Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1914

naar Den Haag Siotenlaan 40 T Bieuwenga uit Kattensingel 87 naar Zeist A Bongers uit K Tiendeweg 11 naar Amsterdam Rijnstraat 2rii ï G P de Joode uit Lazaruskade 4 naar Bodegraven D van Dijl uit Fluweelensingel 75 naar Zwijndrecht M L J Bender uit Turfmarkt 105 naar Nijmegen van Nispenatraat 18 A C van Cittert uit Reg pltmtaoen 12 naar Haarlem Corenhertstraat 13 J Moerman uil V Bevominghlaan Ü2 naar Vlaardingem Paratlelwt 10 G A Huisman uit Pr Hendrikstraat 49 naar Amsterdam H Houttuinen 68b A A Uitten bogaard uit L Tiendeweg 19 naar Woerden Jaagpad 7 Qemeentelijlce Arbeidsbeus Aanvragen van werknemers op ö September Volwassenen 1 pijpmaker 1 voeger 1 witter 4 beiers 1 straatmaker 1 baggerman steenbikkers 1 stoelenmatter 1 houtzager 1 beitser 1 smid 1 freammakar 5 Iflkers 1 hekelaarster 2 boerenarbeiclers 1 werkster 1 kantoorbediende 1 bouwk opzichter 4 timmerlieden 1 kuiper 1 machinale houtbewerker metselaar 13 opperlieden 4 schilders 1 stucadoor 1 pottenbakker 2 meubels tof f eerdere 1 matras en beddenmaker 1 stoelenmaker 5 meubelmakers 1 politoerder 1 scheepmaker 1 touwslager 1 goudsmid 1 machinist stokers 3 machinebankwerkers 1 monteur 6 blikslagers 4 boekdrukkers 3 letterzettera 2 kleermakers 4 bakkers 1 suikerbakker 5 sigarenmakers 1 sorteerder 2 koetsiers 9 schippers 1 tuinman 5 grondwerkers B pakhuisknechten 1 winkelbedienden 55 werklieden zonder vakkennis Halfwas of aankomende 1 stoelenmaker 1 rywielhersteller 1 pakster 1 kuiper 4 meubelstoffeerders 3 meubelmakers 1 touwslager 1 stoker SbAUkwerkers 4 blikslagers 1 loodgieter 3 letterzettera 1 kleermaker 1 strijkster G suikerwerkers 1 sigarenmakers 1 tuinman 1 pakhuisknecht 4 loopknechten 6 werklieden zonder vakkennis Leerlingen en jongens 1 klerk INGEZONDEN oproep Een groot gedeelte van de bev olking van het ongelukkige Leuven heeft naar ons land de wijk genomen en de Leuvensche vluchtelingen zijn her on derwaarts verspreid Familieleden zijn gescheiden en met elkanders lot totaal onbekend Van groot nut voor de toekomst zou het kunnen zijn als er tusschen deze verspreide vluchtelingen eenige voehng werd gebracht Er zou kunnen worden overlegd wat dezen lotgenooten te doen staat Daarvoor is echter noodig dat hun adressen bekend zijn Allen Leuvenschen vluchtelingen wordt daarom verzocht hun adres op te geven aan het volgende adres Leuvensche vluchtelingen Redactie Bredasche Courant Breda De namen zullen niet worden gepubliceerd Deze oproep wordt gedaan op verzoek van enkele Louvenaars die te Breda een liofdoryk onderkomen vonden J K BREDERODE Hoofdredacteur Brodnsche Courant Andere bladen worden beleefd verzocht bovenstaande oproep over te nemen Predikbeurten te Gouda REMONSTRANTSCHE KERK Voorm IOV2 uur Ds H VAN ASSENDELFT GROOTE KERK Vroegpreek te 7V2 ure Ds BERKEL BACH A D SPRENKEL Voorm ten 10 ure Ds CANNE GIETER Nam ten 2 ure Geen dienst KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds DEUR Kinderpreek ten 5 ure Ds BERKEL BAOH V D SPRENKEIi LUTHERSGHE JCERK Voorm ten 10 ure Ds SCHARTEN GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 9Sept 12 uur Ds BÖL GROOTE KERÉ Donderdag 10 Sept s avonds 8 uur Bidstond KERKNIEUWS Van don nioawon paus schrijft De lyd Giacomo della Chiosa werd op TSov 1854 te Q onutt geboren zijne oudars waren Markies QiuBepp della Chiesn en Markiezin öiovanna MiRliorati en heeft dus den leeftijd bereikt van 60 jaren Na zijn stadiën te hebben volbracht aan hot gymnaainm te Genua aan de universiteit aldaar en aan het Collegis Capranica word hij op 21 December 1878 priester go w d verrichte daarna zijn studiën aan de Acedamie voor adellijke goeatelijken en werd vervolgens verbonden aan hot secretariaat voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden pNa te Madrid do functie te hebben vervuld van secretaris der nuntiatuör kwam hij met den tot pauselijk staatssecretaris benoemden nuntius mgr Rampolla mede naar de Eeuwige Stad om daar te worden verbonden aan bet staatssecretariaat waarbij hij ten slotte bet ambt vervulde van substituut Mgr della Chiossa word in 1907 als opvolger van wijlen kardinaal Svampa verhoven op den aartsbiiscboppelijken zetel van Bologna waar hij zich onderscheidde door gn eminente gaven ea buitongewonen herderlijken zielenijver die in Mei van dit jaar door den II Htoel beloond werden met de verheffing tot het purper Laatste Berichten ANTWl RPKN Officieel De 4o Belgische divisie die Namen had verdedigd en naar Frankrijk was uitgeweken is zooals wi reeds mededeelden te Ostende aan tand gegaan In goede orde is de divisie te Antwerpen aangekomen Door oen groote Duitsche legermacht ia Dondcrmonde aangovallMi en werd het garnizoen genoodzaakt de stad te verlaten zonder don vijand iets achter te laten Aan hot Westelijk Fropt ANTWKUPEN Part De Duitschera die gisteren getracht hebÏMsn de linkervleugel dor geallieerden naar Frankrijk terug to dringen zijn tot óp Bt Quentin teruggeworpen Een sterke cavaierleaf deeling is te Compiegne verslagen en de Duitschera hebben daarbij verscheidene kanonnon verloren Do Duitschers in Frankrijk PARIJS 6 Sept Een officieele mededeeling van het ministeTle van Oorlog te Bordeaux meldt dat de vijand de linkervleugel om Parijs laat liggen teneinde lijn omtrekkende bewï ng voort te zetten Do Duitschers bereikten Jouare en Irokken door Reims langs het zuijwcsten an het Argoune plateau l lvenals vorige dagen ia deze omtrekkende beweging mislukt i p den rechtervleugel in Lotharingen en do Vogezen werd mot afwisselend succea gevochten Maabeuge is hevig hesohoIcn doch biedt krachtig tegenstand OSTPINDE 4 Sept Br woedt thans een gevecht tusschen Dendennonde en Aalst Bij Aalst hoeft men de spoorlijn in de lucht doen vliegen Reizigers die uÜ Brussel kwamen moesten lange Nlnove on Aalst gaan en vervolgens terugrijden over Denderleeuw en Sotteghem en Gent naar Ostende Bij Dendermonde schoten de Duitschers op een voorbijgaonden trein waardoor een jong meisje gewond werd Uit Ntoove wordt gemeld dat ea patrouilleerende ulonen gedood werden door een patrouille gon innefl Alg Handelsblad LONDEN Het persbureau deelt mede dat de tooötimd op het oorlogsterrohi In Frankrijk geen enkele belangrijke wijziging vertoont De posiüe der bondgenooten is gunatig Er zijn aanwijzingen dat dü beweging doi Dailschera zich ontwikkelt in oosleiijkc en zaid oostelijko richting Ome gelllnstreerde Weekblitden De Prins van B Sept opent met portretten van de plaatsolijko garnizoens commandanten van Amsterdam Rotterdam en den Haag verder ttussische artillerie in t veld monumentale bouwwerken in Brussel en Leuven Belgische troepen Fransche yoldartillerie kijkjes in Mechelen Haelen Thienen en Luik schetsen portretten w o Burgemeester Max van Brusaol Telegrafiscli Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 0 te Christiansund laagste stand 753 8 te Mesnel Verwachting tot den volgenden dag Zwakkejtot matige winden uit noordel ke richtingen licht tot half bewolkt weinig of geen regen iets warmer teAA X r 5ï LS i5 zitten een rekest aan onze Koningin gezonden hebben op haar verjaardag om door hare bemiddeling de invrg I heidstelling der mannen te bewerken Dp LeuveoBchfl universiteitsblhllotheek Het grootste wetenechappelijk veiUes aan België door dea oorlog berokkend zal ongetwijfeld zijn d © vernieling vbd de M ekeriJ der Hoogeachool van Leuvm Zij was gevestigd in de Lakenhalle een gothisch gebouw dagteekenende van 1317 gpbruikt tot Hoogeachool 1426 In IGOO werd een verdieping bijgebouwd en tn de XVIIIe oeuw © en groote vleugel iJe rijkdom harer verzamelingen 200 000 tot 300 000 boekdeelea bestond vooral in oude zeldzame en veelaJ eenige drukwerken waaronder honderdeft incunabel zij tievattc Vlaameche boekjes oen uiterst zeldzame FOngelsche verzameling Veaaiius gedrukt op perkament twee wereldbollen van Bleau enz Zij kwamen voort gedeeltelijk van de boekerij van voor de omwenteling gedeeltelijk van abdijen en klooetera door Jozef II afgeschaft De afdeellng der handschriften alhoewel van minder belang bevatte echter l elangrijke bescheiden oen eigenhandig werk van Thomas h Kempls een merkwaardig handflchrUt van Terence enz De boekonafdeellng uit den hedendaagechen tijd was mede bultmgewoon belangrijk zij bevatte kostbare verzamelingen onder meer de Uitgave van bijna al de Academiën der wereld kostbare giften sedert 1 34 aan de Hoogeschool gedaan en tweken sedert hetzelfde tijdstip door do stad Leuven aangekocht STOCKHOLM 4 Sopt Part Hlijkensofficieelo bekendmaking zijn alle ZweedBChe kustvuren en llchtboeien aangestoken behalve het vuur bij Godnatt en Farosand n de llchtboeien bij Katw Stora en Lllia MUtengrund Aan het Westeiyk Front Reims gevallen BERLIJN 4 S6j t Part Officieel Deyvesting Reims is zonder strijd gevallen De buit is groot BERTiJN 4 Sept W B Het groote hoofdkwartier meldt Reims is zonder slag of stoot bezet De oorlogsbuit door de Duitsche legers behaald wordt eerst langzamerhand bekend daar de troepen bij hun snelle marsohen zioh daar weinig om bekommeren Nog staan kanonnen en wagens verlaten in het open veld Tot nu toe heeft alleen het legerkorps van generaat veldmaarsohalk Von Bülow nauwkeurige opgaven medegedeeld Tot ultimo Augustus heeft dit leger 6 vaandels 233 stukken zwaar geschut 116 stukken veldgeschut 69 mitrailleurs 116 munitie wagens veroverd en 12934 krijgsgevangenon gemaakt In het Oosten meldt generaalveld maarachalk Von Hindenburg dat meer dan 90 0 X niet gewonden als kr gsgevangenen zijn getransporteerd hetgeen do vernietiging boteekent van een geheel vijandelijk leger w g De sous chef van den groeten generalen staf VON STEIN PARIJS 4 Sept In een officieel communiqué wordt medegedeeld dat de bewegmgen der vijandelyke legers in de omstreken van Parys voortduxen zonder dat nog contact verkregen is In de omstreken van Verdun hebben de Duitschers eenige tegenslagen geleden In de Vogezen en in I otharingen hebben de Franschen gedeeltelijk nieuwe snooessen behaald De inneming van Lemberg door de Russen wordt officieel bevestigd De houding van Turkije BERIiJN 4 Sept Part De Berlijnsche correspondent van het Persbureui Vaz Dias verneemt uit de meest vertrouwbare bron De oorlogsverklaring tussohen Turkije en Griekenland anderzijds is elk oogenblik te verwachten Rusland heeft reeds Bulgarije gevraagd of het toe zou staan dat Rusland troepen bij Varna zal landen Bulgarije verklaarde dat het een neutrEde Staat was en geen schending van haar neutraliteit zou dulden Op de wedervraag of tegenover Rusland geen uitzondering gemaakt zou kunnen worden heeft de Bulgaarsche Regeering rondweg elke schending van haar neutraliteit afgewezen Rusland wilde voornamelijk Bulgarije doortrekken om naar Adrianopel en Conatantinopel op te trekken Tevens vernemen wy dat Engeland reeds de blokkade van de Syrische kust zou hebben begonnen Watervliegtuig vernield HARWICH 4 S t Een EngelBohe onderzeeboot kwam binnen met als gevangenen een Duitsohe marinelaitenant en diens mechnnicien Beiden varen gevangen genomen toen hun hydroplane in de Noordzee moest dalen Nadat de bommen uit het watervliegtuig genomen waren liet de onderzeeboot het zinken De Russen in Engeland GENT 4 Sept Part Uit Lon den wordt aan de Gazette van Glent gemeld Een Russisch leger is uit Archangel vertrokken gebruik makende van de dag en nachtevening op de Witte Zee waarbij deze bevaarbaar Is Talrijke troepen trokken gisteren reeds door Gloucester om de troepen van het front te gaan versterken Amerikanen in Duitschland BERLIJN 253 Amerikaansche staatsburgers die uit Zwitserland naar Holland zijn gereisd hebben als bewijs van erkenteiykheid voor de tijdens de doorreft in Duitschland ondervonden vriendelijkheid eou bedrag van bOO Mark aan het Duitsche Roode Kruis geschonken De gezant van de Vereenigde Staten te Berlgn heeft dit bedrag overhandigd Duitsohe turpedovloot beschadigd LONDEN Volgens een officieele betrouwbare mededeeling welke hier is ontvangen zijn zeven Duitsche torpedojagers en torpedobooten in beschadigden toestand naar Kiel overgebracht Men meent dat andere bij het Kielkanaal gezonken zijn BERLIJN Teneinde het uitbreken van een pokken epidemie te voorkomen is het noodig in allo plaatsen en steden waar krijgsgevangenen worden ondergebracht alle personen die met de gevangenen in aanraking komen gelegenheid te geven zich te laten herinenten De herinenting zal beperkt worden tot die personen die niet in de laatste vier jaren met gunstig gevolg zijn ingeënt Eee loGhl door hel oorlogsÉil n Mijn arrestatie te Turnhout was het gevolg van de spionnenvrees van een idioot dien ik ontmoet had in een café aan den ingang der stad waar de paarden weer niet verder wilden voor de voerman een borrel of een glas bier naar binnen had geslagen Bedoelde overspannen dwaas vond mijn accent vreemd mijn bedoelingen verdacht en waarschuwde toen ik reeds weder op den hoogen bok van den wagen zat en over de keien bonsde twee gendarmes Te fiets kwamen zij den wagen na Zij riepen mijn voerman een halt toe en bevalen mij af te stappen Ik dacht eerst dat ze mijn papieren wilden zien maar dat was hun niet genoeg Ik moest naar do gendarmerie worden overgebracht Ze lieten mij acht k tien pas vooruitgaan en volgden mij met hun fietsen en geladen geWeren Kort klonken hun bevelen links reohtsom slpan halt De bevolking van Turnhout keek met groote belangstelling naar me Een spion zal er wel gefluisterd zijn Ik echter was geamuseerd over het avontuur maar spoedig bleek de zaak ernstiger dan ik dacht Wetende dat de Duitschers tegenover journalisten niet bnzonder toeschietelijk zijn had ik rekenende met de mogelijkheid Duitschers te zullen ontmoeten zorgvuldig vermeden eenig stuk mede te voeren waaruit zou blijken dat ik joumalisb was De eerste vraag in de gendarmeriekazerne was naar mijn papieren Ik had slechts één officieel stuk een Nederlandsche binnenlandsohe pas geviseerd door den Belgischen vice consul te Breda en voorzien van mijn portret Wat ik van mijn vak was Journalist Of ik dat bewijzen kon Neen Bedenkeiyke gezichten om mij heen Of ik mijn zakken en mijn musette maar eens leeg wilde halen Nauwkeurig werd alles onderzocht Mijn kaart en mijn kompas schenen de achterdocht te versterken en nadat al mijn hebben en houden aan een nauwkeurige inspectie was onderworpen begon een streng verhoor Wanneer ik over de Belgische grens was gekomen Waar ik den afgeloopen naoht had doorgebracht En ik vertelde myn tocht Maar hoe ik er dan toe was gekomen over Meerle naar Hoogstraeten te gaan terwijl het over Zundert en Meir veel gemakkelyker zou zijn geweest Ik begon den moed te verliezen maar toch ik verklaarde verder Toen ik zeide dat ik te Meerle inlichtingen had willen inwinnen bij dr zeide plotseling een der gendarmes Dat is de dokter van onze brigade daar Dat gaf me hoop De gendarmerie te Meerie werd opgebeld en kreeg de mededeeling dat er te Turnhout een ver kcht persoon was gearresteerd die beweerde dr Gt te kennen Gif men eens wilde informeeren bij bedoelden geneeshrar Een kwartier later kwam het telefonisch antwoord uit Meerle het onderzoek was te mijnen voordeele afgeloopen en ik werd in vrijheid gesteld De gendarmes maakten hun verontschuldigingen maar wezen er op dat de uiterste voorzichtigheid noodig was En ik dankte hen voor het feit dat ze me aan copij hadden geholpen IntuBschen vernam ik dat het onmogelijk was per trein naar Mechelen te komen Wel liep de trein naar Antwerpen Ik kocht dus maar een plaatsbewijs voor Antwerpen maar onderweg bedacht ik me ik zou uitstappen zoo dicht mogelijk bij Mechelen om te trachten nog iets te zien te krijgen van den strijd en te Lier verliet ik den trein En ten Zuidoosten van Lior heb ik het aanschouwd hoe menschen met de modernste waponen elkander slachten hoe alle eerbied voor wat ijver en werkkracht heeft tot stand gebracht is geweken voor het wilde oorlogsbeest De wegen waren bijna geheel verlaten Enkele groepjes Belgische soldaten kwam ik tegen die niet de minste notitie van me namen In het Oosten zag ik vuur en rookwolken Een boer vertelde me dat het Heyst op den Berg was welk dorp door de Duitschers zou zijn in brand gestoken Hij vertelde me het gelaten zonder eenige wanhoopsuiting als vertelde hij me een doodgewoon nieuwtje Op een gegeven oogenblik kwam een Belgisch jager dwars den weg over hollen Hij zag me en riep me nog toe terug te gaan Toen verdween hij weder aan de andere zijde van den weg Besluiteloos bleef ik staan Ik zag niemand meer het was in mijn nabijheid volkomen stil maar in Westelijke richting barstte plotseling geschïïtvuur los Het was op een vrij groeten afstand maar door geboomte kon ik niet zien waar noch waarop geschoten werd Ik bleef op dezelfde plaats staan telkens om me ziende zonder iemand te bemerken Phitseling kraakte aanhoudend geweervuur op twee of driehonderd meter afstand van den weg Het eerste wat ik deed was terzijde van den weg me j é te weipen bet hoofd even opgericht om te zien wat vóór me gebeurde Door de toppen der boomen vlogen enkele verdwaalde kogels en nu én dan kwamen gebroken takjes naar beneden Verderop barstte nieuw geweorvuur los Eenige mannen en vrouwen kwamen in razenden angst den weg af draven en keken ontzet naar mij doch liepen door Ik bleef liggen Dit duurde ongeveer een kwartier Toen kwamen op twee honderd meter voor mij Belgische infanteristen uit het terrein op den weg en stormden den weg langs vooruit met het geweer in de hand om spoedig weder aan de andere zgde in het terrein te verdwijnen Het vuur verminderde intusachen aanmerkemk Toen achtte ik het voor mijzelf veiliger op te rijzen en terhg te gaan Dit deed ik met versnelden pas me zooveel mogelijk houdend aan den rand van den weg Bij een kruispunt zag ik de eerste gewonden drie open boerewagens droegen een aantal gekwetsten die nog zonder medische hulp waren geweest en blykbaar elkander hadden verbonden TJit een dier wagens druppelde bloed op den grijzen weg En achter de wagens liepen nog enkele gekwetsten Ik sprak r een een jager die een schot door den rechterarm had gehad Ik geloof dat de man meer leed van vermoeidheid en dorst dan van zijn wonde Vier maal was hij in het vjiur gewoest vertelde hij me en zijn verhaal was aangrijpend van eenvoud en door het telkens terugkeerend refrein Er waren er zoovelen Te Leuven had hij den strijd medegemaakt Met enkele duizenden hadden ze daar een verpletterende overmacht der Duitschers moeten tegenhouden En als er een van ons viel dan maakte dat ons nog verwoeder Oh we hebben gevochten gevochten Onze compagnie stond tegenover een mocht driemaal zoo groot als wy maar we joegen ze terug Doch wat gaf het Er waren er zoovelen zoovelen Strak was zijn gelaat en ver staarden zijn oogen als zag hij alles weer voor zich toen hy een oogenblik zweeg En steeds kwamen er meer We konden niet meer doen dan we gedaan hebben Op een gegeven oogenblik kregen we zoo n overstelpend vuur dat we niet meer voor of achterwaaiiB konden We lieten ons neer vallen het hoofd tegen den grond enzoo hebben we d e uur gelegen Nuen dan hoorden We een zacht gekreun Dan was een van ons getroffen maar we moesten hem hulpeloos laten liggen Steeds floten tienduïzende kogels overons heen en we wisten niet wat erverder om ons gebeurde Dan krgg jelangzamerhand toch je kalmte terug Toen het vour verminderde kwam hetbevel terug te gaan We wisten het het kon niet anders Maar we huildenvan woede toen we terug gingen Oh het kón niet anders Er waren er zoovelen zoovelen Het was een ellendig verhaal maar erger nog waren de uitlatingen van sommmige soldaten die zeiden dat zij door Engeland en Frankrijk verraden waren Het was hun niet bij te brengen dat natuurlijk voor den strijd bestond een groot strategisch plan waarin ook het Belgische leger een bepaald aangewezeu taak bad welke taak het tot nu bewonderenswaardig heeft vervuld De licht gewonden aanvaardden met graagte mijn sigaretten maar meer had ik helaas voor de arme kerels niet bij me Hoe verder ik noordelijker trok hoe voller de wegen werden met vluchtelingen Het waren razend angstige monschen mannen vrouwen en kinderen enkelen met handwagens een hoogst enkele met wageu met paard maar verreweg de meesten met bijna niets bij zich Het werd een obsessie die wanhoopsvlucht van die honderden die niet wisten waar heen te gaan Niemand lette op mij die daar ging rustig nog zonder de herinnering aan al do verschrikkingen welke die arme dnivels dagen en nachten lang om zich heen hebbeil geweten Ik besloot niet met dien droeven stoet mede te trekken naar Lier maar te trachten Contich te bereiken Gedeeltelijk dwars over velden loopend op mijn kompas bereikte ik het station Contich na eerst lang te hebben gezocht naar een brug over een water dat mij den weg verspefde Ook bij Contich werd het weder hetzelfde jammertooneel Hoe dichter ik het station naderde hoe grooter het getal wanhopige vluchtelingen en toen ik het perron betrad wachtten er daar reeds tientallen op den trein naar Antwerpen De meeste vluchtelingen trokken echter te voeft noordelijker Waarheen De meeaten zullen het zelf wel niet geweteb iebben Hoe lang het zou duren eer er een trein naar Antwerpen zou gaan Dat kon nog wel anderhalf of twee uur duren was het antwoord En zoo hevig was de paniek dat vele vluchtelingen na eerst een kwartier en langer rustig aan het stationnetje te hebben gewacht weder bevangen werden door hun vrees en dan weder plotseling verder vluchtten J K BREDERODE Kiekjes van de Grenzen IV Het is wel bewonderingswaardig hoe goed alles in orde is aan onze grenzen en men moet dat eerst gezien hebben om te begrijpen wat dat een voorbereiding gekost heeft Als men daar al dat materiaal ziet staan al die troepen en treilen over de wegen ziet trekken er zijn Voortdurend verschuivingen noodig van zeer aanzienlyke troepenmachten dan wenscht men dat iedereen nu eens kon zien hoe keurig ons leger op voet van oorlog voor den dag kan komen Ik zag een groote b na een onafzienbare troep gele rijders door het dorpje X trekken sabels zwart gemaakt hooge groote berenmntsen op officieren in veldtenue bespanning der stukken verdubbeld prachtig in orde hoor Die geweldige harige mutsen Igken wat Russische en zeer warm in deze hitte maar je slaat er met den scherpsten sabel niet doorheen verklaarde mij een deskundige Sinds dien lach ik niet meer over die mutsen onzer Rijders Half Nederlandsch Half Belgisch Een van de grensplaatsjes waar thans wel zeer vreemde toestanden heerschen is zeker Baarle Nassau In gewone tijden is het reeds eigenaardig dat daar menschen wonen die s nachts als ze in bed liggen met het hoofd in België en de beenen zich in NedeUand bevinden Maar nu in oorlogstijd is het curieuse van bet geval dat i n een neuttale Nederlandsche gemeente een oorlogvoerende Belgische gemeente is te vinden met een eigen Burgemeester een eigen dus Belgisch postkantoortje en met overal Belgische proclamaties en oproepingen voor de Mobilisation Générale aangeplakt Dat heet daar Baarle Hertog Er wonen minstens 1200 Belgen en er is ook Belgische politie Door de grillige grensloop ziet men echter telkens Hol landsche huizen daartussohen die kenbaar zgn aan witte huisnummers op zwarten grond terwijl de Belgische die kleuren tegenovergesteld hebben Tot nu toe is alles goed gegaan maar toen het Nederlandsch Baarle NaasBu in staat van oorlogsgevaar verklaaid werd en daar dö sluiting der eafé s vervroegd werd het Belgische BaarleHertog zich daarvan niets aantrok En daar in die gemeenten alles in eenvloeit als smeltend vruchtenijs was daarop moeilijk controle uit te oefenen en kon men dus de soldaten na t officieele sluitingsuur nog genoeglijk zien plakken in België Het grensstation van Baarle Nassau een reusachtig gebouw met loodsen en emplacementen als een grootsteedsch entrepot ligt een uur loopen uit de gemeente en daar doet de grens ook weer zoo grillig dat ze zelfs dwars door dat station precies over het plaatsloket doorloopt Om internationale vergissingen te voorkomen is de lijn keurig met gekleurde tegeltjes in de vloer aangegeven Aan dat station bestemd destijds voor een nieuwe internationale treinverbinding komen met de zeersporadische rijdende treinen nog al wat Belgen aan via Turnhout Zella kwam er gisteren nog een gewonde van het gevecht bij Haelen Van de Belgische zijde is dit eigenaardige station waait een verschoten Belgische en aan de Nederlandsche de heldere driekleur Ook op eenige huizen hier vlak bg en op den weg naar Turnhout zijn de boerderijen die Belgisch zijn voorzien van iets dat de Belgische kleuren moet voorstellen Op de Nederlandsche zijde staan natuurlijk bij de driekleur onze mennekes en kijken pcherp toe bij het naMen der passen die hier overal beslist noodig zijn Bij een station van zekere nabijgelegen stad is een groot evacuatiestation opgericht waarop de RoodeKruisvlag waait Ergens anders zag ik heden een zeer langen trein van auto s zoo oogenschijnlijk ruw houten vrachtauto s maar in werkelijkheid zeer mooie destijds prachtig verlakte en glimmende dure karretjes waarvan de carrosserie afgenomen en vervanwerd door een houten bak Aan de motorkasten met koper en fabrieksmerken voorzien is de herkomst echter nog wel kenbaar Wat er met die auto optocht vervoerd werd zal ik maar blauw bluuw laten Wat een Brusselaar ons vertelde I Wij hebben vanmorgen een bezoek gebracht aan een oud Gouwenaar die sedei een aantal jaren inwoner van Brussel vandaar gisterenavond hier ter stede is teruggekeerd om van hem een en ander te vernemen hoe het in deze voor België vooral zoo kritieke dagen in de Belgische hoofdstad gesteld is en welke ervaringen onze oudstadgenoot op zijn reis nit Brussel naar de Gtonwè stad heeft opgedaan Onze Brusselaar vertélde dan In de laatste dagen van Juli en de eerste dagen van Augustus was ik met vrouw en kinderen te Gouda om mijn jongens daar te brengen die eenigen t d by mijn familie zouden logeeren In die dagen 30 Juli kwam in België het mobilisatiebevel af waarop den volgenden dag ook Nederland mobiliseerde Twee dagen daarna kwam het ultimatum van Duitschland aan België waarin Duitschland vroeg om met zijn troepen het Belgiscii grondgebied te mogen overschrijden welk ultimatum den volgenden dag door België werd afgewezen Toen vertrok ik met mijn vrouw onmiddellijk naar Brussel teneinde mijn zaken voor de komende gebeurlijkheden te regelen Mijn jongens bleven bij de familie achter Dinsdag 4 Augnstus waren wij inBrussel terug waar de bevolkingin opgewonden toestand verkeerde uiterst vertoornd op de Duitschers diehet Belgisch grondgebied intusschenhadden betreden De toorn der Brusselaren had zich gemanifesteerd in dodenvan geweld ten opzichte van al watDnitsoh was Duitsohe cafe s haddenhet moeten ontgelden op dnohtigewijze etablissementen waarop Duitsche opschriften stonden waren aande volkswoede niet ontkomen endroegen de sporen von vernieling overal Ten aanzien van de talrgke in Brussel verblijvende Nederlanders bleek de stemming der Belgen niet bijster gunstig Hoe het gerucht in de wereld is gekomen is niet bekend maar een feit is het dat de Belgen er van overtuigd waren dat Nederland zijn troepen van de Limburgsche grenzen bad weggenomen om aan de Duitschers den vrijen doortocht te laten Men ging uit van vj idee dat Doitsohland België niet S r8 lion binnentrekken daar het J to Lo k met den kranigen generaal f i n als commandant het den s wel 2oa beletten Deze Ding was er en is er helaas nog togenstaande door den vertogen iger der Nederlandsche RegeeSj uitdrukkelijk ia kennis gegeven Nederland zijn onzijdigheid strikt ii acht neemt f De krijgsverrichtingen waren mMgi en begonnen Dp berichten die jaarvan in Brussel bekend werden wron in voor de Belgen zeer gunjÉigen geest gesteld zoodat de meening iaar vrij optimistisch was Bovendien k Frankrijk en Engeland zouden België met troepen steunen men meende dat met vereende krachten wel aan het 3ger weerstand zou worden Dat achtereenvolgens de foiten van Luik den Duitschers in ianden vielen de Belgen geloofden het niet en zij worden in dien waan laten dat het goed ging met Luik tot mWs daags vóór dat de Duitsche legemacht Brussel binnenrukte Op den morgen van dien dag bevatte het ddorgaana goed ingelichte Brusselache blad Le Peuple dat relaties onderhoadt met den staatsman Emil van je Velde nog het bericht dat de toeitsnd goed was en de Duitschers rtonden voor de poort Zoo is men in Brnssel op een dwaalspoor gebracht Brussel in handen van de Duitichers dat joeg de bevolking vrees aan toen ze het vernam Burgemeester Max had den Duitsohen commandant den vrijen doortocht voor de Duitsche troepen door Brussel toegeutaan Hij vaardigde de bekende proclamatie nit waarin hij de bevolking tot kalmte aanmaande bij het doortrekken der troepen en de doortocht geschiedde op 20 Augustus zonder enig incident Dicht bij den Leuvensche Steenweg vooend waarlangs de troepen de stad binnen moesten komen was ik daar toen de eerste Duitsche officier alleen aankwam Toen ik dezen officier aansprak on hem vroeg of de Duitschaf de stad binnen zouden komen antwoordde hij mij zeer voorkomend dat de troepen gereed stonden binnen te rukken en toen ik hot daarop waagde hem te vragen of het een groote troepenmacht was toen antwoordde mij Ich bin der orste aber die Itzten sind noch in Aachen I Ik lachte eens en dacht er het mijne Tan Maar toch de Duitschers waren in groot aantal Drie dagen en nachten aaneen trokken ze binnen in volmaakte orde De intendance in den troep zorgde dat de soep in de bgzondere groote ketels autoclaven Booals ze heeten dampend aan de manschappen werd verstrekt Vermoeid lagen de Duitsche soldaten er uit na den langen marsoh van Leuven en wellicht verder maar overigens de organisatie was in orde Brussel is thans onder Duitsch beWt d w z de Duitschers hebben zich hia ingericht doch de regelingen de gemeente betref nde gaan zijn gewonen gang Het zakenleven is echter dood De banken zijn gesloten Postverkeer is er niet meer aan het hoofdkantoor hangt een papier waarop stut Service suspendn Het moratorium dat ingesteld is tot 15 Sept zal noodwendig moeten worden verlengd omdat er toch geen sprake van is geld binnen te krijgen Wat door officieren on minderen bij de burgerij wordt verkocht wordt met cheque s betaald Naar mij beleend is zijn deze ehóque s door fiet legerbcstuur volHaan Ook is niemand leed gedaan Dagelijka komen de gewonden tranepot ten van het front hier aan welke worden jebracbt naar d hospitalen van het Roode Kruis waar hen goede verzorging wordt geboden Nu zijn er onder hen ook vele Duitschers maar in de eerste dagen waren het meerendoels Belgen die wer den aangebracht en niettegenstaande dat bleet de opthaistische stemming totdat de werkelijkheid daaraan een einde maakte De spoorwegverbinding BrusselAken is door de Duitschers hersteld Toor den geregelden aanvoer hunner troepen Onophoudelijk gaan transporten heen en weer De laatste dagen kwamen de Duitsohe landstormmannen België binnen Met deze spoorverbinding ben ik dank zij de welwillende hulp van het Nederlandsch consulaat naar Holland gekomen Niet dat ik Brussel wilde ontvluchten daartoe was voor mij geen reden Gevaar voor gebrek aan levensmiddelen is er nog niet daar nog voorraden aanwezig zijn maar mijn vertrek geschiedde moer uit voorzorg omdat er iets zou kunnen gebeuren en onze jongens in Holland waren In het foonsulaat is aangekondigd dat dagelijks twee treinen naar Aken vertrekken een om 9 u s morgens èh een om 4 uur s middags Wi besloten dan Donderdagmorgen te 9 uur te vertrekken en namen onze mede Ëen uur te voren waren wij aan het station en toen werd ons meegedeeld dat er geen locomatieven waren zoodat de trein eerst te II uur kon vertrekken Te 10 uur waren wij aan het station terug om ons een plaats in den trein te verzekeren en met ons nog ca 50 HoUaudera die Brussel gingen verlaten 5ij wachten en wachten totdat indelijk to 3 uur de trein tot vertrek gereed waa Toen hadden wij met twintig Hollanders waaronder oen drietal kinderen in een compartiment plaats genomen en maakten wij het ons makkelijk voor de vermoeiende reis die ons wachten zou Nft vele wederwaardigheden die in het volgend nummer van dit blad zullen worden weergegeven zijn wij Vrijdagavond half negen goed eo wel in Gouda aangekomen SirLZ3Lez xla n d Aangehouden schepen De Besoeki een vrachtboot van de Rotterdamsche Lloyd die dezer dagen van Java te Rotterdam had moeten binnenkomen is naar wij vernemen aangehouden en naar Dover opgebracht Omtrent de Tambora passagiersschip van dezelfde maatschappij dieook dezer dagen had moeten binnenkomen zijn nog geene berichten ontvangen N R Ot Belgische dankbaarheid De Belgische minister van buitenlandsche zaken heeft in verband met een rapport van den Belgischen gezantschapsraad te s Gravenhago prins de Ligne omtrent diens bezoek aam de in Limburg verpleegde uitgaweken Belgische ingezetenen den Belgischen gezant te s Öravenhage opgedr gen aan onze regeering de gevoelens van groote dankbaarheid der Belgische onderdanen in zoo ruime mate op Nederlandsch grondgebied ondervinden STATEN GEJNERAAL EERSTE KAMER In de glBterai gehouden vergadering van de ICorsto Kamer onder voorzitterschap van J J G baron van Voorst ot Voorst werd het ontwerp amnestiewet en het ontwerp failU ementswot aangenomen Bij de behaudelmg van het ontwerpBeUfBWot heeprak de heer Van der Diesseu het boz waar omtrent do pandovereenkomsten en achtte de herbeleening in strijd met de wet Spr vreesde d t deze wet op den duur de snellere afwikkeling van prolongaties nlvt in de hand zal werken Spr verwachtte dat spoedig na den vrede alles zijn gewonen gang weer zal gaan hoewol veel kapitaal veriuron zal zijn en de rentestandaard den invloed daarvan zal ondervinden Spr bewonderde het beleid van den Minister en zal ondanks zijn bemerkingen voor het ontwerp stemmen De Minister de heer Treul zette uiloen hoe dit ailes is een bijzondere maatregel door den drang der omstau heden veroorzaakt Hot w o werd daarna z h st aangenomen waarna de Kamer tot nadere bijnonroeping uiteenging Stadsnieuws GOUDA 5 September Bij Kon Besluit is aan den heer P H van Roon te Rotterdam als leeraar aan de Rijks Normaallesaen alhier oen pensioen verleend van f 73 s jaars In de Donderdagavond gehouden vergadering der buurtcommissie Corn Ketelstraat en Karnomelksloot Trouw aan het Vaderland is besloten de aanwezige gelden voorloopig op de Rijkspostspaarbank te laten in de hoop dat zich volgend jaar een gunstiger gelegenheid zal kunnen voordoen om daarvan gebruik te maken Aanhoudingen Door de politie zijn aangehouden 2 minderjarigen to Utrecht thuis behoorend die naar hun woonplaats zijn teruggebracht Een gesignaleerd persoon die nog eendag hechtenis moet ondergaan ia aangehouden en overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Waddinxveen Ten Rijks telegraaf graafen telefoonkantore alhier werden behandeld gedurende de maand Augustus j l Weggezonden telegrammen 218 ontvangen telgr 294 gesprekken Interlocaal uitgaande 427 interl inkomende 422 Plaatselijke gesprekken 151 Algemeen totaal 1512 Aan het Postkantoor werd ter Rijkspostspaarbank gedurende dezelfde maand ingelegd f 1596 66 en terugbetaald f 5519 50 Het laatste uitgegeven boekje draagt het nummer 147B Te LOWiilSTOFT is Woensdag aar ij in de Times lezMi berlriit ontvangen dat hot stoomvLsschersvaartuig Fyrie uit die plaats in de Noordzee dooreen mijn is tot zinken gebracht Van de bemBQuing elf koppen werdffli er vijf gered WÊÏ De gtoomtrawler Fitonia uit Grhnsby keerde Woensdag naar Grimsby terug met een lading visch toen de boot op 27 mijl an Scarborough op een mijn liep en zonk Slechte twee van de negen leden dor beuianning werden gered Do trawier Pcarl bracht Woensdag te Grimsby den kapitein en alle 18 opvarenden aan van het Dcpnache stoomschip Kamma dat in de Noordzee op een niijn was geloopen on gezonken Alg Handeishtad 1 Het Engeleche stoomschip Holwood Isaan de kust van Brazilië naar de Timesmeldt in den grond gelword door denUultschen kruiser Dresden Het schip groot 4230 tcHt was op weg van Newport naar Bahia Blanoa met oen lading steenkolen Alg Handelsblad Mechelen geïnundeerd ANTWERPEN 5 Sept Volgens berichten uit Heghelen is de stad door de Belgische genie onder water geBet waardoor het Duitsche geschut daar verloren is gegaan Belfort BERLIJN 5 Sept De burgerbevolking van Belfort moet de stad verlaten Aan het Oostelijk Front BERLIJN 5 Sept Officieel Na den slag bij Tannenberg werden nog 20 000 Russen gevangen genomen zoodat hun aantal thans 100 000 bedraagt LONDEN De Rusaische legatie publiceert bijzonderheden over de slagen ili Lemberg en Haliez waarbij de verliezen dor Oostenrijkers buitengewoon groot waren 200 kanonnen zijn buitgemaakt en veraeheideno duizenden Oostenrijkers krijga i vangenen gemaakt Vlieger neergeschoten LONDEN 5 Sept Een telegram uit Bordeaux meldt dat gisteren een Duitsche vliegmachine die over Parijs wilde vliegen door twee Fransche aviatetirs werd achtervolgd en bij Vincennes werd neergeschoten PARIJS 5 Sept Een Spaansch afgevaardigde heeft te Parijs aan het Journal verklaard dat Spanje zich aan de isyde der geallieerden zal voegen S S Tambora Bij het Departement van Buitenlandsche Zaken is nog geen bericht ontvangen over het s s Tambora van de Rett Lloyd Benodictus XV BERLIJN 5 Sept De Duitsche pera oordeelt zeer gunstig over paus Benedictus XV Men verwacht van hem een gematigde politiek ook al hij een vriend van kardinaal RampoUa AKEN 5 Sept Alhier zijn 2000 Engelsehe krijgsgevangenen aangekomen PARIJS 5 Sept De Figaro meldt dat het Oostenrijksch gouvernement 7 Italiaaansche Journalistenuit Ween e n heeft weggezonden LAUSANNE 5 Sept Men bevestigt het bericht dat Oostenrgksche troepen by Trente zijn samengetrokken Zij voeren 200 stukken geschut mee De verbinding tusschen Goritz en Triest is verbroken Opgave van Personen die zich gedurende de week van 28 Aug totb Sept in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OEYMSTIGDES H Kooi nit Sloten N H op schip A Bijeman nit Breukelen Nijenrode m Raam 126 C A Krimpenfort uit Aarlanderveen in Kleiweg 17 M C Liesker nit Delft in Boelekade 162 A van Es nit Waddinxveen in Onder de Boompjes 2 G Bras uit Waddinxveen in Haam 129 J van der Kwan uit Reeuwijk in Graaiflorisweg 40 J A van der Lee uit Brussel in L Tiendeweg 26 H N M van der Ven uit Vnght in Crabethstraat 72 E B Derksen uil Vlaardingen in Kleiweg 28 N J van der Kleij uit Reeuwflk in Graafflorisweg 40 H Versluis uit Barwoutswaarder in Nicuwehaven 76 S Baan nit Capelle op d IJsol in Krugerlaan 29 J van den Heuvel nit Ede in Raam 322 L Versteeg uit Moordrecht op sohip liggende Goudkade H H Krimpenfort uit Leiden in Kleiweg 17 L van der Graaf uit Haastrecht in Kattensingel 42 VEBTUOKKMlfMlf a o Edauw nit Bleekerssingel 20