Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1914

rants geen enkel officier in uniformziet Thans is het heel gewoondaar groepen officieren in kahki t zien een zonderling gezicht tnsschende avondtoilatten der dames Gedurende het diner wordt nog muziek gemaalA deze mag echter slechts triotisoh zijn Londen heeft een groot aantal kleine Duitsche en Oostenrijksohe orkesten die in restauraties spelen deze zgn bgna alle verdenen De or kesten die gebleven zijn dragen zorealle Duitsche muziek te boycotten enspelen bij voorkeur ïransohe en Bossische wijsjes Bij het dessert buigt de eerste violist voor de dichtst bijziinds officiersgroep en het volkslied boiintIedereen in de zaal staat op Vervolgens Jcomt de Marseillaise die eveneens staande wordt aangehoord Het Snssisohe en het Belgische volkslied yolgen Het leven der I ondenaars wordt door den oorlog nauwelijks aangeriakt In de andere hoofdsteden is de nIannelijkB bevolking voor een groot ritdeelte weg te Londeri is dit niel het geval De handel is niet bedreigd da voorraad levensmiddelen iblijft gijoot immers De Britsche vloot behserscht de zee Iedereen zet hetgewbne leven voort De wedstrijd zal worden opgeluisterd door de mnziekvereeniging Juliana de opbrengst komt ten bate van het Steuncomité Bijkspostspaarbank Aan het postkantoor öouda en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Augustus 1914 ingelegd f 16861 63 Vi terugbetaald f B04G1 94 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 21302 Kiekjes van de Grenzen I r 1 1 In stsat van oorloglen beleg t Kli A erger Éan hi in staatvan beM erf de igoedei If n der eenvoudige gfensdprpjes watr oor sedert een paar jBagin dien st a van beleg werd afg konc igd zijn ioi niet allen v n den éérsten schri befciWen Zoó n staat vaa beleg is vomnfeen grootestad een èr tig en leelp fling in tijd vfen vrede Jfoi r gfensdorpén in tijden i vfcn oorlog evaar beteekent t adlecn liilitailrB b ttiflg en militaiitJWat dit atste betreft wn de IjbuiMemoe ter niet vi1 1 vertellen Er zijn nu èn in 1 Ja ziet ü meneer je moet hier duvels goed oppassen want je kunt nooit weten zeide zoo n Schildwacht terwijl zijn kameraad mijn pampieren inkeek Maar dat tweetal stond ook precies aan de grens Een paar honderd meter verder was een groote Nedejlandsohe vlag in den weg geplant Dat was de juiste demarcatielijn Daar ter plaatse was het Belgische douanekantoor niet zooals op zoovele andere grensplaatsen vlak bij het Hollandsche maar nog wel 2 kilometers verder Ik ben daar een heen gewandeld over den breeden eenzamen weg met links en rechts mets dan onafzienbare brokken hei en bosohjés Daar op Belgisch grondgebied was hoegenaamd geen afzetting en ook geen soldaat to bekennen Aan t kantoortje zat een stelletje Belgen in uniform zich den tijd te verdrijven met een spel oude kaarten Een de chef der Douane scheen dat bezoek uit Holland zoo in den vroegen morgen niet te bevallen De ander een soort marechanssee had blijkbaar ook slecht geslapen Ze bromden wat over de Dutsohe bladen en zeiden niet te begrijpen waarom toch zooveel Belsen nau de Hollandsche grenzen vluchten Zij hadden ook wonderlijke ideeën over den toestand aan onze grenzen kortom op 2 kilometer afstand van onze dierbare driekleM in die eenzaamheid leek t me nie geraden om het discour voort te zetten temeer daar de Chef douanier bj het inkijken van mgn papieren toevallig mijn mooie groote kaart van Noord Brabant uitgave van Jlulst in de gaten gekregen had en verklaard had die maar te zullen houden I Sinjeur had daarop hoegenaamd geen recht omdat zooals hij wist ik regelrecht weer naar Holland terug zou wandelen Maar het drietal keek kingen in Noord Frankrijk behalve de vesting Maubeage in onze handen De aanval op Reims is begonnen De cavallerie van het leger van maarschalk Kluck is tot in de nabijheid van Parijs gekomen Het westelijk leger is voorbg de Aisne linie vooruitgedronv efi en zet zijn opmarsch uaE r de f ifie voort Enkele afdeelingen der voocheedci hebben de Marne re s tereilU De vijand trekt voor de legers van de veldmaarschalken Klück von Billow van Hansen en den hertog van Wartemburg terag op den oever der Marne Het leger van den Daitschen kroonprins heeft den v and die stennende op Verdun tegenstand bood in zuide lijke richting teruggeworpen De legers van den Kroonprins van Beieren en den generaalveldmaar schalk von Heeringen hebben nog altijd een krachtigen vijand in de versterkte stellingen in Franscb Lotharingen tegenover zich In den Boven Elzas hebben Duitsche en Fransche afdeelingen geregeld voeling met elkaar Nu de Duitsohers Belg Limburg meest verlaten hebben heeft het trambestnur der Ign Weert Maeseijck weer een beperkte dienstregeUng ingesteld Zoo loopt thans een tram in den voor en een in den namiddag van Weert tot Maeseijck op en weer waarbij tevens goederenvervoer tot Maeseijck plaats geeft Dientengevolgen hebben vele mannelijke vluchtelingen uit Maeseijck Bree en omstreken hun zaken aldaar wederom hervat terwijl ze hun vrouw en kinderen voor de veiligheid in Weert hebben gehuisvest L K Aan het Oostelp Front Lodz door de Duitsohers bezet BERLIJN officieelj Duitsche en Ooatenrijksche troepen bezetten de grootste RussischPoolsche fabrieksstad Lodz PETROORAD 3 Sept Aan höt gevecht op de oostelijke grens van iahoië werd deelgenomen door het 12e Oostenrijksohfl korps dat eerst 25 Augustus van de Roemeensohe grens was aangekomen Het Oosten rij ksche leger was versterkt door vele ïandsto rm organi saties De aanvallende beweging der Russische troepen wordt voortdurend voortgezet De uitval van het garnizoen van Koningsbergen is niet geslaagd De Russische cavalerie divisies rukken ver in Oost Pruisen op en vernielen de verbindingslijnen De Dnitsohe troepen bleven werkloos LONDEN 3 Sept Het persbureau deelt mede dat de Russen Koningsbergen ingesloten hebben BERLIJN De Norddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft Midden in het bericht over de zegepraal bij Verdun komt de tyding van de overwinning der Oostenrijkers op de Russen Ka een hardnekkige worsteling is het aan de Oostenrijkers gelukt den vijand tot wyken te brengen waarbij deze zware verliezen heeft geleden BERLIJN 2 Sept niet officieel De Nowo Wremlja erkent den door de Russische troepen geleden nederlaag m Oost Pruisen De Russische legatie te Antwerpen deelt mede Volgens een officieel telegram uit Petrograd heeft de Russische cavalerie in OostPruisen de spoorwegstations Lansberg Ressel en Bïschofsbeim verwoest en cle spoorweglijnen v Neilsberg Zinten Bartenstein naat Koningsbergen vernield In Noord Galicië hebben 31 Augustus hevige gevechten plaats gehad Alle Oostenrijksche aanvallen werden afgeslagen De Russen namen drie kanonnen en 10 mitrailleuses en maakten meer dan 1000 gevangenen die verklaarden dat de Oostenrpsohe verliezen enorm zijn In Oost öalicië zetten de Russen het offensief voort Voornamelyk was de strgd van de rivier de Gnita Lipa zeer hardnekkig Deze positie werd door hare natnurl ke ligging en de krachtige versterkingen onneembaar geacht De Russen rukten vooruit en slaagden er in de Oostenrijkers terng te werpen die 4800 dooden op het slagveld achterlieten De Russen maakten zeer vele gevangenen waaronder een generaal terwyl 32 kanonnen 1 vaandel vele a tillerieparken en militaire treinen werden veroverd Naar aanleiding van den uitslag dezer krijgsverrichtingen heeft de opperbevelhebber der Russische legers grootvorst Nioolaas Nicolavitsch het volgende telegram aan den tsaar gezonden Ik acht mg gelukkig Uwe Majesteit gelnk te wenschen met de overwinning die na zeven dagen van onophondelijken str d door het leger ran generaal Ruszky onder Lemberg behaald is De Oostenrijkers trekken in groote wanorde terng hun artillerie parken en zwaar veldgeschut achterlatende alsmede hun legertros Wij hebben talrijke gevangenen gemaakt Tijdens de zeven gevechtsdagen welke aan dezen beslissenden slag vooraf gingen heeft het leger van generaal Ruszky 44 kanonnen en een enorme hoeveelheid wapens van verschillend soort en mitrailleuses buitgemaakt Uit het Duitsche hoofdkwartier wordt door het Wolff bureau aan de N Hl Crt geseind In bet Oosten oogsten de troepen onder den generaal veldmaarschalk von Hindenburg nieuwe vruchten van hun overwinning Het aantal gevangenen stijgt met den dag en is reeds tot 90 000 geklommen Hoeveel kanonnen en andere zegeteekenen zich nog in de bosschen en moerassen bevinden valt nog niet na te gaan Blijkbaar is de Russische commandeerende generaal gevangen gemaakt De Russische legeraanvoerder is volgens Russische berichten gevallen PETROGRAD 3 September N R Crt Een communiqué van den R u ss i s o h e n generalen staf luidt Na een gevecht van zeven dagen is het Russische leger zich meester makende van de zeer versterkte en vooruitgeschoven stellingen van Lemberg op vijftien tot twintig werst ten oosten der stad de hoofd forten genaderd Na een uiterst hardnekkigen strijd zijn de Oostenrijkers in wanorde teruggeslagen waarbij ij hun zwaar en licht geschat geheele artillerieparken veldkeukens in den steök lieten Onze voorhoede en onze cavalerie achtervolgden den vijand die zware verliezen leed aan dooden gekwetsten en krijgsgevangenen Het Oostenrijksohe leger dat bij Lemberg optrad was samengesteld uit het derde elfde en twaalfde legercorps en gedeelten van het zevende en veertiende legercorps Dat leger schijnt geheel verslagen te zijn Bij de achtervolging door de Russische troepen was de vijand die zich over de Gnita Lipa terug moest trekken gedwongen nog 31 kanonnen in den steek te laten De Russische troepen bewegen zich langs wegen die vol staan met artilleriegeschut en konvooien levensmiddelen van allerlei soort In bet geheel hebben de Russen zich bij Lemberg van 150 kanonnen meester gemaakt I Dat valt niet mede voor een mensch van dezen tijd voor zyn vervoer over soms groote afstanden alleen te zijn aangewezen op zijn eigen beenen Maar het reizen te voet heeft vóór dat men in nauwer aanraking komt met het land en zijn bewoners De stemming in de natuur omvat u geheel de stille zwijgzaamheid van de bosschen spreekt tot u en de droomen van de bloeiende heide wekken droomen diep in uw eigen ziel En zoo vreemd rustig lag daar de Belgische Kempen terwijl toch op enkele tientallen kilometers afstand de bloedige wreede kryg woedde Per tram ging ik van Breda naar Rijsbergen vandaar te voet naar MeerIe waar ik door de aanbeveling van een kennis misschien een Belgisch rij wiel zou kunnen huren en waar ik tevens inlichtingen wilde inwinnen bij den geneesheer dr G dien ik kende Daarna zou ïk mijn verder plan de campagne voor een vier of vijfdaagschen tocht door België opmaken Door onze Hollandsche grenswachten passeerde ik dank zij mijn bewijs van Nederlanderschap vooralen van mijn portret door het gemeentebestuur afgestempeld en geviseerd door den Belgischen viceconsul ongehinderd Langs de thans ongebruikte trambaan marcheerde ik verder een goedgevulde offioiersmusette op den rug en een jas over den arm Dat valt voor een burean mensch niet mede in een echte zomersche warmte bepakt een marsch te maken van ettelijke kilometers en menigmaal vervloekte ik het denkbeeld bagage mede te nemen Mijn jas werd reeds na enkele kilometers van een drukkend gewicht en ik overwoog zelfs haar maar achter te laten in Meerle Gelukkig deed ik dit niet want later is ze me een nacht nog heel goed te pas gekomen Te Meerle sprak ik dr G en hij gaf me den raad naar Hoogstraeten te gaan en vandaar de tram te nemen Naar Antwerpen zou ik waarschijnlijk nog wel kunnen komen misschien ook wel naar Mechelen Zoo zag ik af van mijn poging een Belgisch rijwiel te huren en stapte ik weer verder den langen verlaten weg op n de grens bïj do Meerselsche dreef werd ik aangehouden door een douanier in politiek met een lint met de Belgische kleuren in het knoopsgat De man keek mijn papieren in on maakte niet het minste bezwaar me door te laten TusBchen Meerle en Hoogstraeten werd ik aangehouden door twee gendarmes die me ook zonder bezwaar lieten passeeren en te Hoogstraeten zelf was het een in uniform gekleede douane die me weder om mgn papieren vroeg De menschen in Hoogstraeten keken eenigszins vreemd op toen zij daar bij het vollen van den avond een vreemdeling zagen arriveeren Hun houding kenmerkte zich door een zekere gereserveerdheid Van de aardige Belgische gemoedelijkheid en hartelijkheid bemerkte ik niets meer De Dorzaak bleek me alras toen een hunjner eenjl gesprek met me begon en me onder J wierp aan een soort ve Jioor l De menschen in België vsrdenken ons nOg steeds van partijdigheid vooc Duitschland en een postdireqfieur uit een der Noord Belgische ajfofeeepten dien ik latev op mijn tocht ttuOette vertelde me zelfs dat in 3 Uni rmeente de menschen minder bevreesd warenvoor de komst der Duitscheitódan welvoor een inval der Nederlandsche troepen MI En het was toch een intellectueel persoon die me dit zoideL Voor een Nederlander die weet wat zijn landgenooten denken en gevoelen is dit verbazingwekkend I en ook bedroevett L Maur aRSSi dUn een oogenblik het ongemotiveerde en bedroevende wantrouwen aan het wankelen had gebracht dan kwam weer de vraag Maar Nederland zendt toch levensmiddelen naar Duitschland en dan kon ik weer beginnen uiteen te zetten dat Nederlandsche handelslieden alles wat nog mag worden uitgevoerd verkoopen aan Engeland Frankrijk België maar sbk aan Duitschland en dat de Nederlanlsche regeering natuurlijk niet alleen ue Duitsche grens kan sluiten zondozich aan schending der onzijdic hoid Ichuldig te maken Als Nederland thins zijn grenzen sluit is daarvan ook België de dupe DergeliJM vertoogen heb ik moeten houden m alle plaatsen en plaatsjes waar ik f wam tegen eiken Belg dien ik ontmoette Men zou moedeloos wor den tegenover zooveel wantrouwen terwijl toch ieder die de stemming van ons volk kent ten ioogste verbaasd moet zijn over dit wantrouwen In het stationskoffiehuis te Hoogstraeten logende ik als op een bed van rozen na de marsch door de gloeiende Augustuswarmte Na het inwinnen van inlichtingen had ik mijn plan voor den volgenden dag opgemaakt Van Turnhout reed de trein naar Mechelen nog Ik zou naar Turnhout marcheeren een afstand van 16 K M en vandaar per trein naar Mechelen gaan Den volgenden dag hing de warmte zwaar en zwoel over bosschen en heiden en de weg naar Turnhout leek wel eindeloos Het waren slechts enkele wielrijders die me passeerden of achteropreden Verlaten lag verder de lange weg die wel eindeloos scheen De kilometerpaaltjes leken wel vijf kilometer van elkander gezet En toen ik tuBschen het geboomte den toren van Merxplas voor me zag wilde deze niet naderen Telkens weder keek ik verlangend naar dien groeten grauwen toren die zoo dichtbij leek en toch onbereikbaar scheen Ik verlangde naar Merxplas want daar had ik me voorgenomen zou ik rusten Hoe zwaar me die laatste enkele kilometers vielen is nauwelijks te beschrijven maar tenslotte toch kon ik in een eenvoudige herberg mijn beenen steken onder een tafel en me te goed doen aan brood met ham en koffie Maar als een straf lagen voor me de acht kilometers die me nog van Turnhout scheidden Met ontzetting dacht ik aan den tocht door de broeiende warmte die me wachtte Het was een brave Tumhoutsche voerman die als een reddende engel verscheen in de dorpsherberg waar ik rustte Hij kwam door de ptille dorpsstraat aangereden met het zware lawaai van zgn grooten zwart overkapten vrachtwagen waarvoor de twee stevige Belgische paarden rustig aanstapten In mijn herberg liet hij zich neer en na een kort gesprek verklaarde hij zich bereid me op de hooge bok mede te nemen naar de stad in welker nabijheid onze voorouders eens zoo moedig streden Zpo trok ik naar Turnhont ovefde hobbelige keien Van den langen weg Heel rustig ging het De twee zwarte paarden stapten statig aan als gingen zij in een feestoptocht Trotsch was huii tred trotsch elk hunner bewegingen gar maa tooT enU ast elkander gingen zij en telkens in zij de koppen vertrouwelijk nasr der toe als vertelden zij elkander UBtig ijna plechtig t Bras hun als heel het zomerlaOid Ghap mgn brave voermara hield lange rekken m t zijn paanien Hij had echts één wooi bij noodig Hu r dit werd gezegd in vlrschillende aarden op verschillende manieren e paarden begrepen hetli iaat ik erkt nen in dit oi zicht te stain beneden idie paar en Öwant itond het niet en verl sde e in6 weder ttver de wijze waarop vperni i zich verstaanbaar wist akjen é xs de twee statige dieren e voeri4an in bldiüwe kiel zat lOgeri bok als op een troon elijks maakt hij zoo zijn tochten het schoone Kempenland eiü mij t ïioo n voerman ïinoet óp den duur w l een philosoof warden I We i aren een kwartiertje ojjj weg toen dé paarden uit eigen beweging van de4 egiTveken Ik keefc mijn voerman eenslji an en deZe als om zich te yerontw tiüldigen zeide Ja meneer at zijniee zoo gewoon We stonden Voor een kroegje enklommen neder qp den beganen grond Voor het buffetf dronken we sameneen glas en tojso ging het weer verder Maar heel lang duurde het niet of weer weken de paarden af van denweg I Vragend keelj ik mijn voerman aan Het is weer zoo meneer zeide hij Inderdaad het was een eigenaardige tocht waaraan het komische element niet ontbrak Van een Bredaschen vriend had ik een 5franc stuk cadeau gehad om het te gebruiken op bijzondere wijze Kon ik beter doen dan dit geld op te feeaten met mijn braven voerman wiens paarden geen kroegje voorbij wilden Zoo kwamen we dan eindelijk te Turnhout on daar hield ik op den hoogen bok mijn intocht i k de stad totdat twee gendarmes mo neer lieten dalen van mijn hoogen zetel en me als verdacht van spionnage meevoerden naar de gendarmerie kazerne Dat was het tragisch einde van mijn rnstigen rit onder bewaking van twee met geladen geweren gewapende gendarmen nam ik afscheid van mijn braven voerman J K BREDERODE In Ooplogstijd Londen in oorlogstijd Londen in oorlog verschilt niet veel van het gewone voorkomen der Engelache hoofdstad Een vreemdeling die voor de eerste maal Londen bezocht zou geen sporen van den oorlog kunnen bemerken Parijs Brussel Berlijn en Weenen moeten een melancholieken aanblik opleveren De mooiste winkels zijn gesloten de schouwburgen de cafe s en de restauraties zijn leeg Haai Londen toont een gewonen aanblik Het levendige straatgewoel is even groot als anders in Aagustus Slechts de schouwburgen zijn gesloten evenals altgd in dezen tijd de winkels zijn echter open evenals de oafé s en restaurants de bioscopen en de musiohalls Men moet te Londen geleefd hebben om te bemerken dat er werkelijk oorlog is Het meest opvallende is het verdwijnen der schitterde roode uniformen Slechts bij het Koninklijk paleis ziet men nog de scharlaken jassen en de roode mutsjes Maar bij andere diensten diagen de Koninklijke gardes en alle Engelache soldaten kaki Ook de brandweer draagt deze stofkleur en zelfs de Schotten hebben hun Schotsche rokjes voor kahki verwisseld Een andere ongewone aanblik is het aantal officieren in uniform die men op straat en in de restaurants ziet Dat is een merkwaardig verschijnsel in Londen waar men in vredestijd in de voornaamste restau eeds bedenkelijker en daarom was verstandiger de brutale en aanmatigende houding van dit Belgische grensMOjig maar koeltjes op te nemen en voorloopig op te zouten tot later uwens op de meeste grensplaatsen is op de houding der Belgen niets aan te merken hoewel ze een journalist Hever zien gaan dan komen Ik hoorde lftt r dat hier en daar aan over onze grenzen komende Belgische families doorBelgische douanen allerzonderlingBt £ verhalen omtrent den toestand in Nederland opgedischt werden Boskoop In de op 1 Septembergehouden vergadering van den Gemeenteraad waarin Voorzitter was de Burgemeester en tien leden aan vezig waren afwezig was de heor Ni nwesteeg is herbenoemd als weth i udermet 6 van de 10 stemmen de h er O B Liittnemann de hoeren Ottol nderen Grootendorst verkregen elk 1 stem terwijl twee stemmen in blanco aren uitgebracht i Op de vraag van den voorzitter verklaarfide de heer Lünneman tdeze benoeming ann te nemen waarop de voorzitter Jiem hiermede gelukwenachte Een voorstel was ingekomen vah den heer P A Ottolander tot wijziging der verordening regelende de i alnenftelling en inrichting der plaatselijke Commissie van toezicht op het l ger pnderwijs welk voorstel de strekking heöfu dat voortaan de voorzitten en desecretaris fdoor de Commissie uiit ha midden zal worden betioemd liet voorstel wordt met 6 tegen 4 stemmen aangenomen Tegen de heerenl JongejaOj van Wilgen Loef enffiunnemann I Tengevolge van het vertrek van den l jeer Prl k aai wien eervol ontslag 1 verle fW wordtimet algemeene stemHi £ ïhans nu ik dit specimen van Belgische grensbeambten gesproken en gezien heb kan ik dat best begrijpen en meen ik een waarschuwing te moeten doen hooren aan onschuldige fietsers of nieuwsgierige wandelaars I die zooals velen doep s hier en daar even een eind over de grens toeren Heel secuur is dat f niet meer tenminste niet in de streek beneden Znndert Wernhont Euophen In de Nederlandsche dorpen die in staat van beleg zijn ziet men natnnrlijk veel soldatep en t diddenpunt daarvan is meestal he pleintje voor bet gemeentehuis Daar staan ook de wagens enzvan de troep Op de deunn van schuren en op nuren zijn in He dorpen de groote biljetten aangeplakt bevattende de Afkondiging t n den staat van beleg de Waar Bohuwing om in geval van nood een vuurwapenen te gebruiken tegen den v and en do Békendtnaking om alle vuurwapenen in te leyeren ten atadbnize bij den hirgemeester die ze bewaren zal voqt den eigenaar Van de kerktorens dier dorpen waait de driekleur ei natuurlijk is eriook een beperking ogestèld voor h open bouddn va herbergen en tolï J onderwijzer aan den talencursus benoemd de heer J Groothóff Vervolgens is aan de oide de benoeming der jieden voor de Commissie ïrau bijstand lu het beheer der 9 eineeintebedrflven De aftredende loden ufo heeren P A Ottolander E Guide imyxéra lgb4cg i taaijtloterij Naar m M ons mededeel mal d trekking der èe lAasse der 40Ka loterij aanvapgon pp Mahndag 14 Semtomber a a De verwSssoling van dé klal ikale herbenoemd De heer Ottolander spreekt den wensch uit d t B en W en de Com loten der t eèdel klassb moet plaats ond on H van Ier Tak wórden allen hebben voor cJdHi den Hen Seïitem ber De trekkil eii der volgemlö Jclassen zullen als naaf gewoonte met de gebruikelijke tussd ienrmmten worden miggie voorstaan in goede verstandov hnnHAn i Ihouding zullep kunnen samenwerken Roode Kruis Men meldt pns In verband met de bier én daar geuite meoningon omtrent j9 ter beschikking stelling ten behoeve Iran oorlogvoerönden van Roode flCruisambulanöps meent het Hoofd comité van htjt Ned Roode Kruis het ï volgende ter ajgemeone kennis te moeten brengen Het Hoofdcomitó dat reeds moormaleD de uitzending van ambulances naar den vreemde in over weging heeft genomen on ten opzichte van deze aangelegenheid bij voortduring ddigent blijft stelt zich op het standjtant dat de omstandigheden niet toelaten dat tot bedoelde uitzending worde overgegaan Het bepaalt er zich Serhalve toe ten onzent zooveel mogelijk allen voor te bereiden dat dien tig kan zijn om den militairen geneeskundigen dienst op krachtige en doeltreffende wijze ter zijde te staan Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 De tweede Igst van ingekomen bijdragen en toezegningen van 23 tot en met 29 Augs vermeldt een ontvangen bedrag van f 68 913 71 zoodat roet Hst bedrag van de eerste lijst daarbij rirekeud tot dien datum is ingekomen Bovendien heeft Mej A S te Gr oen kapitaal van f 4000 ingeschreTen op het Grootboek N W 8 aan liet K N Steuncomité geschonken De Tambora opgebracht Het stoomschip Tambora van den Bötterdamschen Lloyd op de thuis tis van Java passeerde 31 Augustus Sedert kreeg de Maatschappij f Epen nadere berichten zoodat vermoed wordt dat het stoomschip hetzij door Ie Franschon hetzij door do Engel shen is aangehouden en opgebracht uder het groot aantal passagiers aan Wd is ook mevrouw Idenburg de lètgenoote van den Gouverneur Ge Mtaal Vastateiliirfg eener voordracht voor de benoeming van 2 leden v n het College van zetters tengevolge de periodieke aftreding der heeren J Spruijt en C Frets De uitslag van de stemming is dat in de vacature Spmijt als No 1 wordt geplaatst de aftredende en No 2 C Frets en de vacatore Prets ala No 1 de aftredende en No 2 J Spruijt Een voorstel van B en W tot wijziging van de Bouw en Woningverordening wordt met ulgemeene stemmen aangenomen nEveneens wordt aangenomen een voorstel van B en W tot vaststelling eenor nieuwe verordening op de heffing van doorvaartrechten der brug over de rivier de Gouwe aangezien do thans bestaande welke is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 Dec 1912 met 1 Januari 191Ö vervalt Besloten wordt f lÖO toe te staan voor het maken eener cantine voor de militairen op het Sportterren De subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur voor het loopende dienstjaar wordt mot f500 verhoogd In besloten vergadering worden ten slotte behandeld de reclames tegen den hoofdelijken omslag RI LUWIJK Dn TLMPKL Totleeraar iian do R IL B S te Middelburg ia bo noeind Dr liomeer K Kooiman leeraar to INGEZONDEN Stadsnieu MS T GOUDA 4 September Voor het examen hoofdakte slaagde Jjrteren te sGravenhage de heer M mijn alhier Uefdadighoids Voetbalwedstrijd Naar wg vernemen zal op Zondag 5 September a s op het Gouda terrein n de Karnemelksloot oon voetbal WUtrijd gehouden worden tnsschen Soda comb en Olympia comb Voor onzG jongens aan de grenzen Door ons Comité onder eerevoor zitterschap van den Burgermeester van Breda zijn nu reeds 2500 pakken lectuur sigaren tabak onz verzonden aan onze mannen die de grenzen beschermen DoOr de ingezetenen van Breda zijn wij in staat gesteld gedurende nog eejoige dagen de verzending op denzelfden voet voort te zetten maat wat dan Ten zeerste zou de OoroAn het betreuren indien haar door de leger autoriteiten gewaardeerde arbeid zou moeten worden gestaakt Veel wordt er dezen tijd gevraagd voor veel wordt gezorgd Wel is waar worden forten en grootere centra door het Alg Ned Verb van boeken voorzien maar voor de meer afgelegen grensposten is de verspreiding moeilijker Van uit Breda echter zijn met het legerbestnur schikkingen getroffen waardoor wij in de gelegenheid aijn eene welkome afleiding te verschaffen aan de manschappen Ontee vraag betreft dus niet het zenden van geld maar alleen Vormt in uwe gemeente een Comité dat zich ten doel stelt lectuur tijdschriften spellen versnaperingen te verzamelen en op te zonden franco of niet franco aan het adres der Breda sohe Commisie voor het Zuiden Voor Onze jongens Selipingel 4 BaEDA ï OSTEK ICTEISr Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Aug niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Boéwer Mej G Delft EsJj van Ap doorn JoiLg Mathijs de Haag Maaasen Mej de l Briefkaarten Ahsmann J Hoorn Dinjgemana V F C A dam id i4 Hofik J van 3 Bosch Lflifti Mej C van Leeuwarden Ldsink A Dordt ihedag Mej M Haag 1 Zonder adres Buitenland Brfeven j ikman J Sadorode am Harz Briefkaarten Kühlman Anton Neumuhl i KoTA Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stuijkjen te vei melden opdat deze bij onbfe telbaarheid aan hen kunnen teraggegeven worden 1 De Directeur van het Posti en Telegraafkantoor HERMANS j Buitenland Brieven J Briefkaarten Laatste Berichten BERLIJN particulier g Pe Engelsche kolonel Bepmgton wtrwgt in de Tunes aan hel Frausche legerbestuur dat het Noorderleger te zwak is gehouden Het Engelsche expeditiecorps heeft Havre of Cherbourg noodig als steunpunten aan de kust Boulogne is niet voldoende volgens den kolonel daar spoedig Duitsche troepen daar zullen zijn en het verdragende Duitsche geschut alles kan verpletteren De kwestie van de kanaaltunnel aldus gaat Repington voort is thans voor goed Van de baan BERLIJN particalier E De voormalige Engelsche gezant te Berlijn Goschen publiceert in de Times zijn laatste onderhoud met den rijkskanselier Deze zeide daarin tot hem Wat Engeland heeft gedaan is ongelooflijk Het is alsof iemand die tegen twee aanranders vecht nog een slag van achteren krijgt Engeland draagt de verantwoordelijkheid voor alle verschrikkelijke gebeurtenissen BERLIJN partiouUer E Op de kust bij Huil zijn nieuwe mijnen gevonden waardoor grooto ongerustheid heerscht onder de reeders Bij Kaap Trafalgar bevindt zich een Duitsche hulpkruiser die do Engelsche scheepvaart benadeelt Koningin Elisabeth van België ANTWERPEN Wij vernemen nog eenige nadere bijzonderheden over de reis van Koningin Elisabeth Maandagavond kwam H M met hare kinderen te Londen aan Een bezoek werd o a gebracht aan Lord Gurzon Bij den overtocht over de Noordzee werd het jacht Jan Breydel geëscorteerd door twee Britsche lichte kruisers en een torpedoboot Prinses Clementine bezocht te Londen het Tehuis voor Belgische v1 ichtelingen en weende toen zq haar landgenooten over hunne ellende hoorde vertellen De Belgische zending naar de Vereenigde Staten ANTWERPEN De Belgische zending voor de Vereenigde Staten verliet Woensdagnamiddag Londen om de reis naar Amerika voort te zetten De vertrekhaven evenals de boot waarop zij reizen worden geheim gehouden Mevrouw van der Velde bleef te Londen Voor het vertrek der Missie had oen ontvangst plaats in het Cecil hotel waarbij de meeste diplomaten tegenwoordig waren De heeren Hymans en Van der jVelde Staatsministers voerden het woord en deden uitvoerige mededeelingen over de gruwelen welke de Duitschers in België hebben gepleegd De beschieting van Cattaro BERLIJN Omtrent de beschieting van Cattaro wordt nog vernomen Op 1 September versoheen de Fransche Middellandsche Zeevloot bestaande nit 16 slagschepen pantaersohepen en talrijke torpedobooten in den bocht van Cattoro Er werden ongeveer 40 schoten uit kanonnen van zwaar kaliber op het verouderde fort van Pundadiosdro gelost zonder dat ecaÈ r aan de vesting schade werd veroorzaakt Van de bezetting werden 3 man gewond De vloot kruiste een tijd lang rond en zette daarna koers in znidelijke richting waarschijnlijk om de Adriatische Zee te verlaten Men denkt dat een demonstratief optreden van de Fransche vloot een bedoeling heeft gehad Engelsche vloot naar Egypte FRANKFORT De Frankfort Ztg ontvangt een telegram uit Rome meldende dat Engeland een vloot van kleine kruisers naar Egypte stuurt om te kruisen op de kust van Syrië en Palestina daar het gerucht gaat dat Turkije een leger in Syrië uitrust voor een inval in Egypte Ulstorpche vrijwilligers LONDEN De Unionisüsche Raad van UiBter hf ft met algenteone atemmen besloten en goedgekeurd de divisie Ulster che vrijwilligers in dienst vau het Vaderland te stellen PARIJS De gouverneur van Parijs generaal Gallleni hoeft een proclamatie uitgevaardigd waarin wordt gezegd dat hij l vpl heeft gekregen Parijs tegen den indringer te verdedigen Ik zal dit bevel tol het uiterste opvolgen PARIJS Gistpren is wederom oen Dultscbe militaire vlieger boven Parijs verschonen en wel in het Oostelijk gedeelte Eettige bommen worden geworpen doch deze veroorzaakte weinig achado Men ajiint ons uit BAARLE NASSATT Ik vbmeem zooeven dat bedennacht wederom een Zeppelin boven Antwerpen riianooiivreerde echter zonder gewelddadigheden te plegen l r ijn vele Belgische militairen gezien bij Turnhout De Duitscliora verbrandden nog oenige dorpen in de omstreken van Merchtem en AsBohe Alle tijdelijke vergunningen voor het verblijf te Antwerpen zijn tegen 5 September door luitenant generaal ÖOU vomeur Diifour heden ingetrokken Alle I ngelache ioumallHton zijn naar Holland ititgewekon Men verwacht iets bij of in Antwerpen i Lotiaieo AMSTRRDAM Naar wij vernemen be taat bg oen combinatio van Lotisico poUshouders het plan zich te wenden tot don minister van Juatitle on tot den Tweeden Kamer om te verzoeken tegen Lotiaieo in verband mot de aangekondigde conteraio buitengowdno maatregelen te rcffen Aan Kauiorleden van verachillonde richtingen zal worden verzocht de belangen dor polishouders te behartigen Bram van der Stap De heer Bram van der Stap de Delft ticho concertzangor mocht heden een dankbetuiging namens H M de Koningin ontvangen naar aanleiding van bet Maandagavond tijdens het concert voor d s niililairon aan do Koningin gezon ca telegram van hulde Ooatenrljkors en Hontonogrljnen WI LNKN A Sept Hot 2o Ooalonrijk Hehe legercorpfl onder genoraal Fongrac heoft do Montonegrijnen bij BUok na een ptrijd van oCTilge dagen doen wijkon waarbl een kanon worii veroverd niettegonstvanae de vijand aanzienleder sterker WO Lngolflche legorKcrpson Gl NT 3 Sopt Generaal Frenolt beschikt thans over tweo legerkorpsen welke weldra door twoe andore zullen worden versterkt do koloniale troepen niet ntodegerekend Hiervan zijn 100 000 man op weg naar het terrein van den strijd De Duitschora in Belgiö ANTW 1 RP I N Gisteravond elf uur werd officieel medegedeeld De toestand bleef onveranderd in de provincies Antwerpen en Limburg Hasselt is geheel vrij van Duitsehe troepen De Duitschers gaan voort verschillende dorpon In don omtrek van Aaacho in brand te steken en te plunderen In het Noorden der provincie Brabant hebben de Duitschers die aangewezen zijn tot dekking dor verhindingawegon talrijke versterkingen opgew orpen on de bruggen over de Dyle opfioblazen Aviateurs lioven Luik MAASTRICHT 8 Sept Heden vlogen 2 aviateura vermoedelijk Belgen nsar hntk Zij wierpen stroolbUJotten naar beneden waarin de bevolking wordt aangcWpoord den moed niet te vorliezcn en molding woi t genaakt van de overwinningen van het Franach Belgisch leger en de zegevier den opmarsch der Kua ïENT Heden zijn alle Belgische soldaten die zich nog in de stad bevonden naar Antwerpen teruggetrokken In 37 wagens werden zij over Assenede naar Antwerpen getransporteerd Dit wijst er dus op dat men zich te Antwerpen op oen beleg voorbereidt GENT 3 Sept Te O tende landde het overschot van de 4e legerafdeeling van het Belgisoh garniz en hetwelk in Namen heeft gelegen j Deze 14000 soldaten hebben Frankrijk kunnen bereiken waar zij naar Havre zijn opgemarcheerd Vandaar hebben zij zich ingescheept naar Ostende Men is in de wolken over de handige zet van het Belgisch legerkorps dat zoodoende de Belgische troepen voor de verdediging van Antwerpen met 14000 man heeft vermeerderd Frankrijk en Italië FRANKFORT Naar de Frankf Ztg mededeelt heeft Frankrijk aan de Italiaansche Rogeering door een bankgroep een loening van een milliard laten aanbieden De Ministerpresident Valankor hoeft de aanbieding afgewezen daar Italië niet de bedoeling bad een buitenlandsche leening te aanvaarden Aan het Oostelijk Front Lemburg gevallen St PETERSBURG officieel Lemberg in Galicië is door de Russen ingenomen In Russisch Polen St PETERSBUBG De Russen wierpen het Oostenrijksche leger bij Lubin terug en achtervolgde hot De Russen maakten 1000 krijgsgevangenen terwijl hen 8 kanonoen in handen vielen De strijd wordt op het geheele front voortgezet PETROGRAD Officieel wordt medegedeeld dat in Oost Pruisen nieuwe Duitsche versterkingen aangekomen zijn welke op eenigo punten aanvallend optraden Aan het Oostenrijksche front duurt de slag voort waarbij ten Zuiden van Lublin de Russische legermacht van het defensief tot hot offensief overging De vijand had groote verliezen De strijd is verbitterd Bij Tomasjof wordt nog eveneens hevig gestreden Vele Oostenrijkers zijn krijgsgevangen gemaakt terwijl eveneens veel krijgs nateriaal werd veroverd Bij Lemberg maakten de Russen zieh meester van verschillende punten Om Parys PARIJS 4 Sept Een officieel communiqué van gisterenavond 11 uur meldt dat sedert gisteren het leger ten noorden van Parijs niet in contact IS geweest met den vijand die in den omtrek van Complègnes en Somlin ia gesignaleerd Maatregelen zijn getronen om lederen aanval op do stad te stuiten Sterk bewapende vliegers zijn in de lucht om aan Duitsche aviateurs te beletten opnieuw boven Parijs te vliegen De toestand aan de Noord Oostzijde IS onveranderd Brussel geïsoleerd GENT 4 Sept De Duitsche commandant van Brussel geeft geen passnn meer nit zoodat het niet mogelijk is de stad nog te verlaten Gezegd kan worden dat Brussel van den Belgischen kant nu totaal geïsoleerd is Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Metoriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste baromoterstnnd 785 3 te Vlissingen laagste stand 752 7 teHern vasand Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit noordeUjke richtingen half tot zwaar bewolkt eenige kans op regen of onweer zelfde temperatuur BrRGERLIJKE STAND HAASTRECHT GEBOREN Maria Hendrika oudora N A Montijn en M A van E Maria ouders T Brouwer de Koning en 3 F Oskam Maria Margaretha M O Dekker en i jiO Noordoman Wilhelmina Johanna ouders A A Spruit on A 1 Kats OVERLEDEN PetfonoUa Verbnrg oud 70 j wed van H TJitteabogaart