Goudsche Courant, woensdag 2 september 1914

Koninklijk Nationaal lÜeuncomité 1914 t s Bra wsluig Pjjdragen voor bovengenoemd Steun Mpaité worden door ons in ontvangst nomen en aan den algemeenen Bnningmeestor toegezonddn Ingekcmen is Van de collecte in de Ned Ilerv brk te Moordrecht f 19 25 DE ADMINISTRATIE De Oorlog Kort Overzictit Het bhjki thAHH dat Inderdaad d KusMS In t oflt PruiBon two gewddlgu aedorhMg hflilicn gcledou Volgens dn laatste Inrichtfn aan welka t etrouwt aartieid nn Irxwaarlijk mwr kan wordon getwijfeld Kijii 7U UUU HuBaen krijgitgevangen ge Vkaakt en lHH t dat Uui Bltiche leger z n arliUiTio geheel verloren I e Uiiasen xijo blijkbaar in twee geé him tn Ooat f ruiaoti hun operaties beyuuoen Het eene l ger dat bij Kydkühim en Htalluponen de buitüche greni La tvergegaan en bet uidere leger dat zulieiijker litj t k ldau Daltscbland in binnengrvBllen t it zuidelijltc leger nu sohijnt de groot Dudtirlaas te babbea gelodün elke door het Üuilsche leger onder ge Von Ilcndenburg Is toegebracht t nu het Noorderifger in vei band met nederlaag zich uit zijn Ingunouicu ïllingen terugtrekt Tilsit i door de isson Itezot en van Konigeberg werd Izeiidc gemold is nog niet juiHt te ilw We wordt gffliietd dat het leger iek teneinde hot gevaar van omtrekken Ik ontgaan naar Rusland lerugktMsrt doch ventigd iB dit nieU In ialiclë wordt waar de OostenrijkRhe en Itutwiache Ittger sinds dagen Hneen In verwoeden strijd tegenover elfcftar op een front van meer dan 34X K M breedte Volgens de t crichten zijn ar ca 2 millioen strijderB in het veld welkp elkaar met wisselend nuccefl bekiksipen Het elnd rosultaat van dez in ontMtenden nlrijd In nog niet gemeld Aan de Fransche grenzen trekt het Franttchl ngelHche leg r langzaam terug vi end voor de IJuftscherH die flgsel Maubegge Longwy en Manonvillors Ix zel kebben l p DultHche troepen welke aan hot in Belgifi zijnde leger z jn onttrokken zijn tolgcns sonmilge tterlchten niet bestemd om atetm te geven aan het iJultsohe leger ia OostPruisen doch zouden moeten diotm tot veftiterking van de troepmmacht jl Maar ge hebt niet opgemerkt dal deze We Blecbtfl een deel van de diepte inISemt Kijk hier achter blijft nog wel Wi voet ruhiite over Ik zou me erg mgtesen als wij dat geheime vak hior vond n Och licht eens hij met do Uars Hii haalde uit zijn zak een kleine kaars I TDorschijn sl die aan pb nu hield lifiuma die bij de opening Hal daar Wbben we het alt riep hij uit Ziet W dat wllU knopje Ben lichte druk i uux p zal zijn geheim toonen Hy drukte op het knopje maar wat nu l de voldeed niet aan zijne verwach Em deurtje spnmg open on nu hij pen ander deurtje onmiddellijk wachter Dit tweede deurtje wy ge lotiin met een aïot waarop gegraveerd Roer mij niet aan Dat Ia een verraiwinK A de baron Kijk ms hier Roer mij i t aan aan die waarachuwing zollen we ons w toren Maar ik rie geen Iwitei B t ge nergenfi em kleinen sleutel ge ifwden Ne Va toch is allen goed door dit Wel weH Dat to vreemd Vm Dr Van Rooy vertelt van zijn wedervaren in België Ife toet gfng indelowt alwluirltniil TWflTolk artiU rie n eevaleri soms icrooliuubtttanws er tuMclwa Ja dat WM ook frappaat WIJ U i4 m vóér inN aaiboUuinegebouw in onie wltUi HoodgKfuiiiia wm ea touu do boofdauilmlafici laficivao d IttxiüKbtrTH laagiK oqm giiig fcaf d commandaal vim aetit rw arui et a kort coiuiuaDdo t n l Mler n van d ainfwlaiic Kiac hoold rflclita aaar ooa gekeerd Hlraai voorltij I a duel van de troep u m AvoaA had de Dailaehe Inteadaa reeda tiealt ran Bro w I g aoni ii r wtM lilnuen twee uar e n telefoonvert tadiag Relegd eel gpverfde palen Htondea langH de élralen verbonden door de telefoonilradon en tilj elke paal een cblldwaetil Dverlfena waa Uruaael toen al een ludlaebe atad Voor alle aaM i at n ollleieren en die deden wel wal uiiuneod met hun lachen en veel lo bard arabii de kellnera voor clch alloen elacha en bun arrogant ktjken Hen volgeaden morgen waa t heele kaiup hier wei r weg itcblll trend 1 uok loo n legeropniaraeh waarlHiven een maa vlleguiaehlnia aldoor roeeiweelt i n kleurige llcblkogela llnke iiu rechte I It erpi algnalen voor de troepen Jledaa ook trouw naar deae teekana kun iwenkil gen uitvoeren Ik baolde dat dit leger een wraie rellelkaarl van lelgM en Noord tyinkrijk u vo Tt waarop de oHicleren de pinHen nagaan Het waa een wonder de uitruatlngen Ie alen Ik heli tueenoalen rauNch van ewonde llnltacW aoldaten getnventarl eerd en vond daarin allea nhniw en l vlg In eiken ranJMl liUvoorlneld i en duidelijk kaanie vaa lleIgU en Frankrijk In eiken ranael een paar panUidele ea daarop een etlqueUa oiel b opaebrllt Ale ge enkele uren ruetni kunt trek lan uw laarsen uil i doe uw paatollili aan Aan allen waa gedaobi lellerllik allee Nlala hl aan bM toeval overgetolen Ah Je Bruaael kent en Je houdt e vin ilaii temt het wel trloat die hljzandere lad In vIJaadaHJke handen te alen Vei l veraadiird waa er nlel Knkele traaui mdan weiir geregeld de ral en l wInketN wartm geop nd waar om 9 uur e avonde uioel allee gealoten xijn en I waa verboden dn trollolra en terra a n Ie gebmlkea Af en toe xag Je de overwinnaarawlllekeur van lU a Dnltacher I llehourde dat we In een tram ailen en dan plobe llug werd de wagen aattgehoud n door em ergeast net oldalen Iedereen nioeet ult t ppai de militairen gingen kalm op onU plaalaen altten en radon vardar Zoo kwam wel eens het beval dal op een middag van twaalf lol vijf geen trauw ol rijtuigen nuxihlen rijden en dal niemand van de troUolni moeht gaan Knal die umi hllkaenden luaaaa Dultaolie legeraolo e ïOorWJ op weg naar hM front He we wa er voor vrij genwakl Op een morgen wae er MIJkliaar een groole legerafdeellng teruggealagen op Hroaael daar uitgeput aangekomen Vanl toen Ik In ik lad kwam lag Ik van de Hare do Nord lot de Beur dh n hei len langen lloulevard beaaald met lluitaohe kbaklaoldaten die uitgeput op Irottotra en ntoepen waren neergevallen na de geweren In rolttin te hebben geu t He ollkllaren lagen of aaien In de eafA a Br waa Inluaaohm nkl de mlnale aciiade In Urusael aangarloht De Unllaohe gouvermnir von Arnim had burgenieeater Mai In ilJn ambt galaten en die Uai Ie een praobtkarell Men vertelt d bIJ op een morgen i n Jongen Hultaoben luitenant die hem op bel aladhnla bruekeerde daar van de trappen beeft geemelen en dat Von Amlm hem volkomen gelijk gal n den lullenant me een maand ve llngheeht i alralle Do proolaniaUea van Uat lijn aohltk rond SapoleontUoh van ttondigheld en kracht Hr van lloaji vertelt verder hoe een Dillbioh overate irlB den dtenat van Hr Depaga ovenniii waardoor hlJ tonder arbeid geraakta Iioor iH width ling van den waametueu den Nederlandacheo geaant aljn de Ned landaehe dokttiren toen met een dlptomaiii ken auto vaa den goaani naar Holland timggekiwnl en lange monMIJke tocht door een dinp ongelukkig ailKhandeld neergebrand en altgemoord Jaad aM heeft dr Van Ituo deaen autortt beaofareven l enmaal voorbij Tiimhont kwam van roodüiu de veldni ami stank soo afgrijselijk du de nilntgrm neus en mond diebt m04 aten honden osn van walging nlel slek te worden een onvoldoend gesloten graf vraar eadaver van nienschen en paarden door de aardlaag hcfwikwamen Ken vreeev njfce tocht die eindelijk op Nederhlndach grondgebied met aijn mooien tomeraclwn vrado ondanka de sware mlHIUre liensltlngen lot hut kwam In Ooriovslijii D oorlogakosten der laatate eeow Geweldiea aanuiMn kspitiden en nog eeiu kapitalsn hoort men noemen ua prijs aannee de leaden han vrgheid hebben te bekoopon nog boven het leren vee millioeaen welke vaertle m eenned niet aa geld ia nit te druk ken Uen kan zich niet voorateilen dat vromere krijgen met dergelijke hoeveelheden geld zijn gepaard gegaan ji toch wordt nu heoach geen nuuimnm bereikt of record gealacen De directe oorloganitgaven die Engeland in den tqd der Fransrhe Revelatie en van het eerste Kranacbe Keizerrijk in den strijd tegen Napoleon moest opbrengen lieiiepen b v 2G millioen franca Daarbij moet men bedenken det de waarde van het geld vroeger veel en veel hooger waa In de jaren 1812 tot ISIT heeftjlnaland een veel grootere som voor de verdediging van zijn land tegen Frankrijk moeten offeren namelyk 311niillioen franca Daarvan waren 71 millioen noodig voor de soldj der troepen terwijl het verder 10 millioen onderttsnningsgelden betaald aan Pmisen en f losten rijk De uitgaven voor het vervoer der troepen speelden dastyda nog geen rol en ook voor de verzorging hoefde slecbta Vi millioen betaald te worden Wat de soldaat had reqnireerdo hij zonder ervijor te betalen De Krim oorlog toont inmiddels heel andere oyfers Daarbij beliepen Kdaland s uitgaven tegen de vier millioen francs terw jl de verbonden Engolsohen Kranschen en Oostenrijkers Turken en Sardinilin een schuldenlast van 4 5 milliard op zich namen Kngelanda aandeel hiervan was IHM en van Krankryk 1600 millioen Belangrijk minder eiachte de oorlog van IH O waarbg weliaijaar grootere legerscharen in hot strydperk tradon d x h waarbij de hooge transportuit f aven der West Kuropeosche mogendeden naar de Zwarte Zee vornblen DoatenrUk gaf 635 millioen uit terwijl Krankn jk en Kardiniö de overwinning id J niillioeu kostte beide tegenstanders liebtjon dus 1205 millioen noodig gabail Ëen der dnnrste oorlogen van de vorige eeuw if de Amerikaansche BUvenoorlog die de Noordolgke Hiaten op 14 milliard in do Znidelgke op ruim 11 milliard kwam te staan Deze som omvat echter slechts de directe oorloganitgaven die voor do besoldiging en tot het onderhand der troepen ongetwijfeld noodig waren De schade die landbouw handel en nijverheid der Nüord Auicrikaansclie Ilepubliek leden kan op minstens het dubbele worden geschat zoodat hot totaal verlies van NoordAmerika urende de Blavenoorlog op 75 milliard is te schatten En wat een vreedzame oploaaing van den strgd om Ifet slaven vraagituk zou hebben gekust In de Zuidelijke staten waren 4 millioen Blaven aan wie de Noordolgke Htaten de vrijheid wilde geven Wanneer elke slaaf met lOOO francs waa losgekocht dan zou de bevrgding in plaats van 75 milliard slechts 4 milliard hoblten verslonden De Dennsclio oorlog vnn 1804 waa door zgn korten duur minder kostbaar Denemarken heeft 180 millioen uitgegeven voor de bezoldiging en verzorging van zgn troepen en do onkosten der verbonden Pruisen en Oostenrgkers zullen ongeveer evenveel hebben bedrogen De l ruiaisch Oostenrgksche oorlog van 1860 beeft beide staten 1050 millioen francs gekost Na den ransch Duitsohen oorlog van 1870 1871 hoeft Dnitsrhlaml zgn directe uitgaven getlokt door de schadeloosstelling van 5 milliard van Franache zgde ontvangen De Fransohe Republiek had behalve deze som echter nog 028 millioen occupatiekoiten en de groote staden van het land met Parys vooraan moesten 251 millioen francs contributie betalen aan de Duitscho troepen Duitachland en Frnnkryk hebben dus tezamen 13 007 millioen francs aan krjjgapenningen moeten opbrengen De sohoile toegebracht aan handel nijverheid on landbouw kan men op minstens ovonhoog schatten De totaal kosten beloopen dus een 75 milliard francs De laatste Knropeewho oorlog van de vorige eeuw was do Russische Torksohe krgg in de jaron 1877 1878 Volgens de Russische ambtelijke gefipavens kostte deze oorlog die voor Rusland zoo wiainig gelukkig alliep hot Czarenrgk 1075 millioen roebel Turkge heeft echter slechts dn helft van deze som noodig gehad Toch verslond deze Ilalkanoorlog nog 16KI millioen roebel dua ttiim G milliard francs Advertentiën ORACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eESTElD DOCH BU TERUGGAAF VEIROCl NATUUR BRONWATER Heden overleed zacht en kalm onze geljefde Echtgenoot Vader Behawdvadnr en Orootvader de Meer ROELOF LEOPOLD in den ouderdom van ruim 72 jaar M LKOPOLD Vui DiiiK H O LEOPOLD Dr H M K LFX POLD P LEOPOLD Ckcoki H W JAOER R M JAOER Gonda 29 Augustus 1914 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Geen htonritn Kenige ki nmagmng Wegens dn mobilisatie kan een bekwaam Cirkelzager lEPLAATMT WOUDEN opdeStoomttiiiinerfabriek J E MORGENSTER HANDELSCURSUS Inschrijving van Le lingen Do Diroctenr van don IliintlelRcurftti te Ininla maakt hokcml dftt liij op ZATERDAO 5 SEPTEMBER a 8 los avonds van T i 9 unr in het gebouw lor SCHOOL in het Paradijs zal zittinsj hondon voor do Inschrijving vau NIEUWE LEERLINGEN i3n van dio I or ingüii van don C urau welke onderwiJR wenschen to ontvangen in HTENOaRAPIE en MACUINEHCHRUVKN Typo writing Allo leorlingen wordon don 14 HEiTEMHKIl dm avonds to 7 nar opüchool vwwacht Onzuiverheid van het bloed veroorzaakt dn meesteziekten De I axeerpillnn van ApothekerHOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slgm en bevorderenden stoeTgaii Prijs per doosje 25 en 50 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeninglirma M A BOOM 15 Verkrijgbaar te Qonda bij ANTON COOPS Fa VSrOLFF Co te Rotterdam bg E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant êteeéi ancce dP Deieadrerleoiien kosten sleekis kij Toorultbeialliig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel moor 6 oenta Opgaaf uitsluitend aan het Bureau lej deWedsEsAIter 269 Gedempte Gracht 269 DBN HAAG ffeeft de HOOÖSTE W AAlll E voor Gedragen Beeren en Sameskleeding Koopt gehoele oi gedeelU n van Inboedels Is ook naar buiten de atad aan hoU te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op XAA W on A lUt ES Kt J deWed LALTS aw Qe l Gracht 3fiS 0ËI4 HAAti Dames Haarwaasohen mot Electr droging Aparte Saloa Levering van alle soorten HAAR werkfJ alt b jiomci Coiffeur Ooathaven 31 Electr Dr K Brinkmaa Zn Oeoda NIEUWE PHILIPS ALFWATT LAMPEN VERVANGEN JmK BOOGUHPEN Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener rrywiltigo verbintenis bij Hr Mh Zeemacht als Mat roos lorpedomaker i i ftyd2i jaar kleermaker f i Matroos kok 8 oker 3 klasse minimnm leeftijd 21 jaar maximnm leett 28 jaar minimum leeftgd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stakai maximumleeftijdï itai terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar in de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden lis lichtmatrooB of matroos 3e klasse LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder M fOêi dam dopr f KOKO la lun ialmilm vaar kM la bat KOKO HAAR KOKO DOET HCT haai oxocien GAAT HET OITVALLEN TEGEN VEKSTEKKT DE WOWELS HCLDEK ALS KXISTAL BEVAT GEEN KLEOKSTOF OLIE OF 1 vctriisécliEND VOO DE Hoorem Koor HCT VANDAAG VANlbw IHKKUaT or coirrcuK PBIJS Fl 0 75 a 1 6 fi ft 14 Ptr ÜÊmtm r el3 Mtead Atterrii VrniB iiw filis rra Vmic N fo Z llnllaii l t lr cM ZeH HnlMiH tn Umlaua RT lh mum ABDBU DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat S Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Ut Zegwaard A OOSTERLING DE ZÏÏID aOLLAITDSCEE Maatschappij van VerjEekeringf op hel l eveii HEERENGRACHT 12 DEN HAACf Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommiaMrisKn Mr M M 8CHIM v n LOEFF Piw Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDKMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KASTER StóBr Directeur Mr J W KONINÜ pïr De Maatschappij sinit alle soorten Leyeneverztkerinï t g lage premifin Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wende men aich tot de Heeren ÊfwmrmmmmrKm mmemt te neit Mtkmtie en c tiMrmmmm wetuni t jmmm 12567 53e Jaargange Woensdag 2 September 1914 r tiOIIMHË conuivT i© u ws © rL iÊud vext©a a ti© bla d rroox G o o cüsu © aa 03aQ stx©lc ©za Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HETTIBONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per pust 1 90 Abonnementeii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Borkhandel en de Postkantoren behalve Zon en Feeeklagen Fr1Js der adv êïïtYntïFnI Van 1 5 gewone regels met bewQanuiumer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon latere 82 Ity drie achtemnvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berckciiit Dti nitaaiibiedingen per plaatsing van t 5 n grls fO 35 by vooruitiH litlinu i lkc rcgi l meer 6 oLs Reclames f 0 45 icr regel Gnxiti letters en randen naar plaatsruimte telefoon Interc 82 Uitgeven A BRINKMAH EN ZOON nan de grmzen bij Lotharingen teneinde int groole macht te trachten door tp hrekt n door th Fransche fortenlinie IJelgiê in het land van verwo wting I e iKTifIüen vandaar melden vernietiging van i uvi n bomltardemeni van Meclidfn fn AefHcliot fQ dreigementen tot vernietiging ftn Htadswijkcn van Brussel M schuilplaats der vluchtelingen Ant i ri en is thans ook voor de arme opgejaagde Belgen gp n wijkptaats mei r Met tiet oog op het te verwachten bowI ardeinent van Antwerpen door het zware l elegeringBgeachut der Duitsohers is een proelamatie uitgevaardigd dat allen die na 1 Augustus in Antwerpen ijn binueRgpkntiit D de tód moeten verlaten D uittocht van hen naar het land van Va i than M KonQen Met het oog op het Zrpppïingpvaar is AntweriK n des avonds iti fillister gehuld in den killen na nacht een eindeloozn droeve stoet van ongelukkige wanliopige vaders met hun armzalig inboeltje op den nek vergezeld van uitgeputte vrouwen die haar zuigelingen bedekten met een schamel kleed en heur kindekons tegctt het moode lijf geklemd hielden in geatadige angst dat de hollebrand haar nog op dezen woesten tocht zou aohtwhalen en haar ontrukken het laatste dat overbleef Doch over sommige ueltjes was reeds anders beschikt want or waren vrouwen die voortjoegen langs de wegen en niet wisten dat de Duitscheni haar kind niet meer achterhalen konden omdat de sulgeUng reeds veritijfd als sliep t wich lag ind r armen Zoo kwamen zQ aan z die voor enkele dagen nog gelukkig in hun huisje rgk zich waanden en die na niet wisten of er oen bos stroo gespreid lag voor hun lichaam en een korst brood en een beker melk voor de kinderen Ën ik kr g tranen in mrtne oogen wanneer ik denk aan hot leed dat ik zag lijden en tranen van vreugde dat zooveel bwbaarschheid bij andoren zooveel offervaardigheid brengt De burf ry van Gent wm onnitputtelgk in haar goedheid t hulpvaardigheid Zy had op de plaats waar anders het orkest gestold is onder loi ding van het bestuur tW gemeente een soort oantine en opslagplaats van levensmiddelen opgericnt en de goede gaven bielden mot op te stroomen Groote kannen en emmers vol koste lijke melk koffie thee en cacao broeden bij duizendtallen vruchten van allerlei aard bracht men yverig aan Reeds in den eersten morgen van deze onvergeteUjke dagen had men op de parketvloer de daizende stoelen zoo neergezet dat men slechts groote bos son versch en geurig stroo had neer te werken om honderden slaapgelegenheden te bi en Nauw werd er door de vluchtelingen niet gekeken want wie er binnen kwamen vielen als lood neer en sliepen dra in overmand door uitputting van den langen tocht Wanneer zy dan bgkwameu ontmoetten hunne oogen liefderijke blikken en werden df door zachte handen van voedsel foorzien Zy ztülen daar blijven gehuisvest zoolang het noodzakelyk on de Duitschors het mogeUjk m en en zoolang ook dit dak met boven hun hoofden in brand zal worden gestoken Ik sprak met een Uein grys man notje die mot z n dwhter zy huisje ontvlucht was Zgne dochter droeg eon baby in haar armen en de vader van deae zuigeling bevond vinh by de troepen De oude man vortelde my dat tegen twee uur in den namiddag de Btaf de bevolking van Mechelen gewaarschuwd had dat deze de stad mo t verlaten omdat do Duitaoho bezetting hei bombardement van den vgand vanaf de forten van Waelen Cateleyne en Duffle beantwoorden moest De bewoneni haastten zich naar het station maar spoedig bleek dat geen trein vertrok en dat nwn zich te voet naar Dnffie moest begeven van daar nit gingen byzondera treinen naar Gent De eerste vluchtelingen vonden inderdaad daar eenige tnalnen gereed enkelen waren zoo gelukkig in particuliere automobielen te woiden medegenomen honderden waren echter gedwongen geworden den langen weg te loopen en ssy togen op weg in den kille nachtregon boladen als Isstdieren hunne kinderen medeslepend achter hen het dreigend gebulder der kanonnen en vóör hen de eindelooze doorweekte weg welke zich verloor in sombere duistere nacht hter bepaalt zich hun sympathie uitslnitend tot ons volk onz regeering kan in hun oogen nog weinig genade vinden Zy twyfelf n niet aan do Itelgisohe s vmpatiim onier zuidelijke lan lgonooten doeh kunnen het denkbeeld dat onze rog M ring ten gunste van Duitachland gestemd is niet van zich afzetten Hierbij komt dat EÜ eveneens volhouden in hun meening dat de groote Nederlandache pOTs in do soldy van Duitschland staat Ik hoorde hoe een Vlaming vooreenige Vluamschu vrienden oen serin Wolfftelegrammen vertaalde un hoe aü uit den inhoud dezer beriohten deoonolusie trokken dat onze bladen do zaken door een Duitache bril bekykeu Van het Ooriogsveld Gent 31 Augustue 1914 Na een zwerftocht van eeni e da en ben ik in Gent teruggekeerd zoo schrift dü heer O Desleré een Parijzenaar oorlogscorrespondent van het Persbureau Vaz Diaz en kan a thans het droeve verhalen van wat ik by mgn terugkomst hier zag en ondervond In een kleine afzonderlijke zaal van het feestpaleis waar nauwolyks een maand geleden een groote menigte Vlamingen in feeststemming vereend waren zijn een aantal bedjes aitgeBpreid en daarop liggen de zieke kindertjea die n et hunne moeder de hel ontvlucht thans door hnnne moeders zelf voor zoover deze althans zeli niet te zeer uit zwakt zijn worden verzorgd De groote zoal van het feestpaleis is zoowaar nog versierd met de Belgische kleuren en de vaandels en vlaggen hangen daar als teekenen van hoop Het is zoo verzekerde men mij de grootste feestzaal der wereld en zij is dus waarschynlgk ook de grootste ziekenzaal geworden nimmer althans zal men in een gebouw zooveel ellende bijeen hebbon aanschouwd Aanvankelijk dacht men dat de stroom van vluchtelingen Woensdagmiddag zon zün uitgevloeid doch alras bleek dat dien dag slechts de éérste duizenden waren aangekomen Diep in don nacht steeg bet aantal dier ongelukkigen tot 8000 Langs de spaarzaam vorlichto straten van de stad welke verleden jaar zoo vele duizenden feestgangers tot zich had getrokken strompelde nu Duitoohttps n B l9 n Omtrent den toestand waarin duizenden Bolgen en honderden DuiticherB uitgewekenen zich bevinden die thans te Maastricht een toevluchtsoord hebben gevonden wordt ons door een onzer correspondenten een en ander verhaald Wy ontleenen daaraan het volgende De edele arbeid die wy thans vervullen schenkt ons voldoening om zyn eigen wille doch het is ons hierom niet minder aanf naam te bemerken hoezeer allen Duttschers Vlamingen en Walen ons werk op prys atel n Waar wy hen zien voor de terrassen der koffiehuizen druk pratend heftig gesticuleeronde groepjes vormende is de tevreden byna gelukkige uitdrukking hunner oogen onze grootste beiooning Belgen on Duitschors vermyden in hun gesprekken at wat den toevallig luisterenden vyand aanstoot zou kunnen geven en hiermede eeren zy op voortreffaiyke wHze onze gastvryheid Al te zeer miskend in België zelf vinden wy hier do waardeering van die Belgen welke by ons hun toevlucht zochten De laatste dagen aün weder een aantal personen uit Luik en Verviors hier aangekomen In dt EO beide stotlen is de toestand sinds 10 dagen byna ongewyxigd gebleven Het trok zeer do aandacht der reixigers dat de maat regelen der Duitsohe militaire autoriteiten langs de verbindingHvsegen in Noordoost yk Uelgiü voel minder stug zyn dan eenige dagen geleden on dat men zoo men slechts van oen behoorlyke pas voorzien is on geen noodolooze onvoonüchtighedon begaat onder noemenswaardige moeitykheden tusschen de versohiUendogumoenten kan iroat aren Ook verseWen de Helgnn dat de Duitarhors over hot ulgtmtfton en zeer correcte houding aannemen en dat zy de Belgische reixitfors met rriendeiykheid on voorkomendheid behandelen Dezen toestond scihriift men toe aan het succes der Dultsche wajiencm in ZuidBelgiü Hierdour Ijogint hot Imkken van Luik zyn stratogiHche neut mliteit in te boeten De l owoners dmBtad oftohoon slechts toer onvolliMlig inf elioht omtrent hetgeen ur tn de buitenwereld voorvalt voolun zoer wel ilat zy thans oen kritiek oogonblik doormaken Indien de Uuitsche logon zogevierond in Noord Frankryk voorttrekken is bet govaar voor Tiiiik hoogstwaanohijniyk verdwenen worden evenwel de Duitsohe troo en etm dezer dagen verslagen on tentggeworpnn dan staat I uik nog een ontzettend onheil te wachten Vandaar dat voltm thans de stad verlaten on dat de stemming er edunhter is dan ooit Want do energie der Ijuikenaars verzwakt naarmate do levensmiddelen schanrscher worden on do xwakston onder hen die met havo en goed on vrienden B B Wg i iiM M w I FELILLETOX coiivpH in de vlam di r kaars tui wierp lift brandende papier In p n bock waar Jiet Ai gordijnen In brand stak I f iiiiiilKMaris haaMtt nlcb het kosi liari docui ti nt te redden irwiji miiiiThH r VVhgner ilc brandend gordijiK ii aïrul tt rlntuHsehpn iiinoklp dp biii MU it n Reiiheid gebruik m vliiCblfr i qpdra de commisdarli vau In r docuiiK iit gPDHl hwl wat er nog van ié reddpn viel liPgoii bij met den heer Wagm r dr H vluchteling 1p vervolgim I p oppnsiaande deur die van de salon to gang naar hel park verloende viTriejl welken weg de liaron genomen bad Alle Mlenden worden met brandendn flaiiilmiiwcn en lantarens het park Ingebonden maar nergens was i en spoor van ih n vluohtiillng te vinden In eea toestand die het midden hield tiisschen dp hoogste spanning en zekere mate van teteiirstelling üpp Karel Nisaer nog laat In den avond hppn n weer in de kleine kamer van hot logement waar bij den nanht zou doorbrengr n Bijna had hij den igimlljken vervalseher van het tefliunent in handen kregen en loch was de Hchnrk ontsnapt In alle rlehthigen had men dpii omtrek van het kaslwl doorzocht ook de Iwwoners van bet dorp haddim ciaarbij gehotpon maar alles tp vergeefs pfi omtrent die geheimzinnige erfgename van Wlndeck De baron nsm een groot ver gnld ooiiveri op en lAs het opschrift V n fa tiilliegplteli Aaati efc mingmi lietreffimde iiiijn kind Als vij dit doeumoni In de vlam li r kaars bttMleo zal eik spoor van het bestaan ilewH roadsolacbtigp erfgename vprdwenen üijn zei de baron Maarwi ijii als alle dames nleuwsglertg iiiei waar Minona Wij wenschen to nelpn wki dat kind Is dat gpsproten fehijnt uit een tsedere betrekking iisschen den graai en die juffrouw IjOuImo Kocb Voordat wij de aanti ekenlngtm vsn den graaf verbranden zjitlen wijze eersteen Ik tsm volidrekt niet nieuwsgierig verklaarde Minona Op dat oogenhlik hoorde m n gefluit Onmiddellijk daarna ging de deur open mt een man trad lilnnen dien de baron niet voor de eerste maal zag Mijnheer d Hoffmann riep de commissaris In naam der wet gij zijtmijn gevangene Het volgendi oogenhÜk vertoonde zich ehter den oommissaris het hoofd van den heer Wagner die op hcA geflatt was toegpschoten Verschrikt door de komst van dezen Indringer was de gravin op een stori nerrgezonkffli De Itaron verbleeicte de hand waarin hii het couvert hleW IsMifde zichlbaw Hrt volgende mnrubilk ecliter hield hij bet in die lade is ook niets te vinden dan die oud portefouUle Dat is fataal We staan zoo dicht bij on dool en daar spfvit die oude gebelmzlBBlge dwaas ons pen poets waarop we niet konden reJvt nen Op de eene ol andere hindernisiieb ik wel gerekend zhï de baron enhaalde iets uit zijn zak te voorschija dat Minona voistrclc niet kende Ik heh altvoorzorg wat mw genonien want bij b t doorzoeken van oude meutx lcn komt dit wpI tp pas Ilij toonde een sleutelring met verscheidene dunne ijzers waarvan de uiteinden op vprHChillende wijzen gelwgen waren De baron wendde gedurende eenige minuten poging n aan doch hel slot ging niet open Hij nam toen een zilveren I apiermew en klopte dahrmee het eind van een der ijzers om Dat veroorzaakte het gedriiisch dat de commissaris gehoord had Dal vervloekte nlotl cel de bartm drti ring met valflche slMiteis In dm lak Htekcndö De kan het nWrt op ien Wij zullen tAch epn sirtenmakOT er hij moettn halen als wij den sleutel niet vindcm I Aa twns sden Hij itant de tftide portefeuille op en liegon er in te snuflpïen Me en onderdrukten vreogdekreet voelde hij een hard voorwerp in een gesloten couvert Het komi toch zeoals ik gedacht had riep hij alt Kijk eens Minona precies dewlfde woorden s Wj hel stot Hoer mij niet aan Mrt uw verlof heer graaf wij zullen uw gdwim t ch aanroer ISorf o m Het couvert Itcvatte nlete dan een kleinen vergutdon s put t die in het slot paste iJp baron opende bet deurtje zonder pnnige moMle en haalde de papieren ml het g eheime vakje te voorschfjo Hi l eiTste dat htj in handen nam was tsen dik schrijftto op den omslag stond gescbreven tJodachton over d i oorlog 1869 llw geda ten over dien oorlog zlju ons geheel onversehilllg beer graaf mompelde de baron Laten wij verder zien He om pholografisch portret I l n iongedaroej Zeer mooi werkellfli iseer mooi Ijijk pens MInonat Kn wat staal er op de achterzijde I iOii M Kocb de moeder van mijn kind overledM WJ baar bevalling den 7n Juli 1S 9 Juist had de commJsaari be oor tegi n dp kier gelegd zoodat bij de laiUste woorden duidelijk had verstaaa Dat wss looh opmeritelijtt Dlewlldo stem had hij me r geboord dleozellden man bad hij aan de or van KnaWeln tielulsterd r Dit verblekte portret vertelt ons een gehet len roman vervolgde de itaron Wordt Tenroli l De gpgdiledraUi rtn een liefdeabetrekking die legHijk de geschledrala isvan hi l goheimiinnige kind dat de graaftot zijn unlverseHe erfgename IjeeH benoemd ¥ n hier heMien wij ook het koslhare document dat ons Inliebting U J e f 1