op betoogeoblik dat ik wegoia hot lateonr bolioor to vertrokken De spijt is geheel aan mijn zijit antwoordde Karel met one koelheid d IC aan I fjc s aandodit niet ontsnapte Ik kom slechts oen oogtmblik zeideliij zich tot lOofjfi wendende om afgebeid te nemen Ik aanstonds o rela Wat Oa jo op reis Slechts voor twee of drie dagen Ni het ga je good tot weerziens zusjetiell Hij drukto Eefje de band Ixwg voor den boet Tburafcts en ging hoen XIV De schoone MinoiUi h d den nacht gedeeltelijk in den spoortrein gedeeltelijk Ui een vigelante doorgebradit Zij wan dus zeer vermoeid toen zij morgens met haar kamenier op het kasteel Windeck aankwam Zij ging ramiddellijk te bed mi sliep den geboeton voormiddag Toen zij opgestaan was m baar tirilet bad gemaakt deed Kü een rijtoertje m de frlnsche tncht te genieten en om vtjf uur dineerde zij Daarna litH zij in de salon de lamp aansteken on begon de couranten in te zien file gf urnnde haar afwezigheid op het kasteel WindeCk waren aangekomen Dooh linre gedachten waren niet iiij de lectuur Zij gevoelde dcb gelukkig dat zo ontkomen WOB aan eon man dlo voor haar lafitlg Itegon te worden l o toch vooldo 7iJ dat zijn raadgevingen haar op dit oogonbllk vg n veel nut baddon kunnen Zijn hij betgjeen zij doen moest om haar aanspraken uit bet vatsche teatomenl to iloen geldftn Tusxcfaimlielde stond zij vui de sofa op n liep in godachtoa verzonken heen en woiT door dé kamer soms richten hoor blikk n zich dan naar de ftcbrljftafel van den graaf die zij door de portiere In de aangrenzende kanH r zag statui In dlo schrijftafel wOf het geheime vakje dat mn roadsfllacbtigon Inhoud bad Zij I h sloot dien nacht nog een poging te doen om dat vakjo t vinden als haar dit niet geiukto zou Kijl een meubelmaker raadplr eo Het was avond geworden en w zoii juist gaan zitten om thee te drinken toen bij haar Iemand vrerd aangemeld een notaris dr Wllken uit Vfetmm die mevrouw do gravin wegens n dringmde aangelogonhdd wnnst te to spn ien Ik ken dien heef nlrt zeUe zij tot den huisknecht Vraag eens over welke aangelegenheid WJ lue wenscht te spreken Op dat ot enUllc JB $ y don Jben die als notaris Wilk n was aangediend reed op den drvmpel der kamer verschijnen Hij was een lango man gekleiMl in oen grijze overjas zijn oylinderhood hield bij in dl rechterhand zijn kortgesneden haar tond steil In de hoogte de piinti u van zijn donkere knevels waren netjos opgedraaid ook droog hlJ een lorgnet met donkere glazen l o notaris trok zijn overjas uit rdkte He aan den huiskneclit too maiUite een cerblodlgo buiging voor de vrouw des huizes en zelde De aang h gL nheld waarvoor Ik gaarne met u wilde sprekcD movrouw betreft hot testament van den overleden graaf Vreemd I 1 le stem had ze meer gehoord Do man dk voor baar stond wan haar vreemd maar die stum had e In den loatHten tijd meer gehoord Zij gaf don knecht eoo toeken om xicb te vorwijdoron Hot is uw niam vroeg ze no latzij haar gaat oon stoel aangettoden enzelf op de sofa plaats genomen had T r Ooorg Wllken notoris TolnfaltFitraat no 9 te Wocn luidde liet antwoord Ik woot nUrt wat mij de eer vanuw bezodi verschaft mijnheer WUkmi l egon zij maar als de aangele cnlieid die u tot mij voert in verband lOaatmet het to tatn it van wijlen mijn echtfrnioot Ijelkous is Je moest je schamen Gcmi iiiensch zal bet van mij booren ook Kefjo niet ISefj ® Wie ifl or bij Keljo vroeg Karol Ik boor Htemraen in de woonkamer Er is bezoek Die aardige jongeheer ie Iiij haar waarvan ik je verteldlieh dat hij ons gerod heeft Die iMjUwmeester Ja üoo iets ia hij Een braaf nicnach dat ziet men dadelijk hij meent liet bepaald oprecht met I iefje Nu als liet tol oen huwolijk komt zal het mu genoegen doen ZooP Denkt u dadelijk aan trouwm Zoo zijn jotui vrouwen Het isde vraag of htj er aan denkt Ik mooteens kennis met bem maken Ik moetafscheid nemen van Eefje Afscheid nemen Wat bednidtdat Het bednidt dat Ik op reis ga Ga je op roia Waaneer Dezen avond nog Voor twee driedagen Wi u M noodige voor mij Ihpakknn Ja maar waar Ih de reis heen Johebt me daar nog niets van gezegd Ik weet het zelf pas over n halïuur t b voor zaken moeder Pak maareen overhemd en mijn zwart contuum Inden kleinen koffer Ik ga eenige oogenbtikken naar Kafje Karet opende de deur van de aangrenzende kamer terwijl zijn moe ïer boofdsehuddende heenging zij kon maar niet j hegrijpen waarom haar zoon zoo Iaat In I