Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1914

o 13570 Zaterdag 5 September 1Ö14 5m Jaargang flOlMHE COIRANT 3ïTie a ws © an cl v ©rt©aa tï©TDlsuca oor G o o d © © aa OaM str©3s ©anL Verscliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden dcje tegen twee berekend Dicnstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON ém BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis l dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 1 September j l tot Wethouder heeft benoemd de hh C W VAN DE VELDE en J VAN 0ALEN 2 dat de Wethooders ieder die hen over aangelegenheden tot hunnen werkkring behoorende wenscht teapre ken daartoe op het RAADHUIS in de gelegenheid zntlen stellen de Heer C W VAN DE VELDE Wethouder belast met de zaken betreffende den Burgerleken Stand en de Bevolking des Woensdags s morgens tasschen 11 en 12 uur de Heer J VAN GALEN Wethouder belast met de zaken betreffende do Finantiën de Lichtfabrieken en it Armwezen des Dinsdags s morgÊas tusschen 11 en 12 uur De heer H KNUTTEL Wethouder belast met de zaken betreffende het liiger en het Voorbereidend Onderlig des Dinsdags s middags tusschen Ig j en l 2 ur GOUDA 5 September 1914 Hargemepster en WethouderB voorn R L MARTENS De Secretaris J VAN HEU8DE KENllfiiGE¥IiWG BUEGEMEESTER en WETHOUDKBS van GOUDA brongen tor algemeeue kennis I dat de Gemeenteraad heeft benoemd I tot Leden van de CommisBie beIjelast met ontwerpen on het herzien der plaatselijke verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd do Hoeren J DE JONG Hz C VAN VEEN Az N A VAN DER REE en R U JONGENBURGER 2 tot Leden van de Oommissie van bijstand in het beheer der Ge meentelichtfabrieken de Heeren W BOKHOVEN N A VAN DER REE en P D MÜIJLWI 1K tot Leden van de Commissie van bijstand in het beheer van het Ge meentepensioenfonds de Heeren G tRINCE en J H VAN DER TORREN 4 tot Leden van de Oommissie van FEVILLETOIM ISefje 34 Het woord poliUe dat zij tweomaal had gi lioord Bchoen den tegenstand der oude ftenstbode geheel verwonnen te helilien Nadat di conimiBflarls zijn hoed en overIttFt m do gang had opgehangen opende ih deur van een kamer voor hom iii g oordat zij hom had aangediend lioor de neergelaten gordynen drong bpUb in dit middaguur slecht weinig licht la de kantor waar de commissaris was Mnnengplaten Bij zijn komst richtte een Ungo gestalte zich van de aola op Heb ik de eer mijnheer Hablatacliek voor mij te zien vroeg Karol Zoo is het Mijn bezoek zal u we eenigszina vprrasaen mijnheer Httblatachek Misschien kunt ge echter de reden van mijn komst nd als ik mijn naam noem Ik heet iUrel Nissor en hen commissaris van politie te Weenen De oude dienstmeid had intusschen de rdijnen opgehaald en kon de commis ris don gewezen kamerdienaar heter in vizier nemen Hablatschek kon omstreeks zestig jaar zijn Zijn houding was gebogen aia hem de last van zijn lijden der bijstand in het beheer der öemeente irerken de Heeren W BOKHOVEN N A VAN DER REE en P D MUIJLWIJK H dat Burgemeester en Wethouders uit hun midden hebben aangewezen tot Voorzitter van de Commissie genoemd sub 12 den Heer J VAN GALEN Wethouder en tot Voorzitter van de Commissies genoemd sub I 3 en 4 den Heer R L MARTENS Burgemeester Gouda 5 September 1914 Borgem on Weth voornoemd R L MARTENS De Secretarie J v HEUSÜE De Oorlog De Duitschers In België Een elgisch officier over het beleg van Antwerpen ANTWERPEN V D Een Belgisch officier verklaarde het volgende aan een correspondent De wandaden door de Dnitsche troepen bedreven te Mechelen Leuven Aersohot en zoovele kleinere plaatsen vinden Uare verklaring uitsluitend in atrategiache overwegingen Niet om een daad van vandalisme te bedrijven hebben de Duitschers deze steden met den grond gelijk gemaakt doch nitsloitend omdat zij hopen op tteze wijze Antwerpen zonder veel moeite en opofferingen te veroveren Het was hunne bedoel jf niet slechts de burgers naar Antwerpen te drijven doch zij hebben hun ook willen beletten naar hunne woonplaatsen terug te keeren Dit doel bereikten zij eerst door de barbaarsche behandeling waaraan zij de burgerbevolking blootstelden en door het fnsilleeren van vluchtelingen doch op veel doeltreffender wijze brachten zij hun plan tot uitvoering door de steden onbewoonbaar te maken Zij hoopten dat Antwerpen met een zoo groote tijdelyke bevolking weldra in de noodzakelijkheid zou verkeeren zich bij g brek aan leveiismiddelen over te geven indien het eenmaal was ingesloten terwijl zij tevens poogden de bevolking te demoraliseeren door het werpen van bommen Ofschoon wij blijven gelooven dat Antwerpen geen beleg zal moeten doorstaan hebben ook wij onze voorzorgsmaatregelen genomen laaisto iarect OoA do ingevallen wangco van ZIJD gladgeschoren gelaat toonden de iporen van óv jicht die hem voor den geheelcn wmter in zijn kamer gebannen had Zijn steil hoofdbaaj was reeds tame gk grijs onder de zware wenkbrauwen flikkerde oen paar kleine grgzc oog en wier blik angstige vorwachtmg uttdrukta De indruk dien zijn naam op Habtathchek had gemaakt was niet ontsnapt aan dr aandacht van den commissaris en hij Iwötoot door flink optreden den zieken man zoo beangst te maken dat hij geheel dü kluts kwijt moest raken Ik zal maar gaan zitten zeido hijen nam eMi stoel tegenover Hablatschek De naani Nisser dien ik zooeven genoemd hel zal u zeker wel herinnereoaan een vrouw bïj wlon g io Juli 1859 hft kind van de arme Louise Koch gebracht heb Hablatschek verbleekte blijkbaar nam zijn angst nog toe De commissaris vervolgde Die juffrouw Nisser bij wien ge inJuli lft59 het kind van I uiso Koeh hebgebracht ia mijn moeder mijnheer Mijnheer de commissaris stamelde do zieke man in verwarring ik weet waartijk niet ik herinner mij niet dat ik ooit de Nisser gehoord heb Raadpleeg eens good uw geheugen mijnheer Hablatschek ik weet zeker datgo u dien naam wol zult herinneren Dofeiten zult go zokor niet vergeten zijn want die hebben oene te groote rol in uwleven gespeeld Stel u gerust al kom ïk door onze ongelukkige landgenooten door den vijand hierheen gejaagd naar veiliger streken te doen vertrekken Hieruit zou dus volgen dat een stormaanval der Duitschers is uitgesloten Ongetwijfeld Zij hebben te Luik minder aangename ondervindingen hiermede opgedaan Maar een geregeld bombardement Toen ik deze vra stelde lachte mijn kapitein M fiheer zeide hij ik zie dat U geen speciale studie van militaire zaken gemaakt hebt anders zoudt U zoo n 3omme Vraag niet doen Het sch nt dat ik ietwat beteuterd keek want opstaande klopte hij mij op den schouder t Is niets lachte hij chacun son métier Krankzinnigheid in den oorlog GENT Een onzer oorlogscorrespondenten maakte een spoorreisje van het deerlijk gehavende Mechelen naar Duffel en vertelt Ik heb nog nimmer in oen zoo vollen trein gezeten waar zoo einig gesproken werd Ik Bag nog nimmer zoovele bleeke gexichten zooveel angstige oogen Het was als vreesden alten dat zij den dood tegemoet gingen Niemand spcihliT mAay er waren vrouwen die zenuwachtig snikten Soms fiuisterde men Eena toen de trein plotaeling met een schok stopte vlogen de passagiers in doodsangst overeind vrouwen gilden mannen sloegen de handen om het hoofd kinderen staken handjes op Maar de trein vervolgde zijn weg er was niets gebentd Die ongelukkige menschen zijn door den oorlog onherstelbaar psychisch vermoord en als de oorlog tot het verleden behoort zal naast het aantal dooden gewonden en krijgsgevangenen ook het aantal krankzinnigen of menschen wier zenuwgestel voor gansoh hun volgend leven vernield is moeten worden vermeld MECHELEN 4 Sept Een onzer oorlogscorrespondenten seint Ik vond de zware logge St Romboutfl nog overeind en het beeld van Margaretha van Parma nog ongeschonden op het plein hetwelk onmogelijk is over te steken zoo vol ligt de plaats met puin en hout en grauwe massa s steen Uit de huizen liuT als ambtenaar van politie toch 19 het mijn plan niet een strafvervolging Ifgen u in te stell Indertijd Is de misdaad aan het oog der politie ontsnapt on de war schuldige rust reeds langer fon twmtig jaar in het graf Wat ge toen ter tijd gedaan hebt doedt ge in dienst van UH meesteres zij was de verantwoordelijke persoon en gij wist met Uoofeicoi ie mifwiaad was waar gij u hulp bij verk endot Go zijt nu ziek ata ge u dus do drukte en moeite van de gcrochtolijk verhooren w U besparen vertel mij dan alles openhartig 1 r is hier een groote orfuniH op het spel misschien kouden oponiiartige bekentenissen a nog grooti voordeelen verschatfen Na deze verklaring scheen Hablatschek moor vortrouwtm in den commissh is te HlcMen Vraag gerUHl raijnhoer zei Ie üij Ik zal u naar waarheid Antwoürd n loed zoo I Vertel me dan eerstoons wanneer ge den dienst van graaff zerny heeft verlaten In April 1859 een korte pooavoordat do gaaf naar I alië trok Verliet ge vrijwillig Ufl dienst ofwordt go ontslagen De oude man kleurde Om u de waarheid te zoggen roipheer de eommissarlB ik word ontslagen Dat was oen onbilliike handeling van den graaf Hij was toon in een leoht humeur ik weet niet waarom misschien omdat hij Weenen moest voriaton on ten oprlog ging en Ik moest er onder lijden stegen dunne rook en zware stofwolken op MECHELEN 4 Sept Vas Dias Hedenmorgen waren toen Ik hier aankwam eenige Mechelaars met bewonderenswaardige devotie voor deze ruwe tijden doende een aantal beroemde schilderijen uit de bouwvallen te halen Gisteren zoo zeiden zij mij met innig welbehagen zonden wij ook reeds een aantal naar Antwerpen Een heer dien ik voor een geestelijke hield zeide mij bijna weenend Dat hebben de Duitschers gedaan met onzen heerlijken kapel in den naam van God I Ik vervolgde mijn weg door de troostlooze stad opdat men mij inde kerk wegens bet gevaar vooc neervallende steenen niet wilde binnenlaten Ik ontmoette eenige menschen in de straat die van de Dylo naar de Statie voert Zij spraken gedempt Op mijn nadering zwegen zij plotseling mij wantrouwend van terzijde beglurend en trokken voorbij zonder groet Ik trof een regeeringsbeambtQ uit Antwerpen aan door de regeering naar Meonelen gezonden om de stad geheel te doen ontruimen en 300 zieken naar Antwerpen te doen vervoOTen Bombardenui OSTENDE 4 Sept Gemeld wordt dat de Duitschers Dendermonde bombardeeren GENT 4 Sept Part Het gerucht loopt bier dat Dendermonde half verwoest is De spoorwegverbindingen zijn opgebroken Men vermoedt dat aldaar gevochten wor t ANTWERPEN 4 Sept Gisterenmiddag hebben de Duitschers de omteving Dendermonde beschoten en op e bezetting van het station Buggenhout Zij vernielden het station de spoorlijnen en de telegraafdraden Een afdeeling Belgische lanciers moest wijken voor de overmacht na elk hevig gevecht Duizenden vluchtelingen uit de omstreken van Mechelen dat afgebrand is zijn in Antwerpen aangekomen en worden evenals twintigduizend Mechelaars naar Gent en de kust overgebracht Talrijke Antwerpenaars zyn naar Londen vertrokken Er is sprake van om in geval van een belegering de geheele burgerlijke bevolking te verwijderen h commisBaris schreef iels ïn zijn aanieokouboekjo on vroeg toen Heeft do graaf den winter van IHÖÖ op 1869 te Wei nen doorgebracht Ja mijnheer Waart go toen btj bon Ja mijnheer Hiold de graaf te Woonen oog meer ItodicndenP Neen Waar woonde de graaf In het hÖU I Keizerhi ijizahcth In dien tijd heeft de graaf kennis gemaakt met oen kinder juffrouw ijoaim hooh dio buiten tictrekktng was geraakt Ja zoo IS hot Kunt ge mij ook iggen op welkemanier de graaf met éaX meisje in kennis is gekomen Daar weet ik volstrekt niets van Maar de verhouding tusschffli dietwee ijloef u toch niet long onbekend De graaf trachtte die verhoudingook voor inij geheim to houden maarmettertijd kwam ik todi te weten waarhij zijn vrije uren doorbracht Bij hetIiorstelen van zijn kleoron vond Ik eenbrief in zijn jas het was een meisjeshand ik was jong en nieuwsgierig nu dat begrijpt u wel Later vernam ik dat io graaf In oen huis van de Wledncrstraat drie kamers had gehuurd die prachtig werden gemenbüeerd Ik hoorde hetvan don itehangor dio alios in orde moestbrengen I n mms heb ik de jonge dameaan zijn arm gezien op een tijd en bij Telefoon luterc 82 ANTWKRPRN 4 Sept Tel Een sterke Duitsche legermacht is hodenochtend vertrokken uit Brussel in Noordwestelijke richting blijkbaar met do bedoeling do gemeenschap tusschen Antwerpen on de kust te verbreken Zij heeft don weg genomen over Merohtem en Buggcnhout naar Dendermonde Op hun doortocht hebbrai de Duitschers weer talrijke woningen in brand gestoken Ghiteravond reeds hadden do Duitschers hot station van Buggonhout vernield en de telegraafdraden doorgesneden Door een patrooill Uhlanon die stoutmoedig vooruitrood word in den voormiddag het vorkoier tusschen G it en Antwerpen over Dendermonde weer afgesneden Van zee uren dozen morgen af biedt hot Bftlgische leger een verwoeden tegonftland Ten Zuid Westai van Mechelen hoeft men de dijken van do Leuvensohe vaart doorgestoken en heel do strook onder water doen loopeik Do vijand werd door deze ovferstroomlng totaal verrast De manschappim stonden tot boven hot middel in het water on do kanonnen geraakten in het slijk vast Op deze half verdronken troepen richtten hooi den namiddag onze troepwi ondorstqund door d forten van de buitenste vordodigiijipiijtt oen woedend vuur dat onder don vijand oen enorme schade aanrichtte Tot dusver heeft do vijand de stad Dendermonde niet kunnen bereiken Uit België De corirespondent van het N v d D té Msastriont seinde aan zijn blad dat aldaar beden 17 Duitschers worden geïnterneerd Het aantal vluchtelingen in de Rijkskweekschool dat eergisteren ruim 100 bedroeg was gisteren weer tot 320 gestegen De meesten die aankwamen eijn uit Wock Ronclengo Hermee fteraing Luik Hautft in St Simeon Hautain St Semer en Boirs dus allen van den kant van Luik In de Kempep vervolgt de oorres pondent schijnt het rustig een vluchteling uit Thienen die hedennacht aankwam verhaalde dat hy op zijn geheelen tocht slechts hier en daar een Duitschen post ontmoet had Het optreden der Duitschers aan den Luiksohetf kant schijnt met de nieuwaangekomen troepen weer minder prettig Uit Opveld Keer en Sobriëtas gaan dezer dagen weer 300 vluchtelingen naar Oldebroek Hier loopt het gerucht dat oen afdeeling carabiniers in Hasselt zou zijn Anderen spreken van Fransche soldaten Of het waar ia Ik hoorde ook dat Belgische vrouwen uit Visó wier mannen ton getale van 300 in Dnitschland gevangen golf onheld dat do graaf mij niet koo lienierken Die jonge dame was mooi nietwaar Zeer mooi mijnhfn r zeer moot Kt D lief gezichtje Men kon wel zien dat zo goedhartig was Ik kon best Iwgrijpwi dat do graaf innig voel vanItaai hield i o commlssarlH had hot portret uit zijn borstzak genomen reikte het aan Habiat hok toe en vroeg Herkent ge in dit portret die jonge dame Ik geloof het wol luidde hot antwoord nadat Hablatschek zijn blik eenpooH op het portret had laten rusten Hot is erg verbleekt maar mijn golu ngen is ook niet scherp moor en tochgeloof ik dat ik mo niet vergis IIookomt u aan dit portret i H is gewonden in oen gohoimvakje van de schrijftafel in do kamervan den graaf gisteren is hot voordendag gekomen Als je nog twijfelt ieisdan wat op de achlerzi do geschreven taat Hablatschek koerde het portret om on las do ons l okende woorden I uisb Koch do moedor van mijn kind overlod Ti bij hare liovaliing den 7en Juli 1P59 fWordt vervolgd i