Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1914

Wó 13565 GOmiSCHE HtUINBICHTne Het verluidt dat hier en daar reeds aan landweermannen verlof word verleend om voor één of meer dagen naar huis te gaan ten einde hun zaken te regelen Indien dit juist is zou het stellig een gunstig teeken zijn Ov ngens meent men m de kringen die het zouden kunnen weten tn de verate verte niet ta kunnen zeggen boe lang de mobilisatie nog kan duren Dit hangt van tal van omstandigheden af welke niet te beoordeelen zyn Kr wordt met kracht voortgegaan met het africbtan d recruten van 1914 en men zegt dat zy dan straks een landweerlichtittg zullen vervangen tarwyl bin de lichting 1916 zal warden opgeroepen Met dat al gaan wy reads de vüfde week in HAatlNAAR Turfsingel 33 35 Telefoon No 21 Vanaf MJUIIIDAG a s noteei en wij voor oiuei 8 cent per Liter l 10 Volle Zoele Melk Tapt Melk Roomkarnemelk 5 5 j Advertentiën jflesch 55 5J Gepasteuriseerde Melk Telefoon Interc 82 1 55 2 1 letten overleed zacht en kalm onze geliefde lihtgunoot Vsiler en Orootvader de Heer ROELOF LEOPOLD in den onderdom van ruim 72 jaar Qouda 29 Augustus 1914 M LEOPOLD VKi i ii K II O LJXJl OLD Dr II M II L X 1 0LD H W JAGBIK U M JAORR Verzoeke van rouwbeklag verschoond t blijven t f Pu fiUnntmn 31 AUGUSTUS Dl ouistanüighedüi waaroDil r hiMim èi Uc Koninginnedag r andera mei zooivel opgewekllietd ffnvierd wordt Ihaim 1b stih i hurdacht 0 m juiehtoon weerklinkt up dezen dag wnarop eeii Knier de onlwikkehng der avuügf gehourlfuiaHeii om oim been met fKKHe l laügMleliing volgt en uit de iHTlcbteo tracbt na te gaan of Nederland ook in dezen verzeil rlkke lijken volkurenkrl zal worden gemengd of dat tiet zooalH tot beden toe de rol kan blijven vervullen van leniging te verschaffen van ten verKcbrikkelijken pod waarin die l lkwzen u rkeereo die slechtw het lijf uU het oorlogHVimr gered liet gastvrije Nt deriaiid zijn Mnnungevlucht al angstig gejaagd wild dat aan het sobot ia ont i leen dag voor fW HiU toon de ernst van hel oogonbtik ou daarmede een te chrll contrant vormen Je e dog Zij Ben stille hulde aan Neerland Vorstin wier warme ljelaug telling in de noodwi van haar and oo ondubbehinnig bl x k wier hart haar ingaf het iimiatiel te nenien tot do etichting van bet Koninklijk Nationaal SteHncomité dat DV r het geboete land xljn liefdevolle laak val vervuilen door Ie helpen on te ateuiteu daar waar door de üjdHoniBtaudigliejen nood hccracht fie hulde aan onïo Eerste Landnvrouwe dk ze dagen geschraagd en geHteuud T een volk in eendracht groot dat geloond tieeft cb opofferingen te kunm n en k willen getroosten waar het geldt do atregelen te treffen tot hftndhav ing van ttiH onafhankelijk volkabeBtaan deze hulde aite zich ttianH in het toonen v groote i iupathle voor het Nationoalp teuncoOiit te rt ïravenhage of voor de ComibVfi die ter plaatse hetzelfde HChoone loei licOORen Deze instellingen t € steunifl op rnme schaal is waardocrlng iM toonen aan H M h In doelingen is een daad van ttiensehllevendhrid is wn uiting van natKiaat bewustzijn oro als Nixlertanders met eilander te dragen wat de nood der tijden oplegt Zoo zij de Koninginnedag van 1914 een fltille maar een feestdftg voor Neerlind s nooddruftigcn l aahnede wordt aan dl Tjindvorstlnne de wannsie hulde en de lioogïle e T ji bracht ÜIjbioriBaatetol Ie bÉ De Directeur maakt bekend dstde LESSEN zullen hervat worden op Dinsdag 1 September des namiddags te 5 uur in het lokaal lor 2h Burgerschool voor longens Groenendaal STEUNT DE NEDERLANDS€HE INDUSTRIE WEESTZUINIG SPAA RT STROO M Aambeien Dn Mamtbelenmay van Apothrkrr HOeill geneest spoedig in en uitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedif Prijs Tier potje 50 et VI Verkriigbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam byE VAN8ANTENK0LFF Korte Iloofdstoeg 3 igETjOEB PHILIPS V2 WAÏÏ LAMPEN 125 VOLT 100 KAARSEN V lliormedn Iwtuigon wy onzon harti lijken dank voor ibi volo blykoii van iMilangstelling ondervonden tijdens do ziekte on ovoHyden van oiizo geliefde echlgonoote en moedor H KRIMPENFORT Kx KiNDKar H A P Uabtkhb Co Kinderweegschaal Door het in kracht v n gowyailn gaan van het vonnis van hnmologatio van het door O A VIVKKN timmorman wonende to Schoonhoven oiiu zyne gezamenlijke crediteuren aangeboden aocoord heeft diens faillissement een eind enamen De Curator Mr M M SCHIM VAN DER I EFF Oouda Westhaven 19 ba Anton Coops Drogist Wijdstr 2 HAAST U Zoolang onxf voorraad stroM leveren wij nog tot Oude Prijs dus zonder verhooging onze diverse aoorlen Anthraciel en Kolen Prijscourant op aanvraag Wf BETALING è CONTANT Vl JOH DESSING Co Raatoori Qo IIm mi te Bouaa FirraaC SMITS Schoenhaiidel Kleiweg 48 Caouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Formaminttabletten by AN TOM COOPS Drogist Wijdstraat 29 la OualitaH WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 30 ota par B onsa Aanbevelend Muiaeentarwe MuiaEengifI Ratlenilooil Drogisterij Westhaven 11 WOLFi C De Oorlog De Duitschers In België In Brussel ANTWEUPEN 30 Aug Van ba Ceresit Ceresifol VaWli keÉn dnge mm luU M vm m LANGE HENDKWEG 27 Teleph 318 Dames HaarwasBohen met FJeotr droging Aparte Salon Levering van allo soorten HAABWERKEN B L T A DE JOIIC Coiffeur Oosthaven 31 door Mne enk e bestryking y wordt verwerkt met cement en zand Bt OMMLSTtlN S InKT 29 jP Ib be i geheel lot uw dienst niijullwT i kamerdienaar die eenlgszias fco zijii verltazing was bekomen In de allerwrsle plaats 70iidl ge N et nige ragen kunnen beanlwoonlen Vraag maar mijnhei r Hoe lang zijt gij in dienst gewc st U den graaf mijnheer Saltai Unger dan twintig jaren van het Mjaar van lf 58 tcrt aan zijn dood N u dan Is hot niet meer dan büU t dat de graaf voor zoo n langdui ï diensttijd In tijn testament is acht fc A Was reeds in die betrekkhig Wi de graaf voor de iweedf maal tosawde Neen mijnheer De graal ia in hetMjoar van lfif 7 voor de tweede maal letrouwd lïovtjndien was Ik aodvankelt liuifiknecht In het voorjaar van 1859 rd ik kamerdienaar korten lijd nadat graaf zijn vorigen tijftnocht had ont i twi Hoe heette die ontslagen lijf HaWalsch antwoordde mijnheer llal eenlgHzins verwonderd datdecom 4m 1b oog vroeg naar dra naam van Qroote Draaiateeg 2 Telefoon 8157 ONSCHADELI 30 Met toeatemming an Burgemeeater en Wethoudera aal op a a MAANDJIG 31 AUGUSTUS een COLLECTE arorden gohouden voor ona Militair Te Huis in i Peperstraat tan einde de kosten te bestrijden o Mr R HEiDEMA Tan Goudsche Wagenstraat 44 Rotterdani Woo i OpmakH OMitPMtaii oooordhia iaKIMi BoMl lMlMi IMMi FailUuMIMtM üa ltlM nirtigmd brakwi bij ur M ma Ruim 20 jarige praktijk adwiea f i de Peperstraat ten einde de kosten te bestrijden om onae soldaten een geaelll g en aangenaam erlilijf te gewen Fotograf ie Artisiique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 Fotografieön in Aquarel Pastel ea Olieverf woAen in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot 1 Zeer veel succes en uitnemend geschikt voor gelegenheidsgesohenka RUIME KEUZE UJSTEN VOORRADia t0f Atelier geopend van 0 5 uur i Zondags tot 2 nar r Z iCliriOlWIgiSUItBta VoormHtar L r DniJMJICIlV T ltT S r arls 0ERP05T 5IBAR OOMM Brieven uit de Hofstad cx XLvm De prwihtiffe zomer ioelt voorbij en met nuuhe ichreden ludeit reedi de berflit AUe zomertche vreogd in vernietigd alte zomersche genot i achterwege gebleven wij zullen om lydzMm un den winter overgeven en alleen do hoop dat het volgend jaar aenigermate zal goedmaken mi wn thans Boode derven hondt den moed er in De reaidentia ziet er niet anden uit dan in eenigen anderen zomer maar er ontbreekt toch o zoo veel aan de ware weelde van dit getij Steedi dieper gaan w j de oritieke periode voor on land in iteedn narler komt het ngpend gevolg van den Enropeeirhen oorlog uoe zeer wij ervan overtoigd lya dat onze regeering met niterate knoht ar voor waken ül dat oni land bespaard biyft voor ellende wH ontveinzen het ons niet dat ateeds het gevaar blijft dreigen t Is boel gemakkelyk te schimpen op de weelde die steeds grooter werd ea thans de man chen te voederen met w leasen over eenvoud en ingetügunhoid over umtighoul on soberheid voel nut sticht zulk gepraat niet Kr wofdt bovendien bij vergeten dat een enorme schare menschon iuiat hun brood veniienmi aan dia weoUo Kee la riep in oen der bladen een inzender met wanhoop uit dat men toch die zuinigheid zou laten varen Zuinigheid is een acboone deugd maar zooals tbaas toogepast drukt au in haar gevolgen op een en dezelfde categonu vaa raonen Miet van alles iets minder IS den weg waarlangs men zuinigheid betracht Ware dit holgovsl gelykelijk zou de toepassing frevofild worden Doch in plaats daarvan wordt nagelaten wat overbodig heet nr windt niet gesnoept er word niet uitgraaan er wordn geen nieuwe kleeren gekocht enz m w do confiseura ilii oaléhondera da magazynen kunnen wel sluiten Wy zullen het met lieoordMlen in hoeverre hier het middel erger is dan de kwaal er zal toch niets aan te doen ayn omdat het de maast voor de hsod liggende zuinigheid is dia thana betracht wordt Kr Is reeds oen nauwkeurig onderzoek ingesteld naar don omvnng van da werkloosheid hiv tar stwle Wat daarvan het resultaat Is Is nog niet bekend Alleen weten wy dat het gcmnentobeatnur in allo opzichten yverig liozig is om te trachten in den nood te voorzien liet steuncomité verdient wel een woord van hulde voor zyn yver Intnssofaeii zoUsn het ornatigal do dupe warden zy die weliswaar niet geheel broodeloos wonlen toch zoo n goduohten slag Kullen krygan dat bet bUna met broixliilonslieid gelUk staat Is de kleine middenstand die bet loodje zal leggen t Zullen sH zyn wier levanswyze op oen bepaald inkomen ia gebaaeenl ilnt thana aanmcrkolyk aal veiminderen Wat staat hun to iloen n iloor w iIJÜP goi t l altyd A kind van eoonomisabe wordt onmid liet is niet mogeiyk do lovenawyze op staaadaa voet ta veranderen ay zitten aan hun huis vast en aan hun verplichtingen liuishuur belasting auhoulgehl un durgclyko uitgaven kunnen niet vorminder l wnnlen Dat zy steun zullen ontvangen is al by voorbaat uitgosloten zy moeten maar zien r door neen te krablielen Kn gelakt hnn dat dan zatlenzy nog voor vol worden aangezien omdat zy er zonder kleeracbeuron door wisten te komen categorie die het ining is by elke Voor de armen gezorgd vOor hen wordt de beurs dor rykon geopend en zorgt de overheid Maar evun hooger in de ry van do burgers ligt oen groep die nimmer gesteund worden en die ityd to lydon heeft Misschien dtt t i C3itmaal eens de aandacht ook aan deze belang yko groep wordt besteed In uiterlyk is het leven in de residentie gelyk aan anden in Innerlyk aal het nogal wat scholen Wel past het leven zich steeds meer aan by den gewyzigden toestand en zien wy met stil vertrouwen den vorderen gang van zaken tegemoet Onder in den aak vindt men echter de rekening pas wanneer de oude toestand herstjd zal zijn zal men kunnen nagaan wat thans aan aohade geleden wordt Aan da aanwezigheid van het gfoot aantal mi itairen beginnen wy te wennen Dagol jks ruVken zy uit op wandellpcht en waudeïtit Van iukwartiering lyven wy naar met zekerheid wordt gemeld wal geheel vry £ en gedeelte der scholen bly t ingei mht voor vorbigf der soldaten in de ov ge wordt in ploegen onderwys gegeven 01 dat onderwas veel resultaat zal afwarpan betwyfelen wg wel dqch bat aan wyze maatregel dat le kindatan zy het dan slechts een xieftal Bian par dag van da straat i 53e Jaargang Maandag 31 Augustus 1014 OOIIMIHE railANT i© CL ws eza d v ert©2a tieTDlsM4 v oox Cr6 u d su © aa Oaao strelceaa Verschijnt dagelijks MWfcL behalve Zou en Feeettlagen PRHS DER ADVEHTENTIÊN Van 1 5 gewonr regels met bewysnummer f 0 66 Elke n gel met 10 HU drie achtem nvulgende iilaatsingcn worden deze tegen twee berekemL Dien taanbiodingen per plaatsing van 1 5 nigcU tO 35 by vuuruitiH taling elke regel meer 6 rU Redame s f U 25 per regel Croote Miers n renden naar plaalsniimto PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem friinro ier post l W Mrl Gclllu stn erd Zundag blad I 50 Idem franco per post 1 90 Abonnfnirntcu worden dagelijks aangrnomen aan oqs Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Buckhandfl en d Postkantoren Telefoon latere 82 Uitgevers A BBINKMAN EN ZOOH Duitach vliegtooBtol boven Parijs PARIJS 30 Aug N R Crt Een Duitsch vUegtoeatel i op een hoogte van 2000 met er ovef Pwiis gevlogen en heeft tegen half t raalf hedenochtend een bom naar beneden goworpen Er is geen materieele schade aangericht De uitwerking was alleen van moreelen aard Odessa in opstand KONSTANTINOPEt 30 Aug Volgens zeer betrouwbare berichten bombardeert een Russische pantserkruiser do stad Odessa Do revolutionoiren hebbon in gomeenschap mot de militairen bloedige straatgovechten geleverd teneinde zich meester te maken van het gezag Dit bericht waaruit zou blijken dat in Odessa eon revolutie ia uitgobrokon kan slochts onder voorbehoud wordon aanvaard De strijd in de koloniijn BERLIJN De burgerlijke bevolking van Tsing ton is naar Shangai overgebracht BERLIJN De Dnitsoh koloniate troepen in Oost AfrÜfa bezetten het belangryke Engelaohf verkeerspunt Taveta In Znid Wost Afrikajbreden de Doit Bche troopen offensi op togen ïpington in Betschuavalem Kaap kolonie KEULEN 30 Aug Tussohen de Fransohe Belgische en Kngelsche krijgsgovangonen is twist uitgebroken waardoor het noodig is geworden hen naar de nationaliteiten u to zonderen Do DuitBche ïuchtvloot LONDEN 30 Aug Eenige Engelsche bladen melden dat van de 12 Zeppelin luchtschepen waarover Duitsohland beschikt nog slechts 7 bruikbaar zijn waarvan 3 voor den zeedienst en 4 voor den diepst by het trouis o zijde wortlt vornomon dat de Düitachera aan het Noorderstation te Bratiel 2 mitrailleuses hebben gnplaatBt één in de richting van do Nieuwatraat en eon in de riobting van de Kraidtuinstraat D6 Eogier plaata mag door niemand worden betreden Vttrschillende spoorwegwigaels aijn onbruikbaar gemaakt In Rijssel en Charleroi OENT 30 Ang Te Bgssel is de raat weergekeerd Te Charleroi zijn löOO burgtirs gedood l e Duitfichurs oisohen van Charleroi een oorlogschatting vanl x i hoen francs Belgische zending naar AmerikA ANTWERPEN 30 Aug l e Belgische Staatsministers Emile van de Velde de Sadeleer en Goblot dal Violla zijn met een bijzondere zending belast over Engeland naar do Vereenigde Staten vertrokken Men verwacht van dece zending een goeden uitslag zegt een der bladen ANTWERPEN 30 Aug De b jz zorr van hot Vad seint Hedenmorgen is oen gevecht begonnen by Mechelen De Belgische artillerie wns opgesteld tusschen Walhem en St KatarinaWaver De Belgischo cava lerie was lang den Brnsselschen steenweg opgeteld terwijl de Belgische hoofdmacht lan den Duffelschen steenweg oprukte De uitslag is onbekend Te Brussel is alles kalm De Duitache bezetting bedraagt GOOO man gisteren heette zij 2000 man sterk to zijn Het stadsleven heeft zijn gewoon aanzien De heeren Solvay Empain Lambert de Rothschild en Woroque waarborgen de oorlogsschatting van vijftig millioen De Duitschers hebben mitrailleurs opgesteld voor het Noordstation De mededeeling van Oentsche bladen dat drie Staatsminiaters Van de Velde socialist Ooblet d Aviela iberaal en een Katholiek hedenochtend vertrokken zouden zijn voor oen diplomatieke zending naar Amerika word niet bevestigd Hedenavond althans hoeft Van der Velde in een vergadering gesproken en is dus niet vertrokken Van der Velde daarover ondervraagd aniwoordde dat hü dienaangaande met de minste medecfeeling kon doen Zeeslag in do Noordzee V DELFZIJL 30 Aug üit de richting van het eiland Borkum wortlt dof gedreun van zwaar geachut gehoord Het bogon te kwart voor tien hodonmorgon iVennoedolijk dat voor Barkan of oei gsziua ifan Westen daarvan oen zeetólgwdrdt geleverd De Ned marine autoriteiten deelen mede dat do kanonschoten die gisteren op verschillendo plaatsen van onze kust werden gehoord niet afkomstig waren alleen van Ne leriandBche schepen die schietoefeningen hielden on zee wat indenlaad het geval was doch ook van vreemde oorlogsschepen vormoedolijk kruisers die een Vijandelijke ontmoeting haddon Het kanongebulder van laatstgenoemde schepen moet echter ton minste twaalf muien ver af zpn geweest Te Hoek van Holland en Noordwyk aan Zee is Zaterdag namiddag ook kanongebulder gehoord hetwellc ver uit zee kwam Ook word van uit Noord wijk boven de zee een watervliegtuig gezien In Oost Pruisen en aan de Ooitenrijksohe grens PETEHflBUBQ 30 Aua Pet Tel Ag Russische bron Officieel Wat de gevechten in Oost Pruisen aangaat is met een groote hoeveelheid beU goringsgeschut het Ijolog geslagen om de vestingen Thorn en Graudenz Wat het OostenrIJkscho front botrofi wordt de veldslag aan dit front mot hardnekkigheid voortgezet DoOoatenrijksche troepen die in het gouvernement Kieloe zyn samengotrolucen ziin naar den rechteroever van de Weichsel getrokken ten einde deel te nomen aan den veldslag ten Oosten van I nmberg Wij hobbon by Podhajco W00 krijgagevangonen gemaakt torwyl bovendien Te verliezen van den vyand 3000 man bedroegen Wij hebben vier kanonnen en tal van ammunitiowagens veroverd ook maakten wij 9 kanonnen buit die door den vijand atihtergelaten waren op zyn doortocht over de Zlota Li a oen tak van de Dnjestor een weinig Westwaarts van Tamopol en dicht by Podhajoe In de streek Noordelyk van Tomaszow hebben wy 1000 krygsgevangenen gemaakt BERUJN 30 Aug W B Duitsche bron Niet officieel De oorlogs correspondent van het BerlinwTagoblatt meldt dat bij groote gevechten bij Ortelsburg volgens voorloopige sehatting moor dan 30 000 Russon met vele hoogu officieren in krijgsg wi igensohap geraakt zyn I e Husson doer do Duitache troepen van 3 zijden aangevallen werden in de moerasann on meren van Masorië gedreven WEtlNEN 30 Aug W B Oostenrykiohe bron Do oorr van hei Neue Wioner Tagebl meldt uit het hoofdkwartier De roott slag die heden sinds 4 dogen in vollen gang ia staat er voor ons goed voor l e linkervlengeljjroepen rukten tegen de linie Lublin Zamovs langzaam maar zeker op ay stooton echter steeds weder op nieuw vorflchansto v anden In plaats van frootaanvallon zijn tydroovondo omtrekkingon noodzakolyk Aan 3 colonnes van hot 72e Infontorieregiment gelukte het tot oen snel uitgevoerden frontaanval te kunnen overgaan waarby 2 Russische kapiteins fl subalterno officitsron on 470 soldaten krygsgevangon wordon gemaakt Kraohtigo troepen iassohen dn Bug en do Wieprz hebben een Russische divisie van 3 zgden met goed geluk aangevallen zoodat de vyapd slechts onder bedekking van don nacht kon ontkomen De kapitein van den goneralen staf Hossman is met zijn vliogmachine gevallen on gedood Het militaire verordeningsblad publiceert juist vandaag dat kapitoin Rossmann zich bijzonder onderscheiden he ft wogens zyn byzonder dapper gjDi tegenover den v aud Het RuMiflche gezantschap te s Gravenhage ontving de volgende iultchtingen omtrent de krygsveiriohtingen van het Rtissisohe logon Do gevochten in Ooat Prui on duren voort De garnizoenen der vestingen van Torn en van Oradem netten er met een terko artilloriomachl aan deel Do Russische nanvaltonde t eweging duurt zonder ojihouden voori BERLUN 30 Aug Door Prof de Qroot die in 19U uit Loiden naar de Beriijnsche Universiteit overging is de helft an zijn salaris aan hot Duitsche Ryk afgestaan KONSTANTINOPEL 30 Aug Te Adrianopel is door onbekende oorzaak een ontzettende brand uitgebroken waardoor 700 huizen in de asch werden gelegd De Htryd duurt evenzoor voort op het goheele Oallicisoho front In dn streek van Tomachew hebbon w een duizendtal gevangenen gemaakt Ten Oosten van Tomachew is do 15de Hongaarsche divisie gmlagon en door onze troepen omsingeld gehooloregimenten geven zich ovor Ten oosten van Lomberg maakten wy drieduizend gevangenen Drieduizend andere gevangenen worden te Podgaico gemaakt FEVlLLETOBi e n gelnkkig samenlova Ie beiorgen Ij Wgrijpt HU wol niet waar Keer goud üe be4oelt dat Uissoheade eobtgenooten beftlge tooneelen clJD oorgevalleo w afb j de jaloerHcbtield de hoofdrol speelde Nu dat gulwurl In graf iyke rauUltta evoB dikwijls aU in bur gerliike Zoo is heli la dm zouter gedurende Un oorlog reiade d gravtn iiaar W eu n Zij bleef Hleobts acht dagon uit en toen zij terugkwam kon men wax gMHl xten dat zij zetnr zenuwachtig was Ihrt trok do aandacht van ons allen dal TiiJ gi f n briefwiswling inK den graaf milerhield ofschoon bij in don oorlog inee oeht m zij redon guloug had om naar7ijn loeslaad te vragen Toen de vredogetedtend ww kwam de graaf op betkasu et doch slechts voor een paar nroa Hij kwBiH s avonds en vertrok s nacbta weer nadat man en vrouw btwig getwistbadden I en votgonden dag vortoondndf gravin zich niet dien avond werd de dokU r ontboden twee dagca later non geestelijke en acht dagfat later was sy dood 74 was aan zcQUwkoons gestot Was de graal aan baar sterfM Neen bijkwam eerst toen xij begraven werd Wie was de laatMe dagen van haar lev 3i bij de grsvln Niemand dui liaar oude kamenier nle twee jaar geM m gestorven is Bleef de graaf na dm dood vaa k R vroaw b kastel dien n waar woont die man nu Hml men heeft hem erg tsklaogdlueii de graaf hem ontsloeg maar bijliad ijn Hcbaapjes al op het droge Ui Icoebt en huls in Hrflnn en is daar nueen geacht bui or T e coïumissaris chnK f e paar regel in zijn aanteekfflibopkjü en vroeg toen weer Stierf d tweiwie vrouw van den graaf niet omstreeks dien tijdf J in H ptember IR M Ri eds bi haar huwelijk b ed mevrouw erg aan zenuwaandoeningen vin in den zomer van dat jaar vermeerderde haar lijden zoodanig dat zij de koortsen niet kon door slaan T ei lde de graaf In gbcde vemtandhouding met zijn vrouw I at geloot ik wel t mbiHta totdat er eon vreemde gebmiri nis plaats had Wat wos dat voor oen gebeurtenis Vertel mij alles mipi waarde Was de gravin niet uit de familie Minsky Ja zij was oen geboren gravinMinsky ze was zner rijk Men zegt datzij era paar millloen te huwelijk meohracht en dat de graaf haar alleon trmtwde om jeIJo finandSn Ie verbetcrwi Dejonge graaf zijn zoon uit he t eerste hawelijk die bij de wedrennen verongelukte had veel g 4d opgemaakt m veel hutden nag lalen Anderen widen dat dngraaf een tweede huwelijk aanging oi aandringen van hooggeplaatst zijde Ik Neen bij keerde naar Wnennn Uvrug Zes weken later kwam hij u nig op bet kas gcL im l dU llalUuinsohi en bi t fietsje dat hij ls zijn eigen kind opvwHlde b©±j wij op efln andere minder Is langsti llHig b ts omtrent dit algenieim dat dit uil de iiewuHte Hefts O daar k aak die mij nlcl iniwzeuil Wistkind Men geloob kind getiprolen dedlsHrekking ïé Weenen maar later t graaf met haar g troawd du Iliol dat is een vrecmdv xsak mom elde 1 commiwiarls fllj wendde zlobdaarop wedtv tot Ballai m xelde r moot toch een kind van den graaf iiit dien tijd zijn want aan dal klud vermaakt hij zijn gobeolo vermogen Wat ï gt u riep de kamerdienaar verbaasd nit Wie is dit kind Waarl dal Dat jnist Is bet raadsel dat wij nog iiioetmi oplossen OeIiiMtIg Is er nog eeii middel otn tot de oploMng te gerakm Koinfan zelde de eDouolNsarls terwijl hij opstfliDd breng mij naar bet ka itwl en dien Ulij aao bij de gravin 7ij Is dezen morgen uit Woenen teruggekeerd niet waar Ja mynheer antwoordde TacebHal lal die ook opstond Ik goioof eehter dat de gravin op dit oiHIv blïk nog bezoek bs lt wiH t niet wat de waarheM ta maar tb kon wel Is nierken dat de graaf en zijn lwe d vrouw in den beginne zeer goed met elkaar omgingen en dat de gravin haar m htg nool ki II groote liefde toedrwg tol aan den winter van ISÖH tot 18fi9 dien Ie graaf bijna geheel te WacneD doorbracht Zonder zijn vrouw Zonder zijn vrouw want de gravinwas In het najaar roe haar zuster teMeran geweest en leclde vervolgens hierop het kasteel alle€ii Toen d i graal Inhet voorjaar korten tijd vóór den oorlog en paar wekra op bet kanteel doorbracbi gingen zij een weinig met elkaar om endikwijls kon men het toen d gravin aanzien dat zij geschreid had Mon sehreefdit toe aan haar brffcesteldbdid maar Ikgeloof nog altijd dat er dien winter ietsIS voorgevallen dat ces scheidsmuur tusschen man en vrouw optrok Mod celdezelfs Nu wat ffl ide men vroe deoommlssaris nier atcdi een sigaar Mnme op mijnheor Sallal laaf t o eenglaiiwijn Insehenkfln soo vertel nu all s wal go ontmit dllSiuwcJijk woo Ik ifeef n de venekertog dat onoenlghed n IurscImi den grmtf n de gravin voor mij Jnïst ven grool belang zijn 1 Wdfdt vervolgd Mmi zelde dat de graal geduren j dien winbf een Hefdeobetrekklng had aangeknoopt f a daar de gravin haar manwerkelijk benilDdo ml de jalomofabelduiet neeptwerkt IwMm on uaaeavroow m Mi