Goudsche Courant, donderdag 3 september 1914

I De Oorlog De Dult schers In België MECHELEN Aan de Mechplaars die door de Duitschers gevangen werden genomen hebben de soldaten geBQgd dat zij naar domstad mochten teragkeeren aangezien de Duitsche troepen voor goed n ar hunj land terug kkGn Het was ei3hter eèn valstrik mgetwijfeld niet de bedoeling do beolking vaA Mochelen ïn de stad te Sjokken en alzoo bij de vportzetting nran 3en aanval moer menschenlevens 6 kannen Viri nietigen Ho kanonge buldor had gèdurenoe tweol S agen ge wegon en hi nderden ilechilaars die 4rleden Dinidag e vlu jl iadden fgenomen keft en Maij de amd terug fcandagochlj nd 8 aui Waaj mn ook weer eenigszais levjen in de f doch dit duurde niet mg Om jstch heftig kf iong pulder 1 uitschers kWamen opnieu geven van ï ine aanwozigj jeder vluchtte in do kelderrif nongebalder duurde tot kt elf toen waagden eïj zichj tfaat De kerk van OnzelLi vi over Dyle was zoodanig mat doorboord d t de kostbare groote benedeq amen geheol waren uitgerukt De stukken der dorpels en aeer groote zware ateenon lagen op het 0 L V erkhof Het huis van den beroemden lokter Reefss op het O L V kerkhof waa van onder tot boven vernield ROOSENDAAL Officieel wordt uit Aerschot gemeld dat een compagnie Belgische liniesoldaten in een loopgraaf lag na een heftig gevecht toen een ambulancewagen van de Duitsohers kwam opdagen schijnbaar om de Duitsche gewonden van het slagveld op te rapen De Belgen staakten het vuur en lieten den ambulancier naderen Toen zij echter goed binnen schot varen openden zij plotseling hun ziekenwagens en vier mitrailleuses kwamen er uit die in een ommezien waren opgesteld en de Duitsohers begonnen vuur te braken op de Belgen ROOSENDAAL Aan de veestapel in Antwerpen wordt hard gewerkt Alle maatregelen zijn getroffen zoowel door de legerhoofden als door de stad wlf om aan de Antwerpenaars al het mogelijke te verschaffen en zoo mogelijk voor vier maanden Zoo werd in Antwerpen en Limburg langs de Hol G I Ondfr voorwcndBcl dat ze zich on wol gevoelde had du gravin zich onniiddolhjlc In hare vortrpkken tcrngg trokken Do eorannsBaris dio haar wenschte to spreken krcpg tot antwoord dat zij te bod lag on eerst den volgendon morgen te Spreken was Daar liep hij nu laat in don nacht in lijn kamertje hoen en woor mijnheer WagiuT lag in do aangrenzende kamer te Bnorkcn en nu was de tijd gekomen dat Karcl Maser nauwkeurig kon onderzooken wat hom in de handen was geval lm IIij ging aan tafel zitten bij de kaars w liet zijn blikken rusten op het portret dat hij opgeraapt hnd Daar las hij p de achterzijde Louise Koch de moeder van mijn kind overleden hij haar ÏWTailing den 7n Juli 1859 Het verbleekte portret vertoonde een elaat mot schoonc regelmatige trekken Isnge gekrulde lokken en groote oogon Mfit een uitdrukking van kinderlijk vertrouwen lOen glimlach speelde om den beeneden mond on toch lag trver het eheel een waas van treurigheid als had zij een voorgevoel van h ar treurig Commissarissen TEN OEVER J BERENDS Mr J W DE KANTEE Secr Directeur Mr J W KONINÖ BV De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVU MBemi KH Have te Selkoonftaeeii en f C tMmBBBR IFeitkave te UmUM Advertentiën TAMIMAU S JAM d © BESTE ELST BIJ ARNHEM Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant 9ieed9 9uccea t Deze advertentiëo kosten slechts bij vooruitbetftliDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan hot Bureau IIIaagllJdcr § Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het bosto geneesniiddpl voormaagpijn maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertgring Prijsper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Oonda hij ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Rotterdam bij E VAN HANTEN KOLFF Korte Hoofdsteog li DE HELFT DEit SLAVERNIJ van hat hnUwerk wordt te niet ceduia Boodra Sunllsht bet buU Om vloeren tosols naren houtwerk eni door en door choon te maken la Sunlight het afdoendate en voordeellgste middel Laat Sunlight Uw bula doen gitnateren n Uw werk verlichten BRONGAS Wie wil praclitig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOQIJ Kz piittenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Keeds jaren lang is dit werk doorondergeteekende met het grootste SUCÖB8 uitgevoerd ragrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Hen wordt venoeht op t MERK te letten UIT HET Magazijn tan M RAVENSWAAYZONEN GORINCBMM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakjes van vijf twee eneen half en een Ned om i metvermelding van NomImer en Prijs voorzien vanInevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aan bevelend J C BIJL voorheen J BBEEBAABT U Naamlooze Vennootschap Reederi de IJ ssel k C B v d Garden Gewijzigde Dienstregeling aanvangende Donderdag 3 Sept 1914 Dienstregelingen verkrijgbaar aan het Kantoor M Veerstai 3 DE DIRECTIE NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN l OOL § TAMDMIDDfelLCN zijn de beste en goedkoopsfe staan onder voortdurende scheikundige oontrólo en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen on doctoren aanbevolen heniische Fabriek L POOL k Zoneh Amsterdam Wereldtentoonstelling QENT 191J Bulten mededinging Lid der Jury Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Malroos torpedomaker Kleermaker 1 Matroos kok Stoker 8 klasse minimum leeftijd21jaar maximura leeft 29 jaar minimum leeftijd 21 jaar maximum looft 28 jaar miniraum lpöftiid 19 jaar maximum Ioeft 25 jaar indien reeds zedr voldoende kunnende stoken maximumleeftijd29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en mot 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij do Zperaacht in dienst te treden als lichtmatrooB of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag hot zonden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 iDKiijKeraiini OPGERICHT treft Voedert uw Fac met de xuivere murwe merk Ster en W L en SOVABOomKmKOÊStlEX merk IFIj Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde EereDiploma Parü 1900 Negen Omtden Medailles i 0ERPn5T 5IGAR 6OU0A Adverleerl in dit Blad Gratis Premie voor de abonné s wan de GOUDSCHE COURANT Verzameling Qorlogskaarteii VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i 1 Algomeone Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoover de landenvan doze weroiddeoj n bij den oorlog betrokken zijn Algemoeno Knart van Europa Kaart van België en Noord Frankrijk Kaart van Noord Bolgiü met oen gedeelte van Noord Brabant enLimburg 1 Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelpdeel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italm Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransche grens J Kaart van Dnitsrhiand Oostenrijk Bn Rusland de gedeelten waarde stnjd tussohen ilezo Rijken wordt gfevoerd Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederlayi België Denemarken en gpdeolton van Frankrijk Duitschland en Np rwegen Kaart van do Landen aan de Middellnndsche Zee 9 Dozo kaarten ca 25 X 36 cM groot in fraaie lichtbruine kjeHr uitgevoerd geven op duidelyke wijze zoo goed la alle plaatsen aan welke in dezon oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd znllen warden zg vormen te samen oen album Dit Oorlogskaarfen alfaum wordt GRAnS geleverd I aan alle abonné s op dit i iad aan iederi die zich voor minstens éëi iuiiarlaal jop de Goudsclie Courant abonneert t j fden berekend NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a tegen 45 cent fr p post 55 cent ij Abonné s in Gouda en elders die de courant per looper ontvangeo ontvangen ook dit Kaarten album aan huis dq post abonné skunnend M premie aan ons Bureau in ontvangst nemen o jK èzending daarvan bekomea tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperict aantal zijn meerdere exemplaren van dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrijgbaar M MARKT 31 Gouda Ceresiloi steen cemeel enz wMielil door óéne enkele bestrijking Ceresit Waierdiclile kelders droye nureD wordt verwerkt met cement en zand 30 Groote Draaisteeg 2 Telefoon 2197 DE ZUID HOLLAÏTDSCHE Maatschappij van Verzelieringf op tiet Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatsciiappeli jit Kapitaal f f 000 000 Eleotr Dr A Brinkman Zn öond Mr M M SCHlli v d LOEFF Pres Dr A E R Mr A S MIEDHEa A M v EMBDEN Dr P H jo 1S568 53e Jaargang Donrferdag 3 September 1914 ooiiMiHË wmm 3iTi© a ws ean d v erteaa tieTola d voor G o o d a ean Oar strelsesa Verschijnt dagelijks i yMia behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewij snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien staan iedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bij vooruitbetaling lke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intèrc 82 PRIJS VAN HET ABdyfEMENT Per kvfartaal ffl 1 f 1 25 Idem fninco per post uH j i 1 60 Met Gi ïllustreerd Zondagsblad w l 50 Idem franco per pdst 5 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangcnamcn aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den BoekhaÉÉfcl en de Postkantqren Telefoon latere 82 Uitgevers A BBINKMAN EN ZOON landschel wat maaiT deel va4 j gebrach J Öi rens ai het veo opgekocht e krijgen is Het grootste iet veo wordt in do weil gs de forten en het andere ingezouten Duififtlh vlieger gefusilleerd ROOSÖJTDAAL Uit BruBsel wordt gemeld q t de Duitsche vlieger Hellmuth een der bes4 9 Duitsche vliegers teoterdiig te Berlijn is gefusilleerd oftlo bïBChuldiging an hoogverraadlf ij was besohülmgd in hes geheim llÉra eklfringen te hebben onde l houden iet Garos den Fransche vliegeri ea w an Olieslagers erf met hea in briefWl iGling te zijn gebleven j ïi inmm Antt ertfen ii ANTWÉRhIn 2 Sèpt McieJ istoret avjpKmverd om lQ 30 tiur e Zbppoiin vra argenomen boven yie dièlijke ïöraen i on bovfen de W hi ande lim Aust in de richtang Val Dendenii M de m Gent Vprvolgelis if èt luchtiraiip faar Antwerjfi tüÉug g ekeeru waar hfet getracht ieeft bdvej da stad tg vliegen doch de z J illeïli ilibeftjhet buiten de sijlid i gïens Itól ideiB Om 3 30 uur hectei nlorgeM Wier het 5 a 6 bomm richtte zich vervolgens naar X waarschijn lijk 1 een gecensureerd plaatsaan duiding waar het bij het station een bom wierp Daarna richtte het zijn koers boven X en wierp 7 bommen in het park en in de richting der huizen waar twee ambulances opgericht zijn Deze hoewel voordien van de Roode Kruisvlag werden beschadigd In het geheel werden 10 a 12 personen licht gekwetst De aanval duurde 10 minuten De thans geworpen projectielen jectielenhadden een anderen voj m dan de bommen die de vorige maal werden geworpen Ditmaal waren zij in twee dunne metalen omhulsels gewikkeld die door klinkbouten in den vorm van een champignon werden vastgehecht Het inwendige was gevuld met een bijzonder sooH klinkbouten die verschrikkelijke wonden veroorzaakten Dgze soort van bommen is nimmer bij de artillerie in gebruik geweest waar zij dan ook volkomen onbekend z jn Zij zijn van het model dat door de bende Bonnot werd gebruikt BAARLE NASSAU 2 Sept Part Een groot aantal Antwerpenaren kwa men hier aan nog zeer ontdaan over het herhaald bombardement hedennacht van de stad door de Zeppelin De bommen vielen zoo zwaar neer dat zware stoelen in de fiabiJBijnde huizen omvielen Eenige groote gebouwen zijn wederom geiroffen Voornamelijk is er echter schade te eonst taeren in de buurte bij de Steenbrug en de Groenhoek yooral na het vertrek der Belgische f Koningin uit Antwerpen zi n vele gfefiinnen vertroycen Men gelooft algemeen dat de Kqningin niet zal terugkeeren Een telegram meldde inmiddels dat de Koningin reeds teruggekeerd was Het hoofddoel van de Zeppelin was hedennacht de vernie ri g van de litazflrne bij Deurne Tal vin kostbaarhedeéi uit de Musea en het Kon Paleis wcftden naar Engelan i overgebracht De Duitsohers scMnen zich in de richtihg Dender monde te bewegen Mechelen i gislleren tegMi 11 uur gedurende l a uuftbfischot 20 bopimon vielen op hepi hospitaal De veiraeegden moesten lè kelders wordön gebracht Vele e Q staan m bi nói jt Belg s ie kuQBtwerken bij iï iflere corr i Van het Vact sei t d d S Sept uit Antwerpen nder db leiding vai Pol de Mont znn de Me elschekunBisverken gwed Het relieksöiirijn d6f jb nïbotitBkl rk een gond en zilver juwelierskunstwonder is naar de St Kathelijne te Waver overgebracht Uit de Janskerke zijn twe3 schilderijen van Rubens De aanbidding der wijzen en Christus aan het kruis met nog andere schilderijen naar do kelders van het Museum in Antwerpen gebracht Uit het BrusBolsche Museum hebben do Duitsohers de mooiste schilderijen naar Berlijn gestuurd Aan het Westel k Front PARIJS 2 Sopt Een oommuniqué van het Ministerie van Oorlog van 29 Augustus 11 uur s avonds meldt In Lotharingen teekende zich de opmarsch van de Fransche strijdkrachten duidelijker af Wg zijn meester op de linie van Mortogne Onze rechter 4ftugel trekt vooruit ji het Maasfront is niets te melden Gisteren had een hevig gevecht plaats in de streek van Lannoy Signy Novion on Porcien zonder besliRsenden uitslag Morgen zal do aanval worden hervat Op den linkervleugel werd een waren veldslag geleverd door vier Fransche legercorpsen Aan den rechtervleugel namen deze legerkorpsen het offensief en sloegen zij den aanval af van het 10de Duitsohe legerkorps en van de ford e die belangrijke verliezen leden an den linkervleugel was men minder gelukkig Daar drongen de Duitschors voort in de richting vati Lafené Tasschön Reims en Verdun BERUJN 2 Sopt Wolff De oote generale staf deelt mede Het centrum van het Fransche leger ongeveer 10 legerkorpsen sterk werd gistertn tussohen Reims en Verdun door jpnze inroepen teruggeworpen De vervciging wordt heden voortgezet D0 ïïansche uitvallen uit Verdun werdenjafgeslagen iDe Keizer bevond zich tijdens den strijd bij het leger van den Kriiöpprins en bradit den nacht te mi en zijner troepen door f g De soüs chef van denï grooten generalen staf I f VON STEIN J Aan het OosteUdk Front De Russen in Gjilicie PBTROqRAD St Petersburg 2 Sopt Ambtelijk N R Crt Onze legers die Galicië binnentrekken hebben hun opmarsch in de richting van Lembnrg voortgezet De v and trok langzamerhand terug Wij namen eenige kanonnen met munitie De vervolging wordt voortgezet Bij de Qrida Lipa een rivier hield de vijand een st ke stelling bezet welke hij als onneembaar beschouwde Bovendien deed de vijand van Lidliez oen Öankaanval Ka een verwoeden strijd werpen wij de Oostenrijkers terug on brachten hun groote verliezen toe Wij begroeven 4800 lijken van Oostenrijkers vermeesterden vaandels 32 kanonnen en maakten talrijke gevangenen onder wie een generaal Op het Zuidelijke front in het district Warschau zijn alle aanvallen van de Oostenrijkers met succes afgeslagen en is op den rechtervleugel het offensief begonnen Wij dwongen daar de Oostenrijkers terug te trekken en namen daar kanonnen mitrailleurs en duizend gevangenen De verliezen van den vijand zijn volgens het zeggen van gevangenen groot De Russen in Tilsit Maandag 24 Augustus zoo meldt de Germania waaraan wij door de N R Crt het volgende ontloonon reed een afdeeling Russische gardedragonders a ochtends om half negen Tilsit binnen Zij bezetten het station vernielden de tolegrftaf en seintoostellen en begaven zich vervolgens naar den opperburgemeeater met wien de bevelhebber een onderhoud had Het gevolg was een kennisgeving van den burgemeester aan de burgerij Hij verzocht hun daarin nog eens voor het geval er ook later Russischetroepen in de stad kwamen kalm thuiste blijven De winkels moesten openöiUi het bedrijfsleven aan den gang rorden gehouden Zoolang de burgerij de vermaningen van den burgemeester volgde en vooral igeen schietwapenen gebruikte zou haar van de Russengeen kwaad ge hieden Verder verzocht de burgemeester de burgers dieeen schietwapen bezaten die met oennaambriefje voorzien opdat zij lateraan de eigenaars teruggegeven kondenworden op de poütiewacht in televeren Nadat de Russen zich met eten en drinken hadlden gesterkt verheten zij langs denzelfden weg dien zij gekomen waren weer de stad Er viel niets voor dat de veiligheid der burgerij kon bedreigen WEENEN 2 Sept Wolff De verbitterde slag op de linie Z mOvc Tyezowozo die een week lan 4 geduurd heeft leidde gisteren tot een volkomen overwinning van het leger van generaal Auffenberg Een groot aantal vijanden werd krijgsgevangen gemaakt terwnl tot dusver IGO kanonnen veroverd zgn De Russen bevinden zich op den terugtocht over do Bug Het leger van generaal Dankl dat bij Lu l blin ageert heeft een voortdurend succes behaald in Oost Gnlicio Lemberg ia in ons bezit ofschoon onze positie daar tegenover den overmachtigen vijand zoerpaoeilijk is De plaatsvervangende chef van den generalen staf generaalmajoor Von Hófer PETROGADE Petersburg 2 Sept Het hoofdkwartier meldt dat na een strijd van 7 dagen het Russische leger zich van de zeer versterkte positie bij Lemburg heeft meester gemaakt die op IB k 20 werst van de stad verwijderd zijn Het is tot bij de voornaamate forten genaderd Na een buitongewoon hardnekkigen strijd zijn de ƒ Oostenrijkers op 1 Sept in wanorde op de vlucht geslagen en hebben zij FELiLLETODI beddeüngen vervolgde Uit de manier waarora zij aanduidde wat zij iiover iiiot imaprak maakte ik op dat ik oen Tfltsoenlijk onbedorven meisje voor mij zVg dit verhoogde haar b oorlijkheid in luijne oogen niet weinig Spoedig genoog kon zij bemerken dat ze mij nief onverschillig was maar zij dood ntets om mijn genegenheid aan te wakkeren Het 7ou niets meer dan natuurlijk geweest zijn als zij getracht had te behagen aan den persoon die haar uit een neteligen toestand gered en haar altijd met fijn gevoel behandeld had Maar zij was geheel onl ekend met do kunsten dor behaagzucht waarmee de vrouwen de harten der mannen zoeken te winnen Haar liefde kwam voort uit haar dankbaarheid wellicht ook had zij reeds ondervinding opgedaan waardoor zij meer vertrouwen stelde in oudere dan jongere mannen Zoolaog ik haar gekend heb was zii altijd en in alles dezelfde altijd zonder hevigen hartstochten och vol gevoel zonder berekening en zonder behaagzucht zich geheel overgevende aan den man dien zij liefhad Hier kon Karol niet verder lozen Het blad was voor het overige deel verbrand ovonalfl het volgende Voordat hij verder ging overdacht hij hetgeen hij tot daar gelezen had Hij bracht dit in verband inet hetgeen de kamerdienaar hem had medegedeeld Nu was het hem duideli t dat graat Ozemy gedurende ziin tweede huwelijk in don winter van 1858 Op 1H59 to Weonen toevallig kennis had gemaakt met zekere juffrouw Louise Koch die hij een grooten dienfit bewees Welke dienst dit geweest was had de graaf in de eerste bladen van zijn handachrilt vermeld doch die waren bijna geheel vernietigd Uit enkele woorden die op sommige stukjes van het verkoolde papier nog leesbaar waren maakte bij op dat do graat haar van onn wanhopige daad had teruggehoulen en haar gered had uit een toestand van ellende waarin zij geraakt was omdat zij eon braaf oorlijk meisje wilde blijven Karel nam daarop het volgende blad in banden on las Nu leerde ik de Holde in haar pnbaatzuchtigsten en reinsten vorm kennen 7ooals ooit te voren het was voor toil eon schoone lente die aan den winter mijns levens vooralging Zonder eenige genegfenheid was Ik voor do tweedemaal in net huwelijk getreden de teederheid dio mijn ziekelijke vrouw mij betoonde was dikwijls zoo ongewoon enoverspannen dat zo mij soms angstigmaakte Ik erken dat ik mijne plichtentegenover mijn vrouw niet vervulde maarik werd moogOBleept door een zooten aandrang die ik niot koA weerstaan TOnook zij zwichtte voor de macht dor liefde met de grootete teederheld gaf ze zichaan mij over zo otterde aan mij haar eerop die zij tegen een ander zoo dapperverdedigd had Ik Hier ontbrak weer hot vervolg Karel maakte daarvan melding in zijn rapport en ging toen aan het verdere dat vrij goed volUtdig was Hij las daar Dio handelwijze van iiujn vrouw laat zich aileon verklaren aln men dio daad beschouwd als van ioiimnd die niet meer toorokonbaar ia Ik althans heb baar altijd daarvoor aangezien en later heb ik dikwijls berouw gebod over d heftigheid waarmee ik in een ongelhkklg oogenidik legen haar ben opgetreden Zij was altijd overspannen van natuur geweest AI haar denken on govoelon ia nooit zoo geregeld geweest als bi andoro monschen do ion uw toevallen die zij soms kreeg vorkeerden meer dan eens in aanvallen van razerni als van een krankzinnige Het voortdurend sanionlcvon met zulk een vrouw zou mij ondraaglijk worden ant k heb een aangeboren neiging tot ruslige bespiegeling Daardoor pok voelde ik mij zoo aangetrokken tot mijn onvergeteli lke Louise want vroolijkheid waf de rondtrok van haar geheolo bestaan iui t het tegenovergestelde van wat ik in miiii vrouw vond Door een toeval moet mijn vrouw kennis gekregen hebben van het bestaan van füt zachte lieve meisje en van mijn betrekking tot haar oen word 7ii overineesterd door jaloezie Sefje Ilet portret had voor Karel eene aantrekkelijkheid waarvan hij zich geen rekenschap kon gevon Ilct kwani hem voor o hi dat gelaat van vroeger kende het v as of hij die grooto zachte oogen die lange lokken dien vriendelijk woomoedigeu glimlach meer had gezien En toch dacht liij daarbij niet aan iemand uit zijn naaste omgeving waaraan ieder ander zou gedacht hebbeh Nadat hij goruimen tijd het portret bosrhouwd had stak hij het in zijn portefeullk en begon nu znn onderzoek van hetgeen nog overgebleven was van de aanteekeningen van den graaf Hij logde lie l laden voor zich op de tafel en ontdekte dat hier en daar op hot verkoolde papier nog eenigc woorden leesbaar walen r e laatftto bladen waren nog ongeschonden de middelste ontbraken geheel de voorste waren voor de helft verbrand lïij begon onmiddellijk zijn rapport op te stellen aan den chef der politie DaarH wilde hij de half verbrande oanteekertngen van den graaf overleggen doch hij maakte toch een afschrift daarvan dat hij handig wist aan te vullen waar iets ontbrak aan oen volzin Zij noemde Wordt vervolgd mij haar naam en deelde rai ook het een en ander mede van den toestand waarin zij den laatsten tijd had verkeerd Zij heette Louise Koch was geboortig uit Woatfalen en had oen betrekking als kinderjuffrouw bij een bankier te Weenen Jj had die betrekking echter verlaten om dat de heer des huizes haar met onedele ft