Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1914

Siixaaenlaaacl van oorlog met 43 stemmen 22 stemmen waren in blanco uitgebracht Maubeuge gecapituleerd BERLIJN 8 Sept tfoubeuge heelt gecapituleerd 40 000 man worden krijgsgevangen gemaakt o w 4 generaals 400 kanonnen en veel munitie viel den Duitschers in huiden Deze Fransche vesting aan de Fransehïïelgischo grens heett aan een hevigen aanval van Duitache zijde blootgestaan doch hield niettog staande het zware Duitsche geschut twee forten had vernield Lot gisteren stand Ked Dinant verwoest ANTWERPEN 8 Sept De Duitachers hebben Dloant verwoest on 100 notabelen gf fu8ileerd omdat van de heuvels om l inant werd geschoten De Duitschers rukken op naar Gent Moord t Oss Zondagavond om elf uur is in het B K Ziekenhuis te Oss aan de bekomen wonden overleden do op j l Vrijdagavond in oen gevecht ernstig verwondde H v Beme De vernioedelyke dadei G v Vugt Maandagmorgco mot don versrageno geconirouteerd bleef niettegenstaande er ernstige vermoedens tegen hem bestaan ton flelligete ontkennen Vrijstelling vm port fiij Koninklijk Besluit van 28 Augu8tus j I is tot nadere beschikking vrgstelliug van port verleend voor de brieven a uitgaande van oF gericht tot het Kon Nat Steuncomité 1914 ol tot deszeUsVoorzitter Algemeen Secretaris Secretarissen en Fenningmeeater b gewisseld tusschen don Voorzitter den Algemeenen Secrotarla de SecretarisBen en den Penningmeester van het Kon Nat Steuncomité 1914 onderling Ernstige brand In de buurtschap Kortenoeveu onder de gemeente Lexmond heeft een ernstige brand de kapitale hofstede van de We duwp A van Dieren in de asch gelegd Behalve dit hoofdgebouw vernielden do vlammen twee schuren oen hooilicrg 70 H L aardappelen 7 vtn rogge en voel joelk en bouwman ereedschap Van den inboedel werd zeer weinig gered ook alle bescheiden van het secretariaat van de kerkvoogdij der Ned Herv Gemeente gingen m vlammen op De verbrande hoeveelheid hooi wordt op 50000 pond gofechat Niets was vorzekwd Men vermoedt dat een niet geheel toerekenbare huisgenoote oerzaak van den brand is hun huis te verlaten Dit verbod is uit vaardigd opdat de bewoners niet zullen zien het doortrekken van talrijke troepen die naar Dnitschland terugkeeren Eergisternacht zijn Dnitsche troepen over de brug van Lixhe getrokken De spoorwegen in België worden bewaakt door detachementen Duitsche marinematrozen die in België zonder wapens zijn aangekomen Dit wijst er op dat de Dnitsche reserves Jaeginnen uitgeput te geraken Te Dendermonde en Aalst zijn Duitschers voorbggekomen op den weg naar Gent waar slechts eenige brigades Belgische vrgwilligers stonden die geen gevecht konden aangaan met een Duitsche overmacht voorzien van kanonnen en mitrailleurs Te Londerzeel verklaarde een Duitsch dokter dat de Duitsche verliezen te Boschkapellen meer dan 2000 bedroegen De burgemeester van Gent heeft naar Melle en Wetteren waar zich de Duitschers bevinden een afgevaardigde gezonden om eventueel tot een overeenkomst te geraken De bezetting van Gent aanstaande TERNEUZEN 8 Sept De trein uit Gent kwam heden met een uur vertraging binnen hetgeen reeds deed voorzien dat vele vluchtelingen zouden medekomen Het gemeentebestuur van Gent acht de bezetting der stad door de Duitschers vaststaand en heeft daarom de burgerwacht ontbonden De vrees om krijgsgevangen te worden gemaakt heeft velen doen besluiten te vluchten Burgemeester Brown zal de Duitsche troepen tegemoet gaan teneinde Gent over te geven opdat de stad zal worden gespaard De Nationale Bank te Geut is gesloten De post betaalt ook niet meer uit Ook de Staatswerkplaatsen zijn gesloten waardoor 1500 arbeiders werkeloos zijn geworden De Tambora De Tambora van A Rott Lloyd zal naar wij vernemen Woensdag of Donderdag a s van Brest naar Rotterdam vertrekken Regeeringsverklaring van Japan TOKIO In de buitengewone zitting van het parlement heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken een overzicht gegeven van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het afbreken dor diplomatieke betrakkingen tusschen Japan en Duitschland en OostenrijkHongarije In het begin van Augst aldus zeide de Minister verder heeft Engeland Japan om bijstand gevraagd onder de voorwaarden van hot bondgenootschap daar Duitsche oorlogsschepen den handel van Engeland en Japan bedreigden en Kiautsjau zich scheen voor te bereiden op oorlogsoperaties SOFIA 7 Sept Naar aanleiding van het bericht uit Budapest omtrent een eigenhandige brief van Koning Ferdinand aan den consul van Bmgarije daar ter stede verklaart de Agence Bulgare gemachtigd te zgn tot de volgende mededeeling De studeerende jeugd te Budapest had een telegram gericht tot den Koning waarin zij uiting gaf aan de sympathie van Hongarne Ofschoon de Koning getroffen was door deze manifestatie schreef hij lpiet het oog op de neutraliteit van Bulgarüe geen brief maar droeg hij den consul te Budapest op namens hem dank te betuigen De consul Stojanof is ontheven van zijn funtetie WEENEN 7 Sept Uit het Oorlogspersbureau wordt officieel bericht dat 3 JpO Serviërs bij een poging ten Oosten van Hitrowitza in Oostenrijksch gebied te vallen krijlgsgevangen gemaakt Ook is Servisch oorlogsmateriaal buitgemaakt Hbld Men meldt ons uit Den Haag Door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel is aan de burgemeesters de onderstaande aanschrijving gericht Daar het mij gebleken is dat in verschillende gemeenten vrees voor te groote prijsstijging van inlandsehe tarwe en rogge bestaat en in verband daarmede sommige gemeentebesturen overwegen aankoopen voor die gemeenten te doen heb ik de eer U mede te deelen dat ik in het algemeen bereid ben aan burgemeesters ingevolge art 7Ga der onteigeningswet te geven resp 76c toe te passen wanneer zij mij aantoonen dat geen tarwe of rogge in der minne te verkrijgen is tegen prijzen die door ipij bepaalde maxima niet te boven gaan Deze maxima worden thans tot nader order bepaald als volgt Beste Zeeuwsche tarwe f 12 per 100 K G Inlandsehe rogge f 10 per 100 K G Andere soorten naar evenredigheid Ik geef U voorts in overweging c q de landbouwers in Uwe gemeente er op te wijzen dat indien in eenigszins beteekende mate rogge door hen aan vee wordt gevoederd hetgevolg hiervan zal zijn dat de rogge in uwe gemeente door uw in beslag zal worden genomen Hierbg zij in herinnering gebracht dat bij de taxatie van goederen krachtens de art 75a en volg der onteigeningswet niet gerekend wordt met marktprijzen maar met productieprijzen en een matige winst Zie mijn circulaire dd 9 Augustus 1914 no 9288 Afd Handel Ook dit 20U aan belanghebbenden kunnen worden medegedeeld De uitgeweken Antwerpenaren De Nederlanders die met achterlating van hun bezittingen Antwerpen moesten verlaten komen Woensdag morgen te Amsterdam in het gebouw van Hand werkers vriendenkring bijeen om hun belangen te bespreken De directie van Handwerkers vriendenkring beeft belangeloos een zaal beschikbaar gesteld De Dpukkepij van A Brinkman Zooi Markt 31 levert Spoedig en tot nor male prijzen alle dpukwerken voor den iiandei en voor partioutier Ofdruik h li Maatschappij Zeeland Op do booten die tot nader order alleen don dagdienst onderhouden kunnen fe cen gratis beddon vooruit worden besproken Haar passagiers die te VllsBingen geen ondert kunnen bekomen wordt toegestaan do nacht op de booten door fi brengen Vervoer van goederen levensmiddelen en vee is verboden naar de stations van het Controlebezirk Berlin Vluchtelingen Het SS Eugffliio kwam te Rotterdam aan uit Antwerpen met circa 500 Belgische vluchtelingen onder dezen bevonden 7ich vele niot Belgen 4an het Westelijk Front PARUS officieel Een algemeene actie wordt thwis op do Unie Nantouil Moaui SezannéVitry Ie Francois en zich verder uitstrekkend tot Verdun geroerd Öp eeniffe plaatsen moesten de Üuitsohers een terugtrekkende beweging maken LONDEN oHtcieel De plannen van generaal Joffre worden voortdurend uitgevoerd De geallieerde strijdkraèhten voeren offensieve operaties operaties uit en zijn er in geslaagd de tegenover hen ptaandö Puitache legers in Noordoostelijke richting terug te dringen Aan het Oosteip Front PETROGRAD De gevochten in het noordfiM van GaliciS dnren nog voort De Oostenrijfcsohe legermacht die in do richting van Cholm opereerden werd doorde Hussen teraggeworpen waarbij eon aantal X 0Btenri3kers gevangen werd genomen terwijl teven kanonnen door de Russen werden veroverd Onder de Oostenrijkers moeten soldaten zijn die aan dysenterie lijden ANTWKtlPEN Te Botteghem moe t een Duitsche tweedeikker als gevolg van een defect dalisn Eei Belgische patrouille verrasfcte de bei inzittenden een luitenant en een em derofficier die gevangen werdenA e nomen Te LonderzMÏ werdeif 58 Duitsche militaise wielrgders door een patrouille verrast bij het ge vecht dat volgde werden allen gedood TeZammel werden 17 Duitschers door een patrouille verrast oax eveneens gedood ANTWERPEN De Koningin is te Antwerpen terug jekeerd ANTWERPEN f Te Luik is een formeel verbod saan ïe inwoners uitgevaardigd om j edurende drie 4agen Stadsnieu irs GOUDA 8 September SteuQcomité Gouda 1914 Naar wij vernemen is door de afd Gouda der HoU Maatschappij van Landbouw oen bedrag van f 200 geschonken aan het Comïtó tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie Aanhouding Door de politie ia aangehouden en naar Rotterdam overgebracht een gesignaleerd persoon die nog 14 dagen gevangenisstraf moet ondergaan Boskoop Ten nadeele van A Bijland alhier zijn deze week op een nacht 5 kippen uit eene schuur staande op zijne kweekerij aan de Zuidkade gestolen Door de politie wordt epn onderzoek ingesteld De opbrengst der entróe s van den op Zondag j l gehouden voetbalwedstrijd tusschen militairen en de B V V bedragende ruim f 30 zal gelijkelijk worden geschonken aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité en het Plaatselijk Steuncomité alhier MARKTBERICHTEN VeemajM Rotterdam Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 40 2e 35 en Se 31 cent per haU kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer late kw 28 2e 24 3e 20 cent per half kilo Stieren goede aanvoer 1ste kv 35 2e 30 3e 26 cent per half kilo Handel in vet vee redelijk Ie kwaliteit zware beesten l j cent boven noteering Stieren en vette kalveren als vorige week enkele zware stieren iets hooger Op de magere markt was de handel slecht Laatste Bericliten Eerste Kamerverkiezing In de heden gehouden zitting van de Prov Staten van Gelderland werd gekozen tot lid van de Eerste Kamer in de vacature Van Löhen Sels de heer H C o 1 ij n a r oud Minister reasachtige veiUezen geleden het is thans tot bet defensief overgegaan en is op sommige panten teruggetrokken De Russische legatie te s Gravenhage ontving de volgende inlichtingen omtrent de kr gsverrichtingen der Rnssische legers I Het Russische leger dat Lemberg genomen heeft is naar het zuiden voortgerukt en heeft de stad Stryi bezet het knooppunt van de verkeerswegen van Znid Oalicië II De Rnssische cavalerie heeft de bergpassen in de Karpathen in OostGalicitj bezet IQ Het Russisch leger dat de linie Lnblin Chelm had bezet na den tegenstand van de Oostenrijksche legers in deze streken te hebben gebroken en hnn zware verliezen te hebben toegebracht heeft 4 Septembei het offensief genomen In een gevecht werd het geheele 45e OostennjkHongaar sche infanterieregiment bestaande uit 44 officieren en 1600 soldaten omsingeld en gaf zich krygsgevangen Een Dnitsche troepenafdeeling die het Oostenrijksche leger te hulp kwam is door de Russische troepen ten Westen van de Weichsel aangevallen IV In Oost Pruisen waren er dezelaatste dagen slechts gevechten vanweinig beteekenis Het Russisch legerheeft sterke stellingen ingenomen totde linie van Tilsit naar Johannisburg langs de rivierdn de Oeime en de Alle over Tapian loopende Ëngelsche kruisers gezonken Uit Londen wordt geseind dat de Engelsche kruiser Pathvinder aan de mond van de rivier de TynA op een mijn is gestooten en gezonken Het aantal omgekomenen is groot Een onbekende passagiersboot onderging eenzelfde lot De Pathfinder is een pantserdekkrniser van 1904 metend 3000 ton die een snelheid bereikte van 26 3 knoop Het schip voerde 9 kanonnen van 10 2 c M Nader wordt gemeld dat zoodra het ongeluk bemerkt werd reddingsbooten werden uitgezonden die er in slaagden een 50tal van bemanning alsook de commandant te redden Uit Athene wordt gemeld dat de Engelsche kruiser Warior in de Adriatisohe Zee op een Oostenrijksche mgn is geloopen en gezonken De Engelsche krijgsverrichtingen De Britsche Legatie zendt ons een overzicht der krijgsverrichtingen waaraan het volgende is ontleend Tot het einde der eerste maand van den oorlog is de macht ter ee onveranderd gebleven in handen van Groot Bnttannië en haar bondgenooten De hoofdmachten van de Dnitsche en Oostenrijksche vloten blijven in hunne hsvens onder bescherming van mijnen en batterijen Vier Dnitsche kruisers een hulpkruiser twee torpedojagers en een ondenseeër en een Oostenrijksche kruiser zijn gezonken Een Dnitsche dreadnought en een kruiser z jn zonder een gevecht te hebben aangegaan gevlucht en hebben een schuilplaats in de Dardanellen gezocht De verliezen van de Britsche vloot zyn slechts een lichte krniser geweest Als gevolg van deze overmacht ter zee zyn meer dan 300 000 man troepen in staat geweest de zee in ver schillende deelen der wereld over te steken zonder een man te verliezen De Britsche expeditiemaoht is naar Frankrijk gezonden terwijl koloniale expeditietroepen zgn uitgezonden teneinde Do Duitache kolonies in Afrika en in de Pacific aan te vallen De Fransche troepen zön van Algiers onder bescherming der gezamenlijke Engelsche en Fransche vloten naar Frankryk overgebracht De bronnen van het geheele Rijk zullen onder bescherming van de Britsche vloot tot volle ontwikkeling komen terwijl de legers in Europa onophoudeiyk versterkt zullen worden door die van Australië Canada Indië en Afrika Do Dnitsche Handelsmarine is van de Oceaan verdwenen terwijl de zeeén voor den Britsohen handel geheel vrij zijn en open liggen In elk deel der bnitenzeeën in China da Pacific den Atlantisohen Oceaan hebben de Dnitsche schepen elke actie met de Britsche kruisers vermeden doch hebben er de voorkeur aan gegeven zonder gevolg gebleven aanvallen te doen op ongewapende koopvaardgvaartuigen Krachtig als de Britsche vloot op het huidige oogenblik is zal toch gedurende de komende 12 maanden de sterkte der vloot vermeerderd worden met niet minder dan 10 eerste klasse schepen 15 kruisers en 20 torpedojagers zoodat aldus de maritieme meerderheid in schepen van alle klassen over Dnitschland nog verhoogd zal worden terwijl Dnitschland in dezelfde periode niet meer dan een derde van bovengenoemde cijfers aan zijn vloot zal kunnen toevoegen De financieele toestand is bevredigend De Britsche en Fransche troepen zijn in Frankrgk in ernstige gevechten gewikkeld geweest waarbij zij den vijand veel grootere verliezen hebben toegebracht dan zij zelf hebben geleden Inmiddels zijn 300 000 nieuwe recruten tot het Britsche leger toegetreden Talrijke nieuwe divisies zijn reeds in een vergevorderd stadinm van organisatie gebracht terwijl het aantal recruten dat lederen dag wordt aangeworven gelijk staat met anderhalve divisie Groote Russische legers zijn Oost Pruisen binnengedrongen en zijn op het punt centraal Dnitschland binnen te vallen De Oostenrijkers zijn beslissend verslagen eerst door de Serviërs te Shabatz en aan de Drina en vervolgens door de Russtan in Galicië Zij hebben hun veldtocht tegen Servië opgegeven en hebben de vestingstad Lemberg verloren Handel en industrie blijven in alle Britsche kolonies ongeschokt Turkije en Griekenland De Südslav Korresp te Weenen meldt dat haar vertegenwoordiger te Constantinopel van den Turkschen grootvizier opdracht ontving tot de verklaring dat de in de laatste dagen met een zekere bedoeling verspreide berichten omtrent een bedenkelijke wending in de verhouding van Turkije tot Griekenland volkomen ongegrond zijn De onderhandelingen met Griekenland zijn op gunstige wijze begonnen en beloven tot een gunstig resultaat te leiden Het is onwaar wanneer beweerd wordt dat Turkije zich tegen Griekenland wapent Met Griekenland wenscht Turkije in vrede te leven en meent dat men bet over het eilandenvraagstuk eens zal worden De ioestand der Duitsche Reichsbtfnk BERLIJN 7 Sept Het verslag van de Reiohsbank van 31 Angustus wordt in officieuse kringen zeer gunstig genoemdi De bankpapiercirculatie is met 234 910 000 Mark op de 4 234 870 000 Mrk gestegen De goudvoorraad is met 26 720 000 toegenomen daarentegen is de verdere metaalvoorraad met 16 000 000 Mrk verminderd zoodat de totole toeneming van den metaalvoorraad slechts 10 790 000 bedraagt Het verslag legt nadruk op de zeer verblijdende omstandigheid dat de zoogenaamde kleine luyden in het belang van het vaderland goud aan de Reiohsbank afdroegen tegen papiergeld wat tot dusver van de meer gegoeden niet in dezelfde mate kan worden gezegd Daarom is het vermoeden niet geheel ongegrc d dat in welgestelde kringen nog altgd vrij veel goud wordt achtergehouden Daar men in die kringen natuurlijk met grootere bedragen te doen heeft aoht het bestuur van de Reiohsbank het ten zeerste gewenscht als in deze kringen t goede voorbeeld van de kleine Inyden werd gevolgd Men zal in het gebrek aan zilver dat voor een deel ook vastgehouden wordt pogen te voorzien door nitgifte van credietbankbiljetten van 1 en 2 Mrk Ees Ml door liel oorlogsÉil IV Slot De tocht vah Antwerpen naar Gent maakte ik per trein zonder dat het me ieta kostte Toen ik in den vroegen morgen te Antwerpen het perron op wandelde wees men mg den trein naar Gent Ik had echter slechts een kaartje tot Antwerpen en ik vroeg waar ik een reisbiljet naar Gent kon krijgen Een kaartje is niet noodig zeide me een gendarme P ii aar in Kog niet geheel gerust vroeg ik er een stationsbeambte naar U kunt wel zonder kaartje reizen Zeg te Gent maar dat wg dit hier gezegd hebben Das stapte ik maar in Maar de ellende uit de Salie d entente de ellende van den afgeloopen wanhoopsnacht reisde met me mede De waggon vnlde zich met vluchtelingen die hun jammer met zich droefen Daar waren ze weder de vrouwen ie hun man voor haar oogen zagen nederschieten de kinderen zonder ouders die van alles beroofddn die in meer dan 24 uur niets te eten hadden gekregen en nu weer verder werden gedreven de hemel weet waarheen Maar treffende staaltjes van naastenliefde zag ik ook Nimmer zal ik de Belgische werklieden vergeten die toen zij hoorden dat de vluchtelingen hongerden als bg onderlinge afspraak han pakjes brood namen nit de bagagenetten en uitdeeling hielden onder die arme duivels Te Gent matJcte ik me eenigszins ongerust over het feit dat ik geen plaatskaartje had maar de goedmoedige Vlaamsche controleur bleek van zoo n genoegelijke vriendelijkheid dat ik totaal geen last ondervond Toen ik hem vertelde wat men mij in Antwerpen had gezegd antwoordde hij eenvoodig Ëhwel het is zoo gebeurd en Het hij me passeeren Te Gent was het station totaal niet bewaakt Buiten de stelUngAutwer pen hadden we trouwens alle stations onbezet gezien De bevolkinc van Gent was zeer kalm Van gilote onrust bemerlüte men niets behalve dan dat de courantenverkoopers goede zaken maakten En voor het station wachtte steeds een talr e menigte op nieuws Ook te Gent ontmoette ik dat dwaze onverklaarbare wantrouwen tegen de Hollanders Nog steeds zijn er velen van meening dat Nederland de Duitsche troepen heeft doprgelaten Ook verwijt men ons dat we Dnitschland van vee en groenten voorzien Als men er op wijst dat Nederland als neutraal land ook aan België en Engeland levert en onze regeering een verbod van uitvoer naar één enkel land niet kan uitvaardigen zouder zich schuldig te maken aan een schending van een onzijdigheid overtuigt men de wantrouwende Belgen maar half Dat Prins Hendrik een Duitscher ismaakt hen nog achterdochtiger Vande positie van den Prins Gemaal inons land hebben ze niet het flauwstedenkbeeld In ernst heb ik hoorenvertellen dat de Duitsche keizer PrinsHendrik zou plaatsen op de Belgischetroon En het waren ontwikkelde menschendie dat vertelden Intasschen valt het disverstand der Belgen voor ons en voor hen diep te betreuren Maar als de strijd geëindigd is en de in ons land gevluchte Belgen naar hun vaderland terugkeeren dan zal spoedig alles opgehelderd zijn Dan zullen de Belgen vernemen hoe WLJ hunne ongelukkige landgenooten hebben ontvangen met een liefde en toewijding als behoorden zij tot de onzen Dan zullen de Belgen beseffen dat het geen gdel woordgeklank was als wi Noord Nederlanders spraken van onze broeders aan de andere zijde der grens maar ook dan zullen de Belgen spijt gevoelen over hun onverdiend wantrouwen Maar wie er ons Nederlanders mocht wantrouwen niet Emiel HuUebroeck dien we te Gent bezochten Hij kent door zijn vele liederavonden om land en ons volk grondig en hij we t wat er thans in de Nederlandsche volksziel moet omgaan nu onze kleine nabuurstaat op zoo n ontzettenfie wijze is betrokken in het wereldconflict Ons wil het voorkomen dat het wantrouwen tegen ons land van zekere nietBelgische zijde wo aangewakkerd met bepaalde politieke bedoelingen Echter hopen we dat de NoordNederlanders hun sympathie voor onze Belgische erwanten niet zullen laten beïnvloeden door de onverdiende achterdocht Een volk dat in zulke droeve omstandigheden verkeert als het Belgische moeten we veel vergeven Wat is er begrijpelijker dan wantrouwen bij een volk welks vertrouwen in geschreven tractaten en vorstenwoorden bedrogen werd De wegen welke naar Gent leiden zijn thans gebarricadeerd en worden bewaakt door troepen om rondzwervende uhlanen te beletten de stad binnen te rijden In de stad zijn duizende vluchtelingen ondergebracht en wordendaar door de bevolking onderhouden Treffend is de algemeene liefde voor koning Albert die zich telkens weder uit in de gesprekken De strijd tusschen Vlamingen en Walen is vergeten maar toch gewaagde Emiel Hullebroeck er met trots van hoe de Vlaamsche soldaten het vuur ingingen onder het zingen van De Vlaamsche Leeuw en hoe de Walen thans dit machtige lied vertaald in het Fransch ook zingen Om een tweeden wanhoopsnacht te Antwerpen te vennijden besloot ik over Terneuzen en Vlissingen terug te keeren Ik hoopte dan te Terneazen een fatsoenlijk bed te vinden om van de vermoeienissen der laatste dagen en mgnnaoht te Antwerpen eenigszins te bekomen Het rammelende boemeltreintje bevatte weder vele vluchtelingen maar niet zoo ellendig als die we te Antwerpen zagen Deze BeJgische vluchtelingen meerendeels vrouwen behooren tot de meer gegoede klasse trekken weg om in ons land tijdelijk een veilige woonplaats te vinden Maar ook deze vluchtelingen hebben veel verloren of achter platen en ook hun verhalen gewagen van diep Igden Ik krijg het gevoel alsof de ellende van België me niet los wil laten of se steeds met me mede gaat en me geheel omvat Maar dan komen we te Sas van Gent en boven het station zie ik wapperende onze eigen vaderlandsche driekleur De douanen zijn vriendelgk en goedmoedig tegen allen De Belgische vluchtelingen die eerst de hemel weet welke moeilijkheden aan onze grens hadden voorzien ademen verlicht op maar hnn hart zakt hun weder in de schoenen als zg bij aankomst te Terneuzen Nederlandsche militairen op het station zien Ze vragen me of ik niet een goed woordje voor hen kan doen en ik stel hen gerust Aan het station stond een uit Breda afkomstig luitenant een bijzonder goede kennis die me lachend om mgn verwaarloosd uiterlijk ontving en ook aan de vluchtelingen alle mogelijke kleine diensten bewees Streng wordt er echter toezicht gehouden op vreemdelingen en baitenlandsche journalisten borden te Terneuzen in het geheel niet toegelaten Wel Nederlandsche mits dezen verklaren niet voor een buitenlandsch blad te werken Mijn militaire vriend raadde me mijn intrek te nemen in hotel Rotterdam en een goede raad was het Na de vermoeiende en emotievolle dagen waande ik me in het keurige zindelijke aardig gelegen hotel als in een paradijs Na in de angst en spanning atmospheer van België eenige dagen te hebben doorgebracht kwam ik in het vriendelijke stadje van de Westerschelde weer tot mezelf Er bevond zich nog een collega te Terneuzen en zoo werd het in gezelschap van den officier een gezellige avond De kamer waar ik sliep had uitzicht op de prachtige Westerschelde le den volgenden morgen als in droom lag onder de zomerzon Alles daar op dat afgelegen stukje vaderland ademde rust en vrede en de talrijke uit België gevluchten schenen hnn leed vergeten terwijl zij wachtten op de stoomboot die hen naar Vlissingen zou voeren Over den breeden stroom groote zeeschepen van en naar Antwerpen en vele waren er die trots en vrij de Belgische driekleur voeren Ja nog is België niet verforen I J K BREDERODE De verwoesting van Leuven Aan de beachrgving in de N R Crt van den toestand in Leuven tijdens na de verwoesting dier stad ontleenen wij het volgende Op Dinsdag 25 Augustus ontving men s middags aan het hospitaal de boodschap dat er s avonds een honderdtal gewonden te wachten zouden zgn of men zich ddar klaar wou houden Men maakte de bedden gereed en het geheele personeel bleef in het hospitaal aanwezig Om zeven uur begon plotseling do kogel hagel en om goed acht uur stond de bibliotheek reeds in brand De gewonden kwamen al gauw het hospitaal binnen en in den loop van Woensdag kwam prof Noyons opeens tot de ontzettende ontdekking dat hij onder zijn handen kreeg zijn tweede dienstmeisje dat getroffen was door drie geweerachoten in haar zij Hij dacht zgn beide dienstmeisjes rustig thuis beschermd als zijn huis had behooren te zijn door de reasachtige Roode Kruis vlag en de mededeelingen op de deur vermeld dat daar een Hollandsche dokter woonde Hij verbond het meisje snelde naar zgn huis en vond daar de deur opengerameid en zijn meubels en schilderijen overal door bajonetsteken en sneden moedwillig vernield Bovendien had men in het salon brand gesticht en met de grootste moeite kon hij het vtai i weer blusschen Ik ben in het huis geweest en heb de verwoesting gezien Prof Noyon i eft een nieuw huis in oud HolliCndschea stijl laten zetten op den Thienenschen boulevard en dat huis op kostbare wijze laten meubelen en versieren Ik heb nu in het huis gezien hoe zonder doel de meest waardevolle dingen als oud Chineesch porselein en Japansch aardewerk is vernield hoe buffetten en stoelen zgn beschadigd hetgeen volkomen overbodig was daar men toch het huis binnen was gekomen om het in brand te steken Wat er gebeurd was bleek al gauw Er waren Duitsche soldaten binnengedrongen en die waren zonder verdere mededeelingen aan het vernielen gegaan Het verschrikte tweede meisje was door één der soldaten in de zg geschoten Er werd prof Noyons bovendien nog meegedeeld dat ook andere plaatsen waar gewonden verpleegd werden niet onaangetast bleven en zondei verder praten ging hg daarop over de straten waar nog steeds werd geschoten den Duitschen commandant zoeken en hij eischte bescherming voor znn huis en ieder gebouw dat de Roode Kruisvlag rechtmatig uit had gestoken De commandant zei hem die bescherming toe maar Donderdags werd in zijn huis een tweede poging tot brandstichting gepleegd Toch had prof Noyens door zgn heldhaftig optreden weten te bereiken dat alle hospitalen en ook de kloosters en kerken gespaard bleven Wat mij opviel in het huis van prof Noyons waren kogelgaten door de ruiten in den achtergevel doorgedrongen door den tusschenmnur tot in het salon op de eerste verdieping Volgende de I jn van die kogels moeten 4e schoten op de huizen zijn gelost van een hoogte die zich op een vijfhonderd meter achter de huizen bevindt Vandaar nit heeft men slecht kunnen controleeren wie er in Leuven schoot of niet De kogels zijn van het Duitsche maaksel Op den Thienenschen Boolevard zijn hier en daar graven waar de gedooden voorloopig in gelegd zijn Vlak voor het huis van prof Noyons ligt zijn buurman begraven Juist Z rdag zag ik de graven openmaken en de dooden er nit nemen om ze ovar te brengen naar het kerkhof Ik zag de burgers de slappe doode lichamen wikkelen in groote zakken en ze leggen op baren Wie de oorzaak ia van de verwoesting van Leuven Belg of Duitscher prof Noyons weet het niet Ib er niemand die het weet Maar ik heb in Ijeuvan nog weer eens de ellende die den oorlog vergezelt kunnen voelen Temidden van alle ellende nu zijn prof Noyons en zgn vrouw dag en nacht op hun post gebleven om te doen voor hun lijdende medemenschen wat zij konden Toen Donderdag door den Duitschen commandant aan de bevolking van Leuven was bekend gemaakt dat zij de stad voor twaalven moeaten verlaten omdat de stad platgeschoten zou worden besloten zij te blijven want hun 150 gewonden kon den niet zoo gauw vervoerd worden dus bleven zij ook Dat dus is wat tot held stempelt Met eenige getrouwen droeg men de gewonden in de kelders van het hospitaal een bleef daar in zennwtergende spanning zitten wachten op het bombardement dat niet kwam Twee dagen bleef men er toen gingen de gewonden weer naar hun zalen Veel woorden zijn hier niet noodig Prof Noyons en zijn vrouw zijn helden Boskoop 6 Sept 14 Onze Militairen Ingezonden t Ia nog niet zooveel jaren geleden dat aan een onzer kazernes een moedertje kwam om haar zoon te spreken Wie en wat hij was vroeg de wachtcommandant Ja hg heette zoo en zoo en was Generaal generaal Moedertje dat dat zal wei niet zoo zgn u bedodt zeker korporaal Ja juist korooraal dat kan wel zijn korporaal of generaal dat is m hetzelfde Dat moedertje kon best een juffrouw nit Boskoop geweest zijn want tot voor een maand waren wij totaal onbekend met het militaire gedoe Een uniform met gele chevron of gouden chevron met gewone kraag met sterren of gouden kraag t was voor ons een soldaat heel gewoon een soldaat een soldaat van t vierde Maar nu zijn wij er in korten tgd op vooruitgegaan we weten nu van vesting en infanterie van korporaal sergeant sergeant majoor luitenant kapitein grootmajoor ja we kennen den Oeneraid al Ons dorp door zijn kweekerijen en exposities bezocht door H M de Koningin Ti Keizerlijke Hoogheid wijlen Frans Ferdinand van Oostenrijk en hooge Hofen Staatsautoriteiten heeft door den oorlogstoestand pas kennis gemaakt met militairen van hoogeren en lageren rang Die eerste kennismaking is met de vesting artillerie en het zg tot de eer van dit korps gezegd dat het het Nederlandsche Leger in Boskoop uitstekend heeft geïntroduceerd Wat zgn wg in eens trotsch op onze flinke kerels onze vesting artilleristen miliciens en landweer Gezonde forsche opgewekte en beschaafde soldaten aan wien wg wat Gode verhoede gerust onze verdediging toevertrouwen Wat hebben we vroeger gelaohen om onze plattelandschutterij en daarna minachtend gesproken over die land reer met z n achtdaa che oefening j0 3 jaar En nu die landweer is volgens onze leekenoordeel de kern fW ons leger Die kern van bezadigde mannen tusschen de jongeren brengt de ernstige geest er in doch doet ook weer frischheid op door de omgang met den jeugdigen krijgsmakker Hier in Boskoop bewonderen wij dagelijks dien ouderlingen omgang der siiUtairen maar ook den omvang van officieren en kader met de minderen Dat is bij de vesting voorbeeldig moge die geest van vertrouwen en hooge tucht zoo heerschen in ons ganschef leger en wij zijn gerustgesteld waar onze zoons en broeders elders opgeroepen zgn lü onze gemeente is de houding der Biihtairen boven onzen lof verheven De officieren allen even vriendelijk en humaan doch ernstig hun taak vervullende van den vroegen morgen tot den laten avond het kader beschaafd ea voorkomend het voorbeeld gevend hoe er gewerkt moet worden en de jgjlideren allen zich inspannend om C ed te zijn als de ernst der tijden roept In ons werkdorp waar bazen en knwhts weten wat er in drukke tijden gedaan moet worden wa rdeeren wij het juist zooveel te meer als wij dat dagelijksche werken der vesting artillerie van nabij zien en wij brengen een eeresaluut aan h h officieren die zoo flink hun arbeid weten te leiden Natuurlijk is er wel eens critiek doch over het algemeen zijn de inwonera van Boskoop ingenomen met het garnizoen dat zich in ons gewone leven schikt en zich in één woord waardig gedraagt Weerklinken overdag de marschsignaien en militaire passen door onze Étraten na afloopt begint een gezellig gewandel en een aangenaam verkeer tusschen de militairen van allerlei standen Niet in hokjes verdeeld van deftig of burgerlijk geleerd of eenu vondig zien wij hen wandelen in hetzelfde uniform niet wetende of het idvokaten zijn of bootwerkers ingeiiisiirs of smids leeraars of onderwgïers het zijn alle vestingartille risten met elkaar etende werkende pratende en slapende In dit opzichtvervalt het militairisme een hoogetaak Ons sportterrein of zooals de militairen het verdoopt hebben het sport W artiileriepark is nu een kostelijk bezit voor Boskoop Overdag exercitieveld en s avonds eiken dag moziektuin Sergeantmajoor Phiüpse dirigeert daar onvermoeid de burgerlijke Boskoopsche musici afgewisseld door een corps van militaire muzikantenuit de bezetting Het terrein is dan met cantine alleen toegankelijk voor de militairen die gezellig wandelende en luisterende zich komen verpoozen bij de muziek om daarna tot 10 uur te kuieren tot de taptoe blaast s Zondags is er voor de militairen van elk geloof of richting gelegenheid op verschillende uren van den dag om hun godsdienatplichten te vervullen of stichting te vinden in een der kerkgebouwen De eerste Zondagen waren druk door familiebezoek doch nu er gelegenheid komt tot 24 uur permissie wordt het minder Bovendien weten de familieleden nu waar hun betrekkingen zijn en dat zij het hier goed hebben Tot nog toe werd alles begunstigd door goed weer en waren de avonden nog kort Dit staat echter te veranderen Ook dan hopen wij dat Boskoop een niet te ongunstig verblijf moge zjin voor hen die ver van huis en haard hier moeten blijven De veranda van het Sportterrein is door eenp Commissie ingesteld tot en groote gezellige cantine met lectuur en ontspanning en goedkoop © consumptie de collectisatiekamer der Gereformeerde Kerk is een aangenaam Militair Tehuis evenals het R K Patronaat Moge onze soldaten daar vele gezellige uren slijten en naar huis melden hoe goed in die inrichtingen voor hen gezorgd wordt Velen zullen zelfs hier vriendschapsbetrekkingen aanknoopen en officieren en kader zoowel als minderen menig gezellig avondje slijten in den huiseKjken kring der Boskoopers die veel voor het Nederlandsche leger voelen Tot heden gaat alles goed geen vanklanken worden gehoord Moge dit zoo blijven opdat Boskoopers en militairen van de vesting de aangenaamste herinneringen behouden van dezen gespannen tijd waarin het verMyf der militairen eenige afwisseling heeft gebracht HORE ► = ft 5£Mi ö 5 rs 5 C j GROENTEN VEILING 7 September 1914 Veiling Hontmansgracht 4 wa m Bloemkool van f 8 per 100 f Sav Kool van f7 pef 100 J Roode Kool van f 6 per 100 3 Spercieb v f5 tot f 7 per lOOpoitt Snijboonen v f 1 60 tot f 2 per lOOÖ Kropsla van f 1 50 3 00 per 100 Wortelen van f 2 tot f 3 per IQO Andijvie van f l CO per 100 ï k Telegrafisch Weerberich van het Koninklijk Meteriologisdi Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 765 8 a Munchen laagste stand 752 4 èe Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind moeat licht tot half bewolkt waarschijnlijk nog droog behoudens onwoerskans vooral in het zuidwesten aanvankelijk nog warm BrRGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN é September Leentje Adriana ouders K C Bleijonberg on O M de Graaf 5 Adrianu i Jacobus ouders K don Blijker on M Schippers Hendrikus ouders N Walthie en A C Kromme ONDERTROUWD J P Koedam te Delft en J M Bruikman OVERLEDEN 3 Sept Bcrnardus C Lgster 73 j 7 Wilhelmina Kastelein wed van D Zuijdam OOj WADDINXVEEN GEBOREN 11 Aug rnard Marinus ouders B Janszen en M E Koeünk 18 Jacobus Johannes ouders J Th vau Ardenno en M Th Hooft 15 Neeltje ouders L F Sol en A van Dijk 16 Cornelis ouders H van der Ben en A Boa 17 Pieter Laurens Johannes ouders L van Soest en L Koster 18 Adri ana Catharina Klazina ouders F Bosloper en K A Veerman 20 Pieter Cornelis ouders C de Joode en C M Bekenkamp 20 Cornelis ouders E Breedijk en T Hoogerdijk 20 Maria oaders K Koerts en N Verweij 21 Maartje Jannetje o C H de Roog on W van Heyningou Pieter ouders P Hofstede en G Bras Gijsbert ouders W P Ouweneel en P Stoik 22 Johanna Jacoba ouders A Hogenes en A M Bank 23 Fiorus Maurits ouders J van Tol en H A vanden Dool Willem Cornelis ouders T C van Leeuwen en T van der TjOO 25 Cornelis ouders O Pouw en L M Honkoop ONDERTROUWD U Aug U van de Water en A C Cammeraat GEHUWD 19 Aug A van Es en J Meiderwijk B van Gent on J A Ververs OVERLEDEN 10 Aug CornoUs Sekeris oud 20 j 24 Katharina Houtman oud 78 j eohtgen van D van der Hoorn Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant tteedi êucce H Deze adverteniien kosten slechts bij TooruitbelaliDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bureau lej deWedsE Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEI HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en en Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Bófi3ttfr vorden vergoed v p op NAAM en AJiBES MrMej deWed E ALTEa 2f 9 Ged i acht 269 DEN HAAG