Goudsche Courant, donderdag 17 september 1914

ei Roode Knii varpli er vaitaUaons ook vaa Loagvy Daar kaddandaFraaschen Dnitacbe gewonden mishandeld 1 sehan lyke wgze was er hniagcbonden In de citadel waren maaaa a dumdum kogels gevonden ea aaa machine om ze te maken We kwamen in ean plaataje Briey veriataa ala de andere maar minder verwoeat Wagw pen waien bio ver te zoeken en op goed geluk vervolgden wy den eentonigen weg Eindelijk het waa reeda vrg verin den namiddag bereikten weeën wachtpost die ona eenigszina beduidde hoe we naar Fmtach terug moeaten gaan Na nog eena enkele kilometen van don jniaten weg gedwaald te zyn kwamen we tan slotte s avonds ongeveer kwart over tienen in Fentsch aan Hier zonden we den inwendigen menach gaan versterken doch een militaire maatregel maakte ons dat onmogelijk Alles moest om negen nur gesloten worden Bg informatie bleek dat we om middernacht nog naar Diedonhofon kondon terugryden Te Diedenhofen bleek het onmogeIgk ondardak te vinden alle beschikbare ruimte waa tot verbiyf van militairen en van t Roode Krnia ingericht Daar lagen ze nitgestrekt op banken op de houten banken voor de loketten op de tafels en op den grond en allen sliepen den slaap van een tijdene den oorlog reizende in het strydende land Wat moesten we doen We wandelden het station eena rond waar onophondolgk de gewonden uit do treinen gevoerd werden in auto a rytnigen karren zelfa verhuiawagens Aandoenlijk was het te zien hoe de zwoargokwetaten telkens naar de stad worden gereden Nu bestond er een verbroedering tuBschen de Fransche en Duitache lotgenooten Hoe heorlgk deed t ons aan toen twee gewonde Duitache infanteriaten een hunner Fransche collega s bemoedigend op de schonden klopten De Flrailaettman glimlachte mat en voort ging het naar een der lazaretten wiar onvermoeide en liefderyke handen hulp verleenden waar die zoo heel erg noodig ia Nog n9Pit hebben ze zoo heerlyk gegeten en daarna zeker nimmer zoo heerlgk gealapen op dan vloer van zwarte en gele tegeltjea temidden vaa gebruikte kaartjes en chocolade omhulsels We hoorden nog dat er nu ook wel zwaar gewonden naar Trier en zelfs nog verder vervoerd werden Wel een bewys dat het aantal sloohtoffen buitengewoon groot is niet lea oareAle tmtl gumea i l dat Amerika do nekivaai gkeM ksukia m wB op oog heelt voor de reehUB der iwschkeld De PmUeal Toidée stak voraefd dat de Koaiaa der B 4 sleh lot Aaerika w tid Hel documeal door de miaaie aaagebodea zou aauwkeorig cv oiet groole aandacht worden eodersoeht Waar oob goplaeid aal d TJlt Sl @ I ere Welke vocm van zuinigheid De Standaard schryft Van allen kant dtingt men aan op zuinigheid Afstand moet er gedaan van allerlei uitgaven Bezuiniging moet de leuze zyn En juist dat minder uitgeven zoo heet t moet ons dan in staat stellen om meer te geven Toch kent wie waant dat hiermede de zaak gered is den samenhang van het volksorganisme niet te best Minder uitgeven is de vanzelf gebrachte oodachap voor wie te veel uitgaf of ook door de orisis in inkomen achteruitging En evenzoo is geven de vanzelfgebrachte boodschap voor wie overhoudt of door zuinigheid en sparenoverhouden kan om waar gebrekheeraoht te steunen i Maar nooit leide men hieruit af dat in het stuiten van uitgaven thans het moatschappolgk heil schuilt Integendeel wie met gaven bedeeld is en zonder in het geve te vertragen meer uitgeven kan doet een weldaad dbot hierop niet te krenterig te zyn JLj Bindt gefobh onnoodig uw uitgaven in wat anden is hiervan t gevolg dan dat do winkelier met zijn waar biyft aitton dat er minder geld onder de menaohen komt en dat er loonpenoneal wordt afgeschaft Minder uitgaven ais ge de middelen bezit om hiermee meer te geven dan anders is glad een verkeerde weg Wie er toe in staat is achynt veeleer gehouden om nu te laten doen wat hy anders misschien nooit gedaan had Dwaas is de man die boven zün kracht leeft maar wie po i als t volk om hulp roept gaat op den vrek Ujken Koope dan ie ko pen kan Ijaten werken is de boodschap voor wie er de middelen voor heeft Wie te veel uitgaaf moet inkrimpen Wie jnist even Teven kón moet nog ietf dalen om te kunnen gsveiif Maar dan ook omgekeerd wi kan aten Verdienen ook nadat hygegeven GOUDA 17 September Bg K B is benoemd t l ydelyk paardenarta ie klasse de milicien sergeant D W Zuydam van het 4e Reg Infanterie Dr H P Schim van der Loeff Bmkoop Naar aanleiding vaneen aan de Standaard ontleend bericht fa attende de mededeeling dat de predikant der Rem Gemeente alhier Dr H P Schim van der Loeff vdorloopig niet naar zgn nieuwe standplaats 8t Petenbnrg zon vertrekken welk bericht wg eenige uogen geledeif ook ontleenden aan Ons Orgaan waarin het als een officieoio mededeeling voorkwam meldt thané do N R Crt dat volgens een van hier ontvaagen mededeeling Dr Schim van der Loeff dozo week naar St Poten b urg zal vertrekken Dit baalnit moet dan wel van dé laatate dagen zgn waar Dr S v d h in het genoemde nummer van Ons Orgaan een artikeltje schreef waaraan wij het volgende ontleenen i Weet ge wat de oorlog voor mg boteekent Ik ben predikant bg de Kederlandsohe gemeente te Petenburg ea ik kan er niet komen Ik heb in Boakoop afscheid gepreekt en ik vervnl er dedsdienat Mgn hebben en hondehia ingest en ik kau ik durf hetN iet venianden Mijn huis is half onttakeU en ik beubly dat ik et nog in wpoèv Myn huis t ia mgn huis niet meer Waar ik bén BrRGERLUKE 8TAND GEBOREN 17 Sept Simon ondorr A Postmus en L de Frankrijker GEHUWD Ifi Sept P I eeflang en P J de Rotte J P Koedam en J M Bruikman OVERLEDEN 14 Sept BlngoHje Luiten geh met N Melchert 56 j 18 Nitwtaa Vorbj 85 j éB hnntbmm na M Itgn ia MoauieMkM la aUtab fkM a haa im zware laak gMM4 Uu ttiuwlMsiia irorpni nm aid BUM vmI MatariB aaial tucb liJ waM aak vaa IwM itt4m MMFrulKn lilfc gilnagiiii Ta Zuldo vaa M Maaurtaka liliri iMll ioa l bM EloaaiaelK Namw lafV bUM 5 f latmorpa w 3 oaTalMla rlaMa HaarMiik iltmi lui WUna bcn bm M 4 legürkorpa t rMmMUrlatM m earaKrlMllvM uaaal XKIXNO aaa IMBaaalaebe Narf le Brkor M werd op 39 Aaf bli TaaBetnrf Maal nnOafra bet m loor lija tel arUilerte ra men tel MiO kaaoaaaD Sti üUU krlj i eyaa iu Venrolfaia viel UkuleutHirg IM WUaakfer MD bal ent op den llakef leu d ru rmtlotf dit d raMis dat de wa ia den ruf der Kueelscbe troep 4i optauMand Rualaiid laf hm feiraar la ea Ind set bM lroda i nrTek er ierorad U S l t rk ir ii gpi dU lecw werd by Lyek lte laf D waarop Hiadeaburg atja aanval Mfea bel WUaa l c r raartaetle UlorblJ mmém ami aa l l atokkan eacbut irerd a aianr daa tajOOa Baaaea brli af nraa aa feowakl Aldiia hadden aa easeg 9 legarkorpaea biu gebaele artUMie vetlew iJeae rwieaobUfe aiilllatrg varrlabtlacen baddeo plaala nl U mBtaaad t de froatbreedto lUO K M l idr H doordlüii di Ulllecbe iroopen laiiflaebllgc NOelle luar sbes aflefden de OuIükIw lalaul Tl b l p i aetiterMairoIcnub ifm I M K M alfalegd aee Ml dal is dr fcrtjgeKfacbMaebi aaf Btuaiar la roorgnkouea Vea Hiadaaburf renkleg la unaal 12 KiuabHiha lega ikarp ae a a 8 aavalarls bal he l Kiuaiaab lagar NMIateaalaaada eae alat Ie kmbeaaalelMa wordt door l ac laad aa Prankrlikbel bericht rorapmld dal Ruaeiiwtae Iro pm oor Koniafabaiaeii auaoi fell U oobter dat bel waf breagiiD der UaMlachv krlkatovaaceaea vla Koola ber en eMbiedt ea dat geea eakel wapeedeKuaalael M MBal amsr op UaUaolieoaroad alaai n atmd la OaHaW an i KTiüiiaiiuiiu ie sept p t a Vaa Kiualaoh altda Uaae iroepea gaaa voert do veraMgea CWaMirUkwke lugera Biet kraehl la vorvplgalki lunlge loterlurpaes iIJb vrywef veiiMlgd IM Biiaa toohu airljdkraoblaa OTeraehrU la b Uoatoa aaden de Uuaalaobe l a graetel aoHiaM waanaeda ateb bat brUtabeddtl oalwlkkelt maakt hel gebeel oaaM ll k Bib aauwkeurig do vetUe o dea vi BB4e dio ontaaflljke aliooUogea a n am e B op la govaa Voonoever lot ao toe la opfagevea vwlorei 4 Ooatearilkora ongeveer ÜW OIQ naa aaa doodeB eu gewaadeo Mii rdaallWtflU aiBB wenkn krtjkagevangewn gvVoorta verlorOB do Uoalonrljkorata OU vtiuroHBidea aa enuaaalalU wagea alja veraperd doorheole anUlerlepariïea en Iraoapartoaloaoaanid wapena en nunlUe welke da UoaUarljkera op bon vloobi In den aloek bub ben gelalea Aaa de Wetabaol hebben de Kuaaea leb moealer geuaakl van pontaomaterlaal Voorla bobben IJ er vonioh Mi aloomInolan vernietigd waarvan er een gepaat eerd waa Hel verdient aanmerking dat de Dull ohen wBBhopIgo pogingen bobben aangewend aia bot tloolenriikaohe leger van den endorgaBg lo redden l o medewerking vaa de Daltaabt ra werd op veracblllendi punt n vao bet roat opgomerkt aoo bU Toerohla waar IW alifka verdra twl liulbHh geaohul wegdoe jemieeatenl Ilok op andnrtT punlen van hel ront violen Vf raebeid tio iloaljneo l ulla ie kanon urn 1 Knaalaehe haüden aoniwtge daarvan hadden Uh4i iIJ wetdon iHillgrasakl HOg geen aohot goloal 1 0 hulp der Dultaobom heelt dua do t MtenriJkerK niet voor een vorpleWerond nederlaiy kuuctni redden maar abfchla t r too liygedragiin ooi d ovorwlanlng dor lliiaaea aog aobltbmndor la nakoa N B Crt BERLIJN 15 Sept De aoon van den Franidhen Miniatar van Oorlog IMoaiai werd ala krügagevangene Ba Ilalle overgebracht AnwikB a aBotraliteitt 3ERUJN 15 Sept De Amerikaanaehe eorotarii van ataat Bryan belette de uitvoering der plannen vnn llorgan betrrffende hot leenon van 100 millioon dollati aan Frankrijk daar dit in atryd aou ayn laetdeneutnUtait rón da Vénenigd Staten DEN HAAS De Daitaobe legatie V daalt het volgende mede De Uatin van 13 daiar bcebgt albaetöingen van korte aahelametgetende raggen die by geanouvelde Doitaohe aoldaten ign gevonden Het blad beweert dat dit de korte sabela der infanterie aouden ayn De ubeia in kweAt ayn echter werktuigen der Dnitee pionniera liet moeat ala bekend worden aangenomen dat de i onnien en genietroepen van alle laipn dtrgeiyke aab met eUndai hig Kebmiken en het komt ovareeg met de taak van daae troepen data van een wapen worden vooniea hetwelk au Mn x de ala zaag il ingeriebt FOLKESTONE 16 8eptimb De toevloed van Belgiache nitgewekenen hoodt hier aan Giiteren kwamen aaa honderd lira Ueten nit Antwerpen afkomatig I maaraiineBli is het diaoaatvak warktaan hi r Ebb daarvan had een nwU boaveeDiaid oabawerkte diamant bg zich Ook hotelhonderi en hololperaoneel nit Namen en Dinant trokken bier door op weg naar l nden waar zij ongetwijfeM wel goede betrekkingen znlTen kannen vinden De botela hier zyn vol Belgiache vronwen en kinderen die onbekend zyo met het lot hunner aobtergeblevenon OORLOOSVARIA Bajonetvieea BOULOGNE U Sept Vertraagd Heden aprak ik een licht gewond Dultach offifner hier aangebracht met een gewondontranaport 11 1 behoorde tot de cavalerie die iseer ver vooruit bg Compiiigne in achermutaeling geraakte met de toen reeda naar Hontdidier en Hoy oprukkende Franachon V o ichot door tijn been deed hem van ayn paard vallen tfen nam hem op in de Franicbe ambulance mot an4ttre Duitache gewonden werd hij naar een der hoopitalen van X ge tranaporteerd Hg jammerde xeer over den toeatand der Duitache paarden die allen vrijwel onbruikbaar waren geworden na den goforcetirdon marach uit Belgit Zeer ilechu te preken waa deae officier over de ervanngen door zgn troep opgedaan na overachryding der Belgiache greni in Frankrgk Ieder waa toen op zich zelf aangewozen wat voeding betrof Vanaf iUuijeuge tot 8t Juentin en verder wa duidelijk bemerkbaar dat er ieta aan de Duitabbe intendaooe en voedingvoorziening ontbrak of haperde De aoldaten rekenden er op te Pary binnen e n paar dagen zich aohadalooa te atellen Ken zware alag waa het voor hun te bemerken dat daarvan niata zou komen De cavaleri aanvallan der Engelachen dooratond da Daitacha cavalerie knet moed maar onze infanterie heeft het niet begrepen op de Zooeven in het bikondar op het Ie regiment dat by HiBnx onó aanviel Daar en b Ht Rimy en Vierton waa hot duidelgk bemerkbaar dat de bajonotaanvallen der Franaohen een gevaarlgke weifeling bU onze infanterie toch reeda doodelyk formoeid deed ontataan De Franache bajonolton zijn langer dan de Doitaohe en de Ziouaven werken er wreed mede Onae mannen iohieten prachtig maar onae artillerie heeft in verachillende gevechten uren en uren lang getobd met het zich inachieten Onae granaten vertoonden uen hoog paroentage dat niet ontploft De thana begonnen terugwaatrtache be U ing zou volgena dezen oavaleriu ofncier niet lang duren maar zyn redenen hiervoor verzweeg hy Rm artikel van Manrioe MaetarUnck In de Daily Mail van Maandag aohryft de bekende Belgiache auteur Maurice Maeterlinck een artikel getiteld Na da ovamrianing In dat artikel zet hU nitaan dat men thant reetla do achuld van hen die deae niet Ie verantwoorden misdaad hebben Iwdroven n de woegachaal moet leggen Iiy giwi dan voort Na do laatate overwinning ala de vyand verpletterd zal ei n yen hg zal verplettenl worden zuLfen pogingen worden gedaan onze aym thiodn weder op te wekken pna tot zoo sympathiek ia en hartelg k dooh alleen op l ruiaen liet hatel kearrogante Prutsen dat de huiaeiykevredeliBvende Beier de geniale engaatvröe bewoners van fle boorden vanden Kgn de Sileziüt en de Hakser enik weet niet wie nog witter dananeenw zün geworden en méér on ohtttdig dan de schapen in 6 V ngalaohe kudde voor lUlen die hebbengdadan dat ay slefshta hebben gehoo md dat zy ayn godwonmn tenftoonamen ordeiz die y verachttendooh die ly niet in ataat wanm teweentaan De Doitaohen zoo betoogt hg zijn atl n achuldig Indien de Dnitsche gaeat niet zon worden verpletterd zon deze oh zelf weer uiten riiet dezelfde onbeflohABindheid wanneer de gelegenhmd aiob voordoet Maeterlinck eind gt 1 ayn beachouWiug met te betoogen dat l kat van bet grootste ba ng is dat de 1 nodema wereld liet Prai iaolie mllitai 1 riame moet v ria pen zdbajs hetean giftig lichaam zoo vwnletigea dat gedurende ean halve eeuw zou hebben gewoed Het welzgn van onze planeet ia ar by betrokkw Morgen zullen de ▼ eraenigde lUten van Europa maatregalen babbeo te nemen voor het her at dar aarde Op het OorlogstemsB Diedonhofon Thionville 7 8ept 1914 Naaf Longwy Nooit zullen we den aanblik vergeten van de verwoeatingen die we ookna ona bezoek aaa Andnn te zienkregen t Waa ontzettandl Heele dorpen zyn in pninhoopen herschapen De bevolking gevlucht overal decelfde doodsdi en verlatenheid Wg hadden gehoopt voorby Andnn een pUataia ta vinden waar ieta eetbaars te knjgaa zou zyn Maar dat werd een groota telenratelling Bijna alles waa in vlaBunen opengaan ter wyl de enkele htdzen itio wat minder geleden hadden gealoten en verlaten waren Dua niets te eten en ook geen xtaapplaats t Is inttiaschen ruim elf uur geworden et e verlangen er naar onze vermoeide leden uit te strekken Den volgenden dag gingen wg er weer vroeg op uit Wc ontmoetten in de nabgheid Van Villen la Montague dat in puin geschoten was een Franschman met wien wg een praatje aanknoopten Met meewarige stem vertelde hg ons van de gruwelen die de oorlog over dd streek gebracht had van de ellende die de gevluchte bewonen van Villen ondervonden hadden t Was het legar van den Duitschen Kroonprins geweeat dat hier geopereerd had e rat langs de linie Virtun Andun Ie Rinan later waren uit Verdun Fransche troepenveraterkingen gekomen waardoor de Duitache linkervleugel in een heftig gevecht gewikkeld werd zoodot in allerijl uit Metz resoijvetroepen qaar het terrein van den atrgd werden gedirigeerd die den vyand weder terogdrongen De man ging naar zgn ning terug om er zoo mogelyk nog wat van zijn bezittingen vaiülaan te halen Hij was naar Ijongwy gevlucht maar ook tot daar drong hjt Dnitsche armeekorpa door Meenemend aéoveel ze dragen konden hadden de bewonen Longwy haastig verlaten De eente schoten reeda hadden een enorme uitwerking maar do stad word eent in een ware puinhoop herschapen toen een geweldig bombardement losbrak Daarna oadernamen de Duitschen een stormloop Toon ze de voating bereikt hadden had do venlediger commandant Dorche nog aletïhta üén goed werkend kanon fly gaf zich over met 3500 man Twee uur lang werd er onderhandeld terwgl de regen in stroomen viel De commandant had in het protocol van de overgave gestold dot het gold en de goederen der liewonera onaan r it zquden bigven Daarmee heeftaller harten gewonnen Ja decommandant waa een held Mgneheeren En loon portelde hy treffend door don eenvoud waarmee hy sprak dat hy gewejgord had zyn degen terug te nemen dien hU den kroonprins overhandigd had flNeen hy wenschte niet meer te zyn fan zgne aoldaten Met hen wilde hy gevangen zyif en hetzelfde lo ondergaan ulssy Om half zes trokken de Duit ohersLongwy binnen t lioodo Kruis kwamhanden te kort om de ruim JOO gewondon te verbisden Daar aron ookenkele gevai gen genomen uhlanen by die hun kameraden met gejuich begroetten Waarlhk t is om ontzag voor te hebben het Duitaohe legei 7 Ontroerd door zjjn verhaal gingen we verder om te probeeren dit oord van naderbqJU zien Nauwelgke waren we op weg O en auto kwam in snelle vaart laniijden Toen de bestuurder ons zag minderde hy zyn vaart vlak by ons hield hy stil gWohin luidde zjjn vraag halt bevelend half vriendelyk Nat Ix ngwy i Sts gstena verboten I loidde het antwoord Wat nu te doen We moeeton natuurlgk doen alsof we Verdwaald waren en van uit het Zuiden dit gebied bereikt hadden Maar de man meende het goed met ons t Was in ons eigen belang Hg zou wel zoo goed wezen ons mee te nemen naar de itache of althans ond Dnitache grens Dua snelden vre een oogenblik later over den weg ona verwijderend vaa de plaats aar we zoo graag een kykje hadden genomen De cnauff nr kent B maataebai ialiike eping niet zoo hy zyn uitgaven sta t ti zyn er by wie het ia Uit de hand dan tand leve Er zyn er die op zwart zaad zyn geatetd Die allen mc eo gem nieuwe sohBUw maken Maar wie mn uitgaven staken en h ambacht Uaaw blauw laten zoo potten eo houdt op man van t volk ta zyn STATEN GENERAAL V adi TWEEDE KAMER lenng van Woenadag 16 Sept n m 3 40 uur Tydeiyk voorzitter de heer F LiafUnck Nadat de griffier voorlezing h gedaan van het Kon besluit waar y Mr H Ooeman Borgesius benoemd is tot voorzitter der Tweede Kamer voor bet zittingajaar 1914 1915 zegt de tydoL Voorzitter dat uit do wyze waarop de voordracht welke H M is aangeboden voldoende spreekt hoe de Kamer Mr Borgesius ala president waardeert De Kamer kende den beer Borgeaios reeds als afgevaardigde als minister als kabinetsformateur als partyleider en publicist Als Kamerpresident heeft de heer Borgesius ook getoond over groote scherpzinnigheid en groeten yver te beschikken 8pr bracht daarvoor den heer Borgeaios dank en sprak daarby den wensoh nit dat hém moed kracht en gezondheid zou worden geschonken om ook dit jaar als voorzitter werkzaam te zyn tot heil van het vaderland De heer Ooeman Borgesius den voorzittenzetel innemend betuigde zgn dank en erkentolgkheid voor het in hem gestolde Vertrouwen en voor de waardeering voor zyn onpartgdigheid als voorzitter Spr wil het moeilyke ambt aanvaarden rekenend op dan steun en medewerking van alien De Tweede Kamer vangt thans haar werkzaamheden aan onder zeer abnormale omstandigheden nu het land staat voor financieele on economische moeiiykheden De invloed daarvan doet zich gelden op den arbeid der Kamer De werkzaamheden welke thans molten worden verricht zullen zeer zeker Veer met spoed moeten geschieden en daarby zullen de groole hervormingen achteraan moeten komrea Spr heeft bat vertrouwen dat de geeet van eendrachtig willen waar van de Kamer zoo kort geleden soo ondubbelzinnig bigk gaf allen zal bigven bezielen Met H M de Koningin blgve ons volk ten eindeStoe in aeadracht het Vaderland diettdn Regeling van werkzaaia i heden De Voorzitter deelt mede dat Dinsdag a s dea middags tel2BnriB openbare vergadering de leden der huishoudelijke commissies zullen worden benoemd en de afdeelingen wonlan getrokken Woensdag a s zal het afdeelingsonderzoek aanvangen van de Indische be oting en de suppl Watantaatsbegrooting voor werken totbestryding der werklooeheid De vergadering werd daarop ver daagd tot Dinsdag 22 Sept a s Blxi cn erü axxd Eet varkensvleesch I i Zon het niet twyat zgn om voorloopig weinig of geen rundvleesoh te eten maar eent de v kens te oon sumeeren De varkens worden gemast met erwten en graansoorten die wellicht nog kunnen dienen als voedsel voor de mensohen De koeien eten gras dat nog in overvloed groeit terwyi ook de üooibergen vol ziUen met hooi De boeren die voor hun producten geen geld kunnen maken willen hun varkens graag opruimen daibbehocven ze geen dnnr varkensvoeder meer te ioopen Zy iouden er dn n de eerste plaats mee geholpen zyn ali in den oerstkogienden tM veel varkenavleeach werd gegeten En het verleenen van een ruggesteun Min de boeren is een nationaal belang Maar door het sparen van erwten rogge en ander koren dat aU varkensvmder bruikt wordt ware t o i ook in t belang van den minderen man want het on meewerken om t graan goedkoop te doen biyven St a Waat wy vernemen beaft het Oemeentebeatnor van den Haag dan aankibop van steeB kool stopgeaet Men beachikt thans over Voldoende voorraadtwodat wordt overwtwen de sttaatverU ting ireer op volle sterkte ta brengen 1 I il fÜt vlncbtelingenkamp dan rtsbiaachop vergezeld l tn Vicaris GeneraJ is per auto fTbesoek gebracht aan de vlnchte thans in het kamp van Olde aanwezig O hooge geeeteiyken vertoefden 1 tgd in kamp De RyksmiddeleA Was te verwachten dat de Rijks Aii over Augustu s met een aanSak bedrag beneden do opbrengst M vorig jaar zonden blyven b de terugslag van de ernstige ge ggl Hiiasen in het buitenland op de g oaiische ve oudingen ook hier tsode zyn slechts drie bronnen van ygmat die het tot een hooger bew dan in Augustus 1913 hebben v brongen nl de bedryfsbelas g de eoutaccgni en de rijkstelegraaf M telefoon O opbiengst v n de rykstelegTaaf j in t bijzonder do aandacht deze tm nl y vordublïeld ga andere middelen bleven som M aanzienlijk lager dan verleden De grootste vermindering wgzen Z verhouding de loodsgelden aan f4 en gevolg van het bijna geheel lg gen van de scheepvaart Slechts iJllBeor dan het derde deel van de gphengst van verleden jaar werd uit Smiddel verkregen Ook deinvoerngkten bleven aanzieolgk beneden het hajraé van Augustus 1913 In het geheel leverde Angnstna op ll Oe9 071 24S g 1 363 147 1 sprekingen gevoerd ow de vraag ei de SBikerbietea verbouwen in Zeeuwach VTaanderen die gewoonigk een groot deel van hun gewas aan de fabrieken in Noord West Bolgie leveren ook thans hun bieten aan die tabrielien zullen kunnen leveren Ttisflchon de fabrikanten en de landbonwen zyn contracten gesloten de eenten hebben zelfs reeds voorschotten verstrekt Nu is de vraag of de fabrieken by den ooriogstoosUnd in staat zullen zyn bieten te verwerken Het is een urgente quaestie want de bieten op bet veld zyn over 14 dagen volgroeid Als de verbouwen hun gewas niet in België kwyt worden zoUen door toedoen van de Ned Regeering maatregelen worden ge troffen teneinde de bieten over do fabrieken van on land te verdeelen Qemesgde Berieliten Moordaanslag Terwgl de rentenier A V D en zgn vrouw wonende te Benschop s avonds in hun woonkamer zaten kton eensklaps een schot Een geweerkogel vloog door de luiken en bet raam heen over de tafel en kwam in een kamerdeur terecht Daarna werd nog een schot hagel gelost dat in de serre terecht kwam Niemand werd gedeerd Aan don jaohtopziener H en diens broer die op het geluid der schoten kwamen toegesneld gelukte het zekeren K die in de nabgheid der woning werd aangetroffen tearrosteoren Een in iiet vorig ja duir3 274 75ioJ tweede penw ontanapte Tegen K ainiler T i procesverbaal opgemaakt Rsciame maken Men Bchrijft Vele advertei tijdschriften mfci narde tyden dp worden stopge rden in dagbladen en nen dat in jieze be reclame geheel moet it Godoeltolgk terecht onrechte Iemand dto luxe automobielen zal doen z n reclame tgde lük te staken Maar hg kan ook z n magazgnen sluiten Hy verkoopt toch niets Maar de meeste artikelen worden wei verkocht zg het dan ook een kleiner kwantum Ook in tyden van crisis zal een oude fiets door een nieuwe moeten worden vervangen Ook op den Nieuwjaarsdag 1915 zal er chocolademelk worden gedronken en zal de kódbakker zoute en zoete krakelingen leverden Waarom zou de fietsenmaker do chocolade leverancier of de krakelingen industrieel die geregeld adverteert n u niet adverteeren De koopdracht van het publiek ii vopminderd zeker Maar dat kan beteekenen dat gezinnen waar men den i üiii Wil Oudejaaraavond anders met sjampie N Crt pon oesters opvroolijklo nu woer volgens de oude traditie chocolade zullen gaan drintóui Dit is één voorbeeld Er zgn dniWden die bewgzen dat tyden van oriais o a ook beteokenen voor de leveranoien een nieuw publiek nieuwe klant nieuwe relaties Zooals vanzelf j reekt gaan enkele oude klanten verloren Maar een zakenman die zgn l elang goed begrijpt en die die een weelde artikel lanceert maakt publiciteit ook in moeilyke tgden gedeeltelijk tel b v handelt iq inderdaad go lü De verminderingen bedragen voor de grondbelasting f 60 000 het perIfleeel f 109 000 de vermogensbelasting 122 000 het recht op de mijnen f 7000 is invoerrechten f 1 000 den suikerKgns f 182 000 dien op den wgn IttOO het gedistilleerd f 706 000 bier a azgn f 11 000 en hot geslacht t 67 000 de belasting op gouden en 1 wwken f 32 000 de zegelf 150 000 de registratierechten 194 000 de hypotheekrechten f 10 000 èmocessieréchten f064 000 dodomei B f 122 000 de pos terijen f 283 000 ds jacht en vischacten f 16 000 on ten ilDtte de loodsgelden f 197 000 MMS ve d ontvangen uit de bedrijfsila g f 203 000 den zontaccyna 27 000 en de rijkstelegraaf en tele on f 295 000 OaSllnfti de mgonstigB t ultaten vorige maand is or toch nog een ie toeneming van do opbrengst de eente acht maanden van dit vergdeken met geUjk tijdperk het vorige Hat totaal genoraal lagt f 128 622 900 87 legen 502 384 09 in 1913 zoodat liat mi nog bedraagt f 1 120 510 78 Oudejaaraavond anders met sjampie Koninkigk Nationaal Stonncomitó 1914 Het Koninklijk Nationaal Stoun llté 19U zendt ons zijn 4e lijst van ontfugen bydragen en toozoggingén ingekiHhen van 6 tot en met 12 Bept 1914 Stadsnieuws Volgens de Ujst is nog ingekomen De mobilisatie en d politiek Het lid van de Tweede Kamer de kter K ter Laan beeft naar Het Volk naldt tot den minister van oorlog de volgende vragen gericht I de minister genegen regelenntt te stellen waardoor voorkomen writ dat militaire autoriteiten aanhu oi dergeschikten de lozing vanhst dagblad Het Volk verbieden gelgkadert de mobilisatie öp enkele plaatm1iet geval is geweest Kan de minister de verzekering vou dat de opgeroepen landweerP militieplichtigen do vrijheid bebouht tot het bezookon van gebouwen vergaderingen van hun politieke pity en van hun vakvereeniging 3 Is de miniater bofoid aan defener inlichtingen te verstrekken 99V de aanleiding tot uitzetting van do Jong te Veghel uit het door de de divisie bezette geblM Sta tsapoor Aan da Stiohtsche Ct is meegedeeld t verwacht kan worden indien er niet opnieuw buitengewone om BdighedBn ollon voordoen dat met 1 Kovember een dienstregeling zal orden ingevoerd die tamelijk wel B overeenstemming zal zijn met de iswone winterdienatregeling De uitbreiding van den dienst op daaer zal rygans bet blad niet vangrgk zyn De Kod Rogeerihg en do suikorbieten verbonwera ïr worden naar wg vernemen lo daar behoor ik iet Waar ik bekoor daar kan ik nie z§n Wal ik beu datben ik niet meer Wat ik eigenUjkben kan ik niet wezen En dat komtallemaat door den oorlog 406 STAATS LOTERIJ 2 KI Trekking v Donderdag 17 Sopt No 12905 17115 en 19669 ieder f l O 2156 f 400 996 f 200 1878 1963 4038 l 3ten 18215 ieder f 100 Prijzen van f 80 SS H Slis e UD m i Bill BB 1 810 SO I UK n itfls as t GBians48oi i6iBua i8 ini ni Bi a sas an SS BI ai Mo aa m It SOS w m sis is8ssreRs raS s na os 1 Bo Si ai ai SS m SS m SS SS WO 1 n I aa u 9ii n usiwoBiiBnBHMaarswa ion luo MiacaiiauiasiiaiaieiaiaR nisamoisssTiiKsniau Sibii 7i san naiusasiesiiaansaatttsiaBïssEaB SS sD SMS Ml na ii u ssoa s ia an m u n isttaiissrusiusBunsssisi saasaunnasianssHBiBiansisti looce as M SB Si toisi Si uaoi so la vem io lous 01 n SI SB uasB ia una ia isais ubob ao ts st 97 uub uw uam nass luas i iiw i b st u si tisss m m urn n as is uas ISOIO Bi IB IBH B iMi sa BS as BB t n n iws H tisB s 1B7IS SI SO se lisss n mm lan n ES SS isun uan iiaa ss st iSiR istai u 10 iaS07 27 u 97 10781 SB ISBBi i 1 ff ISni lua 77 Si liioo 18 as lisBa u uhb um si uta 110011 uai7 aa 18 usis is ao n uois 17 07 IB isiu Si Si iiaoa as si a um imob 7 as a IS 9B ISBSB iiaii M ihI sriB isan M TB laeu il SB 18IU SD si ISB Bi IB ISBU BB JSilS U USIO Si 7 71 UBi 80 unu MBOB SB 7fi IB BI ISBOl H 17001 10 SO n iTW SI naSB ss Si iB inos i i7isb iiau 17717 at 1 17 iiaii oi UJOM 70 laiSl SB I1B17 IS B ISMLWSI ISSSO SB n 18S1S IS um ai aaa a 7 nwii is 71 u was IS liBBI IBBU 17aBei eaM BSIIBI0tB iwas 81 lans Si iS S7 issis ss maaa is is is aABJETBKRIOBTEA Qoada i Sop 1914 GRANEN Uoed prijshoalend Tarwe Zeeuwacho ll o a 11 fflioden dito 10 50 k 10 75 Afwijkende 9 75 1 10 05 Polder ƒ 9 9 50 Ragg Zceuwicho o k 9 25 Polder 8 50 k 9 Buitenlaodache per 70 kilo ia i 10 15 Gerat Winter 8 15 k f y Zomer 8 k 8 S5 Chevalier 8 75 k 9 1 Buitenl voergerit por 65 k ilo 7 75 k 8 15 Haver por H U 575 6 Per 100 kilo 11 k ƒ 11 50 Henneplaad I BnitenlandKhe Xr o Kilo 7 751 8 Kananeiaad aj k i5 p H L Itarwijtaad per 5 Kito k Kooliaad i d 13 per K i Erwten Kimkfliytcn la k 13 BuiteuUndsdie klfmX SP 80 K ilo 10 k 10 50 Boenen btuineboooen 18 k i witte boonen k Poardenboonen o Duivonboonen k Mais por 100 Kilo Amerikaansche Mixed k Kleine ronde 11 50 1 H 75 VBiuAaKT Melkvee redelijke aanvoer handel en prijsen wat voomit Vette varkens redel aanvoer handel luz 11 1 15 ct per half K G Biggen voor Rngeland koede aanvoer handel vlug i8k i9ct per kalf K G Magere Biggen redol aanvoer handel ieu beter boginneiy te koopen Vette Schapen red asavoor handel matig 15 k aS Zuiglammeren scnige aanvoer Haodclmatig a a Nuchtere Kalveren rodoL aanvoer h n del vrijwel 10 k 16 xra taWmn weinig aanroor handel vrij wel ƒ 50 a 70 FokÜlveren jt 17 t s8 Eienpi redeL aanvoer handel red per 100 lAks 5 tVt 6 15 Kaas aangovoeriAMS p rtj n handelving 10 kwab s8 4 30 ide kwal n 7 waardere 3 k ► KoordholUndsche a Boter weinig aanvoer Haadel vlug Gocbotor 1 35 k 1 40 Weibour l jo k 1 Laatste i3ericliten EERSTE KAMER Vergadering van heden 11 30 u v m Vooralllar Baron van Vobrol lol Voont U H adres van aatwoord op de troonr d is aoodor stomniing overeonkoiOHtlg hlt oonoepl odreo der cooiialaok van UvJaotle vaalfeetald lp voorstel van l r Karper en Dr WoUjer wi rdfu enige klelae rodoctiewijzigingeo aangobraobt Voor de derde zinonede aiolde Dr Kuypee een geheel gewijslgde redactie voor De Commiaale van KedacUe haadkaalde evenwel haar rodkode Nadat do oud mtniater 8BWI 0B4er applaoa gcprolmleerd bad legnn het ilch iM zighouden met hel aanbrangon van laalkimdige correcties In omatandlghedeo als ij IhBo beleven trok Dr Kuypcr zijn voorstel in De vergadering werd danop gesloten Amerika en de Bolgiseho HIasle WASHINGTON 17 Sept Prealdonl Wilson heeft do Belgiiiebe lUselo ontvangen 1 preddenl IW li nlei nU over de bewijaen Jor wreedheden door do mlsale biieeB ttawht d oii aeM dat de uMe ontmoetten zy een auto met politiebeambten die op den straat wag survnlleeiden tegen plunderaan De sommatie om te stoppen werd niet opgevolgd de politie achoot daarop en generaal De la Rey werd in hot hart getroffen Bet gebeurde heeft in bet had groote ontiteltenis gewekt MijB naar de knot gedrovMt Van WeMTeraokellIng wordt Vm oiijD la door hel atoraiaekligo weer loRfferaakl eo op dea Noordsvaordor Ie nchh g kooHV De mlUlaire nuokt heelt haar dBachadeluk gemaakt Oaaa n AostraUa I SDKN 16 Sepl Canada voefle twee ref Diealen cavalerie Mi klja eerato oonUngMlt rir kahole n het volMiaiea vortronwmi waarmee men tal Orool BrlllaBBH eade koloniën den oorlog beschouwt woidt op Irellrade wijae aangetoond door hel leil dal bet parbvienl vao AoalralW gisteren tie voor8letl n aannacu ooi macli Bg te givm lot hiH alullen van wn leenlng van i millioen p al la taodim en na andere leening van S 6 mtlHoen In Auetra118 voor i poorwegeo m aadve pabHi e werken Japan en Pnilaehland VFWYOHK 16 Sept UU Tokio wordl otficleel gemeld ilal tM n vlleftluig hoiuluen terp op de kasernee vae Talnglao en ongtMleerd lerogkeiTdo Aan het OoBtelIJk Pront PARIJS 16 Sopt Het Fransche hoofdkwartier deelt hedenavond mede dat van het front geen onkelo nienwo bijzonderheid van den atryd is te vermelden Voor een slag die dagen duurt liehoeft dit geen aanleiding te zyn tot het maken van couohtaies in gunatl gen of ongunstigen zin Te e uur waren onze troepen op geen enkel punt geweken De Ryndam Naar ons wordt gemeld is de Rijndam van deltoU Amerika lyn op weg van NewYork naar Rotterdam heden morgen door een Engelschen oorlogsbodem naar Queenstown opgebracht Achtergebleven Ijagage Dein Dnllschland achtergebleven hagaga van AnM rikaoi a aal evenaU op do Dulliiohe Hpoorwogen door de H tl gratis vervoerd worden naar Rollerdain om vandaar per IIolland Amerikallln naar Amerika la Belgiaobe ai tegen Luik Over Maastricht seint een corrwpondent aan het Hbid Is reeda uit de aanvallen op Ijenven en Thienen gebleken dat de Belgen niet stil zitten nog dnidelgker blykt dit uit de omstandigheid dat binnenkort een ernstige poging verwacht wordt om Luik to hernomen Oonoraal Bertraad schijnt alles ia bet werk te willen stellen om zidb vHn Luik meester te maken Geruchten gaan dat zelfs door bet Duitache gouvernement aan de inwonen van I uik is aangozeg do tnd te verlaten on als tuist niag aangenomen worden dat Belgiache ofliciecieren uit Antwerpen aan hun familie te Luik hebben laten weten dat het raadzaam zou zijn nit de stail te vertrekken Afgeacheiden van de vraag of hot den Belgen gelnkken zal Luik te hernemen staat het toch wel vaat dat zy het er op toeleggen de Verbinding tnsachen Aken en het front van de Duitache troepen te verbreken De stemming ondor de Duitsrhnrs in die vorbindingshnie is zoor geprikkeld en iedere reiziger wordt nauwkeurig gefouilleerd en aan een varhoor onderworpen De pasSagioM op de booten toisohon I lik on Maastricht worden streng aan den lyve onderzocht on de KtappenKommandantoren tusschen Aken en Brussel leggen een buitengewonen aohtetdooht aan den dag OS a ElR IJ 3B l T Postkantoor te louda L fc van de aan dit kantoor ter post bHkorMle brieven en briefknnrien welke wtijfims onl t kendheid van de geatli esKeertlen gudurende do lo helft der maand Hopt niet zgn kunnen wqrden uitgeeft Namen der Plaatsen vofl geadrosseerdon bestiimming BinnenUnd Brieven Bartels Theodora Rotterdam Grauw Mej M de den Haag Immig J id Kenen U Zwolle Kranendonk Mej A J lioiden l w Superieure Liefdegesticht Ht OUra Koewacbt War Mevr de Wed d A dam Briefkaarten In ieder geval zgn dezer dagen allerlei gebourteinkhedon te verwachten op do groote Duitsohe verbindingilinie d or België Tarwe Door de gemoonte Haarlemmermoor la bijna anO n L larwo aangekocht waarvan rntda d grooUle boltl la opgeolagen in een daarvoor gehoerd gelMraw De Raad had beeloten lol een mailoiiimprlle van IS MI per H L Doh B on W I hiH gelukt tarwe van teer auporiourend kwallloil lo koopen togen den prlJs van 18 251 B per n L De genjOMlIO heelt lus voor ruho MOOO guldon aan tarwe gekocht A dam Haarlem Utrecht Katwijk a d Rjn Utrecht Cavalerie Brig N Brabant A dam Beenuffl W v Bruyn A J do Eo B an Holten K van Nuvelat é P Oudenal en L Hel vervoer van goederen por spoorweg lua hiin Dallaohland ea Naderlaad iH gint gt tadlg toe Ie nemen V d Stetfena J 1 zoiider adres Buitenland Brieven Vermeulen J Stmtonia Turkije Briafkaarten Dantzig B van BnineL Monohon Fr Oodeslierg NoTk Aan de afzenders woritt aanbevolen hun naam en adres op dn stukken te vermelden opdat deze bg onbeatelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor 4IERMANS p hel terrrtn dor 8 8 t Foyeooord Ixvooden zich glsU ren rolm WO l lad nwagen voor I moerenileel aWkgoederiiii vooral apeolgoril voor Amerika welkeliiplaate vla Hamburg thans vU Hotterdam worden Tersoheept Men pielitt ona nit Amatordam Te Amilordam f opgeHchl de Vcroeolging Tehuis voor Belgioche Kbideren ten doel hebbende Belgisohe kinderendie zich op NoderUdsch grondgebiedbevinden en door den oorlog hunnenat verzorgen hebben verioron tijdel of blijvend in Noderiansoho gezinnente doen opnemen zonder oenigovergoeding en zooweel mogelgk indezelfde omgeving zoowel mi rékieidals godsdiertstig ala waarin de eWnderen waren opgevoed Telegrafisch Weerberidiït van bet Koninkigk Moteriologisch Instituut ta DE BILDT Hoogste barometerstand 7fflb te Mjlnchen laagste stand 740 5 te Ibiparanda Verwachting tot den volgenden dag StormacMigen later afnemende znideiyke tot znidwestelyko wind betrokken tot zwaar bewolkt waarschgnliikragenbnien met kans op onweer iaMOf temperatonr Als een liewij lat de vereenigii in een sterk gevijoldo balioeftt voorziet kan woiden medegedeeld dat reeds nu plaatsing wordt gezocht voor een veertigtal kinderen in = en bniten Amsterdam Het Dagelykach bestnni bfestaat nit C F J Brands nota n Heerengracht 621 voorzitter D r H Woltring arts late Conatantyn Haygenistraat 109 onder voorzittei Mevrouw E SwageDBhaken van Bre straat 68 PenningmaeoteresBe Mejnf frouw A Wnbbe Wilbimapark veg U 3 eoretoresse Er zal nanwlettoWd word en toegezien in welk0 e£ilinen de kinderen worden ondergebracht tenel nde kinderexploitatie en andere onger wenachte toestanden te voorkomen Voor inlichtingen n meded eelinj can gelieve men zich acbriftalijk te venden tot den voonrittor De Boerengenrtfaal Da b B y t KAAPSTAD IG Sept Toon generaal Do ia Rey gist Travond m t generale Bayna pei aato aaar héi reed M ai f