Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1914

De driedaagsche slag bij Krasnik ten O v d Weichsel is gist ren met een volledige overwinning van onze troepen geëindigd De Russen werden nit hun geheele ongeveer 70 K H breede front geworpen en sloegen op de vlocht in de richting van Lnblin Daar bet afdeBlingBOnderxoek over de Beurswet en de Faillissement s w e t nog niet is geëindigd zullen deze worden behandeld in de volgat It xergadering Maapdagmiddag half twee De vergadering werd daarop te half eif gesloten IBinnerLLaxa c3 In Ooriogstijd De Kozakken De Roaaen zyn in Oost Pmioen gevallen en daarmee zal den inwoners van deze provincie wel het schrikbeeld der Kozakken nader komen De Kozakken I Wilde ruiterscharen die voorby stormen altyd voorwaarts in niets ontziende jacbt Vrouwen en kinderen worden overreden brandende huizen toonen hun weg Dat is eoo het gewone denkbeeld van deze Russische ruiters Kn er is wel iets waar in deze voorstelling Wild on ruw waren de Kozakken altyd beteekqnt niet hun naam I asah die van Tursch Tartaaischen oorsprong is in het Turksch niets anders dan straatroover Reeds op het einde der 14do eenw wordt van een Kozakkenstam gesproken Deze oerKozakken waren voornameiyk voortvluchtige Russen die langzamerhand zich sterk met Mongolen vermengden In de steppen van Zuid Rusland lovend steeds bedreigd door Polen Russen en Tartaren moesten zy oen oorlogszuchtig volk worden De aan de oevers van de Don levende Kozakken waren van oudsher wegens hu groot aantal on welgeslaagde 8trooptochte n hot meest gevreesd Men kreeg ontzag voor hun macht Iwan de VerschrikkeHjko nam ze daarom in 1670 in bescherming Van dien tyd af verschynen de Kozakken in het leger van den Czaar Van de Wolga drongen zg tot Siberië door en namen ook van het grensgebied in den Oeral bezit Zoo ontstonden de Siberische en de Oerallegers die thans nog denzelfden naam dragen In de hoogste mate op nun vrijheid gesteld met de geheele taaiheid van een ongecultivoerd volk maakten de Kozakken het den Rusaischen beersohera heel lastig Eerst Peter de 0roote maakte door groote hardheid aan dezen toestand een einde Na een bloedigen stryd onderworpen werden de Kozakken van toon voor de bewaking der grenzen gebraikt In het begin der 19de eeuw bedroeg bun aantal reeds 90 000 ruiters thans is dit getal aangegroeid tot 200 000 Waar bet gold een opstand in bloed te smoren riep de Regeering de Kozakken te hulp die mot do nagaika paanlenzweep in de hand het gezag van dan Ciaar handhaafden Hot uiterlijk van dit regiment laat voor een Europeaan nog al iets te wenschen over De Kozakken moeten zelf hun uniform aanschaffen en het is te begrüpen dat de kleeding nog al vsrsonilt Oewoonlijk bestaat de uniform uit een tot de knieën reikende kaftan van donkettlauwe of groene kleur hooge laarzen en een berenmots De schilderyen uit Hermitage te Petersburg opgeborgen draaf Tolstoï de directeur van de Bohilderüenverzameling in de Hermitage te Petersburg heeft by het uitbreken van den oorlog alle kunstschatten in den kelder laten opborgen Daaronder zyn meesterwerken van Raphaöl en vooral ook van Rembrandt Merkwaardig genoeg is een groot gedeelte van deze collectie afkomstig nit Duitschland De beroemde Kasselscbe verzameling die I Audgraaf Wilhelm in bet begin der I8de eeuw in Holland elf had byeengebracht kwam in 1H06 als oorlogsbuit te Parys in 1815 werd y echter gedeeltelyk teruggegeven Onder de hand waren echter toch heel wat schilderijen Fransob eigendom geworden en op deze legde Czaar Alexander eenvoudig beslag Hij bood den erfgenamen van exkeiceirin Josephine voor de allerkostbaarste schilderyen 900 000 frs enhy kreeg e Thans hangen ze nog in de Hermitage Er yn wai juweelen onder zooals de Kruisafname van Rembrandt en prachtige werken van Claude Lonsina en van Potter Hot is te hopen dat het verbHjf in den kelderde prachtcoUeotie niet zal schaden Nederland s neutraliteit De berichtgever van het Hbid te Londen seint I e IHmes bevat een hoofdartikel over de positie van Nederland Het blad wtjst er ep dat Nederlimd tot dosver zoi uldig zi plichten als neutrale mogendheid i nagekomen en het blad is overtuigd dat bet de oprechte li ecrte van Nederland ii die plichten aldus lot bet einde loe te vervuilen Dat is te meer te ver wachten omdat Nederland reeds zelf lijdt onder de gevolgen van den oorl door het gemis aan levensDaiddetentoevoer De Times verklaard dat I ngeland niet aan Duitschland kan toelaten over N tderlandsche havens voorraden te lietrekkm maar dat het niet de minste begi erte beeft om het brood in Nederland duur te maken indien Kngelaod den toevoer naar Duitschland kan afsnijden zouili r dit te doen Kr la het denkbeeld opgfHorpen om den toevoer van levensmlddoi n in Nederlandscbe havma te vergunnen mits deze alleen voor verbruik i N derland bestemd zijn De Times verklaart dat Engeland plan toelaati aar Is maar hot blad meent dat de Hritache ataatalleden en militairen toch wel in staat zullen zijn middelen te ontwerpen om do neutrale NMerlanders ati voorradrai te voorden zonder tezelfder tijd dan do Duitache vijanden te approviandoeren Het HbId teckont hierbij aan Wfj plaatsen het vonstaande zonder oenig commiTitaar Men kan zeker zijn dat onze regecring de hier liesproken 7oer moeilijke internationale quaoatio met de uiterste zorgviridlgheld nagaat en 1h handclt SWfnaehtPn drang door sommige buresters uitgeoefend dat van de landmrvergoeding eerat de huishuur moet Wfden l etaald Iteor de bandelhigen der Mij Lotisico akm de houders van de poliaaen in het rtoang Spr verzoekt den Minlater Uy Béere maatr olen om deze menschen to htlp te komen De heer Troeistra besprak de sodile voorziening en de maatregelen wel e door do Reg ering te dezer zake zijn MWineii Met alle waardeering voor hetpfB do Regeoring deed meent spr dat w gevaar bestaat dat de voikavertegen irdiging in het gedrang komt Thans m spr het plicht van de volksvortepawoordiging dat zij haar recht van Utröle onvorzwakt handhaaft daar baar ntantwoordelijkbeid in deze dagen groot U ïTitoraard moet veel worden overgelaten aan de Hogeerlng dc ch deze moet feh laten voorlichten door deskundigen p ieder gebied vaardoor gevaar voor enzijdige voorlichting bestaat tomeer waar voorlichting welke niet in het penbaar geschied alle controle mfct i JT geldt k vraag te Hen hoe lang de oorlog ÏT ïi ï het volk J rJ Te Amsterdam 1 reeds W OOO gezinnen van workloo Spt verzocht dep JJi tcr s a Landbuw m dèp korts mogelijken tftd over Ueggon een zoo nauwkeurig mogelijk Jterzicbt l evatt id het volgende flo Ken overzicht van den inventaris levensbenoodigdheden In ons land 2o De maatregelen door do Regeering tjiamnon om flen voorraad beschikbaarII hooiden voor de bevolking on in verI land daarmede een uiteenzetting over deni atvoer van levensmiddelen Spr vraagt I waarom de uitvoer van rijst nog ia toeIfriatco Do hoeveelheid moet verbazendE iroot zijn doch de hoeveelheid rogge en ï roggemeel ia zeer kletn In do Zaan ligff D weer vele schepen gereed om rijst te voeron U hot gewenscht dat toetriaten m verband hiermede wijst Bpr uOp do priJBbepaling van h t raoel De prijs is lesteid op U guldon Veel booger dan Mr den oorlog Wat is er waar van do tonukwring der contracten die vóór 2H Juli werden a slotpn en van het beslag P te voorraden moei gelegd of niet ge IBgfl t l het niet wenac elijk dat de Kegec zich beftwt met de dekking van het rtestriaioo Vele ipaatachappijen maken wie winsten Wat i denkt de Regeering H deze te doen ft I e bronnon ttit aanvulling van do iflwezige voorraden i levenabenoodigdhedcn w de maatregelen dienaangaande De invloed van don oorlogstoestand 5 der bevolking Mededeeling omtrent ondersteuning wi behoeftigen de organisatie dier on weuningpn de middelen waarover fae w t wordt de methode van ondersteu opdat zö hot karakter van weldadig aal mlmii Solidariteit bestaat er gelukkig op vele pateen n moet ook het leidend motief 5 ondersteuning zijn Het moet niet Bchijn heblMïD alsof het éènc doel der Jwiag het andere steunt Hchias be die solidariteit niet overal Dat is K Pn is niet noodig ook nu In dedwritlasse een goede organisatie l e Kan de Begeertng in dit opricht doon E i overzicht van de verdere plan mi politiek financieel en commercieel door de Regwring ontworpen heer Schaper sloot zich aan bij J door den heer de Jong betoogde in J de vergoeding aan de landweerman Nederland is neutraal e Tonsul der Nederlanden te Oent verspreidt in de Belgische pers het volgende protest Naar aanleiding van bet In sommige rijk den oorlog aan Nederland zou hob lagbladen voorkomend t ericht dat Frimk n tx verklaar wordt door den NedorlandKchen consul te ftent bon die dat gerucht zoo gaarne als waarheid schijntm ie verbreiden medegedeeld dat daarvan aan hot ConsulaM Aooh officieel noch officieus iets bekend I Opmerkelijk is bot dat alieeo In ilelglO riUHils wrH r nieuwe si nSatiomMiIe lierichtea over Holland vorïkSjff pl i elkfi gretig schijnen ic word i aqv aïl en lomigebazuind Den gooden raad door de overbold aan de bevolking gegeven geen guioof to beohton aan de geruchten ovct de krijg liewegingen maar alleen do olficlceio mededelingen te gelooven horhaalt htj ten opzichte der nieuwe blijübaar uit de luehtgegrepen berlchteo over Nedcriaud s verhouding tot do andere in den oorlog bnIrokken landen Wat hot gerucht nog onaannemeliiker maakt is w l het feit dat or nog niet eens geruchten over eon ultlniatuiii van Frankrijk aan Nederland hebben geloopen Dat leder zich dus hoede niet mede te werken tot het kwecken van een minder vriendschappelijke vorhoadlng tusschen de Hetge a Ncdorlantfers en h H hoofd koel oü het hart warm boude Konioklijk Nationaal Stennoomi té 1914 De oerata Lijit van t m 22 Augustas 1914 bevat de volgende ontvangsten bijdragen en toozoggingon H U de Koningin f20 000 gestort A C V Den Haag f ö OOO gestort Bond V Ned Onderwijzers Amsterdam f 5 000 toegezegd F C S Azn Londen f 12 000 gestort Nedflrlandsche Bank Amsterdam 10 000 oredietopening G H H Rotterdam f 1000 toegezegd Directie Amsterdam en Rotterdam der N V BUnwh veem f 5000 gestort j W 1 v H N Amsterdam f 600 gestort J ▼ H Haarlem f 600 gestart Nederl HandelMaatschappij Amsterdam f 50 000 gestort Wed H J M geb v d P f 1231 2 gestort Mr J J A S Den Haag f 100 gestort Ned Vronwenbond tot verhooging v h ZedeL Bewsstzijn Den Haag f 100 gestort E d C DenHaagfl4geetort Prof Dr D V E AmstenJam f 25 gestort Chéqne nit Aerdendont f 1000 gestort naam mg nog niet bekend H W J E Baron T J A Den Haag f 60 gestort F d T Maastricht f 10 gettort I W H Maarsseveen f 50 gest V U Doia H iag f 100 gest Jhr Mr Th v R I en Haag f 200 gestort V d 8 Soljbe stichting Amsterdam f 600 ges ort Kon Ned Mt tot Exploitatie v petroleumbronnen Den Haag f 60 000 gestort Bataafsche Petrolenm Mf Den Haag f 60 000 gestort Wed E O v d K O d H Don Haag f25 gestort Ned Ind Handcilsbank Den Haag f 10 000 toegeiesjd S B Den Haag f25 gestort O C C K v K Den Haag f40 geatort Donairière Jbr Mr J L Den Haag f2000 gestort VHG4DUiü6VANDKN6IIKINTKIlUD VRIJDAG 2X AUGUSTUS 1914 Vervolg Deheer Knuttel M deV Het doet mij leed dat er een voorstel gekomen ia om dit punt voorlo pig van de agenda te nemen De Oommissie had zeer zeker ge u dacht dat wanneer een rapport over WEïaïEN 26 Aug N R Crt 1 dergelnke zaak die zeer nrgent is et hoofdkwartier meldt diswhien urgenter dan verschillende trok naar de aijde van Koningsbergen en van KaatenbuTg De KuMiiacbe troepen zetten ban aanvallenden opmaracb voort naar de Ortela bDrg Sotdaullnte de vijand trekt terug In de richting van Oaterrodo Op decen terugtocht Hot de vijand eenige tukken geachut en mitraitteura ig onze handen Wij hebben voie gevangenen gemaakt Op den linkeroever van de Wetebflel hoed de vijand zijn troepen die de linie Ptotzk Uiitchiza bezetten teruggetrokken In Qallclë hetjben onze troepen de stad Tamopel bezet Ue vijand bevindt zich nog In do atodm Anoopoi Zaaioetl en Komarow De linie van de rivier Serat ia geheel door onze troepen bezet ült WICfINKN komt van Ooateorijk ache zijde Aa offleieele mededeeling van bet oorlogabiireau dat volgena de laatste irfrlehten onze troepen in don strijd bij Kraanik meer dan ÏVXO krijgsgevangenen maakten lienevena 5 vaandebi 20 kanonluv en 7 mllraitleura veroverden De gevangen genomen HusHlache soldaten die den veldtocht togen Japan medemaakleh xijn eenstemmig in hun verklaring dat de aanvallen van onze troepen veel onstuimiger zijn dan indertijd die van de Japanners Japan en Daltsoblaiid In een te Tokio gepubliceerde verklaring wordt gezegd dat de Japanache politiek door den Mikado wordt goedgekeurd IJe regeurtog zal onder alle toekomstige voorwaarden strict handelen naar de bepalingen van bet verbond met l ngeland en de verdragon UD ovoreenkolfisten met de Vereenigde Blaten bonevens de verblnieolamn die Japan tegenover China op ziëh heeft genomen Japan zal Kiautsjau aan China teruggeven en de territoriale onscbendl aarheld van 1 hina verdedigen Het zal alles doen wat bet kan om de verdenking die togen zijn motieven vooral in Amerika bestaat lil die sedert Jaren is gevoed door de campagne tegen Japan weg te nomen BEELIIN N B Crt 26 Auguatus Wolft De groote generale staf deelt mede dat Longwy de Fransohe vesting bU het Teroenigingapunt van de Pranaohe Dnitaohe en Luxemborgsolie grena na dapperen tegeaatand ia gegevallen Do linkervleugel van hot lejjor dat onder bevel staut van don Duitschen kroonprins ii van Verdun uit en oostelijk daarvan door een torko vgandelyke legermaobt aango Mlen die echter teruggeworpen ii De militaire tooatand PARIJS 2Ö Aug Part N R Crt Het officieel oommuniqutS van vannacht twaalf uur egt dat de slag in de nabyheid van Nanry en de Vogoaon nog met groote verbittering voortdouit De Franachen hebben voordeelen behaald Aan de Franaoh Belgiaohe jtrens lijn de Fransohe on KngoTsohe hnioa nog eenigszins teruggetrokken F r i nog geen betriissend resultaat FiOn oorlogsiincbtigo sooiaaldemooraat aan bet woord BERLIJN 2 Augustus N R Crt De befaamde revisionistisch sociaiildemocratiscbe afgevaardigde Bernstein acht de afrekening mot Rusland een erfenis van Man on Engels do groote pioniers van do internat ioualo soeiaaldemooratie Bernstein beschouwt don oorlog in de eerste plaats als een oorlog tegen Rusland Rusland logt hij heeft de revaiichogoilaohte in Frankrijk niet laten inslapen Telkens wanneer de revanchogedaohte bg hot Fransohe volk verflauwde anrgde een Russisch beloek ervoor haar nieuw leven in te blazen Het uittardend optreden van Rusland egt Bernstein voorta in de Servische kwestie is niets dan een voortietting van do oude Russische politiek Duitschland hoeft jaren lang met Rusland op goeden voet geataan een politiek welie de aooiaal demooritten steeds hebben bestjeden De machtige positie van Rusland in de wereld moot vordwijnon Alle oprechte demooraten in het baitenland en alle aóoialiaten in de heele wereld moeten lioh volgens Bernstein vereonigen in de overtuiging dat de afrekening met Ruiland een afrekening voor goe l moet jn Önitsohland heeft zicht uitgesloofd in oogendienerü aan Rusland en Rusland meermalen uit een eer gevanrïyken toestand bevr d De dank daarvoor wa de voortdurende vernieuwing van hot Uigm Dnitsohland gerichte bondgenootschap met Frankrijk en het wakker hou len van de revanchegedachte net oo lang tot het tot dezen oorlog is gekomen De brandstichters van Ht Petersburg en Moskou zullen deerlijk ontgoocheld worden in hun verwachting ten opcichte van den uitalag van den oorlog Een Ooatenrykache overwinning in Polen Hat menschen denken en vermoeden sinds 6 weken in handen van de Raadsleden was geweest zy gelegenheid zouden gehad hebben om de zaak te bestndeeren Wanneer echter blijkt dat dat niet het geval is dan znllen wy ons doarby moeten nederleggen hoewel het mg toch leed doet dat een zoo belangrijke zaak de volksgezondheid betreffende voorloopig van de agenda wordt afgevoerd Ilet amendement van den heer van Galen verwondert my tan sterkste De Commissie telt toch duidelijk voor om de sub I opgenomen concessievoorwaarden na hare vaststelling door den Raad te stellen in handen van de Gezondheidstïommissie alhier ten einde daarover advies uit te brongen Het spreekt van zelf dat de Gezondheidscommissie daarby den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid in den arm zal nemen zoodat wij znllen krygen een rapport van de Gezondheidscommissie met een rapport zooals de heer van Galen bedoelt eer de zaak op pooten wordt gezet Ik geloof dat wij op de zaak zouden vooruitloopen indien wy het voorste van den heer van Galen aannamen Ik kan dan ook niet anders doen dan sterk ontraden zoover vooruit te loepen op een eventueel rapport van de Gezondheidscommissie De heer van E y k Door den heer Knuttel is gezegd dat het hem leed doet dat ik een voorstel tot uitstel heb gedaan omdat de zaak van de volksgezondheid hem zeer nauw ter harte g oat Ik wil voor hem volstrekt nijat onderdoen wat betreft de zorg voor de volksgezondheid maar uit de overgelegde stukken heb ik toch gelezen dat door den hoer Braat zeer zeker nog geen bezwaar wordt gemaakt tegen den tegenwoordigen toestand en door hem de zaak niet zoo urgent wordt geacht als de heer Knuttel het voorstelt Wanneer do heer Knuttel spreekt van urgentie dan zou ik toch gaarne van hem willen weten waarin die groote urgentie zit Wy hebben het van hem niet vernomen De heer Knuttel De heer van Eyk farceert my nog eens te repetoeren wat ik gezegd heb De urgentie bestaat hierin dat het hier betreft een qnaestie van de volksgezondheid Het water uit de waterleiding laat te venschen over vooral in de wintermaanden Het water is een artikel d at algemeen door het volk gebruikt wordt van zijn deugdeUjkheid hangi zodveel af dat de urgentie vap een nieuwe regeling van de water levering in alle opzichten op den voorgrond treedt De heer v a n E y k M de V Ik zal niet veel meer over deze zaak spreken Ik hoop dat myne medeleden evenals ik zullen inzien dat het een onverantwoordelyke daad zon zijn nu dergeHjko voorstellen te behandelen terwyi wy niet weten wat deze oorlog voor ons zal broni en Wg weten niet hoe lang de oorlog zal duren Ik kan niet aannemen dat de waterleidingmaatschappg wanneer wy deze zaak tot een twslissing brengen ook dadalyk een besluit zou nemen Ik zie niet in hoe de maatschappg op het oogenbUk aan het voor de nitvoering van deze voorstellen benoodigd geld zou kunnen komen Als wy nu een besluit nemen dan zal het toch by de maatschappij nog een poos blgven liggen Het zal dus volstrekt niet in het nadeel van de gemeente zyn als wg de behandeling van deze zaak uitstellen De heer Broekhuzen Ik ben het met den heer Knuttel eens dat hot hier een urgente zaak betreft Wg weten allen van welke inferieure qualiteit hier ter stede het leidingwater is en ec is dns in deze spoed noodig Nochtans ben ik voor de motie van ordo van den hoer van Eijk om de behandeling van deze voorstellen uit te stellen Wg hebben geen tyd gehad om in deze ernstige omstandigheden de aak goed te beatudeeron Doordat ik mtstedig ben geweest heb ik het ramrart slechts eenige weken in huis zoodat ik het heelemaal niet heb kunnen beatudeeren Ook ben ik voor het voorstel van den heer van Galen Het is niet onmogeluk dat een rapport uitgebracht door dr den Honter invloed uitoefent op de beantwoording der vraag of men do watervoorziening zal moeten opdragen aan een particuliere maatschappij dan wel dat de gemeente haar in eigen beheer zal moeten nemen Het kan zyn dat aangeraden wordt IJssalwater te nemen dan wel Lek ter of water uit bronnen Dat zoï van invloed kunnen zgn op de door dan Raad te nemen beslissing Ik zal dus stemmen voor de motie en voor het amendement daarop De heer K o 1 y n M de V Ik kan mg volkomen vereegigen met het voorstel van den heer van Eyk om deze aak nog wat nit te stallen Zoo af en toe hebben wg een en ander ontvangen omtrent deze eer ernstige zaak Anderhalve maand geleden hebben wy deze voorstallen gekregen Nu kan ik mg wel voorstellen dat de heer Knuttel zich eenigszins verwonderd beeft uitgelaten over de vragen van dan heer van Egk maar laat de beer Knattel bedenken dat wg niet zoo langzamerhand zijn ingegroeid in deze voorstellen Ik achy het niet noodig hier opnieuw U verwyzen naar de ernstige dsop ndigheden waarover ook dauf andere heeron gesproken is Ik mag echter wel zegden dat op het oogonblik door niemand is nit te maken welke in de toekomst de positie van de gemeente wat betreft hare financiën zal zgn By het uitbrengen thans van myn stem over de voor stellen in zake de waterleiding zou ik te veel beïnvloed worden door een zeker voorbehoud met het oog op de gemeentefinanriSn zoodat mgn standpunt in deze nu niet ten volle tot z n recht zou kunnen komen Daarom bon ik bigde dat de heer van Eyk zyn voorstel gedaan heeft Ik zal er volgaarne voor stemmen De heer Jongenburger M de V Ook ik zal myn stem geven aan het voorstel van den heer van Eyk hoewel niet ten volle in den geest zooals hij bedoelt Ik erken met den hoer Knuttel de urgentie van de zaak en daarom kan ik niet met den heer van Eyk medegaan wat betreft zgne motieven De heer van Eyk heeft zgn voorstel in verband gebracht met den oorlogstoestand V Op de vraag boe lang de oorlog zal dtiren kan niemand een antwoord geven en niemand in deze vergadering zal zeggen dat wg deze zaak zoolang moeten aanhouden totdat de verwikkelingen voor 80 pCt zyn opgelost Neen wy moeten verder zien Terecht is door den heer Knuttel er op gewezen dat in de eerste plaats op de volksgezondheid te letten is Wg weten allen nit bet rapport dat het IJsselwater juist in de wintermaanden het meest verontreinigd wordt Voor den aanstaanden winter kan natuurlgk nog geen voorziening getroffen worden maar als men wil hebben dat in den daarop volgenden winter de noodige voorzieningen getroffen znllen zgn dan wordt het hoog tyd om met deze zaak voort te gaan Het uit te voeren werk is een uitgebreid werk van ruim 2 ton TBent moet de Rood zich in principe er over uitspreken Dan krygen wg het rapport van de Volksgezondheid daarna moot hier behandeld worden de concessie Eer deze zaak geheel van de baan is zyn er 3 maanden verloopen Dan zitten wy midden in den winter en biyven er dus slechts 7 8 maanden over om het werk uit te voeren als men ten minste met de voorziening voor den winter 1915 1916 gereed wil zyn Ik kan dns medegaan met het voorstel om de behandeling van deze zaak nit te stellen maar niet in den geest van het gesprokene door den heer van Eyk dat wy 4 weken van te voren gewaarschuwd worden als de zaak aan de orde zal komen Ik heb er geen bezwaar tegen dat de behandeling uitgesteld worde eenige vergaderingen maar dan moet zoo spoedig mogelijk de zaak aan de orde gesteld worden De Voorzitter In aansluiting aan hetgeen door den heer Jongenburger terecht in het midden gebracht is wensch ik mede te deelen dat het mgn voornemen is om althans wanneer het voorstel van den heer van Galen niet wordt aangenomen deze zaak eventneel opnieuw aan de orde ta stellen in een raadsvergadering te houden in het eind van September of in het begin van Octblite a s Het spreekt van zelf wanneer hw voorstel van den heer van Galen ordt aangenomen dan kan ik niets over myn voornemen zeggen wan dan zonden wg moeten wachten totdat het advies van den Hoofdinspecteur vi n de Volksgezondheid zal zgn ingekomen Wanneer echter de zaak beperkt biyft tot een eenvoudig uitstel overeenkomstig de motie van orde van den heer van Éyk dan is het mgn voornemen geiyk gezegd om deze zaak aan de orde ta stallen in een Raadsvergadering einde September of begin October De beer van Enk Ik kan mij best begrijpen de redeneering van den heer Jongenbnrger maar ik kan niet begrgpen dat hy in do gegeven omtandigheden spreekt gelyk hg gedaan heeft Wanneer wg in normale omstandigheden verkeerden dan zon hy geheel gelyk hebben maar ik heb er zoo even reeds op gewezen dat wiJ niet weten wat daze oorlog ons no zal brengen wy weten niet hoe lang hy nog zal doren Ik ban er vaat van oveitoigd dat welke bealiasing wg ook zullen nemen het een g kihtig financieel boalnit zal zyn betay voor de gemeente betzy voor dewaterleidingmaatschappy Ala de oorlog lang aanhoudt wat ik natnurlyk niet hoop wat zal dan een hier genomen besluit geven De maatschappij kan ook niets doen De heer Jongenbnrger Dan kunnen wg weder zien De heer van Eyk Ali de oorlog lang aanhoudt misschien wel jaren dan geeft het niets of wy al een besluit nemen het zon by de maatsohappy blyven liggen Het zal wgzer zyn om met het nemen van een besluit te wachten tot meer normale omstandigheden intreden dan om nu in abnormale omstandigheden een besluit te nemen Het zal noch aan de gemeente noch aan de maatschappij geInkkon om aan het benoodigde geld te komen als de ooriog lang duurt Wy weten ook niet wat de financieele gevolgen voor de gemeente znllen zgn De beraadslaging wordt gestoten Het amendement van den hear van Galen komt in stemming en wordt met 10 tegen 9 stemmen verworpen Tegen hebben gestemd do heoren Knuttel Vergeer Jongenbnrger IJsselstyn van der Ree van der Waat van der Torren Princn van de Valde en van Veen Voor hebben gestemd de heeren van Egk Kolyn Donker Bokhoven Broekhnizen Vingerling de Jong van Galen en Mnylwyk De motie van orde van den heer van Egk komt in stemming en wordt aangenomen met algemeene stemmen op 2 na die van de heeren Knuttel en van Veen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door don Voorzitter gesloten TWEEDE KAMER Vergadering van 26 Aug v ni 12 uur Voorzitter Mr H Goeman Borgesiua De Voorzitter zich van zijn zetel verheffend hordacht den overleden Pans Pins X die in zijn laatste levensjaren nog zeer geijverd had voor het behoad van den vrede De nagedaohtenia van dezen Pana die niet alleen was een machtig kerkvorst dogh ook een dienaar van den vrede SftJ in gezegend aandenken blyven De Uinister van Binnenlandsühe Zaken de heer Cort van der Linden herdacht met groote waardeering den ontslapen vredesapostel De Voorzitter deed mededeeling dat de centrale afdeeling besloten had de ingekomen wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken waarna de openbare vergadering tot half vier werd verdaagd Te 4 uur werd de openbare zitting heropend De Voorzitter de de toen mede dat daar van geen der wetsontwerpen eindverslag was uitgebraoht de vergadering moest worden verdaagd tot 8 uur Te 8 20 werd de vergadering opnienw geopend en werd door den commies griffier voorlezing gedaan van het verslag over het afdeei ngsonderzoek van het ontwerp uitstel der wethonderskenze De commissie van rapporteurs adviseerde dit ontwerp terug te nemen daar hei onnoodig werd geacht Betreaende het ontwerp omtrent den staat van oorlog en omtrent den accyns werden geen byzondere opmerkingen gemaakt Besloten werd dat deze ontwerpen na zullen worden behandeld Goedgekeurd werden de ontwerpea betreffende het verdrag van Geneve en den vrijdom voor briefport Bg de behandeling van het ontwel Marinecrediet voerde de heer TroeUtra s d het woord verklaarde dat de s d kamorlediBi decselfde houding znllen aannemen lüs bij het andere buitengewone owlogscrëdiet De vloot zei spr ia wel ee i dB roode vloot genoemd doch thans is gebleken en het is erkend dat de geest bij de Aarine uitstekend is Het HoofdbestuQif van den Bond van minder Marinepersoned heeft besloten in dezen tgd alle actie stop te zetten Sedert 3 Augnstua toen de Kamer bijeen was is de verschrikkelgke oorlog uitgebroken Nu in verband daarmede een tweede oorlogaorediet wordt aangevraagd acht spr het gewenscht dat thans in de Kamer nog omgaat een stem voor den vrede Spr las daarop een verklaring voor maria desooia ldemocratischelRW aan alle s d fracties in de oorfjc oerende landen haar broederlglcen groet brengt Zn wekt haar medestanders op en buidt net hun op het hart dat de niet aan elkandw moet wor geireten doch dat het kapitalisme OofW is De arbeiderspartij in een kletn land Mifti Regeering in geen enkel opzicht pantwoordelijk is vooi dezen strrjd 0Bgt er opgaan verre te blijven van 0 chauvinisme Z hebbe te streven fgu de vervulling van haar wenschen opdat eenmaal alle oorlog onmogelijk od i n Instemming by de soc demoaatM BetreHcndp het ontwerp omtrent de beyilkg n op den draukaccijofi werden door te Hioiater iolicbtingea verstrekt waaridt bleek dat de Regeermg allea zat doen 0 den handel te bevorderen Van de Ui diBtUlateur kaa niet gevergd woréa dat door hen aan han afaemera creflK wordt verleend N hetgeen in de afjIeelingM over bet gtooQlwerp betreïfende de benoeming van Wtboudere ia gezegd trok de Regeering H ontwerp in Itet w o betreffende den staat van ooriBf werd goodg eurd pfs heer de Jong Hoorn wees er gf dat de levenamiddelenstatistiek zooals Ae ioor de Haagjache Poat waa gegeven M klopte met hetgten de Minlater van Lwdbotiw in een interview hee t verHttrd Spr vroeg thans hoe het mei iM voorraad ataat Ook wees spr op de Daarvoor neemt de Begeering aileverwntwoordelijkbcid 1 rich De maatregelen welke thans worden getroffen moeten wor den beschouwd in het licht van deze dagen in normale omstandigheden zoudeo Kc niet zijn getroffen Voor eenzijdige voorlichting ia de Minister op dit oogeublik niet bedueht De medewerking komt m vele zijden Spr sprak zijn waardeering daarover uit Voorzichtigheid ia nog dringend geboden Men moet niet meenen dat de krltiekste lijd voorbij Is De tijden rijn en blijven kritiek Overgroote ongerustheid p een even groot gevaar als buitengewone angst Eï 18 overvloedigen voorraad rundvee varkens zuivelproducten groenten eieren spek zelfa zóó dat de uitvoer daarvan noodig is Het vee is zoo groot in aantal dat door hetgeen de dieren eten nadeel voor de menachen zou kunnen ontstaan De door den heer Trodatra genoemde eijfers betreöende de werkloosheid te Amsterdam zijn overdreven Dit la den Minieter in oen onderhoud met den watIiouder Wibaut gebleken De vrijen van den heer Troeistra beantwoordend verklaarde de miniater wel Iwreid te zijn den inventaris te latw opmaken doch aan bet departement ia daarV oor nu te veel werk Ook zou de inventaria toch geen maatstaf geven omdat thans met zoo bijzondere omstandigheiilen moet worden gerekend De uitvoer van vgg is nu niet normaai al neemt deze weer sterk toe Werd de uitvoer naar Duitschland vöör den oorlog zeer bemoeilijkt thans zijn de belemmeringen weggenomen doch wordt de vleesqjiuitvoer weer stop gezet Hot moge dan lijken dat er veel vee wordt uitgevoerd dat is inderdaad niet zoo Kr wordt nog al eens overdreven Dag aan dag wordt nagegaan wat over de grenzen gaat on wateroverblijft Er wordt gewaakt voor voldoenden voorraad Uitvoer van alles wat noodig is voor de veiligheid van het land en voor levensonderhoud is verboden Waar thans nog niet behoeft te worden getwijfeld aan voldoendei toevoer van tarwe en moei daar is bij den ontzaggelijken voorraad rijst welke is opgeslagen geen reden om tot verbod van uitvoer nu over te gaan Al wordt er nog zooveel verkocht er blijft altijd nog genoeg over De Min heeft zich over de tarwe niet te pessimistiach uitgelaten Slagen de pogingen die te Londen worden aangewend om uit Amerika tarwe te koopen niet dan zal oen verbod van uitvoer van rijsL worden overwogen De meelpr s is wel wat gestegen doch de prijs van f 14 is niet te hoog bij vry verkeer zou ze wel f 20 zijn Do Hegeering kan zich niet rechtstreeks inlaten mot het annnleeren van contracten De gemeente kan evenwel beslag leggen wanneer de meelhandelaron zich niet houdefi aan bepaalde regelen en daarin is o a gezegd dat zij niet dan beperkte hoeveelhedeli verkoopen mogen en beroep op vroeger gesloten contract niet aan gaat Die contracten werden dan ge annuleerd met de bodoeling specnlaties te vermijden Ten aanzien van het molestrisico is de Minister van meening dat het niet gewenscht is dit thans van do schouders der rooders te nemen Dat de premiai moesten worden verhoogd is in deze omstandigheden vrij natuurlijk Inzake de werkloosheid doet de Regeering wat mogelijk is om ze te verminderen De llegeering betracht spoed met de uitvoering van de Woningwet en met de uitkeering van subsidies Beperking der productie in de bloemboUenkweekerij mag zonder overleg met de Regoering niet geschieden indien de kweekors pro£toeren willen van het crediet van het consortinm Ook het loon moet blijven tenzij de algemeene loonstandaard daalt Teneinde in de saikerraffinaderiien geen werkloosheid te krijgen zal geene uitvoer van ruwe suik plaats hebben en moet overleg worden gepleegd tnsschen handelaren in ruwe en bewerkte sniker De Regeering heeft maatregelen getroffen dat de steun voor werkioozen in dozen tijd niet zal kunnon worden beschouwd sla armenzorg De RogecrUig gaat uit van de gedachte dat het gewone leven zooveel mogelijk zijo gang Dioet gaan en dat do Regeering alloen das ingrijpt wanneer het moet l at daarbij fouten worden gemaakt is buiten twijfel doch in acht is te nemen dat het beter Is een fout te rlskeeren Ook wees spr op de behandeling Ulttirw waarbij gewaakt moet wor oor verveling en onnoodige hardheid Minister van Landbouw w Treub beantwoordde de sprekers w alHiorraalen tijd moet veel overworden aan 9 Regoering die ten groote verantwoordelijkheid be erkentelijk Is voor den steun der ertegenwoordf rlng Er moeten thans worden geaomm waarvan m Ook w V VV hand ïrng toor r ael te h delen da door te P Hlttóren w i h Irt moet wor machten Bravo s De Minister van Oorlog de heer Bosbofun zegde de heeren de Jong en Schaper een onderzoi toe Wat augaat de behandeling der milUaireD apr s 4oiarige loopbaan als militair goctt het f en imvendien is hot een uitstekend middel tede overtuiging tot veel oefenen noodig Is gen vctyeling Ifo Voorzitter dankta belde Minis E V W Laren N H f20 gestort Mej M T Hellevoetsinis f 92 50 gestort Mej A J B Den Haag f 10 gestort Mr J F S Den Haag f 10 toezegging maandelgks Ridderl Doitsche Oorde Balye v Utrecht Utrecht f 000 toezegging Mr O A d G Btusnm f 10 gestort Jhr H L Den Haag f 10 000 gestort Mr A J C S Lon3en f 10 000 gestort F B Maastricht f 100 toezegging Totaal t m 22 Aug 14 f 263 992 73 Bovendien is geschonken door de American Petroleum Company te Rotterdam 100 000 Liter Petroleum in bons van 4 Liter wy herinneren er aan dat de gelden besteed voor het Kon Nationaal Steuncomité kunnen worden ingezonden aan de Redactie vau de Qoudsohe Courant Markt 31 Stadsnieuws GOUDA 27 Augustus Door Burg en Weth is aan do RMdsleden het volgende ingekomen stuk ïtoegezonden Gouda 24 Augustus 1914 Nu de heer A S Planting die bij besluit üwor Vergadering van 24 Juli j l werd benoemd tot onderwijzer aan de School voor g I o No 4 heeft verklaard die benoeming niet te kunnen aanvaarden is het noodig dat tot oene nieuwe keuze wordt overgegaan Wij hebben de eer in overleg met den Arrondissement Sohoolopziener en na ingewonnen bericht van het Hoofd der betrokken school daartoe voor te dragen I P J BIJLO te Barwonta waarder U P PIENA te Utrecht UI D BOKKENS te Tims Overeenkomstig hot bepaalde bij art 29 der Wet op het Lager Onderwijs legjpen wij het advies van don Schoolopziener on het bericht van het Hoofd der school hierby over wy geven U in overweging do benoeming te doen gesohioddu met ingang van oen nader door ons te bepalen tydstip Aan don Raad der Gemeente Gouda De afdeeling Gonda der S D A P besloot in hare hnishoudeHjke verga deriag f 2 uit to trokken tou be hoeve van het Comité tot steun voor noodUjdondon door de mobitisatie Gisteren slaagde te s Gravonliage voor het examen Hoogd nitsch I o Mej O Loomans alhier ABKXBEBIOBTBK Gonda a7 Aug 1914 GRANEN Frijilioudend Tarwe Zeeuwsche 11 0 ii is miaderc dito 9 75 k 10 Afwijkende 9 i 9 50 Polder 8 75 i 9 Rogge Zeeuwsche 8 50 k f 9 Polder 7 il 7 50 Buitev tandsche per 70 kilo 8 50 i 9 Gerst i Winter 6 75 7 15 Zomer 6 50 i 6 75 Chevalier 7 75 4 8 Buiteal voergerit pe4 6j kilo 6 H 6 50 Haver per H L 5 15 k 5 o Per 100 kilo 10 5a k iw Henntpxaad Baitenlaadschc per 50 KUo 7 35 4 7 75 K aB ieiaad n k t p H L Karwijsaad per 50 Kik k KooItBod 11 50 k ƒ ia 50 per H L Erwten Kookerwten k BuitenUndsche voererwten per 80 Kilo o k o Boonen bruine bopnen Il wilte boonen k Paardenboooen o Duivenboonen k r Mail per 100 Kilo Anurikaansche Mixed 10 k ƒ 10 35 l iiie roode 9 35 VllUAKKT Melkvee geen aanvoer Vetle varkens geinig aanvoer handel matig 19 11 aa et per half K G Biggen voor Engeland redel aaavoo handel matig 15 1 17 et per half K a Magere Biggen weinig aanvoer handel blijlt slecht k f per week Vette Schapen n anovoer hnndel kf Zuiglammeren eenige aanvoer H jidel matig 14 a lo Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig 8 k J Grukalveren geen aanvoflr t Fokkalveren k f i Eieren redel aanvoer handel xeet vlug por 100 stuks f 5 tol 5 75 Kaal aangevoerd 143 partijen handel vlug e kwaL 9 k ƒ 31 ide kwak 16 k t i Zwaardere i k Koordhollandiche a rv Boter weinig aanvoer Hfodel vlug Goeboter 1 35 k f 1 40 Wciboler 1 15 k 1 30 Laatste Berichten De stryd by Nancy PARIJB 26 Aug 11 n s avonds Een officieel communiqué van den Minister van Oorlog meldt De Franschen zetten den algomeenen aanval tnsschen Nancy en do Vogezen voort en braohtpu den vyand aanzieoIgke verliezen toe De hevige ge eohten die thans drie dagen duron zyn ten gunste der Franschen verloopen In het Nooriten moest de FransohEngelsohe linie iets terugtrekken Het lensief wordt daar ochtor gehandhaafd PARIJS 27 Aug Het Frnnscho leger zal met het Engelscho oon aanval hervatton en zich daarby do overwinning der Belgen bij Mechelen ten voorbeeld stellen PARIJS 27 Aug Een officioele mededeeling zegt dat Prins Adalbert is gedood Zütt lijk is naar Charleroi ovorgobraoht De Russen in Oost Pruisan LONDEN 27 Aug Volgens berichten hebboa do Russen Tilsit bezot Italië ten oorlog aan Prankryk s zHdoV IX NPEN 27 Aug Volgens oen telegram nit Rome is Itali gerond voor een oorlog met Oostenrijk Velen ot k Bociaal demooraton én lopublikeinon vragen in het leger towor den opgenomen Vier lichtingen reserves zyA opgoroopon Prins Luitpold van Beioron fMUNOHEN 27 Ang Prins Luitpold van Beieren de oudste zoon van den kroonprins Rnprecht is aan een keelontsteking overleden Mechelen TERNEUZKN 27 Aug Hier wordt verklaard dat Mooholon door do Duitsobers is hornomeu Do Belgische troopen hebben zich teruggetrokken in de forten van Antwerpen Ministerieolo Crisis in Frankrijk PARIJS 26 Aug De MinistorPresident Viviani deelde aan president Poincniré mede dat do ministers collectief besloten hadden hun ontslag in te dienen Poincaré droeg daarna aan Viviani op een nieuw kabinot to vormen Deze deeldo te 11 uur hedenavond kan den presidont medo dat h ij kobinet aldus was samengesteld President zondor portofenilo Vivilani Justitie Brand Buitonlandsohe Zaken Malvy Oorlog Millerand Marine Augagnnnr Financffln Sarruat Openbare Workon Domlwt Arbeid Bionvenu Martin en minister zonder portofonile Julos Ouosdo On dorstaatsSecretaris van Schoono kunsten Dalimier Viviani is op het oogenblik op hot IClysee waar hy zijn madeworkers aon den President voorstelt LONDEN 26 Ang Hbld Het Ministerie van Landbouw onz maakt bekend Do tarwoogst is If proo hooger dan in 1013 en belangrijk hooger dan het gemiddelde dor laatste 10 jaren De opbrengst van gerst hoewel geringer don in 1913 hooger dan de laatste 3 jaren Do haver is bonedon het gemiddelde De aardappeloogst in Ierland wordt geschat op 10 proo mindur dan in het afgeloopen jaar In bet geheele Koninkryk bUjft de oogst 5 proc boneden die van 1912 maar deze was ook de rykste die men zich herinnert In 1912 bedroeg do geheele oogst slechts 6 t millioen tons De veestapel en hot Voreonigd Koninkryk is grooter dau ooit in vroegere jaren Telegrafisch Weerberieht van het Koninklijk MetorioIogiKch Instituut to OK BILDT HoAgate barometerHtand 700 7 Ui Hopwranda laagBto staml 757 2 to Helder Verwachting tot den volgendon da Zwakke tot matige zuidwestelijke tot noordWöstolijko wind betrokken tot half bewolkt aanvaukelgk nog regenhuien isolfdo tomperatuur BrRGËULOKË STAND GKUOUKN 37 Aug Hlli onds uiidfrn K den liartog en K 3 TwlgL ChUÜWI 2 i Aug a KoAji küop Ic BluifiwUk OD T van llourik J H VfTHltilH te 8 üraveuhago en M K Spruijt L Stoeabergeo m J J Beha Kndonk A gUager fO C J Lull jen J A Ztera en 8 de Wt r ONDKUTKOUWU 27 Aug II Soe Imrgm en T vu der Pool Annaarn tm 8 yaa Daot OVtJiLKDEN 25 Aug CornelU Ifea Irilta KalsUr wed A Honiefl 71 J HrtruidÉ ontctta UortvoMluH nmd orni lia lïubortuH don Riet imoA 2 1 IVtruB I rf eadert AnUraiUH Jongbloed l Jasper Uv adort van Middelkoop 14 i