Goudsche Courant, maandag 14 september 1914

Bioscoop Salon Goud a Voo iHiH NIEUW PRACHT PROGRAMMA met de Hcnnatfilm veelheid materiaal achter Dp Dnitschers die Argonne bezet hielden trekken terug naar het Noorden De Dnitschers ontmimen St Die PARIJS via T onden 13 Sept Qisterenavond 11 uur maakte Reut r bekend Op onzen linkervleugel duurt de jügemeene terugtocht der Dnitschers 1 voort voor de Engelsch Pransche j troepen die den benedenloop van de Aisne hebben bereikt Ook in hot centrum blyven de Duischers aehtorui aan Wij trokken de Marne tuschen Epemay en Vitry lo Franvois over Op onzen rechtervleugel is de vijand heden eveneens z n terugtrekkende beweging begonnen de stroek om Nancy verlatende Wij hebben Lunéville wederom bezet Niettegenstaande do vermoeienïsjien door vyfdagen onafgebroken vochten I vervolgen onze troepen den vyand I krachtig De terugtocht schynt sneller dan de opmarsch geweeat is Op omI mige punten was de tdrugtoont zoo I overhaast dat onze troepen in de I hoofdkwartieren met name te MontI mtrail kaarten documenten persoonI lyke papieren vonden achtergelaten I door den vijand alsmede pakketten I brieven pas ontvangen of nog te verI zenden Overal vooral in dé streek I van Fromentiferes liet de vijand b tj ter jen granaten en talrijke cnissons I achter De gevangenon geven den I indruk van ontbering en ontmoediging I De paarden zgn b zonder uitgeput I NDEN ia Sept Officieel F n I Britsch overzicht van de operaties I verklaart datdezezoergelnkkig waren Do heele Duitsche rechter vleugel is in I groote wanorde toruggotrokkon en I wordt door de Fransoh lïritscho trooI pon vervolgd I De vijand trekt snel over do Ais e I terug den omtrek van Boissonn ontI ruimend De Britsche cavalope wordt I reeds te Fismes nabij Reims gonignaI leerd Do vijand leed groote verliezen I aan personeel en materieel PARIJS Ta Sept O ftcioel Op onzen linkervleugel zet de vijand zijn temgtocht voort hij houdt nog stand ten Zuiden van Argonne Op onzon rechtervleugel trekken de Duitschers die bij de Meurthe stonden terug wy heroverden behalve St DiA nog Lunóville Raon le Tapo Baccarat RemereviUe Nomeny en Pontamousson Berger LevertraaD AJ ïTOi COOPS IniJsl Wat zal ik ii zoggen hit r graal antwoordde de dn oude dame Toenliet woord graat over luuir lippen watt Mjwg zij de of en verlegen neer Heer graaf Weet u dan D 1 datde rt den waarom Ketje Zek dat Is de reden waarom zij 700 treurig geNtcnnd h fje 1h een braaf iiieUje en zij iH grijpt wel dat er niets Roed van komt al e en beer van hooRPTi atfèl het hof maakt aan ei n arm Imr gerii elflie I aarom wil zij weg van hier in e i betrekking waar ze door drukke fiezigbeden liaar verplet vergeten kan Het la wel hard dat zij mij wil verlaten maar Ik kan het toch niet kwalijk nfmen n Ik prijs het in haar dat ze C4 n braaf melfijc wil btljvtm Maar wie zegt dao dat ik het niet eerlijk met baar meen Ja mijnheer Thnmïel heer graat wilde Ik z gea uit ziehzelve is zij daar ni64 op gekomen maar mtjn zoon die u van aanzien kent tleell haar de Dt en geoprad I begrijpt toch wel ótó ii dereen slechte vermoedens krijgt als iemand kennis maakt met een molRje en zieh eenvoudig Thumfds nocroL zich ult geeft voor fwn bouwtneeflter me ipoedlg en aanstelling hoopt te krijgen en het blijkt later dat e Iemand een voornaam heer e gnaf Is die rang en stand verzweeg om de ll de van het ineiiiJ4 te j winnen I Wordl v rTolgd Ie aualitoit WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdruiven 25 ot per 5 cms Aanbevelend Brieven uit de Hofstad CCL De nitkaering die aan werkloozen zal worden betaald i door onzen n eenteraod va8tgeat ld op een be j van z galden voor de gehnwden en drie galden voor de ongebawden Er waren in de raadavergadering enkele leden die royaler wilden zgn vooral ten opzichte van de laatate categorie omdat oen vrijgezel met drie golden niet veel verder komt wanneer hy niet in het ouderlijk huia woont De meerderheid achtte de verhouding echter jniat Welk bedrag er voor de gemeente met deze nitkeeringen gemoeid zal zijn ia op geen atakken na te ramen Dat het niet gering zal zijn is alleen wel zeker Voor het grootste deel zal de stean aan werkloozen en allen die de dupe zullen worden van de criais wel voor rekening van de overheid komen Hoeveel ingekomen i bg het groote steuncomité is ona niet bekend wij hebben echter hooren verluiden dat dit zeer weinig ia en beneden de eenvoudigste verwachting bleef Hoezeer dit te l egrijpen is valt het toch te betreuren Zoolang het einde der tegenwoordige bijzondere omatandigheden niet in het zicht is kan men het niemand kwalijk nemen dat hij uiterst voorzichtig ia by het doen van uitgaven Dit ondervindt menige goede instelling Als een voorbeeld noemen wij de Mengelberg concerten diejaarlijka in den Haag bovenaan plegen te ataap in de rij der concerten In November I plegen deze concerten te beginnen noch meestal in Augustus wordt het abonnementsgeld reeds geïnd Vele laden weigeren nn te betalen omdat I Itj natnnrlijk de kat eens uit den boom Wenaohen te kyken Dit ia natuurlyk een oote atrop voor de artiaten en het lydt geen twyfel of de geheele zaak gaat op de flesoh wanneer de leden niet aan hun verplichtingen voldoen Zoo brokkelt het een vóór het ander na af en met somberheid zien duizenden den wintertyd tegemoet Is die voor velen jaarlijks een dreigend r k thans is het koude seizoen voor duizenden een vroeselyk voorultlioht Teekenend ia byvoorbeetd reeds dit ééne verschijnsel dat er tal van dienstmeisjes zonder betrekking rondloopen Tot 1 Augustus was het voor do huis vrouwen een kunst een goed dienstmeisje te krijgen en te hoeden thans bieden zich er twintig aan waar er vroeger geen enkele verscheen Daarnaast verwondert het ja doet j het haaat pynlyk aan wanneer wij a avomls alle cafó a nog maar steeds stampvol zien zitten Wie er onder de miaère Igdt stellig niet de caféhouders want zy zyn wellicht do eenigen die hnn klanten blgven behouden Overigens is hot stil in do stad en bekruipt ieder wel het gevoel van beklemming Kr wordt misschien veel erger geklaagd dan direct noodig is omdat men bang is aangeklampt te worden voor steun aan dit en steun aan dat wanneer men niet van te voren reeds door klagen de vragers van het Igf houdt Het deed ons genoegen in de raadszitting uit den mond van den bur emeeatér te vernemen dat het dagelyksoh bestuur ook wel degelgk er oog voor lioüft dat hot niet alleen de arbeidende klasse is die door den nood Ier tyden wordt geteisterd Een vorige Doaal wezen wy er ook op dat in den kleinen middenstand misschien nog veel zwaarder de drok der crisis wordt gevoeld Ongetwyfeld zal de overheid Ia noodzakeiykheid ervan inzien dat 3ok deze belangrijke groep van barters wordt gesteund Ditmaal zal alle iteun een bgzonder karakter hebben Ër wordt met nauwgezetheid naar eatreefd te voorkomen dat de steun iet karakter van bedoeling zal hebben Jooveel mogelyk wordt do hulp vereend door middel der vakorganisaties lie geschikte tusschenpersonen blyken e lyn Natuurlyk gaat de aameaweriing tuaachen verschillende groepen die er zoo aan gewend waren vysndig tegenover elkaar te ataan aoms wat troef doch dat zal wel wennen en Irie weet welk een goede uitwerking aeie gedwongen toenadering o de onderlinge verbooding der politieke partyen en religiease groepen zal hebben Een Fransoh apreokwoord zegt itnmera dat een ongeluk altyd voor iets goed ia De eenagezindheid de eendracht van het land ia in de jongte i eken op roerende wnae gebleken Ze il bezongen in schoonste zangen Maar of het een blyvertje zal zyn daarin hebben wn nog een zwaar ïoofd Zoowel de Tweede Kamer als on gemeenteraad ia de aohrik weer oit de boenen en zy praten er weer qp loa alsof er geen vuiltje meer aan d losht is Als d roede van het Igf is zyn de slagen vergeten zegt het oudHoilandsch spreekwoord l een variatie zouden wy kannen zeggen als de oorlog van de baan is is de eendracht vergeten Wat zal er geharreward worden en gecritiseerd ahi eenmaal de rost is weergekeerd Wy merken bet na al de kritiek komt al los Over alles en nog wat wy voelen ze ook in ons zelf ryzen en daaroQi sluiten wy gaarne dezen brief HAGENAAR Advertentiën Door onvoorziene omstandigheden ZOO spoedis fflOgelQk een nette Dienstbode gewr agd Adres Mevrouw CLAA88EN Reierakoop Bofkoop Winkeljuffrouw Er kunnen geplaatst worden TWEE ZUSTERS of JONOE WEDUWE MET DOCHTER in Si arennuigatlin winkel in Banket en Suikerwerken of Groenten en Frultzaak In bezit van klein kapitaal Bestaan verzekerd Brieven aan O v o WERF Tollonsatraat 47 Den Haag 12 ER BIEDT ZICH AAN voor oen klein Christelyk gezin een Bur erdochter aU Huishoudster of als Assistente die genegen is alle huishoudelijke bezigfaoflen te verrichten Brieven onder No 123 aan het bureau van dit blad Huisvesting STUDEER en SLAAPKAMER OEVRAAGD met volledig PENSION voor een jonge dame Brieven mei opgaaf van conditiën onder lett X 5908 aan ALLEBT DE LANQE s Advertentie bureau Amsterdam Houders van oblintKn ip de eerste hypothecaire obligatieleenlne der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda worden opgeroepen tut eene VERGADERING te houden op Dinsdag 15 September 1914 dos avonds acht uur in gezegde Sociëteit ten einde over te gaan tot benoeming van een trustee in da plaats van don overleden heer H J NEDERHORST Sa en tot regeling van finanoieele aangelegenheden Obligatiehoudera hebben slechts toegang op vertoon hlinner obligatiJin Namens diverse obligatiehouders H KNUTTEL GEVESTIGD I Ui IUI Voor ziekten van Spysver terincsorganen Bloed en Stofwisseling HÏÏEIIU Emtli Hirkl Ni i Spreekuur van 1 2V uur op werkdagen 15 Aambeien De jiamèeienm ff van Apothtiker BOOM gonoest epoodig in en uitwendige bloedende on blinde Aambeien Hot jeuken bedaart apoedig Prys per potje 50 ot 1 2 Verkrijgbaar te Gouda bn ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 Dienstaanbiedingen ihebben in de ïoudSche Courant üT Dae dnrtrBtlêi kastci sImIIs k mraltkeidiig 1 6 regela f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf aitslnitend aan het Bureau GedHremIe September ome gewone HalQaarlijksclie Opruiming van courante MANUFACTUREN WOLLEM DEKENS 6EWATTEERDE DEKEMS DekenH met wolvolling en Molton Dekens Gebrs DrSAADT Westhaven n8 i Indriogster Boeiend drama in 3 deelen geheel geklenrd Saint Louis in Senegal Natanr Noord tegen Zuid Episode nit den Amer Vrijheidsoorlog 1860 65 Bigorao s fortuin Komisch Manus op de tygerjacht Ilamor De bruiloftmorgen van Mr Breetc Amerikaansohe klacht Geen prijsverhooging De Vereeniging van Bakkerapatroons heeft per advertentie bekend gemaakt dat de broodprijs is verhoogd Ter voorkoming van misverstand deelen wij mede dat wij niet ziJQ aangesloten bij de bakkerspatroonsvereeniging en dat onze broodprijs NIET IS VERHOOGD Ons brood kost 13 Cent en weegt EEN KILOGRAM bij Aanbevelend 50 G TH STEENLAND Electrieche Bpoodfnbrieli iCleiweg 81 NIÉUWE Bruine Boonen T Crebas FotópU Atelier VAN ZANEN Oo thaven 20 Zalven f Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquarel Pastel en Olieverf Bij mij verkrijgbaar Rheumatlek Balsem Aambeizalf zalf voor gebroken en gekneusde Ledematen zalf voor Huidziekten en Uitslag smeer voor zwakke Gewrichten en Pleisters Mifroiv illlElIJ LeniiKlr Rn 2i ROTTERDAM 16 TELEFOON 188 GEOPEND VAN 9 6 Mr E EEIDEMA Tzn Goudsche Wagenstraat 44 Rotterdam Opniakn n ContraotMi AeeoorSibladlngMi InoüMs s Voagdila k Ma delaohaldingan FBilllB MnaHtBqu tiaa KoapvWtaiiMlaMcl gakrakra bil Paard an Rand ana 20 Ruim 20jarige praktijk advies f 1 De Koninklijke Krooiieieren zna wederom tegen de bekende prijzes 47j en 5 cent alleen verkrijgbaar bij T Crebas wptnuit OERPnSBBAi PRIMJI DaUitk Miimiilitl met Certificaat van Oorsprong verkrijgbaar bij C C KROM DrogeHjen en Verfwarenhandd CROOTE MARKT 2 TELEFOON 113 Dames fët Electr droging e fiilon Haarwaaschen Levering van aJte aoorten HAAR WERKEN AiiT aVbb jionc Coiffenr Oosthaven 31 Bessensap bij Anion Coops Drogist Wijdstr 29 aOUDA 1 SALAMANDER RUGPIJN NIERENPILLEN f 1 00 8ANGUIN0SE 1 00 KOKO HAARWATER 0 50 HAARKLErKMIDDEL 0 75 ONTHARINOSMIDDEL 0 75 ODOL MONDWATER 0 50 MONDTINCTUUR 0 40 OOSTER St HE PILLEN 1 75 BOKZEM UAKM 1 00 KRACHTPOEDER 1 00 LIVOLA HAARWATER 0 90 SCHOONHEIDSBALSEM 0 60 WOKDBALSEM 0 60 WONDOLIE voor open beenen 1 20 KINADIIOPPELS Dr DE VRIJ 0 50 KINA WIJN 0 75 BREUKBANDEN vanaf 1 25 BUIKCORSETTEN 2 60 8U8PENSOIRS 0 25 1 PARELEN V CLERD AN tegen pijnlijke nrineloozing 1 20 1 KAWASAMTAL Dr v BIMS voor verouderde kwalen 1 50 1 EIW1T STAAL per LiUr 1 STAALPILLEN 1000 t 0 90 1 00 1 ALLE ARTIKELEN VOOR ZIEKENVERPLEOINO GO 1 Naar buiten tegen poatwissol met IH cents voor porto of odder rembonrs 1 KIPSTRAAT 43 R DAM FirmaC SMITS Schoeiiliandel Salmiakgalaeeep Amoniakzeep Drogisterij Westliaven II li WOLFF C Elactr Dr A Brinkmsa ft Zn Oooda Kleiweg 48 j da Opgericht 1879 LANGE TIENDEWEQ 27 Tdeph 313 UET ADRES VOOR IEDEREEN 53e Jaargang 12577 Maandag 14 September 1014 mvmm mwft i© a v s OJCL cL VQxteziLtieTolsud voor G oTj d s exL OaacLstreDsean Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEME Nf Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met tielllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Madkt 31 bij onïe Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIÊN Van t 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Telefoon Intere 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien staanbiedingen per plaatsing van 1 5 riyels f 0 35 by vooruilbotaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Grooto letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intere 82 uitgev ers A BBDfKMAir EH ZOON kingen wan n aangekomen de Oostenrijk1 hciiv legermaeht omgetrokken en aan drb I 7ildeu aangevallen waarvan het renulllm 1 irf geween dat de OoBtenrijksche over d J rivier de San zijn teniggealagen Zijn do I toatenrijkers uit Polen teruggedreven del r uHwn hebben thans Oailoie open voor zich De Duitsohe generale staf meldt dat in OtostPmisen de toestand zeer goed is en dat het Russisch leger in volmaakte wanorde vlncfat met achterlating van 160 kanonnen en 20 a 30 0 X krijgsgevangenen Dit bericht hetwelk geen enkele aanduiding geeft waar in Oost Pruisen deze overwinning zou zijn behaald is uiterst vaag en kan slecnts worden beoordeeld indien nadfti gegevens ook van Rnasisohe egde daarover bekend worden De Duitschcrs in BelglC OSTENDE 12 Sept De prinsen Friedrioh Wilhelm en Adalbert van Pruisen en Karl von Wnrtemberg zouden in het hospitaal te Brassel I overleden zrin I Vcflgens de Indópendanco zou het Belgische leger het Duitsche legei dat Cortenberg tusBchen Leuven en Brussel bezette in tweeön gesneden hebben I De zware artillerie werkte krachtig Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 t SravMiluig Ho is bij ons ingekomen tSB H C te O f 10 Met de derde verantwoording thans f 169 25 Bqdragen voor bovengenoemd StennComiU worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan don algeBeenen Penningmeester toeg on en DE ADMINIST ATIE Het onderzoek zal aanvangen op Dinsdag 10 November eerstkomende en zoo noodig op twee of meer volgende dagen worden voortgezet Het wordt gehouden in de volgende garnizoensplaatsen Amsterdam den Helder s Gravenhage Gorinohem Breda Venlo Arnhem Kampen Leeuwarden Assen en utrecht Aan het onderzoek kunnen deelnemen de dienstplichtigen die bestemd zijn om voor de lichting van het volgend jaar by de militie te worden ingelijfd De dienstplichtigen die aan het onderzoek wenschen deel te nemen moeten zich vóór 10 October a s aanmelden bij den Burgemeester dor gemeente waar zy voor de militie zijn ingeschreven Zij moeten bij de aanmelding opgeven in welke gemeente zjj aan het onderzoek wensojien deel te nemen Zij die niet verblijf houden in de gemeente waar zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen moeten bovendien te kennen geven of zij gedurende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten Aan de dienstplichtigen die zich voor het onderzoek aanmelden wordt voor zooveel zij ter inlijving bestemd zijn later bericht gezonden van de I plaata looaliteit waar en van het unr waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen I Gouda den 14 September 1914 Do Burgemeester voornoemd I R L MARTENS dedigen Op den rochtervleagel hohben 1 de Eranschen na Saiajt Dié en LuntWille I opnieuw de volgende plaatsen bezet Raon TËtape aan de Menrthe 15 K M I ten N van St Dié Bwoarat halver 1 wege tusschen Lunévilte en St Dió 1 RemereviUe Nomeny 30 K M ten N van Nancy bij de grens van Lotha t ringen en Pgnt i Motuson halver1 wege tmschen Metz en Nancy 1 Voorkeur omtrent deinlij vingf De BURÖEMEESTER der gemeente GOUDA maakt bekend dat de iistp ichtigen deser gemeente lichtiag 1915 die hunne nenschen met Mrekktng tot de inlijving niet bij den iKsoringsraad of op andere bij de gellade voorschriften bepaalde wijze hdbben kenbaar gemaakt alsnog vóór 10 October a 8 van deze wenschen tsr secretarie dezer gemeente kunnen Joen blijken Gouda den 14 September 1914 l De Burgemeester voornoemd I R L MARTENS Üit de berichten van gisteren blijkt I dat deze terugtocht der Dnitschers I voor een deel gelijkt op een vlucht I zoo snel gaat het De Dnitsche troepen 1 welke op den rechtervleugel hun ope1 I ratieterrein hadden zga thans reeds I200 K M van Parus verwijderd en hebben den achtervolgden troepen der 1 bondgenooten belangrijke krijgsbuit in I handen gelaten 1 In het centrum blijft een gedeelte van het DiiitHClie leger o nigo weerstand ble 1 den hoewel ook daar een terugtrekkend 1 bfweging wordt waargenmien Waa I cehler btrjkt dat ook het leger onder bo vel van den KroMiprlaa van Ueloren I gaal wijken Lunevtlle kwaai weer In I 1 ranHche handen daar sal het bezwaar 1 lijk zijn voor den DnlUNdien kroonprln 1 I zicb te handhaven tnmlj het machtig I zware geHchul Verdun ten val brengt I De toestand waarin In t algemeen he I I luitHcho leger thans verkeert Is niet vn I van gevaar De opdringnide legem de ANTWERPEN Omtrent de innune van Kamen door de Dnitschera wordt uit geloofwaardige bron gemeld dat Namen haar heil te danken heeft aan j do edelmoedigheid en den moed van den bisschop Monseigneur Heylen Toen de Duitsohers de stad binnenrukten ging hij den vijand tegemoet en knoopte onderhandelingen met hen aan Hij bood zich uit eigen bew ng als gijzelaar aan De overweldigerseischton een oorlogsschatting vaneen millioen Monseigneur Heylen wat zoo gelukkig deze binnen enkele uren byeen te krijgen Aan het Westetyk Pront De algemeene terugtocht der D Uitachers in Frankrijk PARUS 13 Sept Officieel Op onzen linkervleugel zijn de Dnitschers oen algemeenon terugtocht begonnen tusschen de Oise en Marne De Eng Fransche troepen vervolgden hen en ondervonden qiechts awakken tegenstand De Duitaohers ontruimden Vitryi le Franr oi8 Aangövallen to Sermaine j en Revigny lieten zg een groote hoe I liohdgenooten aan de FraoHche ztjde en I bet aanvallend optreden d Uelgci opd I MILITIE Minoik belreieoile voopeleDdlieil De BUROEMKESTKR lor ge Oeente Gouda maakt bekend dat in fc maand NOVEMBER a a zal plaats hebben het onderzoek tot het verwerven van het bewijs betreffende het voldoen aan de oisohen van voorgeoefendheid bedoeld in artikel 70 der ICilitiewet Het bezit van dat bewijs neft in geval van toewijzing aan de Infanterie de Vesting Artillerie of de Ismetroepen aanspraak op een twee maanden kortoren eerste oefeningstijd voorts geeft het bewijs aanspraak op inlijving bij het jïorps on in het garaisoen ter kenze van den dienstplichtige voor zoover hij voor zoodanige inlijving geschikt is en deze met de belangen van dea dienst is overeen ts brengen Bedoelde eischen zijn vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 Staatsblad No 188 Inlichtingen omtient deze eischen zijn te verkrijgen ter Secretarie dezer Gemeente I verbindlngflwegen In Botgli jsou de toe I land wel eenu haöhelljk kunnen maken I I te lierichten omtnmt het vernielen der j I spoorweg tUBxchen Thlenen en Ijeuvon do I liezetting van Mechelen en Aerschot en I het zuiveren van Dultschors van de pro I vincfPn Vlaandoren Antwerpen en Bei I RiHcb Limburg door de Belgen wijzen or De Oorlog Kort Overzicht De officieele mededeelingen van den Franschenopperbevel iebberbevestigQn thans hetgeen nit de ingekomen telegrammen was te lezen dat een algemeen temgdringen der D itBchera over de geheele linie in Prankrnk begonnen is Generaal Joffre noemt het resnltaat der Ictijgsverrichtingen van de laatste vijf dagen een onbetwistbare overwinning Joffre constateert een teni gtocht van de Dnitschers over de geheele linie De eenige plaats waarlsij nog stand honden is het Znideiyk deel van het Argonnerwoud De terugtrekkende Dnitschers hebben zelfs niet getracht hnn stellingen aan de Mame ten Zuidoosten van Reims te ver I up dal lie DnitHcherH ten Moorden van de I wegen waartangia zij him aanvullingen I iiiOeten ontvangen worden liodreigd Ueeda I kwam vanuit Londen het gerudit bel I welk niet U bevoBtigd dat sMfa Urusnel I weer aan de Duitachern zou zijn ontno I men I Niettegenstaande van Oostenrijkwehe v y I fie gepoogd wordt door vooroputellen fan I geringe krijgHitucceHBen in de omgeving I an Tjeml erg den indruk te vestigen dat I luin die zijde de krijgstaktlek een terug I trekken vordert lilijkt het ov4 rduldelijk I lat de groote glag In Oallete welke ftlnds I H dagen over en front van ruim X I K M h Mvfl gewoi d ten gunste v n d I Ilujpische iroepen Is befllUl en dat het I OoftenrijkBche leger van ca 1 millioen I iiian daar verslagen is De Oostenrijk che troepen die gepoogd hebl en Lublin te zetten zijn daarin niet ge lnagd danren tegen hebben de HuHwn Ijemberg ItfrM j i waa BH I giT voor mij mag verlwrgen Ja mijnheer mijnheer von ThurnMh Htamoldc de oude met de oog l neeri eMlagen Kefje beeft zich ia het boold gezet dat het tijd voor haar werd qm baar eigen brood te verdienen Zij ti4ie iei niet noodig maar zij wil nu op eigen voeten staan Zij heeft Kransch en Ital aansoh geleerd en nu wil ze toonen dat w wel alleen door de wereld kan gaan Zij lieefl nm Mrekklng als klnderjuflronw bij een rijke familie gevondim zij Is or 111 juiHt htH oigegaan dorgen relxt zij sJ en laat haar nModer alleen zij beeft de groeten voor ii achtergelaten mijnhtH r mijnheer von Thurnleln Ni m dan hare tranen drogend had juffrouw Msser dit alles op flulaterendeo j toon geiifiroken JuffFonw hernam Bmno u is een goede brave vfouw maar ditmaalheeft u mij du volle waarheid fllet gezegd Beken het maar dal hletie IhuU Is en dat zij zieh voor mij verschuilt omdat ja Ik weet niet waanmi MlMHchii n omdat men mij belasterd heeft Thans nloeg de oude vronw de oogen naar Bruno op en flulMwde Kom eens mee mijnheer von ThumfelH op het kamertje van mijn zoonluinnen wij vrij nprektsi zonder dat zijbet hoort Dus aij is thuis vroeg Bmno toon zij in bet bedoelde kMnartje waren Kn wil zij mij aiet moer ontvaogen Zeg mij dan om Goai wit jufiraaw wat I er gehenrd b ik xmder haar nooit g lukktg zal kun 1 nen zijn AIh u haar ziet zal u wel be 1 grijpen hoe het mogelijk was dat 1 mijn hart zoo spoedig veroverde I Terwijl Brano met zooveel welsprekend 1eld zi n taak Irepleittc had de oudi I graal Hlil en peinzend voor zich heen ge 1 Niaard Het was of er tranen in zijn oog n glinsterden toen hij zl en neef de hand toestak en zolde Hier Hruno mijn zeg a op je voornenM n Volg de stem van je hart ikweet dat je altijd een oed hart hebt gehad ik zal j niet hlnderenl Duizmdmaai dank brate oomi riep rtnino lilt terwijl bij zijn ooms handgnnp en er een kus op drukte Kom ga mijn jongen twnloot deoude graaf het gesprek ga nu enhaal mij jr bruid xxm i en uur later beklom Tïruno de smalle houten trap in een on welliekend hul in W hring Hij Hcheldr aan en de deur werd vooi hem opengedaan door juffrouw Sinwj Hij zag echter niet den vriendelljken gllmI lach waarmee hij anders werd begroet Zij ontweek zijn blik en wae vertegen i toen zij Bruno mededeelde Kefje niet thaiB was en hij dua een vergecfscheo loop had gedaan Juffrouw prak Bruno wiens gelaat lang niet vroolijk meer stond bier is let voorgevallen dat u niet lan gpo geloden zou ik er Diet aan gedacht 1 Jwhijen de hezwar te opjwron die ik I nu tngvn plannen moet aanvoeren Ik I bezat toen nog een tamelijk groot ve j mogen dat later op jou zou overgaan 1 Je wtH t hoe ik dat vermogen verloren 1 hel Onder de huidige otantandlghedcn a 1 een huwelijk uU liefde oen weelde waar1 voor je kinderen mlftschlon later luUfn Imeten want Ik denk dat je ultve rkorene iii zoo rijk zal zijn dat men daarom Iiaar nederige afkomst zat kannen ver Reten I Daarin kan u wel gelijk hebl en oom Haar moeder heeft er wel op ge inflpei ld dat zij eenige middelen bejü maar die zullen toch niet zoo groot zijn om daardoor haar nederige afkomst te kunnen vergeten Maar wat hindert dat on HehliMi wij dan niet lieuloten oiib I leven batten op het tand te Itceliilten Zal dan een gelukkig familieleven niet opwegen tt en hetgeen de zoogenaamde wereld onn aanbieden kan AU n op Ipn Rozenburg omringd is door allen die u lietb bhett zult ge dan niet gdukkiger I zijn dan hier in dit oude donkere huls 1 iu een nauwe straat waar men sledtts een klein fltreepje van den hesnel ztm ban Ik verzeker beBte oom ik ben geen jongeling meer die zidi door oen paar mooie oogea tot een domm streiek laat verlokken Voor dè eerste maal ia in mijn hart eeo diep levendig gevoel ontwaakt en niet alloni In hutr nabijheid maar ook in uren van rustig overleg I ben ik tot de overtt qg gekomen i FE VILLETOai BefQ © en hebben zij nadat aanzienlijke vorster 9 Met de wdbesprsakthoW van oen vitMi jonlliiiaii hel je over voorlrrfl lüke Lgenschsppeo en de schoonheid ïan 1b gelielde ilgeweid maar ik weet nog sbA eens haar naam Zij heet Ocnovev msar meesüll Vordt zij korlweg Ketje genoemd Ilm Nu weet Ik nog niet vee taae jongenl Keljc hm ik nik dat Adam zijn vrouw ook zoo oeoide al hij e n goede hui h d Maarkoe ig haar lamilienaam Nlaeer Ken hurgermeisje dus Ja de doehter van oen weduwe to WlUirlng Ta Wahrmgl El el het wordt aliiWs romanUscherl Een bnrgermeUie uil p voorstad met graal Bnino von TuniWsl Neem me niet kwalljt dat mi i loo spoedig In het hootd wil Ala u haar maar eerst gezien heenSS W t u dan niet in het hoofd wil 1 des te spoediger door nw hart Wnssakomen Beste jongen sprak de oude graal je weet dat ik niet hang aan de voor srteeleo van obmd stand Veertien da i