Goudsche Courant, dinsdag 22 september 1914

lej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN H AG geeft de HOOÖSTE W AAUDE voor Gedragen Heeren en Oameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op KAAM en ADBBS Gouda Advertentiën hieri In het OUDE MANNENHUIS alhier WORDT GEVRAAGD een Portier fluiskiieGl tegen aanvangssaiaria van 12 pet week benevens kost inwoning en geneeskundige hulp Zich aan te melden bij den Huismeeater onder overlegging van goede getuigschriften lijDlanils liiDÉielil Ingelanden worden hepinnerd dat op October a s de laatste termijn van Rijnlandse Bundergeld over 1914 zal verschijnen Nieuwe Schouwburg Sociëteit ONS GENOEGEN Vrijdag 25 September 1914 des avonds 8 uur der O U V DE MOBILISATIE Grool fariiertgil Pnipnffli Voor verdere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Prijzen der plaatsen Stalles on Loge fl Baloon f O SO GFalerij f 0 30 Voor leden der Sociëteit Stalles en Logo f 0 75 De netto opbrengst zbI worden afgedragen aan het Steuncomité voor noodiydenden tengevolge der mobilisatie B STERNFELD Leeraar in hel Danseiii zal zijn LESSEN medio OCTOBER weder hervatten Gelegenheid tot het inschreven van leerlingen op Woensdag 23 September in de Sociëteit DE REÜNIE van 2 4 unr Verder adres Gouwe 131 Engposhandel la Aardappelen H KLEIN Hzn UITHUIZEN Groningen EEN k TWEE bloedzuiverende Laxeerpillen Plijm Galen Maagpillen van Apotheker BOOM s avonds of morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zuivering van het bloed en verdrijving van overtollige gal en slijm Prijs per doosje 26 of 60 cent Verkrijgbaar te Gouda bij ANTOlf COOPS Pa WOLFF Co te Rot terdam bij E VAN SANTEN KOLFFJ Korte Hoofdsteeg 3 FirraaC SMITS Sclioenhandel Kleiweg 48 türouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Dames Haarwasaphen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorteq HAAR WEBKEN BALT A DB JONICS Coiffeni Ooithaven 31 Bij P ROND PzD Zeugstpaat 9698 100 = GOUDA == zfjn ontvangen n geëtaleerd de NIEUWE KACHELS Vulen Open Haarden van de beste fabrikanten als JAN JAARSMA den Haag E M JAARSMA Hilversum DE FRISIA den Haag Geïllustreerde Prijscouranten gratis en franco Wij houden ons beleefd voor de levering aanbevolen P ROND Pzn Gratis Premie woop de abonné s van de G0UD8CHE COURANT Y erzame liflg Q orlogskaartcn VAN DEN Europeeschen Oorlog 19il4 bevattende i 1 Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoove do landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken z in 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met een gedeelte fHD Noord Brabant en Limburg 6 Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Znidelyk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de lAuden aan de Middellandsohe Zee Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zgn genoemd of vermoedelijk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Dil Ooplogakaapten albuni wordt GRATIS geleverd aan alle abonné s op dit blad aan ieder die xich voor minstens één iiwartaai op de Goudsohe Courant abonneert NIEUWE ABONNEIWENTEN ingaande met 1 Oct a s worden tot dien datum gratis geleverd Abonné s in Gouda en elders die de courant per looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten albuin aan huis de post abonné s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperkt aantal xijn meerdere exemplaren van dit Kaarlen album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrijgbaar MARKT 31 Adverteerl in dit Blad WnDnna JliMjiiiiln n ir miiii nmmii t i til Onbetwistbaar het beste en goedicoopste motorrijwiel l¥earfrell Rijwielen zijl 8oel Sierlijk ei laigiip AGENT AÜK DE GUOOT Kleiweg 79 GOlJO Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterda NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN niKiirine OPGERICHT 17 ft Voedsrt aw Vee met de gutvere murwe JLii5 3n zsLa d oeIkce3n merk Ster en W It éu moVABOOmumÊiOKKBlf merk WJb LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR uitmuntende door hoo eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaai KmreIHplomn Parij 190O Segen Ooiirlen MedaiUeii Unilt goed doen éovr KOKO to gaan gcbniiken voor brt t iMtt is KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAR GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN HELDER ALS KRISTAL WORTELS BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE Or VET VERFRIS5CHEND VOOR DE HOOFDHU X KOOP HIT VANDAAG VAN UW OKOaiST Or COirFEUK PR SPI 075 fl l 0 M fl SOO per n on AUmi VBrtoem oorfli rn Alleen VaneginooordlKeri VOO Friesland Crwilwin Utailbe üntyisl n Vo N en Z Holland Ulrecfit Zetl ad N Bralwnl en I Inihuw KT A BXRU B4HDÜ ïlmaB IHDRKBHJi Beek Hmt DEPfiTHOUDERS Gooda ANTON COOPS WijdstBiat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJasel A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTERLING 86 22 Sept Bovenzaal HetSchaakboid 8V2 n Spoedvergadering Vrjt Stadie en Prop Clnb 23 Sept Café Het Schaakbord 8 i u Vereen Providentia 28 Sept Gebonw Bouw en Woning toezicht 2 n Vergadering OnderstandscommisBie Armenzorg 29 Sept Benedenzaal Soo de Bennie 8 u Vereen de Ambachtssohool V Gouda en Omstreken 30 Sept Soo de Réunie 8 a Alg Vergad Gemengde Zangvereen Arnold Spoel U i eWeiE ALTER 2 9 Ged Gracht 269 DEN HAAG Beleefd veraoekenwj geregeld tijdig mededeel 1 g te mogen ontvangen v vergader n2 n concerten vermakelqf heden en o deze dan in on agenda te ver Teelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Good