Goudsche Courant, donderdag 17 september 1914

o r 4 aboHné s wmi da 80UDS0HE OOUIUIMT Ven meling Q orlogskaarten VAN DEN oropeesehen Oorlog 1914 PRUS VAiN HET ABONNEMENT Per kwartaal I li ni rraiiiii per post Md üfllluslreerd Zondagsblad Iilpm franco per pttsl Aboniicnicnten wonlen dagelijks aangenomen aaR ons Buiean Markt 31 by on7 e Agenten dei AlgemAene Kaart van Earopa Atië en Afrika voor cnnver de landen van detn werelddeelen by d n oorlog Introkken njn Algem aoa Kaart van Europa Kaart fan België en Noord Frsnkryk Kaart jvan Noord Bdgiê mat een gedeelte van Noord Brabant en Umbnrg Kaart van Frankryk met de aangrenzende gedeelten van het Zoidelgk deel van België van Loxemhiirg Uailenbland ZwitaerUnd en ItaliS Kaart van Elxaa IjOtharingen en de Fransche grena Kaart van Dnitachland Ooatenryk en Rtulsnd de gedeelten waarde atrijd tüaarhen deae Ryken wordt gevoerd Kaart an de Ijinden aan de Noordaeo Engeland Nederland BelgiS Denemarken en gedeelten van Frankryk DnitxAland en Noorwegen Kaart van de Landen nan de Middellnttdaohn Zee Telefoon Interc 82 Bericht zij 4w xloh mrt ifigaiia vaii I Oot M abonneeren op de OOUDSCHE COURANT rtnaam tot dim datum rar Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Bijdragen voor bovengenoemd Stöun CoiBit worden door ons gaarne iu ontvangit genomen en aan don aXg meonon Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE De Oorlog Kort Overzlcbt Uit de Fraiwchc oHiekwlc borlchleo vm lit n n wi lki wfor aeer sober gesteld fltiD I lijkt dat dp Dultttcbc l erri as df l ngtrckkcnd bcwtigbic stand ht liben gelioadtfi op de lijn wplko loopt van Noyon KM de t i e over Vic sar Awpo naar toiasunH t n van daar naar Uum ten TU laatütgenoontdt plaalH 1 reek liot pun Htrt tkcn uch bier lai doOUe cu d Auum in dua Uovk tiifiHiihtB dW bt ido riviuren uU meer NoordwfcarU tvaar Uh MHQo Oiae kanaal ligt is het lerrtin lager Het acbijat dat du recbterpTlt iigcl of atthaofl cl d duel daarvan op dl Itot Uin hytïft pogim stand to boudm m zeifii neg don tUd b ult kunnen rlnAhi Kicb daar ennigszbis Ie veratorken i Uboogt m Htulton zicb aan bij bet plab Eii ten WPBtfu en Noorden van Kheime in dp buurt van Fisnitw en Brainüe aan df Vealü en meer Noordelijk hij ra Miat Van hier loopt du Unie van den Hirijd naar Villö sur Tourbe aan d Wei lijkt boiling van het Argooner Woud m over dit gc orgte heen naar eva punt tan de Maas ten N van Verdun bit do x richtun uit Londt n blijkt dat dt Utiitscbe troopra oen ti enaanval both h oDdomom n op bet tante ngolsehe Itfercorps waarbij alj oohter werden tfr mggoHlsgen met aanziesüi A verliezen i tp aanvat doot oog eens weer zien dat e torugtoobt der Duitecbe troepen niet rIh otm vlucht kan worden ttesobouwd daar er nog g 3 ocg ooFrgie in zit om den l FEiJlLLtliPlM JOSEPHINE Het eenige waaruil miasohien is op te maken wie zy is zijn do letters K B aan de blnoenzijdo van haar trouwring w de letters J 8 op haar onderkleeren Uit dit weinige is voorlooptg niets op te naken en wy Het binnentreden van tweo hoeren in rgorkleeding deed den beambte zwijgen hij groette den oudste der twee blnnentreieiide met den raeesten eerbied Toevallig wan ik nog op mlja bnreau loeo de tijding kwam van den moord die op het Prater geploegd la zei de Dode grijze heer nadat hij den groet van den Ijeanibte en van den dokter helwld Iiad beantwoord Onmiddellijk ben ik mot mijnbeer Norman hierheen gekomen om na re InjzonderbedeD te vernemen V heeft zeker reed een onderzoek ing Bteld Jawel mijnhoOTÏ tenminste voor zoov dit in de zeer ongunstige omstandigMea mogelijk waa Maar er is albiïzond T weinig vwa to rapporteeren la weinige woorden verhaalde hUailc wat hij wist en daarbij liüsterdeo de eomiBlssaria en de reohercheur Nonnan aandachtig toe Hm dat zal w n moeilijke taak voor Ad verten tien Oedarende de mobiliiatie wordt een net Porsoon OKVRAASD Tan d a aTondi 7 10 anr tot bet bjboodan dar bodwaBr met voorwaarden odder lett P Bnrtan v d blad ER BIEDT ZICH AAN voor een klon Ohristelyk geiio een Bnrgerdochter aU HtUthotMlitcr f aU Asditente die geneKon i alle haiahouilelijke beKighecien te venicht n Brieven onder No l 2ü aan het bureau van dit blad tot ing CU NIEUWEN CURSUS 6éi 20 Sept Deze korte termVn it getteld met het oog op het voortbcttaan van den curttti Aanmelding by O w PcaoEii Turfiingel 4 GOUDA B STEBNFËLD Lssraar in h l Oaiisan wl 8ijn I ESSEN medio OCTOBER wedor horvatton Oulegenbeid tot het InKhrQven van leerlingen op Woensdig 23 S tenker In de Booietait DE REÜNIE van 3 4 aur Verder a lre Oouwe 131 Zalven ny my verkrygbaar RheumatiekBaiMffl Aambelzalf mH voor K brok n nn gekneuHln Ledematen laK voor HuMiieMen en Ultdag ameer voor wakke Oewriditen en Pleitten llTniilltyj limiiilr 11 21 ROTTERDAM 15 Dienstaanbiedingen hebb n in de Qoudsche Courant tieré êmeeea § gr 0 ie adfertmilfg kosUi siMkU MJ vooruitkeiillig 1 6 regola f 0 86 voor elke regel meer 6 oent Opgaaf aitilttitend aan het Botvan M a l 4lert Het Haagpoeder van Apotheker BOOM il het beste geneORiniJdul voor maagpyn maagkramp snur hartwater en ilaohte tpyivertering Pr aper dooi 75 Centi IS Verkrijgbaar te Oonda by ANTON COOlfi Fa WüLFF ft Co Ie Rotterdam by K VAN aANTKN KOI KF Korte Hoofditeeg a Mm wtrdt renoekl p t iERK te leUu niT HKT MUOAIIJN VtN N RAVENSWAAYZONEN aOBfSCBMM Dei THEEËN worden afgeleverd in venegelde pujea van vi f luwe tn am half en m Ntd hm i mot vermelding van Nommer n fry vooralen van nevenstaand Merk volena de Wetgeileponoerd Zich tot do ttitvoonng van geëerde orden aanbevelend Ebotr Dr A Briakaiaa Sb Ooada ƒ C BIJZ oo he n J PREEBAART lü D e kaaéten ca 35 X 36 cH groot in fraaie Hohtbmine kleur uitgevoerd geven op duideiyke wyce zoo goed ala alle plaataen aan welke m dezen oorlog zyn genoemd of vermoedeUjk genoemd zulten worden zy vormen te tamen een album Dil O rioaskaartan allMun arotNH QIMTIS gala anl aai alle abonné s op dH blad i aaa M dia aioh eop minatana één hwarlaal op 4a flaiMlaoiia OoMrairt abennaaH NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 Oet aj worden berekend tegen 45 c t fr p poat 55 cent Abonné a in Gouda en elden die de eonmnt pnr tooper ontvangen ontvangan iiok dit Kaartan albnm aan hniM de poil abnnnA a kunnen deze premie aan ona Bureau in ontvangatnenué of loezowlingilaarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in poatzegela voor de verzendingakoaten Tal aJa baparM aantal aijn wiaartfara axamiria iwn van dit Kaartan albam è 10 CENTS aan ana Bupaaw waHkHJgbaar Éii Oouda LOOPT UW KAM WEQMETUW HAAR Uaril KOiCO I v labniikaa MMIIKTSI HAAR VOOR HBT KOKO DOET ET HAAI oaotuH OAAT HET VITVALLEN TEOCM VEMTUKT BE WOtTlU HUMa AU KHSTAL MVAT OEBN KLtVISTOr OUE Or VET VElraiMOHCNP VOOI BE HOOrDHU oor IBT VAmaui v ow mooüt or oenmi nni i n aia n Lte a im thmm mS SSTSSC DEi TH0UDER8i Ooud y ANTON COOrS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d MvtA A GROENEVELD Lia Zegwaard A OOSTERLING 86 Adverteert in dit Blad lï lofliDklijte FMm mm iliai Vormrfiir OPGERICHT ira Voed rt uw Vee met de uimre mairuw XLil3 3 zsusucL bcoe3seza merk W r eo W Ei mmiiAttoomKmunKumv ater jrii Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voed mgiwaarde n r mploma Par j IMO Sea Oouden MednUlee Konin klijke M arinOa Kennisgeving Mt gelegenheid beetaat tot het aangaan eener vrywilq verbintenia bg Hr Ha Zemnacht ala Matroos torpedomaker i i ftyd2 i Kleerniéker Matroos kok i rumtft jC Stoker S klasse rrut KP indien reeds zeer vol doende kunnende atakw 1 I maximum laoftyd 29 jaar terwyi voor jongelieden o i een leeftgd van 16 tot en met 20 jaar imam do gelegenheid is openget eld om by de Zeem ght in dienst te treden ah liohtmatrooB of matrooa 3 klasse Nadere inlichtmgen worden op aanvraag het zSlirien van een bnefkaart is voldoende gratis Verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den leider 50 POTliLBËKG Het beste Tafel water Zuiver en natuurlijk Bronwater ffefleêeltfeê § rmtiê eritryatamr Qeu Agent voor Holland OATAtONIfi te TUbnrf Vertegenwoordiger voor lOUDA en Omstreken JW M BMLOtTJKJr Agent Amstel Brouwerij IKii ratraat Tel 83 No 148 poudB DE ZÏÏID HOLLAimSCiE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commiasarizten Mr M M SCHIM v o LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MUUJEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER 3 ir Directeur Mr J W KONING 0f De Maatschappy sluit alle soorten Levensverzckerlag tegen lage premien Vrygevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heenn V mucirmimmmfKm mmoem te c a P w 1 c g Mrjmmmm weaumvm u t ms 5 mi m mirnm mum Versoliijnt dagelijks Mlt m belialve Zt n en FeeeUiagem PRUS DER ADVBRTCNTICN f 0 S5 0 10 tl 1 1 60 1 90 Van 1 5 gewone regels met bewysnilmmer KIkr rtrgel meer déii BoekhandPl en do Postkantoren Ujj drie achterprnvolgende plaatsingen wonlen deze tegen twee bmkend Du H luanbieilingen per plaalning Van t 5 rrgeU f O 35 by voar i Iietalmtt elke n l meer 6 cl Reclames f U 45 per rfgrl inHitc letlerz en randen naar pUalsriiimte Uitgeven A BRIHKILUr EN ZOOH Telefoon Interc 82 OKNT V D IG S pl Ik vornoom mt Nienoven dat de Doitachara de atad hehlmn verlaten na liier soonla gewoonlijk tmn wandaden te hebbon bedreven Ook hier richtten nnoote verwoeatingen un Vrouwen die in de gendarmerie hniaveating hadden gevonden werden door hon er uit gejaagd zonder dat de Dnitachera i tgd heten om icb te kleeden Op het atadhuis maakten do Dnitachor lich meeater van de wapena door de burgera daar eenige weken geleden afgegeven Alle kelder in de atad en in den omtrek werden door hon geplunderd Volgens i vu heel kort Uuitudi bericht zouden bij dvB aanval der Dultadiers vyi É rwn b atdet lingen mi N U van Parijs 7ipi algerineden en zouden ook de I JigeU Hclie m Kraniiche troepen ovtrr de Mame tirugge orpeuzgn Het b thaUH niet vaut te ellen ot bij de gevechten gedwilUli p t uooeM en xi voor d verl oodenen ttan wet voor de Uultachera llel IS eigtsiaardig hoe tetkeni ea telLeori berlcht ai opduikoB als nideo de Kussen een aanzienlijke troepenmacht van uil Archangel naar het Wetftïl k Ironl bt blHfi gttbrigeerd om daar den UaltHciien troep n aan te allen Zoovete malen deit © biTichten zijn vermMd evenveel tiiale zijn z tegengesproken En niet tegenstaande dat komt telkeoe opnieuw en zellH in tuecr positieviv vorm de mede leetiug dat de Kussen in Lngeland aangekouii In speciale treinen naar bet ï uiden vervoerd n vandaar xl overgebracbi naar Frankrijk w Ik igië waar ie rt eds aan de krijgsverrichtingen deelnemen Het LS begrijpelijk dat de bewegingen dezer troepenmacht indien ze alibans niet In de verl eelding iM staat door de boofdkwartterfv der vertKmdene niet worden rucblbaar gemaakt iMieinde de Duitscben troep daarmede tti veri ssoD ao bet otil0liik troni wordt gemelddat de KuKsiiiche If on de vervolging dtr ostciQrijkacho trovpoi voortzetten va rprukken naar de veMting l r ui Bl dietitet Krakaii de voomaauuite sterkton zijnvan OoHtenrtjkHonganie l o sUijd welkein laHcië is en wordt gevoerd is wel een der gPwchHgtte oit desea otttMtteod wtVWdöOrtog ïfe verlïOMio die daar zIJi ge i m zijn over bet geheel ao ntet tebenaderen Maar t gevit eenig Idee wanneer we vermeld vinden dat de loirtennjksche troepim In samenwerking met de Duitsche 250 000 man aan doodtw en gewonden op het slagveld lieten terwijl boyeiidi n 100 000 OoHtenrljkHche soldaten jgHgevangen wwden gemaakt IV Dulteehern hebl en getracht hun twradgenooUT liij te Htaan doelp ook hea werden mmllige verliezen toegebracht etl verteren zij vee materiaal De krijgHkanw we ke In GalictS roor de IIuHMin gunfllig is blljlct In Oost Pruisen volgens de offiolenle Dnltsche telegrammen Keer igunstig voor ben te Jn Generaal Ilindenburg zou er In gestaagd zijn Ion Iwewtienmale en aanzienlijk RussÜwhe troepenmacht tiij de BAaHurische meren een nederlaag toe te brengen en liet Noorderleger geboet uit Oost Pruisen te V rdrSven 01 dit p heol joint ts zal wfel oVdlg blijken Het trijdtooneei n Kuropa heeft ïoh niettegenst jndp Hf pogingen om Invloed t oefenen op neutrale landen niet uitblijven gelukkig niet uitgebreid Hoewel Ai vrees tot uithreidHic van den strijd ia Zuid I uropa nog steeds niet ongegrond U M de laatbtr dagen geMtii n dat Ue iiuirkeo e Amerika opnieuw hebben ttoond neutraal te witkn Inlijven li het rbeugt ons dat höt konhiklijk woord door II M de Koohigla btj de opening fier StaUw ieiieraat gea okra ten aan KKn van Nederland bmdhig zoo duidelijk heeft geklonken dtt Nederland alles geitean beeft doet en Ml doen tol hand having der voUtrebto BsM gbetd De DuitKben in BetfIC Van onsen corwapondent OENT 10 Sept Sfaandagmorgon werden tlrie duieend ünitiichn nhtannn opgemerkt in een bosch gelegen bijKoasbrugge niet ver Van Yperen Een afdeeling van 1000 Franwhe ruitors werd op hw afgessoaden Zeer voorzichtig naderden zij bet bosch jnist op het oogenblik dat de ahlanen ruit namen pn overvielen dewi oi woeste op hen unitormend Konder er un het Argonne woiid nit komt van daar strekt zich het front verder door het Argonnewoud en aan do anden tEyde Noordelyk van Varennes welk punt door den vyand is verlaten tot t n Noorden van Verdun oit OENT V r Ifi Sopt Majoor Babreuoq oen zoor bekende poraoonlgkheid uit de Belgiache koloniale wereldia verdwenen De laatste keer dat menilon majoor gaaien hoeft waa te El op nen unaioniieuu cMuam r j Daar hij gewnnil wa liet hij lich a te denkon licb te verdedigen wagentje op het Bevoehtaterrain namen de nhlanen in grooto verwar l r iden Toen de Ilelgen terugring de vlocht Doch apoodig vorm mooaten trekken moeaten y do ma joor in zijn wagentje achter laten Hinda dien ia nwta meer van hem vernomen Hen vernoemt dtt hy gedood word By de vervolging die wij na tien slag bfj de Marne hebben uitgevneni h ben de Duitachera Ulrykw krijgsgevangenen m onift handen achter gelaten wnarby nog een gront aantal treinsoldaten gevoegd moot worden l n juiste telling dtiaer krijgsgevangenen alsmede van het veroverd kr gsmateriaal heeft nog niet kunnen plaaU vinden weahalve het UiniatAri van Oorlog uch onthoudt van Iwit opgeven van fantaat sche cyfers tonder nadere omschrüvtngen te kunnen geven melden sij zich weder n begonnen ich tegen dedaar aanstorflbende Kranufhen te verdedigen daarbg Toel Werk gevende daar sij krachtiger in aantal wuren Toch slaagden de S nsohen w in met een vurig élul veohtende de Dmtschere terug te dringen Hierbij maakten sy 110 ul4 Don gevangen enrtjl stt oen groot miU mitrailenaea en antomobielen en verraden munitie en levensmiddelen ih beslag namen Toch dutirde de strijd Aog steeds voort daar de Duitscbera aich hart ekkige wgse bleven verdedigen Tegen half twaalf kwamen 15 Engelsche automobielenmitraileusea van Duinkerken de Franaohe rnitenj versterken en begonnen de Duifcsche hiermede te bestoken waarna die geheel op de vluoht werden gejaagd I b Frannchen badden 2 officieren gedood terwyl 30 man bniten gevecht werden gwteld De Dnitacbe verbesten moeten mer groot stjn OENT V D 16 Sept Oiateren werd een bataljon Duitache infanterie dat bij Dendermonde rust nam door oen bataljon van het 24e regiment infanterie van bot Belgische leger verraat Zi werden nRar de richting Aalst teruggedreven Vijftig Daitichwi werden gedood de anderen namen de vlucht Zg Heten negen karren ea een automobiel veldkooken benevens verschil lende motorrtjwiele achtes BKRUJN lf Hept lie i nitsohe Generale SUf meldt In lïelgit werd geen enkel Duitach legercorp afgesna4Ut soo s door de tegmisUmlMM word beweerd Intngendeol een uitval der Delgen uit Antwerpen werd afgeslagen onder eware voriie en voor de Belgen 4m het WMtetyk Front PARIJS Ifi Sept Van Franiche zgde In het om 3 uur s namiddags openbaar gemaakte communiqué wordt geaogd Op U on 15 Hept werd do vyandolyke ochterhoodo door onze mot de vervolging belaste troepen bereikt deze hebben daarb het hoofd moeten bieden aan de Duitiche troepen die versterking ontvingen v n het Dmtsohe hoofdleger De vijand heeft over het geheele front in defensieve houding slag geleverd waarby enkele punten door hom seer versterkt warifn Dit front is gejalloneerd van afstti nd tot afstand opgesteld Ued ea loopt van af de omstreken van Noyon laags de Noordelake plateaux van Vic sur Aisne en van Boissons het bosch van Iaoo de hoogten ten Noorden en Westen van Keims en de lyn die ten noorden vao VillMurToarbe Westelyk van BüRlaaOBtiRi BERUJN 16 Sept Van Daitsche EÜde Vul den rechtervlengol np Kei Westelijke front wordt het volgende gemeld Vijf tVanttjhe logeraf deert in gen Noord oostol k van Parys zijn van de belde legers afgesneden Kngelsohe en Kranscho troepen Kijn definitief over de Marne twuggeworpen De Duitaohe garde ton Zuiden van Ht linentin heeft heldendaden vemoht de eerste compagnie hoeft 12 kanonnen veroverd lint aantal Kranschtt gewomien on dooden is buiteageweoo i oot U NDBN Ifi Sept Van f ngt lsch yde ifet Penbareau defllt het volgende mede de ilgemreno positie onxer troepen langs de Atane blyft Hteeds gunatig I u vyand hoeft veraohiUenae tegenaanvallen uitgevoenl voornamelyk tegen het oersle Kiigelsohe logerkoTfis De vdand wetd teruggealagen en heeft neifs eenig terrein voor onae troepen en het Fransche legerkorps dat aicli aan onze rechteren linkensijde bevond moeten prijsgevbn De verheaon van den vyand z n a nzieniyk wü hebben 2ü0 krijgsgevangenen gemaakt Am het Oottcltjk Front HKHLUN Itl Bept Van Daitache Ijde j t leneraal VeldiflsarHebalk graaf Vun Himlf nburK heelt alia laak glaaarljk volbracht le lurende d Q geiioeloQ veldtoabt II hij niet Ui paard gmtitgen daar hlJ door een galstvenlijden daarin vorhlnrterd werd Van Himkmburg luidde de v er krIJgwverriehtIngMi loea hij Iu dsa Ireln naar Oost l rubHV zat enverdar tASa opn ratlM vaa uit isljn kaÉier Hij volgde oommiHsarlaat van polille dat de i rater iraat onder rijn bewaking horft maar wie weet hoe onaardig men daarliij t werk gaal Ik zou daarom liever sleu lal gtj die taak vervuldet inljnl eer Norman Ik beMN u zeker niet te 9 m lat Hik M n ontxettimde tijding ook aM den kraicbtigsten man ter wereld iii digrootwlo utiizlobtlgbeid moet worden overSU bracht Norman talmde met zijn antwoord ztjn iMjrM zwo de xicbtltaar zijn blikken wierven rond alsof hij tets zocht dat beiij lilt ijn pijnlijken toiittand kon redden 1h het mogelijk waa zou ik gaarne van deze opdracht ontatagen zijn z 4d hij eindlijk De welwilli nde Ihniach op bet gelaat van den ouden heer maakte nu phMts voor fvn littdrukklng van waardigen enitil Hij kuchte een paar malen en strook tang zijn gladg schoren kin HmI en om welke reden Mijn vroegerr verhoüdink lol dealiMir ttiidoll Hleveklng w niet van vriend Siiappelijken aard ik hetwijïel daarom of ik de rechte penwon zon zi f ra O ho Ihst mkakt mo groot mehll of n als partleulter persooa éan wetalti ais poUitfHunbtena r tot iMtf kimt iieHo inlicbiitiguQ kan geven Wij wlnoen laar lo n vwl ujd en dit kan voor d n gwditi iiilxlac van hot onderzoek van on tietaatliare waarde zijn Op Norman s gelaat waa duideiljh te be peoren dat die berkenning b in juist niet tiijaonder gelukkig inaahie al ti wd bij zijD t e t om nen fllak voorkooMa aan ie n fnea lA ofHnmlftaari laad oa paar malen met d baad over het voorhoofd geiitretien zooals hij wel me T placht Ie doen U hij uit de ootdiputtelljke voorraadkauierm vM zijn vorbazend geheugen tets wilde opdiepen Kindelijk zoide hij Weveking Itudoll Rievekjng Ia dat nhitde liekende paardenliefhebber De x on van wijlen den beursspeculant Hleveklng Ulj verd wnM gevsBgen genomen t y gelegcnbf d dat we en gebeime spe bank ot orvielen maar wij IteUm hem toon dadelijk weer vrij omdat bij niet verdacht wei van Htran are handelingen Hij woont In ue Praterstrsat ala ik me niet vergis THo laatste woorden als ik ralj oieti vergis bezigde de UMnmUsaHN gewoonlijk aln hl zeker van zijn zaait waa dat wlHt4 n al zijn ondergeschikten wel Norman kon ook thans nieUi anders doen dan bet vermoeden van zijn chef bevestigen Met POD tevreden hoofdknikje trok de cemmiauris zijn borli e uit den aft 1 uur twee en twintig minoteo ei Iiij het is wel wat Iaat maar in dtt geval komt het er op het ntir niet aan Wij zouden den l eklagenmraardlgni man Q dal hij zijn ondergewtot dozf trad Had dl e mmiH Hianib n ik Ikti er zeki Hij kon deze lofrede KchikU niet voleindigen juist de kamer binnen arls nog pa zijn onverschrokkenheid geroomd nu kon leder die Norman s gelaat zag wel bemeriien dat de genoemde deugd hem nu in den steek Ii t liai gelaat was nu binek en verried een hevige Keiiioedsaandoraing ï e insp c e ur wierp d m commiüsarla een veellieteeketioodfn blik loe en men iwitierkie ook eenigtF verwmderlng op bot gelaat v n den ouden heer Helït ge het li geeiwi vroeg hij Hebi ge nog iets opgemerkt dat ons tiolpen kan Ne i mijnheer antwoordde Normui maar ik heb de vermoorde dame het kead Wel dat la een leldzaaiu toeval zei de oomniiflttarls met oprecht getiHrei e verliazing Hebben wij do Werkelijk met ene dame uit de atsoratijko kringen te doen Hoe Ik baar naam Nonnan haalde diep adem en bet mocht bevreemding wekken dat bij niet onmiddellijk antwooréde Na eenige oogenbltkken gezwegen te hebben zeide hij lk loerde haar kennen toen zij nog ongehuwd was ZIJ heette toen Joaephtee HeiHiar Maar ik weet dM zij zestien maanden getrouwd 1 met zekeren beef Btfott Sleveklng I e Inspecteur wij Pn blik op zijn aanleekeningen en i tie letters R S in den trouwring en J S op hel onderHet 11 wordt i mijD waarde Norman zei de roiumiBsarls toen Hei schijnt me loe dat men op de plok van de uiadaad vrij wat meer had kunnco venwnien ais men ijitt d noodigo ouixicbtigheid was te werk gegaan Norra was era slank man met bexcha 4 Vkrlljk en sUjve mili aire hoo l ding hij k m ongeveer dertig jaar oud ïijD I Mag ik het tijk man den vroeg do recberobeur en op het toestemmende utwoord van don dtditer verliet hij met dezon de kamer Is bet uw voornemen dea rechercheur Norman met deze zaak te belasten mijnheer vroe doi inspecteur op bescheiden toon IJ neemt het nrij dan niet kwalijk hoop ik wanneer ik de vrnee uiti prwk dal Norman misschien de noodigo ervaring mlsl om de na poi ingen fai zulk e m gewh g geval Ie doen Hij weet waarschijnlijk nog te weinig van allt wat hier In de hoofdatad Tobrvalt Wordt vervolgd ifo d sfemmen daannw wel ovMToen trrfl werkelijk bljsondrt gelukkig dat a tK riebl kunnen laten zenden 1 Je commiRsaris lachte even ea antwoordde twn op vriendelij1 n toon lïe ete vriimd men krijgt juist de ultstekendsto rechercheurs door hot latim naflpeurpn vmi zulke moeilijke gevaUen Het 1 wel waar dat Norman pas anderhalf janr geleden 7ijn ontslag nwa als offidkr m bij de politie in dienst is getreden maar in é m iljd heeft hij r eAB tenlgen in den dlimüt verfTiMden collega iMwebaaoid f ïeinaakt RDhem nog ontbreekt a i ervaring TKW H bij ruinisdtoots door xi onverhebrokkenheid zipi helder verstand en 7tin icherpen blik np meofKhem en t