Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1914

De Oorlog Kort Overzicht l i fotvitand vaa hot oogcnblik in indun lic brrichten althaus niet geheol onjiiÏHt zijn in hot algfui£ n gunHlIg yVoor if HiiilHcin troi pon welko zich iK vindfn in lUtgië on aan de Noord on NoordOost l rjuBchp grpDïim Dp opmarsch vau hf l l uitt cii l gpr gaat goregold voort ua korlo dagon van strijd liezwckim do forten van Namen ondot hot ontzaglijke arlillcriovii iir dat do DullHChoCfl uit hun reuflachtig voHtinggoPchut daarop richtten en wan daarmede het beletsel voor hot vorder riikkon van hun leger weggcnomon l p geeombinoerdo Fransoh on I ngelFche legermacht dio zich bevond in de vorslorkto linie van don Fransöhon Noordgrenu hobhon oen poging gewaagd aanvallend togon do Diiitsehe troepen op te treden Hevige gevfsohtoii zijn daar getoerd welke tot roBiUtaat hadden dat de FranHChen en EngolHchen genoodzaakt waren op hunne versterkte llaiën torog te trokken l ezo strijd heeft aan beide zijden 7eer grooto otfor gevraagd Do verbonden logere nemon thane oeo verdedigende houding aao tot het oogenbllk waarop Ooneraal Joffre wiens stnjdmaehten aan de Pranscho grens onophoudelijk worden verHtorkt bet uur gekomen acht dat opnieuw tot den aanval oet Worden overgegaan Kofl bericht meldend dat een FranHchlegor voor Namen l aangekomen lijkt on nlof waarschijnlijk l e mogelijkheid F dat de Fran cbtni naar Nanjen willen oprukken teneinde de Duitschers In de knel o brengen tuBSchen een aanvallend legervan uit Namen on een uitvallend liolgischleger uit de atelling van Antwerpen tn niet uitgoBloten l e Belgen weren zleh duchtig i Het Belglnehe leger heeft tuBSchen Mocfeelen en Vilvoorde een verwoede fitrljd met de IiuitscborB geleverd In een telegram aan de Telegraaf wordt daarvan hef volgende ver Hield Vluchtelingi en soldaten vertellen de meest vorbijstorfmrte verhalen over den veldBlag iJe Duilschere willen met alle geweld naar Antwerpen op en brengen pteods nieuwe troepenmachten uit hot Ooaten aan Reeds twoe dagen houden de Belgen hen tegen ten Zuiden van het kanaal naar Ijeuven dat de grenn van Mochelen vormt fllsteron hadden ze dn nilltsehera tot Vilvoorde achteruitgeslagen doch bedenochtend ÏM gon de vijand den aanvat opnieuw Het gevecht moet alle beschrijving tartMi Op sommigo plaatsen liggen de Itjlcen tot op manshoogto Mcchelen ligt voor een groot gedeelte In puin do Belgische troepen elven moeten overgegaan zijn tot het doen sprln lAHTOIGlIIICflT TE GODDA Vitaproken van 2e Angnstiu 1914 Wegens margsrine verv zonder dat dit woord op de verpakking voorkomt J J 8 te Amsterdam Onbevoegd Terklsring Wegens zijn kind niet gereld de school laten bezoeken P W d H hnisvr J J W M C G H hnisvr D de K b den te Gouda A v P te Zevenhuizen ieder 1 1 snbs d 0 de B hnisvr J B t Gouda f 0 50 uba 1 d Wegens viasohen zonder vergnnnmg J V T J O beiden te Gouda F H K te Rotterdam ieder f 0 B0 snbs 1 d A J C V O te G radaf2Bnbs 2d H M te Nieawerkerk a d IJsel C T woonplaats onbekend ieder 2 X 1 snbs 2 X 1 d H B te Waddinxveen f D snbs 3 d mot verbeurdverklaring van alle inbealag genomen vischtnigen Wegens in den Zuidplaspolder in een vaart met een motor varen J de W te Alkmaar f 0 50 subs 1 d Wegens rijden met een hondenkar zonder dat de houder daarvan staat ingeschreven J H teOouda vrijspraak Wegens een hondonkar doen gebruiken door een ander persoon O J v N te IjBUgernigeweide vrijspraak Wegens s naabt fietsen zondor licht T V te Nieuwerkerk a d IJsel f 0 50 snbs 1 week tuohtschool A J te Waddinxveen M v T te s Qravenhage H M H te Gouda ieder 0 60 snbs 1 d N D te Moordrecht P V te Nieuwerkerk a d IJsel A de V te Zevenhuizen O de J M D A R en A v G allen te Waddinxveen A H L v S n W P allen te Boskoop A F M en J B beiden woAnplaaU onbekend ieder f 1 snbs 1 d J W L V te Bleiswijk f2 snbs 2d Wagens nachts fietsen zonder licht on opgeven van oen valschen naam W A te Gouda f 1 + 10 snbs 1 d + 10 d Wegens ryden met een motorrijwiel tonder rijbewys en opgeven van een viliahen gaiun R W O te Utrecht f6 + f 10 subs 6 d + 10 d Als bestuurder van eert motorrijtuig z jn rgbewijs niet vortoonen N v L t Utrecht f 1 subs 1 d Wegens t Gouds op straat spelen omgSd J J v H H H T A v d e H C v d E J A B A A B g O V H allen te Goud ieder 3 maanden voorwaardelijke tuohtichool H de W te Gouda bevel tot teruggaaf aan de ouden Wegens te Qonda op straat spelen met een voetbal A M 8 te Gouda bevel tot teruggaaf aan de ouders M 8 te Gouda f 1 subs 1 d Wegens te Gouda zonder toestemming de Kloiwegbrug bereiden C v M te Gouda f 1 subs 1 d Wegens te Gouda zonder toestemming de Jan Kattenbrug berijden P V te Waddinxveen f 1 subs 1 d Wegens te Gtonda een vaartuig aan een boom vastleggen R S te Oudshoorn f 1 snbs 1 d Wegens te Gouda loopen in oen grasperk II J teOoudaf0 60Bnb ld geM te Gouda r den in ean plantsoen 8 P te Gouda f O DOsubi 1 week tttohtaohool Wegens te Gouda r den in een plantsoen op een wandelpad J J N te sGi venhnge f 0 60 subs 1 d Wegens te Gouda ryden op eantrottoir J S to Oudewater f 0 60 snbs ld Wegens te Gouda njden lu draf met aan elkander gespannen voortuigen P C V B te Gouda f 1 sabs 1 d Wegens te Gouda de bevalen der politie niet opvolgen W 8 A W R W de W allon te Gouda ieder f B snbs 6 d j i Wegens te Goud ongekeurd vleosob vervoeren P C v B te Goud en D de Q te Gouderak ieder f 20 snbs 6 d Wemns te Goud vuil in het water werpeS M O v H C v E en W B te Gouda J 8 te Oudshoorn ieder f 0 50 subs ld Wegens te Goud onreinheid verrichten op den openbaren weg D J J te Goud f 1 sub 1 d Wegens te Goud zitten op zyn hondenkar D Q t Reenwgk fl subs 1 d Wegens te WaiSainxveen zitten opzyn hondenkar D v B te BoAoopf 0 50 subs ld Wagens te Waddinxveen lennen in een raamkozijn C v d B te Waddinxveen f 1 aubs 1 d Wegens te Raenwdk zgn zwanen niet oph Ak n D V U te Reenwgk f2 60 sabs 2d Wegens te Ho dre ht loopen met ontbloot zei U V ta MoMdracht fl snbs ld Wegawi te Zevanhmaen am atoamnuchine in werking hebban B K H te Gouda f 1 snbs 1 d Wegens te Zevenhuizen zonder verfrQBiung moziek maken J P P t g lttardam an O de Q aonpUats Onbekend ieder f5 snbs 2 d Wegen te Nienwerkericerk a d IJsel muziek maken zouder vergunning J P P en C V O beiden te Rotterdam ieder f3 subs 3 d Wegens te Kieuwerkerk a d IJssel zeilen in den Ringvaart j B te Ouderkerk d IJssel f 0 60 subs ld Wegens strooperg J H te Goud f 1 snbs 1 d en CO f 1 50 sabs 2d Wegens strsatschenderg N H te Kamarik vrgspraak A Z te Hoerca pelle en J v V te Nieuwerkerk d IJsial ieder 3 maanden voorw tuchtschool Wegens openbare dronkenschap en noohtdgk burengerucht Th IL te Oss 2 X f 8 snbs 2 X 2 d egens znn trexaier onoeneeru lauju n A V te Capelle a d IJAl f 0 50 1 1 d pi ï d H en J WJ S beits Reeuwijk ieder f 1 ssBs 1 d Wegens zijn trekdier onbeheerd laten staan snbs den te Reeuwijk Wegens loopen op een anders grond zonder vergunning W J H te s Gr venhaga J de J te Vleit ieder f 0 50 subs 1 d C G V E en J S beiden te Gouda ieder f 1 snbs 1 d Wegens openbsre dronkenschap F K K W a beiden te Gouda H S woonplaats onbekand ieder f 1 snbs d M V t Zevenhuizen f 2 subs d N J C O te Waddinxveen enD T woonplaats onl ekend iedor f 3 snbs 2 d J U woonplaats onbekend J 8 te Nieuwerkerk d IJssel H W de M te Uengeloo iedor f 3 subs d en A J te BaeuwQk f 5 subs 3 d Wegens openbare dronkenschap bg Ie herh ling IX gepleegd J S woonplaats onbekend 2X7 dagen hechtenis Wegen openbare dronkenschap bij 4e herhaling P II iWoonpUats onbekend 3 weken hechtenis Adv irtt ntiëïi V l a Heer en Mevrouw DOBTLAND ZoijDAii geven kennis van do geboorte van een ZOON Goud 26 Augustus 1914 Ter voldoening an art 38 Wetboek vi n Koophandel wordt bericht dat bij akte op 29 Juli 1914 voor den ondergeteekendon notaris te Gouda verlodon wyzlglng is gebracht in de 8tatuten der naamlooze vennootschap YaD BlaÉoÉijD eD Co s 1 vroeger gevestigd te Rotterdam en na het verlijden der gezegde akte te Oouda Op het ontwerp dier akte word d Koninklijke bewilliging verleend bij Besluit van 8 Juni 1914 no 63 hetwelk met do akte is geplaatst in het bijvoegsel tot de Nederlandsehe Staatsooorant van 26 Augustus 1914 no 198 N mens psrtgen N F OAMBIER VAN NOOTEN notaris IVaartcliiiwln en By het koopan va ean doosje k 26 of 60 cent Laxeerpillan Slvjm Galen Maagpillen van Apotheker BOOM zie men goed uit dat men het echte krijgt Do echte pillen zgn verpakt in oen doosje voorzien van don naam Apotheker Boom en de handteakaning firma A M Boom 16 Varkrijgbaar te Gouda bg ANTON COOPS Fa WOLFF Co to RotI terdam bij E VAN SANTEN KQLFF Kmie Hoofdsteeg B hebban in da Qoudsche Courant Dmis adTertrMiM feastoi sleHits k fttraitMtliig 1 6 regd f 0 85 voor alke ragal meer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Dames Haarwassohen met Kleotr droging Aparte Salon Levering van alle xnten HAARWERKEN ALT MC Coitfeor Oosthavem 81 Maatschappij van Verzekerrngf op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jk Kapitaal f f 000 060 CommiMariMca Mr M M SCHIM v o ItóEPP Pre Dr A E TON OEvSi Mr A 8 MIEDBMA A M v BMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER 8 t Diractaur Mr J W KONING De Maatschappij sluit alle soorten Levc n verzekerine tegen lage premiSn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de He en tl BOVimtBEaTMCH Êbmemti MkMakMWM en X C êjATMBKH Wfiff mmm te fiMMffl Konin kliïke M rarineT Kennisgsving dat gelegenheid bestaat tothet aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als MatrOOS tOrpeClOmaker minimum leelUjd 21 jaar mr t 1 maximum leeft 29 jaar mm 1 I ininimoin leeft d21jaar ifmtrOOS KOK maximam leelt 28 jaar Stoker 3 klasse indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd29 jaai terwijl voor jongeUednn op ean leeftgd van 16 tot en met 20 jaar immer do golagenheid is opengesteld om bg de Zeamaoht in dienst te treden als lichtmatTOOB of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrakt door den Commies van aanneming darMarino to Willemsoord den Helder BO ril irirfeer OPGFJilCHT f r ft V edat nw Vee met de uivetie nw tre i 3 3 i zsLSu 3 3s=o©lse3rt merk r en W Eé Mii mmwA u 0mmmÊiioBiimm wtmrk jta kOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KCMCO t0 lun gebniikMi VMT l rt taiut it KdKO S HAAR KOKO DOirr HET HAAR GROCICN OAAT HCT UITVALLEN TEOEN VCKSTEKKT PE WORTELS HBLDCR ALS KRISTAL BEVAT OCCN KLEURSTOr OLIE Or VET VERFRISSCHCND VOOR DE HOOFDHUn KOOr HET VANSAAO VAN W DKOOUT OF COOTlin PRMSi FL 0 7B fl 1 60 m R 1 00 imt flMMb ABaM Vmt mn mammtnv BIHBBBaHm Wm A Item VrRHrrBWunnlir tt Vaw N Ml Z tlatUiHl tlnvcfil ZaalMsd WU iAMMbu iraacrMM n DEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d Mssel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERUNO 68 Uitmnntende deor hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedisgswaarde KerêBivloma Partf 1900 Segen Ooudm MedaiUea POTTËLBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Frmefleêeltfe grmH verkr thamr Oen Agent voor Holland CATALONIS ta TUbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BBL lTJBJtr Agent Amstol Brouworii Keilerstraat Tel 83 No 148 Gouda lÉua MolorrijÉleD ti v mim nmni nfi 1 Oobetwiitbaar het beste en goedkoopste motorrgwiel Wearwell RUwïelen Hji mi flut H iaq il püL AGENT ADR DE GROOT Kleiwegr 79 GOUDA Prgsoourwitan gratis IMPOR TEURS GEBR 8IEB0L Amaterdam Adverteert m dü BkMl BRONGAS Wie wil prachtig licht hebl en Hy wende zich tol JAC KOOIJ Ki pnttenboorder ta WierIngerwaanI die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kasteloos Aanbevelend J H OIJ Kz WIERINOERWAARD iniNuaNTl DE HELFT DBR SUVBRNU vu Iwt halswMk wwdt t M eilua ao lnaaaUfM iMt hid MmMa tf dt Om v l wKB houtwwk 9n schoon u miOtsa Is Aanüfkt h t l ut SMlIgkt Uw ante dM S stWMi I Uw wwk vffllcfet lej de¥ed E A11 er 269 Gedemple Gracht IW DfiN HAAG f eeft de HOOGSTE WAARJE voor Gedrag en Eeerea en Dameskleediojf Koopt geheele of gredeeltf n Viui Inboedels Is ook naar bmtan de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op SAAM en ABBBS É U deWed E ALTBR 2 9 Ged Gracht 2 DUS HAAG Brokkenhuis Dames Wilt U bij het opruimen in de n tijd s v p danken om het Brokkenhtil I Zendt slecht bericht aan oen der Commissieleden of per Tol n 178 en onae beambte zal halen wat V wilt missen De Commissie W GOL Voorn I V DANTZIG Vioe Voora B D GEOOTENDORST Pen FimaC SMITS Kleiwsff 48 Gouda Op rieht 1879 HfT ADRES MMl wmm 31 Aug Gebouw Bouw an Womnr toeaiidit 2 u Araaeniorg Oodor standscommissie Belaafd vaiiodwn w i8aragold tijdig Bwdadeaimg tamegau oBtvMgan iisa varndaringan ooswertan waMkel laRanda ta vacmaUa i Stectr Dr A Brinkman Zn Good jo 12563 53e Jaargang Vrijdag 28 Augustus 1914 mmm coiimt 5 © a w s OJCL cL v ©rteza ti©Tola voox Vei schijnt dagelijks É behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEHTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze togen twee berekend Dienstahnbiedingen per plaatsing van 1 D regels fO 35 by vuuruitIwlaling elke regel meer 6 ets Reclarae s f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 45 Idem fi iini o per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per postj 1 90 Aboniienieiiteii wordbn dagelijks aangenomen aan ons Jlureau Markt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intero i82 Telefoon Interc 82 Uit evers A BRINEKAir EN ZOOR De militaire toestand PARIJS 27 Aug Part N R flrt liet te middernacht uitgegeven Commaqué luidt In de Vogezen hebben do Fransche troepen bon aanvallende taktiek hernomen en by St Die don vijand teruggeworpen Tusschen de Vogezen en Nanoy treden de FranBchen sinds vyf dagen offensief op zy hebbon den Duitschers aansienlijxe verliezen toegebracht Op een frontbreedte van 3 K M ton Z O van Nancy zijn 2500 godoode Duitschers gevonden in de streek van Vitrimont op een frontbroodte van 4 K M 4500 Longwy dat sedert 3 Augnstna werd gebombardeOTd hoeft heden na 24 dagen tegenstand gecapitnleord Meer dan do holft van het garnizoen woa gedood of gewond De gonvomeor is tot Ridder in het Legioen van Eer benoemd Aan de Maas hebben doFranachen de Dnitschers krachtig geslagen en een vaandel vermeesterd De Belgische troepen die Namen liebben verdedigd en het Fransche regiment dat hen heeft gesteund J ebben zioh bij de Franaohe linies in het Noorden gevoegd Het Engelsobe leger aangevallen door een grooto overmacht is na een schitterenden tegenstand teruggetrokken De uitval der Belgische troepen uit Antwerpen hoadt verscheidene Duitsche divisiea van de hoofdmacht af Het nieuwe Fransche Ministerie PARIJS Alle Parijache bladen begroeten met groote warmte en ingenomenheid de nieuwe samenstelling van het ministerie dat thans mannen van groote parlementaire bekwaamheden omvat Voomamolyk wogdt gewezen op de bijzondere hoedanigheden van Ilibot Briand Millerand Delcassó en Sembat v Eed Duitsche hnlpkruiser in den grond geooord LONDEN 27 Augustua N R Ct In het Lagerhuis heeft Cihurchill medegedeeld dat de admiraliteit bericht had ontvangen dat de Duitsche hulpkruiser Kaiser Wilhelm der Grosse groot 14 X 0 ton en gewapend met tien kanonnen vermoeaeiyk van 10 5 O M in den grond is geboord door een Engelsche pantserdekkruiser in de nabijheid van plaatsnaam waarschijnlijk door censuur geschrapt Red Do Kaïser Wilhelm der Orosse den strijd deel te nemen Of dit juist Is 70l dienen te worden afgewacht N De Duitschers In Bel ANTWERPEN 27 Aug Officieol Het leger van Antwerpen werd gelaat de TBidedigingswerken der ï nit aohera achter Mechelen te verniRtigen om de DnitBchers te noodzaken een gedeelte van hnnna troepen die in ZoidBelgië staan naar het Noorden te doen oprukken on aldna den Duit achen tegenover de Fransch KngoUcho legermacht ataanden linkervleugel to verzwakken Dit plan der Bolgen ie volkomen gelukt daar het 4e Duitsche legercorps zich verplicht zag van het Zuiden naar Mechelen terug te komen De 3e Belgiaohe divisie slaagde er in gedurende langen tijd de Duitsche colonnes tegen te houden Voor Namen is thans een Franach leger aanwezig De forten van Namen blijven de Duitschers met anccee beschieten De Amerikaanaohe gezant alhier heeft aan Dnitschland een krachtig proteat gezonden tegen het werpen van bommen in Antwerpen door een Zeppelin ANTWERPEN 37 Aug Part Gisteren z n aan het Zniderstation voortdurend treinen met gewonden aangekomen De stroom vluchtelingen uit Mechelen wordt nou Gent geleid omdat Antwerpen ze Wt meer bergen kan GENT 27 Aug Part De gewondeo die tot nu toe te Gent en Brussel werden verpleegd zijn naar Duinkerken overgebracht uit vrees voor een aanval der Duitschers NAMEN 27 Aug Officieel De vierde Belgische legerdivisie van Namen is er in geslaagd het voorgeschreven doel te bereiken zooals de derde divisie Luik ook haar doel bereikt heeft Na de vijandelijke colonnM to hebbon teruggehouden kon zij zich loswerken langs don sector Maas Bambre en colonnegewyze per brigade verrekken langs Mariënburg Deze divisie heeft de Franache lijnen bc reikt en is doorgetrokken in de richting van Vervins en Laon waar zij de noodige rust gaat nemen alvorens opnieuw haar werkzame dienst te hervatten De forten om Namen houden steeds stand 2 oals inen weet meldden telegrammen uit Duitsche bron dat de forten allen gevallen waren Red gen van een gansche stadswijk dln staat tiisscbon de vaart naar ïj uven tn hot fort van Waeihom Noordwaarta van Meoholen he lipclooling van dit offer zou zijn het fort van WaoJhwH te doen meewerken dwars door Mechelen heen tegen den oprukkenden vijand Po gewonden worden arhterultgebracht tot over don Rn pol waar 70 door treinen on ambulanoe wi CTis worden opgenomen om naar Antwerpen te worden vervoerd Inlusschen de Djiitscbers hoblien Mechelen heroverd en zyn daar moester gebleven van het terrein terwijl het Belgische leger zlcli terugtrok in de steliblg van Antwerpen tllldezp woedenden aanval blijkt de Ituit chers zij mogen thans do overwinnaars 7ijn zich nog niet het rustig bezit hebben kntmen veroveren van oon lïösifl die volkomen veiligheid biedt voor het leiden der ordore operaties Hoe gunstig do toestand op hol werkelijk oorlogsvold voor de Duitschers ia aan do Oostzijde zijn dü resultaten vanden krijg minder opwekkend voor ben lit hetgeen uit Oost Pruisen wordt gomt ld blijlEt dat de Russen thans In bet gebied der MasuriBche moren Iwzet hebben Ie plaatsen Nordenburg aan het Nordenbnrger meer Uastenburg aan bet Dobenscher Meer 8ennsbiirg RoUlosz en Hisschofsburg Hot zeer snelle oprukken der Russen in Oost Pruisen doet veron lorwtellen dat Duitftchland geen voldoende troepenraaoht tor plaatse beeft saraongeliraclit om de Uuaeen terug te slaan dat waarschijnlijk do groete maeht allereerst ifl geeoncontreord op hot westelijk oorlogsterrein teneinde daar eerst met de tegenstanders af te reken Het oponthoud iti Relgitï komt den Duitschers daarom zeker te stade I ngeland gaat voort met do organisatie an een troepenmacht voor den dienst op het oorlogsterrein in Noord I ankrljk en aanhoudend zullen strijdkrachten naar hot vasteland vertrekken De verklaring van Lord Kitchener In het Lagerhuis wijst er op dat Engeland de strijd z al volhouden tot bet uiterste desnoods drie jaren Wat Italië s houding zal zijn Is thans nog niet duidelijk In elk geval staat vast dat de mohlllsatle daar In gang is dat overal kampementen van troepen zijn opgeslagen Of de troepenmacht dient tot handhaving der neutraliteit dan wet is opgeroepen voor den oorlog en dan nog wol voor een oorlog tegen Italiö s eigen bondgenoot Oostenrijk zooals verluidde dient te worden afgewacht De Ih richten daarover zijn u itorst tegenstrijdig Ijuitsohland s AfrikaanBohe bezitting ToRoland is door de verliondenen Itezet Wat Japan heeft gedaan is nog niet kakend In Tokio moet een xeer krljgazuebtlge geest beerschen Oeniold word ook reeds lat eon Japansohe vloot zich naar de Furopeeseho wateren zou l ogeven om aan was een van do weinige Duitsche gewapende hnlpkruisers die erin geslaagd was in zee te steken De overlevenden worden nan land gebracht voor het schip tot zinken werd gebracht Aan boord van den kruiser Eyn een man gesneuveld en vijf licht gewond Koning George aan Koning Albert LONDEN 27 Aug Offlcioui Koning George hoeft aan Koning Albert het volgende telegram gezonden Ik bon gesolirokken van het gevaar dat gy goloopen hebt door do bommen die uit oen luchtsohip geworpen worden Lk hoop dat de Koningin en de kindoren geen letsel ontvingen Ik volg met bewondering de grootsohe daden van uw dapper leger w g OEORGIC Dnitflohe kruiser in de lucht gevlogen BERLIJN 27 Ang Officieel De De Dnitache kruiser Magdeburg is in de Finache Golf bij hot eiland Odonsholm bij mist aan don grond goloopen Om gevrijwaard te zyn tegtm Éusaisoho aanvallen werd l ealoten den kmiaer in de lucht te doen vliegen Onder vüandelijk vuur hielp de Duitsche torpedoboot V 26 om manschappen te redden Gedood worden 17 gewond 21 vermist 85 man onder wie de commandant van de Magdeburg Toespraak van Keizer Wilhelm DORTMUND 27 Aug Wolff Volgens een bericht van de Dortmunder Tremonia heeft de Keizer de troepen m het hoofdkwartier tot een parnfie bijeen laten komen on b die gelegenheid de volgende toespraak gehouden Kameraden ik heb u hier om mij heen verzameld om my mot u over de heerlijke overwinning te verheugen die onze kameraden m verscheiden dagen van hevige worsteling hoblwn bevochten Troepen uit alle stroken des rijka hebben met on weerstaan bare dapjperheid en onwrikbare trouw meegeholpen tot het groote succes Onder den kroonprins van Beieren hebben troepen van alle lichtingen van het actieve leger van de reserve en van de landweer met gelijke dt perheid naast elkander gestreden DffiEe overwinning hebbon wij inde eerste plaats te danken aan God Hy zal ons niet verlaten daar wy opko FEVlLLETOBi Hot geschrift dat den baron in dun afgoloopon nacht uit zijn liorstzak Scerd ontstolen was niets dan een handig nagemaakto copieè Minona verbleekte Ik iH rljp niet stamelde zij Hoc ik kennis draag van hetgeen i 4 voorgevallen in bot boudoir van zekere chooae dameP Wanneer u den l aron voor do laat 110 maal gisteren gesproken heeft ik vergiste mij Hef kindi Het wasdezen iii rgen dat ik bem sprak toenik mij zelveu toeriep Jou dmnkop dat komt er van als je zooveel drinktvan den punch die door oen Italiaansche kamenier klaar gemaakt isl Die laatste woorden had bij met zijn gewone stem gezegd nu begreep Minona V ien zij voor zich had 7 was half opgestaan maar zonk met den uitroep Zijt gij bet baron op do sofa neet Hij knikte ea lachte haar toe Ja mevrouw ik Ijen beti Wat een triomf voor mijn kunst van vermommen Ik heb door mijn list een terne beetgenomen io zelve een meestoros Is in de kunst van zich anders voor te doen Zou het mij dao niet gelukken de politie te mlsieidoB Ik weet werkelijk niet wat ti hierhe i voert zeide Minona die nog niet van haar verbazing was liekomen Het verlangen u te zien antwoord de de baron Ik wHde u wederalm op de plaats waar ik vroeger met eenige gelukkige uren heb doorgebracht Helaas bij u Is de herinnering daaraan spoedig vervlogra pji dan moot Ik ook zeggen dat ik 04 hier kom wegens een zeker testam it dat in mijne handen la en dal voor o cnmx onacbatbare waarde hoeft In uwc handen Oe vereist u baron en ik begrijp nf dat Dat dit testament in mijn bezit kanzijn nadat uw kamenier het zekerni sla penden heer uit d B borstzak beeft gestolen Toen die hwr s moi cos ont waakte voelde hij dsdelijk in rijn borstzak Zoodra hij zeker geschrift aisle k k hij In de asch van don haard m ontdekte de verkoolde overblijfselen van papier Het is mogelijk dat u daar deminnebrieven verl Uidde die ik u invroegere dagra gesdtf en heb maar hetis 0 zeer goed mogelijk dat die overblijfselen afkomstig waren van hot af diHft van zeker testament Van hl afischrift Wol natuurlijk Zou u denken datoen verstandig inensdh ato baron dTloffmann zulk een kostbaar geschrift als het tefltament van graaf Czoitiy in zijn jasbij zich draagt Ik ben geen lomperd inmijn vak Hhionat Het oorsle wat ik deed was dat ik my e n goed nagemaakt afschrift van bet echlo testament Hei maken en waarschijnlijk heeft n dat Mitehrtft aan de vfammen overgegevpn Kö het echte teBlamentr Is fn mijn huiden Ik bob het metnadere palieren vaa waarde op een vd lige plaats geborgen waar ik alleen het kan vinden Ik l en niet zoo ouvoorzicbtig guwei st het we te nemen mogeli raakle ik dit ook kwijt als Ik weer oens te vc l van Anetta s punch dronk Maar ik geef u mijn eerowoord Minona dat ik het echte testament liezit en als de gelegenheid iddi voordoet zal Ik het n taten zien Dit tefltament U van den 19n Januarion vernietigt alle aanspraken dlo u kanlaten gelden op grond van hei valscbe testament wuit £ t laatste draagt do dagteekening van IR Januari Ge ziet dus dat go geheel In mijn macht zljt Minona maar ik hoop nog altijd dat ge u metd zo godachte kunt verzoenen Het noodlot hooft het zoo beschikt dat wij bondgenooten moeten zi Al hebt ge In donvorigen nacht een trouwelooze daad geploegd tk zal do laatste zIJd om u daarvan oen verwijt te maken Ik wil w er kennen dat ik zelf niet vrij vui sohaldiien al werd ik meogofllet pt door uwschoonheid Maar tk Iwloof plechtig datik aan de wenschen van mijn hart hetzwijgen zal opleggen tot wij ons doel bereikt hebben Dwo zal het aan a staan om uw trouwen dienaar t betoonen zooabi hij bet verdlenti Tot dat oogoibltk Minona laat ons vrfendea zijn Vindt dat goedf Mijne hand daarop Hij stak hür de band toe nog weifelend It de zij haar hand In de zyae Dn spref t vm avond zoo verntandiff zeldo 1 met een gifmiadi dat Ik vwr hpf e twijfelen of ik vThc lijk wel ItaroD d Hoffmaon voor wij Ie ISefj ® Zoo is hot mevrouw Dan mag ik u In de allereersteplaats wel vragen wie u Iwkend gemaakthoeft met hot bestaan van dat testament E n mijner beste vrienden wiens Tollo vortrouwon ik geniet Het is baron d Hoffniann die mij verklaarde dat hij fa het besil Is van bet echte testament Ijp notaris sprak het woord echte wt zooveel nadruk uit dat Mlnfflia bet voortioofd fronste en de oogen neerslo Oe vergist u mijnheer zeidc Miaona haar blik weer op haar gast richtende hr bestaat slechts één testament W dat is niet In het bezit van denbaron Noem me niet kwalijk mevrouw alwoorddo de notaris maar ik heb alle deo om het tegmdocl ftaiï te nemon Wanneer heeft a den b roB het l8t gesproken GlstitrcB mevroOT Ik herhaal u dat de baron tAei in bet bezit Is van bet testament Het oorspronkelijke testament h Tittdl zioh in mijne handen ging de notaris net de grootste kalmte voort Zal ik u dan ter overtuiglug Atu weg hier In het park wIJzoq naat zeker prieel achter hi t dennen Iwwicb Je vroegde baron die was opgestaan n naar hetvenstor trad Alles is nu kaal on dor voegde hij er geveinsd droevig bij toen bloeiden de rozen Laten wij het verlodon laten rusten baron nnlde Mintm birwtjl zij baar gast met ten bandwonk uitaoodlgde omweer te goM zitten latfflt wij ons Hever roet de toekomst bezig houden l ieiH voor ons l oldon gewichtig Oo zljtduH nog in het m i van het echte Uwment Zoo is het mevrouw Op beschouwt dat document als een luk van groote waarde voor u ¥ ja TW nog grooter vaarde voor o MlnMO i eo stidt tel 9 vkm voel gdd souopbri gee I at MU hot zeker Hoeveel vraagt ge er voor r aar znllon wij lat wel over spre ken Ik vraag ntefa voordat ge In Itetl zlt zljt van de goedoren die ge doorhet valscho testament zntt verkrijgen I oeh nu een vraag MInonal Hebt gehet valsebp testwnent reeds H het g recht Ingeleverd Neen Ik was vwi plan hot morgente doen Wordt vtrvolgd 1 i