Goudsche Courant, woensdag 23 september 1914

GOCMM GOIIKAIVT 3iTie cL ws eant d ertearxtie blstci voor G o va d s eaa Oaan str©3s ©aa VerBchijnt dagelijks nAi behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franc per post Met Geïllustreerd Zondagsblad idem franco per post Abonnenicnte worden dagelijks langenomen aan oi PRUS DER ADVERTENTIËN f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau Van l ó gewone regels met bewUsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Diensliianbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel üruole letters en randen naar plaiitsrnimte Mabkt 31 iiij nn i Agenten den Bockliandel en de Postkantoren felefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINKXAN £ N ZOON Bericht Zll di zioh met inQang van I Oot t abonneeren op da G0UD8CHE COURANT atvangen da tot dien datum ersoMinende nummera gratia Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te a Gravanhage Bijdragen voor bovengenoemd Steuncomité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den algemeenen Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE De Oorlog Kort Overzicht Op het oorlogsterrein zoowel in het westen als in het oosten is in de toestand weinig verandering gekomen In het westen ontwikkelen beide partijen een enorme krachtsinspanning waardoor het hen gelukt elkander ISvoelige alagen toe te brengen De telegrammen wijzen er op dat fe Duitschers aan de rivier de Oise eenig terrein hebben moeten prijsgeven Ook hun aanval op de stelling van Verdun heeft geen succes opgeleverd Eohter hebben zij de grens van Pransch Lotharingen weder over ohreden en hebben zij een plaats 20 K M ten noorden van Toni bezet Tnsschen Servië en Oostenrijk zijn bloedige gevechten geleverd aan de rivier de Duna bij Kroefanje Volgens de berichten welke uit het Servische hoofdkwartier komen zouden de Oostftttrgkers ten getale van 150 000 verslagen zijn waardoor hen den kans ontnomen ie Servië binnen te dringen De Serviërs gesteund door de Montenegrijnen hebben thans Bosnië s gebied betreden en rukken op naar de hoofdstad Serojewo welke plaats volgas een telegram reeds zou zijn gevallen Oostenrijk blijkt ook aan deze zijde in dezen oorlog geweldige slagen te moeten verduren Wat op dit oogenblik bot meeat naar voren treedt is het bericht van de veruiütiging van drie ICngelschc Ifruisers die door vijandelijke onderzeeërs zijn gator podecrd on tot zinken gebracht en waarbij naar voorloopig bekend is ongeveer IJlX man hun dood In de golven hebben Ki vondon 1 1 onderzecbooten blijken ontzettend gevaarlijk oorlogsmateriaal te zijn In enkflc minuten lijds zonder dat de Vlngelnoho kruisers hot vermoeden zelfs hadden dat de vijand inaantocbt was gingen deze oorlogabodems ten gronde getroffen door de torpedo s die van onder water gelanrcerd den stalen wanden der schepen deiH n openscheuren Die drie kruisers zijn zooals uit de berichten bhjkt de Cressy de La Hogue on ik Aboukir Zij behooren alle drie tot hetzelfde Kcheopstype dat in de jaron 1899 tot 1901 werd gebouwd en dat in don regel genoemd wordt naar de Cressy Zij ehoorpn tot de gepantserde krui eri zijn gemiddeld 134 M lang en hebben een waterverplaatsing van 12 000 ton ii voeren 2 kanonnen van 23 4 c M en 12 van 15 c M de snolheid is gemiddeld 22 uiiji De bemanning bestaat uit ongeveer 750 koppen Hoe verschrikkelijk het inderdaad is dat Tioovelo jonge menschen onbewust van het gevaar waarin zij verkeerden ineens den dood zijn ingegaan toch moet het frit van het verlies der drie Engelsohc 8chepcn niet worden aangemerkt als van groote betoekenis veor den strijd ter zea T e Kngeiscbe vloot Is zoo sterk dat het Tp enkele schepen niet aankomt Toch 7al ongetwijfeld de ondergang van deze drie krjiiBors niet nalaten grooten indruk te maken in I Ingeland dat tot heden ter zeo nog weinig verliezen leed en nog slechts enkele offers aan den zeeoorlog hooft te behoeven te brengen Ilot optreden der riuitsche onderzeebooicn is een daad van groote stoutmoedigheid Wei is waar worden deze oorlogs monsters in bun pogen tot het ten onder i ang brongen van schepen begunstigd door den ochtendnevel in dit jaargetijde bet neemt niet weg dat elke onderzeeër die den strijd aanvaardt ook zijn eigen NOnnia vrijwel toekent Dat deze daad de Engelscho vloot nog actiever maken zal on de Duitsche wellicht er toe zal aanzetten nog driester op to treden ligt in den aarfl der zaak Een ernstig treffen ter zee zal op don dinir nlot uitblijven De Duitschers in België GENT 22 Sept V D Do Bien Public meldt dat Vrijdag 4 Taubc toesteiien boven Brussel on omstreken op geringo boogie hebben gevlogen Overal aan de grens staan schildwachten Frfrgisteren schoot een man van Fran f che afkomst op oen schildwacht Hij werd getusileerd 1 en man en een vro w die hem vergezelden werden tot 3 en 6 maanden ge l on inwoner van Bruaeel die naar Gent wa gevlucht wilde vÖor familioziken naar Brussel terugkoeren Te Brussel ge t omen kon hij de stad niet verlaten Een Diiitsch officier gut hem den raad iover Luik en Maastriohf naar Gent torug lo koeren j Grooto troepentranaporten zijn in alle iiehtixigon door Brussel getrokkei In do parken te Bruasol zijn loopgraven aanEïolegd I Aan het Weste k Front De Kathedraal vi Reims U ULIJN 22 Sept VWiDuHschezyde Uit de berichten van veHschUlendo corres 1 pondoiiteu vuu l uitenlaiidscho bladen valt up lo maken dat do b aud van de ka 1 thodraal vaa Keinis aaa oen ongelukkig toeval te wyton zou ajn de Iransobe troepen hebben zich niet do minste motite gegeven om den brand die in de buurt I der kathedraal uitbrak M blusschen Ileldeudood van liAgelsche gouiesoldaten De oorlogscorrospoaÜlent van de Weatminster Gazette achlfijft uit oen ongenoemde stad in Frankrijk Het is waarschijnlijk dat vele mooJlge dade In l ratikMjk door de Eii lschen verricht aan de vergetelheid ten prooi zullon gelaken Maar ik kan toob niet nalaten u liet volgetide verbaal meéa te deelen zooaU hel mij verteld irniii jfcuijii CiMtok Boasier vrijwilliger bij de kurassiers in bet burgerlijk leven bekend als Darino lynseli artist van de Coaiedie Francaise en zeer in do gunst bij het Parijsche publiek Wij waron tezamen zeide hij do Fran cbe kurassiers on de Koninklijke Brilbcbe genie en wij waron toruggolrokkon over de Aisne bij Soissons De Dultschers trokken snel op en stolden een poging in het werk hun troepen zoo spoedig mogelijk over do brug achter ons te voeren Die brug moest dus opgeblazen worden Duitsche scherpschutters openden een vuur tegen ons van achter oen groep hoornen en hun mitrailleurs deden hun verwoestend work onder de hondgonooton In deze p ort der hel toog plotseling uw Koninklijke genie Een deel van hen stormde op don brug aan en slaagde er ondanks zware verliezen in oen lading neor te leggen dio voldoende zou zijn den brug te vernielen doch voordat zij de lont konden aanstdron werden zij gedood Wij wachten en zagen toe Len nieuwe groep van deze dappere kerels was tot bij de brug gekropen en had zich daar orscholen maar de Duitsche scherpschut tors badden hen op de eon ot andere wij ze in het oog gekregen en zonden een doodend vuur over bon uil In do minuten die volgden zagen wij It ts wat wij ons zullen herinneren tot cnzen sterfdttg l en van de geolesoldaten ondernam alleen een stormloop naar do lont Hij werd doodgeschoten voor hij nog halverwege was maar nauwelijks lag hij noor of oen andere man stormde naar vo1 en en rende door tot ook hij viel bijna lp bet lijk van zijn kameraad Fen derde oon vierde een vijfde waagden e$n poging maar allen vonden op dezelfde wijzo don dood Nog anderen kwamen na hon een voor een totdat de dood er olf had lot zich genomen Toen voor een oogenbllk verminderde bet Duitsche vuur en in dat oogenbllk word de brug opgeblazen want de twaalfde man rennende over bot terrein waar do doode lichamen van zijn kamoralen lagen stak de lont aan en liet de brug met pen knal in de lucht springen maar oon Duitich scherpschutter dood ook hem neervallen De Duitflcbew in Frankrgk PARIJS 22 Sept Officieel De veldslag duurt nog voort en heeft nog geen definitief reeultaat opgeleverd De verbondenen hebben op den Franschen linkervleugel aan de Oise vorderingen gemaakt In het centrum werden verwoede gevechten eleverd die echter op geheel geen overwegende invloed konden o Mnt De Daitschers hebben in Lotharingen eenig terrein gewonnen Domêvre en Haye ca 20 K M noordelijk van Toul hebben zij bezet De Fransche troepen vermeesterden de twee laatste dagen veel krijgsvoorraden en maakten velen krijgsgevangen Aan het Oostelijk Front In Galiclö Pl Th RSBlJRG Petrograd 22 Sept Van Kiipslsche zijde t o Rueeon hebbon de versterkte positie Jaroslaw Ingenomen zijnde een belangrijk spoorwegvopkoerspunt waarvan het bruggenhoofd aan de San het verkeer op deze rivier boHtrijkt De Kussische vlag waait van de torons der stad PARtJS 22 Sopt Van Fransche zijde De Russen hebben In Galiclö de achterboode dor Oostonrijkschc legers achtervolgd on deze daarbij belangrijke verliepen toegebracht Do Russen bobben Jaroslow gebombardeerd Oostoorijkors en Serviërs NISH 21 Sept Van SorvlBoho zijde C odurondo vorBcbcidono dagon hooft bij Kronpagne aan de Drina een buitenge woon bloedig gevecht plaats gehad Do Oostonrijkora ten getale van 160 000 man mot talrijke artillerie zijn daarbij door do Serviërs verslagen Dit gevecht Is als de laatste wanhopige poging der Oostonnjkore te beschouwen om in Sorvlö biu11011 to dringen Do S rvi6rfl en Montenegrljncn trekken thans in Bosniö voort de Montonogrljnen worden daarbij door don Servischen generaal Boja Jankovltsj aangevoerd on bovindon zich nu op 15 K M van Serajowo Serajowo bezet LONDKN 22 Sept Volgens een toleKram uil Rome is l rajowo door de Serviërs en Montenogrijnon bozet na oen groote nederlaag der OOötonrijkers Minister Churchill over den oorlog LONDEN 21 Sept Reuter Minister Churchill verklaarde in een rede te Liverpool dat er geen twijfel meer kan bestaan over de afloop van on oorlog Het Engelsche leger heeft een Buooea gehad grooter dan men verwachtte en men had gedacht dat Frankrgk veel meer zou hebben geleden De toestand in Albanië BRINDISI 22 Sept Reizigers met de Pugliabooteu hier aangekomen van de Albaneesohe kust zijn eenparig in hun mededeelingen over de onrustige toestanden die in Yalona on Durazzo heerachen Essad Pasja heeft Nisj verlaten en wordt spoedig aan de Albaneesohe grens verwacht 2jijn aanhangers tellen reeda in de duizenden Zij zijn allen goed gewapend en zonder twijfel is de vermoestering van Durazzo hun doel Vele invloedrijke Albaneezen reizen tusschen BariBrin disi en de Albaneesohe havens heen en weer Bib Doda is hier dezer dagen ook geweest Algemeen verwacht mon dat Prins Maran Eddin gesteund door de JongTurken de Albaneesohe kroon zat aangeboden worden Men schrijft Essad groote wraakoefeningen tegenover zijn vijnden toe Hij zal zich ook tegen Oostenrijk verzetteh en kan dus daardoor op den machtigen steun van Servië rekenen Servië en Oostenrijk De Engelsche legatie te Den Haag ontving het volgende telegram van het Engelsche Ministerie van Buitenlandsche zaken FELILLETOJ JOSËPUIi Ë 7 Norman sloeg een andere Ijladzijdo vaii ln t boekje op en zeide l en half uur na het vertrek van den brilloQBlijper kwam de koopvrouw Frederika Lehmann op mijn bureau en vcrliaaldf dat zij gisteravond omstreeks 10 uur in de groote laan van hot Prater niet ver van het Ftirat theator in bijna volslagen duistomia tegen het lijf werd Reloopen door een man die plotsoHng tusBChen de boomen uit kwam en In grooto liaast naar do stad liep In haar ontstel tenis heeft zij ook bijna niets van zijn gelaat kunnen zien maar overigens beschrijft zij zijn uiterlijk voorkomen preples zoo als de brillenslijper van wiens getuigenis zij geen kennis droeg Die grootp grijze jas on dien slappen hot d heeft zij goed onthouden Over de kleur an zijn haar en of hij eon baard ol geen bftard had wist zij niet met zooveel zekerheid inlichting te geven als de brilIcnelljppr maar wat zij als baar vermoeden uitsprak kwam toch tamelijk wel overeen met wat de brillpnaliipcr verklaard had Ontuflsphon stelde ik dadelijk veel belang ïn haar bewering dat die raan om lang glinsterend voorwerp in de hand had dat ZIJ op het eerste gezicht voor een pistool hiold Gisterenavond heeft zij reeds mei haar buurvrouwen over haar onzachte ontmoeting gepraat en toen dezen morgen do moord bekend werd hebben die men schen haar aangespoord om die vreemde ontmoeting aan do politie bekend te maken Komaan dat is nog wel geen tastbaar bewijs maar toch een vingerwijzing die wij niet gering mogen achten Ik zal deze verklaring zonder verwijl naar den rechter zenden Maar ik bemerk dat ge oog op het hart hebt Heeft uw bezoek ten huize der vermoorde dame nog iets opgeleverd Ik moest mij beperken tot het ondervragen dor dienstboden en huiagenooton want mijnheer Sieveking weigerde mij allo inlichtingen en de zuster van zijn vrouw was vandaag ziek door de hevige aandoening zij kon niet In verhoor genomen worden Alios wat ik vernam is dat mevrouw Sicveking niet gewoon was s avonds alleen uit te gaan en dat zij gisteren den Soheelen dag droevig gestemd en zeer in Spanning was Het kamormeisie beweert dat zij haar meesteres heeft zien schreien kfrten tijd voor zij het huis verliet en de vlfouw van den concierge liemerkte dat mevrouw er zeer schuw en bedrukt uitzag toen zij de deur voor haar opende Zoo In hebt gio niets vernomen omtrent de oorzaak van die droevige atemming Mot blijkbaren tegenzin antwoordde Norman na eenig dralen Ven der dionst meisjes beeft gisterenmorgen een btjvigen Iwi t gehoord in de slaapkamer der echtgenooton mijnheer tiieveking moet daarbij zeer hoftig geweest zijn maar behalve eenige onsamenhangende woorden iieeft het meisje in do aangrenzende kamer niotö van het gesprokene kunnen verstaan Do coramifisariB streek zich langs bet voorlioofd on na een poosje nadenken vroog bij met gedempte stom En hooft de beer Sleveking u alle inlichtingen geweigerd Welke indruk heeft die weigejiug op u gemaakt Als hij s morgens een hovigen twist met z n vrouw bad waardoor zij den geheelen dag droevig gestemd was dan dringt zich onwillekeurig de vraag op of Sioveking misBolrien zelf de moordenaar van zijn vrouw kan zijn Die vraag heb ik mij zelven ook voorgelegd maar op grond van mijne information meen ik dat het antwoord hierop ontkennwid moet zijn I en enkel uur uitgezonderd weet ik van den geheelon dag nauwkeurig waar mijobeor Sieveklng zich hoeft opgehouden ik twijfel er niet aan nt hij was op het oogenbllk van den moord bijna oen uur gaana verwijderd van de plek waar zijn vrouw werd gedood Was dat huwelijk over het geheel genomen gelukkig of niet Misschien weet pp daar wel iets van uit eigen ervaring Vó6r haar huwelijk heb ik mevrouw Rievoklng wel gekend later niet Wat ik uit do praatjes der dienstbodon vomani gpott wij geen recht om daarop een atol lig antwoord te geven Het zal donrechter van instructie wellicht gemakkelijker va ion door ernstig onderzoek op dit punt licht Ie verspreiden Ik wil mij eerst overtuigen ot onder de toonoolapelors van don schouwburg iemand ta die gewoonlijk een lange grijze jas on een slappen hoed draagt Ik moet zelf erkennen dat het een wonder zou zijn als ik langs dien weg den Biioordenaar ontdekte maar dit denkbeeld wil mij niet loslaten ik moet mij op do eene of andore manier daarvan bovrijdon Dat begrijp ik en ik wil u daarin volstrekt niet hinderen ofschoon ik eerlijk moot bekennen dat ik er geen goede verwachtingen van heb Is aan de ondergcpohikte beambten reeds medegedeeld hoc do vermoodelijke dader gekleed was Welzeker mijnheert Ik heb er ook Toor gesorgd dat fle dagbladen een korte mededeeling ontvingen MlBschieo geeft dit aanleiding dat nog andere getuigen opdagen komen die den man in zijn lange grijze jas tijdens zijn vlucht gezien en bom wat Bcherpor in het oog gevat hebben Het gesprok schoen afgoloopen maar toen Norman wilde heengaan hield de commissaris hem nog evon terug Ik ben u eigenlijk nog een kleine genoegdoening schuldig zelde hij vriendelijk want als ik gisterenavond geweten had dat tusschen u en d n heer Sleveking roede lang oen innige vijandschap bestaat zou ik u zeker niet hebben opge dragon om mot hom langs aniblulljkon wog in aanraking te komen Bij deze woorden van zijn chef verried Norman s gelaat oen eigenaardige droevige aandoening oon oogonblik werd zijn gelaat donkerrood IJ weet dus om welke reden De reden waarom ge als officier uw ontslag gonomen ja dat weet Ik l Oc waart door don boer Sleveking openlijk boleedlgd en ge wolgerdet daarvoor genoegdoening te vragen op do gebruikelijke wijze ofschoon uw tegenstander als luitcuant van reserve met de wapens m do hand koo optreden en ofschoon do raad van oer oen tweegevecht onvermijdolijk had verklaard Is hol niot zoo 1 00 is het mijnheer Op aanvrage kreeg iktoen mijn ontslag Naar liot oordoel mijner medeofticleren had ik tekort godaan aan do eer van onzon stand Och ja wij woten wel hoo de offlcloron van ons leger over zulke voorvallen denkon Ik bt oef u zeker nlot te zeggen dat ge mijn achting daarvoor volfdrokt niot verloren hebt Ik sprak slechts van die gebeurtenis uit het verleden omdat ik u tegelijkertijd wilde zeggen dat ik op dit oogonblik nog bereid hen u gehool l Uiton de zaak van de vermoorde mevrouw Sievoking te laten als do onvermijdol ijko ontmoetingen met haar ochlgonoot u te pijnlijk zijn Wordt vervolgd