Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1914

0 12584 Telefoon latere 8 Bericht ZiJi die xioli met Ingang van I Oet a oHMeeren op ds JGOUDSCHE COURANT fjÉrt aiioen de tot dien datum ver JlfhilJ nim nummarx gratis I KUinklijk Nationaal 8t inconiité 191 BjidifcAJi voor bovengenoenid Stqqn Comit j wQrden door ons gaarne in bntvaligït genoinen en aap jdon alge meeneh Perini gmijester t oie onden DÉ ADMiNISTRAXIEi Dd QorlógJ De De 001 1 Niepwe ö et Ichrijft OndankMhun klein getal gaan di Duitschera Jn den omtrek van Heiit op den Berb toch voort hier en daar allerlei balfadigheden te plegen Woensdig verschenen in de gemeenr ten Beersel Schriek en Berlaer ee 400 Dnitaohers die de bewoners o Ie vlucht joegen De ongelukkigèi uchtten naar Lier en Koning oyokt en lieten alles in hun wonirij ihter Aanhoudend doorkruisen no uitsche patrouilles de gemeenten el f gehuchten in den omtrek Woensdag lichtten zij t6 Boortmeerbeeck op de grensscheiding van Eymedam 3 vrouwen op die zij sphandelijk mishandelden Óver eene lengte van 13 kilometers bezocht ik de geteisterde dorpen en overal vond ik dezelfde sporen van verwoesting én vernieling Soms stapte ik een half mu door de velden zonder een enkel measch te ontmoeten De bewoners die niet gevlucht waren werden door den vijand als gevangenen meegevoerd Ik bekwam in deze verlaten Btreek slechts weinige inlichtingen Te Konings Hoyckt staat een groote herberg waarvan de bewoners sedert een drietal weken gevlucht zijn Thans ÏB gansch het huis ingenomen door vluchtelingen van Werohter Wezemael Rotselaer enz Volgens ik kon schatten waren er op zijn minst een honderdtal mannen vrouwen en kinderen FEVILLETOIM Gouda JOSEPHINE Hij groette met koole boloetdhcid on ilchtte zijno sehreden naar de deur Rufef Sicveklng volgde met de oogen zijn Wregingen een paar malen opende hij to mond om iets Ic zeggen doch de Woorden schenen op zijn lippMi te beslervpn Norraan was reeds op den drempel toen hij met hoesche etem vroeg tn waar waar La mijn vroaw nu In een geval ale het onderhavige wor de lijken steeds naar het zie enhuie S racht om door een beBedigden geneeatwr onderzocht te worden Dit zal ook nu wel getjourd zijn en als u verlangt w nog dezen nacht te zien Ik geloof niet dat ik tegenover i woneoh heb uitgesproken viel SloWklng hem scherp in de rede ik heb 8W0 plan om uw kostbaren tijd langer m beelag te nemen Norman verliet de kamer Hij bloefin gang nog eenige seconden ataan in hoop Wally nog te zien en te apre ken Maar geen enkele denr in de gang werd geopend en alles bleef stil Hij ging dus naar beneden en bereikte M straat Daar haalde hij eenige malen 3 adem als iemand die een groot gc 22 Sept Bovenzaal Het Schaakbord 81 2 u Spoedvergadering Vrij Studieen Prop Olub 23 Sept Café Het Schaakbord 8 u Vereen Providentia 28 Sept Gebouw Bouw en Woning toezicht 2 u Vergadering ftnderstandscommissie Armenzorg 29 Sept Benedenzaal Soc de Réunie 8 u Vereen de Ambachtfischool V Gouda en Omstreken 30 Sept Soc de Réunie S j u Alg Vergad Gemengde Zangvereeo Arnold Spoel Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeel I g te mogen ontvangen yui vergade nen concerten vermakelgk heden enz o deze dan in onss agenda te vermelden lElectr Dr A Brinkman Zn Goud AdvertentiëEi GEVEAAGD voor direct voor één persoon Kost n Inwoning mot gebruik vm yr e Kamer m do omgeving van Gonwe Turfmarkt Brieven met prijsopgaaf in te zenden onder no 2766 bureau van dit blad In het OUDE MANNENHUIS alhier WORDT GEVRAAGD een Mier tHsiaieGbt tegen aanvangssalaris van f 2 per week beneveds kost inwoning en geneeskundige hulp Zich aan te m lden bij den Huismeester onder overlegging van goede getuigscbriftffli en Migraine worden zeker en dadelijk genezen door de hoofS ftijnpaHtHlea van apotheker BOOM PriJBper flacon 80 cent 10 Verkriigbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFT Korte Boofdsteeg 3 Dienstaanbiedhigen hebben in de Qoudscho Courant feeds Muceei H Deie adverleiiiien koslen sleclils bij vooroitbfliitllog 1 6 regels f 0 36 voor elke rogél meer 6 cent Opgaaf uitsluitend aan bet Bnrean Brokkenhyis Dames 1 Wilt U bij het opruimen in dezen tgd B v p denken om het Brokkenhuls Zendt slechts beriefat aan een der Commissieleden rf per Tel n 178 en onze beambte zal hiilen wat V wilt missen Se Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz E B OROOTENDORST Pen il M w m Heo WordmrioolitNiji HIËIIK k letten ÜIT HKT MaOAZTJN VAN M RAVËJMSWiAYZONËN QOBINCBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermei ding van NomImer en Prgs voorzien van nevenstaahd Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C itlJL voorheen J BREEBAART Lz lej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeft de HOOGSTE W AAU DE voor Gedragen Heerea en Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADBES MrUej iiiWed E ALTER 269 Ged Gracht 269 d e js haag Gratis Premie voor de abonné s wan de GOUDSCHE COURANT yéfaameling Qoriogskaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende i 1 Algemeene Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoover do landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk i 4 Kaart van Noord Belgie met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg 5 Kaart vaai Frankripc met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitsohland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransohe grens 7 Kaart van Duitsohland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waar de strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Dnitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan do Middellandsche Zee Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wyze oo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Dit Oarlogtfkaart n album wordl GRATIS geüwaNl aan aHe abonné s op dit blad aan iederj die zich woop minstens één Itwartaal Op de Goudsohe OoHPanI abonneert NIEUWE ABONNEMENTEN Ingaande met I Oct a 8 worden tot dien datum gratis geleverd Abonné s in Gouda en elders die de coura per looper ontvaiigen ontvangen ook dit Kaarten album aan huis de post abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperkt aantal zijn meerdere exemplaren van dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrijgbaar MimiCT 31 Koninkiifke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis by Hr Ma Zeemacht als j latroos tt rpedoma1i€ r fiieeriuaker Matroos kok 8lok S kla H e l mii minimum leeftijd 21 jaar maximnmleeft 29 jaar minimum leeftyd 21 jaai maximnmleeft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar j indien reeds zeer vol r doende kunnende stoken maximum leeftp 29 jaar terwijl voor jongalieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelagenheid is opengesteld om bij do Zeemacht in dienst te treden als ilidhtmatroos of matroos 8e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 60 POTTELBËKG Het beste Tafelwater Zni rer en natuurlijk Bronixrater Oen Agent voor Bolland CATAI 01Il £ te TUbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M X BELONJEJr Agent Amstel Brouwerig Eeizeaitraat Pel SU TSo 148 Gouda DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN BOOGUMPEN LAHPEM DB ZmD E0LL4ÏÏBSC Ulaaidbhappij vaö Verzekeringf op het Level V 6ÉERpNGRl4Ca r 12 DEN HaIg 1 a t r T f MaatschappelyMEapUaal f I OOO pOOA Commigsèrissen Mr M M SÖHIM v d LOEFP Pres Dr A Ej TJENt OEVER Ifr A S MIBDEMA A M v EMBÜEN Dt V H J BERENDS Mr J W DH KANTER Secr Directeur Mr J W KONING I l r De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegra lage ptemiën Vrijgevige voorvjjaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e BOVWrimKB TKH Haven te Hekomiltovim en Ml C MjSVBUeH Wetikavem ia tlouaa POOL S TAlDlIIDDKLENf zijn de beste en ï ocfïfroo wfe staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 18Ö4 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen Clicniische Fabriek L POOL Zonen Amsterdam Wereldtcntoonstelltiig OBNT 1913 Buiten mededinfrlns Lid der Jury Ceresit Ceresitol iaierilitiile iieiilers droge iDoniD will sieeo GeDeDi eaz wMlil wordt verwerkt met cement en zand door ééne enkele bestrijking m yCHM MOFE HÉÉn 1 Groote Draaisteeg 2 Telefoon 2157 30 fi a E TID A BROIGAS Wie wil prachtig liclit hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Adverteert in dit Blad 53e Jaargang Dinsdag 22 8epteinj er 1914 fioiMHË mum Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJSDER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regelsmet bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Hij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bi vooruitbetaling elke regel meet 6 ets ReclameR f O 25 per regel Groote letters eg randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i f i 25 Idem franco per post i é 1 50 Mi t Geïllustreerd Zondagsblad W i J 1 50 Idem l r inco per post itl 90 Abomicnienteii worden ilagelyks aangenomen aan ons Bweau Maukt 31 bij on e AgCnten den Boekhandel en de Postkantoren UitgeV cs A EN ZOON Telefoon Interc 82 Het deed mij pij aan het hart wanneer ijc de kleine kinderen half naakt en verwaarloosd opl pxa T loote voeten over de straat zag roadloppetw Op den Weg naar Bois chot waarheen ik lïijg wiHe begevBn we rd ik tegengehouden door lelMache ver nn ngstroepen die hijt ft papieren vroegen en verklaa rden j dat elkej toegïWg tot do gomeentp verboden waB xfetzelfdo gold voorpe genleente Melcauwen l Te Heydelpoy kwamen ponderd piorgen om lv2 l ühlanên diè er de wiasefe van de gooorbaan vernielden ür e fl urgers j werdenjdooy ize patropiiH i gevaukélijk ipefeegejlerd i i h Denaelfdemllag werd aoor een Duithe patronilM va öpge eer 25 m n Heygtop oMi BGrK de statie gedeölj t Ii k verwoeèfjen de telegraafdradeD lorgesneden jin het pqstbureel stWlen SBJi sQjm w 20 1 i Om 5 uur s Uvonds keerde euJ ï rug en nameït z eenige bu rgfsrs ge agen Bg den plenaar Liekens eiwlhten zij al helt Jaa en het meel bp waarna z aiWhande achad ® aan dn maalderp toebr yhten Te Beii cöm werd he t m bienhuis van den maalder Verhelpt in brand gestoken öik vernield Te Houtvenne ongeveer een hajf uut aana van Boisschot dwongen z den zoon van den heer Mees schepen der gemeenten den molen van zijn vader in bfan4 te stekeq en Héten zg heQi niet eerdei naar beneden komen dan toen het gebouw totg al in brönd stond Ook in deze gemeente namen zü vejschii nde gevangenen inede Tremeloo in asj gelegd Donderdagmorgen ÏHvam een comcagnie vijandelijke wielrijders uit de richting van Schrieck in de gemeente tremeloo binnen gereden Zg maakte er halt en begon het dorp op verschillende plaatsen in brand te steken terwijl de bevolking als zinneloos van schrik langs alle kanten wegvluchtte Niets mocht uit de brandende huizen gered worden de boeren moesten hun hoeven in vlamjnen zien opgaan terwijl zij er bij stonden Hot is onj mogelijk het verschnkkelijk tooneel te beschrijven dat qyih in dezo raatige gemeente op een paar uren afspeelde In minder dan geen tijd stonden 220 huizen in brand Enkele bewoners die nog in de straat gevonden werden werden meegesleurd in de richting van Rotfeelï er waar de brandstichtiügeui door dé barbaren werden voortgezet Rotffelaer werd insgelijks gedeeltelijk doot liet vuur vernield h l i Waar men het hoofd ok wendt veral ziet men alechts4Cclbkende puinhoopen en diepe elleodej Een zocht van verlichting oa nöptel j wanneer ik na m jn langen tQpiut m Lier terugkwam waais ik weer vojMpag 4an het West lfjlr Pronte Pe kathectf aal v sM E e i m s J ONDEN 21 Sept De EflkeisohB bla ft n vmdon geen uitdrukkAlg sterk geH dieg om hun v rontwaardiging uit tedrukken over de V rnidinÉ Van de kallitslraal van Keims eeoi misdrijf dat vol gena hen de misdaid vèn Jjeijven overtreft il I ZIj achrgven diat den e4i le misdadenniet alleen de geallieerèm lakenr dochalle volkeren die n esisehen joat de chrlstrlijke beschaving niet wonH verdronkenm de göivoD van barlivwaeoheid on van 1 al Isme j Koimf wekt evenzeer een Jkreet van afgrijzen in de ItallatHnsolie ra Tïet fiiornale d Italia xegf De Duitschers meegesleept door de i oorlogsopwin ding houden bruutheid voor kracht Do Amerikaansohe gbladên achrqven lü dénzellden geeat Wij ontleenen aan e N R Ct het onderstaande het lralU tdk blad putte uit een studie van £ dme Arcambean over de kathedralen van Frankrijk Viollet Ie Dac de geestdriftige maar veel gecritiseerde hersteller van middeleeuwsche bouwwerken roemt NotreDame de Reims als de koning der gothtsche kathedralen Evenals Notre Dame de Paris en als de koninklijke begrafenis abdij van St Denis beteekent dit meesterwerk van christenvroomheid nog meer voor de Franschen die het zien door de bril van hun groote nationale herinneringen WdiS het niet in Reims dat de koningen van Frankrijk werden gewijd in herinnering aan den doop van den Franken vorst Olovis door St Rémy te Reims Een romanesk gebouw was in 1210 afgebrand In 1211 of 1212 werd een begin gemaakt met het bouwwerk dat bestemd was om te blgven bestaan Het werk werd met zooveel kracht voortgeze dat de kronieken melden dat het in eenige tientallen jaren bijna geheel voltooid was Het koor werd ingewijd tot 1914 in 1241 In 12 10 werd het westehjk front afgebroken om het schip te kunnen doortrekken dat te klein was gebleken voor den toeloop bij kroningsplechtighe Qp Daar echter de giften voor den bouw minder ruim gingen vloeien vond het werk vertraging Het schijnt dat de torens niet Vt or omstóeeks 1340 voltooid ztjn geweest Een halve eeuw later werd het bovengedeelte van de torens door brand vernield De eenige die weer werd opgetrykkon was de srwrlijke klokketoren op heti oor D tijd en de hkimj der menseben hebben ook l tin vernielende werking doen gevoelen aan dit onvergeteïyke boüwwferk waarvan Corroyer eon leerling van VióUet le Duc verklaarde Het is de heeplyke uitdrukking van de vroegere vondsten der bouwmeesters van Aquitanië en Anjou gepaard aan die der architecten van lie de France Wat onze onverdeelde bewondering opwekt izgn de magnifwke groepeenüg van h et west l ke front en de volmaakte toepassing der doordachte ornament tie die met evenveel aoberfaeid als oordeelkundigheid zijn uitgevoerd Dit nobele werk van Frannche kunst wordt nog door sommigen toegeschreven aan Robert de Cocy die in 1311 overleed Maar Concy heeft enkel an den bouw meegewerkt In werkelijkheid is de kathedraal een schepping van Jean d Orbaia die opgevolgd werd door Jeah Ie Doup Gaucher van Reilus en Bernard van Soissons Üe kathedraal is was van binnen 453 Eng vt lang 99 vt breed en 125 vt hoQg Het dvarsachip is 161 vt lang en ligt dichter bij het koor dan bij kerken van dit typ0 gewoon ia Het koor is ruimer gebouwd ten koste van kruisbeuk en schip Rijker in versiering en zelfs indrukwekkender nog dan het grootsche interieur met zijn prachtige ramen ware transparante tapijlwerken is het uitwendige Maar wel het schitterendst van alles is de voorgevel met zijn twee torens van 263 vt hoogte welke gevel drie poortingangen bezit omzet met 530 beelden en waarboven het ronde raam van 40 vt middeUyn en galerijen mét beelden van koningen nissen spitsen baldakijnen steenen kantwerk bloem versieringen en torentjes prijken die het geheel een ongemeen levendig en bekoorlijk karakter schenken schonken Hoe de Franschen l sternay herwonnen 1914 I I te s Qravenhage = qB I n Pargzenaar ep weg naar Boulogne vertocfde Zaterdag te Rijssel en doelde aan een dagt lad correspondeat ton bewijze dat t niet alleen BelgiÖ ia waarin de Dultachers zoo noodeloos woest optreden t volgoiflie mede ov r hun gedrag in i ankrijk Hij was per anto het dorpje Estemay op 15 K M afstand van Parijs doorg omen Aan t einde van t dorp was een oafé on daar wees men bem t graf van eon Duitsohen kapitein Daarover vcrtolde men dat de Dultachers den Son September onverwachts de rustende dorpsbewoners verrassende zich eerst in dat cafê hadden gevestigd Dllect daarop was een algemeene plundering begonnen Vooral scheofi men t op drank gomuot te hebben De goedgevulde kelder van htrt café word In oen ommezien leeggehaald Toen alle Dultachers dronken waren word do zuster van den catóhotïder te voorschijn gehaald Do officieren wilden haar aanranden Do kapitein was de ergste vao alldn ültscHers in België gscorrespondent vai Het frkaie kerkje werd verwoest en do goudon en zilveren beelden in een auto gepakt Op oen diehtbij gelegen kastee waarvan do eigenaar champagnekeldcra liezit wordtm JOOO ftesschoi i champagne gestolen Ehh on ander duurde van Za lerdag tot Maandag en de algemeene dronkenschap in het dorp nam onder de aoidaten on officieren zoo n uitbreiding aan dat do Iwwonepa er ton slotÜD den draak mee gingen ateken niettt enstaando alle trourighoid ZUende met welke troepen van willoozon man te doen had schepte men mood on trachtte verbinding te krijgen met de Franscho voorposten Dit gelote en het 75e Fransche regiment zond sterke afdoelingen naar I atemay Dose ovo iek n de Dieenèndeels slapende Duitschors en ontzette het dorp vrij spoedig Do kapitein werd t ion den muur van het cafó doodgoachoten on daar begraven De enkele ovargobleven ► woestaards vluchtten als hazon in de richting Soissons De Duitsohers in Frankr k PARIJS 21 Sept Van Fransche zyde In het om 3 uur uitgegeven commoBiqué wordt het volgende medegedeeld Op ö nzen linkervleugel zijn wij op den rechteroever van de Oiee tot aan de hoogte van Laasigny Westehjk van Noyon voortg erufet Ten Oosten van de Oise en ten Noorden van de Aisne hebben de Duitachers blijk gegeven van een herlevende activiteit waarbij hevige gevechten die tot charges met de bajonet overgingen geleverd werden In den omtrek van CraolSne is de vijand overal met belangrüke ver liezen teruggedreven Bondom Reims alsof hij vervolgd word dwars de groote laant over en verdwoeu h do duiaternls Grunert die natuurlijk nog niets van den moord wist liad g H n reden den vhichti ling te vervolgen Hïj begon eerst waarde te hechten aan hetgeen hij gezien had toen hij dezen morgen van den moord op bet Prater hoorde Dat is werkelijk een belangrijk gotiiigonis Maar mijn waarde Norman ik ou Il toch aanraden met die vingerwijzing voorzichtig te zyn Het Is verbazend wfit do menschen in zulke gevallen hooren en zien om alch ten schijn van gewicht Ie geven of wel om een Iwlooning te krijgen Die mag met zijn groote jaa en lappen hoed ondersteld dat hij werkelijk bestaat kan ët engoed oen onschuldig voorbijganger als de moordenaar van mevrotiw Sievrfting gewfleat zijn Dat hij beslaat is voor mij buiten twij fel en aan zijn onaobuld kan ik nauwelijks golooven nadfit een tweede getuige bem niet alleen gezien heeftj maar ook een revolver in zijn hand bomorkte 0h dat is van moer betookcnisi Laat eens hooren vaar of oen ernstige moeilijkheid doorstaan heeft on hield toen zijn ernstige Mikken i i poos naar den holderen storrenhemol gericht alsof hij een gesprek zonder woorden voorde met oen wezen dat hg daar boven waande Zeer goed zfii de pinmiissaria en hebt ge iets gevonden g Niets dat blijkbaar met de misdaad in vorlnnd ataat Weii o schreden van de piek waar de vermoorde dame neorgovallen is vond ik echter een samongevouwcn blaadje papior dat miaschion door len moordenaai rerloreo kan zijn en dat ik daarom zorgvuldig bewaard heb Laat oena zien Hm wat is at Réportoire van den schouwburg van 10 September tot 13 üctobfi Weet Il wat dit moet beteekenen Het is eene opgave van alle voorstellingen en repotitign zDoala de schouw bnrgdireoteapen gewoonlijk aan hunne artisten geven Naar aüe waarachijnhjkhei i is dit blaadje papier door een tooneolspeler of tooneelapoelflter verloren Zulke papieren zullen wel meermalen op het Prater te vindeü zijö De eigenaar zal het wel weggeworpen hebben Het ia mogelijk maar aangezim wij vandaag eerst don 5den October hebhen komt mij dit niet waarschijnlijk voor Zulk een repertoire vermeldt welke uren de tooneolspeler in den schouwburg moet zijn hét is voor hom zoo gewichtig dat hij bet niet gemakkelijk zal wegwerpen voor dïit de tijd verstreken is waarvoor het goldt Met tamelijk veel zekerheid mag ik daarom onderstellMi dat de eige naar het verloraa heeft tMwijl hij een ander voorwerp uit zijn zak haalde Dat ander voorwerp kan heel goed de revolver geweest zijn waarmee mevrouw Sieveking werd doodgefichoten en al rust dit vermoeden ook op zeer zwakke gronden toch hechtte ik er aan I aar hebt ge goed awk godaan zei de coiüi IaBaris vriendelijk w mocht later blijken dat uw vermoeden juist ia dan zal bet niet aan bewonderaars van uw scherpzinnigheid ontbreken Doch verder Naar ifl vöfneeiu zijn er reeds beIfmgrijke getuigenissen afgelegd Den volgenden morgen werden veischei lt no beambten holast met werkzaamhedenten behoeve van hot gerechtelijk onderzoek gehoord Toen Norman dien middagtegen drie uur het bureau van zijn ohcfhmnenlrad had deze reeds oen aardige bundel documenten in handen Do commisiaris die juist van een samenkomst mot den president van het gerechtshof terugkeerde was in goeA n hiim en met wolwillende deelneming ae choHwde hii het bleekc gelaat van dfea rechercheur Ge ziet er bleek uit waarde Normap zeide hij zijt ge niet wel MMn gezondheid laat gelukkig nietê te wenschen over mijnheer I maar de laatste dertig uren ben Ik niet uit de lUoeren geweest miaschien ben ik daar wat bleek van Hoe weinig ik mij daaf ook van voorstelde bieid ik het toch voor mijn plicht met een politieagent in dea nacht naar de plaats van den moord te gaan en op de plek nauwkeurig te zooken ik hield dit nog te meer voor gobodon daar de plok moeilijk langer dan hedenmorgen door de politie kon afgezot worden Wordt vervolgd In den loop van den dag hebben zich vele personen aangemeld wier opgaven meer f minder uitvoerig ingeschreven ztjn Under die vole mededeelingen waarvan sommige met elkaar in tegenapraak zijn komen or twee op nterkwaardlge 11 ijze met elkaar overeen beide hebben betrekking op het uiterlijk voorkomen an den vermoedelijken moordenaar Zooals de toeeohietende poHtieagenten reeda dadelijk konden verzekerwi heeft niemand den moordenaar gezien Dooh dezen morgen verklaarde do brillenslijper Grunert dat hij omstreeks den tt d dat de moord bij den Konatanti n heuveJ geptet gd werd op een bank aan de groote laan zat na de twee schoten had hij ook gehoord dat een vrouw gilde Ondanks de achemering had hij toch duidelijk gezien dat een man in een lange jas uit de riohting vait den Konstantijnheuvel naar de groote laan snelde De afstand waa te groot en de tijd dat hij hem zien kon was te kort om zijn gelaat te kunnen onderschelden doch hij kon met zekerheid z gen dat hii donker haar en geen ard iiad en dat hij een grijzen slappen o met breedra rand droeg H J tak zoo haastig