Goudsche Courant, dinsdag 15 september 1914

ÜODDSiaiE HIlEIinUGHTnG Telefoon No 21 Turffsingel 33 35 Vanaf Woenadagy 16 Sept 14 noteeren wij vooi onaEei Fijnste kwaliteit Rooraboter f 1 60 per K G Kénk nboter go e kwsl Roomboter let Czoovep de woonpaad str kt i PHIJS VAN HET ABONN EMEST Per kw artaal t i Wi Idem frauco per post i jj Met UcTllusIreerd Zondagsblad ï 50 Idem franro per p sl 1 90 Abonncnieiili ii wonien dagelijks aangeiiomfn iuin ons Bureau Mahkt 31 Iiij onze Agcntrn den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Bericht 31 rii xioli M iitVMig mi I Oot Mb aboMiaeren op dm 60UDSCHE couRamr i l m tM iiMi iatiiin ar Koninklijk üationaal teunoomité 1914 Ie ar lMg Bedragen voor bovengenoemd Steuncomité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den algemeenen Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE De Oorlog Kort Overzlclit liag aftii dag hc ft dtt Franaehe ï iw Stal IwriohUiii uitfegeveQ ov r dtiu étüA V an zokoD op het oorlogHt irrcin in f krijk en deste berfobten In tiolHnts Twm gfftteld hebben deo indruk gevofl t l dat Ito Dultjiche l ermachtea wtHkti SN legovWroBd ban opnarsch naar het haft van Frankrtjk wared aangnvufen hufiM tegeQHtaoders hadden gevonden on praUia Hfwtoalgf Mia i én VaümA troHpra ov r de geheete Unie vaa al lan Koorden van L ariis tot Ooatwaarta EVrrdun en zuidulijk tot aan Bpllort wkrw flrruggedrongfn l oor het vestigen van 1 ra b ransch hoofdkwartier In KeiiuB i vaRtgcKteld dat het terugwerpen der L uU i herta ovny een heduidendcn afntand Is geHclii d evenzoo ala dit blijkt uit hot aiet weeraprcdcen l cricbt dat Fraanch Alharingcn van Ouitscbera ttIJ is m de zloh than ophoudm in d i aBl f b van Saarhurg en hateau Salins In Duitacb tuthartagOB v twriobtnu van Engelwdie jdo over Ir krijgsvurriclitingett In Noord b rankrijk isemen het lerugdriDgeu der Dutl obers tet toebrengen vaii oen neikrlaag Wat OU van Dmtsclie lijde daaromtrent werd iiMAagedoeld vesügt dea indruk als zouden de Uaitsch fl de e gebeele beweging hdïben uitgevoerd uit eoo M unt van taktiek om daarna hun atag te slaanHet klinkt thans wel wat vreemd io een liuUseh turlcht te lezen De groote slag iiüwelten Parijs en Lotharingen hoeft een gnnntif verloop Wl kunnen dit ntoHlijk aatimmiin te meer omdat hot leger vaa tien l iiitiwhen kroonprtais dat bij Vardnn lag de plaats die dr Duitschers de pil der operatief hebb i grooonid evenews ln teruggetrokken terwijl de kroon JOSEPHINE DeêwrBte najaufesttwrnen badden de löonien van het PralRr rcedn voor een gMhftto van hunne bladeren beroofd Maar up df ruiHn wmd oa n t m lagen waarmev September afncheld bad genomen waWa eenlge inooie icto ierdagen gevolgd Hel vro ger invalltHR van Av duisternis Indigde wfl het nadcmi van dtti winm aan maar soUs in den avond van e mooie najaarsd gea wm de lucht zoo KI dit vele wwdelaars dan nog io do éiWe hanen tai op de sUngerende paden tM bet Hchoooo park to vinden wartïi H t waren moestal jonge paartjes die iur zaehtttens voortwandelden of op de Wnkje onder Bchadnwnjke booroen elkaar hm hart ukfllorten Zoo t aan oeaiijM bij d n Konstant pifieaTel ook een veriirfd paartie te fluisteren Do iMikman M stellig im gewidhtigo vraag godaan vant bij iMxtg ZIJD gi 4aal dicht over het huK om het genniaterde antwoord te ver Pwen ni waarschijnlijk 7 oiiden hun Ilp t i flkaar wel in een vurigen kus ont o i Mahea a er nKH onvervBcbt Ms ï Advertentiën Voor de vele bewycen van deelneming ondervopden bij bet overInden van onzen geliefden Ecbteenoot Vader Bebnwd eo Orootvader den Heer R LEOPOLD betuigen wy onien hartelijken dank Uit aller naam M LEOPOLD VaLDiiur Huisvesting STUDEER nn SLAAPKAMER GEVItAACIU met voilodig PENSION voor Mm jonge dame uneven met opgaaf van oonditiën onder lett X SMS aan ALLËRT DE LANOE i Advertentie bureau Amsterdam Gevonden een PortomonnaM mal a ld n rOrlr0ll ny t ru t l efcomen te fim l ttahnK der advertentiekorten bi VAN PKAAOH Hpai 21fil d n Haag ioÉ van KaasprodMceÉB Na ter bevoegde plaatno ingewonnen intormatin kan worden mnlegedeeld dat ar krnrhtig gewerkt worilt nan de vooriEiening in den Veavoedepnood liet grond mag oiinign verbetering in den loentand wonien tegemoet gezien A VAN WLINEN Voora J I B GIWOT J u 8eor atolwijk Sopt 14 J Onziii verheid van het bloed veroorzaakt de rneeule nekten De axeerpillen van Apolhaker BOOH iiiiviTOn hut bloed verdrijven ovnrtiilbgB gal on lym en tiovonloren den toeïgang I ry per dooijo ifien 0 oent Alleen eobt loo elk doosjevoonien in van d handteekeningflrma M A OOM 15 Verkrggbaar te Qoada b j ANTON COOPH Fa WOLFF A Co te Kottwilam bB E VAN ÖANTEN KOL F Korto Hoofditeeg 3 Wie wil prarhtig iieht liebben Hu wende ioh lot JAf KOOIJ K puttenboordcr te Wleringerwurd die aioh gaarne bnliAt met het iniitalleMen van BRONGAS lieedii jaren lang ia dit werk door ondergeteekende mot bet grootite uooeii uitgevoerd RegrooUngon kontoloot Aanbevelend J KOOIJ Kr WIERINOERWAARO JDieostaanbiedingen hebben in de ïoucLsche Courant Wf Bnc i er HU a koslei gleelis kij TwraitMallig 1 6 regelt f 0 86 voor elke regel meer 6 oenti Opgaaf sitalnitend aaa bet Bureau Dames HunraMoben mot Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKm AEiT BB JONCI OdlfmT Oosthaven 31 ïawfr Dr A Brinkman è Zn Gouda Gratis Premie oor d bonné a w n de BOUDSCHE COURANT Verzameling Qorlogskaarten VAN DEN Enropeeschen Oorlog 1914 b watt nda i 1 Algomeone Kaart van Europa Azië en Afrika voor znovnr l liimlcn van dene werelddoelen bij don oorlog hetrokkon zijn 2 Algemoeno Kaart van Europa 8 Kaart van Belgifi en Noord Frankrijk i Kaart van Noonl Bijgiö met een ge leelt van Noord Brabant on Limburg Kaart van Frankrijk met de aangrenxende gedeelten v in bet Zuidelijk deel van Belgiii van Luxemburg Dnitwhlaiid ZwitMirland i n ItaliH G Kaart van Elsai I tharingen en de Frunaohe greni 7 Kaart van Dnitsehland Ooatenrijk en Rusland de godoolten waarde trijd tnsaohen d e Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de lAnden aan do Noorilsee Engeland Nederland Bolgiti Donemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de I nden aan de Hiddallandselie Zee Doae kaarten ca 25 X 3S oM groot in fraaie lichtbruine kloiir uitgevoerd geven op duidelyke wj irao goed als alle plaatsen aan welke in deaen oorlog a jn genoemd of vermoedelijk genoemd uilen worden ig vormen t samen een album DH Oorioaskaarton album wordt GRATIS g l i d aan alle abonné s op dit blad mmn iadar di xioh woor mifistwns één kwartaal op do Ooudaoho Oourant abonnaorl nieuwe ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oot a s worden berekend tegen 45 ccflt fr p post 9S cent Abonné s in Qoada en eldan die de courant per looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten album aan hnis de post abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toeaending daarvan bekomen tegen inaending van 10 ccntl in postsegels voor de veraendingskosten Tot oan boporkt aantal sijn moordoro oxomiMaron wan dM Kaarton album a 10 CENTS aan ons Baroau orkrijgbaar Gouda bc POOL S TANDMIDIIllLEli agn de be te en goedkoop staan onder voortdurende scheikundige oontrAle en worden sinds It door Nederlandsehe Tandartsen en doctoren aanbevolen Iieiuiix lie Fabrieï L POOL Zonkn AinRt r lara WenMteirtwut ttl t OBNT Baltn mtUtMmtiwt Ut ter Uty Mej ieWed E Alter 269 Gedenpce Gracht 269 DEN HAAG fi eft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedrag en E rea en Du eskleeding Koopt geheelp otg edoelffn van fnbocdelii Is ook naar bmten de stad aan liah te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en AUBK VV Uej de WeiKALTER 269 Ged Gracht 2 ül DEÜ HAAG NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN Cereslt i Ceresitol iiakl te ciieil m alcrtitkl door ééne eAkole bestryking Wilinlicllt keliitrs im iini wordt verwerkt met cement en aand f il II 30 Qroote Draaistoel Telofoon 8IS7 DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommiasarliMn Ui H M 3CHTU v o LOEFF Pres Dr A £ TKN OEVEU Mr A 8 MIEDEMA A M v KMBDEN Dr P H J BERESDS Mr J W DE KANTEB Secr Directeur Mr J W KONINQ fftf De Maatsohappy sluit alle soorten Levensverzekerlog tegen lage premiSn Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wonde men zich tot do Ileeron l moUirimmBmTKH Itaeea t MelMmtlMVen en Êj C ÊéMrKBmH ITecMaees te tlmmta Konin klijke M arine Kennisgeving dat goiegenheid bestaat tot hetlUngaan eener vrijwillige verbïnteiiia bij llr Mr Zeomacht als Matioos torpedoinakeri i i ftad2ii Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse i maximnm leeft 29 jaar minimum leeftijd 21 aar maximum leoft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleeftijd 29 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd yan do gelegenheid is opengesteld om bg de liohtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aan kfiart IS voldoende gratis verstrekt door Marine te WUIemsooid den Helder tot en iriet 20 jaar immer nacht in dienst te treden als het lenden van een briafOffliuaies van aanneming der 60 J2579 53e Jaargang Woensdag 16 September l I4 mmm m m ie u ws ean A d TrextexttieTDlsüca rroox Q o u d a eaa Oxa stxelgeaa Verscliijnt dagelijks behalve Zon en Feeetdagen p jg Q ADVERTENTIÊNi Van 1 5 gewone regels met bewysnuromer f O 66 Elke regel meer 0 10 Dy drie achtereenvolgeDde plaatsingen worden deie tegen twee berekend l i ni laanbii dingen m plaats van I f ri gels tO SS by viMinittiH luling elke regel mwr 6 lUTKeclamtw f O 25 per regel iroote letters en randen naar pMtsmimte Telefoon Interc 82 Vitfeven A BSIMXJUÜI EH ZOOI n i lirinrt 2i ir naar het Owtelijk oortogiMront 1 vertrokken Indien werkeli het terugtrekken der ihiii rherti nn goed gmlaagde muoeuvre 7oa Zijn dfto aullen de komeade rtt l iiiHding maken van een nieuwen gj wekUgen aanval vaa Uattaebe xljde icraouien op era front dat hnii H r lö Aah bei oosteli fnmt althaas wat out het gevechtsterretn aan de Jo8 en rljksch ItuHsbiche ijde km de Rui lic OoBtcnnJkBchi troepen te hebben Jter jfagcii doordat seij ben mei een gfweltiige nK orderiield aan drie tijden o hel liif ztjn gevallpfi Ken teritgtr tö ad Ooslenri Kcbi lenri Kcbilegenuaoht keelt in de moerSrtHige strt kan van da rlvfw di U x tMücen daarvan duchtige verliecen fj l4 di n ook aan kanonnen dk in het firasslge terrein u blijven ntdten Uh Hu aiscdie leger h 4welk oo r cv 1 van Generaal Rennenkampf een poging deed om OostPmiMn htainea te Iringwj van de ïi der rivier delieoiel iM bij het verdn tret en hwg dr MBr urifiehe meren door het T fiHw he lag r Êa f ner al lltednbnrg besieokt m bi lit vo H de Ru8Si a ongnsMige tcrrela yeer emt tige verlteten toeg br l ttn het tentia van d Serrlsob Ooati nrvikschi t krijg wordt gemeld dat Bervit een lielwgripce overwinning muibm helibcn liehaald waarbij van de Oml nrijkiieho troepen 10 000 man g ivangen pr n gwometi De DoNl ber bi Mfü ANrWi itPI K 16 8 pt Telegr ite I ericirttv van het Frtumebo ooriogsveld brengen bior eoo beete opluchting Vreea V oor uen Iwlegering van Antwerpen u b j DUW hevotjcing repiiUi totaal uitgeeloten Allew luselt men nog voor Brussel ia l ooruitaicM van eeo terugtooht der ver ülagei l uitschors over ons land Uet HtodtiilK tiiur had Maandag reeds de scho i n willen heropenen doch do krijgsgoo V t mf ur heeft gevraagd over de Ifricalent kunnen bleven beseiuken en zoo blijftdl lieroptmlng van de plassen voor oobepaalden tijd ultp futold Over de krijgavurrlchtingen in Beigiö Herd tot dusver nog olutH medegedeeld toGb 18 er va kdaag wei gevochten io de huurt aa Aeraohot en Leuven Ik heb een l ezoek gebracht aao versehlileode groote anibulaBces er zi vrij veel ge wonden maar verl azend weinig gevaarlijk De groote meerderheid heeft koge4f ondvn Id raien en beenen Ik kan vertl keren diU de negen tienden er onver linkt van af zullen komen De Dultiicher wordtii afzonderlijk vcrw i Io de ambnlanoe der de Bemstraat Is een rioldaai van het wrvende voetvolk overMen die door een dam durakogel in het bnderlijf getroffen was Hij waa vroeselijk VI niiMikt an du geval is een officici iTocim V baal oimemaalrt oSTHND l Ift Sept Glslerea had bij 20 00 Duitsober rli t n io allerijl Bl t om hulp te vei H ea in d n Mrijd in de omgering Vóórfho vertrek haal ie de DuitHCbeiv d $ iittartie lag die nog op hf t station wapperde neer III tegennpraak met andere iH ricbien is de gevangtmte te Iveot gnpaard geblft cii en tkerhergt M ateod iMn ge ftngenen in i t vt oiruw fltaaa iMne logeni u o Noorden van de Uarae ia de Argonne De vijand bedft Keviguy oatraimd en I oiidt n Mtasd te lAlmatt In het Oosten hHtbeo wij St Dt Itaoni l tape Baeearac en I uneville Heset 0 ilere wljte oodernemen de verbonibm b grrs na hun heldhaftig optreden liiih nM dl vreewelijke worsteling dte vaa f tot ia Ke 4 iiilier geduurd beeft In de tueoBi volnaakie orde eeae vervolging die door bare uitgebreidheid en kranbt ronder wedM ade Is bi de mlUtalnt ge tehled l w DKIjCABÏW Minister van Bultenl Zaken Aan het OostelQk Front LONDEN IB Sept De DaUy telegraph ontving een telegram oitMoskou waarin verhaald wordt hoeeen Zeppelin werd vermeesterd te llavo een ffren atation aan de Rtu Bivohl uiaisclie gi ens Toen de Zeppelin gezien wem bevond se xich op niet zeer groote hoogte de Hussiiche artillerie opende het vnnr en bwacha dtgde drie der motors De Zeppelin neeach toen de witte vlag waarop het vnur werd gestaakt Toen werd echter van hetlachtschip een bom geworpen tal van menschen werden gewond Toen nog drie der bommen ware geworpen waardoor dne oa twintig menaouen werden gedood opende de liattec opaienw hat yqw waardoor de vierde motor van do Zeppelin werd beachadigd Hot Inobtschip fUMldo neer vier myien van het station Voor de RoBsische troepen kwamen hadden de Dnitaohent het hchtscbip vrywel volkomen vermdd Hbld IXïNDKN 15 Sept De oorrespondent van de Horning Post te PetroKTJui maakt m oen boncht van 14 September gewag van het heldhaftig gedrag van veertig liunaische verkenners die de Weichsel ovenwommen en erin ilaagden met dynamiet groote voorraden vandetenigtrekkendel ers te vernietigen In enkele aren waren twee Oostenrgksohe stonmschepni zeventien pontons en achttien sloepen gevold out voorraden vernield I KTHOGUAD petersburg 15 Sept PeL Tel Ag De grmrto gen ale staf éeelt het volgende mede I e Kussische troepen hebben den Ixtnedenloop van de Ban ovcTgetrokken Konder daarbij weder tand van dm vijand te ontmoeten 1 e terugtocht van dwi verslagen vijand diii El veort Na Ab st lUng lj rod 4 te iH bben papipNMHMmHaaMiManHMMiii 9 biiuti tw MoHtiiik t hrbiH U lH n Ikl xl d ItosMi n op efu dagiuarscb ali tands l retu sl gi naderd In toM Prulsen wttrd op H deaer g nkel gevecht geleverd 1 e l saar btn ft de orde an 8l Oi oign l klasne aan lutienanl gtveraal Kadkn Diuiitri diHi geweten nu gaariwbi n ge raat Petertiburg vcrleead vour dWiti I Itonmendi diennteti in deu trljfl Mtet den beweacn n nde 1 niRI UN r Sopt Wotri aaadeTel I il groyte hoirfdkftartlcr wordt dato betten gemeld Op bet Ooslell oorlogMtooneei ordt el sl het leger van llladen bitrg na liet einde vaa de vervalging Am het WctUHk Pront PAKIJ8 fi 3ep la een hiMlen oponitaar genaakt ooofiuuniqtté wordi geiegd t p oniwn liokerTleugei iiebbee lit uitachM cfitt r B at ad gehoudon fca Noorden vu dm Aisne op do Unie laogf hot iKMNh vMk L lgle on i nobo In bet oentruui streUe bun woiTstandslinh xich glaleren tab Noorden van lleims en hit kamp van ChilMtM uit tot Vienne IsVllle het steunpnat Westelijk van het Argonnewaud l e DdllM ers die hetÏCiiidHtjk deel van M ttrgonne woud he Kett4 n hehhon ht lMÉ waartsche b weKHiR verder voorlgnM pie rich utUtrekt tiiHscb u b i Arproaii ia j ud en do Maas Ai badd4 n gisteren aMaSwt einde van den dag een Ironi van VM iuim tot Conauavoye Op HM rB ht i ng t uu DottscherB op Ktaln Ueu Deitnie ea baifau Hallns toruggevall BlKUJN Ifl Sept Woin awdeTel Officieel Uil het groote hoofdkwanier wordt d d lö Bept ralier s avonds gemeld IM strijd die op d o rnetitnvleugel van het Westnltjk li er edert twee dagen vooriiluurt breidde zieh hedea uit naar de in het Oosten aansiuiteude legers tot aan Verdun Op Benige punten van het uitgestrekte slagveld behaalden den DultnhP wapenen ennlg snoena Overlgims Is d rttrijd nog onbesibit Hel FraoBcbe gezantschap ta Uravenhage ontving het volgeade hBlagram UOKDJ AIJX 13 Sept a 40 Generaal Joffre bericht aan de regecring der republiek dat do overwlaaioc der verlioitden iegerji steeds volmaakter on schitterender blijkt te Ijn De b vollen aftoeht T ijBdi vijand gaat voort Ulrijke govangentm zIJ gewonden en een groote ho4 v flbeid artiilerie niat rieel transporten rn lastgoederen achter Io laini Op den linkervlouget xija de verbonden lroe i de Ai ie str onafwaarU vvan BoiM ons o vergetrokken Valepcl ines en miens xijn reeds door den vijand ontruimd i e in Ilovm4UhtiiM vers welde gerueb i n over een drnig nd gevaar kIJu vafe nllen grond oatbhxri KrtigsgevanietllB Een onzer gren orrflS oMntMi schrift Vandaag heb ik aan de grens iata eigenaardigs meegemaakt Kr kwam een tro p mannen n don bloei van hun leven betalen met koffers en tasschen nit Holland grenswfiMta Oroote vreugde op het gectdit van de Duttsche grenspaal Op l i itsoh gebied bluof het tioepje sttuut En op commando steeg tKin taid hoera op Ik vroeg hun vat dit te betoekenen had nVyf w en in Engeland krijgsgevangen geweest riepen allen ah mt é n mond Het wafMi allen m oinn van hit Nederlandsehe toomachip Tubantia De meesten waren in Lisnabon op dat schip overgestapt nadat mt Duitsohland het benoht van den oorlog was gekomen Ze meenden mot de Tn bantia veilig in Daitsobland te kannen komen vooral daar het sohip Bordeaux mot aandeed Maar tien uren na de oorlogsverklaring word hot sohip aangehouden door den KngelBohen kruiser nlligh Flyer De weerbare Duitaohers op de Tubantia ton getale van 30 werden krygsgevangen verklaard en overgebracht naar Plymouth Ze werden duar opgesloten in Bnll Point in oen Kngolsohe mannegevangenis waar het alleslxihalve aangenaam was De behandeling van de zyde der j s oh officieren n manschappen mi am te wensohon over i aar h voedsel was karig Nameen zoat kort verblijf to Plymouth werdeft de krijgsgevangenen overgebracht naar een kamp in Dorchester a daar z n ze geweest tot z voor ejonige dagen verlof kregen om naar biet vaderland terug te koeren Over hun verblijf hadden du mannen i iii M iiii B i II mmmi t f fmm Ia een rtiT voor de geni eshe ren Is r leitide isHtvoudig gemeubileerde kunert vMn bet AlgfniitMm 2ïiekfahitb nam en luapecteur van politie ouistrei ks elf uur k avonds de rapportt in ontvaafst vau de bMuubten dli op ée plaatM de fvruft Inlichtingen hadden lngowoan ii Met bet weinige licht dat die rapporten hem ver chaften was blJ nlot bljxowkr u vre u naar het HCihom want hij Het d heldn hfambtcn na een stront hoofdkalkje nr lekken en wendd ziek tot d n gaBcimhi r Dus zij was reeds dood toen an hier werd aaoffebraefat vroeg hl iiu u twijfelt niet o een aador beeft de ssb i o op baar getost f en kogel U aan d voorz de tusHcben de vijfde en zesde rib In óc borst iedrong tn dit zoti aan xelfmoord kimneo doen denken maar de twei dc kogel Is onAr hi t linkerschotiderblad In den rug iffdrongen r oodat dK alle godaehtt n van zelfmoord Itultenslult Kehle wonden zijn op slch elf doodHijk bet U wonder dal IJ nog zoo lang neleefd heelt Kr is niets b haar gevonden waaruit valt op te maken de zij Is Haar geldboursje was gevuld met goudstukk n ook beóft mcB m j een kostbaar horloge en eenigo tttUffwêm VHt waard t r hand gesteld zd 4e taspeetevr maar het leven is aeg ttlat ultgebliisobt 2iJ moet Boo NpoMtig mog ltjk naar het aaaHte Ktfdt huis vervot rd worden In er tiog gew politio btj d haod Jawel mijnheecl antvoonide een diepe iwsstoai ea Hvm p lltiebwnbtM hl Boilorm drongen inet goirald do r de dicht op4TD pakte mensUieam Hsa Wat 1h hier gelieurd K er weer eeu poging lol wlfmoord niet waar t en groot aantal ongehikkigen voor wie hft leven een last to klesen het Pra t r om hun wanhopig heriltelt uit te voe rt n Het fat dus niet te verwonderen dal de politielKianibten op den langea duur aiui zoo n gt val niet voet g rwteht meer IwkenneQ Doch faun kouditm veranderde awimerkcU toen de geDOmheer antwoordde Ala dokter ligt het niet op mijn weg In de allereerste plaata dit te onderzoeken maar uit een oppervliütkige chouwing der wonden kan ik opmakeji dat hier geen xetfmoord osaar wel nn moord U gepleegd Ilie woorden gingen vmi mond tot mond en deden menigetii verbteeken en moordl flulslovdemen laKoo n mooi hel schepseltje Ja d ongelukklifo WM mooi A nu n v terwijl ij daw op de natte koele aarde lag te sterven f en der zaklantaarns Rtond naast haar hoofd en al verspreidde hrt vlammetje der kaars slechts een spaarsaam Hebt toch kon men de sohoooe regnimatigheld van haar marmerffi gelaatsmdtkea ofnaerkeD waaraap seifs de m rende dood hunoe bekoorlijk beid niet had kunnen mtaeracD Naar liare fraai kleedlag tcoordeelen feboorde de diuao tot de goede kUisse naar scbatting ma w twee rf drleco twinllg Jaar ood stjn I eii inoord fluisterde de een den ander toe Idaar wei ts de moor dtnaarf Ja waar Is dn moordenaarl Nlouiaod hnd hem geidnn tot op dU oogehbiik had vnk Dog Kiemand aan Iwm gedacht Al nare hij een kreupele die op krukkun voort luoeat dan had hij nu wel honderdDiaal gelegenheid gehad i n te vluchten Hel sM i een dwaashHid xljn hem hier nog l Koeken niemand deed dit dan ook Doch de polltle beamhten Irachtlm door SllerM vrim v vm de omatanders zooteel mtwelljk te vernemen wat later WJ hM gerechteU t onderaoek zon kannen dienen De jonkman die het eerst hij de ngelukkige dame was gekomen werd uitgtmoodigd de plek voorlooplg nlat te rerlalMi Na verloop vaa een halt uur kwam ecu siHkenwagcn onder to 7Jebt van den geneesheer werd de gewonSe die nog zw ademde Ml dl deor nlemrad iMWkend was bi den wsgon gelegd Voorriohtlg bracht men baar over naar het slekenhuU Intusschen bleven de Qleiiw ierige liedfn nog qp bet Prater rondwHkMeii en gaven uiting aan hun vermoedens over de geheimzinnige misdaad waarvan do ne onhekf bet staditoffer was hijïoudiTrt gtl eurd wad In huu oniiiidd llijke nabijheid vtel een Aot tet tedetijk ferolgd werd door de martkroten eeaer vrouw Verschrikt ki k n dt Relieven Ikander aan Daar knalde een tw de schot De jonkmUn fnaakte zich nu liwuttfg lo uit dearmHi njner geliefde sprong op wide Blijf htor lertrudet Ik g lOiniaflk HOK hulp kaa verleenni V riichteloos trachtte bet ontstelde mctsja lifHo t rug te h wdea Uotidig aoolde hij wi K m ie richting vanwaar hij de scholen had hoorton knallim Hij kon misKcbien € tm veertig schreden gedaan bel l en to Ti lilt het halfduister een vrouweli p gf daante kwam opduiken die hem tiche n te naderen Voordat Wj haar echter bereikt had stortte zij neder fMp hetpf Iiep hij WO lnidmogeli k Help moordt Allen die t den omtn den aeboonea avond genooten worden door dit geroep opf cbrikt De jonkmaa die oamldde li bij de gdtwetste was neergdtoleid waf hinnen een paar minuten omringd door een menigte menMïbm Twee der om rtanders die zaklantaamtjes b J zkh droegen hadden die aaageetoken en ee beiaard heer die rich als geneeBhec r beknid maakte knielde ook Uj de hewantiv looae nederora door e n vJaohtig miderEoNt baar töestaad te leerea keiaeil Wordt TOTolgd JJ Twoe sehiHni In de borrt lader daai van waan chi nU voldoende om den dood te veroeraafcen xeWe hij tot de mstanderf die in groote spanning jn oordeel afwachtten Mei to m hopf4eoa geval