Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1914

1 0 18572 Dinsdag 8 September 1014 53e Jaargang Telefoon Interc 82 Belgen zijn velen buboorfflido tot de ontwapende burgerwacht van de verschillende plaatsen Naar zij verbalen trachten de Duitschers in de door hen bezette streken op de hoogte te komen van de namen dergenen die tot dat korps behoerende zijn ingeschreven en worden dezen als krijgsgevangenen weggevoerd Dit is hun een aanleiding om naar Nederland te komen Te C e n t wordt eenerzijd verwacht oen oprukken der Duitschers naar Gent waarvan ze maar eenige kilometers verwijderd zijn terwijl anderen rneenwi of hopen dat ze weer evenals voor een paar weken toen ze ook bii Melle kwamen zuidoostwaarts fallen wegtrekken naar het Oosten van Prankrijk ter versterking van den wosteliiken vleugel van het Dnitsche leger aldaar Aan het WestelUk Front Veldslag nabij Parija PARIJS 7 Sept Volgens oen ofnclee eommuniqué is oen algemeene veldslag begonnen op de linie gaande langs Nanlouil Ie Haudouin Mtmux S zanne Vltrvlo Francois en zich uitstrekkende tot Verdun Dank zij het zeer kraohtig optrt den van de Franflcho troepen uitnemend tiijgestaan door het Kngelscho leger Jiebben do Duitschers die oergisteren tot aan de omstreken van Ooulommlerf en Lb Ferte QauchfeT zijn voortgerukt gl lerenavond een terugwaartsche bewoging uitvoeren PARIJS 7 flopt In het om 11 uur n avonds openbaar gemaakt communiqué wordt gezegd dat de llnkervleugei jer I ransche legers opnieuw onder guustlgfl voorwaarden voeling kregen met den vijandelijken rechtervleugel langs di i oever van de Grande Morin zijrivier van ie Ourcq Westelijk van Parijs Aan het Oostelijk Pront In Galiciü ROME 7 Sept In het officieel rapport wordt gezegd dat de Russische troepen geleidelijk Przemysl in Galiciü omsingelen welke stad genoodzaakt zou zijn te capituleeren of dat zij anders in een aanval zou worden opgenomen PARIJS 7 Sept Een officieel communiqué meldt Twaalf Oostenrijksche legerdivisies zün by Lemberg volkomen vernietigd Het tweede Oostenrijksche leger in den omtrek van Lublin opereerend heeft 8 do hoeven zijner paarden geworpen Wat zou hem dat kunnen schelen haar lichaam Ic verpletteren nadat hij haar hart liad gebroken Toen verzamelde zij haar krachten en met vasten tred tak zij de straat over naar don portier die bij de hoofddeur heen en weer wandelde ï eg eens portier dit is toch hetpaleis van graaf Thurnfels niet waar Jawel juffrouw I l n de jonge heer die zooeven wegreed + J at was de jonge graaf Bruno on Thurnfels l ank u Kn zij sloop weg terwijl de portier haar verwonderd naoogde Zij loosde een diepen zucht hore oogen werden zeer vochtig Nu had zij de vrees elijke zekerheid waar zij zoo t ang vooi was geweest zij wist nu dat alles haar wa ontroofd waar hoar hart aan bad gehangen Nu kwam ze weer tot kalmte ze bedwong hare tranen Neen niemand mocht baar zien schreit en dan bier op straati Neon zo zou nog uren g Tioeg in eenzaamheid en droefenis doorbrengen op haar kamertje daar zou ze haren tranen den vrijen loop laton Haar bleek gelaat toonde koele Jieradenhold toen zij een half uur later bij haar moeder binnentrad Wordt vervolgd m V De Heer en Mevrouw GOEDE WAAGENJoNKEB betuigen hun dank voor de belangstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden Bezoek wordt bi voorkeur gaarne afgewacht Donderdagnamiddag 10 Sept a B De Familie BERKELBACH VAN DER SPRENKEL te Honda en Mej M G VAN BEEKHUUSEN te Eltócom betuigen hun hartelijken dank voor de deelnenung betoond bij het oveiUjden van hunne geliefde Uoeiler Bebinwden Grootmoedar en Zoater HENDBIKA VAN BEEKHUUSEN Wed a H F J Bebkkl BACB V D 9HIENKKL 2de Aankondiging Bij vonnig der ArrondiasementsReohtbank te Rotterdam dd 8 Juli 1914 is het huwelijk tuasohen JACOBA MARIA HENRIETTE VERBR0GGE wonende te Rotterdam en ADRIAAN VAN STOLK aaaurad eveneens wonende aldaar ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De procureur Mr JACQ DÜTILH RoTTKBDiii 7 Sept 1914 2de AANKONDIGING Bg vonnis der ArrondiaaementsRAchtbank te i Gravenhage dd 18 Juni 1914 ia hst huwelijk van JAN ADRIANUS TUYN ambtenaar en ANNA MARSA KLOPPENBURG zonder beroep beiden wonende te s Gravenhago door eehtsebetdInK ontbonden verklaard Mr D VAN DER GOOT Procureur Kantoor MoUmtraat 15 aGravenhage OEVCSTIODi lr C t 1IEIIW l ls Voor ziekten van SpQsver teiifl OfCMwn Bloed en Stofwisseling RIIÏÏEIIIM Enots iarkt In 4 spreekuur van 1 2 i uur opwerkdagen 15 £ i oo EKïDT xcn r en Xigratne worden zeker en dadelük genezen door de Iwofdp yttpatMUo van apotheker BOOM Prysper flaooB 80 sent 10 VerkrMbaar te Gond bij ANTON COOPS Pa WOLFF Co t Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Brokkenhuis Dames I Wilt U ba het opruimen in dezen tijd a v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Oommissie W GOL Voorz i I v DANTZIG Vioe Voor D B GROOTENDORST Pen Adverteert in dit Blad BR0NGA8 Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te WieringerwunI die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste aucoes nit voerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINQERWAARD Gratis Premie oor de abonné s wan de G0UD8CHE COURANT Yerzameling orlogskaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i Algemeene Kaart van Enropn Azië on Afrika voor zoovor do landen van deze werelddeelen by den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Enropa Kaart van Bolgiö en Noord Frankrijk Kaart van Noord België met eon gedeelte van Noord Brabant en Limburg Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van LnxemTiurg Duitachland Zwitserland on Italië Kaart van Elzaa Lotharingen en de Pransche grens Kaart van Dnitschland Oostenr k en Rusland de gedeelten waar de strp tnssohen deze Rijken wordt gevoerd Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Donemarken en gedeelten van Frankrijk Duitachland en Noorwegen Kaart van de Landen aan de Middellandache Zee 9 Deze kaarten ca 26 X 36 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed ala alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Dit Oorlogskaarten album wordt GRATIS gelewerd aan alle aboitné s op dit blad aan ieder die zioh woor minstens één kwartaal op de Goudsohe Gourant abonneert NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a s worden berekend tegen 45 cent fr p post 55 cent Abonné s in Gouda en elders die de courant per looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten album aan hnia de poat abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingakosten Tot een beperkt aantal zijn meerdere exemplaren wan dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau werkrijgbaar Goudae LOOPT UW KAM WEG MET UW MARKT 31 KOKO S HAAR KOKO DOET HET HAAr omoeien BAAT HIT DITVALLIN TIOIN VCHTERKT DE WOIITELS IICI BEI ALS KMSTAL BEVAT OEEN KLEUKSTOr OUE OF VET VEimSSCHEND VOOI BE HOOFDHDin KOOP HIT VANDAAO VAN OW DIOOIST Or COmCtrB PRIJS n 0 75 n LSD 1 a S 00 ikn Voo N a I HdtSX UlijET zMlw BUIIHIHUiA 1 DEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJasel A GROENEVELD hm Zegw rd A OOSTERLING 86 Abonneert Dop dit Blad DC NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGUMPEN VERVANGEN LAMPEH DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFP Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONfflö IV De Maatachappij slnit alle aoorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVU HIKBHVKB Have te eJlaoafeaeMi en Êj C liAVEBBH tFettkaven te Omuta IKliJ OPeERICHT Voedert nw Vee met de zuivere murwe JLiijxrLZSuSLd soelsezi merk l er en W li e SOVABOOXiCmHOBKBm merlc Wl Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Here THiiloma Parij 1900 Segen Goitden MedaiUe Ceresil Ceresitol WÉrdielile kelders droge niiniD inaaU sta ceneiil m wiMI wordt verwerkt met cemont en zand door ééne enkele bestrijking m iici m iOFE iiÉfiiiii Croote Draaisteeg 2 Telefoon 2IS7 30 Konin klijke M arine EennisgeTing dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedomakerUi ieeflijd2iiaar Kleermaker J i ft i Matroos kok 8toker S klasse minimnm leeftgd 21 jaar maximnm leeft 28 jaar minimnmleeftijd 19 jaar maximnm leeft 25 jaar indien reeda zeer voldoende kunnende atoken maMmumleeftijd29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftyd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenhe d ia opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klaaae Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratia verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Halder BO Eleotr Dr A Brinkman Zn Gonda mmSL COIRINT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewüsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dicnstaaiibicdingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Vitgerers A BBINOIAN EN ZOON Melle een plaatsje van ca 4500 inwonera waar Belgische gendarmenen burgerwacht tegenstand boden Na een kanonvuur van beide zijden ging Melle voor een deel in vlammen op en vluchtte de bevolking in noordelijke richting naar de Nederlandsche grens In Antwerpen self bereidt men zich op een beleg voor Alle maatregelen zijn getroffen tot hardnekkigen en langdurigen tegenstand De Belgische koningin die haar kinderen naar Engeland heeft gebracht is binnen de veste teruggekeerd De grootste waakzaamheid voor vijandelijke vliegtuigen wordt betracht Aan het oostelijk front hebben de Russen aan de Oostenrijkeche troepen in Galicië ernstige verliezen toegebracht Lemberg Hallcz en Stryj zijn door de Russen bezet en Przemysl op 200 K M afstand van Krakau is door hen omsingeld In Oost Pruisen worden de operaties van het Russische noorderleger met voorzichtigheid voortgezet nu het zuiderleger door de gevaariüke gesteldheid van het terrein zulke ernstige verliezen zijn toegebracht Dit leger dat Tilsit bezet heeft rukt nu verder op Konigsberg aan Ter zee hebben na den slag bij Helgoland geen ernstige gevechten plaats gehad Engeland verloor twee kruisers die op mijnen liepen Turkije s houding is nog niet bepaald Wel worden maatregelen genomen die niet onduidelijk aangeven welke richting het uitgaat De bezetting van de Zwarte Zee havens zegt genoeg Oogenschijnlijk wordt een vriendschappelijke houding ten opzichte van Griekenland aangenomen of dit inderdaad het geval ia zal spoedig blijken De Duitschers in België Om Antwerpen OSTENDE 7 Sept De Duitschers zijn gisteren in Noord Westelijke richting van Brussel opgerukt Tusschen Antwerpen en Gent zijn hedenmorgen alle telegraafiijnen en spoorwegverbindingen verbroken Gisteren had een gevecht bij Oordigem bij Watteren plaats eenige jagers en wielrijdersverkenners werden om te patrouilleeren naar Oordigem gezonden waar nhlanen gezien waren Een viertal soldaten en gendarmen voegden zich bij hen en bevonden zich weldra tegenover 200 nhlanen die op onze soldaten schoten Deze beantwoordden ïïêf vuur Terzelfder verschenen een groot aantal wielrijders uit het bosch en schoten den Vijand in den rng De commandant Deconinck werd door een schot in het voorhoofd gedood terwijl een groot aantal Belgen zich moesten terugtrekken OSTENDE 7 Sept Een Duitsche tweedekker die in de buurt boven Sotteghem vloog moest te Strypen landen De twee inzittenden werden gevangen genomen 35 Duitsche wielrijders ijn bij Londerzeel door een patrouile Belgische soldaten gedood Na het gevecht op Vrijdag bg Bosch Kapelle hadden de Duitschers 3000 dooden de vijand waa dermate gedemoraliseerd dat velen naar Brussel vluchtten Zondag zijn te Zammel 17 Duitschers door Belgische soldaten overvallen en gedood Belgische uitgewekenen Van uit België zgn in de richting Vlissingen langs Oostburg ongeveer 2000 uitgewekenen met trams vervoerd Omtrent de Duitsche actie tegen de AntwtjrpHclio stelling meldt do Nieuwe öaiuet van 5 September Gisterenmorgen Ifl n aaozienlijko Dnitscho troepenmacht mt BruB6 l er tiokken in Noord Westelijke richfing blijkbaar met de bedoeling de genu enai hap van Antwerpen met de kudt af Ie snijden I Zooals we reeds gemeld helfeen kwamen ZIJ door Buggenhout vernielden er de statie on sneden de telegraafdraden floor Ten Noord Westen van Meehelen hebbon onze troepen op verschillende flaatf en de dijken doorgestoken en het tand onder water geloopen Een groot aantal Duitsche soldaten met ruiterij en kanonnen werden door dezon zondvloed verrast en vluchtten tot aan hun middel in het water terwijl bun kanonnen in het slijk vaat geraak len In dezen hacheiijken tooptand werden 7A door onze troopMi en forten behoorlijk onder vuur genomen en moeten zware hozen hebben geleden Vrijdagmorgen hebben zij Dendermonde bezet en de bewoners verjaagd diiinde richting va Sint Nikolflas en Lokeron gevlucht zyn Verschillende hardnekkige genechten hadden plaats op de goheele linie Te Capellen op den Bosch ontstond een verwoede strijd tusschen een aanzienlijke Duitsche legermacht en verschülendc afdeelingen onzer troepen l en dui 7 endtal Duitschers zou gesneuveld zijn Onze troepen werden gesteund door het kanonvuur van het fort Liezele Verschillende dofpen in den omtrek werden platgeschoten of verbrand De kerktoren van üroendMick werd In brand geechoten en vernield Dezen morgen vernielde de vijand de spoorbaan tusschen Dcndermonde en Baeslode OW aldus het verkeer tnsBchen Antw erpen Gent Dendennonde te beletten De treinen rgden nog enkel tot Puers jVI do gemeenten door de Duitschers bezel zijn niet toegankelijk voor de be M oners De straten en wegen die er been leiden zijn door onze troepen afgesloten Vete vluchtelingen vernachten onder don l looten hemel Volgens mededeoling van oen bljzondelen oorrespondent van he blad zouden Vrijdag de Duitschers tot In de nabljh van Willebroeck zijn doorgedrongwj Voortdurend bewegen zich Duitecbe Melle door de Duitsers genomen Een particulier telegram uit Tenieuzen aan de N R Crt dd 7 Sept meldt Voormiddag te ongeveer 11 uren kwam een Duitsche troepenatdeeling uit de richting van Aalst bij Melle een plaatsje van ongeveer 4500 inwoners eenige klloinelerH ten Zui en van Gent in botsing met burgerwachten en Belgische troepen die aldaar waren verschanst De Duitflcbcrfl openden eem hevig kanonvuur dat door de Betgen werd beantwoord Weldia waren verscheidene fabrieken en woningen van het dorp hi brand geraakt Ook bet groote pensionaat dat naar hot Hchi nt door den vijand voor o i kazerne werd aangezien had veel van het daarop gerichte kanonvuur te lijden Na dapper te hebben stand gehouden moesten dl Belgeri ten slotte retireeren wat in goede orde en met medeneming van het geschut geschiedde Te Gent werden een aantal gewonden in de hospitalen gebracht Na het eindigen der kanonado wilden velen het deels brandende dorp verlaten doch werden door het bestuur in hunne kelders ge onden omdat naar men zeide de DuitHchers bezig waren hun geschut zoodanig op te stellen dat zij den weg naar Cent konden bestrijken Dit bleek later onjuist Velen zochten lu spoedig een goed heenkomen Onder dezen waren ook twee te Melle vertoevende Nederlandsche dames met kleine kinderen die blijde waren zooeven alhier m veilige haven van den trein te kunnen stappen Ze waren zoo gel ikkig gcwoeet te Gent een landgenoot aan te treffen die baar bij haar tocht flink teri ilde stond f nder de naar Nederland uitwijkende De Oorlog Kort Overzicht De laatste dagen hebben doen zien dat de Duitache legers van uit noordel k Frankrijk een opmarsch hebben aangevangen welke naar men meende alleen ten doel had de inslaiting van PariJB tot stand te brengen voor een beleg van deze sterke en uitgestrekte stelling Het BEimentrekken der Fransohe en Engelsche legers rondom Parge deed ook niet anders verwachten dan dat deze tot taak hadden den Duitschen opmarsch te stuiten Uit de latere berichten blijkt dat een Duitache legermacht zich in ZuidOostelijke richting beweegt dat een hevig gevecht wordt gevoerd in de n die loopt van 30 K M ten Noorden van Parijs in Oostehjke richting van Nanteuil de Handoin naar Meaux en dan Oostelijker gaand tot ca 90 K M van Parijs naar Sezanne en Vitry gelegen ten Zuiden van Chalons fioa de Marno De afstand waarover dit gevecht wordt geleverd wijst nu niet bepaald op een directe bedoeling van Duitsche zijde om een insluiting van Parijs te 1 bewerkstelligen Ten noord Oosten van de streek vaar thans de Duitsche legermacht rich bevindt liggen de Fransche vestingen Nanoy Toul Verdun welke nu de kans loopen aan twee kanton tegelijk aan de noord zoowel als aan de zuidzijde te worden aangevallen De Fransche vesting Maubeuge noordwestelijker gelegen schijnt zich nog te handhaven niettegenstaande den heftigen aanval der Duitschers De komende uren zullen wel nader de bedoelingen van de Duitsche legers doen blijken wellicht reeds nadere Wichten brengen omtrent den thans op Franschen bodem geloverden veldslag In België wordt de toestand voor de Belgen hachelijker Wel hebben de Belgen eenige krijgssuccesaen in het terugwerpen der Duitsche troepen en het toebrengen van beduidende verhezen het neemt niet weg dat de Duitache overmacht hen moet doen w ken in hun laatste toevluchtsoord de stelling van Antwerpen In de directe nabyheïd van Gent hebbon de Duitschers zich genesteld de laatste berichten melden de bezetting van FEUILLETON Nadat 1 tfje den brief voor de tweede maal gelezen had stortte zij geen tranen iiM CT Zij werd ijzigwekkend kalm en staarde goruimen tijd voor zich heen Toen stond zi op verbrandde den brief en kleedde zich om oen moeielijken gang e doen Waar blijf jo toch i otje riep de luoodcr aan de deur die zijn geBloten vond Hier ben ik moeder antwoordde het meisje Zij opende de deur en gekleed met hoed en mantel trad zij voor de oude die ten zeerste verbaasd was Waar wil je al vroeg hoon kind Ik uiool noodzakelijk uit moeder Zoo vroog Je hebt nog niet eensontbeten Zet maar wat voor me in de kast Ik ben binnon een uur terug Wat scheelt er aan Later zal ik u altcs vertellen I aatmij nu gaan Wat zie je er uit Jo ziet zoo bleek 1 ben je soms oiet welf Ten beetje ik heb Biecht geslapenj De frisflche lucht zal mij goed doen Juffrouw Nisser zette groote oogen op Zij begreep wel d t In Kefjce gemoed iets had plaats gegrepen dat zij nog geheim wilde houden l n nu dacht zij aan den brief van haar zoon Zeg eens Eofje vroeg zij wat heeftKarel je dan gegeven Niets van beduiden moeder Alsik terugkom zal ik u alles vertellen Adieu moeder Terwi l juffrouw Nigser hoofdschuddeni zuchtend plaats nam om te ontbijten aanvaardde Eefje onder de pijnlijkste gedachten den verren tocht naar de binnenstad an Woonen Daarbij stond aanhoudend het beeld voor haar oogen van den man die zulke zoete droomen in haren boezem had opgewekt welke door eenige regelen van haar broeder zoo wreed waren verstoord Die zoete droomen hadden haar in den iaatsten tijd nacht en dag bezig gehouden ze hadden haar ziel geheel vervuld en voor hem was alles niets geweest dan spe om een paar ledige uren door te brengen Wat zij als oen beschikking des Hemels had beschouwd gold bij hem als een avontuur dat hij naar welgeval1 11 kon aanhouden of laten varen Moest iij dit niet denken na de onthulling die I haar broeder haar gedaan had Hij had I 7ijn rang en stand voor haar verborgen en gezegd dat hij bouwmeester waa en spoedig e on aanstelling in dienst der stad hoopte te krijgen Waarom deed hij dat als hij geen toeleg had om zich in het vertrouwen van een argelooB meisje te dringen Als zij zijn rang en stand had geweten zou zij zijn bezoeken niet aangemoedigd hebben Dat begreep hij ook wel en daarom had hij haar misleid Maar waa h mogelijk dat dit openhartig gelaat zooveel veinzerij en bedrog verborg Zij zag duidelijk die donkerbruine vriendelijke oogen voor zloh in die oogen lag geen valschholdt Vin zijn de oogen dan niet de spiegels der ziel Eefj © ou het niet mogelijk ziJn dat Karel zich vergiste Dat hij op oen dwaalspoor werd gebracht door twee gelijkluidende uaiiien 36 Onder het storten van volo tranen iM zij daar nogmaals Karels brief dio luidde Lieve Zuster I Het is mogelijk dat ik je door deze regelen smart vcroorzaalc maar ik houd het voor mijn plicht te rechter tijd je de oogen te openen Wees P je hoede zuöjc lief I Dic raijnheor Turntela die dert korten tijd bezoeken Ui ons aflegt en zooals moeder zegt naar jo hand dingt ia niemand anderw n de graaf von Turnfels oen der aanzienlijkste heeren van Woenen Zijn Ehtig paleis Btaat in do Heeroatraat kan onmogelijk gelooven dat zoo n iMtftm heer plan hooft om zijn rang li dtHn aan ewi arm meisje aan te eden Ik woet niet hoc je hart er over Jordeelt dat hij zijn ware poaitie verbor en hield maar je verstand zat het niet ïoedkeuren dat woot ik En ik weet ook i je oen braaf meisje bent en dat jo het llt blijven Neem deze waarsehnwJng kwalijk mijn bedoeling ia goed Ha elij1c gegroet van Je trouwe broeder Karel Zij wilde zekerheid hebben on daarom was zii fn den vroegen morgen op weg gegaan Hot sloeg negen uur toen zij do Heerestraat Insloeg In de nabijheid van het Café Central i prak zii een kruier aan en vroeg of bij baar het paleis Thurnfels kon aanwijzen Daar waar die Engelsche jaohtwagen voor de deur staat luidde het antwoord 7 1 dankte en gmg eenige schreden verder daar bleef zij bij een mrljpoort tlaan kijken naar het paleis aan do overzijde der straat Do I ngplsche jachtwagon was bespannen met twee vurige rossen die geen oogenblik stil stonden maar telkens ongeduldig met de pooten stampten Achter in het rijtuig zat oen bediende die de teugcis hield en nu cm dan een woord wisselde met den portier die aan de deur de wacht hield Plotseling namen de beide dienstbare geesten een stramme houding aan toen een flink jonkman naar buiten trad Do jonkman sprong op do voorste bank van hetrijtuig nam de teugels van den bediende over en hot volgende oogenlilik draafden de paardon voort Eotje was bleek en beefde aan alle ledematen Zij verschool zich zoo goed als ze kon om niet herkend te worden en greep zich aan don muur vaet om niet te vallen Zij had iKsn erkend en zieb liefst voor S