Goudsche Courant, dinsdag 1 september 1914

Mer Ui mede dtt by de groote gevechten wurin de RaiiiKhe troepen in OoetPraiien by Tannenberg Hobenstain en Ortelubarg vendagen werden volgens voorloopige raming meer dan 3o X 0 Rouei met vele booge officieren in gevangenwhap gerauten Het Wolff barean t Berlgn Mint dd 31 Ang aan de N R Crt Het groot hoorakwartier meldt In het Ooaten blnkt de reedii gemelde overwinning van bet leger van veldmaamcballc von Hindenburg van veel grooUiro iMteekenis dan aanvankeiyk kon worden vaatgenteld Hoewel nieuwe vijandelijke troepenmachten over Meidenburg aanvallen ia de nederlaag van den vijand volkomen geworden Drie legnrkorpaen xyn vernietigd Kr zijn 1X1 0 10 gevangenen gemaakt Daaronder lievinden aicb twee Rommandeerende genfiraaU Tal van kanonnen en vaandclH zijn in DBitach handen gevallen De nog in het Koordeiyk deel van OoitPruiaen itaande Runaiiiche troepen yn den terugtocht iiegonnen w g VON STKIN kwartiermeeater generaal 60 000 DoitKhm buiten gevecht geateld ANTWERPEN BI Ang Het gernoht gaat dat in de omitreken van Peronnea aan de Homme in MoordFrankrük generaal Pau r in goalaagd zon zijn om met een Hcbitterendtt krygaoporatie W OOO uitiiobeni buiten gevecht te tellen Het la onmogelijk een bevmtiging van dit gerucht te krygen Tegenspraak PETER8BURO 31 Aug Het bericht omtrent een oproer te Odonn door het Wolffbnreau on het Correnpondantinbureau ia oen afachuweHjk verziniel In Udema evenals in geheel Rusland en de grens provincies heencht volmaakte kalmte en orde Niet alleen zijn nergens ook maar de minste nngeregelilhixlnn gemold doch ook is dn criminaliteit tol op oen ongewoon Uag niveau afgenomen nameiyk tot 70 pOt gerekend naar den maatstaf vAór den oorlog Duitaohe propaganda Wy heliben reeds meermalen melding gemaakt van pro Doitsche lietoogen welke in versohillendim kring thans wo ten verspfeid o a iii de handeltcormspondentio van Duitache aan Netlerlandsche Arma s in artike lan van beroomdeDultachers als Hauptmann enz Thaiu biykl dat dit geschiedt op aaniporingen daartoe in do Dnitsohe pers tot liet Duitaohe volk gericht geiyk men o a lezen kan in do Klilniaolie Zeituug Na in een artikel getiteld Die Wahrbeit in das Aualand ar op t hebben gewezen hne in de neutrale landen on vooral in Holland allerlei verKeorde berichten omtrent Duitsohland worden verspreid vervolgt het blad ala volgt IIen hoort velen zich beklagen dat ay zich niet nuttig kunnen maken voor het vaderiand omdat zU niet mee te velde kunnen trokken Zeer ekor zullen er volen zyn die vryoi tyd hebben en niet behulpzaam kunnen zyn aan de inri htingen van weldadigheid en dorgeiyka Voor moeiiyken en inspannenden arbeid zijn velen te oud Maar wy kunnen vele Duitaohe haadalsmenschen oproepen om deel te nemen aan oen arbeid die van het grootste belang kah yn De geleerden kunnen een goed werk op zioh nemen door de relaties die zy in tyd van vreile hebben geschapen met oollega a in hot buitenland en door wlen y do intniloctueelen van de neutrale liuiden kunnon bereiken Duitscho geleerden geen morgon moogt go laten voorbygaan zonder eerst aan uw wetoiiaohappelüke vrienden in hot buitonland oen brief te hebben geschreven botreffondo do binnen en buitenland ohe toestand viui het vaderland Zoolang gg dit niot hebt gedaan kunt Se niet met een goed geweten u veriepen in da berichten welke getuigen van dn daden van onze zonen te volde Knip do intereasanlete berichten uit da bladen en sluit ze by uw brikven in Couranten vindon niet loo gnmakeiyk hun weg door het buitenland maar knipsels godaan in een enveloppe komen gomakkeUjk ov Wat wy aan het buitenland moeten geven moeten niot alleen nurbture berichten zyri maar ook stemmingstieeldon betreffende de houding van het Duitscho volk Vorgoet niet wolk een waarde zekere bewegingen in Rusland en Eng eland voor on e eigen zaak kunnen ebben Zulke bewegingen uiten zich niet als men daar slechts hoort van onze nederUgen en als de toestand in ons Und alt pieker wordt geschetst Dnilache kooplieden en geloerden die niet kunnen vechten op deze wijze kunt ge bet land van grooten dienst zyn Paryt in staat van tegenwaer gebracht De militaire gonvemenr van Parys heeft bevolen dat alle gebouwen gelegen in de rayons der forten rond Parys binnen vier dagen ontruimd en afgebroken moeten zyn Parijs u aldos mórki een Dnitsch blad op niet langer een vesting maar een versterkte provincie Reeds in 1870 was Parijs een vesting van enorme afmetingen welker forten destyds reeds een lengte van 05 K M haddon In het jaar 1870 waren de forten 3 kilometer van de eigenlyke stadsomwalling verwytlerd Deze oude forten uit het jaar 1870 zyn ook thans behouden Er zyn moderne vostingwerkeo omheen gelegd en dedce hebben een geheel moderne bewapening gekregen I veatingwerken dio in het jaar 1870 dn gehoole vesting van Pariji uitmaakten zijn thans nog slechbi de z g binnenste verdedigingslinie Aan deze linie zyn 32 nieuwe forten op oen afstand van Ui kilometer toegevoegd Was de omtrek der forten in 1870 U kilometer thans is deze ruim driemail zoo groot Het front der tielegeringatroepen bedroeg in 1870 12 mylen thanS zou dit wil men Parys geheel insluiten Mi k 40 myien beslaan Voortdurend nog wordt er aan de fortificAtios rondom Parys gearbeid daar de Kranachon Parys tot een totaal onneembare stad willen maken Het aantal kanonnen dat deze nitgestrc kte fortenlinie bergt Imdraagt zeker 3000 zoo niet meer In Oorlogstijd Aan Duitscho bladen ontleenen wy de volgende berichten Wat zegt de geschiedenis Onder dit opsohrift vinden wy oen artikel in de K ln Zeit dat wellicht ook den Hollanders interrosseeren zal Tot onze schade is in do laatste jaren zoowel door ons ala door andere landen vergeten dat Europa sedert reeds tweehonderd jaren in zyn belangen een taaie vijand heeft gehad iii Engeland Tuaaohen Engeland en Europa bestaat de gemeenschap der beschaving doch een scherpe pohtieke genatolling Dat men dit niet tydig heeft ingezien is de oorzaak geweest van volo ataattophen in Europa Tot deze ongelukken behoort ook het tegenwoordig verbond van England mot Frankryk en Rusland Dit zou vermeden zyn als men tydig had in f iezien welke groote gemeenschappeyko belangen de Kiiropeeache Htaten hebben tegen Engeland In plaats van dat men dit hooft gedaan wordt men thans weer gestald voor dan ouden toestand dat da landen van Europa onder elkiur stryd voeren en Engeland daarvan do voordoelen laat plokken Voor den Kngolschman zyn Prankrgk en Rusland nu zyn hulpInapui zy zorgen er voor dat zyn zaken in Europa op goede manier worden behartigd terwy hU ongedeerd op zyn eiland zit en de voordeelen van hun strijd naar zioh baalt Het is reeds sinds twee eenwen do Engelsche politiek weest zich steeds t wenden tegen die mogendheid die op het vaste land het sterkste is Daarby laat Engeland aich in geen enkel opzicht intluencooron doorsym S atliitin of antipathiën Maar bet ligt iep geworteld in het wezen van hot Engelsche machtsbegrip dat een sterk contingent en vooral een sterke groote mogendheid op het vasteland niet mag Ixiataan Dan zonden Engeland zyn koloniën worden ontnomen en vreemde handelaschepon zouden do vreemde zeobn ten aynen koste doorkruisen De macht van Engeland berust op de onaenigheid van Europa Dat ia reeds begonnen in 1713 met den vr de van Utrecht Toon kreeg Engeland na den Spaanaohen oorlog weUswaar een klein gebied maar zeer Iwlangryk namelük Oibraltar Uinorka en New Foundland Toen bogan Engeland met het systeem om door geheel Europa agenten te zendeu die rnim met geld konden omspringen on die zorgden dat het volk in de verBohillendo landen t volutiee begon waarby Engeland voordeel had Evenals hot oude Venotia spon het oen onzichtlwar et over Europa en weinigen hadden vermoed dat de dradon daarvan ook in deze dagen weer zichtbaar zonden worden Een ptwte en mooie oogst had Engeland by den vmle van Parijs in I7 S Toen toch vorkreeg hot Canada de meeste West Indische landen en IndiS Cana la is op de Europeesrbe velden op Duitsehe volden veroverd al willen de Engebchen dat niet erkennen Het is dan ook een feit dat men in EogeUnd eerde dan in het overige gedeelte van Enropa de belangen inzag van berichten nit andere huden De 19e eeuw d eeuw van de telegraaf en da oooranten heeft echter een Iwrichtendienst in bet leven geroepen waaraan Engeland in hoofdzaak zyn e ilitieken invloed te danken heeft et een ongekende handigheid werden detelegriuifboresoj on perabnreaux alle berichten met een Engelach tintje gekleurd en aan bat volk voorgezet op een wyze die alechts zyn domme ydciheid kon streelen De strijd tegen Napoleon bezorgde Engeland een aanwinst van land die het tot een wereldryk maakten Het had alle Fransche en HoIIandsche koloniün ingepalmd De groote gedachte van Napoleon dat aan den strijd tegen Engeland geheel Europa moest deelnemen in zHn eigen belang werd toenmaals niet begrepen In de laatste eeuw zyn de politieke belangen van Engeland en Europa hoe langer hoe meer uiteengeloopen door de steeds grooter wordende bezittingen van Engeland in Azië en Afrika In den eigenlyken zin van het woord is Engeland thans geen Enropeesche mogendboid moer Het ia een op den voorgrond trodendu vertegenwoordiger van Europeeschn Ijescbaving zonder echter direct Enropeesche belangen te hebbon Twee kleine voorbeelden uit de geschiedenis van do 19e eeuw kunnen hier wolden aangehaald Toeji het wezen der BarbarquAtaten do scheepvaart van geheel Europa bedreigde besloot Frankryk daaraan een eindo te maken doof de inname van Algiers Toen men dooH et graven van het Suez kanaal do lange vaart naar Indiü aanmerkelijk ging bekorten was hot wetlerom Kriinkryk dat bot werk met kracht ter hand nam en ook beSindigde In beide gevallen voncT men in Engeland hevig verzet en men voegde zich aan de overzydo van hot Kanaal eerst toen or niets meer aan te veranderen viel Altyd alsdealgemoene Europeesoho belangen op het spel stonden hield Engeland zich tor zyde of stelde er zich vyandelyk tegenover Wat zon er niet gewonnen züi i I men dit in geheal Europa inzag AJs da vollHren van Europa de vruch 4o yan n eigen arbeid intelligentie en do macht van hun koloniSn zelf konden genieten inplaats van het eilandenryk met steeds glooiende gouddorst te helpen om een gemakkeiyk en luxuens leven to hjden De burgemeester van Kolmar Do voormalige afgevaardige noar den Hyksdag en burgemeester van Kolmar lltnmenthal ia naar Parijs govlucht On lournal de Oenéve bericht het volgende over zyn vincht Op den 31sten Juli s avonds om 6 unr zon zyn burgemeesterschapeen einde nemen en juist dienzelfden dag ontving hy een pakket met biljetten welke aangeslagen moesten worden Deze biljetten verkondigdon dat de staat van oorlog was ingosteld en onder meer werd er m gezegd dat het ryden per automobiel verboden was De heer Blnmenthal zag natuuriyk in dat do oorlog naby was Hy liet do biljetten wel op do daarvoor aan wezen plaatsen aanplakken maar aadelyk daarna reed hn met zyn auto in razende vaart naar Menbrisach om zoo mogeiyk nog over de Zwitserache f rons te komen De oersto hindernis ie hy ontmoette was een generaal die hsm er op wees dat het rijden per auto verboden ▼ Dat iat ik niet zei de reiziger mgn zaken maken het noodzakolyk ik moot naar Bazel En na eenig gepraat goinkte hot hem te passeeren In Haubrisach werd de auto weer aangehouden Ik ben advocaat verklaart de bnrgemeeater bescheiden en ga naar Zwitserland in het belang van pen myner cliëntelen Wederom pasaeerdo hij want evenals do eerste maal had men hera vergeten naar zyn naam te vragen Da derde hindernis kwam aan de Zwitsersché grens Voorposten hielden de grens gesloten het zag er ernstig uit voor den vluchteling Wederom gaf hy voor advocaat te zyn Men verlangde dat hy zich legitimeerde Hy neemt kalm zyn papieren en duwt zo oen oud ofticior die ze toch niet lezen kan onder den ne a Ook nu weer laat men de auto door NanweUjka is de wagen de grens gopaasoerd of Elzas ior i die in de buurt zyn herkennen den reiziger en roepon Kyk dat is do burgemeester van Kolmar De heer Blnmenthal Het was hoog tyd Veertig meter eerder en deze uitroepen waren den Elzasaer hiirgemees er noodlottig geword p Wat een modem reuzenleger gebruikt In den modernen oorlog z n alle afmetingen zoo reusachtig vergroot by vroeger vergeleken dat men als zy in nuchtere getallen overgebracht worden haast duizelig wordt Bijzonder ioteraasant zyn de getallen die men krygt als men de levensmiddelen noodig voor een modern leger berekent H Thurn h pft eenigen tyd geleden hieromtrent oenige oyfers gegevaa die thans bijzonder belangryk zgn Men schat het dageUjksch verbruik van lederen man op 1150 gr en wel 7fi0 gram brrjod 200 gram vleeschconserven 150 gram geconserveerde groenten 25 gram koffie en evenveel zout leder paard verbruikt per dag 6 K O haver 2 5 K U hooi en 1 5 K O ander voer ï n leger van ÖO OOO man waartoe 20 000 paarden behooren heeft agelyks 57 700 K O aan levensmiddelen noodig terwijl hot gebruik dor paarden 200 000 K G bedraagt In den modernen zin kan men een troep van 50 000 man nauwelyks een leger noemen Een leger van 150 000 man met de bybehoorende paarden gebruikt por dag 172 500 K O voor de mensohen en 772 600 K G voor de paarden Men ziet het in zekeren zin zyn deze rouzehgetallen een waarborg voor den korten duur der moderne oorlogen de natuur zelf verbiedt hot Kiekjes van de Grens t Ah op 4 4 n Zalcrilog dat Ik mijn locïü magn it grenzen Iregon niiH öm nflt ni iiKfi wat niet atgeneuful worden mag maar otu Indrukken b vcrUraelcn over on KOU bijxondt re U et tand ala thans ttijna overal tangM onze grenxen betrtaat en liiot t oog op het ïu ataat van beleg verklaren van tal van greDapIaat rn er niet minder bijzonder op xal worilin Vm dat trol goed nl dat bet juitit en Zaterdag wa want velen zeer veel iiiilitairpn vooral reizen dan inet verlol even naar hui naar vrouwen en kinderen In tHii der vroege treinen uit de iioofd itad zat dan ook een jongis moeder met liaar kind e n meiii e van 3 4 jaar lilijkliaar op weg naar vader l Bt bleek uit hel gel alil el Aan het eerstvolgende lalion Htapte moeder dan ook uit vlug zoo haastig dat er zelf het klnderiiianteltje bij vergeten werd en hij papa y eker ftl zeer vroeg uit een der oiuliggendt stelllnglorten naar de gtad gekomen Htflnd jiiifil voor de coupé Daar l ie klonk het onmiddellijk en oen oogenbllk later werd er p n zeer o m pgetlid tuflscheu het hereonlgde ouderpaar Maar zus herkende in den gebruinden griJHgeunIforniden kapitein vader niet iiii er en keek eer Iteduuwd omlaagnaar die mooie pot Ik heb ook gexien hoo kranig onzsjonge ofdcteren er kunnen uitzien aU zewillen nil nu heel Nederland het ooggovwttigd heelt op het leger Ze zien erhier en daar uit om door een ringetjete halen maar veut om er direct oplo te stormen iJe kordate nieuwe petten staan de jonge officieren goed vendl liollandmhe reed zeer gebruinde gezichten In zekere lelne otftd waar veel veld ligt trof t mij dat er zulke Hturdv l o v bij jiijn Ze stappen inhun breed geplooide rij pantalons en glimmende IteenMukken door de Btraton enover de Htatlonperrons evon lelflM wiiHt a n ik dat na den eerstra Balkanoorlog de Servische officieren te Belgrado zagdoen Jammer dat In normale tijden dlo strauh itie ponturen en kleedzaine uolformen zoo wnel verwisseld worden voor de posUekjen Vooral do HoIIandsche melHJes zullen dkt Ijetreurent Maar er zijn ook vele bestoven unt foruK n te zien Daarvoor mo rt mon de velden op de wegen langs fioo zag ik tusschen de kleine hiert oven Iwdoelde stad die Ik X noemen zal ee ï zocdorp zeer veel schildwachten hij alle wegen en kruispunten staan Officieren wit bestoven tuften heen on weer en allf zag er oraaUg uU er was ook julüt t was nog steeds dim Zaterdag kanongebulder op zee gehoord Maar in hK zM rpje was t en bleef t het doodgewone rusUg beweeg vao slenterende starende vlsscheralul on t gewone ttrandgedoe van onk e badgast Daar dicht hij achter de duineo lag bliJkbuT n groote hoeveelheid militairen ingekwartierd Kn als men nu meent dat ledere soldaat zijn aardspp co zelf moet srhillen dan vergist men zich want vele landriverdedigers lagen daar op bet pleintje van de dorpsschool rustig te kijkm hoe een aantal dorps vrouwtjes en metsje aan het jassen war i Genoe elijk tafereel van primitief militaire piCHoic ruf itg landeiyk ongevaarlijk In In een zeer gnxrte stad waar Zondagochtend in tegenatelUnf met de hootéHtail de straten leer druk bewandeld worden trok tefm 12 uur s middags tm i volle muzi een troep van circa 2 0 bruin geonlformde vrijwilligers over het hoofdpleUt toegejuicht door de nlenigte In marscbtempo slopen de khuken In het Wilhelmus hoog op tasachea en langu de g Muwen en txader de spoorvit iicint Dot was opwcttend en goed Want t Tolk wil omdat het mozlkaal van hort is in deze tUden niet heelomool gespeend worden vu mo ek Dat rijn n aigeaUjlc Tierkapto Nederlandtoc fran tirears boards ttc een boltoa Mi u aat ne opnorkcB l anQ I was ecB i aehe ti Mciek Iioonü in die wetr groate atmi waarim aaders het TraohtferiJ de ttsmRuiiea het kettinggeramiael m het aaarm gedreoa tan den weretdhandel allea overstemt SlTiTi ervl Jtxa cSL BritBch oordeel over Nedeilands leger De Daily News wydt eentge opmerkingen aan de taak van Nederland oo zyn leger van zessen klaar to houden zonder dat hot meestrydt terwyl de geheele wereld aan het vechten is Die taak is nog nooit op zulk een schaal aan eenig land opgelegd en die toestand van gewapende neutraliteit in geen kleinigheid is een toestand die misschien even pynlyk i als de oorlogstoestand zelf Aan de grenzen soms 80 en meer K M verwyderd van een Nederlandsche stad van eenigo beteekenis liggen een kwart millioen mannen te wachten Het is een aantal half zoo groot als dat van het Engelsche expeditieleger dat gevoed gekleed en in goeden stsat moet worden gehouden door een bevolking die slechts één zesde is van die van Engeland en Wales Het u een leger dat niets beeft te doen als toekyken t kan geen zegepralen vieren geen heldendaden verrichten en in den letterlyken zin van het woord is er zelfs geen vyand naar wien het kan kyken Nederland heeft op het oogenblik geen enkelen vyand Ik betwyfel zegt de schryver in de Daily News of de geschiedenis een enkel geval kent als dit van dit groote waakzame leger dat als een pylspits mylenver gedreven is in het hart van de twoo rijken die nu door den oorlog zyn aangetast van Antwerpen tot Aken en van Aken tot Emden Het is een leger des vredes een contradiction dans les terines En dit leger dat steeds in gevaar verkeert en nooit wordt opgeroepen tot den stryd moet in een staat van volslagen oorlog en geschiktheid gehouden worden zes maanden lang en wellicht langer Ik geloof dat ala er een natie in de wereld bestaat die dit kan doen is het de Nederlandsche doch het is een taak die wel baast bovenmenschelijk lykt Onophoudeiyke waakzaamheid byna even groot als ze zou wezen wanneer het land we koUjk in oorlog gewikkeld ware niMt dag en nacht betracht worden Allsea wie zooals joprnalisten soms ooit beproefd hooft onopboodeiyk waakzaam te wezen zeg maar twaalf uur lang en toch zyn zenuwen in bodwang te houden weet wat het boteekent Men krygt een neiging om onverschillig te worden of overspannen en in dit geval zouden beide toestanden evon gevaarlyk wezen Zonuwochtigheid op de Nederlandsche grens te middernacht kan de eerste stap wezen om den volgenden middag de hol los te laten Onveraohilligbeid van een enkel regiment kan hot gaatje in den dijk worden waardoor de zee binnenstroomt De Staatsloterg In verband met verschillende looze geruchten diene dat het uitstel van de trekking der 2e klasse van deStaatslotery alleen ten doel had do houders der klassikale loten niet te benadeelen Het zou mogoUjk zyn dat dezen door goldeUjke omstandigheden of afwezigheid ten gevolge der mobilisotie moesten verzuimen hun lot in te wisselen Uiterlyk 3 dagen vóór de trekking der volgende klasse moeten de loten zooals men weet ingewisseld worden Gebeurt dit nie dan verliezen de houders het recht tot verwisselingen krygt de coUooteur de vrye beschikking over het lot Vandaar werd do trekkingsdag voor de 2e klasse uitgesteld waardoor tevens de verwisselingstarmyn is verlengd Vpnnelding verdient voorts nog dat op den dag waarop de ver uivmg werd afgekondigd toch slechts een vyfdo der klassikale loten nog met verwisseld was Don volgenden dag zou de verwisselings tarmyn verstreken zyn Nederlanders in België De oorlogscorrespondent van De Maasbode sohryft De Bmsselaars hebben absoluut party gekozen tegen alle daar vertoevende Noderlandschen werklieden on neringdoenden wordt het leven m Brussel totaal onmogelgk gemaakt Onze Minister van Bnitenlandscto Zaken heeft krachtige financioelo hulp voor hen toegeaogd terwyl do Bd sche gezant te s Qravenhage oen poot communiqué ten spoedigste naar Brussel heeft ge onden waarin omschi ven zyn geworden de goede dienste op ied van liefdadigheid ondw stenning en verpleging aan duizenden e vluchtelingen bewezen en de Belgen aangemaand wor j vooral geen waarde te willen hoch j aan verspreide verhalen als zonde ff wotraliteit van Nederland geachon syo door het doortrekken van Ke troepen Wêb kunnen nu hopen dat een en aanleiding zal geven dat de 0 la van Nederlanders te Brussel IMBOver de Belgen wederom als vei Ig zoo worden beschouwd Da Belgen en onze Koningin iia H M de Koningin is toegefllin het volgend telegram Tweehonderd vier en dertig BelMzlie vluchtelingen ten diepste ontfoigi over de gevoelens van deelneming kan bewezen godurendo hunno reis na Eysden tot Oldebroek en hunne Mtvangst en goede huisvesting aldaar ionen de eerbiedige vryheid om Hare Majesteit hunne gevoelens van algehoogste dankbaarheid nit te ttiétken j Belgisch Pastoor uit Mouland thans te Oldobroek in hot vluchtoord onder Doctor Hendrik Mulder Amerika en onze Koningin Aan H M Wilhelmina Koningin 4v Nederlanden is gisteren uit de hfitie van de Vereenigde Btaten van Aaerika de volgende in hot Engelach telde brief gericht Mevrouw De vele Amerikanen die veilig en ilnkkig zyn in Uwer Majesteits land in deze moelyke tyden wenschon hun erkentoUjkheid to betuigen voor do rriendelyke gastvryheid welke zy in kat onzijdige Nederland gonietnn Zij Ueden Uwe Majesteit hunne oprechte to diepgevoelde goode wonschcn aan bij gologonheid dat Uwer Majesteits geboortedag met zooveel gotrouwheid en trots door geheel de bovolkingdes Juds wordt herdacht on zy bidden dat Ood Uwe Majesteit on uw vry ind in vrede en voorspoed on in oere Koge bewaren w g HENRY VAN DYKE Amorikaansch gezant in Nederland W G van Nouhuys f Te s Gravenhosn is in den o uderdom ran 60 jaar overleden de heer W G a Nouhuys letterkoadige oud lei rkundig medewerkor on tooneolcriti van hot Vadnrland IHTATEN GENERAAL TWEEDE KAMER Vergailering van 31 Aug 1914 n m IV2 uur itt r Mr U OoetnaD tiorgoHitu Verjaardag van II M do K o n i n g i n De voorzitter zegt zich van aetel verheffend ongeveer hot vol pude 11 ijne Hoeren Na zich het bijzon tofi feit voordoet dat de Kamer op èl Aagustua bijeenkomt past het ons BD woord van eerbiedige htild te tffengen aim H M do Koningin die Iwden verja rt Hedenmorgen was ik neds in de gelegenheid persoonlyk dese aan te bieden waarbij H M ver kUarde het bgzonder te waardeerep dat de Kamer in deze moeilijke dagen met terzijdestelling van alle partijscha eringen blijk gai van groote eenIracht en eensgezindheid Dit zal Baar een aansporing te meer zijn oor de vervalling harer plichten en foor de bevordering met alle kracht fi in Haar is van de belangen des luds en van het Haar dierbare Nederluidiiche volk Deze verklaring zal nw ifiw waardeering vinden Al is deze dag niet tot een feestifcg gemaakt wij gevoelen toch allen r dan anders hoezeer de band die verbindt aan Vostenhuis en door kzotg en de moeilijkhedeif welke wy ék doormaken en door wyze waarop l H is opgetreden nauwer is toege Hiet alleen erkentelijk zijn wij maar trotsch dat wy in deze dagen Vtiiiwaar Toor de rampen van den ooriog gespaard den nood daarvan Mb ernstig ondervinden aan het d hebben een Vorstin die zooveel 4ott tot leniging van diefi nood en lelf het initiatiatief nam om rond nch te scharen mannen en vton fi uit alle kringen teneinde daarvoor Hun te werken Hoge de bede dat het kanongebal zeor spoedig moge verstommen Wrvuld worden en moge ons volk het Worrecht te beurt vallen nog vele vele jaren gerogeerd te worden loor een Koningin die zichzelf ge ddtig gevoelt wanneer zij ziet dat i t kleine volk datgene doet waarin Ma klein volk groot kan zgn Leve de Koningin Na deze wooMen weerklink een driewerf Leve de Koningin De Minister van Binnenlandsehe Slaken de heer Cort van der Linden sluit zich gaarne aan bij deze woorden Niemand beter dan de Uegeering kan beseffen welk een onwaardeerbaar voorrecht het is dat H M een verheven voorbeeld is voor ons allen De Regeering hoopt dat Zij nog vele jaren en in betwe tijden voor ons volk gepaard zal blijven Bravo s De Kamer gaat hierna over in de afdeelingen tot onderzoek van heft spoedeischend wetsontwerp Amnestie vnleeoing voor desertw by het Kol leger 1 Aug 1914 Na heropening doet de commiesgriffier voorlezing van het eindverslag waaruit blijkt dat geen opmerkingen zijn gemaakt De Minister van Koloniën brengt nog een redactiewijziging aan Benrswet Aan de orde kwam daarna do behandeling van het ontwerp bepalingen betreffende den geld en fondsenhandel in de t nwoordige omstandigheden De heer Marchant opperde eenige zakelijke bezwaren bg art 6 herbeleening by prolongatie Spr schetste het systeem van geldbelegging en prolongatie Waar tot dnsverre een bankier die het onderpand tot dek ng van u hulden van derden gebruikt zioh schuldig maakt aan verduistering daar geeft dit ontwerp hem absolutie Spr hoopte dat de Minister dit ontwerp zal wijzigen dat onrecht sanctioneert on toelaat wat misdadig is De beeren Rutgers en Van N i s p e n maakten eveneens enkele opmerkingen Döheer deSavornin Lohman vindt de usance van het ontwerp zoor verderfelijk maar noodgedwongen zal men er toe moeten overgaan De M i n i s t o r de heer T r e u b boantwoorddo de sprekers en zette de beteekenis van art ti nader uiteen De beswaren van des Marchant kent de Min ten volle Wel is art C in t belang van de geldgevers maar daar tegenover staat dat volo bepalingen in hun nadeel zijn Do onrechtmatigheid begonnen bij het sluiten der beurs door de geldnemers maakt het noodzakelijk dat de geldgevers geholpen moeten worden De heeren Rutgers en Marchant replicoerden waarna art 6 z h st werd goed keurd Eveneens de art 7 8 9 en 10 Het wetsontwerp werd daarna mot algemeene stemmen aangenomen Aan de orde de behandeling van het ontwerp houdende bepalingen strekkende om don rechter do gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeihjkheden tengevolge van de tegenwoordigo buitengewone omstandigheden Door de heeren M e n d e I s en Limburg werden enkele inlichtingen gevraagd waarna het ontwerp z h st werd goedgekeurd De vergadering ging daarna tot nadere bijeenroeping uiteen Stadsnieuws GOUDA 1 September Rijks H B S Tot leeraar inde Engelsche taal aan de Hijks II B S alhier is benoemd de hoer A Speyer te Amsterdam Rijkill BTa Voor het 2e toelatingsexamen aan de Rijks U B 8 alhier dat Maandag a s en volgende dagen afgrmomen zal worden in do Handetscnnns hebben zich voor de verschillende klasse 26 candidaten aangegeven Het begin der lessen zal nader bekend geraakt worden Gedurende de maand Augustus zijn in de Spaar en Hulpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 56 posten f 3756 47 Bygeschreven rente y6 63 f 3763 10 Terugbetaling in 6 posten 33622 94 Meer terugbetaald dap ingelegd f 29859 y Aan het oinde dermaand Juli was tenname der Inleggers ingeschreven 665060 21 Vi Zoodat hun tegoed ultimo Augs bedroeg f G2 200 37 In den loop der oiannd Auimstus zijn 4 nttawe boekjes afgegeveff 2 afge loopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 7 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Aogs 25ül boekjes in omloop waren Collecte Militair Tehnis Naar wij vernemen heelt de oollectOf gisteren gehouden ten behoeve van bet Militair Tehuis f 202 opgebracht Gedurende de maand Augustus wer den in de Volksga kenken alhier verbruikt In de zaal 2126 portion Afgehaald 403 Totaal 2526 i i portion Gedurende de maand Augs zijn door de Mallegatsluis geschut 0 2 schepen met wn inhoud van 202854 M en 914 stoomwïhepen inhoudende 81294 M totaal dus 341C vaartuigen met 344148 M inhoud en 5 houtvlotten uitmakende 10 koppels Gemeenteraadsvergadering In de hedennamiddag ehonden vergadering van den goneenteraftd welke werd bijgewoond door alle leden uitgenomen de heer I van der Want die door ongesteldheid verhinderd was was aan de orde de benoeming van twee wethouders ter voorziening in de periodieke aftreding van de heeren J van Galen en C W van de Volde Bij stemming voor de vacature van Galen werden uitgebracht 18 stemmen waarvan verkregen de hoeren J van ii len 12 A j IJsselstyn Azn 3 J L van Eijk en W Bokhoven 1 terwijl 1 stem in blanco was uitgebracht zoodat herbenoemd is de heer J VAN GALEN Bij de stemming voor de vacaturevan do Velde werden uitgebracht 18 St waarvan vorkregen de heeren C W van de Velde 13 W Bokhoven 1 terwijl 4 st in blanco waren uitgebracht zoodat herbenoemd is de heer C W VAN DE VELÖE De heeren van Gaten on van de Velde namen onder dankzegging voor het in hen gestelde vertrouwon hunne herbenoeming aan Vervolgens werden benoemd tot loden der Commmissie voor dp Strafverordeningen de aftredenden do heeren de Jong van dor Ree Jongenburger on van Veen tot leden der CommissU van bijstand in het beheer van het OMaOGntA j tmsioenfonds de aftredenlEn dft h èrtron Prince en van der Torren tot leden dor Oommissie van bystand in het beheer der gemeentelichtfabrieken de aftredenden de heeren Bokhoven Muylw gk en Van der Roe tot leden der Commissie van bijstand in het beheer der gomoentewtH kon de heeren Bokhoven VtOi der Ree en Muyiwijk tot leden der Commissie van onderzoek van bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1914 de heeren Van dor liee en Van dor Want tot lid de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwys do heer J de Bruyne tot tijdelijk leeraar aan de school v g L o No 4 de heer P J Bijlo te Barwoutswaarder tot leeraar in de Eng Taal aan het Gymnasium de heer A Sp er benoemd leeraar in do £ og Taal aan R H B 3 alhier De afdalingen voor het onddr oek der ontwerpbegcooting der Gezneonte voor 1915 werden getrokken De rekening over het dienstjaar 1913 werd goedgekeurd Vastgesteld werden de begrooting van de Bank van Leening sluitend tot een bedrag van f 934 X de begit oiingen van het Hoffmansgestioht sluitend met een l edrag van f 9736 50 van de Volksgaarkeuken sluitend met een bedrag van f 7400 van het Burgerlijk Armbestuur slaitend met een totaal van f 8790 met onder de ontvangsten gemeente RulMiidies van f 750 voor personeel en van f 5124 voor andere uitgaven van het Israël Armbestuur sluitend met een bedrag van f 1578 24 met onder de ontvangsten een gemeente subsidie van f SCö van het van Iterson Ziekenhuis sluitend met f 26100 waaronder gemeente subsidies van f 2737 25 voor personeel en van f 8262 75 voor andere uitgaven v in h St Csth Gasthuis sluitend met f 10511 45 met gemeentesubsidies van f 1525 voor personeel en f 2162 45 voor andere uitgaven van het St Elisabeth Gasthuis of Oude Vroawenbuis sluitend met f6862 50 met gemeentesubsidies van f 925 voor personeel en f 3045 81 voor Euadere uitgaven etf van bet Wees en Aelemoeseniershnis sluitend in totaal met f 161068 81 waaronder gemeente sabsidtes van f2150 en f5644 51 Zonder stemming werd besloten de invoering vtn den keuringsdienst oen jaar uit te stellen By de behandeling van het voorstel betreffende den reinigingsdienst om dttxaa te nemen in eigen beheer gaf de heer van der Torren in overw ng by aanneming van dit voorstel de dienst te beheeren ab eei afsonderlyk bedryf en daarvoor een commissie van bijstand in te stellen Na beantwoording door den Voorzitter dat deze tak van dienst als afzonderlek bedrijf zal gelden en dat de benoemmg van oen commissie als door d n heer van der Torren bedoeld slochts kan gcwohieden op voorstel van B en W werd het voorstel z st aangenomen Van af 1 Jan 1915 komt dus de reinigingsdienst vtm Gouda in eigen lieheer bij do gemeente Door de politie is alhier aangehouden een mmderjarige uit Rotterdam afkomstig Onder politie geleide is deze minderjarige naar Rottu am overgebracht Begrafenis R Leopold f Hedenmorgen 11 uur heeft op de algemoeno begraafplaats ter aardebestelling plaats gehad van het stoffelyk overschot van don heer R Leopold in leven oud hoofti eener school en directeur der Ryks Nomuallessen alhier In den stoet gingen de hoofden van scholen en leeraren der Ryks Normaalschool terwijl aan de groeve vele onderwyzers oudleerlingen en leerlingen van den overledene de laatste oer biezen By het graf sprak de heer J G Kropman oud hoofd eener R K school alhier woorden van groote waardeering jegens den overledene die hy èn om zyn capaciteiten n om zijn vriendschap hoog heeft gehouden Ook namens den districts on den arrendissementsschoold zienor de hh Boswyk en Poutsma die wegens ambtsbezigheden verhinderd waren bier te zyn getuigde hy daarvan Vooral den hoer Boswyk deed het leed hier aan de groeve niet zelf tegenwoordig te kunnen zyn Daarna nam de heer B P van Citteft in waardeerendo woorden afscheid van zyn gooden vriend Een broeder vaff den overledenedankte allen die door hnfino tegenwoordigheid v n hunne do npmlng doden blylEön Laatste Inrichten De Nieuwe Gazet deelt mode dat de Amerikaansche consul aan le regeering van de Vereenigde Staten oen uitvoerig telegram zond over de gruwelen die de Daitschem in Bolgié hebben bedreven ANTWERI EN De President van de Vereenigde Staten van NoordAmerika de heer Wilson heeft aan keizer Wilhelm een tologram gezonden waarin hy meedeelt datfandien Duitsohland zoo voortgaat de steden tn Uetgiü te vernielen en oorlogsschattingtm to heffen de Vereenigde Staten oen milliard francs belasting zal heffon van de in Amerika verbTyvende Duitschers en de Duitsehe instellingen ten einde BelgiÖ schadeloos te stellen ANTWERPEN De voriiohting in Brussel op straat is tot op de helft teruggebracht De stad ziet er niot aanlokkelijk uit Na 8 uur rüdt geen tram meer De uitvoer van alcohol is verboden eveneens van groenten en fruit PARIJS Gemeld wordt dat in het Fransche leger 15000 tot 20000 priesters dienen WEENEN OfBcieoi Een geweldige stryd wordt gevoerd in Oost GaliciJf De Oostenrij ksche troepen komen steeds vooruit Do Rnssisoho infanterie is dapper maar schiet slecht BERLIJN Officieel De Duitsehe autoriteiten bereiden een onderzoek voor omtrent het beurde te Leuven Het resultaat zal worden bekend gemaakt BERLIJN De toeboreidsolen voor de belegering van Antwerpen gaan voort De 22 forten zyn niet alle gereed op vele forten ontbreken nog kanonnen De omtrek van de verdubbelde fortealinie bedraggt 100 kilonjeter Voor de belegering zullen 100000 man noodig zyn Het garnizoen is door de velen die uitgevJien zjjn belangryk verzwakt De berichten dat Engelsche troepen de Belgm ter hulp zullen komen vindt geen geloof omda de Kngelschen door de ncmtritle wateren van Nederland zonden moeten komen Onder het bereik van Antwerpen stai reeds hei zware Duitsehe b egeringsgeachut WEENtlN 31 Aug Aartshertog Joiof die gisteren van het Oostelyk oorlogatooneel hier ter stede is aangekomen verklaarde naar aanleiding van de geruchten van lyn verwonding dat hg ongedeerd is Alleen werd zyn mantel op een aantal plaatsen door schrapnel kogels doorboord Alg Hbld ViVNTWERPEN De beaetüng van Bnwsel door de Daitschers duurt voort Generaal von Arnim ia vervangen door generaal von Jakowski Deze bewoont het Paleis der Natio teiwyl zyne ofHeieren hun intrek hebben genomen in de verschillende Ministerieole gebouwen Het stadhuis is bestemd voor den Groothertog van MecJclenburg Het park is gesloten De ambtenaren hebbon vryen toegang door de Beyaertsstraat naar hunne bureaux Niemand is er op geateld om te werken onder de bajonetten van de Pruisische soldaten die in de gangen van het Stadhuis slapen en de bureaux doorkruisen XHstermorgen hebben de Duitschers een plakkaat doen aanplakken zoo hoog dat niemand het plakkaat kou aftrekken Officieel wem vermeld de Duitacho overwinning in den Elzas waarschijiilyk om de berichten in de EngeUrhc kranten tegen te spreken Niemand echter hecht er geloof aan Kaast die plakaten hangt er eert vait burgemeester Max waarin de bevolking gesmeekt wordt niet de minste wandaad of beschadiging te verrichten ANTWERPEN Oistert n heeft mon de draden van de Duitsehe telefoon in do Nieuwestraat en in de Kruidtuinstraat doorgesneden waarop generaal von Jakowski een proclamatie deed bekend maken waarin gtmegd wordt d t indien zich euo iets nogmaals voordoe l t eide wyken verwoest zouden worden Burgomeestitr Max smeekt dan ook de bevolking zulke dadon aohtorwege te laten ANTWERPEN Te Koninshyokt zyn vele vluchtelingen teruggokoord enkelen kwamen tuin zonder klecren Nu de Dnitsfhers uit dn buurt ztjn ziet men de monschon als wilde dieren uit bosch en struiken te voorscbyn komen A VfWP RPFN IhttWn hi ft ntfiffln haro kintierm op hun r tR naar i ng tamt vi rfti i lil Kontnfrln Kal lilancn cnki lo dBgm njur Antw rp ii t ni tkpfirnn OlMt ruiorg ii liMtlKiri d Duit nrhiTH Mccttolfn 0 ml niw Ki lKMiil rd i ril In Ir knrk Notre Itaiim ift Iwi Mohooun iu koHtIjftre HchlIdtTij van UuIhtiik vir woQHl Men K4 gt dat 11 0 KX KuMMCti op dr f ransRhItcIglHchc kiiMtt n xitHfii landfi t n Inde ht i tcgt r der vi r w nd int n U vcritU rkcn IIvi üpmih wordt nfwfA iSai In i i oumlri kcn van l Ari iim tt n raal Pau or lu gfNlaagd U fiO OOO HiitlMsbera IttiUon Rcvprht U sUillm Wothoudonil enoeming Amsterdam Men seint ons In do hedenmiddag gBhondmt roadsvergadering is tot wothoudnr bmioemd de hoer W lï Vliegen voorzittJT van do fl D A P Telegrafiscli Weerberidit van het Koninklijk Moteriologisob Institunt te DE BU DT Hoogste baromnterstand 772 9 te Helder laagste stand 763 3 te llapn randa Verwachting tot don volgendon dag Zwakke tot mati oostelijke t t noordolyko wind licht tot half Imwolkt droog weer zelfde temperatuur MARKTBERICHTEN Veomorkt Rotterdam Vette Otien on Koeien gmde unvoer prijzen waren voor late kw 41 2o 35 en Oe 3 2 cent lor half kilo Uagere Ormen Uolkvoo en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goodo onnvoor tite kw 27 2o 24 3e 20 oont per hoW kilo Stieren goede aanvoer Isto kw 34 2e 30 3e 26 cent por half kilo Handel en omzet ala vorigo week BrR ïERLIJKE STAND OEBORKN 9 Ang Arie z v C Verwoij en A M d Knecht Janaje lletertje d v J van der Stairo en T Plok Maria Cornelia d v y A Taijthol on H W van der Poat OVERLEDEN 29 Ang Hoelof Leopold geh mot M Veldman 72 j 31 tUUegonda WiUemina van Amerongen 32 j Abraham Uabri do I euw wedr v U E Monooch 71 j