Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1914

Advertendën Kistenmakers Op de Kistenfabriek van de N V Kaashandel Maatechappij OOUDA kunnen Kistenmakers GEPLAATST WORDEN Aanmelding kantoor Kattenslngel GEWETENLOOS 19 bet U iets anders in de handen te stoppen dan tJ vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om een doosje bloedxuiverende Laxeerpillen Slijm Gal en Maagpillen van Apotheker ftOOM dat ge het goede krijgt De echte Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje 2S en 50 cent zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteekening firma A M BOOM 19 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant tieeét lueces f0f Dezt adverteniiün kosten sleehls bij voorullbeialing 1 6 regels f 0 3B voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitaluitend aan het Bureau BUNUBHT n komt komt U halverw a C teEemoct il do t al h t wark In de hein van den tl l en voor de heilt der koeten die U aan reene leep zou ultfeven Sunliiht maakt dat Uw goed niet lildt Uw handen niet ruw worden en Uw leven teen eiavernlj Ie Devoletrektexulverheldvan Sunllfht maakt haar alleen geschikt aV op r het waeschen r iVvankoetbaar linnen en e iljnekant Brokkenhuis Dames Wilt U by het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz L v DANTZIG Vioe Vooni B D GROOTENDORST Pen FirmaC SMITS Schoenliandel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN AUverleerl in dil Blad Gratis Premie OOI de abonné s wan de GOUDSCHE COURANT Yerameling Qorlofflkaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i 1 Algemeene Kaart van Europa Azié on Afrika voor zoover jÈle landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemene Kaart van Europa 3 Kaart van Belgiö en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met eon gedeelte van Noord Brabant en Limburg B Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Üuitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Eizas Lotharingen en de Fransehe grens 7 Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde stryd tusBchen deze Kijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Dnitachiand en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie Hchtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Dit OorlogsicaaHen aibuni wordt GRATIS geleverd aan alle abonné s op dit blad aan leder die zich voor minstens één kwartaal op de Goudsche Gourant abonneert NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a s worden berekend tegen 45 cent fr p post 55 cent Abonné s in Gouda en elders die de courant per looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten album aan huis de post abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau ïn ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperkt aantal zijn meerdere exemplaren van dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrijgbaar Gtiuda MARKT 31 Konin klijke M arine Kenaisgeving dat gelegenheid beataat tot het aangaan eener vrijwillige Terbintenis bij Hr Hs Zeemacht als Matroos toi pedomaker Kleermaker Matrooskok y 8toker S klasse minimum leeftijd21jaar 1 maximum leeft 29 jaar minimum Ieeftgd21 jaar maximum leeft 28 jaar minimum leeftljd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeda zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar terwijl vt or jongelieden op een leeftijd van IG tot en met 20 jaar immer de geleeenbeid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden ala HofatmatrooB of nutroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op iianvraag het zenden van een briefka urt is voldoende grfttis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 J V MUijki FÉieii 1 taen liiaii Mmm OPöERICflT ir ft Voed t aw Vee met de imivere nturure X i3 3a z9uSLd 3s o®3sez merk Ster en W Mj en m VAaa mKltMOKHmW mer Wtj Ditmantende door hoog eiwit en retgehalte en grootste voedingswaarde Evre JDiploma Par j $ lOOO S 0 u Oouden MedaiUm NIEUWE PlllLlPS HALFAVATT LAMPEN VERVANGEN JQL BOOGLAMPEN DE ZUID HOLLAi DSCHE Maatschappij van Verzekcriogf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MiEDEMA A M v EMBDEN Dr P h J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONINÖ IV t Maatschappij slnit alle soorten Levensverzekering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl HOVÊmBBmiüH WaoeR te Sehoouhotieu et Êj C IjMFKBEU tFeatltavtm te oHtfa Ceresil Ceresitol lÉrdiclile kelders droge muren oiaaU sta ctnieDl enz iralerditlii wordt verwerkt door met cement en zand óéno enkele bestrijking mi MiK i m lil icÉi LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Unft omA doan door KOKO te gMkii gabniikan voor b t te lut b Groote Draaisteeg 2 Telefoon 2157 30 KOKO t HAAR KOKO DO£T HET HAAR OR0i iEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE Of VET VCRFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUID KOOP HET VANDAAG VAN W DSOQIST Of COirrCOR PRIJS Fl 0 7S n 1 60 m a 3 00 v fUcon AtlMn Vcrt enwiH lii ei Voor N en Z liDlIand Urrüfit Zgeload N RT lb H£RftI tAMDm AIImd Vgnagenvnoi Voer Frieiluid Gronlni ii UtmiIlM OnfrMi OelilMlMd DEPATHOUpERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A f ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTERLING 86 lrtOERPn5T 5IGAR rrm OOUDA Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda