Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1914

no 12576 Doeh ook in dal opzicht moet vertrouwen worden graiteid In de l eg ering die in dezen mwilijken tijd zich op zoo buitna gewone wijze van haar zoo zware taak kwijt Aftti het Weflteiyk Front De Duitschers teruggeslagen Een Havas telegram uit PARIJS dd 11 Sept aan de N R Grt ontleent aan het offioieele Fransche commnniqn van Vrijdagmiddag de volgende bijzonderheden over de krygsverrichtingen sedert den on deaer op het front Parijs Verdun De eerste fazo van den veldslag nan de Mame is ten voordeoio van do bondgenooten beslist daar de rechtervleugel en het oentram der Daitschers thans in vollen aftocht zijn De toestand op dan Fransohen rechtervleugel in de Vogezen en voor Nancy dat do Dnitsohers met enkele zware bologoringskanonnen hebbon getracht te bombardeeren is onveranderd De algemeene toestand heeft derhalve sedert enkele dagen een geheel ander aanzien gekregen zoowel uit een strategisoh ala uit oen taktisch oogpunt Niet alleen hebben de bondgenooten den opmarsch der Duitschers dien dezen zegevierend waanden togengehouden doch do vijand is op btjna alle punten voor onze troepen teruggeweken Een part telegram ontleent aan dit commnniquö nog dat de Duitsche rechtervlengel het leger van manrsohalk Von Kluck 75 K U is temggetrokken Het centrum is teraggeweken na verbitterde gevochten in de streek ten Noorden van Sózanne en Vitry lo Francois Het Persbureau te LONDEN deelt mede dat de algemeene terugtocht van den vyand gisteren werd voortgezet De Kngelscho troepen maakten ITjOÜ krygsgevangenen en namen verscheidene kanonnen en mitrailleors alsmede e n groot aantal minutia wagens Do vijand trok zich in wanorde terug oostelyk van Ibissen Volgens nadere berichten is de oorlogsbuit veel grootor HEIINISGEVING ONDERWIIS aan de SCHOLEN voor gewoon lager onderwijs Nos 1 4 BorgemeoBter en Wethoaders van Gouda brengen ter algemeene kennis dat het onderwijs aan de Scholen voor Gewoon Lager Onderwya No 2 Hoofd de heer HEIJ en No 4 Hoofd de heer KRUISHEER zal aaaovangen op Donderdag 17 September 1914 des morgens 9 uur in de daarvoor bestemde gebouwen en dat ook het onderwgs aan de Scholen voor Gewoon Lager Onderwijs No 4 Hoofd de heer VAN KERSEN en No 3 Hoofd de heer HOGENDOORN op Donderdag 17 September 1914 zal aanvangen en wel in het gebouw van de School voor Gewoon Lager Onderwijs No 3 aan do Keizeriliaat Hoofd de heer HOGENDOORN met dien verstande dat het ogderwijs aan de leerlingen der school na den heer HOGENDOORN zal Mgeven worden des morgens 8V2 Bvi nr en aan do leerlingen der éml van den heer VAN KERSEN des middags van 1 B uur biiilitM fior ïolvisseni Ter al meene kennis wordt gebracht at op Donderdag 17 September 1914 des avonds 8 ure in het lokaal der School voor Gewoon Lagot Onderwijs No 3 in lie Keizerstraat inschrijving lal gehouden worden van Mannelijke en Vrouwelijke Leerlingen die den In October 1914 plaatsing verlangen op de Avondschool TOor Volwassenen Het onderwijs omvat in het bizonder de vakken Lezen en Schrijven genoemd onder de letters a en 4 van art 2 der Wet op het Lager Onderwijs en wordt aan onvermogenden kosteloos gegeven Alleen zij worden toegelaten die dea leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt en in het geheel geen of zeer onvoldoend Lager Onderwijs hebben genoten minimam leeftijd 21 jaar max imam leeft jaar minimum leeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kannende stoken maximumleef trjd 29 jaar terwijl voor jongelieden op oen leeftijd van 10 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid in opengesteld om by do Zoomacht in dienst te treden als lichtmatroon of matroos Be klasse Nadere inliohtingen worden op Aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te WiltemBoord den Helder 50 HERHALINOS ONDERWUS Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DONDETIDAG 17 SEPTEMBER 1914 des namiddags tusschen 5 en 6 uur in het lokaal dor School No 2 op de Nieuwe Haven bij Hamentreffen op dien avond dat Ik In de opnra de vrouw zou zlon die u voor mij beatemd had Kji juist daar zag ik eerst recht boe schoon zij la Nu dal bob ik dan goed iwi cbLkt I Ja oom de mensch wikt iod beschikt AKivankelijk was Ik besloten betavontuur van die ontmoeting met voortb zetten maar den volg H d ni dag wenlik met onweerstaanbare macht tot haargetrokken Ik zocht haar op maar verborg mtjn rang en stand Ik stelde raljvoor mder den naam Tburnfels zeidedat ik twuwmeester was en Hpoedig een etrekking met n burgerlijk inkomenhoopte t krijgen Haar mwder Isguii stigde mijn p lngen vn Ik was gelukkig toen ik l emerkle dal mijn liefde l eantwoord werd Hoewel mei moeite hebik mij to tot heden t edwong n om haarmljn liefde niet te U kennen want Ik rekene het mijn pllefal e r i met ii te preken Vandaag moet bet beelliiHen woord gesproken worden oom en Ik hoop dat ik uw vaderlij i n zegen meekrijg op Atii tocht dien ik wil ondernemen Maar beste jongon om je kmizet billijken moet Ik toch eerst weten opwie de keus gevallen Is FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Brokkenhuis Dames t Wilt ü bfl het opruimen in dezen tijd s T p denken om het BrokkenhuiiZendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 17 en onze beambte zal halen wat u wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz D B GROOTENDOR8T Pe Taeotr Dr A Brinkman A Zn Qooda Advertenüën De Heer en Mevrouw WIT KAUPBüHLUN geven kennis van de geboorte van een DOCHTER Skhaban 10 Sept 1914 v d Waagstraat 3de AANKONDIGING Bij vonnis der ArrondissementsRachtbank te s Qravenhage dd 4 Jnni 1914 is door echtscheiding ontbonden verklaard het huwelijk tusschen JOHAN HENDRIK WYNAND VAN OPIIUYSKN arts wonende te s Oravenhage on EWSAUETIIKERDYK zonder beroep wonende te Laren N H gesloten Mr D VAN DER GOOT Procorenr Kantoor Molenstraat 15 Gravenhage Door onvoorziene omstandigheden ZOO tpoedig mogelijk een nette Dienstbode gawraagd Adres Mevrouw CLAASSEN Reierskoop Boskoop Een officier vraagt een ZIf n m met pension Aanbiedingen mot prijsopgaaf in te zenden onder no 2703 Bureau van dit blad AZIJNESSENCË Flcsolije vftn 28 ent voldoende voor 5 LitoP of 7 Flassohen besten azijn In de drogisterij der Fina J F Lange Tiendeweg 60 Kei Goud en Zilver werden op de Tentoonstelling te Ostende Londen Amsterdam Parys en de LAXEERPILLEN van Apotheker BOOM bekroond Prys pordoosje 25 en 50 cent 12 Vsrkriigbaar te Gouda bg ANTON COOPS Ea WOLFF Co to Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFP Korte Hoofdsteeg 3 ISUNUaHTI 1 vamm V DB HELFT DBR SUVBBNU van Iwt balsverk wacdt I alet ladau loadra Oaf Htkt iMt knit Mawii tnedt On vioerwa teg U nana hontwwlE M 4oar deer ckooa te laakea ta AmHtkt hat aMoenlsU ra voaf Mlltste Laat aallfkt Uw kite ia tUastwwi M Uw WMfe TeriicktMi Dienstaanbiediiigen hebben in de Goudsche Courant leMto amcee IV Deie tdTcrif itiêa kostei sicekis kij TooroitketallBg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaat uitsluitend aan het Bureau Huisvesting uitgewekenVreeiieliflgen Ingezetenen die genegen zijn uitgeweken vreemdelingen t tm matigen prijs op te nemen worden yerzocht daarvan zoo spoedig mogelijk oj gave te doen aan het Centr ial Bureau voor Vreemdelingen Verkeer te s Gravenhage Lange Voorhout 45 met duidelijke omschrijving van besdiikbaie ruimte en conditien voor kost en inwoning l I HOLLANDSCHE jRONDKREDIETBANi AMSTERDAM C Ki l lw ni N Kontaklilk Bealnit van 22 Stpl 1904 No 24 Cnn il d bq KonnUqk Bnluil vu 29 NoYcnbcr 1913 No 34 Volgestort Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 De Bank varrtrskt leld teian ukeUJke ukerksld tt f ft Bit Prsmle Hndeclen k f 11 10 In kare PREMIE LEENING van 1904 walk i ln m g zei JudUkwhe uitl tltiKeii Mt HMf4prl Mii van Pl JOUX PI mJOOO Fl 4ty0aaL H SOJIbO Pl TIUIOO en PI IMMMIO en met nliiiteiM f 18 worden algeloet D prHian worden taratond nitbetaalda Ten Kantore der Bank vorkrIlKbaar PREMEAANDEELEN f 12 50 Proipectua wordt op aanvrage gratli verxondena HeeneNoffACHT 520 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedomakerKi i eeftija2ijaar Kleermaker Jmaximum leeft 29jaar LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR goed doen doar KOICO to gaui isfarttilBM veer kal la kat U KOKO HAAR KQKO DOET het haa oioeiin OAAT HIT UrrVALLEN TtOtN VEISTERKT DE WOKTELS HELDE ALS KIISTAL BEVAT OEEN KLEOISTOr OLIE Or VET VEKrilStCHEND VOO DE HOOrpHD l koor HKT VANDAAG VAN UW BnKMST OT COimtn PMJSi Fl 0 7S A t 0 M a a M pm Hm sass VnMt mCD Matroos kok Stoker S klasse j Vem N n X tMUmi Ulracl GSJ s h DEPffTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven i A v ZESSEN Krimpen a d Ussel J A GROENEVEU Lm Zegwaard A OOSTEBLING 86 t 0ERPnST 5IBAR OOUBK Gratis Premie woor de abonn s van de GOUDSCHE COURANT Verzameling Qoriogskaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Europa Kaart van België en Noord Frankrijk Kaart van Noord BelgiS met een gedeelte van Noord Brabant Limbnrg Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelgk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië Kaart van Elzas Lotharingen en de Franscbe grens Kaart van Duitschland Oostmirijk en Rnsland de gedeelten waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland Belf ë Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee 9 Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Dil Oorrogskaarten album wordt GRATIS geleveiHl aan alle abonné s op dit blad aan ieder die xioh woor minstens één kwartaal op de Goudsche Courant abonneert NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oct a s warden berekend tegen 45 cent fr p post 55 cent Abonné s in Gouda en elders die de courant per loeper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten albnm aan huis de st abonné skunnendez premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 CCnts in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperiit aantal zijn meerdere exempla ren wan dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrijgbaar Gouda MARKT 31 Adverteert in dit Blad Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN AI T A BK JOMCI Coiffeur Oosthaven 31 ii Bil m m Hei wordt tctimU ep t NERK U lettu mT HKT Uaoazijn vah N RAVË 8WAAYZ0NEN QORIUCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in venBegelde pakjes van vi f twee en een udf en een Ned ons metvermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstAand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelend J € BIJL voorheen J BR££BAART ts 53e Jaargang Zaterdag 12 September 1014 fiOVMHË CODRAIVT Ï Tie uL TTT s eara A d vextean tieTola d voor C o clcLsl © an Oa=a str©Ils©za Verschijnt dagelijks i Mi behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bcwysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Ity drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend DiensUianbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O i5 per regel Cjroote letters en randen naar plaatsruimte PR us VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franio per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 150 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgeven A BBDfEMAH EN ZOON boiitlerd man gevangengenomen en groote hoeveelheden oorlogsvoorraad buitgeoiaakt 1 en daarop volgenden nacht worden nü uu honderdtal gevangenen naar Autwerl i ti gebracht en op buitgL maakte Dultscbe booten ingescheept Allen behooren tot den landfltorm van Maagdenburg Zij waren sedert twaalf dagen in BelglS en belast mei de bewaking der verbüldlngswegen Ook verluidt een bericht dat de BelglFehe generale stal van Antwerpen naar ebierM la overgebraeht In verltuid nK t te wtende te v waebtra Kusslschc hulptroepen welke met het Belgische veldleger een aanval op de Dultsche troepen oudiHi ondernemen De Iwrichten van het Ooalelijk ront wijzen op een Dullsche overwinning In OoetPrulRcn waar een Russische legermacht zou ztjn verslagen en een geweldigen Hlnjd tusschen de Kussen 4 n de Ooatcnrijkors rondom Lemltorg waarvan de MiiHHi n zoowel als de Oostenrijkers overv iunlngsbf richten publIoKTttn Volgeus de lQHt mrijki cbe mwledeeliogvn zou Lemberg iji overgegeven aan de Ruason uil eoi oogpunt van taktlek Nu de Duitsche vloot in actie gaat komen gisteren werd melding gemaakt van het uitvaren van 31 groote oorlogsschepen zal ongetwyfeld een groote zeeslag aanstaande z n daar uit de berichten van binnengekomen handelsschepen blijkt dat op verschillende plaatsen in de Noordzee Engelsohe oorlogsschepen agn gem en Voor de handelssoheep vaart wordt het vaarwater er niet betrouwbaarder op en bet verkeer wordt des te meer onzeker waar de oorlogvoerende Staten blgkbaar niet geheel op gelijke w jze optreden tegen schepen komende ait of oestemd voor neutrale havens In het koloniale gebied gaan de oorlogvoerende Staten voort elkander te bestrijden zooals de berichten uit Afrika luiden Nederland ondervindt den gedrakten toestand op allerlei wHzon en thans duurt de crisis pas enkele weken Wat de wintertijd brengen zal voor handel en indnstrie in welke mate de werkloosheid zich zal gaan openbaren kan nu nog slechts worden vermoed doch de werkelykheid zal vreezen wij de berekeningen overtreffen 1 t liaudliaving van de neutraliteit van oiiH land lAÏ in de komende maanden wanneer het weer ongunstiger wordt voor het VfltHeger zeer worden verzwaard De voorzorgen die dienen to worden genomen voor de gezondlieidstoestand van onre te velde staande manniii zullen de leidende btgerautorltelton nog grooter verantwoordell heid op do sohotiderfl leggen de Gouwe inschrijving zal gehouden worden van Vrouwelijke Leerlingen die den 28 SEPTEMBKR 1914 plaatsing verlangen op de Herhalingatchool voor Meisjes Alleen zij worden toegelaten die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikt en het Gewoon Lager Onderwijs hebben genoten Bij de inschrijving zal worden overgelegd eene schriftelijlce verklaring van een Genees of Heelkundige dat de leerlingen de Natuurlijke Kinderziekte hebben gehad of dat de Koepokinenting bij hon heeft plaats gehad Pokkonbriefje Het onderwijs omvat de vakken Nederlandsche Taal Rekenen Kennis der Nataar Nuttige Handwerken en Koken OfEieilEiEMUlivOD HERHALINQS ONDERWIJS Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DONDERDAG den 17 SKPTEMBER 1914 des avonds ten 8 ure in het lokaal der School no 2 aan de Nieuwe Haven Hoofd de heer Heij INSCHRIJVING zal gehouden worden van Leerhngen wier plaatsing op de HorhalingiBchool met 28 September 191 4 verlangd wordt Al LeerliogMi worden toegelaten zij dia hel Gewoon Lager Onderwijs hebben genoten Het onderwijs omvat de vakken Nederlandsche Taal Rekenen Konnts der Natuur Boekhouden Geschiedenis van ons Vaderland na 1815 en Aardrijkskunde Leerlingen worden tot de laagte klasse toegelaten wanneer zg eene verklaring kunnen overleggen afgegeven door het Hoofd eoner lagereschooi in dtze gemeente dat zij inden loop van het jaar diens school hebben verlaten na haar tot aan bet einde en met vrucht te hebben doorloopen Zy die eene zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een Toelatings examen dat zal worden afgenomen op Vnjdag 18 Sept a s des avonds ten 7 2 ure Bg de insohrgving zal worden overgelegd eene schriftelyke verklaring van een Genees of Heelkundige dat de leerlingen de Natuurlijke Kinderziekte hebben gehad d dat de Koe pokinenting bij hen heeft plaats gohad Pokkenbriefje De Leerlingen die de school tot aan het einde van den vorigen cursus bezocht hebben gejieven zich evenzeer bij het Hoofd der Herhalingsschool aan te melden Gouda 9 September 1914 Burgem en Wrth voornoemd R L MARTEN8 De Secretaris J v HEU8DE De Oorlog Kort Overzicht liet U IhanR vrij duidelijk dat de Dultschcrt bij hun opmaraoh op den l ran nchen odeni zoodanigeB tegenstand hebben ondervonden dat lij genoodzaakt zijn geweeflt over de geheeld linie met uitzondering van den uitersten linkervleugel urug te trekken en een terrein van ÖO K M ongeveer gewonnen geven Hot iH opmerkelijk dat hoewel deze knjgsverrlchtlngen reoda eenige dagengaande zijn en de resultaten daarvan vanl ranHche en t ngelscfae zijde zijn gt publiceerd thans vanwege de Duttsche genorale staf alleen meldiag wordt gemaakt an de operaties van den linkervleugel welke Ataal onder aanvoering van den I iitHeben kroonprins terwijl van de andere DuitHohe legers pet geen woordwordt gerept U Be Dnltache legers sljn door Fransch I ngelBche troepen genoodzaakt zich terug 11 trekken over de Mame waarbij door l I ngelsche artillerie aan de Dultschera rn tlge verliezen zijn toegebracht Een aar forten om Verdun zijn voor het geweldige Pultsche geschut bezw en en ilians worden de overige v tingwerken stookt flleruit blijkt dat de poging van het DiiiiRohe leger om zich te dringen tusHchen de Fransche forlenllnie en Parijs waardoor elke g mecnsofaap daarmede zou worden verbroken mislukt is In Relgie kunnen de Dultacbera ook niet op MHCces Ijogen Om Antwerpen gaat het hen niet naar wensch I n gedeelte btinnf r troepen is door den tefjcenslag In Frankrijk daarheen opgerukt en het RelKi che veldleger estookt de achtergebleven Duitsohe landweer aanhoudend waardoor deze lieduidende verliezen worden oegebrftcht vi water Vilijft voor de Huit pibcru een ernstige vijand die met geen Kwaar geschut is te bestrijden Penderniondp n door de Belgen hernomen Volgens de Nieuwe fl a z e t i bijna ge lieel hot Vlaamsche gedeelte van het land van Duitschers geznlverd De Belgische troepen hebl en Donderdag Aers h it bi r overd Te Aerschot hebben zij een vijl FELiLLÜlOI bjke plichtf n tegenover n oom omdat u sis m n tweede vader voor mij geborgd hedft 1 h oude graal drukte Uruno de band Als u zegt dat van itil huwelijknietn kiui komen dan zal ik mij naar1 W wil fchlkken oom Maar het Is bestmogelijk dat er na tnijn dood niemand70U zijn om de rechten on plichten van onze faniille te erven Dus je zou dan ongetrouwd willen lijven t Heb je hrt meisje dan zoolief Ja oom Tusschen at het gewoel rn gewroet in de hoofdstad heb Ik een Plukje pof zie gevonden In de avonturen V an MUnchhausen komt een jager voor die verbaaiid staat bij het zien van een wondersehoone bloem die uit de verrotte iilnnenbolle van een boom ontspmil Iets dergf ijks is mij overkomen Ik heb nrijzelvdi in de laat t daf en herhaalde malen afgevraagd hoe het nMtgelijk is dat zoo rein onschuld ongerept kso blijven t midden van 3e onrrinheld die aan het leven der groote stedw verbonden schijnt t zijn Je bent verliefd mijn jongen Je oof tn zijn verblind en je verstand spreektminder dan je hart Hoor e is oom Ik ben niet meer hl dm leeftijd dat bet verstand zwijgt Is het hart geeproken beeft D vergist o als u denkt dat ik mij heb laten meeïleepen door dén Indruk van het oogenblik Het toeval heeft mij m haar doen je in het Hchild mijn jongen Niet minder dan dat ik over eenigenunuti n wil heengaan om een vrouw tenemen U het werkelijk waar Reeds langheb ik gemeend dat je bartsgebeimenhad Je helrt reeds gezinspeeld op j uitverkorene die je bij het gaan naar Ie opera door een toeval leerde kennen oor den dag er mee mijn jongenl Waarmoet ik je aanstaande vrouw zoeken Hoe heel zij Wanneer breng je ie hierom ook mifli vaderlijkwi zegen te ont Bedaard wat oom U vraagt te pc op eens Kerst moet ik Keggen datzij niet van adel Is Ken donkere schaduw vloog over hetvroolljke gelaat v n den ouden man Hmt eide hij ik kftn niet Ecggen dat die inleiding mij bevalt Ik ben tamelijk wel rij van de voorooritoclMi van onzen standmaar bij het Bluilen van huweliflten huldigik toch gaarse den ouden stelregel valkbij valk en uil bij uil Je moet wel bedonkiHi Bruno dat je behoort lot een der voornaamst lamilitón des land en wanneer je een eervolle loopbaan In s lands dienst Neem me niet kwalijk oom datIk u Hl de rede valt maar ik denk aan geen loopbaan is s lands dienst die heeft niet aanlokkelijks voor mij Ik heb smaak in den landbouw betleven vsn landheer laeht me toe 1 enlandheer kan van zijn vrije uren den lijd afnemen om Ich aan wetensebappe cf3 © 40 Üp ht t gewone uur had Bruoo don vorigen avond zich op w Ix goven om ïfije ïvn iK zorft ie brengen Zy wb hW niet thuis en haar moeder had ïieiii niet binnen laten koiuen Uc dieniitmeid zeide hem dat Kefjo wasuitgegaan dat haar moeder ongeöteld waa l it h d hem ongerust gemaakt iJat V eUe uit was op het uur dal hij gewoonlyk kwam viel nog meer in het oog daar Kii Tolntrekt geen boodschap voor bem bad achtergelaten Hij had een duiater vermopden van wat er gebeurd was ao hij had besloten aan zijn t enwoordige mzekere hoading tot haar een einde te fflakeo Na het diner dronken oom eo neef koffie in de salon waar een vroolijk haardvuur knetterde Voor den ooden graaf was dit schemcruur na het diner pigpnlijk bet aangenaamste nnr van den ehpolcn dag want hij pragtte dan g elUg met den jonkmMi dien hy als zijn igen zotm 1i had Own begui de jOngo graaï Ik ben tó plan u deoen avond uw vaderlijken gen te vragen Mijn vaderlijken gen Wat voer Itjke z en te wljdtsi hij leeft in den schoot dGijaer lamilie zoo gelukkig dat hij niet met een staatsman of hoveling zou willen rullen Zou ik gezantnebaps llacli i in Petersburg of Madrid moetMi worden en gescheiden vaa u leven 01 70U ik in een ministerie n n leveu nljjten Neen oom daar is geen lucht waarm ik vrij kan ademtm Ik stel mij de toekomst dan Dok geheel ai wB voor Wij beblffin ons op het landgoed toruggetrokl en on wonen op den Kozenbiirg u op de ov ai verdieping Ik niet mijn gezin r cneden Ik bemoei mij met don landljouw en ga op jacht dat houdt den geest fnsoh en het lichaam gezond Kom ik thuis dan vind ik allen ó ff ik liefheb mijn goeden oom een jonge lieve vrouw die mij innig Hef heeft en bpoedlg misschien ook kleine kinderen die aan de knie van vader mt grootvader spelen ïïeg nu eras oom Is dat niet een mci r aanlokkelijk leventje dan wat de zoc enaamde groole wereld aanbiedt Wordt r rvolgd Ja zoi de oude graaf peinzend wat je daar zoo voorstelt is heel mooien als Ik alleen aan mijzetven dacht maar wat ben je aan je familie verplieht De naam dien je draaft legt je verplichtingen op Neem me niet kwalijk dat Ik uin de rede val oom de naam ditnik draag legt mij de vwplichting op tenallen tijdr ah man vas een te handelen no aas die vomlt rkUn zal Ik altijdvddoim OTwigeoa ken ik seen püchti n tegenover mijn familie dan mijn kinder