Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1914

Üosteargk verklaart dan oorlog sohen de Weichsel en da Dnjester over een braad front gevechten tusschen de Ooatenrijksohe au Russische troepen geleverd De bnkervleugel van het Oosteuryk Hongaarscha leger welke offencief optreedt rukt zegevierand vooruit LONDEN De EnpMu tdminUtait liericht dat da haven van Sottthajupton sedert Woensdag weer voor de scheepvaart is geopend OSTENDE Te Oatonde zyn Vrfldag verschillende Engelsche oorlogsschepen vorschanen ter ontscheping van troepen Een bestuurbare l lon vencheen aan den gaxichtsainer en daalde aan de kust Tal van auto s fietsen en vliegmachines waran spoaiüg ter plaatse ANTWERPEN De Belgische Koning heeft het gevecht rondom Mechelen den geheelen dag bygewoond Z MS as gedurende den strijd aan bat front en was op da gevaarlgksta punten 4raar hy de soldaten door zyn aanwezigheid aanmoedigde Onze zegsman verklaarde voorts dat da Koning zich verschiUanda kaeron als de oanvoudigatu Belgische soldaat in de loopgravan dar stt llmgan heeft begeven ANTWERPEN Vier ota zeventig Belgische vrijwilligers zyn uit Canada aangakomen LONDEN Offioiael F n Britach oorlogsschip koerat naar Engeland terug met negen Dnitscha officieren en Hl Dnitscha matrozen die krijgsgevangen zyn gemaakt Volan hunner zgn gewond Man heeft hoop ilnt dit met de volledige Igst der overlovendeu van de Duitsche schapen is doch dat ook da overigen zyn gered Qtaeentel ke Arbeidsbeun Aanvragen van werknemers up 38 Augustus Volwaasenen 1 voeger 1 witter 4 beiers 1 iiaggeruan 1 fundearingwerker 2 steenbikken 1 stoelenmatter 2 houtzagen 1 beitaer 1 mandenmaker 5 varlakker 1 fietaenschoonmaker 2 telefoon werken 1 hekelaantar 2 boeranarbeid s 1 huisknecht 1 opzichter boui 4 timmerlieden Itaachinale houtbewerker 3 metselaars 10 opperlieden 5 schilden 1 stocadoor 2 pottenbakken 1 meubelatotfeerder 13 miiubebnaken 1 scheepmaker l goudsmid 1 machinist 2 stokers 2 macbinebankwerken 7 blikslagen 3 boekdrukken 7 lettanetten 2 kleermakers R bakkers 3 snikerbakken sigarenmaker 1 sorteenlor iVoetsiera 9 schippan 3 grondwerken 7 pakhuiskneehten 53 werkUeden zonder vakkennis Halfwas of aankomende 1 stoelenmaker 1 rgwielherstellor 1 kuiper 4 maubeistoffeerders 4 meubehnaken 1 touwslager 1 stoker 4 machinebankwerker 4 bhkslagen 1 loodgieter 3 letterzettars 1 kleermaker 4 bakken t suikerwerken 1 sigarenmaker 3 tuinlioden 6 loopknechton 1 winkeljuffronw 3 werkliadon zonder vakkennis Ijoerlingen an jongens 1 klerk Aanvragen van werkgevers Volwassenen heden ook wardn erkend door zga benoeming in ezamen commiaaua De Regewiog gaf Uyk van haar waudeariag door zgn benoeming tot Bidder in de eens in de Noordzee op een mqn en zonk Vier leden der bemanning werden by da Tyne aan wal gezet acht worden vernust Behalve de reeds genoemd zijn twee Engebwhe trawlers en het Deensche s s F na van Swendiwrg op Duttacbe mynen eloopeo in de Noordzee op de koopvaardgroote naar Newcastle 20 mul uit da kust De bride trawlen haddan 7 doodcn on 11 gewonden de aquipaga van da K na werd door de Kngcische torpedoboot gered De peditit naar Togoland IXINDEN 27 Aug Het Penbnreao deelt de volgeode verliezen mede van do expeditie naar Togoland le loo l twoa Franscha officieren en een Engolsch luitenant ornstiggewond I wee rransche onderofücieran en een KngekH h luitenant gecompliceerde wonden een Kngelsch luitenant lichtgewond aen Engelsch sergeant majoor Van do inlandsx he soldaten zijn gedood 14 Fransche en 12 Engalsche ernstig gewond 18 Fransche en 15 Engelsche niet ernstig gewond 13 Gestorven aan hun wonden twee Franschen Vermist U a Franschman IjONDEN 27 Aog De Zwiteersche gezant heeft van de Zwitaersche regaaring opdracht gekragen beslist legen to snrakaii dn Ijaweringor van sommige bladen over liet bestaan van aen geheim verdrag tussohen Zwitserland Doitschland en Oostenrijk gericht tegen Italiii De reformatie van het Fransche Kabinet Woensda vond word bekend gom akl dat nat Ministerie Vivinni was afgetreden maar dat een nieuw Ministane Viviani waa samengesteld ilionii hadden o a zitting Hriand DalcasBii Millerand Ilibol Doumergua an en iueade Kan largolgk raformatia van het Kabinet was te verwachton Ook in Frankryk oxerheerscbt om met Troelstra te spreken in dezen tijd da nationale idae da nationale verdeeldheid Naganoog allo Republikeinaohe partyen hebi en thans hun loidar in het Ministerie ook de gematigden ook da sociaal democraten Men had nog een sUpje verder kunnen gaan en ook Nationalisten en Clericalan in het Ministerie kunnen opnamen Maar dat heeft Viviani toch blijkbaar niet aangedurfd Of wilde de Hechterzyde zelf niet De reformatie van het Ministerie VivAni moet men als een demonstratie tieschnuwan aan manifestatie ata het ware van do eenheid van bat land Het ia iets echt Fransoh Verwoede vganden zitten nu naast elkaori De ponooniyko geschillen zgn vergeten Alles wil samenwerken L nnion fait In foroa Viviani Hriand Dalcjissó Millorand Ang gnenr Doumergua wg zullen den goeden Bibout on den braven Uuesde niet in één adem met de anderen noemen zg hebben hun heele loven tegen alkaar geïntrigeerd Zg haddan ongevoar allan dezelfde beginselen Maar allan wilden ze er komen En ala de een den ander in den wag stond dan moest hy vallen En thans Hamen regeeren zy het land Samen vormen ay het bewind zullen zij leiding geven Is het geen ironie Men had werkdgk ook Barthou en Caillanx kunnen nitnoodigen WEENEN De Oostenrgksch llongaarsche gezant aan hot Belgischo hof heeft telegrafisch opdracht goknigcn den BelgiM han Minister van Buitonlandshe Zaken mede ta doelen dat OostenrijkHongarije zich genoodzaakt ziet de diplomatieke betrekkingen mot BelgiS al te breken De oorlogtachatting van Brussel LONDEN 29 Aug Vk Times vernoemt nit Antwerpen dat da Duitsche militaire gouvernonr van Brussel een aantal notabalan in gyaeling haeft gesteld en dat hy Baron Ijimliort Rotschild en Solvay rasp 10 en 30 millioan francs liet betalen tan einde van cle oorlogzscbatting verzekerd ta ayn LONDEN 29 Aug De bawttinR van Allenstein door do Russon wordt offioiael bevestigd II y de Koningin beeli hedinmbidag Uotlerdam U zochl teneUide IniicbtlnKeB In te wiouen over de eoonomische toeslaudeu en de invloed van den oorlog op het hav ln drljl II M vrw g Inliehliogen ontrent di werkloosheid aWaar Te Amsterdam is liedra opgericht de Vereeniging van gemeenU ltpto Werkloesheidlondn Vanaf 2 Sept zullen 150 treinen door de H IJ S M worden ingelogd NI UKUIIKMKUT lield Naar wij v ruena n Is door Ilaron van Wsasenaitr van Nederhemert in navolging van vele aoili re grootbositters in den huid diens prachtig Itasteel IV Voorst alhier welwiliead b achiklaar goiteld Ion dlenme an hel Uoode Kruis I Orde van Oranje Nassau Weinlg slapen In oorlogstgd wanneer de soMaal op het veld is ol met oen veel te groot aantal iutgenooten m een veel Ie kleine ruimte l Q na l moet doorbrengen komt er aa aUpen gewoimUjk niet voel UU to iobter met zoo beol erg Hen gaat immers óf spoedig de eeuwige rust tegenost óf vindt na de overwiaaing üjd tot uit iapen I en gezond ownsch moet er wel legen kunnen af en toe eens kort te staP u Als hyglenlstlschc regel geldt wel dal oen volwassen nienach genüddeld O tl i ur moet slapen Uit neemt echter niet weg dat er mannen zijn wier bedrust uooU andiTs dan eea hazeoaiaapje waa Maarten Luther b v sliep nooit langer dan vier uur WUboim van Ilumboil overtrof d n groeten Hervormer nog Abi Wjarige grijsaard zei hg eens k wordt oud Ik voi i hel Ik moet al minatens vier uur slapen om iets waard te zijn Toed ik jong waa bad ik aan twee uur ruiui voldoende IMt is een verkeerde opvatting die zee velen deeleu ais zouden wij zevirf lol acht uur slaap noodig hebben Ik was als man in de kracht van mijn leven aljHJd gewend mij in hel duisU r op mijn sofa uit te atrekken Na twee uur was ik dan weer zoo Iriaoh al ooit Van den onlangs overleden jirof Von Bergmaan u bekend ilat bij tjp de vraag wanneer hg eigenhjk sliep ten antwoord gal Het Blapea moeaten wg dokiers ona eigenlijk afwennen Wie dus met weinig tiaap genoegen moet nemen Is deiike lechls Ooi een groot man te zijii moet men geen laogstaper wosen Dttitacho loggers vergaan Door bat Nederlandsche stoomschip Pluto komenlle van Edinburg werden ta IJmuiden aangebracht M Nederlanders zynde 19 penenen welke behoorden tot da bemanning van do Duitsrho leggers A E 78 A E 100 on O B 3 3 welke logger door de Engelschon tot zinken werden gebracht an dan 11 parsonan die in Engeland werkzaam waren Man heeft nog kunnen zien dat de Duitscha logger F O 19 in dan grond word gaschoton men weet echter niet wttar da l emanning gebleven is Een pendelikt Tegen Spiakman is m zyno kwaliteit al redacteur vaa het Volk waaklilad rechtaingang verleond wegens het feit dat in hot genoamda orgonn van H Aug 1914 een stuk was opgenomen getiteld Woekeraan waarin op scherpe wyza gehekeld werd da handelwyze van aoniga groota Rottordamscha winkelier om n l briefjes van f 10 togen f 8 en f S 60 te koopen In bat bgzondar werd daarby aan de kaak gesteld da winkoliar Van dor Pols Jr te Gharloi zoon van het vroegere anti revolntionnaire raadslid welk artikeltje eindigde met de woorden Aan den flchandpaal met zulk een Handeling Geacht wordt dat dezo woorden beleedi nd voor den heer Van der Pol zgn en geschreven met het kenndyk doel om aan het in dat tnk aan dien heer ten losta gelegde feit ruchtbaarheid te geven V Spiekman is gedagvaard heden voor den rechter van instructie te verschynen Hot Volk Predikbeurten te Gouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm lOV uur Ds H VAN AS SENDELïT Collecte Orgelfonds OROOTE KERK Vroegpreek te 7 ure Ds CANNE GUiTER Voorm ten 10 ure Ds BUL Nam ten 2 ure D DEUR Heid Cot Zondag 30 KLEINE raiRK Nam ten 2 ure D BERKELBACH V D SPRENKEI Kindorproak ten 5 ure Ds CANNEGIETEK LUTHERSCHE KERK Voorm ton 10 ure Ds SCHARTEN GROOTE KERK Huwalgksinzegening Woonsdag 2 Sept 12 uur Ds DEUR GROOTE KERK Bidstond Donderdag 3 September 2 baggerlieden Laatste Berichten Telegra£sch Weerbericht van het Koninkink Mutnriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste baromotentand 771 7 In St Mathiari laagste stand 702 3 ta Nioe Vnrwaohting tot don volgoiidan dag Zwakke tot matige iinordalgka tot Westoiyko wind gedoaltolgk bewolkt weinig of geen regen ovordag ieta koeler ANTWERPEN OiBteravond verBcheen de volgende oflicieele mededeeling Dondanlag hebbon de Duitschen tegen alle oorlogawotten in Mechalan welke oen open en niet vertlailigde stad is gebombardeerd Den geheelen morgen was Mechelan gadeeltoiyk liazat door Duitscha infantaria an artillerie In den namiddag trok de vijand Zuidwaarts en bombardaenla do stad gedurende ongeveer vier utu Ongeveer 16 granaten werden per uur op de stad afgevuurd Ook beeft da vgand Uatjst op dea Berg een open en niat verdedigde gemeente beschoten Baide operaties kunnen geen ander oorlogsdoel habban dan do bevolking schrik aan te jagen en naar Antwerpen te drijven De legarafdeeling van Namen trok in goode orde terug naar do Fransche linies Da Duitschen schgnen do les van Luik waar zy naar zy 4 okonnon 40 000 man varioren te baat hoblian genomen en Namon niet hebben durven aanvallen zonder krachtig vaatinggoschot De Duitschen beschotan geunrendu 48 uur op systamatisoho wijze do forten en de tussidianruimtan mat I ongehoorde kracht De stad zelf liwift weinig vanhetviiandelgk vuur geleden De vgand heeft het Noordeiyk en Zuideiyk deal van Namen bezet en van daar uit da forten en da tuaschongelegan venterkini on krachtig aangeviUlen De Belgische en Fransche lénde kogen In Oost Pruisen BERLIJN 29 Aug Duitsche troepen onder aanvoering van Qaneraal von Hindenburg hebl an hot uit Naraw voortrukkende Russische lager ter sterkte van legercorpsen groot 2 i000 man an 3 cavoleria divisies na een driedaagschen slag in de buurt van Uilgenburg en Ortelsburg verslagen en vervolgen hen thans over da grenzen De Rui en hebben groote verliezen LONDEN 29 Aujt Wmd De Rus ische amboasade MeMt dot de Russen zich meester hebben gemaakt van da belangrijke stail A 11 a n s t e i n na da Duitscha troepen te hablien verdreven IX NDEN 29 Aug Part Tel Uit St Petenburg w ordt gemeld dat daar het gerucht da ronde doot dat K oningsbergen gevallen zou zyn Steenkolen voor Notlariand BERUJN 29 Aug Een telegram van don Duitschen ministar van Buitenlandscha Zakan aan de st4ienkolenhandelsveraaning to Rotterdam luidt Do Duitscha ragaaring hoeft gistaran besloten voorloopig toestemming te geven tot uitvoer van staenkolen cokes en briketten voor zoover deze voor Noderlandiioh gebruik bestemd zgn Prins Alliert van Engeland LONDEN 29 Aug Part Tel De Engelsche bladen malden dat de tweede zoon van Koning George van Engeland Prins Albert zi ia geworden lïy Ujdt aan blinde darmontstoking Zgn toestand is niat onrustwekkend Tendensienze geruchten BERLIJN 29 Au Uit absoluut betrouwbare bron vertelt men dat teParijs nlusten hebben phiats gehad waarbg de troepen met scherp hebben geschoten Wy herinneren or aan dat dit bericht al eerder uit Duitsche bron is j emeld en onjuist is gebleken neo BERLIJN Volgens officieele mededeelingen zyn in de patroontasschen van gesnonvehia en gewonde Fransche en Engelsche soldaten düm dum kagels gevonden TOKIO De geheele kntt van de Duitaohe kolonie Kiaut sjau wordt thans geblokkeerd door Japansche oorlogsschepen LONDEN Hier is haricht ontvangen dat de Duitschen in dan Belgischen Congostoat zyn opgetreden De Belgische regaoring neamt maatrogalen in overleg met Engeland 12000 man zgn gereed om zoo spoedig mogalyk naa het vasteland ta vartrakken teneinde de geleden verliezen aan te vullen WEENEN Volgen mededeeling van dan Oasetalan Staf worden tns 3S a n et Ho Itoagolborg caseenen Het IxwUiur vau hel 1 onuerlgi liouw u Tot dll Iwluil word hot na rijp toraad geleid door de overweging dat het alle kraetiU u luwa Uiapanuea m in deae ernstige ujdsomMlaudighedou liet orkest In suuid Ie houden en dat ollooa mogidijk is lndii4i de alwiuiA M zoowel te Anwterilam als te tiraveniiagu hun volledige meduwerkiog verlecui n door zich nhitaan bet offeren hunner contrlbuilo tu onttrekken Met alleen bul in stand houden vau bet urkeat als kunsl loatltuut stsat het beatuur voor oogen maar eveustwr is Iu4 zich er van bowuM dat indien hut iil t zal kunnen riikeiira op bet gewoon jaarlljkscbe lukouieu uit de aljODiiemi itMgelden aau de leden van het orkest bun iirooilwluniiig zal worden ontuoiwu bet l 4n voor ben in het bgzoudt r in deze tUdsümstandighnden onisintkenlsire gevolgen zal mo 4en hebben gevi troepen oanvallan De tif riiie divisie trok zich terug l n s do ambro on Maas to cben twee gevechten van Franschon n Duitschers een t Charleroi het and te Dinant In goede orda kwamen da Belgischo troepen bg do Fro obJ Unie aan De verkenningen die rondom Antwerpen zgn gedaan wgzen er op dat zich aldaar geen enkel Duitochar bevindt terwijl gaan vyand op komst is zoodat gean enkel fort wordt bedreigd De Duitschen geven ta Gent en te Ostende tendentieuae bbden onder Belgische namen uit LONDEN 2R Aug Aan de Chronicle wordt uit Potanburg bericht dat do nederlaag der Duitschen begint te gaUjkan op ean paniek on dat ié bevolking in grooten get e naar Berlgn vlucht Alg Hbld LONDEN 28 Aug Volgens een bericht uit etenburg aan tïe Chronicle drijven da Riusen de Oostenrgkan met snelheid terug na eent de vgandelyke achterhoede over de rivier Zlota te habban gejaagd Alg Hbld WEENEN Hat hoofdkwartier meldt Sedert den 26sten Ang hebben zich tusschen de Oostcnrijksch IIongaarsche en da Russische troepen gevechten ontwikkeld welke thans over da geheele uitgestiaétheid ttuwchen de Weichs l en do Dnjester worden voortgezet Da Oostenrijk Hongaiuirsche linkervlengel is oftóuief en dringt zeganrgk vooruit daden OiM t a lrmiti Wetkblxleii Indrukken uit Londen Londen 26 Augustus Particuliere oorreapondentie Een onzer medewerken die een bezoek braoht aan Engehnd s hoofdstad ohrQft ons Bg mgn aankomst viel mg dadelyk op de betrekkeiyke kalmte waarmee het Éngelsohe volk de gebeurtenissen van den oorlog opneemt Natuuriyk is de oelangstelling in het oorloganieuws enorm groot vooral wanneer het feiten betreft door de Engelsohe troepen liedrevan maar men merkt hier niets van da intonsa inwerking op het publieke leven zooals men dat in Frankrgk Duitschland en België kan gadealaan Dit valt t verklaren uit het feit dat hoaW el England er ten zeerste bg geintfossaord is de gebeurtenissen van dan oorlog zich nog to vet weg afspelen om op het geheele publieke leven haar stempel te drukken Thaaten ayn nog steeds open en hoewel in sommige patriottische stukken worden opgevoerd aooals Drake eau historisch drama in His Majesty s Theatre hebban da ffieoeten toch ue voorkeur gegeven aan ouda kaaatukken zooala de Belle of New Vork en soortgeUjke Ook de cinema s trekken nog veel publiek natuurhjk ontbreekt daar niat iit ap4 cial htms waarvan ik aenige op het jportogsvald in BelgiS zag opnemen die dUtwyis DS frttiji goaft als voorjllaat da portretten van Z Exo da Ministor van Oorlog Goneraal Majoor N Bosboom en Z Exc do Ministar van Marina Kap tar Zee J J tlambonnot vardar eenige mooie natuurtafroalon ▼ im Zwjtsermnd on BalgiH foto s van do Kolonialen Tentoonsteling te Semarang varschiltondo fotfi s van de oorlog in Belgiö do vorwoostingen de mobilisatie in Rusland da Duitacbe krijgsgevangenen te Brugge Koning Albert van BelgiS op bet oorlogsvold personalia en feoilloton CORRE8PON DENTIE J B alhier CJw Ingezonden stuk over bepaalde verbrniksarttkeleo kan in dien vorm niet worden opgenomen doch be hoort In do advertunUokotommoa Jbubi Bi UAÜTU BnUiERLLIKK STAND i ni lli S ar Aug Uirk Marie DudiTs J A Uoniand en M W ünijdam m Aria Cornelia ooders J de VbiMïr en C H de Kok M Adrlaniis Maria ouders A M Hprogi en M van Kipt Harrlgje ouders L de Mik en W vaa den Berg Martlnua undors O N van Uraanen en i U van der lAZn 2 1 Hondrlkie ouders M UuUi n A r llardijsbr iVKRl KUEN 2 Aug CornettM Holslede oud 6 dagoi flcfaa troep a meldt de oorlogscoiteapondeot van de Voaiiiche Zeitang met goedvinden van de r eering De bevolking van Leuven diezicbtot duaverre vredelievend bad gedragen schoot ptotaoling en ala Dij afapraak nit all venaten en keidenen van de daken op de zich in deitraten bevindende Dniteche loldatenea doortrekkende troepen Toes ont pon ziüh een vreeael handgemeen waaraan de gebeele bnrgerlqlü bevolking deelnam Het gelakt once aoldaten binnen korten tfjd de rax de bevolking meeatsr te worden Te betreuren in dat bt dezen overvol veel Üuitach bioeti ii gevloeid De eiicb van zelfbehoud gebood dat de zware whold die de itül liuuven op zich hul gelwlen onmiddellijk un zonder pardon werd gewroken En zoo kan men zeggen dat heden de oude nn aan knnatBchatten zoo r ke tad niet meer beataat Het lijdt geen twyfol dat de overval in I niven door de overheid op touw waa gezeti om den uitval uit Antwerpen te tonnen want deze geachiedde precifla terzelfder tijd Het ia te hopen Jat de Bnlgen thani den loet tot voortzetting van den raiutireunfoorlag zullen hebben verloran Tegenover deze Duitaohe lezing ataat de Engehcbe door de Kngebiche lagatie te i Uravanhage gepublii eerd luidend Het volgende telegram van den Belgiiahnn gezant in Ixindon geilataerd üti Auguitna 11114 i boden aan de Uritarho rogearing moilagodeeld Op Diuadagavond trok een Duiticb legercorpi na een noilerlaag geleden te hebben in wanf e terug naar de tad Ixinven Duitachem op wnoht aan den ingang van de ntad dio den aard van dezen inval vorkoonl opvattnn vonrden op hun op de vlucht gealagen landaliedan hen voor Belgen houdende Ondanki alle ontkentaniaaen van de autoriteiten beweerden de Duit ohara om hun vergiHiing t dakken dat liet de inwonen waren dia op hen govuurd hadden l rwHI de inwonora neor dan een week geleden ontwapend waren met inbegrip van do politie Zooder onderzoek en zonder naar eenig protaat te luiateren kondigde de DuitHoha Iievalbobber aan dat do stad omniddollyk zou worden verwoont I en inwonen werd bevolen hou woningen te verUten een deel det minnen werd gevangen genomen vrouwen en kinderen werden in treinen gezet waarvan de beatemming onbekon4l ia Soldaton vooraia van bommen ataken alle deeleu van de stad in brand De prachUge Rt Pietonkerk da nniveniteitigebonwen de bibliotheek en weten cbappeiyke inatellingen werden aan de vlammen overgeleverd VarHchaidene notabelen worden diioilgoschoton Zoo ia duzo Htod van 45 000 inwonen de intellectueele hootdplaata van de ideiyke Noderlanilen linda de Ibde eeuw than niet moer dan een hoop asch Dit vergrijp aan do nwbteii der menichheid i zonder preoodont in do geechiedenia Bsdonvillan bezet BKRLIJN 2H Aug De generale taf deelt meile dat de Badonvillan Badenweiler op o a 30 KM ooateiyk B Lun viljp door de Duitaohen baat ia Belgili en Franb yk BERUJN 28 Angnatn Wolff De burgamaaater van Hruasel heeft aan den Duitaohen plaaUiaUjkan tievelhebber medegedeeld dat d Kranaoha regeering aan de Rolgiaohn had verklaard dat zy in de onmogeiykheid verkeerde België offenaief te steunen daar ay zelve geheel tot het defanaief gedwongen was Aan de Ooatsnrgksch Rossiaohe grens IjONDEN Uit Peterzburg zyn de volgende berichten ontvangen De Husaen in Oaliciü yn byna opgerukt tot Lemburg De opmarach heeft over een zeer nitgeatnkt front plaals en rokt ongehinderd het district verder binnen Het hoofdleger der Oostenryken heeft by eenig ernstig optreden der Russen tevargoefsoh gepoogd voorwaarts te dringen De DuilJHiha troepen in Oost Pruisen trekken in haaat terug De Bussen staan 16 mylen van Allenstein de hoofdkwutieten van de Duitaohe legercorpsen Op de mynen geloopen Een Uoyd e telegram meldt dat de Deensche stoomtnwier Skul Kogeti van Qrimsby naar Ysland in de Noordzee op een myn liep en zonk Dertien leden der iiemanning werden bg de Tyne aan land gezet vier worden van zt H t Nooraohe stoomsohip GotlfrW bestead voor Blyth liep even interessanter tooneden vertoonen dan men zelf ter plaats bad kunnen zian Zoo herinner ik mij aen cinema man eee prachtige charge tegen de Duitseh i van de Fransche cavalerie te hebben zien opnemen op aen oogenblik dat de vijand nog kilometers ver waa Doch d oommandeeiwide officier had met Fnuuchebeminnelykheid verlof hiertoe gegaveo en da manschappen die zelf schik in het geval hadden toonden zich vervaarlijker dan ooit Doch dit zgn de zeldzame vroolgka intermezzo s in dezen trenrigcn oorlog Oistoren was ik getuige van een historisch momeat toen Lord Kitchener voor bet eant een rede in bet Hoogerhuis nitajnk Hot was tevens zrjn aento optreden in het Parlement all Minittar van Oorlog Man was ar zeer Iwnieuwd naar wat by zeggen zou bekend is dat als hg spreekt zijn speeches uitmunten door kortheid Thans Us hg echter zgn rede voor en was daarom uitvoeriger Zooals alle andore functies die hij verricht Jieschouwde hg zijn optraden in hat Parlement als een plicht welke hg had te vervulleu Hy was dan ook stipt op tyd en de eante Minister die aan de Hegeeringsbank plaats nam was hg Toen zgn enorme gestalte door de zaal schreed waren aller oogen op hem gericht gg wordt onwaentaanboar door dezen man aangetrokken Hg domineert niet allean door zyn lengte doch ook door zgn gehoelo optreden uit den vasten blik zyncr staalblauwe oogen treft U de doortastende vastberadenheid die nit al zyn handelingen spreekt Langzamerhand kwamen nu ook de andera leden van de Regearing binnen Intusschon zette Ijord Kitchener zyn goudgerande bril op en plaatste zjjn papianm in do goode volgorde Zoodra lio vergadering was geopend keak hy even naar zyna papieren op dan ging hg weor voort De stilte waarmwla zyn rede werd aangehoord was indrukwekkend slechts af en töe wettl deze onderbroken door luid applaus b v toen hg het telegrafisch antwoord mededeelde dat hy Oaueroal French in antwoord op diens telegram betreffende de houding van de Britsche troepen had gezonden Wensch de troepen gelok met hun prachtig werk wg zyn allen trooh op hen Toen brak luid g uioh los I rd Tmihiiéir betAogde in zyn rede dé nood zUtlykheid dat Engeland zal voort gaan telkens nieuwe troepenmachten ta Vormen en dat jonge mannen zich bg het expeditie leger als vrijwilliger zullen aanwerven Hoewel zgn oproep reeds veel succes had kan men toch nog veel meer manschappen gebruiken Er zgn nog een groot aantal jonge mannen wier geestdrift nog niet in die mate gestegen is dat zy er veel voor voelen zich al vrijwilliger to melden tanige Engelsohen met wien ik hierover een gesprek voerde waren de maening toegedaan dat het wellicht niet zoo zou zgn indien de Duitschen zouden trachten een leger op Engeland s grondgebied te ontaohepen Dit zou dirakt een opwekking van de verdedigingslust voor den Engelschman tengevolge hebben en zg twgfelden ar niet aan of in een oogwenk zou t geland dan een groot leger op do been hebben Ook de stemming tegenover de Dtiitschan die in Frankrgk en België zoo zeer verbitterd was is hier eveneens kalm De Dnitscha restauraties en magazgnen worden niet alleen even druK bezocht als voor den ooriog doch werken nog met hun oude Dnitscha personeel Mgne nieuwsgierigheid werd hierdoor opgewekt en ik stalde daarom een van de kellners lu zulk een restaurant in het Duitacb op barschen toon de vraag Waarom bentUniet in Duitschland Bent U niet dienstplichtig waarop hg my domllouk antr woordde Ik ben krggsgevangene I Het bleek dat da Duitschen die na het uitbreken van den oorlog niet waren vertrokken een aanzegging ontvingen dat zg zich als krijgsgevangenen hadden Ie beschouwen en dus niat moer moesten trachten Duitschland te bereiken Zy mogen echter hunne gewone bezigheden biyven uitoefenen doch mogen zich alleen niet verder dim 5 mglen buiten de stad begeven En zoo kan men nog talrijke Doitschars als kellnen kappen enz in ndon aantroffen Er gaan thans stemmen op om hen in concentratie kampen te vereenigen men vindt het tooh wel wat te gevliarlyk zoovele burgen van de vijandelgke natio ongestoord to laten loopen Sixa ri eTi la gi a Raad van State De Raad m Stete heeft gister eeft buitengewone algemeena vergadering gehoodeo Uitvoerverbod van rogge Het uitvoerverbod van rogge is weder hersteld Stadsnieuws GOUDA 29 Augustus VZHOADKEIIIU VIS DZH OeiiaUITEB lAD op Maandag 1 September 1914 dea namiddags 2 uur Aan de Oordo 1 De benoeming van twee wethouder ter voorziening in de periodieke aftretling van de heeren J van Oalen en C W vao de Velde vier leden der Commissie voor de Straf verordeningen f twee leden der Commissie vanbijstand in het beheer van het gemeentepensioenfonds I drie ledm der Commissie van bgstand in het beheer der ge meentelichtfabrieken e drie ledan der Oommissie van bijstand in het beheer der ge meentewerken twee leden dor Commissie tot onderzoek van bezwaarsohriften tegen aanslagen in de pUataeIgke directe belasting naar het inkomen dienst 1914 g een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs II eau tijdelgk leeraar in het vakteekenen voor motthine bankwerken aan de AmbachtsavondBchool I een onderwijzer aan de School V g I o No 4 Da aamenatelling der afdeelingen voor het onderzoek der ontwerpbegrooting der gemeente voor 1915 Do rekening der gemeanta over het dienstjaar 1913 De begrootingen voor 1915 van a da Bank van laening b de beide UoffmanB tichtingen c de gesubsidieerde instellingen van weMadighaid 5 Het voontel om de invoering van den Keuringsdienst van waren één jaar uit te stellen G Het voorstal om dan reinigingsdienst der gemeente in eigen beheer te nemen Rgks normaalleasen Da lessen op de Rgksnormaalschool zullen blgkens advertentie in dit blad worden hervat op Dinsdag 1 Sept a s des namiddags te 5 uur in het lokaal dar Tweede Burgerschool voor jongens Oroenendaal De Bioscoop Salon Qouda Vooruit mag zich voortdurend in een druk bezoek verheugen v ral veel militairen maken faiwvan gflbruik Het moet gezegd He dnsectie fiegvert zich de nieuwste film tla verkrgtean Gisterenavond zoj n wy d rie acter De wraak Vjfin ngenienr Rumpel waarbg ook ze mooie natouropnamen zyn Pakkende tofereelen biedt deze film in menigte waardoor ze bijzonder aantrekkelijk is De humoristische film Kaatje wreekt aioh deed menigeen lachen Het geheele programma is met zorg gekozen zoodat een bezoek aan de bioscoop oen aangename ontspanning is Door de politie is heden aangehouden en naar Rotterdam overgebracht aan gesignaleerd penoon die nog 3 dagen hechtenid moet ondergaan en bovendien aan drie jarig verbiyfinde Rgkawerkinriohting te goed heeft Heden kwam hier van uit den Haag de tweede aldeeling van het vrijwillige militaire wielrijdenkorps ondor leiding van don Ie luitenant Snouckaett Na een kort verbluf waarbg de groep door de firma Van Zanenvoor het stadhuis werd gekiekt werd naar de gnmizoensplaats teruggekeerd R Leop r t Hedennacht overleed alhier op 78 arisen leeftijd de heer R Leopold lootd der Rgkï Noni aallessen alhier De heer Leopold werd geboren te Achtkanpolan op 29 Oct 1841 werd aanvankelyk benoemd tot ondarwyzar t Orijpskerke daarna tot hoofd der school der school te Makkum vervolgens tot hoofd dettschool te Zaandyk waarna zyn benoeming volgde tot hoofd der Tweede Burgerschool voor Jongens hier ter stade Werd de heer I oopold aanvankelyk verbonden als onderwijzer aan de Ryks Normaalatuiool later werd hg tot Directeur diehinrichting benoemd welke functie tol heden door hem werd vervuld J Da heer Leon ld is in de jaren van I zgn verbiyf hi een bekende persoon I Igkheid geworoan iaas bakwaua Maandag aj wordt blgkens ojvertaatie in dit nummer aen collecte gehouden ten bahoave vob het Militair Tdini in de Pepaiztraat Gemeente Verriag 1913 li wg ontlMaiai CrtMiUa v r au tUi HUuui Oer zeiucvate iiutl U 4 ttlg ide liet uoder öm CMHBUiuianM vau HitlttM giHU Mt fieraoiHwl Iwttlaiul san Im cuhw a iitU uu eeu il jt i cu ur nm tjiuler lui MM Ufur dria Uuoldaxwtvu u Ageü iiu ürr wmlr vb twsaa SfjeBUai d r twiMde kUüiM AIK D üodua M Mrl uvcroag ttlM dut oacbui dieust ill luH tgrloap U jaar werdtw tproce Menterbaal opseuisakt NaehtverbUjI lOeiiMt ol trljs ovrrtaclu ut ra ttTltitiiiü sou luui pvrMjUfu iau Uft t uauebureau werdvu 11 1 vuur HiriM ais gevoailuu aaaft gi viui ot s ili Ktuevrtl IA uiifaves sail branilbluscbuiUUelflii Uvlroegvu 1 i JtU sau materlaieu tu I Q2 üa aau arli iiisii OBvii lie brandweer rukle y oisaj uit liet aanlal le rUn u op a Upvabsn M iolin bedroeg op l Uci im3 JM te i u aTJ m iat2 Ue kodUm van liet ijiger uaderwl b ilroegeD over lt 13 eMie sooi raa I ll 1226 75 waaronder I aB 4I raor vernieuwing van Ocbooiiokaleu liel aantal leerlingen op de bysaadere rcbuleo bedroeg op 1 O Itit3 I8fi6 ts gin l it m lata Ue Bledeiijke blbliotluek genaamd de joudsctie Liibrye inoctit sicli ook dit laar in veler ijeiaogstelling veriieugen ZIJ werd door iü persooea bezodil terwijl ongeveer 2UU boeken werden uitgeleend Vaii Je in liet iduseuni van tludhedeo aanwezige voorwerpen werden gereatsureerd bel portret van Maria Magdaleua no JKi ï d UaUU de linkervleugplvan de u ipUek au IJirck Usrendsen no J H V d tJatol en een gobeiin kusseo liet laatste afkomstig van het voormalig eiururgijnsgilde Mt4 het herslol raa de gebeele u iptiek in van de overige nahttenscbap van het chirurgtjns gilde wordt voortgegaan bezocht werd het Museum door 3Sfi perHHieu waaronder 2311 tegen een entree van I 0 26 en 133 legen een eatrée van I U IO Wst het Armwezen aangaat de alge meene Uestand was ook In hel algeloe pen jaar niet oa gii n stig Ook nu WOB er geen aanmerkelijk nr schil tusachen het aanlal hedaeUen na dit en het vorige jaar De algemeeno geiondheidsloesUnd wse zeer goed Volgens de laatste goedgekeurde rekeBingea dieastiaar 1919 bedroegen de subMidieu door de Gemeente san de iiiBlelliugeu van Weldadigheid verleend I java lie gezamcnfijke uitgavm over l l l der u dit verslag opgenomen InsteUingen van Weldadigheid ten lieboeve der armen benepen I tiTMi a Bij do Spaarkas osrfar beheer van hel Burgerlijk Armbestuur werd In 1013 door 2U9 personen ingetiraeht de som vau I HIM X zg omvingen terug 1 2 a 3li Uel bedrag waarmede de leruggaaldea inleg overtreft werd bestreden alt de rente die het kapiuuil dat op ile Spaarbank U geplaatst afwierp ua bedrage van f 70 i en voor het overige uU fondsen van het Burgerlijk Armbestuur In bel vorige jaar hadden 214 personen de som van f 21t ö 7U ingebracht lie algemeene loeetand was voor den I andliOuw en do Veeteelt gunstig daarentegen voor den tuinbouw ongunaUg door de vele regens en de Isge prijzen Lie koop en buurprijsen der wei en hooiianden waren gelgk aan die van liet vorig jaar Kr kwamen geen hooge watersUwden voor Kvenais het vorig jaar ba l men vsn veldmuizen veel last Ue kwaliteit ran bel hooi van de eerste snede was uU4ekend doch van ds tweede snede minder goed de opurengsl der weien hooiianden was oer boog Het vee ging buitengewoon vroeg nssl de weide en werd zeer laat naar den stal leruggebracbl I e gezoodbeldatoeatand van het veu was gunstig Ue handel in vee waa eer levendig Voor runderen paarden en vorltenS was de prija zeer bood voor ohapai matig Ue handel mol et buitenland ws aeer levendig do vraag naar rondïoe vos Spanje neemt toe Ue uitvoer van paa den waa boitengewoon graol vaeralnsar Uuilschland en Jostenrijk Ue prijaen van boltr en kaas biev hoog Niettegenstaande de minder goede nilkomaten van dit jaar neideB ile warsMelerijgronden Iets toj Ue groenten werden voor ongeveer ee derde deel langs de huizen gevent ea ia de gemeraila verbruikt m de rest ketsll rechtstreeks hoKtj via Rotin dain nllg voerd Het reaallaal na do hoool en Noe kweekorijeo vooral van de kleinere was gansUgi zij werden steeds dllgebreM Ue vruehta leeU Is vaa geringe Isnv knus evrazoo da handol 1 miebtea De gemUdeUe MsrktprijaeB b lroag voor lau leanlaa t 700 workpaaid m hel aelkvoe f 2H1 slachtv4 it d OJSfA kalTorea 170 bokZ m firn IS schapen ia rLli fl2J0 varkewi lUD Uf lUO e cnahale K G Il eO JIl r per K G I 1 40 grasksas per jJ l O fU hooUtaas per 50 K O t werdM ter markt gsbnokt DÜ paarden 646 runderen 7960 kal I üiüH scbapco en lammeren 11J3 ts leiun 1B4 J6 varkens 36192 UgJTlSSae K O boter en 144S046 K G gang vet de borgertj leder borger doel ign beat om den aotdaka het verUijl zoo aangensaui sMgeli te vakea Ue vorige week gaf de HanieaieVer eeaigtng een goed geo last de oltveenog Voor Donderdag 1 Sept zijn e mUitairen genoodigd op een uitvoering van de Zaogvereeniging Zaaglust onderaldeeling van Volksonderwijs Op dien avond zal Mej Vogelezang alt s tirfcvenhage enkele riopraaa toli belangeloos ten beste geven terwijl een dubbelkwartet gevormd uit de miliiaim iIjs BHdewerLiog zal verleenee Zoo werken allen mede om de soldatea eenige aangename uren te versduliett Gemengde Berieliten 0s aigeaieeae Uleataud van de Sijver kaa niet ongunstig worden genoemd Of juachtena de Hinderwet verleende verg ogeii doi n zien dat verschillende hedrijveD uitbreiding behoefden en nieuwe MiijveQ gevestigd werden I De bhuienlaadBchc handel bestaat voorvaelijk in den omzet van hier gefabrigKCd wordende artikelen en van granen Mer kasM en vee Naar het buitenland werden hooldzakegt oitgevoerd kaas boter margarineIMv pijpen garens 8Uiartne4taarsen aerine en plateelwerk Boêkoop Een in de R K school Aier ingekwartierd militair waagde aeh ta ver nit hot raam van aan der fhwnlokalon hy verloor zyn oven t en viel naar beneden Ernstig m zgn hoofd veéwond werd hg op w men en naar da tijdalyke militaire Aeninrichting vervoerd Op Dinsdag 1 Septombor a s des ssBiiddag 2 uur zal eene openbare nrgadoriug van dan Gamaaoteraadtrorden gehouden waarin zal worden k andeld 1 Benoeming wathouder 2 Öenoe aing leden Commis ie van Bystand in liet beheer der Uemeentobailrijven 3 Vaststelling eener voordracht voor 2 aatten 4 uitloting obligation 5 Wyliging bouw en woningvarordening 6 Vaststelling verordening bruggeld 1 Relames plaatselyka belastingen Terwyl jl Donderdag militairen aohy de gasfabriek bezig waren metiet scbeepladen van een kanon geraakte bat vaartuig door de deining an een voorbgvarendo stoomboot in beweging tengevolge waarvan het kalen los geraakte en tusschen de schnit sn den wol in de diepte verdween Met takels en kottingen werd diroct san het werk getogen om bat gevaarte omhoog ta halen t aze waek had er ten huize van laentevaldwochter Hegman aan i tig ongeval plaats Eenige tot onl okend gebleven jongens ban de baldighaid gehad het raam i S dyn in brand te staken van het raam tl de straatzgde dat open stond De Vlammen deelden zich mede aan da tieg waarin een kind to slapen lag Be moeder die aohtor het huis werk am va werd sgoodig bat gevaar iraarin haar kleine vorkaorde gewaar o kon deze gelukkig spoedig radden Bet wiegje verbrandde geheel Door iMgeechoten burgen en militairen ard de brand met emmen water geblucht Assurantie dekt de chado WfaMinxveen In do vergadering van den gemeenteraad ta houden op Dinsdag 1 September 194 des namiddag te Til uur zullen de navolgende onderworpen worden behandeld Varslag der vergadering van dan 4den Augustus 1914 Mededeeling van Ingekomen tikken enz Aanbieding der Begrooting voor 1916 Banoaming van een wethouder wegens periodieke aftreding van dan keer F A van der Torren 6 Adies van den heer A M Brui sinks houdende verzoek om een gebouwtje te mogen plaatsen boven de Alpheuwetaring naby zyna woning 6 Brief van Gedep Staten in verband met de voorwaardaUjk toegezegde I verhoogde bydrage in de kosten van den spoorweg Alphen Qouda VaststeUing der Oemeantarekaring over 1913 Do Begrooting van het Borgerlgk Armbaatuur voor IBIB Opmaken eener voordracht 2 fabbeltdlen ter benoeming van twee tters wegens periodieke aftreding tan de heeren J van Bergen en C ionganburger Benoeming commission art 33 Jan het Reglement van Orde van den Kohier wegens Schoolgen overde maand Augustus j l Wyziging Begrooting voor hetdienstjaar 1914 Voontd inzake de los en laadflaata voor het Raadhuis BOUEOBAVEN De eerste dagen der HUIisatle hebben ook blor een ongek l drukte veroorzaakt No ia alle sed en wel geregeld s avoh 8 uur i De miliulren roemei om slrijd degoe behandelUig van en de prettige om