Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1914

o 13564 53e Jaargang PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Getlluslreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenieiiteii worden dageljks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by omte Agenten dej lloekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 üeWNISGEVIMG De BURGEMEESTER van GOUDA hrengt bij deze ter kennis van de belangIrbbenden dat door den Heer Directeur der Directe lïelastmgen eni te Utrecht op 4eD 27sten Augustus 1914 exgcutoir is erklaard het Kohier No 9 der Fersonttle belasting dienst 1914 ftit voormeld Kohier ter invordering Mj geitekl in handen van den Heer Ontvan jer dat ieder die daarop voorkomt verpHcht IS z nen ïfonslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in rt de termijn van zes weken binnen welke reclames behooren te worden ingediend Gouda don 39 Augustua 1914 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS niun nioo st tot dusver aan do legercorpsen worden overgelaten Daar deze echter de voor don verdereü opmarsch met dit doel achtergelaten troepen noodsakelyk in het front moeten gebruiken beval de Keizer de mobiliseering van den landstorm dio dienen aal ter verzekering dor etappenliniün en van de bezetting van Belgiö Dit onder Duitach bestuur komende land zal gebezigd worden voor alle legorbohoeften om het eigen land to ontlasten BERLIJN 28 AugustustuB Wolff Uit het groote hoofdkwartier Het Engelsche logèr waarby zidi 3 Fransche divisies territoriale troepen hadden aangesloten is ton Noorden van St Quentin geheel verslagen en in vollen terugtocht ovor genoemde plaats Verscheidene duizenden gevangenen 7 balteryon veldgeschut en 1 zware battery zyn in onze hundoii Ten Z O van MÓ2i rofl Wostolyk van Sedan aan do Fransche Maas zyn onze troepon na voortgezette gevechten mot een brood front do Maasovurgetrokken Onze linkervleugel heoft na gedurende 9 dagen sloa te zijn geweest in het gebergte de Fransche borgtroepen teruggedreven tot ton Oosten ▼ aa Epinal en rukt oog zegeviorend op Drie Duitsche kruisers vernield LONDEN 28 Augiutus Hot offioieele Engelsche ersuuroau meldt dut Engelsche torpedojagors en iiniukruisors behouden uit do baai van Helgoland zijn tert ggekeord waar zij twee Duitsche kruisers hebben doon zinkon en een derdo ia brand goschot m welke laatste mot zware averij do wijk hoeft gonomen Leuven verwoestt BERLIJN 27 Aug Bij een uitval overvielen de bewoners van l ovnn de Duitsche colonno Voorflezon overval moesten zij zwaar booten De Universiteitsstad I uven word verwoest en uitgebrand Een Wolf f telegram uit Berlyn meldt Ovor de vorwoosting van Ijeuvon waartoe volgons do borichton van Duitscho zyde is overgegaan wegens het schieten door de inwonem op Duit eliin2v g P Diapelegmniiil8fori Ulil Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motonijwlel Wearwell Rijwielen zijl soeljlertjjk ee l in priji AGENT ADK DE GttOOT Kleiwegr 79 GOUDA Prijscoaranton grftti IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam OilÉI oajaars liengsleiikeuriflyeii BURGEMEESTER en WF THOUDERS van GOUDA brengen tor algemeene Jïennis 1 aat de gewone Rijks najaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten in 1914 zuUon worden uitgesteld 2 dat de hengstoa goedgekeurd in bot najaar van 1913 en hfet voorjaar van 1914 tot dekking toegelaten biyven tot de eerstvolgende keuring van dekhengsten GOUDA den 28 Augustus 1914 Burgemeester en Weth voornoemd R L MARTENS De Secretaris J VAN IIEUSDE LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR te d dM éox KOKO te lun brdn De Oorlog Kort Overzicht Volgens dö Duitsche berichten welk © zijn ingekomen zijn de Fransche en Engelsche troepen aan de Koord en aan de Noord Oostgrens van Frankrijk met aanzienlijke verliezen teruggeslagen Ton Noorden van St Quentien zou het Engelsche leger versterkt met eenige Fransche afdeelingen een nederlaag hebben geleden waarbij vele dnieenden krijgsgevangen werden gemaakt Het is eenieszins bevreemdend dat in deze mededeeling van het Duitsche hoofdkwartier geen juistere aandniding wordt gegeven zoodat niet is na te gaan of het gevecht plaats had bij Ht Qaentien dan wel noordelijk aan de FranschBelgische grensgOok de K0kO H f HAAR KOKO DOET HET HAAR OIOEIIN GAAT HET UITVALLEN TEOEN VE STI KT DE WOITILS HELDER ALS KRISTAL BEVAT OEEN KLEURSTOF OLII Of VET VERFUSSCHEND VOOR BE HOOFDHUID KOOP HET VANDAAG VAN OW D100I8T OP OOIPPEOI PRIJS Ft 0 75 A 1 60 m A S 00 pw IUm Vow N Z ll lSiS twtt zwtol f SP = ItaM IMDB UM DEPOTHOUDERS Oouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A 6R0ENEVEIJ Lm Zegwaard A OOSTERLING 68 JMag üii a i j III I N I H l iiii N j mBm Neon luidde het antwoord Heeft u dan nog volstrtikt nlwls vanIK l ti suimeot gehoord Neen mijoboer Voor zoover ikweet Is or nhits van dien aard gevonden Men heoft niet gtwonden omdat mmbet testafhenl van den graaf heeft laUnverdwijnen met het doel bij het gerechtmm vbIm i ttMtani nt In te leveren Volgens de medodeelingen die ijj ontvangenbel Ik ben Karel Nlsser commlfMarlsvan politie te Weenen De kamerdienaar lond oven op om een Imlglng te maken Volgens do mwledeelingen dio Ikontvangen bob hewft mijnheer de graafu m levenslang pensioen vermaakt va hiizond gulden s jaars IltH gtdaat van den oudeo kamerdienaar toonde de grootste verbazing ver mengd met twijfel of hij aan deze mededeeling wol geloof kon schenken 1 is go i roden om te twljlelonaan het geen Ik a gezegd heb mijnhe rSailai l oze mededeeling l afkomstig vanden schrijver die hrrt valsche t stamentgeschreven hoeft Ik kan ti ook nog mededeelen dat wij op de jacht zijn omhet echte testammtt van dm graal te vinden en bet zou In uw eigen Imlang zijn ons alle mogelijke hulp lo verlnmen FEUILLETON o RP05ï 5IOM 38 J n wilt go aan het geroóht raododeelen dat ge dit document gevonden histjt in een geheiiii vakje van do schrijftalel an iiw echtgenoot Uat was iiiijn voomemei Dat iB goedl Waar staat die chrijflafel Twee vertrekken van hier tusschen eetzaal on de slaapkamer van den graal Nog ielfl Ifl het u niM gelukt datgeheime vakje te vlndffli Neen ik was van plan een inoubelmaker te raadplegen Dat zal niet noodlg zijn Ik benbijtwoder goed op de hoogte met zulJcegeheimen van een sohrijltalel WUt ge Ü een iMj dat meubolBtuk brengen Kom maar mee Zyt ge zeker dat wij niet gestoord worden Minona Bchelde en tmraiddelliik vorMbeen haar kamealer op den drempel der kamer Ik heb zaken mot dea o regel B en ben voor nlwnand te flpreken Annetl zeide de gravin In het Italiaaaaoh Brokkenhuis Wilt ü bij het opraimen in deiw tijd s v p denken om het Brokkenhl Zendt slechts bericht aan oen dM Commissieleden of per Tel n 1 en onze beambte zal halen w t O wilt missen De Commissie W QOL Voore I V DANTZIG Vice Voors B D GROOTENDORST fen B F FirraaC SMITS Schoenliaiidel Kleiwegr 48 Gouda Opgraicht 1879 BET ADRES VOOR lEMREEiV Matroos torpedomakerl mim m leemjd zijaar Kleermaker u i Matroos kok Stoker S klasse A a EaïTX A Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon tiovering van alle oorten HAAR WERKEN BALT A BB jone Coiffenr Oosthaven 31 31 Aug Gebouw Bouw en Wonffl £ toesicht 2 n Armenzorg Ondw stapdscommissie Beleefd verzoekenw geregeld tijd mededeelng te mogen o e T vergaderingen conowten verman heden eni m de e dan m agnda to veniMlden J Electr Dr A Brinkman Zn doada Advertentiën Loopjongen Flinke LOOPJONQCNGKVRAAOD eoed kunnende fiotsen Aanvangsniarifi f 4mM per week Adreii J T SWARTSENBURG Met Qoud en Zilver verden op de TentoonstelUng teOitonde loonden Aia tord m Parij enz do LAXEKIIPILLEN van Apotheker BOOM bekroond Prijs perdoosje 25 en 50 cent 12 Verkrijgbaar te Oooda bij ANTON COOPH Fa WOLFF Co te Rotterdam bij K VAN SANTJaf KOLFF Korte Iloofditeeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in do Qoudsche Courant tteetê tmeee ttr DezeadvertTDlién kosten sletlib UJ Tooroitkolillig 1 6 rogeln f 0 86 voor elke regel meer 6 conti Opgaaf nitulnitonii aan het Bareau Bioscoop Salon t Gouda Vooruit NIEUW PBAOHT PROORAMMA met de grooto en atio ilm De wraak van Ingenieur Rumpel Zeldnuim mooi populair drama in S deelon Mooie plekjes In Spfnje Natnnr Twee OpsnIJert Oomodio Max la schoenverzunelaar üe toewijding van den Indiaan Wild Went vortoUing Kutje wreekt zich Humor Mei wordt venoekt op t MERK te lettei Dit RKT HaOACUK TAK M HAVKN8WAAY ZONEN GOKJSCHEM I 8 THEEËN worden afgeleverd in vonsegelde pakje van vijf mm en epn half en een i ed oné I mot vermelding van Nommer on Prijs voonsion van noveostaand Merk volgens do Wet gedoponoerd Zioh tot do uitvoering van geëerde orders oan aM bevelend j c nut voorheen J BREEBAART Li lej deWed E Alter 2 9 Gedempte Graclit 269 DBN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Ge lragen Heeren ea Koopt jfphoelo ol fodeolti n van InboedelR Is ook naar buiten de stad aan hoii te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op iV it ür en ADB BS Kq deWe LKALTKR 269 Ged Gmcht 269 DEN HAAQ 8ch ie door OorlogSfflolest Brand aan prima Huizen on Inboedels en p rti oltere Woningen binnen iouda kan door tusschcnkomst van Notaris MONTMN Muur solide worden gedekt tegen 1 per mille per jaar Ook Hypotheekbelangen tegen dezelfde premie Da fabrlakm van € lCA€i aUa blijven doorwerken met haar volledig personeel Zij wijzen er n et nadruk op dat hare Cacao geen luxe artikel doch een voedingsmiddel bl uitnemendheid is en niet aan baderf onderhevig Zij raden een ieder aan onder de tegenwoordige omstandigheden een flinke hoeveelheid te koopen De prijs van BLOCKER S DAALDERS CACAO blijft f laSO per bus I Kilo Kleinere bussen naar verhouding POOL S TAIDIIIIDDKLEIV zijn de tfmte on goeilkiiopHte staan onder voortdurende scheikundige contrSle on worden sinds 18iM door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Jhtüniwkf Fabriek L POOL Zonbh Amgterdatn Wereldtentoonstalllni OBNT l l Bulten mededlntliii Lid dar Jary DE ZUID EOLLA DSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappeli jk Kapitaal f 1 000000 CommlMariuen Mr M M SCHIM v o LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte ur Mr J W KONING WÏf De Maat ohappij alnit alle soorten Levensverzekering tegenlage premiSn Vr jgsvig6 voorwaarden Voor inlichtingen wende men zioh tot do Heeren e moVtrimmBHTKB Uace te SefeoMkoeen en I e jraaen ireeMaem te tl tua Koninklijke Marine Kennis verbintenis eving dat by Hr M elegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige Zeemacht als minimnm leeftijd 21 jaar maximnm leeft 28 jaAr minimnm leeftijd 19 jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende knnnende staken maximumleof tijd 29 jaar terwijl voor jongelieden op oen leoftyd van 16 tot en met 20 jaar immer do gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matrooo 3o klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zendon van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 Adverteert in dit Blad Zaterdag 29 Augustus I0I4 GOtMlHE GOIMIVT i© Vi w s eocL i d v ©rt©3a ti©Tolsi d voor Q o o cLa © an Oaaci str©3s©3n Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVËHTEnYiËN VaA 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen Iwce Iwrckend Dienstaanbiedingen r plaatsing van 1 5 regels ro 35 by vm ruitbelaling elke regel meer 6 rts Kcclaraes f O SS per regel rin ol6 letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BSINKHAN EN ZOON biljetten indien men zijn heengaan maarbespoedigt De Nederlandsche consul dt de iiii de dat uiterlijk Zaterdag de laatste 1 gelegenheid werd gelioden om naar Boiilogne te gaan Men moest er op rekenen idat plolHeling de dienst onderbroken konworden I r wordt druk gewerlct aan de ver1 Ildigingawwken van Pari Loopgraven ijn aangob gd on versohansingen worden opgeworpen Parijs is xoo weerbaar mogfjlijk gemaakt en zal Indien het l leg piaal vindt het zeer laog kunnen uit houden Naar men hoopt lang genoog om Ie HuBson intusHchen huo opiiiarsch te i doen voltooien Zooal gezegd Parijs weet nog niet dat het gevaar zoo nabij is Men weet f r nog niet te lezen tosHchen de regelen van de niets zeggende AMdedeelingen dio d pers verstrekt wordan Te wreeder zal het voor de Parijzenaam zijn als zij aan tonds plotseling voor het droeve feit gesteld worden dat hun fraaie stad bedreigd wordt on die dag is meer naiiij dan menigeen daar wel vermoedt In een DuitHch bericht wordt er nu recils opgewe en dat de afstand van de DiiitschP leger nog 100 K M is en dat verwacht wordt dat het Diiilsche leger 2 ept voor Parijs zal staaa Aan de oostzijde van het oorlogsterrein wordt de toestond met den dag ernstiger voor de Dnitschers Het moge nog wel niet onrustwekkend zijn de afstand tot B rlgn is nog ca 500 Tt M doch het anden van 170 treinen troepen naar Oost Pruisen wijst er op dat Dnitsohland aan die ijde groote versterking behoeft teneinde den opmarsch der Russen te trachten te stuiten De Russen zijn nu ook Koningsbergen genaderd en hebben het zuidelijk deel r n Oost Pruisen vrijwel geheel bezet Aan de Oostenrijksche grenzen hebbon voortdurend ernstige gevechten plaats waarbij het bloedig toegaat De strijd wordt ook in de koloniale bezittingen voortgezet Dnitschland heeft een aanval op de Belgisch Congo ondernomen waartegen de verbonden machten weerstand bieden Ter zee vallen geen grooto krijgsverriohtingen voor Toch lijdt de Duitsche vloot wel eeni e verliezen In de Finsche Golf ging een Duitsche kruiser te loor in de baai van Helgoland werden een paar kruisers en torpedobooten in den grond geboord door een Engelsche smaldeel dat gelegenheid had te ontkomen Verschillende schepen zijn de laatste dagen op drijvende mynen geloopen waardoor zij zyn gezonken DeEngel vermelding van het temgwerpea van I de Fransche bergtroepen tot ten Oosten van Epinal ia uiterst vaag Deze krijgsverrichtmgen knnnen in 1 derdaad voor de Daitschers van zeer veel gewicht zijn doch de jnichtoon die uit de Duitsche berichten klinkt als zou de Fransch Engelsche leger macht op de vlucht zijn geslagen l komt ons wel wat opgeblazen voor te meer waar do verliezen der strijdenden aan alle zijden ontzaggelijlÈ zijn De berichten dat op betrekkelijk kleine afstanden duizenden lijken zijn gevonden dat de slachtoffers bijwijlen manshoogte op het slagveld liggen wijzen daarop Intnsschen een feit is het dat de Dnitschers voortschrijden en dat de Fransche en Engelsche legers zich uitsluitend tot de verdediging bepalen De staf van een der Duitsche korpsen uit Visé is verlegd naar Maubenge aan de Fransche noodgrons Ia 11 vursubiiLkolijk feit m dezen uiooid ladigt U krijg ih de verwoeBüng van du kunHU lad U uven Uo lienclUen omlroul lie aaiiteidittg tot dezen gruweldaad Luuven irt i en open Htad uiel 450UU iuwouer zijn tegonstrydig De Duitsche bevelliebher qioeuit de oorUUUc bet acbietoa vau liurgurB op de Duitsche troepen de vurkluriug door de l ngelHchu legatie gepuhliuvrd noeutt dit onioist on segt dat Uuitëche wauUtwldattui bubbcn güsoUoten up m wanorde aanHiotiueudc troepen Uezü mededeeling laat due de vorscbclkkelljkt mogelijklieid open dat Leuven bjj voigiHBing van de aardbodem is veidelgd Deze HiogehjkbeW kan doa te eerder worden aanvaard daar alle wapenen van de Ijurgonj door dim burgomoeBtur waren ingenomen Wat ln de oorlog toch wreed liet sohynl zoo meldt een telegram uit l arija aan de Telegraaf dat door do Fransche generale staf binnen ewiige dagen do totale afsluiting van l arijs wordt verwaclil van de noordzijde althans de verbinding over 1 ngeland blijfl nog Te I anjH kcU is bet volmaakt rustig i e bladen verbloemen het ernstige van den toestand en doen het voorkomen alsof aan bel voortrukken der Duitflchers geen al te groote boteekenia moet worden gehecht uit ouü Htr egisch oogpunt De officieule communique s iuidt ook onveranderd v Wr gerustatelleud maar in stilt H men bezig i arijK voor te b retden op een beleg Zooveel mogelgk worden de armlastige bewonerfl m ntaat gesteld zuidelijker te trekkm De consuls der bevriende uiogfnidheden stellen alles in het werk om hun landgenooten te doen vertrekken Men vpi eiuakkelijkt de fonnaliteiton geelt desverlangd mIIh vrije reis sche vloot hoeft door een finale afsluiting van den Atlantisoho Oceaan aan de Noord Oost en aan de Zuidz de van de Noordzee den toevoer naar Duitschland stop gezet wrtardoor Dttitschland geheel op binnenlandsohe voorraden is aangewezen De Veldslagen bU de Fransche grenzen BERLIJN 28 Aug De generaalkwartiermeester Von Steijn meldt uit het groote hoofdkwartier Het Duitsche westelijke leger drong negen dagen na da voltooing van zgn opmarsch onder voortdurend zegenrijke gevechten op Fransch gebied door Van Kameiijk tot de Vogezen is de vyand overal verslagen Hy bevindt zich in vollen terugtocht De grootte van zijn verliezen aan ge vallenen gevangenen en tropoeën kan nog niet geheel worden overzien door de reusachtige uitgestrektheid der slagvelden in een voor een doel onoverzichteiyk boschen bergland Het leger van generaal von Kluok wierp het Engelsche leger bij Maubeuge torug on viel dit leger heden ten Z W van Maubeuge met een omtrekkende bowing opnieuw aan De legers van de generaals von Bülow en Freiherr van Hausen versloegen ongeveer aoht lïïgorcorpsen dor Fransche en Heldscho troepen tusschen de Sambro en Namen aan de Maas in gevechten die eenige dagen duunlon volledig Zg vervolgen ze thans oostelyk voorbij Maubeuge Het loger van den kroonprins van Beieren werd bij een vervolging in Lotharingen door nieuwe vyandolyko troepen uit de positie van Nancy en uit Zuidelijke richting aangevallen doch sloeg deze aanvat terug Uoneraol van Heoringen zet do vervolging in de Vogezen naar het zuiden voort De Elzas is door don vijand ontruimd Uit Antwerpen deden vier Belgische divisies gisteren en oergisteren een aanval op onze verbindingen in do richting van Brussel die tot afsluiting van Antwerpen waren achtergelaten De Duitschers vorsloogen deze troepen maakte vele gevangenenen en namen kanonnen Do Belgische bevolking nam schier overal fiian de gevechten deel Daarom worden de strengste maatregelen genomen ter onderdrukking van dit frano tireurs en bendenwezen De verzekering der etappoli Wat verlangen da heerw Ik oordeelde het Qoodig u te zeggen wie wij zijn mijnheer B reund wantWIJ wenschen d volle waarheid van ut j vernemen op alle vragen die wij totu zullen richten De heeren kunnoi er op rekenen Hpan maar uit koetslert riep decommifisarin den koetsier toe die bij depaarden stond Als je voor de paarden gezorgd hebt h tA dan wat etenvoor je Wij blijven nog wel een paaruren misschien tot morgen vroeg KomHan kastelein geeft ons een kamer waaiwij 008 gesprek ongehoord kunnen voortzetten n breng ons oen flosch wijn Ilml zei de kastelein terwijl hijzijn gast n voorging in een zijkamerzouden de hoeren alleen zijn als mijnheer Hatlal niet jntst daar zat om zijnglaasje te drinken Wie n die mijnbe Sallal De kamerdienaar van den overledengraal Den te beter Ik zou met dien heer zeer gaarne kennis makwi Dr zijkamer van het logement waar de lieide heeren door den kastelein bionengpleld w Tden was een klein vertrdt vol tabaksrook met era tafel in hot midden waarboven een hanglamp hing te branden Aan den der wanden hing het pdrtret van Ann keizer m Art enovflr n sptegel Ken man van ongeveer zostigjaTigon leeftijd zat aan tafel bij een glas wijn Zijl gladgeschoren gelaat was levendig lood gekleurd dn kleine oogen die zich nieuwsglorig op de binnenlredeniJra richtten badden iets loereuds dat geen vertrouwen Inlioezemde lllj droeg ew lichtgrijzi tlgiiform met groote glaueende knoopcn en oen ronden liand om den halskraag De helde vreemden namen plaats aan de tafel De kastelein bracht hun den besu iden wijn en brood en verliet toen de kamer op een wtmk van den heer die zich voorgeHteid had als de oommbsaris un politie Deze lieer haalde nu een hrieventaseb t voorschijn en Ix gon daarin te l ii ren Op enns wendde bij zich eon weinig om en vroeg Heb ik de eer mijnheer Jacob Sallal den kamerdienaar van wijltai graat Michael zemy oor mij te zien Verwonderd en nieuwsgieri ke de kamerdienaar den man aan die hem had aang proken en antwoordde Ja wel Jie n ik Ik ben in de gelegenheid a eenaa name raededeoling te doen hernamde pommiHsarls De nieuwsgierigheid vso den kamerdit naar nam zichtl aar toe Hij wierp liet overschot van ïijn sigaar weg en verschoof zijn frtoel om den vreemdeling Ijcti r in het oog te kunnen vatten Heeft u nog niet gehoord mijnheer allai dat de overleden graaf o tn zijntestament bedacht heeft met een levensbtng pensioen B©f5 © Annciia knikte ten teeken dat zij hot begrepen had Het ontging den baron niel dat daarbij een lachje oiu haar mond spoelde Zou zij spoediger dan haar meosler den gewamden nolarin herkend hebl en Of had zij acht de deur geluiaterd De kameniers zijn over het algemem WT nieuwsgierig en wij iiehoeven niet Ie gelooven dat Annetta een uitzondering op den regeï waa Terzelfdertljd dat gravin Minona met haar gast In gospri was hield een rijtuig stil voor het logement dat halverwege lusHchen het dorp Windeck en hot grafelijk kasteel lag Het was reeds donker en de kastelein kwam met een lantaarn natu buiten om het portier te opMten voor twee uiuineQ Au wie wij een roeds kennen I u de kastelein van dit logement vroeg de jonkman die het eerst uitstapte Ja wel mijnheer Hoe heet u De kastelein scheen ecnigszin verwonderd te lijn over deze vraag maar i anlwoonide toch Johsnn Freund 1 Wordl vervolgd Aangename kennisaiaking mijnheeT Freund Neem me niet kwali dat iku zoo n beetje in verhoor nam want datin verhoor nemen i nu eenmaal de gowoonte van politie beambtcn Ik ben oamelijk de commissarla van politie KarelVisser tilt Wwnen en deze heer behoortook tot de Weener politie 1 T e kastelein nam zijn muls af en vroeg I m