Goudsche Courant, woensdag 9 september 1914

53e Jaargang Dat kan wel zIJq Maar iUs graaf al zich wel welen te troosten De graal Hij is toch geengraaf Zker Is hij dat Hij is oen der I ijk te en voornaamste hoeren van Wihsiien Als hij een prinses ten huwelijkvrai t zal hij niet worden afgewezen II kan fr trotseh op zijn dat ziiik oenvoornaam hew uw buis l ezoekt misfcbien blijft hij nu rwhter wel weg want 1 efje zal hem niet meer willen zien enom u zal hij wel niet hier gekomen sljn Juffrouw Nisser zag haar zoon met groote oogon aan xij kon gcno woorden vinden om haar verbazing uit te drukk Nu begrijpt u zekor wol wat er bij I fjo aan schort Ja nu iiegrijp ik waarom zij zooveranderde toen ij je brief had golozen If hebt zeker in dien tijd geschreven wat je mij nu vertelt Ja Ik hield hel voor mijn plicht liaar klaron wi te ehenksn Zij zaloiideizoi gedaan hebben en nu 37 Moeder K l ïo er is mU de7 cn morgen veel door het hoofd gegaan en ft hlb een Ijpfiliiit genomen dat door irts nwcr kan veranderd worden ik Ud u laat mij ditmaal mijn zin doen f Maar wat wil je dan kind f Je ttaakt me werkelijk angstig Ik kan hier niet langer blijven Wide het melflje op doüen toon Ik Wet weg van hier niet voor altijd moeder haastate zij zich te zeggen toen zag hoe verbaasd de oude vrouw r aankeek maar toch voor een langen tijd voor een poos tCTiminste Wat Wil je weg f stamelde de Wde eindelijk Waar wil je dan Dat wcpt ik nog niet Ik wil eenBnltigen werkring zoeken en daarin ietsV rdteQ 3n met de kundigbedcsi die ik opgedaan Ik ga or deseo middag dfl op uit rioe kom je op die gedachte P WU mij dan alleen laten Het kan niet andors moeder I Pn i nltt alleen U heeft Karel dan toch togi 0 di wat Karel is dag en nacht de J Advertentiën Heden overleed zacht en kalm na een kortstondig lijden onze geliefde Moeder Behnwden Grootmoeder MiTr dg lil i mm t b ICA8TELBIJN in den onderdom van raim 60 jaren U ZUUDAM M Vf DORTLAND ZnUDAK J A DOETLAND W ZUIJDAM J M ZUIJDAM E A ZUIJDAM D W ZUIJDAM A ZUIJDAM W ZUIJDAM Gouda 7 September 1914 Oeen lezoeken DERDE AANKONDIOINa KOSTELOOS Bg vonnis van de ArrondissementsHechtbank te Rotterdam dd 19 Januari 1914 is het huwelyk van GERRIT DE JON0 loB werkman wonende te Gonda met LYDIA EDEL zonder beroep wonende te Gouda doohverJjlflvende te Rotterdam door echticneidlnc ontbonden metal de gevolgen door de wet bepaald De procureur van eischer Mr E M B KORTENOEVER Gouda 8 September 1914 Houders nn obllgatlën in de eergte hypothecaire obllgatleleenlng der Sociëteit ONS OENOEOEN te Oouda worden opgeroepen tot eene VEROADERlNa te houden op Dinsdag 15 SepteiAber 19i4 des avonds acht Mur in gezegde Sociëteit ten einde over te gaan tot benoeming van een trustee in de plaats van den overleden hW H J NEDERHORST Sb on tot regeling van flnanoieele aangelegenheden Obligatiehonders hebben slechts toegang op vertoon hunner obligatiën Namens diverse obligatiehonders H KNUTTEL Reisgezelschap GEZOCHT om per automobiel de verwoeste streelt van VIsé te bezoeken Brieven letter A bureau van dit blad Violiste Een jeugdige Violiste gediplomeerd Koninklijk Conservatorium te sGravenhage leerling van Prof Thobnbkko te Berlijn wenschto door deze omstandigheden anige lesaen te gewen Br fr onder n 656 Boekh N DE ROO Obreohtstr 03 den Haag EEN k TWEE bloedzuiverendo Laxeerpillen f lum Galon Maagpillon van Apotlieker BOOM s avonds of s morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zuivering van het blood en verdrijving van overtollige gal en slijm PrÜB per doosje 26 of 60 cent Verkrijgbaar te Gonda bg ANTON COOPS Fa WOLFF Co to Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFK Korfe Hoofdsteeg 3 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wonde zich tot JAC KOOI J Kz pnttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grooUte succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Gratis Premie woop de abonné s wan de GOUDSCHE COURANT Yerzamding Qorlogskaarten Vm DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de landen van dezo werelddeelen bij don oorlog betrokken zijn Algemeeno Kaart van Europa Kaart van België en Noord Frankrijk Kaart van Noord België met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg Kaart van Frankrflk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransohe grens Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd Kaart van de Landen aan do ifoordzeo Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen Kaart van de Landen aan de Middollandsche Zee 9 Deze kaarten ca 26 X 36 oM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke indezen oorlog zijn genoemd of vormoedelijk genoemd znl en worden zijvormen te samen oen album Dit Ooriegskaarten albiifn wordt GRATIS gelewei aan alle abonné s op dit blad aan ieder die zicii woop minstens één itwaptaal op de Goudsohe Courant abonneert NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a s worden berekend tegen 45 cent fr p post 55 cent Abonné s in Gouda en elders die de courant por looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten album aan huis de poA abonnó s kunnon dezo premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomon tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperltt aantal zijn meerdere exemplaren wan dit Kaarten album è 10 CENTS aan ons Bureau werkrijgbaar Gouda MARKT 31 NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN Adverteert in dit Blad Konin MÏjkenM ariiiiea Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot bet aangaan eener vry vïIHm verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Matroos torpedomakerl i 2ij Kleermaker J aximum ieeft 29j Matroos kok Stoker S klasse minimnm leeft d 21 jau maximnm leeft 28 j r minimum leeftijd 19 jaar mazimum leeft 25 Jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleettgd 29 jaai terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 5BJ POOL § TAMDMIDDiJLfiH zijn de 6e le en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L t OOL fe Zonen Amsterdam WereldtcntooBsteUinc QENT 1913 I Bulten mededliifflng Lid der Jury lOlOrrijÉliill r I r magDiisI ei Hniili vtrk 1 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell HIJ wielen zijl sell sierlijli ee laag li pfjji AGENT ADR DË GttOOT Kleiweg 79 GOUDA LOOPT UW KAM WEG MET UW HAARr Prijscouranten gratis Sai MPORTEURS GEBB SIEBOL Amsterdam KOKO i S HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOEICN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VEiaXERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT OCEN KLEURSTOF OLIE OF VET VCRFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHUID KOOP HCT VANDAAG VAN UW DKOOIST OF COirrEUI PRIJSt FL 0 7S A 1 80 fl tSiO pw Omn AUasn VaitanawwmllK N € n I tlollBKl UtrMbt Zeelud m VHtacnwoodlnniI CnaUwn Dnoib O Vooc PilmlMd Cnalwn Dn GeklBtaWl riMa B HHDBaBMA I DEP0THOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEBLING 86 DE ZUID EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal T 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v n LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BEEENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING MT De Maatschappij slnit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiên Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren noc jmreesfJCn Have te HelM uhucem en 1 C IjMWBBKH treatkave te timméa JI oDiDklijke FaMÉn taneo M Vonsmeer OPGERICHT irtft Voedert uw Vee met de xuivere murure X i5 32LZsuSL d oe lse3a merk en W li m moTABOOrnKKUOKUmsr murk mij Tntmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedlnaBwaarile re Diploma Parij 1900 JTegen Gouden Mede Ü Electr Dr A Brinkman Zn Gonda f o 12573 Woensdag 9 September 1914 GOMGHE C01IRAMT tTi© a ws ezx d Tr©3rt©aa ti©TolsLcL voor C otjlcLs © aa OaacLstrelszeaa Verschijnt dagelijks iiAl behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Uy drie achtereenvolgende plaatsingen worden dezo legen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meei 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groüte letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 tgOÊÊmmemm mmmm aÊmmm Telefoon Interc 82 onfleu en wel in bi langrijke hoeveelheden en in de fabriek verlokking De DiiitMche keizer zond daarover een telograitt aan den president der VereenigdeStalen Zobals men weet is officieel vani ngelsche zijde hel gelmiik van duiu liiiiikogels ontkend Deze moorddadige kogels zijn zooals bckeiu door de Ilaagscheconventie verboden Aan het OostelQk Front LONDEN Volgens een telegram uit Petersburg aan de Morning Post is de vesting Nicolajof 20 mijlen ten zuiden van Leraberg door de Kussen ingenomen Nicolajof is een der meest moderne vestingen van OoBtenrijk gelegen aan de Imjester De kriigBverrichtiagen ter zee LONDEN Van d l emanning van den gezonken kraiser Pathfinder zün vier man gedood 13 gtwond en 243 vermist Van de Rassisch OoHtedrijksche ns Inzage is ons verleefid van een uitvoerig schrijven van een Importhuis te Koningsberg dezer dagon door zijn agenten hier te lande ontvangen en o s behelzende het relaas van een reis van een der firmanten die van Russischen afkomst is over de Duitsche grenzen naar een paar zuidelijker gelegen plaatsen £ r moest boe moeilijk en gevaarlijk die reUe ook zon 2 n een onderhoud plaats hebben met de filialen te Rialvstok en te Brzec Literski welke beide steden ten Oosten van Warschau aan de spoorlijn LdtzenLutsk gelegen zijn Dat ging dus dwars door de Russische stellingen heen Dank zij echter de uitmuntende papieren en het vrijgeleide waarvan bedoelde firmant zich had weten te voorzien en vermoedelijk ook dank zij z n Russisch uiterlijk en z n bekendheid met de HuBsiscfae taal gelukte de onderneming uitmuntend De streek ten zuiden van Tilsit wordt beschreven als te zijn geheel bezet door de Rassen Onnoomel yk veel troepen trokken den reiziger voorbij in de richting Allenstein De soldaten zagen er allen kersverich uit Hun uitrusting leek deze schrijver ook uitmuntend in orde toe doch meer berökend op den winter dan op den zomer De cavalerie vertoonde hoofdzakelijk nog meer Kozakken dan hnzaren of dragonders Eigenaardig was het te zien hoe die kozakken volgens oude gewoonte de lawa formatie toepasten d w z geheel in verspreide orde reden Dit is trouwens de karak an Argonaü nog 10 K M verder naaf Il el Oosten De Franseben zijn nergens teruggesla gen de vijand heelt integendeel terrein verloren bij Vitry Ie Francois waar een tiTUgtrekkende beweging der Duitschers geconstateerd wordt ie Op don Franschen rechtervleugtd hetfh een J uitscbe divisie een aanval g daan op de Unie liatoau Salios in Diiltsch Tjotharingwi en N O van Nancy waar zg is teruggeslagen ton Noorden van hel liosch van Chaaiponoux Meer naar het oosten hebben de Fra pche troepen de bergkam van Maudray m de Vogezen on do pas van Foui iieaiix hernomen Do stuiÜQg van den opmarscb der Duitsche legers is door de Frwisclien dringend noodig willen zij de verbinding tuarichen de Noordoostelgke fortenlinie en i arijs niet verbroken zien waardoor deze geïsoleerd worden en dtai Frausch i eoo déljacle daar zou worden bereid Uit 3elgiö zgn weder berichten ingokomen van verwoesting Thans is het prachtig gelegen Dinant het gewilde V re audclingenoord bij uitnemendlieid in vlammen opg aan waarvoor weder als reden tot ons komt het schieten op de DuUbche soldaten Van de heuvels om de Htad zou bier geschoten zijn door burgeis naar is aangenomen Ook wat uit Dendermonde thans liekend wordt wijst er op dat ook daar de versutirikkingen van lien oorlog op ontzettende wijze ktmbaar zijn Belgiö wordt vroeaeliik geteisterd M t een belegering van Antwerpen door Ie Dult hers schijnt het niet erg te vlotti n De naar het noorden omtrekkende iK wegmg valt niet oiede daar liet water de verdedigers van Antwerpen te hulp IS gekomoQ Door de inundatie van de polders ten zuiden van Antwerpen zijn de aanruiikettde Duitsche aldeelingen in het water komen te staan waarop zij een heenkomen op daken en boomen hebben gezocht terwijl de meegevoerde kanonnen in het slijk zijn blijvon steken Of deze ti gcnslag voor de Duitschers een onoverkoinelijkmi hinderpaal zal zijn zat spoe dig blijken Gent is niet door do Duit schers bezet doch moet de door den DuitsGhcn bevelhebber gestelde voorwaarden van inlevwing van levensvoorradun nakomen Na de berichten van Itusslache overwiiming in Ga lclë Is van het oostelijk front weinig Iw kend geworden Wel wordt lilt Breslau melding gemaakt van een door de Duitschers behaalde overwinning doch daarbij ontbreekt ook maar oentgermate en plaals aanduiding waar deze zon zija 1 ehaaid zoodat daarop op dit oogenblik geen afmdacht au kan worden geschon kenSteels weder komen van Duitacb zijde berichten als zoudan bij Fransche en l ngolsche soldaten clum dumkogeis zijn ge andore forten op heuvols die vrij hoog zijn gelegen e Knsslflohe legatie te s Oravenhage h M ft de volgende m Hl Miwllngon mitvangim oiiitn t de krijgsverrlohtUigen van de HunHlsche legers t p September hebhen de Russische troepen de versterkte fortMï vanNicolaew teh Zuiden van Ijemlwrg genomen welke forten bewapend waren met Reliliiidoerrte koepel pn omringd door eeiF drledubMe rij verdedigingswerken Zijmaakten zich meester van 40 kanonnenen ten aanzienlijk voorraad levensmiddelen In de omgeving van lUwa Riisska w orden hevige gevechton voortgexot Het i fonlenrijksch noorder logcr dat in de richting van rhetin optrad trekt terug vannabij door de Russische troepen achtervolgd In Oost Pruisen is de troestand nietveranderd nn holtlwn slechts op zich iteltstaande gevechten van troep maMeclIngenplaats I en Wolff telegram uit DR1 8LAU dd Sept meldt Het pla vervangend commando Mër t r stede deeh mede dat de fliloziache landweer gisteren na een Zf enrljk gevecht 17 offlclertHi en 1000 man van het ttussisohe gardi orps on het tie Kaukahisehe korps gevangen nwn tm het Westeiyk Front BERLIJN 8 Sept Over de bezetting van Reims door Daitsche cavalerie melden de oorlogscorrespondenten in het Grooto Hoofdkwartier Aangezien nog geen zekerheid bfstond of de bewering van Fransohe burgers dat de bezetting Reims verlaten had juist was besloot ritmeester von Hubrecht om zich met een patrouille te gaan overtuigen of het fort Vitryles door den vijand ontruimd was Op zijn vraag om vrijwilligers boden zioh velen san hij koos drie officieren twee onderofficieren en zeven man Langs den 6 K M langen weg door het woud galoppeerde de patrouille naar bet fort dat werkelijk verlaten bleek Daarna werd doorgereden naar Reims waarvan zij de grens om 9 uur s avonds bereikten De patrouille trok door de met nieuwsgierigen gevulde straten naar het stadhuis waar de commandant den burgemeester mededeelde dat Reims thans Duitsch bezit was en dat by burgemeester als waarborg voor de veiligheid der Duitsche troepen gevangen werd genomen Een luitenant werd opgedragen het tcristieke gevechtsvorm dier onversaagde paardrijders Zoo n formatie rijdt steeds op verkenning nit met een hoog naar het midden Wordt er door zoo n kozakkentroep aangevallen dan geschiedt dat met bliksems nelheid Uit het Zuid Oosten kwamen den handelsman vele treinen en transporten met gewonden zoowel Oostenrijken als Russen en Duitsohers tegemoet Die transporten geschieden uit rtt langzaam Tn het winterseizoen znllen steeds df bii honderden gokwetsten het leven veruezen Te Brzec Literski waren de bestaande en nieuwe hospitalen overval De opmarsch naar Ijemberg was in vollen gang De eerste gevechten hadden toen reeds plaats gehad en schenen dit vertelden ook de Oostenf kscho gewonden zeer nadeelig nitgevallen te zijn voor de Oostenrijkers Reeds spoedig zoo vernam hij hadden de Knssen een zeer groot getal nieuwe kanonnen kunnen buit maken die zonderling genoeg onbeschermd aan de grenzen stonden De groote aanvat zou plaats hebben tuascnen Lublin en Khafm circa 120 K M ten noorden van Lemberg Het 2e Oostenrljksche legerkorps dat ten Oosten van Lemberg lag zou zoo verklaarde men den geweldigen opdrang der Russen nooit kunnen keeren de uitkomsten hebben dit bewaarheid Bed Men schatte de Oostenrijksche troepen bij Lemberg op 200 000 man bestaande uit het derde elfde twaalfde en gedeelten van het veertiende en zevende legercorps Uit het buit maken van zooveel geschut trok men het besluit dat de Oostenrijkers nog niet geheel gereed waren aan hun N O grenzen in Galioië Een en ander en ook het aanvankehjk Bttoees in Oost Pruisen had een waarneembaar gunstigen invloed op de soldaten gemaakt zoodat z onweerstaanbaar en mot voor Russen zeldzaam enthonsiasme voorwaarts gingen Wat de legeraanvoerder generaal Russky betrof zoo beschonwde de schrijver hem als de Russische vecht generaal bg uitnemendheid Hg onderscheide zich reeds opvallend in den Russisch Turkschen oorlog en werd in den Russisoh Japanscnen oorlog chef van den generalen staf Door zijn soldaten wordt hij verafgood Het moeilijkst te nemen fort bij Lemberg waa Goradka 17 K M van r mberg verwgderd en evenals de uitgevers A BSINE3IAN EN ZOON De Oorlog kort Overzicht Het schijnt dat sich de laateto dagende toestand op hefe weatfiltjk oorlogsYeld eeni iiwins wgzigt ten ganste van de verbonden mogendheden Wel kwam gisteron nog het bericht in dat Manbeuge de door de Duitschers aangevallen Fransche vesting aan de Fransch Belgische grens gelegen wai bezweken waardoor den Duitacher een zeer groot aantal krijgsgevangenen en krügsvoorraden in handen vielen maar do daarna gekomen telegrammen wijzon er op dat het Fransche leger gesteund door het Ëngelsche thans de tijd gekomen acht on den op loarsch van het Duitsche leger te toiten De Fransche opperbevelhebber heeft mh dagorder gericht aan do legers marin het uitdrukkelijk wordt gezegd jbt thans het oogenblik is gekomen m rop tot den aanval op de Daitsche troepen moet worden overgegaan en diU elke dnimbreed grond die thans gewonnen wordt tot eiken prijs moet I wolden behouden De resultaten van dezen dagorder iCqn blijkbaar reeds aanwezig Het Puitsche leger is gedwongen zich loordwaarts te begeven eerst door Jan tegenstand der Franschen b la I JWté sous Jonaire ten oosten van a ya later door den terugslag bij ésis sur Oise ten noorden van Parijs tóegen Een officieel communiqué van gist nmiddag geeft den stand als volgt weer Ie Op den Fransehon Hnkervleögo dringen dfl logers dor bondgenooton waartot ook vooruitgeschoven troepen van O Panjsclie bezetting behooron voortdurend vooruit aan de oevera der Oiircq tot io 4 etreek Montmlrail aan de Marne 50 IM ten Oosten van ParijB De vijaad trAl terug in de richting der Marne Fransche en i ngelsche troepen hebben liissohen Mffiui en Sézwine lal van Duitschers gevangen genomen o a een bataljon infanterie on een compagnie met ma thinegeweren en bovendien vorachefdraie caiRgoDH buitgemadct 2e Het rBnBehe centrum is in heviga gevechten gewikkeld tuHschon F re Champ ioiso 10 K M tra Noordoosten van Sézanni aan den spoorweg van Parijs naar het Oosten Vitry Ie Francois 30 K M ten Oosten van Fère ChapiponoiseJ ea een punt ten Zuiden van het bosch FEViLLETOX veinemen en haar te troosten Maar v a het niet beter dat zij dit naliet T Zij wist nu waar de schoen wrong De naam van Turtffeis ja nu wiet zij het Zij Is verliefd dacht de oude eadaar zij zioh nog zwak herinnerde dat ij vroeger ook zulke traoen had gestort erustte zij tn de hoop dat alles noggoed zou afloopen XX Na den middi c VM Eefje uitgegaan mu met een vriendin te raadplegen over den stap waartoe zij besloten was Julfrouw Nlsser zat aüeen aan het venster en hare gedachten warrta vorre vaa vroolijk Do avondschemering viel reeds in toen zij uit haar gepeins werd gew t do bet geratel van oen rijtuig dat voor hrt huis stil hield OnmlddeUijlt daarna hoorilc ZIJ voetstappen op êe trap de deur Ring open en Karel trad binnen Waar is Eofje was zijn eerstevraag nadat hij zijn moeder begroothad Zij is ultg aan zuchtte de oadevrouw ZiJ doet modte een betrekking als kii rjuffnraw of hulaboudstcrte krijgen Alsof zij noodig had haarbrood te verdiiHieDf Zij heeft dU nu lahaar hoofd ge et en al mijn praten waste vergOï B Moeder zei sso van miidagaan tafel laat mij ditenaal mijn zin doenn rail zieD dat iet trai goedeis Haar hoe kan dat als tiet arme onervaroa kind onder vrcMiKlmi gaat tm nij alleen iaat Ik kan me niet voorstellen hoe ik l ven kan zonder haar JuHfoiiw Nlsser was op de sofa aeerge7onken en wiacht haar tranen weg Inliisschen had Karel hoed en jas afgelegd en was op Eerfjc s gewone plaats Hij het vtmsttr gaan zitten Het werd steedfi duisterder in de ka iner do kaaaiievogel had zijn kopje riv ls onder de vlwigels gestoken en men hoorde niets meer dan het tlkkea Ier klok aan den muur Ik weet niet wat er met haar aande hand is maar liot moet itts bijzonders zijn sprak jufironw Niaser na eenpoos Dat kui wel zijn antwoordde Karel die met zijn viogera tegen een vensterruit trommeldo Hij begreep wel wat et aas nohorttc I efjc s oogen waren opengegaan zij had ingezien dat ze misleid was door iepiand in wien zij het grootste vertrouwen stelde Zij kon nu niet langer leven in de na ljheid van era man dif haar om den tuin had geleid ver vaa hem verwijderd wilde zij hem vergeten in eoo leven vaa arbeid en plichtsbetrachting Dat was hel gevolg van zijn waarachtiwhig eo io stilte proea hij faet bmluU van liet bravo meisje Lieve ftod wat zal mijnheer Thtimfeis zeggm als hij hoort dal EeQe ons wil verlatent Ea toeh om hen alleen verlaat z ona üBefj ® ioiir uit Wat moet ik Iwginnen zonder oii In mtjn oude dagen zoo eenzaam te leven Je hebt toch niet noodig bij vreemden je brood te gaan verdienen Hoor ems t moeder ik had ook kunnen trouwen en dan baé ik u ook oljeen gelaten nog wel voor altijd en nu iH het voor een korten tijd misschien voor óén of twee jaar 01 ik kinderjuffrouw of hulsbobdster wordt ik kan eea mooi stuk gdd verdienen dat kunnen wij best gebruiken Waarom heeft ii me dan zooveel laten loeren als ik er geen nut van trek Tegenwoordig moeten ook de vrouwen er aaa denken zioh een bestaan te versehaffen iJat heb jo niet noodig Kefje Toeh we moeder Wij hebbenhet wel noodig wij levwi niet in overvloed Later knjg je een mooie som gfld waarvan wij nu de rente genieten Alsje een braven man trouwt zooals ik hoop Ei jal wat moet ik aan mijn heer Turnfels zeggen als hij hier komt es je niet tbui treft Wordt vervolgd Zeg hem I efje kon niet verder spreken Totdat oogenblik had zij haar kalmte bewaard nn d naam werd genoemdvan deo man die baar koo lief en dierbaar was geweest kon zij hare tranenniet langer Iiedwïngen Ze aocht haarkaniertje op om zich geheel aan haai mart over te gcveo Tiiffrouw Nlsser wilde haar eerst volgen om de oorzaak van haar verdri ie