Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1914

BERLIJN De Fransche Staatskassen en Staatsarchieven zijn reeds naar Bordeaux overgebracht in verband met de verlegging van den zetel der regeering daarheen De Parijsche bevolking is zeer verontrust over do verwoesting van de atad ten behoeve van de vr making der forten BERLIJN officieel Het wordt officieel vastgeateld dat de Franschen uit de Duitsche grensptaats Saales 14 vrouwen en 25 kinderen hebben weggevoerd Van het lot dezer menschen is niets bekend ROME De Oorrière d Italia bericht dat Parijs van het overige Frankrijk is afgesneden Er heerscht werkeloosheid en groote ellende BERLIJN officieel Met het oog op de Conventie van Geneve heeft men in den Boven Elzas 180 man Fransche ambulanoetroepen vrij gelaten 1 FRANKFURT a MAIN De Romeinsche correspondent van de Frankfurter Zeitung seint aan zijn blad dat hij van een kapitein van den ItaliaanBchen Gteneralen Staf heeft vernomen dtit tegenwoordig de forten van Parijs slechts van geringe waarde zün Zij zouden volgens deze mededeelingen in het geheel niet voldoen aan de eischen van moderne vestingwerken daar alle reeds in 1886 zijn gebouwd en slechts uit aarde en baksteen bestaan De opmarsch der Duitschers Uit BERLIJN seint het Wolffbureau d d 3 Sept hot volgende door het Duitsche hoofdkwartier gemeld omtrent den toestand der legermachten aan de Fransche grenzen Bij de vermeestering van het hoog in de bergen gelegen sperfort Givet hebben evenals bij Namen de door Oostenrijï toegezonden zware motorbatterijen door hun bewegelijkheid en zekerheid van schot haar voortreffelijkheid bewezen Zij hebben ons uitstekende diensten bewezen De aperversterkingen bij Ilirzon Ayvelles Condé La Fère en Laon z n zonder strijd vermeesterd Daarmede beviirfen zich alle sperverster Koninklijk Nationaal neuncomité 1914 te Bravmihage indragen voor bovengenoemd teanGtoité worden door ons in ontvangst gKH men en aan den algemeenen Psiningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE In den namiddag na zijn vertrek van l et kasteel Windeck beklom Karel Niswer de smalle houten trap van een ftfgelM en huis in een der buitenwijken der btad Brünn IIij bleef staan bij een deur die oen kaartje vertoonde mot den naam LarliHlaus Hahlatschek Korst nadat hij tweemaal had aangoBChold word de ur xoor hom geopend Ken oude dienstmeid Het haar wantrouwende blikken op don vreemdeling rusten Is jnljnheer Hablatsohok tbals vroeg Karel Mijnheer Hablatachek Is ziek en niette spreken antwoordde do meid en zewilde de deur dicht doen Welnij juffrouw zei Karel die belicndig binnentrad zeg aan uw meester dat iemand hem wenscht te spreken niet als particulter maar op last van dekeizerlijke politie Zeg dat ik verder moetreizen en dat Ik Bleohts een half uurtijd heb om hem te spreken TTw naam vroeg de oude Mijn naam zal ik hem zelf zeggen Zeg maar dat een commissaris vanpolitie uU Weonpn hem verlangt tafipreken Wordt vervolgd 1 1 ii j 1 Zü reisde naar Weenen en zocht het Itole op dat naar zij meende haar be öld bad van de liefde van haar echtWwwt helaas zij had die liefde nooit be fc6 In onzen kring gelooft men maar t te veel dat men door gold alles ge m kan kri en van de mensohen uit standen Het was nu haar plan e lioulse door een groote som geld t bewegen van mij af te zien Zij OÖ een doode tot wier begrafenis fcWHïdige toebereidselen werden gemaft een kind dat zijn moeder reeds miste tt Zijn vader nooit zou kennen Wanneer tot kind tot zich had genomen dan M zij Pdolraocdig gehandeld maar n zij wilde mij straffen voor mijn Atbreuk Zonder haar naam te noemen Rt zij belast te zijn met de zorgen voor tót kind De oude vrouw bij wie mijn Wbare Louise op kamers woonde Wikt geloot aan deze vnrzekeiring Zij lT ngt geld genot om naar haar ge nleplaata terug te koeren en mijn w brengt het kind waarheen W to een rwuteeU dat flc nooit heb kun n oplossen Mijn plichten als krijgs Electr Dr A Brinkman Zn Goud üit d e E exc V Wg 2 11 er nog niet Dr Knyper schrijft in De Standaard 1 Velen zijn eliets te sterk geneigd om nd reeds blijde uit te roepen dat voor Nederland althans het gevaar voorbij is In den Zuid Oosthoek tnsschen Limburg en Noord Brabant heeft het gevaar van grenmcbending een oogenblik ernstig gedreigd en van dit gevaar kan gezegd dat t nu het Belgische leger op Antwerpen terugging metterdaad week Maar hiermede zijn wij er nog niel Antwerpen ligt met zgn noordelijke forten ons zoo vlak op d grens dat t thans zoo ver dragend geschut in dezen sluithoek bijna niet kan fi worden afgeaohoten of het schot werpt zijn projectiel op onze erve Doch ook afgezien hiervan ligt Ne derland altoos zeer gevaarlijk door Schelde en Rijn de twee groote toevoerkanalen voor België en Ouitschland Dien toevoer begeert men uiteraard in bet naburig land en acht het onvriendschappelijk zoo ge dien afsnijdt Feitelijke blokkade van onze kust kan bierdoor worden uitgelokt en wie hierdoor schade Igdt wordt dan allicht op reprrasailleq bedacht Ter zee bleef het nog stil ijaaar ook hier kan actie komen Ook kan het verloop van den oorlog die hoofdpositie die nu bij Rijn en Maas is zeer aanmerkelijk verplaatsen Ën niemand kan vooruit zeggen of het kabinet er in slagen zal onder alle deze hoog ernstige eventualiteiten steeds de punt van den passer bij het rechte paaltje te zetten Ook aan willekeur staat men bloot Versta men daarom wel dat al verplaatst zich bet slagveld van r onze grenzen meer zuidop er in de eerste maanden niet te denken valt aan verslapping van de legersterkte Veeleer zij men dankbaar dat zooveel dat vroeger verzuimd werd thans in onze kampementen althans ten deele kan worden ingehaald Gelukkig is te verwachten dat de ooconomische spanning die een déb le dreigde te worden allengs tot gedeeltelyke kalmte zal komen Ook op dit punt bleek onze regeering aotief Zelfs is niet buitengesloten dat een kleine neatrale staat gelijk de onze tenslotte den weg zoekt en vindt om zich te verrijken We prijzen dit niet aan eer schijnt ons in dit opzicht de hoogste voorzichtigheid geboden Doel van onze opmerking is alleen om te doen beseffen dat we ons te wapenen hebben met een moed en volharding die als we ten slotte toch in oorlog kwamen zal blgken niet te vroeg uitgeput te zijn Het taai volharden het Jemaintiendrai moet thans niet alleen Oranje maar ook ons volk in t bloed zitten POLITIE GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des voormiddag tussohen 10 en 12 uur zijn aan het bureau van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen Drie sleutels Voorts zjjn te bevragen I en dttmeebocd ceintuur en kam bij S de Lange Vrouwensteeg 4 een zilveren ormband bij J W v d Valk Bogen 24 een dnmogparapluie bij K de Jong Varkensuiarkt 17 oen heerenparapiule bij J Lunenburg Baanstraat 48 oen zllvelen l mband bij Spruijt Oosthavon 19 een liindt rbarot bij K Rietkerk NoodgodRteeg 31 een zeeuwaohe broche bij W lozer Baanstraat 33 een gouden broche bij Mej ClomcnB Turfmarkt oen zilveren brooho bij C Anders Werkinrichting een rozenkrans bij J Koetiians Markt 7 een kippenkool bij F Lei meijer IJasellaan 91 een bankbiljet bij Rond Hoogstraat een geitje bij I lrberfeld L Tlendewog oen knipmes bij Lens Spieringstraat 57 oen badpop bij Mej v d Krans Waddtnxvecn oen herdershond bij r Laurier Lemduisteeg een galden bij Boot A do Visohmsrkt 32 oen portemonnaie met Inhouda bij Soboonderwoord Moordr Verlaat 2 n vrouwenrok bij G V d Klis St Antonlestraat 3 een rijwielpomp bij F Boot Lemduisteeg 5 een geitje bij J Koolman KarnemelkBloot 97 oen goudon oorbol bij Streng Keizerstraat 39 een stropdas bij J Laurier Drapiersteeg 28 oen kanten kraag bi M KuUk N Haven 175 èen rijwielpomp bij D van Waas Vest 113 een goiidem ring bij G Wientjes L Tiendeweg 42 een duimstok bij C Matse Muilenpoort 14 een mes bij A Matse Muilenpodrt 14 een jockeypet bij A Steenwinkel Spoorstraat 39 oen boezelaar bij R Groenendaai Zaugstoaat 74 sen bon l nrietn bij J C Vermeulen Rozendaal H oi U kerklMekje bij Mej Scholten Boelekade 3 ceD paar dameshandschoenen bij P Huisman IjHHellaan 86 e a manchetknoop bij D E Hordijk Karnemelksloot 19 een kinderarmbandje bij A de Ijccuw llerdekdde 14 oen zilveren broche bij C van Vliet Boolekafic 121 pen portemonnaie bij inej de Wolf Karneuielksloot 12fi een ceintuur bij mej Menet L Tlendeweg 77 een gewicht bij J Boere P C Bothetraat 73 een gulden bij de Knecht HeerwiBtraat 40 een daniesbroche bij J Scheijgrond BleekerHsingel 68 een portemonnaie anti inhoud bij A Vos Kleiweg 48 een rozenkrans bij C J Jaspers Zeugstraat 44 twee legimitatiebewijzen bij J Koppendraaier A de Vischniarkt 152 een pdttefeuille en sleuteltje bij Maarschalkerveen L Tiendeweg 83 een pakje inh Schort zakdoek en geld bij V d Want Fluweelenflingo 85 een rijwielpomp bij H Gijzenij Bleekoasingel 12 oon armbandje Mj C Prince Gouwe 192 een capo bij J de Moree Onderde Hoompjea 8 een gouden oorknopje bij Volmérs Markt 24 een koralen armbandje bij Norbart Waaiersluis een trekbond bij C Nieuwveid Cappener8teeg24 ren portemonnaie met inhoud bij B t Veen Biauwstraat 13 een fantasiedaef ppld bij J den Riet Lauriersbuurt 26 en zweep bij I Binnendijk Kleiweg 87 en koralen knip bij Verkaaik BestedeUngenhuiR een portemonnaie inet inhoud hi C van t Riet Rotterdam Dordrecht ehe straat 418 een boxhond bij C v d Post HeerenBtraat 103 een R C Kerkboekje bij de Bruin Groeneweg 50 een kinderzak met inhoud bij H Lugthart Vaaiorstraat 4 ern hondenhalsband met penning s Hage bij W Nonner Weesbuifl Spieringatraat een bril bij Verziji K Tiendeweg een damoBSchortjo bij M I ngelhart Gouwe 214 oen mand met anijhoonen bij J v d Kemp MoordrrchtRche Verlaat 14 een stalen winkelhaak bij KimBt Baanstraat 11 een zilveren broche bij Brouwer Hoerenstraat 27 een fhiier bij C Oostenriik Raam 12 efin insigne bij D Huisman VorlorenkoRt 9 een notitieboekje bij W van T oon Dubbele Duurt 15 een mes In étui Wj f Pavoordt L Tlmdoweg 10 een portemonnaie met inhoud bij D do Kok Ridder v Oafsweg 50 Gouda 3 September 1914 De Commisaaris van Politie BERTHEÜX Gratis Premie voor de abonné s ai de GOUDSCHE COURANT Yoraraeling Qoriogskaarten VAjr DEN luropeeschen Oorlog 1914 bewattehde i 1 Algemeene Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoover de landen van deze werolddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg 1 6 Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van Dnitschland Oostenrijk on Rusland da gedeelten waar de strijd tuBBchen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Lrfinden aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee Deze kaarten ca 2B X 35 oM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te Bamen een album Dit Ooplogskaapten album wordt GRATIS geleverd aan alle abonné s op dit blad Advertentie aan ieder die zich voor minstens één itwartaal op de Goudsche Gouranf abonneert Kistenmakers Op de Kistenfabriek van de N V Kaashandel Maatschappij GOUDA l unnen Kistenmakers GEPLAATST WORDEN Aanmelding kantoor Kattensingel NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a s worden berekend tegen 45 cent fr p post 55 cent Abonné s in Gouda en elders die de courant per looper ontvangen ontvangen o dit Kaarten album aan huis de post abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels Tot een beperkt aantal zijn meerdere exemplaren wan dit Kaarten album Violiste Een jeugdige Violiste gediplomeerd Koninklijk Conservatorium te s Gravenhage leerling van Prof Thoenukbó te Berlijn wenschto door deze omstandigheden eenige lessen te geven Br fr onder n 555 Boekh N DE ROO Obreohtstr 63 d n Haag a 10 CENTS aan ons Bureau werkrijgbaaV MARKT 31 Gouda LOOPT UW M WEG MET UW J4AAR7 Uw Lichaam UndI o l iom door KOKO te gMn gebruiken oor hol te U t U bg tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor zyn de Laxeerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwyderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slijm enbevorderen den stoelgang Prijs perdoosje2Sren 50 oent 16 KOKO HAAR Varkr gbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracbt 269 DEN WÊAAG geeft de HOOGSTE W AA l DE voor Gedrag en Heeren en Dameskleeding Koopt g heele of gedeelten van Inboedels Is ook naar btuten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAJI en ADRES irUej deWed ULTER 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG KOKO DOET HE r haar okoeien OAAT HtT UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRtSTAL BEVAT OEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU KOOP HET VANDAAG VAN UW DKOOIST Or OOIITEVK PRIJS FL 0 75 fl 1 80 M fl S O pw fhoen N tnZ Holland UlraX 2 luut N Ilratiint rn l lmimie UT Hb BMU BAIIDtEB 00 Pitsiland Gimii l iü5 O yti ra ritw B IHDBBUim taMk DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lkz Zegwaard A OOSTERLING 68 Adverteert in dit Blad DienstiaiibiediDgeii hebben an de GoudscW Courant tteedê tuece IV Deze adveiiealien koslen slechts Jü ïooruitbeuling 1 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau DE HELFT DBR SUVERNU van het taubwerk wortt te niet edun loodn Saall tat het buU blanen treedt Om vloeren te el niarea houtwerk eu door en door choon to nnken Ie Snnlltht het etdoendeto en voordeentite middel Laat Sanllfht Uw bale doen gllneteren en Uw werk verlichten FimaC SMITS Schoenhaniel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES ¥ 00R lËBEREËlV Dames Haarwasschen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van Klle soorten HAARWERKEN BAL T A DK JONe Ooiffeür Oosthaven 31 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te WIeringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergetéekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINGERWAARD 53e Jaargang 13569 Vrydag 4 September 1014 fiODDSGHË OUllVT 3 i© cL wrs ean d v Qrt©xi ti©TolsLcL voor G o ctd a © ara Oaaa str©3ic©ïx en Frijs der advertentiën Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letter en randen naar plaatsruimte Verscbijnt dagelijks xêk ta behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Maiikt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 r felefoon Interc 82 Uitgevers A BRINK MAN EN ZOON voortzetten om aan het hart van Duitschland den betiliiiBenden slag toe te brengt n liet is do plicht van de Kegeering der Itcpubliek dozen hardnekklgen tegenstand te ieidea Overal zullen de Franschen zioh verhefft om hun onafhankelijkl eid te verdedigen maar om aan dezen geweldigen stnjd al zijn afdoende kracht te kunnen geven is het noodzakelijk dat de Jiogeering vrijheid van handelen behoude Op verzoek van het Militair gezag heeft Ie regeering dus lijdelijk haaj zetel veMI plaatst naar een gedeelte van het RgA waar zij in voortdurende relaties kan blij en met het geUeele land Zij noodigt de loden van het parlement lilt om niet van haar verwijderd te blijven ten einde met hunne collega s den I and der nationale eenheid te vormen Do regeering verlaat Parijs niet dan na dn verdediging van de stad en de eslmgwerken met alle middelen die in haar macht staan zoo sterk mogelijk gemaakt te hebben Ilij zegt te weten dat het niet noodig iH de bewonderenswaardige Parijsche bevolking kalmte flinkheid en koelbloediglieid aan te bevelen Zij toont steeds dat 7 1J hare plichten kent Franschen laten wij deze tragische omstandigheden waardig dragen Indien wij ten slotte overwinnen zullen wij het doen door onzen onvermoeiden geest door uns uithoudingsvermogen en onze standvastigheid Een natie die niet wil ondergaan en die om te blijven leven noch voor smart noch voor opofferingen telugdeinst is zeker van de overwinning Uit de berichten der laatste dagen blijkt dat de Franschen zoowel naar het Zuidwesten als naar het Zuiden zijn teruggeIrokken teneinde niet in de noodzakelijkheid to komen een beslissend gevecht te moeten leveren in omstandigheden die voor hen niet gunstig zijn De Duitsohers zullen nu dan ook weldra de operaties in de omgeving van de stelling l anis aanvangen Indien waar zou ztjn wat een bijzondere Fransche correspondent van de Times meldde dan zou de oestand in Noord West Frankrijk voor de Fransclwn bijzonder ongunstig zijn en Volgens die berichttMi zou de Sommeval lei door de Franschen verlaten zyn en Amiens in handen van de Puitschera zi n gevallen Ook zou de Duitsche voorhoede zich reeds bevinden op ca 30 K M ten N W van Parijs bij het plaatsje Creil De Iteide Duitache legers op den rechtervleugel onder do generaals von Kluck en von Bülow hebben reeds om do vesiingen Lalère Laon Rheims in noordelijke richting een omtrekkende beweging gemaakt en staan nu reeds in den rug lezer vostingreekB liet is waarschijnlijk dat de eerstkoiiende dagen de Duitachers tegen Verdun en Helms zullen optrekken Verdun Is door de ligghig aan de Maas en als voor naamste vesting op de linie van de oostgrens naar Parijs van de grootste beteeUenis De vesting is door een dubbele en in hot oosten driedubbele fortenreeks en batterijen omgeven De vesting Reims dient ter bescherming van Parijs en wel tegen een DuUsehen Inval door Belgiö Noordwestelijk van Reims ligt Laon dat eveneens sterk bevestigd is ook het kruispunt Lafère aan de Olse Deze tweede linie zal eerst actief worden als de grensvestingen tusachen Mezlères Hirson en Maubeuge zijn doorbroken Deze drie vestingen zijn door buitonforton besehermii en door batterijen onderling verbonden De tweede linie vormt een nieuwe veld slagformatie le laatste bolwerk komt dan de vesting Parijs Het is wel vreemd dat bij een zoo anel oprukken aan de Noord Oostkant aan de meer oostelijke zijde de Franschen het If rrein behoerschen door de vestingen Nancy en Toul welke ala t ware het zuidelijk deel van LotharinKen geheel afsluiten Indien een aanvat van de beide rechterlegereorpsen op PeriJB wordt ondernomen dan zal ongetwifleld de strijd bij de Noord Oostelijke vfls ngen worden fievoerd teneinde de verWndIngen daar ftf te snijden Voor een beleg van Parijs wordt ca 700 000 man noodig geacht Aan liet oostelijke front worden dag aan dag verwoede gevechten gelqverd De beris a vandor ariimie betrouwbaar van DuitBche zijcte wordt gemeld dat de Russen in Ooat Pmisen een ontzaggel ke nederlaag zouden hebben geleden zoo zelfs dat de omvang daarvan niet juiat ib aan te geven De cijferB door het Dnitache hoofdkwartier daarvan gepubliceerd omtrent het aantal gevangen genomen Russen stijgen met den dag het aantal is nu zelfs geklommen tot 90 000 Uit St Petersburg komen heel andere berichten Daarin ia zelfs sprake van overwinningen aan Russische zijde en vac bezetting van Königaberg Ook de berichten aangaande de strijd tnsschen de Oostenrijksche en Russische legers komen met elkaar overeen Van Oostenrijksche zijde wordt gemeld van een oprukken en overwinnen in de omgeving van Lublin in Russisch Polen on van eenigen geringen tegenslag in Gallciö aan de OostenrijkschRuasische grenzen van Russische zijde daarentegen wordt melding gemaakt van een geduohtcn veldslag in Russisch Polen in de richting Lublin waarbij do Oostenrijkers verslagen werden en achtervolgd en krijgsbuit en 1000 gevangenen in handen der Russen violen In Qalicie zonden de Russen op rakken naar Lemberg waar zij de Oostenrijkers sloegen en aich meester 1 maakten van 20 kanonnen De opmarsch wordt voortgezet j Ter zee hebben geen groote kri g8verrichtingen plaats gehad Een Fransch eskader heeft in de Adriatische Zee de veatingwerken en versterkingen van Cattaro gebombardeerd Van Oostenr zijde wordt gemeld dat dit bombardement de verdedigingswerken niet heeft nield en slechts enkele mannen licht werden gewond De Oorlog Kort Overzicht D Frauache Regeering verplaatst van irijs naar Bordeaux Dtf proclamatie welke door de presiÏPit der Fransche republiek is uitgevaardigd teneinde hiervan luedcdüeling te doen iet bewijs dat de FranBche llegeering Ép toestand thans zeer ernstig inziet on I mogelijkheid niet uitschakelt t Padoor de Duitsohers kan worden inlieten en ook genomen kan worden t ozo proclamatie welke door alle miitorö 18 ondertoekend luidt aldus B ranschenl Sedert verscheiden weken j a onze heldhaftige troepen in gevecht 0 het vijandelijke leger Dank zij de NS erheid van onze soldaten werden op ihillende plaatsen voordeden l ehaald in het Noordon noodzaakte de aander Duitsche strijdkrachten ons te Il te trekken zc toestand legt aan den president repuliHek en do regeering den plicht $ een pijnlijk besluit te nemen Om m het nationale welzijn te kunnen waten moeien de openbare machten tijde iji do stad Parijs verlaten Onder de leiding van zijn eminenten Velhebber zal het Fransche leger vol fflM en élan de hoofdstad en de vader iBdslievende bevolking tegen den over t ldiger verdedigen I e oorlog moet echttr terzelfdertijd worden voortgezet Zonlï rust en zonder weifeling zal de hoi e strijd voor do eer van de natie en Iht herstel van het geschonden recht wollat volgehouden Hoewel sommige van onze logere geWlige verliezen leden is geen van hen Wlagen De gapingen in de gt lederen Wrden onmiddellijk aangevuld en de op ï lng van recruten verzekert ons voor k toekomst nieuwen aanvoer van man nhappen on strijdkrachten Volharden en strijden dat moet het fMhtwoord zijn der verbonden Kngelsche Hasflische Belgische ei Fransche legers Volharden en strijden terwijl ter zee de Engelschen ons helpen om de verbindlnm van onze vijanden met de wereld te nrt reken on de Russen hun opmarsch Turkije a leger en vloot worden gemobiliseerd zoodat thans spoedig blijken zal wat dit land van plan ia De actie in de koloniën der strijdvoerende mogendheden wordt voortgezet De Duitschers In België Het bombardement van Antwerpen begonnen ROOSENDAAL Sedert hedenmorgen 8 nur is hier kanongebulder gehoord blikbaar van zwaar geschut komende uit de richting van Antwerpen 50 tot 60 schoten werden achter elkaar gehoord waarop na een korte rnstpooB het schieten weer een aanvang neemt ANTWERPEN Het Handelsblad f van Antwerpen schrijft over de be ëgTng der Duitêohe troepen in de buurt van Aaache dat deze zich kenmerkt door een algemeene opschaiving naar Dendermonde De noodzakelijkheid om de vrije beschikking over het land van Waes te behouden heeft deze maatregel uitgelokt De vgandelijke troepen welke gisteren uit Brussel naar Assche zijn afgezakt hebben heden de omtrekkende beweging naar het Noorden voortgezet Daarbij ia Ninove weer door de Duitsche troepen bezet ANTWERPEN De DnitscÊèrs hebben verschillende boerderijen te Merchtem en Assche verbrand Aan het Westeiyk Front i BERLIJN Uit het groote hoofdkwartier wordt betreffende de overwinning door generaal Von Bülow op de Franschen bij St Quentin behaald nog bekend gemaakt dat de slag twee dagen geduurd heeft en dat vier Fransche legercorpsen en drie divisies reserve daarbij tegenover onze troepen stonden BERLIJN 2 Sept Part De Londensche Star zegt dat de Parijsche banken zijn gesloten Czemy er aan dit klad een Ifijzondero geschiedenis verbonden was maar dat zijn moeder do verzorging van dit kind op zicli had genomen Kens höd hij zijn moeder er naar gevraagd en toen tot antwoord gekregen Zij is je zusje on je moet haar liefhebben als je zusje versta je Sedert had hij niet meer gevraagd doch hl wist uit het gepraat der Heden dal bier een geheim bestond viaarover zijn moeder het stilzwijgen bewaarde Liefst zou hij dadelijk naar Weenenzün teruggekeerd om dit geheim uit tevorschen doch zijn plicht riep hem ophet kasteel Hij vond mijnheer Wagner beneden reeds wachtende in de gelagkamer on samen gingen zij dadelijk opweg naar het kasteel Daar wachtte hem oen nieuwe verrasi ing De gravin die hem in het vroege inorgentiur een gesprek had toegestaan was verdwenen Zij was In den nacht met haar kamenier vertrokken Waarheen dat wist niemand te zeggen Zij waren zoo stil vertrokken dat aicob Sallai er niets van gehoord had enyiij pliep toch dicht bij den stal Dfkoetajer van de gravin keerde juist mot het rijtuig terug hij verklaarde dat hij zijn meeftteres naar het spoorwegstation te Brünn had gereden De commissarlB liet mijiöhecr W ner op hot kasteel achter en reisde alleen naar Weenen terug Onderweg zou hij dan uitstappen te Brünn om een bezOek te brengen aan mijnheer Hahlatschek den voormallgen kamerdienaar van wijlen graat FEVlLLETOBi mijn zegen goeft i Kasteel Windek 18 December 1871 Michael graaf Czemy Het was later dan middemaoht toen de commissaris zijn rapport gereed en iiet overgebleven gedeelte van do aanteekenlngen Ingepakt had waarna hij te lied ging Doch hij sUcp onrustig Nu eene vervolgde hij den vluchtende tcstamentvervalscher dan weer zag hij de schoono vrouw die hij verrast had bij de schrijftafel van haar overleden echtgenoot Dan stond hem weer de vrouw voor den geest waarvan bij het photografisch portret had gezien Kn opeens daar herkende hij in die trekken de ge iijkonis met Iemand die hij zeer goed kende Dat waren Ecfje s grooto blauwe oogen die hem aankeken de weemoedige trek om den mond was verdwenen oen VTOolijke lach speelde om haar lippen Hij ontwaakte on sprong op van zijn legerstede Het heldere daglicht scheen reeds door het venster Hij greep in den zak van zijn jas en baalde hot portret er uit nu eerst begreep hij waarom die beeltenis hem zoo geboeid had Waar had hij toch zijn oogen gehad De gelijkenis met Fefje was onmiskenbaar En terwijl hij dit gelaat lioschouwde doken de herinneringen uit zijn kindsheid bij hem op T evendig herinnerde hij zich nu hoe hii bij een wieg was gebracht waarin zijn nieuwe zusje lag Eerst later had hij als knaap van andere lieden vernomen datt XVIII Sefje man hielden mij op verren afstand terug eu toen ik na hot sluiten van den vrede terugkeerde vond ik gem spoor meer an alles wat mij zoo dierbaar geweest wSs Na lang zoeken vond ik eindelijk de min die het kind verzorgd ïiad in de eerste dagen van Louise s dood Die vrouw bracht mij het eerst op do gedachten dat mijn vrouw het kind ontvoerd had maar omdat deze min ontslagen was om op de nieuwe verblijfplaats van het kind een andere min te nemen kon ik van haar vorder niets vernemen Wat nu volgde is spoedig gezegd Laat mij een sluier werpen over het uur toen ik voor de laatsto maal een gesprek met mijn vrouw had Acht dagen later had de koorts haar weggerukt zij nam een geheim mee In het graf en daarin lag juist haar wraak over mijn trouwbreuk Ik hoopte dat het mii zon gelukken mijn kind te vinden maar alle nasporingen die ik de Rllmste advocaten van Weenen liet doen waren vergeefschf Toen nam ik een kind van een krijgsmakker in mijn huis op dat kind was onder bijna dezelfde omstandigheden geboren als het kind mijner arme Loaisie en de moeder WBB eveneens bij de geboorte gestorven Doch do vreugde die ik aan dit kind beleeft heb heeft mij nooit aehadeloos kunnen stellen voor hetgeen mij ontroofd is door de onnatuurlijke daad van een waanzinnige Is mijn kind dood dan weet ik dat zij voreenigd is met haar goede moeder Leeft het kind nog dan moge God het zogenen zooals Ik het in grachten