Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1914

men voor een heilige en rechtvaardige zaak Velen van onze kameraden zijn roeda in den slag gevallen Zij zyn aU helden voor het vaderland goineuveld Wij villen hen hier in eore gedenken en driewerf hoezee roepen voor de helden die dnargind taan JIi hoezee Wij hebben nog menigen Moedigen veldilag voor de boeg Laten wy hopen op verder en even groot succes Wij verslappen niet en zullen den vijand onverichrokken te lijf gaan Wg verliezen onze goede verwachting niet vertrouwende op onzon goeden God in den hemel Wij willen overwinnen en wij moeten overwinnen De Ramen ih Ooit Prniaen BERLIJN 27 Ang W Vad Door den KeizerKoning is aan het Htdatsministerie het volgende totegram gezonden Oroot Hoofdkwartier 27 Ang De bezoeking waaronder myn trouwe provincie OostFmisen door hot binnendringen van vijandelijke troepen te lijden heeft vervalt mij met innig medelijden Ik kon do in nog ernstiger tijden bewezen onwrikbaren moed van mijne Oost Pruisen al te zeer om niet te weten dat tg steeds bereid zijn op het altaar des vaderlands goed en bloed te offeren en de verschrikkingen van don oorlog manmoedig to dragen Hot vertrouwen op de onweerstaanbare kracht van ons heldenmoedig leger en het onwrikbare geloof in don bijstand van don levenden Qod dio het DuitJ obe volk in zijn rechtvaardige zaak en verdediging in nood tot dusver op zoo wonderbaarlijke wyze geholpen heeft zal niemand in bet vertrouwen op do spoedige bevrijding dos vaderlands van de omringende vyandon doen wankelen k wensch echter dat alles wat tot verzachting van den tegonwoordigen nood in Oost Pruisen alsmede van de van haar geboortegrond verdreven on van havo en goed beroofde bevolking geschieden kan als een daad van dankbaarheid jegens het vaderland beschouwd moet worden weshalve ik bet Rtaatsministerie opdraag in veroeniging met de hoofden van de Staats provinciale on stedeiyko bestnron on der liefdadighoidsvereonigingon op verschillend gebied de nüodige voorzorgen to treffen en ingrijpende maatregelen te nemen en my daarvan mwledeeling te doen w g WIIJIELM B EX lil hoiidliig van Turkile VolgMis iien iHirlohl ia do Vossisoho Zollunli hwll do Turksohc rogocring Ho Turksch oudcrdanen van 2 tot 45 laar dli xlcli lil tiot tiuitimland liovliidon onder dt waiHium geroepen VoonpelUngen In dezo dagen worden allerlei voorspellingen opgerakeld die min of meer den tegenwnordigen oorlog sohgnen aan te kondigen Zoo behelst hot Journal de Broxellos van Dinsdag 10 Dooombor 1912 het volgende wy zyn niet ydel genoeg te vei wachten dat oen van onze lezers dit blad vol zorg in een van zijn laden legt om de kunde van Mme de Tbèbes in het einde van Haart 1914 omstreeks den 21e te oontroleeren tooji is het niet geheel zonder belang vandaag al op te teekenen wat zy ons in do naaste toekomst voorspelt miasohien na twee lentes maar niet veel later lullen schrikwekkende gebeurtenissen en rewiohtigo vernnderingon plaats hebben een afschuwolijke oorlog zal uitbarsten tnssohen Duitschland en Engeland waarin Frankryk onvormüdeiyk betrokken zal I betrokken worden met Rusland en waarin Duitschland het onderspit zal I delven Keizer Wilhelm II lal eindelyk zyn wensch om ofCicieel naar Parys te gaan in vervulling zien komen maar hy zal niet als vorst komen en ky zal Berlyn moeten verlaten vlugger dan hjj heeft kannen voorüenC Bovendien zal Duitaohland voordat zijn bloedige dagen komen steeds mooilyker aren beleven en tragische twiaton in de voornaamste keizerlyke en vorstolyke families allen de zaken slechts ingewikkelder maken en de gebeurtenissen verhaasten Oostenrijk zal verscheurd wordon door do Bcboiding van natie on rassen Spanje on Portugal gaan een nienwe toekomst tegemoet Polen zal herleven sultan Abdul Hamid zal zyn troon weer beatygen Van de Umhurgsohe jrens Mon meldt aan de N R Ct uit Maastricht dd 27 deseri Heden sljn drie gewonde DultMhcr die In Heerlen verpleegd worden naat Uier overgebradit Ongeveer 80 vluolil lingen allen lAiuieD lilt de dorpen BilHi n PD MopertiagKn kwamen hedenaamiddag aan xe fieweerden dat de DultiK liere alle loaDoim meenameu om voor hm 10 werken het schijnt echter dat vrees oor wat ban van elders verteld Is tioa liifrbeen heelt gedreven want er zonden gofn Dnltsctiers In de bnort zijn Het comité beeft er dao ook veeltemggi zonden De vlacblelhigen in MaasMcbt liHivra voorloopig hier uit K ljaden gaan 400 nu heele iniies oaar Oldebroek Een 8choon wapenfeit Particuliere correspondentie De bladen zullen als dezo brief U bereikt vermoodeiyk reeds melding gemaakt hebben van het merkwaardige krijgsbodryf uitgevoerd door 800 verdediger van Lnik die er in geslaagd zyn door de Duitsche linies heen to dringen en Zaterdag Namen bereikten De tocht van dezo dappero HOO behoort tot een der merkwaardigste episoden uit dezen oorlog en het door hen bodrovon feit zou ons ongelooflnk toeschijnen indien do verhalen welke ons eenige ler militairen doden ons niet duidelyk maakten hoe een grooto troep aan don vyand hooft kannen ontsnappen Zes honderd man van het eerste bataljon van het i4o regiment infan torid lagen tusschon do forten van Chaudfontaino en Embourg Ilot bovol de interfals te ontruiraon bereikte dit bataljon niet waarschynlyk door dat de telegrafische gemeenschap tnssohen de vorsehillondo forten gedeeltolyk ondel braken was Het is zeer waarBchijnlyk dat de Dnitscfaers de 600 Heigen gewaar werden zy vielen hen echter niet aan daar zy hetvunrder twee dicht npéin staande forten niet mochten trotseeren Ofschoon den Belgon van deze zyde dus geen pnmiddi IHjk gevaar ilroigdo werd hun positio steeds hachelykor daar zy door de IJuitscho troepen geheel van de forten waren afgnsneden en zij buitendien bloot stonden aan het hevige vuur dat do vyand op de forten richtte Toch bloven de 600 niet werkeloos zy waren vrij goed verschanst en hadden dus niet al te zeer te Ujden van aanvallen der Duitsche verkenningstroepon welke herhaaldoUjk op hen werden afgezonden Zelfs maakten zy een niet onbelangrijk aantal krygsgevangen terwijl hun oorlogsbuit eveneens aanzienlyk was Maar het was dan ook noodzakelyk dat zy voortdurend op hun hoede bleven acht dagen en acht nachten hielden zij de oogon wyd open en sliepen enkelen hunner weinige uren het wa mot den vinger aan don trokker Hun mondvoorraad was niet groot doch boeren uit don omtrok voorzagen hnn van het hoognoodige Afgesneden van hun makkers bracht n die 600 moedige Belgen tal van dagen door in de schaduw der beide forten en hoe gevaarvol hun positie ook was zij brandden van strydlust zy hadden vry primitieve doch nibt ondoelmatige beschuttingen opgesteld teneinde zich te beschermen tegen de DuitHche kogols en granaten Met den dag werd het aantal granaten dat to midden der 600 Lnikenaars viel grooter de Duitsohers hadden hun zwaar geschut aangebracht en richtten dit op de forten van Chaudfontaino on Embourg lEn ofschoon deze stand hielden de positie van het eerste bataillon werd onhoudbaar Zy zouden het vaderland wasrUjk geen dienst bewijzen door zich te laten verpletteren onder oen stortvloetl van granaten zy besloten dus den aftocht te blazen Dezo aftocht zou evenwel oen stoute en gevaarvolle onderneming zijn want zy moesten onvermydeiyk foor de Daitsch linie s heentrekken Ook liepen zy gevaar dat vanuit Belgischo forten op hen geschoten zou worden daar men hen voor vijanden zou aanzien Waren zy eenmaiJ aan deze twee vuren ontkomen dan moesten zy teneinde zich by de Belgiaohe troepen te voegen de Maas en de Ourthe over trekken hetgeen groote moeiUjkheden opleverde daar de weinigen vernielde brieven in handen der Daitschen waren De 600 dapperen besloten Donderdag het waagstuk te ondornemen ook hadden zy geen tyd te verliezen NanwE yks hadden y evenwel hQnn3 stellingen verlaten of do Dnitschors wierpen zich met een groote overmacht op hen in 8 dagen tyds hadden zij skohts weinige uren geslapen en op halt rantsoen geleefd doch zü streden als helden Zy verloren sledita weinige doeden doch een geheele compagnie 200 man van de overigen afgesneden moest zich overgeven De onderen sloegen zich met ongekende atontmoedigheid door deovormaohtigo vyanden heen Bniten de Duitsche linie werd hnn aantal verdnblield door 400 man van het 14o veetingartillerie die eveneens verscheidene dagen achtereen aan groot gevaar bodden btootgestaan Duitsche afdeelingen zetten de 800 Balgen na doch de aftocht dezer mannen leek geenszins op een vlucht want herhaalde milon boden zy den vyand dapperen weerstand on ten slotte gaven d Dnitschor de achtervolging op By Tilff bereikten zy de Onrtho goUjk toverwachten wa bestond de brug niet meor doch men stak over door middel van ponten Vervolgens werden de begroeide hoogten aan gene zyde van den stroom beklommen waarna do 800 hun weg vervolgden in de richting Bonoellos De Dnitachers hadden joist het bombardement van dit fort aangevangen zoodat de Belgen de vlucht namen naar Val St Lambert dat reeds door den vyand ontruimd was Zij slopen den een achter den ander langs de versperringen en kwamen onder het boreik van Tlomalle Gelukkig hadden zy de bezetting van dit fort kunnen waarschuwen zoodat zy er ongedeerd langs trokken evenals langs de forten van Hollogne en Loncin By Awans word s morgens om drie rast genomen Hier waren zy geheel door de Duitschers omsingeld doch zy sloegen lïe kleine verkennings troopen op de vlucht Het leek evenwel oen onmogobjkhsid deze plaats to verlaten hoe noodzakelyk dit ook zyn mocht nu de Duitschers oen aanvang hadden gemaakt mot het bombardement van Loncin Als gevangenen in handen der vyanden vallen wilden dio flinke soldaten nog minder en met den dood voor oogen besloton ey dezen te trotseeren en oen wanhopige poging te wagen Toen de nacht was ingevallen trokkon zy opnieuw langs lloUogne en Tlomalle Ook thans slaagden zyerin de bezettingen te waarschuwen doch met groote moeite bereikten zy Cha peronSeraing dat op don weg naar Uay ligt alwaar zy meenden vrienden te zullen vinden Duitsche cavaleriepatrottillo8 die den weg versporden dreven zy op de vlocht en zy haddon t geluk krijgsgovongonon te maken welke hen mededeelde dat een gohoele divisie vyandelyke cavalerie zich in de nabyheid bevond Langs oen omweg boroikten zy een dorp waar de bevolking hen met vreugde inhaalde Evenwol aanvaardden zy de hun aangeboden gastvryittid niet on zonder talmen vervolgAn zH hun weg naar Ht Hier kwanwi zy Zaterdagmiddag na een marscli van 16 uren aan Het garnizoen had de stad reeds verlaten en Duitaohe patronilles waren gesignaleerd Toen moesten de 800 zich haasten hun reis te vervolgen De stationsoverste was nog op zyn post hy stelde een trein samen do laatste die Huy heeft verlaten en deze voerde de dapperen van Luik naar Namen Een uur later van de statie van Huy door de Duitsche ahlanen bezet Als do Belgen op de puinhopen van hun geluk en han welvaart na den oorlog de daden hunner dappere regimenten met smart en met trots herdonken dan zullen zy ook spreken van den roem die de 800 mannen van het 34ste infanterie regiment en het 14de regiment vesting artillerie oogstten Op sohittereronde wyze hebben zy de voortreffelyke militaire eigenschappen van den Belg geiykend op die van den Franschman aan den dag gelegd Zy hebben j etoond geen scbietmachines te zyn geen willooze steenon in een menschelyke vestingmuur maar levende denkende schutters wier harten en hoofden sameu werken voor de verdediging van den bedreigden vaderlandsohen bodem En zy hebben het geheim ontslniord van den langen hardnekki n weerstand dien het kleine België het groote Duitschland biedt In OoHogstijd Verrassende overwinningen ter zee Ia down tyd is het wol interessant er op te wyzen dat de heersohappy ter zee wel eens door een enkelen oorlog verloren is gegaan Ja het is zelfs wel voorgekomen dat oen natie die de zee gedurende de vele generaties beheerscht heeft de nederlaag leed Beroemd is in dit opzicht de zeeslag by Salamis in 480 v Chr 310 Orieksche schepen behaalden hior de overwinning oïor WO vyandelyke schepen En toch wsM de kern van de Perzische vloot gevormd door de Phoeniciers de Engelschen van de Oudheid Wel waren de Grieken al reeds lang zoebevoren En vooral do Atheners hadden zich op initiatiof van den groeten staatsman Themistodles reeds jaren op een zeeoorlog voorbereid Nog voel gonstiger als voor de Porzen was de toestand voor de Karthagera in den eersten Pnnisohen oorlog 264 241 v Chr Sedert langen tyd de erfgenamen dar Phoenicische zeeheerschappy op t voor onovorwinlyk geldend leden zy dadeUjk de nederlaag in den eersten lag tegen de Romeinen die van huis uit landratten wares En in de nieuwere geschiedenis In de 16de eeuw beheersohte Spanje de zee Vertrouwend op het feit zond Philips II zyn geweldige Armade togen Engeland Maar de Onoverwinnobjke Vloot werd büna volkomen vernietigd niet alleen door den storm droeg niet de Ilollandscho gedenkpenning die by deze gelegenheid geslagen werd het opschrift God s adem verstrooide ze maar ook door de aanvallen der Engelschen en Hollanders De erfgenamen der Spanjaarden werden op zee do Hollanders En die heerschappg moesten wyna langdurigen stryd aan de Engelschen afstaan En na dezen oorlog Niemand kan het weten maar wy denken dat Brittania ook na dezen oorlog rules the waves en de meest gevreesde tegenstander wel voor goed vernietigd zal hebben Napoleon I on do telegraaf in den oorlog Do telegraaf die by de moderne strategie volkomen onontbeorlyk ia in verband met den naam van Napoleon Bonaparte gebracht doet op het eerste gezicht eenigszins vreemd aan Het wordt echter althans als vaststaand beschouwd dat Napoleon voor meer dan honderd jaar reecis de mogelykheid on de constructie van onze nedendaagsche telegrafie kende en wel door een Duischen geleerde Sommering een bekend onderzoeker wees den groeten Corsicaan op het belang van een dorgeUjke uitvinding Het blyft echter onbegrypelljk dat een genie als Napoleon het gewicht van deze vinding niet inzag Wy weten thans dat de keizer het denkbeeld van een telegraaf voor absurd hield en het een onpraotisch Duitsch geleordenidée vond Door de blindheid van den wereldveroveraar hoeft de geschiedenis der menschheid wellicht een anderen gang genomen Want men behoeft geen krygsknndige te zyn om te beseffen dat Napoleon met behulp der telegrafie zyn oorlogstaktiek geheel gewyzigd zon hebben De stichter van den wereldbrand Vredeavrienden die achter do schermen hebbon gezien beschouwen de Russische publicist B Chwolaon als de veroorzaker van den oorlog Chwolson was aan de redactie van enkele ultranationalistische bladen verbonden en daarin spoorde hy voortdurend tot den oorlog aan In 1911 richtte hy een persbureau op dat in Belgrado een filiaal had Dagelyke publiceerde hy artikelen entrofilets en berichten waaruit moest biyken dat een oorlog tusschon alle Slaven en Germanen een noodzakelykhoid was Hy wist toegang tot den Czaar en de Czarina te krygen en weldra was zyn invloed vooral op do Keizerin zeer groot Op het oogenblik moet de stichter van den wereldbrand ernstig ongesteld zyn Het standpunt der Engelsohe Pacifisten Het centrale Engelsche vredealichaam de National Peace Conncil heeft in vereeniging met de drie groote Engelsohe Vredesvereenigingen aan de gevoelens van het Engelsche pacifisme uiting gegeven in het volgend manifest dat groote overeenkomst heeft met don brief van Vrede door Recht aan zyn leden Het feit dat de mogendheden van Europa hun toevlucht genomen hebben tot den oorlog is een terugval van de beschaving waartegen de pacifisten van alle naties zich moeten verzetten met den diepsten afkeer Maar het is thans niet de tijd om te besproken en af te wegen op wie de verantwoordeUjkheid rust voor den onmenschelijken waanzin waartoe Europa zich heeft laten verleiden In deze tyden heeft de pacifist een plichtte vervullen tegenover demenschheid en tegenover zyn land Tegenover de menschheid is hy verpUcht om onafgebroken uit te zien naar de eerste redeiyke kans om op regeeringen en volkeren van de oorlogvoerende mogendheden drang nit te oefenon tot het aannemen van de Bemiddeling aangeboden door de oonige groote Mogendheid die staat bniten don stryd do Amerikaanaohe Republiek Tegenover zyn hind hoeft hij als burger plichten waarvoor hy niet mag terugdeinzen Alle mogelijke steun moet gegeven worden aan alle nationale en plaatselüke pogingen tot hulp aan de honderden en duizenden ge wonden tot onmiddellyken staan aan degenen die ofhankelyk waren van de gevallen tot werkverschaffing en hulp aan hen die door de prijsverhooging der levensmiddelen en de toenemende werkloosheid niet meor in eigen onderbond kunnen voorzien ledere man en iedere vrouw wüt ook ondervindt de gevolgen van de maatschappelijke ontwrichting die de oorlog medebrengt Het is de plicht van allen om zooveel in hun vermogen is hulp te bieden teneinde de ellende die onvermydeiyk moet komen te verminderen Oorlog is een worsteling tnssohen staten wy strijden niet tegen individuen Wy pacifisten die jarenlang hebben gestreefd naar de verbetering van de Engelsch Duitscfae verstandhouding en naar internationale verbroedering wy weten met hoeveel instemming onze pogingen beantwoord zyn g worden door mannen en vrouwen van alle landen Wy doen een beroep op alle rochtscfaapen mannen en vrouwen om achting en medegevoel te toonen voor de ongelukkige Duitsche m Oostenrijksche onderdanen die in ons midden een toevlncbt hebben gezocht En dit niet alleen omdat onze eigen landgenooten een gelyk lot deelen over geheel Europa maar uit hoogere beginselen van zelfbewustheid en van en vei tandige en edelmoedige mensehlievendheid Ten slotte hebben de pacifisten een heiligen plicht te vervullen door met alle middelen waarover zy beschikken te bevorderen een geest van nationale zelfbeheersching en van meer edelmoedige en menschlieVende gevoelens welke door de wreedheden van den oorlog zoo gemakkelyk worden verdrongen Want tenzij deze plicht in al haar waarheid wordt beseft zullen wy samen met de democratieën van geheel Europa niet kunnen ontsnappen aan den vernietigenden invloed welke zich onvermydelyk zal doen gevoelen aan do volkeren die den vryen teugel laten aan den geestvan wreedheid en aan de overwinningszncht welke voortkomen nit de barbaarschheid van den oorlog Slxxxxerx land Burgerwerklieden by de landmacht De minister van oorlog heeft bepaald dat indien in verband met de mobilisatie van het leger burgerwerkliedsÉ in vasten dienst by de korpsffit of inrichtingen van de landmacht zgn ontslagen of hun de dienst is opgezegd dat ontslag of die dienstopzegging moet worden ingetrokken De vorenbedoelde werklieden moeten ter plaatse in het militair belang worden gebezigd zooveel mogelyk in het vak waarin zy werkzaam waren of zoo daartoe de gelegenheid ontbreekt evenals do z g n burgeroorveeSrs tot W reinigen en onderhouden van de militaire gebouwen Ook kunnen zy worden belast met de bewaking van zoodanige tydelyk niet in gebruik zynde gebouwen Vry vervoor van verlof soldaton Naar do Tyd verneemt is men aan het departement van oorlog druk bezig om de maatregelen voor te bereiden die noodig zyn om den milicien en landwoerlieden die prijs stellen het een of tweemaal 24 uur verlof ook vry vervoer op de spoorweg te verzekeren voor zoover zij in de kosten niet zelf kannen voorzie R Bloembergen Ezn t Te s Gravenhage is op ruim 69jarigen leeftyd overleden de heer B Bloembergen Ezn lid van de Kerato Kamer der Staten Generaal Do thans ontslapene die tot de liberale party behoorde is gednrend eenige jaren lid van de Provinciale Staten van Friesland geweest die hem in 1907 naar do Eerste Kamer afvaardigden De hoer Bloembergen was toI uwarden geboren waar hy sedert 1861 werkzaam was op het bankierskantoor A Bloembergen en Zonen waarvm hy laatateiyk gedelegeerd commisaaru was Ook van verschillende andffl finanoieele inatdlingen was hy o saris Hy was ridder van den NederUndsohen Leenw en officier van de OranjoNassauorde Do teraordbestalling is bepaald w a s Zaterdw te 1 nor van het aterlhois naar Mk en Duinen Vredespaleis Heden 28 Aagaslos Ie hel een isaj geleden dat bet Vredespaleis geopend werd Het heelt In t eerste jsar van lijn bealaan nog weinig vrede P aarde gezien De nrinlster van jostltte heeft beetoU I de mUltalrea behMreade tot 4 in bet kanton Nijmegen en bet detachement te Zuilen aan te stelIBi onbezoldigd rijksveldwacbter De jverkloozen verzekering l t aansluiting aan hetgeen door den ianfatnr van Landbouw Ny verheid en jfaiLd Woensdag in de openbare verSgring van de Tweede Kamer dor Ulten Generaal is medegedeeld om1 voorstellen over de werkloozenfttttkering door hem aan gomeentellltaien gedaan kan worden mede dajd dat aan de besturen van geHmten waar een werklooshoidsfonds Ultint een schryven is gezonden ntnuln wy het volgende ontleenen P9 regeering meent dat er reden jl om do volgende eenvoudige en op ip enkele uitzondering na uniforme HM ng in deze moeilijke dogen tydeStoe te passen Bet recht op uitkeering gaat in acht liHn nadat de Werkloosheid ia aan IWBgeo intkeering wordt gegeven aan de isaekerdon die ouder dan 18 jaar zyn m drie maanden contributie botaling De aitkeoring bedraagt f5 of f 6 fOOr gehuwden on kostwinners f 4 of f 5 voor anderw Walk der twee bedragen geldt zou i0 uw bestuur zijn vast te stellen Fsrsonen beneden 20 Jaar die ongohnrd zyn ontvangen de helft I e kosten van dezo aitkeeringen Dtden gedragen voor de helft door ia kas voor de andere helft als byslag jtar het gemeentefonds Aan oen groot aantal overigo gettsmten waar vakvereonigingen zyn iKst werkeloosheidskassen word het n ndo sohry ven gericht Aan de tweo on dertig gemeentebesturen dio door het instellen van gen werkloozonfonds de verzekering der arbeiders togen werkloosheid ondersteunden en aanmoedigden is door mij een schryven gericht waarvan oen sfdrak hierby is ingesloten Volgens my verstrekte gegevens berinden zich ook in uwe goraeonto ssn of meor workloosheidskosson De regeering zou hot van het grootite belang achten indien do regeling tooals die voor de gemeenten met een vsrkloozenfonds is voorgesteld door sw bestuur eveneens zou kunnen worden aanvaard ten behoeve van de verkloozeukassen in uwe gemeento wel als een noodmaatregel die uw iestuur aan niets bindt voor do too 3e regeling zou ongeveer aldus men zyn w bestuur stelt in oen tydelyk Fkloozenfoods waaraan een crediet t verleend gelyk aan 7B o van totaal der saldi dio op 1 Aug hikbaar waren of der saldi die werkloozenuitkeering beschikzyn gesteld door de werkloozcnn Het bestuur van hot tydelyk werkloozenfonds wordt door u benoemd en bndelt naar de regelen zooals die in den overgelegden afdruk van mijn briM van 22 Aug zyn aangegeven Op die wyze kan ook in uwe gemeente door samenwerking vah de roente en het Ryk aan een kern arbeiders steun gegeven worden in een der beste vormen Gaarne verneem ik zoo spoedig moBoUjk of uw gemeentebestuur bereid het in dit schryven vervat voorstel to aanvaarden Qemengde Berichtea Men meldt ons nit Gendringen Het Tweede Kamerlid voor het district Doetincbem de heer P van Vliet is heden aan een groot gov r ontsnapt Terwyl hy met de auto van de firma Becking en Bongers van ÜHt naar Qendringen reed botste de auto tegen kssn omgohakton boom en vloog dwars yover den weg tegen oen anderen boom Ila auto werd zeer beschadigd De cbnffenr en do heer van Vliet beWamen eenige schrammen Tegen den persoon dio de boom mt den weg had laten liggen werd pWtOê verbaal opemaakt Harderwyk Dezer dagen kwam het hier meerdere malen voor dat visschera wier schuiten s nachts met visch in hare niimen in de haven gelegen haddon b morgens constateeren moesten dat da viach gestorven was Als oorzaak erd algemeen door de visschers aanKenomen de vetvniling van het water door afval door de pisfabriek in de kavon geloosd Dit vermoeden werd or tnsschenkomst van den Directeur M don Qemeente vischafslag ter kentó van het gemeentebestuur gebracht ea heeft tot gevolg gehad dat geJoonden Dirootenr thans den visschers wn mededeelen dat bet inlaten van vuil uit de fabriek in de haven hedpa zal worden gestaakt Blanw wit rood Het toeval wil dat byna alle volkeren waarmee Duitschland in oorlog is dezelfde vlaggekleuron bezitten blanwwit rood Rusland s kleuren zyn witblauw rood die van Franliryk blauwwit rooJÜ van Engeland rood witblauw en ten slotte die van Servië blauwrood wit Stadsnieuws GOUDA 28 AogustTiB Liefdadigheids wedfetrijd De G C en F C Olympia zal Zondag a s 3 uur een wedstryd spelen tegen de voetbalvereeniging Gouda op het Gonda teirein a d Karnemelksloot De opbrengst zal aan het steancomité worden afgedragen Verwacht wordt een talrijk pabliek daar het een wedstrijd is tosachen de 2 sympathieke voetbalvereenigingen en de bate voor een goed doel is 31 Angastos Was het vorige jaren de gewoonte dat op 31 Augostas Koninginnedag de Goudsche Courant niet werd uitgegeven nu in verband met de tijdsomstandigheden op dezen dag geen feestelijkheden plaats hebben zal het blad op Maandag a s op den go wonen tijd verschijnen Aan Staats Crt 200 zijn toegevoegd de Koninklijk goedgekeurde statuten der vereeniging afdeelingÜonda van den Roomsch Kath oliekon Diocesanon Vrouwenbond te dezer stede Het doel der vereeniging is de deelneming der Katholieke vrouw aan het godsdienstig en maatschappelijk leven op de krachtigste wijze te bevorderen aan te moedigen en te steunen met uitsluiting echter van alle politieke actie Gemeente Verslag 1913 Nu het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1913 in druk is verschenen ontleenen wij daaraan eenige bijzonderheden De bevolking der Gemeente nam over 1913 toe met 369 personen waardoor het totaal aantal inwoners op 31 Dec 1913 bedroeg 25362 Het aantal geboorten bedroeg 712 teg n 751 in 1912 het aantal sterfgevallen bedroeg 30ti tegen 349 in 1912 dus ongeveer 1 2 o van de gehoele bevolking liet aantal personen dat zich hier vestigde bedroeg 1502 hot aantal dat vertrok 1527 £ r werden 186 huwelijken gefloten tegen 172 in 1912 Omtrent de brandbluschmiddelen vermeldt het Verslag Ik t UraatlH Uitbuiajü up de Varkt uiuarkt wuiQ afgebrokun dal m Amerika ingMioiuen door du BlaageowagCQ tcrwijly l de l orgplaaUHia vau f putten en aAngoawagüUH vaa vttu dluulcl werdfii voatziea Hot Qypü i t b u i 8 i e bij diO Kvrk werd uau do iSüd llorv iom ente ovorgeil ragen Voor do StoombraudBpuit werd op t Stadsorf oea remiae annex paardeu tal geliouwd ua op 1 AugUBtus iu gubruik geQüuHüi Lie li r a n d b 1 u s c b IU i d d e 1 e o ou lorgiogea een wijziging door bet buiten gebruik stoüun van 4 stu bandspuitun In de Bt Janatoren werd een z g urandloidmg geoiaakt uo wel door eeo van de Hti aat tot ia de splUi opgaande getrokken ijzeren 2 iucti pgp ea een dito 3 iacb VOD de straat tot boven bet looden plat waarop geteld 62 broocheB CU tMxi gelcgimbeid om van den omloop met de gewone brandweorslaogen water t geven Uïi beproeving voldeed de inricbtfng goed Al dit ijzerwerk werd met de ia 1912 aangelegde afleiding verbonden Voor de groote torenvtag werden 4 kleme genomeo 1 oranje 1 sX óa ea 2 nationale vlaggen Aan de stratiai pleinen en wattM leidiogcn wcrdca de volgende werkzaamheden verricht In de Markt werden H groote en 5 ktein atraatkolkon geplaatst in de Lange Noodgodsteeg 2 kleine en in de Lange Tiend4 weg 1 kleine Op i stadserf werd l kleine straatkoik wf graiom zoo ook aan de Boolekade In de Groenendaal zi 90 H betoo riool 20 bij3ü cM gelegd en 2 kleine kolken geplfbotst By het schuren wordt de Gromen tal mi niet meer onder water ezet In de L Noodgodsteeg Is 40 M beton Ifuifl wUd 0 20 M gelo Verstraat of vernieuwd werden de oprit naar bet Veerstai de kleine Vest de 3e Kade laatste gedeelte de Raun van Vlanüngstraat tot Verloi ikoet ea tot Urapienrteeg de Gouwe van Peperstraat tot de Havfn de Westhavoi van dl asphaltgodeelte tot het Veei lal bet VeerHtal van do flaven tol de Grooti f iiiis van den Katteoslnge KtinkerimA de Bggen en de Vrouwesteeg Van de Bockenbei straat werd t laatste gedeelte en met aaaslnltaide dwarsatraM be straat Voorts werden de MuUepowt de Noodgodsteeg en van de Lange Grocneudaal bet eerste gedeelte verstraat He4 QDderhoud der 8tel n vorderde een uitgaaf van f 12819 30 aan materialen en nrbeidfiloonen en bovendien f 1066 57 aan arbeidslomen Vaavoomoemde cijfer komen ten laste van de KlectriBche Centrale f 42 65 Oastabriek f3324 28 Goudsche Waterieiding Mij 1416 05 Gon he Teleph Mij ï 19 Samen f 4401 98K Voor de plantsoenen is uitgegeven f 1703 06 aan materialen en f 3140 05 aan arMdstoonen Dp kosten aan de bruggen bedroegen f2047 B9i aan materialen en f 840 34 aan arMdsIooneo De onderhoudskosten vu kaalmuren eaz bedroegen f 3389 01 J au materialen on rt230 30i aan arbeldslooaen Voor het onderhoud van don weg van de HoElaan te Rotterdam naar Gouda wordt ingevolge ne in 1S 9 getroffen regeling door de Gemeente een som vau f 900 h jaars bijgedrag Ue gezondheidstoestand was in het afgi loopen jaar wederom neer gonstlg het sterftecijfer bedroeg 12 24 op de 1000 tegen 14 04 in 1912 en 15 06 to 1911 Ter Secretarie word aangifte gedaan van 6 gevallen van febrls typhi ea 8 gevallen van dtpthlritia en 1 geval van roodvonk Voor het overige ble de Gemeente van besmettelijke of epidemisch hoorschende ziekten verschoond Influenza en catarrhalo aandoening der ademhal ingBorganen kwamen ook in bet ofgeioopon jaar voor Op den eersten Vrijdag van elke maand wordt in bet Gasthuis door de Gemeentearteen zitting gehouden oia aan ieder Inwoner der Gemeente die zich daartoe BBnmeidt gelegenheid te gevm zloh go heel kosteloos met animale stof te doen inenten of herlnenten Het getal inentingen ea hortoentlngen bedroeg 79 Het onderzoek van den keurmeester voor melk en melkproducten had tengevolge dat tegen 12 personen procesver linal moest worden opgeroaiütt wegens het vorkoopen of ten verkoop to voorraad hebben van melkproduct i als zijnde deze ondeugdelijk van samenstelliog Op 1 Januari 1913 was bet aantal abob nemwitscontracton dor Goudsche Water leidingMaatschappij 8561 voor 5 170 perceelen tot een gezamenlijk bedrag van 152256 40 en dat der metereontracten 288 van 410 poroeelen tot oen gezamenlijk l edrag van f 6042 80 Op 3l December 1913 varen aangesloten 5417 percoelen met 3604 abonnemenls contracten voor f43164 In 435 öorppe Ion met 307 metor conlractPn vo r f M TO n t aantal gewone contractim vemieer rde in don loop van het jaar dus met 11 voor 47 perceelen en een bedrag van 907 60 en dat van do metercontracten met 19 voor 22 percoelen en een bedrag van f607 90 Tiet buizennet der Waterleiding werd op verBchlUendo plaatsen uitgebreid mot leno iengte van 204 Meter Krachtens Art 20 der concesslovoor waardon ontvangt de Genieonle als haar aandeel 20 pCt van de zuivere winst hoven de 6 pCt rente van het kapitaal van aanleg Dit aandeel bedroeg overhel Bfgeloopcn jaar 13120 Wordt vervolgd Hljkstuinhouwwlnterschool lïoaKOOP Bij het gebonden toelatingsexamen van de nyks luinbcniwwtnterschool albier slaagden J v d Berg Lelden A Boerhave Musselkanaal H Brouwer Amsterdam P 1 Buljze s Gravenhage 3 W ox Den Dolder j Dwarshus Itaambnigge L H Foyer llotterdara J Hoogondijk Sobevenlngen H Splinter voorwaardelijk ZwammerdBnii F H v Kempen s Oravenhage B JKouls Lelden W J Kolk Groningen H de Koning Schiedam K F Krop Botterdam H Leurs Alphen a d Ri M van Nes BoBkoop J p V Niftrik Vllsstogen H Roemeyer s Gravenhage C F H WaOdinxveen Gistefwi slaagde te b Gravenhftge voor Iwt examen hoofdakte de heei K de Rooy alhier INGEZONDEN Buiien veremtwoordelijklteid der Jted Het Roode Kruis Damea BestnurderesBen van bet Vrouwencomité voor Gouda van hot Nederlandsche Hoode Kruis zeggen harteluk aan allen die hebben 7aed gewerkt tot het boven verwachting goede welslagen der collecte geh oudao op Dinsdag en Woensdag De opbrengst op den eetrstganoemden dag was f 56 91 Vz Kore aan de vele dienstmeisjes die toonden het Roode Kruis een goed hart toe te dragen vooral aan het elftal dat deze giften inzamelde In den moeilyken tyd diea heel Nederland door maakt on na den rondgang der collecte voor het fftwuncomiu i in de vorige weken heeft zaker niemand nrven denken dat onze algemeene coUecte op Woendag een Eoo groot Bueces zou hebben Toch ïs dit j beord en mogen wy vermelden dat de opbrengst f 830 24 is zoodat wy in totaal f887 15Vi ontvingen Deze hulp onzer stadgenooten in een tijd waarin ons oorlogsfonds bestaande in Inschrijving Grootboek N W S niet door ons gebruikt worden is natuurlijk hoogst welkom en wij danken zeer bijzonder allen die by de inzameling hulp verleenden Wellioht zal het dezen en geenen aangenaam zijn te vemenen dat onze NoodZiekeohuizen in t begin der week bezocht werden door het hoofd van den geneeskundigen dienst bg het leger Generaal uanjer en dat Z Hoogedel Gestr de inrichting van ziekensèden operatie en verbandkamers enz enz enz geheel conform vond aan de ons gegeven voorschriften on zijn groote tevredenheid herhaalde malen betuigde Namens het Vrouwenoomitó van Gouda M J TEN BOSCH SCHOLTENS voorzitster N J SCHELUNG j seor pennin gmeestereese Ooada 28 Augnatos 19U Laatste Berichten Luchtschip boven Luxemburg LUXEMBURG In den nocht van Zaterdag op Zondag werden de menschen in de omgeving van het station door een hevige knal opgeschrikt Het bleek dat een Franscb luchtschip over de stad was gevaren en 5 bommen had neergeworpen met het doel het station te vernielen Do eerste bom kwam terecht bij het station de tweede in het vrije veld de derde vlak bij do Bonne weserbrug Deze bom beachadi e een tweetal hoixen De vierde bom viel vOor het vorstelyk f mviljoen op het trottoir on bloef daar iggen zonder te ontploffen De vijfde bom vornielde do eerste verdieping en do keuken van het hotel Internationaal Men seint ons uit Roosendaal VlnohteUng n uit Meohelen die hier aan de grens zijn aangekomen verklaarden dat het ongelooftijk was hoe de Duitschers zelfs do wegen die geboren Meohelaars onbekend waren wisten te gebmikon om de stad te naderen De reden waarom do forten een gedeelte der stad hebbon vernield is dat de Daitschora zich in de huizen van dit gedeelte nestelden en van daaruit de Belgen beschoten De redenen wawom verder de Belgische soldM n de Duitschers by IJiechelen hebben aangevallen is ten eerste het vernielen door de Belgen der tijdelijke verdedigingswerken welke rondom Brussel door de Duitschers waren aangebracht en ten tweede om naar den kant van Antwerpen een zoo aanzienlijk mogelijk pantal Duitsche troepen te trekken ten einde de verdedigingslijn van het leger der bondgenooten aan de ransche grenzen aan den Franschen linkervleugel zooveel mogetyk te ontlasten De tydeiyke verdedigingswerken zjjn door het Belgische leger vernietigd en het groote vierde Duitsche legerkorps dat reods ver naar het zuiden was voortgorukt was inderdaad verplicht rechtsom koert te maken om do Duitsche strydmachten die tegen de Uelgon bij Brussel en Mechelen in gevecht aren te komen venterken Nader seint men ons uit Roosendaal Te Mechelen is geen enkele Belg meer aanwezig Zestigduizend vluchtelingen hebben de stad verlaten Volgens de verklaringen van sommige vluchtelingen hebben de Duitschers verklaard dat zy uit wraak over het feit dat bet Belgische leger opnieuw de Duitschers heeft aangevallen de stad Antwerpen zullen plat schieten GENT Volgens de Flandre Liberale heeft het Engelsche eikoder dat voor Ostende kruiste troepen en mitrailleuses ontsoheept GENT Emile van den Velde de bekende Engelsche socialist heeft deel genomen aan de gevechten tusschon Mechelen en Vilvoorde en daarbij de troepen aangemoedigd te itryden voor de rechtvawdigste zaak ter wereld In Lotharingen STRAATSBURG Elzas Uit Dahlheim in Lotharin n wordt aan de Morchingen Nachnchton gemeld Nadat op 20 Augustus uit de huizen op Duitsche troepen geschoten was gaf de militaire commandant bevel hot dorp te beschieten Dahlheim een dorp mo 386 inwoners werd daarna bê rhoten en mot den grond gel k gemaakt Het gevecht te Mechelen Mochten hernomen door de Duitschers ANTWERPEN Ten spijt van een prachtige verdediging van het Belgische leger dat gedurende twee dagen by Mechelen in oen ontzettend gevecht was gewikkeld den eersten dag tegen 20 000 den tweeden dag tegen 40 000 Duitschers zyn de Belgen genoodzaakt geweest op Antwerpen terug te trekken Teratond daarna nestelden de Duitschers zich in de stad waarvan een gedeelte nadat de bewoners eerst gewaarschuwd w oren door de forten van at Catherine Waelhen en Heindonok werd plat geschoten om aldus de Duitschers geen dekking te geven om de forten by verrassing te naderen Na dit vreeseiyk gevecht en bombardement is de bevolking als gok de stad uitgevlucht De prachtige kathodraaltoren werd op acht plaatsen geraakt nadat het beroemde carillonwork vernield was De spoorwogvorbindingen zyn met Mechelen verbroken evenals het telegraaf en postverkoer Mechelen Uit ROOSENDAAL komt hot bericht dat Mechelen niet door de Duitsohers heroverd is dooh uit SAS VAN GENT wordt gemeld dat Mechelen in het bezit van do Duitschers is on grootendeels is verwoest Do kruiser Mogdoborg St petersburg 26 Aug Bg de Duitsch Russische kust is de Duitsche kruiser Magdeburg dio aan den grond was geraakt bij do pogingen on vlot te raken beschoten door de Russen waarop de kruiser het vuur beantwoordde Van de Duitsche kruiser werd daarop de brug weggeschoten on de sohoorstoenon vernield waardoor do voorsteven ontplofte Do commandant en t n getleette der bemanning werd krijgsgevangen gemaakt De verdetliger van Laik BERUJN De Beri Lokal Anzeiger meldt dat general Leman naar do vesting Maagdenburg is overgc bracht Noiur de Russischo grens AMSTERDAM Naar voriuidtzijn gisteren 170 treinen met Duitsche militairen naar do Russische grenzen vertrokken Aan de Frnnscho Noord Oostgrens PARIJS 27 Aug officieel in de Vogezen hernamen de Erans hen het offensief en dreven de Duitschers weer terug Do Duitschers bombnrdeeren en plundaren do stad St Ditó By de inneming van Longwy is de helft van de bezetting gedood of gewond St PETERSBURG 27 Aug De RuBBische troepen naderen Koningsbergen Zy drijven do voorposten vnn het garnizoen voor zich nit GBOENTKN VEILING 27 AaKUBtOi lUH Voiline IIoatmiuuKraclit 4 unr Bloomkool van f 8 per 100 Sttv Kool van f 7 per 100 Rooilo Kool van 6 por 100 Hporoieb v f6 tot f7 por lOOpontl Snijboononlv f 1 60 tot t por 1000 Kropala van f 1 60 per 100 Wortelen van f 2 tot f 3 por 100 Andijvie van f 1 60 per 100 Telegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Mut riologisoh Inititant te M BILDT Hoogite barometeratand 770 8 8t Uathieri laagits itand 766 9 te Nice Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordooatelijke tot noordwestelijke wind moest licht tot half bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatnnr BrK iEHLI IRE HTANü REEUWIJK OEBORKN Adriana onder L A van der Laan en K van Dam Ie dualiteit WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 30 ot pep 5 ons Aanbevelend LANGE TIENDEWEO 27 Teleph 313