Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1914

bestuur meent echter dat met menige moeite ook deze zaak wel te boven zal kunnen komen Voorts deelde de voorzitter piede dat de landbouw wintercursos te Gouda wordt voortgezet en dat te Berkenwoude een cursus zal worden gehouden en dat voorts een lezing alhier zal plaats hebben van den heer Lindeman over Kunstmest toegelicht door hchtbeeldeu én dat ook nog lezingen tö StolWgk en Berkenwoude aulleu worden gehouden D Najaars verioting zal ook dit jaar plaats hebben daar deze paar denmarkt het nu nog meey dart ooit noodig heeft Ingekomen was een schrgven nhnhet hoofdbestuur der MJatsdiappaHatde afdeoling een subsidie k n krwnvan f50 voor het aanachaffeifflaneen bew Al deze mededeelingen werdenc de aanwezigen met genoegen a boord De heer L de Vries bracht verslag uit van de buitengt Algemeene vergadering die te sterdam was gehouden Daarop was aan de orde de zing van drie bestuurleden Di Van Veen dankte het bestuur di hem op de candid atenlijst hpd voor eon der vacatures doch weriï niet in aanmerking te komen en h dat alle aftredende met alg stemmen zpuden worden herben Hiprkozen werden de hoeren Val enier de Greeve met 47 de Jong itif 39 en B Ro stemmen i N nog eenige disdussios ovi aanvaarden wan de subsidie van f en AOft de beer zou geplaatst w wero fle leden T rd ter t i ge4otemi Ml I nr biei G M V eenigfing in Zaterdag aen Nieawèi iteit Ons Gi gögeven woi Stennoomitéi Schoolgeld wordt m van miliöairen meldt ial dootju 0sch Militairen m kjobijipatie op Vrijd en 2Gi i pt a 9 ihouwbui der So igenflf eenfe uitvoei ten b t4 v l p noodl iöndeW t igevolge der majpilisatie ïiTiast 911 nummers op militair gebied 00 schermen gymnastiek enz zal jer een tooneelstuk opgevoerd worden opder leiding van den heer P Perin beroepsartist die momenteel zgne militaire plichten hier vervult Het programma zal verder opgeluistprd worden door het Militaire Strijkorkest onder leiding van den heer H J Goedhart Dat deze uitvoering uitgaat van onze militairen zelf verheugt ons om tweeërlei reden Allereerst juichen wij het zeer toe dat er onder onze soldaten gevonden worden die in dezen ook voor hen bezwarenden tgd nu zij hun dageiyksche werkkring hebben moeten verwisselen voor het militaire leven lust en ambitie hebben om hun kameraden ontspanning te bezorgen en daarnaast vinden wg het een verheugend verschijnsel dat onze militairen zelf willen steunen het Plaatselgk Comité dat het zich tot een schoone taak mag rekenen leniging te verschaffen in den nood die in dezen tgd by velen bestaat Het is om die redenen dat wy onzen lezers en lezeressen vragen deze militaire uitvoering bij te wonen Zg die deze uitvoering op touw hebben gezet zullen zeker alles in t werk stellen om ze goed te doen slagen on daardooi een avond van aangename ontspanning to verschaffen Bioacoopsalon Gouda Vooruit Wanneer de naam Aata Nielsen op het programma voorkomt dan is men er van overtuigd ieta bijzonders op het gebied van kineraatografische kunst te zien te krijgen En ook ditmaal weer in Do FilmPrimadonna geeft deze eminente actrice weer het beate van haar kunst te genieten In deze film krijgt men ook een goede kijk op de ülmfabricatie en de ontzaglijke kosten en moeiten die met de vervaardiging van een film gepaard gaan De explioatenr verduidelijkt ze op uitstekende wijze en in beschaafden stijl Volder geeft dit programma een intereasant sportnummer Autowedstrijd te Lyon en een tweetal comische nummers met de bekende Bout de Znn en Eobinet die het publiek in een goede steipming huiawaarta doen HerhalingsechooL De herhalingsBchool voor jongen die 28 September begint zal voorloopig gehouden worden in school n 4 aan do Prins Hendrikstraat Do gelegenheid tot aangifte bestaat nog bij het hoofd der school J Scheijgrond schaa hebboii aan de Rnasen hun inditikken medegedeeld over de kozakken Niettegenstaande wg verre de meerderheid hadden vertelde een officier die brj Lutek was gevangen genomen hadden de kozakken ons in minder dan geen tijd ingerekend Als een wervelwind kwamen z j over ons en voor wij t wisten waren wij na en paar slagen met de lansen bedwelmd en op de kozakkenpaarden getrokken Koe ze dat uitvoeren weet ik niet maar twas prachtig ruiterwerk Die Kozakken zijn eenig in hun soort en spotten met elke technische verdediging Zrj schijnen niet te vechten maar ze dansen als maggen om je heen en pikken je op in een ommezientje Is men door zoo n troep kozakken omsingeld dan is t uit met eiken w rstand t Is met de kozakken zoo zie je ze en zoo zie je ze niet Engelsche Roode Kruis auto s te Boulogne Te Boulogne zyn aangekomen van Folkestone een aantal groote RoodeKruisatito s Deze zullen hier geheeluitj rust worden en naar Amiens vertreken om daarna over do slagveldente gaan en onverschillig wie ook de wonden op te nemen en zoo snelmogelijk naar Amiens of naar hier tebrengen Een uitmuntend geoefendcorps verpleegsters on dragers vergezelt deze auto s die door grootte eninrichting algemeene bewondering opwekken Krijgsgevangenen in Duitschland Uit Hamburg wordt gemeld In Alton örakow waar een groot kamp van krijgsgevangenen is moeten zich volgens een ooggetuige thans 3000 Franschen 2000 Belgiërs en eenige Ëngelachen bevindttn Deze zijn daar ondergebracht in groote lange gebouwen eigenlijk stallen voor de cavalerie gedurende de groote masoeuvres Er zijn 16 van die gebouwen in het geheel Alle zijn omgeven door een muur van gewap d Ijzerdraad óp manshoogte Om de 10 meter staat daarbg een schildwacht met geladen geweer De gevangenen kunnen nu en dan achter dat prikkeldraad wandelen maar moeten overigens nog al veel werk van allerlei aard verrichten In de stallen zijn zeer karig rtroobossen neergelegd die voor slaapplaatsen dienen Bpieven uit Parijs lU Parijs 9 Sept 1914 Noch de bommen der Duitsche aeroplanes hoewel ze eenige slachtu offers gemaakt hebbon noch de ver weg dreunende kanonschoten hoewel wij ze dagelijks duidelijker hooren noch de treinen vol vluchtelingen die zich door de gansche stad verspreidon noch het vertrek van het gouvernement naar Bordeaux noch de exodus van de duizenden vrouwen en kinderen uit de meer gegoede kringen noch de waarschijnlijkheid van een aanstaand beleg niets neen niets van dit alles heeft het gecompliceerde wezen dat men Parijzenaar pleegt te noemen ook maar een oogenblik kunnen berooven van den tintelend spottenden blik en den ironischen glimlach die hem in gewone tyden zoo aantrekkelijk en gedurende deze ernstige dagen zoo bewonderenswaardig maakt Misschien komt dit wel omdat werk veel werk het beste middel is tegen nutteloos zenuwachtige opwinding en neerslachtigheid En hoewel nog altijd vele zaken gesloten zijn verkt bijna iedereen Degenen die het doen kunnen belangeloos degenen die itaatook geheel Ëaropa in vlanS j toch het dageiyks brood moeten verdienen vinden bezigheid in de met speciaal doel geopende werkplaatsen Voor ie een naald weet te hanteeren is er werk in overvloed dat wel niet schitterend maar toch billijk betaald wordt Er moeten militaire kleedingstukken zijn kleeren en verbandmiddelen voor de l wonden luiermanden voor de kleintjes die verwacht worden terwijl de vader aan de grenzen en ja midden in het land ook la Patrie verdedigt tegen de barbarenbenden t Laatste niet het minst Er is veel noodig voor de groote scharen vluchtelingen die van alles beroofd hier aankomen Sommigen zijn zoo gelukkig geweest iets of zelfs vrij veel te kunnen redden maar verreweg de meesten zij die enkele weken geleden nog in goeden doen verkeerden brachten niets meer dan een meer of min volumineusen in een geruiten doek geknoopten bundel kleeren anderen nog hebben in t geheel niets meer En de Septembe agen mogen nog zoo mooi en warm zijn t gaat toch tegen den winter en er is onnoemelijk veel noodig Van alles wordt er gedaan en verzonnen om zooveel mogelijk in aller behoeften te voorzien Waar de vernuftige Fransche geest zich ernstig met iets bezighoudt al is het schijnbaar ook nog zoo n nietigheid daar gebeuren wonderen Een enkel voorbeeld uit de vele die voor het grijpen liggen Er zijn veel kleertjes noodig voor de Belgische kinderen die met hun ouders hier een toevlucht zijn komen zoeken In een der geïmproviseerde werkplaatsen die ik zooeven aanhaalde is men op het schitterend denkbeeld gekomen daarvoor oude kousen te gebruiken Het bovenge3eelte wordt opengeknipt en zooveel stukken als voor de wijdte noodig zgn aan elkaar gezet de mouwtjes worden op dezelfde wijze gevonden Een galonnetje om hals en mouwen e rij knoopen en knoopsgaten voor de sluiting en de zaak is gezond Van alle vluchtelingen en gewonden die ik tot dusver gesproken heb is er geen enkele die niet de ooggetuige is geweest van de onmenschelijke handelingen der voortrukkende Duitschei Er zijn trouwens voldoende staaltjes van aangehaald zoodat het niet noodig is er hier meerdere te vermelden Het is te afschuwelijk Twee soldaten heb ik hooren vertellen ze vermeldden het eerlijk ter wille van de billijkheid dat ze óók Duitschers gezien hadden die de gewonde Franschen opnamen en buiten het bereik der kogels droegen De klemtoon op dit ook spreekt voor de rest De geest onder de gewonden is zooals onder de Parijsche bevolking opgewekt en vol vertrouwen in de toekomst een eventueel beleg van Parijs inbegrepen Daar bereidt men zii i trouwens ernstig Op voor niet alleen wat militaire maar ook wat civiele maatregelen betreft Tot dusver is de toestand materieel zeer bevredigend De prijzen der levensmiddelen stijgen niet noemenswaardig en zouden misschien in het geheel niet stijgen als niet een zeker percentage huisvrouwen het evenals na de eerste dagen der mobilisatie noodig achtte enorme voorraden aardappelen peulvruchten grutterswaren en dergelijke in te slaan Een maatregel die trouwens wel wat voorbarig en overbodig lijkt Want het ziet er naar uit dat we als het werkelijk tot een beleg van Parijs mocht kt men gouvernementoele soep en communistische bief stuk zullen eten k Heb er geen bezwaar tegen als de biefstuk goed is Reeds nu wordt er met veel toewijding gezorgd voof degenen die de verzuchting slaken Wat helpt het of het brood niet duur is en de groente goedkoop als je zelfs die enkele sous niet bezit Dat zijn er velen veel en veel meer dan men oppervlakkig denken zou Men vindt ze in alle klassen de ongelukkigen die doordenoorlogalleinkomsten verloren hebben en wie nu geen andere weg openstaat dan Ie bureau de bienfaisance f Employe s van kantoren werklieden studenten artisten musici ongefortuneerde journalisten een dokter zelfs heb ik er onder aangetroffen Deze heeft in een paar weken tyd zijn geheele praktijk zien verloopen hij heeft een hartkwaal zoodat men hem voor den dienst niet accepteert fortuin heeft hij niet En nu Een student in de lettei n die bij mij in huis woont verkeert zoo mogelijk in nog ongelukkiger omstandigheden Hg is afkomstig uit het oosten dicht bij Luxemburg is gefortuneerd doch kan sinds het begin van den oorlog niet de minste communicatie met zijn familie krijgen bij geruchte weet hij sedert eenige dagen dat waarschijnlijk huis en have verwoest zün moeder en zuster vermoord Hg is voor den dienst onherroepelijk afgekeurd zyn kasgeld is op Zoo zyn er honderden gevallen ook van vrouwen die plotseling hun verdiensten hebben verloren gouvernantes bij Duitsche families employees van Duitsche kantoren waarvan er oneindig veel meer waren dan men oorspronkelijk gedacht had ze verkeeren allen in hetzelfde geval Gelukkig wordt er van alle zgden niet alleen krachtdadig maar ook zeer tactvol en kiesch geholpen t Komt niet zelden voor dat zij die het niot van zich kunnen verkrijgen een stap te doen in de richting der publieke of particuliere liefdadigheid dank zij de bemiddeling van derden worden opgezooht en geholpen En dan zijn er op alle punten der stfi e zoogenaamde sonpes populaires waar men óf voor een bagatel eten kan óf waar men op vertoon van een bon afgegeven door de malre gratis een of meer porties mee naar huis kan nemen Daarnaast staan de particuliere ondernemingen die in denzelfden geest werken Met zekeren trots zegt dan ook de Paryzenaar zoo gauw de belangen van de maag ter sprake komen lei k Paris personne ne crèveradetfaim En gisteren hoorde i et een vrouw uit het volk tot een Italiaan bg voegen Si vouB avezpeur allezvouzen Il faut avoir confiance voyons Dat is het II faut avoir confiance A F PETILLON Brieven uit de Hofstad CCLI Dinsdag was de eerste dag na het uitbreken van den Europeeschen oorlog die weer eens iets feestelgks had Den Haag was eens in de gelegenheid uiting te geven aan de gevoelens die in de aibeloopen week hebben geleefd in de harten van allen die het wel meenen met ons vaderland Is altgd deze Dinsdag een feestdag ditmaal was hij een dubbele De tocht onzer Koningin was een waretriomphtocht zelden of nooit laaide de geestdrift zoozeer op als thans het geval was Overigens was alles als vorige jaren j het druilerige weer hield zich op het beslissende uur heel dicht en wierp geen onaangename kink in den kabel Wg zullen geen verdere beschrijving geven van de n schitterenden tocht die telkenjare op den derden Dinsdag van September door onze stad trekt Ia niets verschilde de stoet van die in vorige jaren Misschien was ze iets korter een gedeelte van het Hof was van te voren reeds aaji de Ridderzaal aangekomen zoodat de schitterende goudgarneering tijdens het plechtige oogenblik geen schade leed De Koningin zag er gOed uit haar stem was misschien iets zwakker iets minder vol Wellicht vindt dat zijn oorzaak in den inhoud van de troonrede Er is maar óón ding dat ons op straat opviel Ten opzichte van de uniformen verifeeert ons leger in een periode van overgang Men ziet de zotste combinaties van oude en nieuwe uniformen Nu trof het ieder dat men toch waarUjk by deze gelegenheid wel eens wat meer eenheid had kunnen betrachten De gansche weg was afgezet door infanterie die op korten afstand van elkaar 9to id Uar één met een nieuw uniform öomjpleet daar éép in bet complete oude Daartusschen echter alle combinaties die van jas broek fin kepi gemaakt kunnen worden tussohen het oude en het nieuwe uniform Inderdaad maakte dat een ietwat sjofelen indruk die toch waarUjk had voorkomen kunnen worden Het sluiten der zitting dat de vorige week Zaterdag plaats vond verheugde zich ditmaal in meer belangstelling dan gewoonUjk aan deze formaliteit te beurt valt Minister Cort van der Linden werd luide toegejuicht toen hy het Tweede Kamer gebouw verliet en op het oogenblik dat hg het Paleis betrad Mag dit beschouwd worden als een byzondere hulde aan den gryzen en toch zoo energieken premier Verdiend is die hulde ten volle Deze beide gebeurtenissen van sluiting en opening der beide Kamers zgn een welkome afieiding geweest in deze eentonige dagen Zg brachten het gesprek nog weer eens op iets anders dan op de oorlogen die de aandacht gespannen honden en met hun emotionneele afwisseling altgd weer opnieuw het middelpunt van alle gesprekken vormen Dinsdagmiddag had na afloop der Kamervergaderingen een eigenaardige huldiging plaats De heer M van Raalte een der journalisten op de perstribune had voor de vgftigste maal de opening der Kamers bggewoond Evep zoovele jaren was hg journalist t Was geheim gebleven doch in den namiddag lekte het uit en de collega s wisten met groote sneldheid een huldiging voor te bereiden In het bureau der N Rott Crt op het Buitenhof kwamen alle tribune journalisten byeen Of de heer van Raalte verrast was Met hartelgke woorden werd de gryze doch nog jeugdige collega toegesproken Heel veel ontzettend veel heeft de heer van Raalte geschreven Zgn kameroverziQhten in het Nieuws van den Dag zgn bekend om bun juistheid hun volledigheid en hun goeden styi Journalisten hebben over het algemeen niet te roemen over waardeeringvan hun werk Daarom mogen wg weleens een uitzondering maken en denloftrompet zwaaien over dozen kundigen knappen collega en den altgdwelwillenden vriend Zgn naam moetgenoemd worden al wit hy dat stelligzelf niet HAGENAAR J = 171 13 lOdli rT Schandelgk Een korenhandelaar te Huizen had dezer dagen van de boeren opgekocht ongeveer 80 H L rogge Ingevolge machtiging van den minister van Landbouw zou de burgemeester Woensdag deze rogge in beslag nemen Daar gekomen bemerkte 4eze dat een knecht juist bezig was de rogge te vermengen met minderwaardige muffe tarwe en ander koren bestemd voor veevoeder Nog 12 H L was onvermengd Deze hoeveelheid heeft de burgemeester in beslag genomen Bij het vervoer den volgenden dag bleek dat de in beslag genomen rogge die bij de taxatie goed was nu overgoten was met petroleum Om enkele guldens winst had deze handelaar dus 80 H L brood koren ongeschikt gemaakt voor de consumptie En dit nog wel in een dorp van bgna 6000 inwoners waar vele arbeiders wonen voor wie roggebrood het hoofdbrood is De burgemeester heeft reeds maatregelen genomen eoodat den handelaar deze daad wel eens lang kan heugen Hr Ms Q elderland Tgdens den Hoogen storm die gisterennacht op zee woede heeft Hr Ms Qelderland die ter reede van Tessel lag door het breken van de ankerkettingen twee ankers v et kettingen verloren De oorlogsbodem is daarop te Nieuwediep binnengevallen Stadsnieuws GOUDA 19 September Door Burg en Weth zgn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 15 September 1914 Uw Raad besloot in zgne vergadering van 1 dezer den reinigingsdienst der gemeente in eigen beheer te nemen met ingang van 1 Januari a s en zoo spoedig mogehjk over te gaan tot de benoeming van een Leider Mede in verband met de in 1910 door Gedeputeerde Staten gegeven comptabele voorschriften komt het ons gewenscht voor den reinigingsdienst aanstonds in te richten als een afzonderlgk bedrgf der gemeente met een afzonderlijk beheer waardoor vermeden kan worden dat alle uitgaven en ontvangsten in de gemeente rekening worden opgenomen en verkregen wordt dat ten allen tyde de stand en de finantieele uitkomsten van het bedrijf kunnen worden overzien Bg de inrichting als afzonderlijk bedryf kan dunkt ons worden uitgegaan van de gedachte bt de administratie zeer eenvoudig en van openstaande vorderingen of schuldeu wel geen sprake zal zgn noch van noemenswaardige vermeerdering of vermindering van d © waarde der voorraden en bezittingen zoodat het opmaken van balans en winst en verliesrekening wel achterwege blgven en de boekhouding eene gewone kasboekbouding zyn kan Verder zyn wy van oordeel dat waar de uitgaven in hoofdzaak uit salarissen en loonen zullen bestaan de begrooting der uitgaven dwingende maxima zal aangeven zonder s Raads machtigidg f iet te overschryden wy zouden er prgs op stelten in het beheer ook van dit nieuwe bedrijf der gemeente te worden bygestaan door eene vaste commissie uit Uwen Raad voorgezeten door een der leden van ons College haar werkkring dient dan door U te worden geregeld Voorloopig zouden wg den werkkring van den aan te stellen Leider nog niet in byzonderheden willen omschrgven doch de regeling daar van willen z opgenomen in eene afzonderUjke instructie door de Commissie van bystand te zgner tyd te ontwerpen Billgk achten wg het den ambtenaar der gemeente aan de Commissie van bgstand als Secretaris toe te voegen eenige belooning toe te kennen wy hebben de eer Uwe Vergadering te verzoeken zich over een en ander uit te spreken door het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gelet op artikel 54 der Gemeentewet Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 15 September 1914 No 94 737 Besluit 1 In te stellen eene vaste Commissie uit zijn midden om Burgemees ster en Wethouders by te staan in het beheer van den reinigingdienst der gemeente 2 Te bepalen dat de aan de Commissie toe te voegen secretaris zal genieten eene jaarwedde van f 100 3 Vast te stellen een VERORDENING op het beheer van den reiaigingsdienst der gemeente Gouda Aan den Raad der Gemeente Gouda Gouda 17 September 1914 Ter voorziening in de vacature vaa lid der Commissie tot wering van sohoolverzuim ontstaan doorde aftre djng van den heer J G Kropman hebben wi in overeenstemming met het desbetreffend schrijven der Commissie dd 11 September 1914 en ter voldoening aan het bepaalde by artikel 2 Ie lid van het KoninkUjk Beslmt van 16 November 1900 Staatsblad No 200 de eer U de volgende aanbeveling te doen toekomen onder opmerking dat het wenscheUjk is geacht haar te doen bestaan uit 2 benoem baren behoorende tot dezelfde categorie van personen bedoeld in artikel 22 3de lid der Leerplichtwet als het afgetreden lid Ie D W J RUITERS hoofd eener R K Jongensschool voor M t L O 2e J P J ASHMANJÏ hobfd eener R K School voor G L O Aan den Baad der Gemeente Gouda Gouda 18 September 1914 In zgne vergadering van 6 Maart 1914 besloot Uw Raad overeenkomstig ons voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Haastretfht ten einde deze gemeente van eleotriciteit uit de llectrische Centrale te voorzien Sedert is doof ons aan die overeenkomst i eds in dien zin uitvoering gegeven dat devereischte vergunningen van de bevoegde publiekrechtelgke lichamen voorde k hellegging zyn aangevraagden verl egao zoodat thans met het aanleggön vaa de voor de eleotriciteitslevering benoodigde werken een aan vang kan worden gemaakt Voor de uitvoering van die werkeo zgn echter nog geene gelden op de begrooting uitgetrokken Volgens een door den Directeur der GemeenteLichtfabrieken opgemaakte en hierbij overgelegde raming van kosten zal daarvoor moeten gerekend worden op een totaal bedrag van f 26500 a Dit is f6500 meer dan het maximumbedrag dat volgens de overeenkom aan de gemeente Haastrecht in rekelning kan worden gebracht Zooan Uw Raad echter uit het medehiertt overgelegde rapport van den Directetfr van 28 Maart 1914 en het schrgvd van de Commissie van bgntand via 4 Mei d a v No 24 zal bUjk ï S het plan om den aanleg dadeUjk wat degelyker tot stand te brengen waardoor deze later eventueel óok aan de levering van andere gemeenten dienstbaar gemaakt zal kunnen worden Verder kunnen wij Uw Raad tot ons genoegen mededeelen dat het maken van den kabelaanleg dat aanvankelijk door de ingetreden Europeesohe crisis op de lange baan dreigde gesobpven te worden thans vrywel verzekerd ia nu de onlangs opgerichte Nederlandsche Kabelfabriek te Delft blgkens een hierbg mede overgelegd schrgven van de Oommissie van bijstand dd l2 September jl No 41 op aannemelgke voorwaarden aangenomen heeft het benoodigde kabelmateriaal te leveren De werken zullen nu voor het einde van dit jaar gereed kunnen zgn en wg zullen ons in verbinding stellen met onze ambtgenooten van Haastrecht ten einde den datum genoemd in artikel 1 van de overeenkomst te doen bepalen op 1 Januari 1915 Op grond van het bovenstaande hebben wg de eer Uwen Raad voor te stellen te nomen het volgende besluit De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 18 September 1914 No 98 1180 Besluit I de gemeente begrooting voorhet dienstjaar 1914 te wgzigen alsvolgt if aan artikel 11 van Hoofdstuk XV der Uitgaven wordt toegevoegd een nieuw onderdeel m Uitbreiding van het kabelnet der Electrisohe Centrale in verband met de levering van eleotriciteit aan de gemeente Haastrecht Volgn 233 f 26500 b aan artikel 4 van Hoofdstuk VII der In j komsten wordt toegevoegd i een nieuw onderdeel i u Geldleening ter voorzie y ning in de kosten vanf uitbreiding van het kabelnet der Electrisohe Cen 5 trale in verband met de levering van eleotriciteit aan de gemeente Haastrecht Volgn 61 f 26500 II de begrooting der gemeentelichtfabrieken Afdeling Eleotriciteit Tfloi het dienstjaar 1914 te wgzigen sis volgt a aan de uitgavenvordt toegevoegd een oieQW volgnummer 38 Kosten van uitbreiding van het kabelnet in verhand met de levering van dectricitölt aa de gemeente Haastrecht f 26500 b aan de Inkomsten wordt toegevoegd eennienw volgnummer 6 Teontvangen uit geldleeningtén behoeve van de kostenyan uitbreiding van hetkabelnet U verband metde le ering van eleetririteit aan de eemoeoteBaastrecïit f 26500 De Raid voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der Gemeente Godda Werkloosheid verzekering Door bet bondsbestuur van den Uationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden Merfcurius is aan den Raad dezer gemeente oen adres gericht waarin wordt gezegd dat zg f met groot genoegen hebben kennid gonomen van het voorstel door Bur eester en Wethouders van Gouda Uwen Raad irigedïend strekkende oprichting v een Gemeenteiyk erkloo enfondi nigingen Jl de ee Sin dit maat I hob en een wordt ver dat zg overtuigd zyn dat aan alleoatogorieén van ajrbeide if die door devorming van v kver werkloosheid verzekeri n stappen Ier voorzieninjschappqiyk feuvel ge krachtige steun en hu strekt om de övolgenBvan dateuvel te bov 4i te komen J y Redeiien waarom zij j Jwen Raad eerbiod Kjk verzoeken overeonkom stig he vporstel van Bupgemeostef en Wethouders te besluiten fl V Stei noomitó aar het steuncomité fiiRS mododoelt Wordt op heden itredpr Héi 72 gezin en uitkéering verleend rl T In höt Kampilby Loosduinen Men schrgft aaa de N Crt uit Loosdöiffen Reeds meermalen bezocht H M de Koningin de troepen gelegerd in en om Loosduinen waar zich o a ook het bataljon uit Gouda bevindt Toen H Woensdag wéér met haar auto in it legerkamp kwam vroeg zg de g aanwezige manschappen de meeste iepen waren uitgerukt naar alles nog wat De mannen roemden allen voeding en de behandeling maar kok klaagde dat men s avonds na diensttijd in het kamp moest blgren Toen H M onder hoera geroep ijer mannen vertrokken was werd de rder om niet het kamp te verlaten ingetrokken Men mag nu naarLoosluinen Monster en Den Haag DaarTOn wordt nu druk gebruik gemaakt n de stoomtram vei yoert tegen vernunderd tarief de soldaten van en naar het kamp Hol My van Landbouw De HoUandsche Maatsohappg vab Landbouw afd Gouda en Omstreken ield gisterenavond in Concotdia een leden vergadering De voorzitter de heer Valokenier de Groove opende de vergadering waarna de notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De voorzitter deelde mede dat met het oog op den toestand waarin ons land erke0It het bestuur deze vergadering eenigen tgd had uitgesteld omdat de Alg Vergadering dit jaar te Sphagen te houden mede was uitgesteld Het Bestuur had in dien tijd niet atilgezeten De tentoonstelling te Stolwyk kon niet doorgaan doordien de poorbaan Gouda Schoonhoven nog niet in gebruik ia genomen Door het bestuur is aan het steunooBiité voor de noodlijdenden door de mobilisatie een gift van f200 geschonken Wakker geschud door de ongelukInge kaasmarkt en door die advertentie VftD do vereeniging van KaashandeWen waarin den boeren geraden werd om hun kaas op dat oogenblik niet te verkoopen maar te bewaren heeft Iwt bestuur zich met de vereeniging ïan den geldhandel te Amsterdam in Verbinding gesteld Het resultaat daar was dat die boeren geholpen konden worden die hun voorraad niet oo lang konden bewaren daarvoor erd een crediet geopend van f 30000 i f 40000 Nog had het bestuur de abnormale Wing van de m lkprgzen en de schorWig van de contracten ter hand geienen en tot een goed einde gebracht Mïi moeilijke quaeatio is de paardeniterkt en de handel in paarden het Bleekerssingel 68 niet geheven De Witte Bioscoop De Witte Bioscoop vertoont deze week een prachtfilm in 6 deelea getiteld Do lotgevallen van luitenant Novelle of Tusschen Mensch en Dier welke het leven schildert van een door een buiten zgn schuld uit den dienst ontslagen luitenant die zgn vrouw en kyid achterlaat om fortuin te gaan zoeken in Engelsch Indió en daar na verschillende gevaren te hebben getrotseerd zyn vrouw en kind wearziet die hem gevolgd zgn Naast een f interessante verhaal geeft deze film prachtige natuurtafereelen te zien Een mooi natuurbeeld Aardbeving in Japan en tqt slot eeÉ komisch nummer getiteld André oj de Planken voltooien het programma Volgende wpek heeft deze bioscoop als hooFdnummer Bet leven van Napoleon I dezó film heeft een lengte van 2500 M en de vertooning daarvan duurt + 2 3 uur Aanhoudingen Door de politie zgn heden aangehouden een minderjarige te Amersfoort thuis behoorend die daarheenis teruggebracht en een geaignaleert persoon die naar Rotterdam is geitransporteerd om in het Hujis valfBewaring aldaar zgn straf van lidagenItóchtenis tai ondergaan J I RfWiel Uit gen enstaam Ridder n Catswef van een zekeren B vreemd De pojitie heeft fit dezen dtófstU ingeltéjj Tot Dire4eïrtï der kj ien ia benbemd heeij Tot leeraren giiji b r Slop I schnur aan den ia ten nadeele ben rijwiel ont ondeïjaoelc naar I I ijksnormaallesJ P van Cittèrt loemd de heoren uwe 1 eraren mn o fn C ir4B 4 wages fjael gelken De co en zij i Oudeipatei I Met ihet 22 i iatliéi n olin A nakt HetLjArd Jisierdj agen en eën aantal EJ ken 1 ter opgevischt jl il I j Capetle aid i Bbt berial o r T den nitslag der aiplïeatèdiag v or dfen bouw eener gemöentescbool m t bpbehoorende werken moet luiden flngeaehreven door o Btrya Ca pelle a d 1 Jsel voor fT 54ö J Jouwens Krimpen a d IJiel f 9 80 W Slappende Krimpen a d IJael f 9775 L de Jong Ouderkerk a d IJael f 9999 en 1 biljet van onwaarde Waarop door Burg en Weth aan Arie Boys alhier de bouw der sohooï enz is opgedragen Predikbeurten te Gouda EEM0NSTBAN1 SCHE KERK Voorm lOVi uur Ds H VAN ASSENDELFT GROOTE KERK Voorm ten 10 ure Da DEUR NaiÉ ten 2 ure Geen dienat Avond ten 6 ure Ds BIJL KLEINE KERK Nam ten 2 ure Ds BEftKELÈACH v D SPRENKEL LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 ure Ds SCHARTEN GROOTE KERK Huwelijksinzegening Woensdag 23 Sept 12 uur Da BEBKELBACH V D SPRENKEI GROOTE KERK Donderdag 24 Sept a avond 8 uur Bidatond Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 19 September Volwassenen 1 witter 4 beiers 1 baggerman 2 steenbikkers 1 stoelen matter 2 beitsers 1 vormgieter 1 freammaker 4 verlakkers 1 fietsen schoonmaker 1 telefoonwerker 1 hekelaarster 1 touwslager 4 boerenarb 1 werkster 1 kantoorbediende 1 reiziger 1 opzichter bouwk teekenaar 10 timmerlieden machinal houtbewerker 6 metselaars 1 steenhouwer 12 opperlieden 6 schilders 1 pypmaker 1 pottenbakker 3 meubelstoffeerder 1 matras en beddenmaker 2 stoelenmakers 7 meubelmakers 2 politoerders 1 scheepmaker 1 goudsmid 2 smeden 1 machinist 2 stokers 3 machinebankwerkers 1 monteur 9 blikslagers 5 boekdrukkers 4 letterzetters 4 kleermakers 1 bakkers 3 suiker werkers B sigarenmakers sorteerder 9 schippers 3 tuinlieden 13 grondwerkers 6 pakhuisknechten loopkncchten 1 winkelbediende 61 werklieden zonder vakkennis Halfwas of aankomende beneden 18 jaar 1 strgkster 1 touwslager 1 dienst êm boden 1 kantoorbedienden 2 timmerlieden 4 meubelstoffeerdera 3 meubelmakers 1 stoker 2 machinebankwer kers 3 blikslagers 1 loodgieter Blebterzetters 1 kleermaker B saikerwerkers 2 sigarenmakers 1 sorteerder 2 tninlieden 3 loopkneohten 1 winkeljuffr 8 werklieden zonder vakkennis Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 dienstbode 1 kuijler 1 bankwerker Laatste Berichten Aan het Westelijk Front PARIJS 18 Sept Omcieel HpI horicht van hedenavond 11 u moldt Do algemeone toestand is onveranderd Op den linkervleugel winnen de FranBcho voortdurend veld Het gevecht is een v e nig verflauwd LONDEN 19 Sept lien telegram aan de Daily Express uït Soissona meldt dat de verliezen der wedorzijdschc infanterie zeer ernstig raoét n zijn tengevolgf van het vroeaelijk artillerie en mfantericvuur Na het terugtrekken van de Fransche infanterie was het slagveld liedekt met lijken De vliegers der bondgenooten leveren schitterend werk In den vorlgen nacht ontd ekto bijV een vlieger een terrein vol Dulteehe troepen Do aviateur wierp een brandende fakkel naar benoden om de artillerie een aanwijzing te geven met het gevolgd dat do trein enkelt minuten later vernietigd was Het weer is afscliawelijk do regen valt in Btr oomon neer de loopgravan staanvol water ipaar de troepen botlden dch IiGwon erenswaardig fflbld PAi JS 18 Sept Par a in deN R Ot De slag aan de Atene duurt nu verscheidene dageajmetVerschrikkeUjke hardnekkighei De Duitschers weten dat oen nieuwe ovpnwinning van de IVanschen het einde der krggsverric itingeu op Fransch getied zb kannen beteekenen en het karakter van deu ioorlog geheel wyzigen Zg spannen zich dus tot op het uiterste in Gewonde Fransche officieren die vandaag te Panjs aangekomen zyn hebben oins over den slag aan de Aisme enkele belangwekkende mededeelingen gedaan Dqzcl slag die al v in Maandag 14 dezer af duurt is sedert den nacht VAu Dinsdag op Woensdag in het bgzonder verwoed en moorddadig geworden toen de Duitschers een geweldigen nachteUjken aanval op de FranschEngelsche linkerzijde beproefden De bondgenooten weerstonden dien aanval moedig en met uiterste krachtsinspanning Acht maal lieten de Duitsche aanvowders den aanval herhalen ondanks de versohrikkelgke verliezen by eiken aanval waarby zg met onzinnige verspilling hun mannen opofferden Dit bewgst dat zyofhun tegenstanders dachten te verpletteren door overmacht of een wanhopige poging deden De stellingen van de Franschen werden nergens aangetast Woensdag en den nacht op Donderdag trad betrekkelgke kalmte in maar Donderdag by het krieken van den dag begonnen de Franschen den aanval die ten slotte tot de eerste wyziging in de positie van den vgand leidde De Duitschers trokken twaalf kilometer terug De Franschen maakten heel wat krggsgevangenen en veroverden mitrailleuses De Duitschers In België LONDEN 19 Sept Een telegram uit Antwerpen van 18 dezer meldt dat een Duitsch Taube toestel opnieuw boven de stad vloog en projectielen wierp waarvan de aard niet is vastgesteld Een groenteboer werd getroffen on moest worden verpleegd Aan het Oostelijk Front PETERSBUHG 18 Sopt De Oos tenrijksohe cavalerie is in het tweede gedeelte van den slag in Galicië geheel en al uit het veld verdwenen Nergens deed zg een poging de omsingelde achterhoede te ontzetten De troepen dor Duitsche voorhoede hebben over de Weichsel versterkingen aangelegd aan het front Czenstookanne Weljun LONDEN De Gelria van Buenes Aires naar Amsterdam is door Britsche kruisers opgebracht naar Falmouth Het schip had 100 Duitsche reservisten aan boord die door militairen gevangen zyn genomen WEKNEN 18 Sept De pogingen van de Triple Entente om Rumenlë Ite bewegen tot een inval op Hongaarich gebiedzijD afgestuit op de besliste titvLjzing vnn dfen Koning van RuBieniö f Bierbelasting Het voor eenigen tgd medegedeelde bericht als zou het ontwerp Bierbelasting den Raad van State hebben bereikt is naar wg vernemen niet juist Het hier bedoelde ontwerp heeft het Departement van Financiën nog niet verlaten Ned schip aangehouden LONDKN 19 Sept l n telegram uit NewYork moldt dat een J iügeleoh oorlogs schip het Nederl stoomschip Cominewijne van de West Indificho uiaildionst heeft aangehouden 27 Duitsche reservisten worden van boord gehaald Storm op de Noordzee Men seint ons uit Vlieland Een 2 mast vaartuig is bg dam 38 gestrand In do nabgheid van den dam is aangespoeld een naambord en eon reddingsgordel gemerkt Oceaan Het schip zit gevaarlijk De zee is onstuimig De wind is N W VLIELAND 19 Sept De Nooï sche driemastschoener Hanna bestemd voor Londen is onder do kust van Vlieland verbrgzeld 9 man werden gered 3 zgn vermoedelgk verdronken De equipage van den Zwoedschen schoener Oceaan is gered Neutraliteitsschending van Zwitscherland LUZERN 19 Sept Het Tagoblatt publiceert een besohulcjiging togen Frankrgk dat de neutraliteit van Zwitserland in het openbaar is geschonden In Frankryk werden 1500 Zwitsers gedwongen in het Fransohe leger pienst te vervullen onder bedreiging èndeip uit het lajod te worden gezet ODze geïllustreerde Weekbladen Ops Premiebla Pak me mee bevat o m de oorlogstoestand in Frankryk en België de landing van Engelsche soldaten te Ostende verschillende foto s van Fransch Duitsche oorlog in 1870 1871 kiekjes van de mobilisatie in ons land de verbouwde schouwburg te s Hage verder een uitvoerige kaart van het oorlogstooneel feuilletoil kinderblad enz De PWn van 19 Sept heeft tal van foto s van Luik Dinant i amon Leuven Visó Tirlemont na de verwoestingen der Duitschers de beschermende maatregelen voor Fargs het vertrek van een aantal Amerikanen uit BerUjn de mensohlievende arbeid van de graaf van üeloes de burgemeester van Eysden Russische kurassiers schetsen feuilleton enz Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te UE BILDÏ Hoogste barometerstand 7 2 7 te Münohen laagste stand 736 6 te Wisby Verwachting tot den volgenden dag Aanvankelijk matige winden uit noordelijke richtingen meest zwaar bewolkt waarscbgnlijk nog buiig zaUde temperatuur BrBGERLIJKE STAND OKBOREN 17 Sept Johanna Eliza liL th ouders A Blankon en J E Verkerk Adriaaa WUbelmina ouders L Hofstede on A W Rijnhout ONDERTEOUWD J J Mal en A van Vliet C Akerboom te Boskoop m W D Holster OVERLEDEN 16 Sept Gerard Vorlaao f mnd Jacob Blndorvoet 52 j Advertentiën De N V KAASHANDEL MAAT SCHAPPU GOUDA vraagt terstond eenige KNECHTS bekend met het blazon van kaas Aanmelding aan het kantoor KAÏ TENSINGEL Aanmeldlni NIEUWEN Cl deri cursisten tot IRSUS vóói 20 Sept Deze korte termen is gesteld met i het oog op het voortbestaan van den cursus Aanmelding bQ G w SPENGEN Turfsingel 4 GOUDA