Goudsche Courant, donderdag 24 september 1914

f jo 12586 voor de abonné s wan de GOUDSCHE COURANT Verzameling Qorlogskaarten Zij Ie sioh mat ingana van aboanaeren op de GOUDSCHE COURANT antiaaaan da tot dien datum epnklinamto nummera gratia Koninklijk Nationaal Steuncdmité 1914 te a ara anliage Bijdragon vOor bovengenoemd Steuncomité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan don algemeonen Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE De Oorlog De Dultschers in België Te Brnssel geven de Dnitschers thans eon Fransch blad uit LeQuotidien genaamd Burgemeester Max is door den gouverneur v d Gtoltz ter verantwoording geroepen om oen uitWging to geven van het bericht hot dk hij heeft laten aanplakken pro eerende togen het bericht dat het hnemen van de vlaggen beval In Brabant hebben do Duitschers 20 000 paarden opgoëisoht om hun zieke beesten te vervangen doch burgemeester Max gaf een contra order Te Ternath hebben de Duitschers 10 000 boomen neorgehakt bg het kasteel Lichtervelde om hiervan barikades t m ken Tussohen de boomen weri auje opgeworpen en achter deze verstMtóngen werden kanonnen opgesteld gericht op Morchen dit om te beletten dat het Antwerpsche garnizoen op de Duitsche troepen mocht uitvallen indien deze uit Frankrijk verslagen door België zonden moeten temgtrokkên Het geheele garnizoen t B Brussel en omstreken bestaande ilt cavalerie infanterie on artillerie is naar Ath Ternath on omstreken vertrokken Gister morgen zijn 1600 Duitschers in wanorde te Ath aangekomen Zij kwamen uit Frankrijk De omstreken van Brussel zijn geheel Gouda Norman dankte zijn chef voor dezckiesche behandeling maar verzocht tevene met vaBtboslQten houding om in dezo moordzaak verder to mogen medewerken Toen de deur achter hem dichtviel wreef do coinmisaaris tóh vergenoegd de handen en zeide met öen tevreden ghmlach Ja luist de ocrwichtl die eermcht Men kan van zijn ondergeaohikten alles gedaan kuigW J ze maar op ie rechte plaats Weet te treffen Be avond van dien dag wae koud 1enruwo Hchcrpe herfetwlnd ioeg door dostraten en nu m dan viol er regen zoodat niemand dan bij dringende noodzakelijkheid uitging Voor den ruimen ingp ng van den soboüwburg hiolden aanlioudend rijtuigen Btil die bezoekers voor de avondvooratelliug brachten Een portier opende de rijtuigen on hielp de damoè uitstappen hij had daarmede drukte genoeg bet was wel te begrijpen dat hij met een verlnht hart ademde toon de Kchel daarbinnen den aanvang van do voorfltelling aaukondigde en tegelijkertijd de fltroom van Vezoekers verminderde In een kleine nis in den muur bij den 23 Sept Café Het Schaakbord 8 u Vereen Providontia 28 Sopt Gebouw Bouw en Woning toezicht 2 u Vergadering Onderstandscommissie Armenzorg 29 Sopt Benedenzaal Soc de Réunie 8 u Vsre do Ambachtsschool V fl a en Omstreken 30 S pt Soc de Réunie S fc u Alg Vergad Gemengde Zangvereen Arnold Spoel Beleefd verzoeken wij geregeld tgdig modedee g te mogen ontvangen van vergado nj o oonoertan Termokel kheden oma o dese dan ia onxe agenda te vermelden Adverteiitiën Echtscheiding DERDE AANKONDIOma By vonnis der AirondisaementsBeohtbank te Rotterdam Eerste Kamer dd 29 Juni 1914 is het huwelijk tuaschen PHILIPPINE ENGELTJE SCHIPPER en JOHANNES FRANCISCUS MARIA DE PREZ beiden wonende te Rotterdam ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen bij de wet bepaald Rotterdam 23 September 1914 Hetwelk certificeert Mr J W VAN ZANTEN Procureur GEVRAAGD een nette Dienstbode zelfstandig kunnende werken Adres Mevr POLAK V Zwanenbeeo Markt 26 In bet OUDE MANNENHUIS alhier WORDT GEVRAAGD een Portier Huisknecht tegen aanvangsnalaris van f2 per week benevens kost inwoning en geneeskundige hu p Zich aan te melden bij den Huismeester onder overlegging van goede getuigschriften ilaaglijders Het Maagpoedq van ApothekerBOOM is hot beste geneesmiddel voormaagpgn maagkramp zuur hartwater on slechte spysvertering Prijsper doos 76 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLPF Korte Hoofdsteeg 3 ISUNUOHTI l MPt DB HELFT DHt SUVERNIJ van iMt httUwerk orat U niet t lun loodra aiinll ht iMt huU MaBM tNMlt On viMm t t b mnn bontwark az door en dttor chooB te malna Is Sanllfht N t ildaMKUU voordMlIfU iMt Saallfht Uw tante doM llutcna Ml Uw werk wrllditea BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tat JAC KOOI J Kz puttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het instal loeren van BRONGAS Roods jaren lang is dit werk door ondergetoekende mot het grootste succes nitgovoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD DRACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING 6ESTEID D0CH BIJ TERUGGAAF VERCOEt Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER Varkensvoeder TE KOOP AANGEBODEN groote pariijen AARDAPPELEN tegenbillijke prijzen Te bevragen bij JACQ A VONK RechterRotte kade 105 Tel 8086 8087 10487 20 ROTTERDAM Gratis Premie VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende Algemeene Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoover do Innden van deze worolddeolen bij den oorlog betrokken zijn Algemeene Kaart van Europa Kaart van België on Noord Frankrijk Kaart van Noord België met een gedeelte van Noord Brabant en Limburg Kaart van Frankrijk mot de aangrenzende gedeelten van hot Zuidelijk doel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransche grens Kaart van Dnitschland Oostenrijk on Rusland do gedeelten waarde strijd tuBschen dozo Rijken wordt gevoerd Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en godeelt n van Piankrijk Duitschland en Noorwogen Kaart van do Landen aan de Middellandscbo Zee 9 Deze kaarten c a 2B X 36 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dozen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd znllon worden zijvormen te samen een album ♦ Dit Ooriogskaarten album wordf GRATIS geleverd dan alle abonné s op dit blad aan ieder die zich voor minstens één iiwartaal op de Goudsohe Courant aboqneert NIEUWE ABONNEMENTEN ingaande met I Oct a s worden tot dien datum gratis geleverd Abonné s in Gouda en elders die dö courant per looper ontvangen ontvangen ook dit Kaarten album aan huis do post abonné s kunnen deze premie aan ona Bureau in ontvangst nomen of toezending daarvan bekopion tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten Tot een beperltt aantal zijn meerdere exemplaren van dit Kaarten album a 10 CENTS aan ons Bureau verkrilgbaar MARKT 31 DE ZUID EOLLAITDSCHE Maatschappij vau Verzekeringf op het Leven HEERENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commissarigsen Mr M M SCHIM v d LOEPP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING IV De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegi n lage promiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Hoeren 41 BOVIÊ IMiCBmi ÉlH Uaetm te NelieonfeoDeii en C êaMWBBBU WeUkaven te CJOMira lÜ0ERPnST 5i iARl SOWA Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot hot aangaan eener vrijwilliïeverbintenis bij Hr Ms Zeemacht als J s minimum leeftj d 21i ar maximnm leeft 29 jaar Kleermaker Matroos kok 8toker 2 klasse Mati oos lorpedomaker minimum loeftydïljaai maximum Iooft 28 jaar minimum looftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien roods zeer voldoende kunnende stokea maximumleef tijd 29 jsu terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immil de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden all lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarino te Willemsoord den Helder fio Ceresit Ceresitol niaaiii slein ceiDenl eez valenlii door ééno enkele bestrijking lalerdiciile lieiders liroie mnree wordt verwerkt met cement en zand Groote Oraaisteeg 2 Telefoon 2157 30 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proefleaekje gratU verkrijgbaar Gen Agent voor Holland CATALONIÊ te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatieken M M BMLOyjEJr Agent Amstol Bronwerij Keizerstraat Tol 83 No 148 Gouda A aE3iTD Hen wordt verzocht op t MERK te lettea üiT HRT Magazijn van N RAVENSWAAYZOIVËN QOBINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons metvermelding van NomImer en Prijs voorzien van I Bovenstaand Merk volgons de Wet gedeponeerd Zioh tot do uitvoering van geoorde orders aanbevelend Jectr Dr A Brinkman Zn Gouda J C BIJL voorheen J BREEBAART 1m 53e Jaargang Donderdag 84 September 1014 fiOUMlE COIJMIVT j Ti© va ws ein i d TrerteanLtielolsucl xroor G ona d s © aa Oaaa strelkcen Verscliijnt dagelijks lAl behalve Zon © a Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnemenleii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mahkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer t 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dicnstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruilbetaliHg elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsi ulmte Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BBINKHAN EN ZOON veiaterkt en onderaardsche mijnen werden aangebracht Heden vloog een Taube toestel boven Oateode Leuven BORDEAUX 23 Sept Part De Duitsche gezant te Washington publiceert een communiqué over de verwoesting van Leuven waarin hij slechts spreekt over de zoogenaamde misdaden door de Belgen bedreven De gezant voegt er aan toe dat Duitschland spgt heeft over do verwoesting der stad welke niet met opzet geschiedde BERLIJN 22 Sept Wolff officieel De Kunstconaervator bij het Duitsche bestuur te Brussel deelt omtrent zijn onderzoek te Leuven mede dat alle knnstschatten tn het Raadhuis onbeschadigd gebleven zgn In de Pieterskerk vertoonen zich in den zolder eenige gaten teryijl de dakstoel zwaar beschadigd is Onbeschadigd zijn de Michielskerk de Jacobskerk met de Hubertuskapel en de Q eertruidkerk Van het Bibliotheekgebouw zijn de gevels zeer beschadigd Een zesde van de stad is verwoest De schilderijen van Dirk Bouts Het Avondmaal en 8t Luoasus bleven ongedeerd Te Luik zijn alle kerken en kunstverzamelingen onbeschadigd Te Buy ia de coUogiën onbeschadigd Oud Vlaamsohe kaüst BRUSSEL 23 Sept W B Van Duitsche zijde Te Eppeyhem bij Mechelen heeft een Duitsche officier twee vrij groote altaarstukken van een oud Vlaamschen moester gered Hij stelde de schilderstukken aan den chef dor afdeeling bestnurszaken van het generale gouvernement ter hand die de schilderijen ter beschikking stelde van de directie der Belgische musea Aan het Westelijk Front De Duitschers in Frankrijk PARIJS 23 Sept Van Eransche zijde In het om 3 uur medegedeelde communiqué wordt gezegd Op onzen linkervleugel hebben wij vorderingen gemaakt op den rechter Aisneoever in de omstreken van Lossigny waar hevige gevechten geleverd zijn De toestand bleef op den linker Oiae oever en ten Noorden van de Aisne onveranderd In het centrum trad tussohen Reims en de Maas geen enkele bepaalde wijziging in In Woevre ten Noordoosten van Verdun en in de richting van Monilly en Dompierre heeft de vijand hevige aanvallen beproefd die afgeslagen werden Het bombardement van Reims BERLIJN 23 Sept M B VanDuitsche zgde Aan de LondenscheTimes wordt uit Parijs gemeld dat 3 Amerikanen die Vrijdag in Reim waren mededeelden oat het beschieten van de stad dopr de Duitscheartillerie slechts het gevolg was vanhet feit dat Pransohe artillerie in Reims was opgesteld y Door deze Aznerikaansohe getuigen wordt dus de uiteenzetting die door het Duitsche Hoofdkwartier gegeven werd bevestigd Aan het Oostell t Front In Galicië WEENEN 23 Sept Van offioieele Oostenrijksche zyde De beriohten in de bladen van de landen der TripleEntente over de beweeréa oTerwinningen van het Ruasist e leger in Öahcié grenzen aan het belachelijke De Engdsohe bladen meenen te weten dat onze zegevierende legers in Galicië niet me xs Uestaan en dmiponze troepen in Galicië nog maar 60 000 a 80 000 man bedragen In Pary paait men met zich het bericht dat onze verliazen verscheidene honderdduizenden bedragen Waar onze vijanden er dergelijke schattingen op na hoaden kunnen ontgoochelingen voor hen niet uitblijven De krljgsverrlchtlngen ter Zee De Duitsche ü IX en U XXI BERI JN 23 Sept Van Duitsche zgde De plaatsvervangend chef van den admiïalen staf Beucke meldt dat de Duitsche duikboot U IX is geweest die op 22 September s morgens ongeveer 20 zeemijl Noordwestelijk van Holland 3 Engelsche gepantserde krnisars de Aboukir Hogae en Cressy tot zinken heeft gebracht Naar Van ambtelijke zijde wordt gemeld is het de ü XXI die op B Sept voor Eirthof f o rth den Engelschen kruiser Pathfinder deed verongelukken De commandant der U XXI was kapitein ter zee Horsing De gezonken Engelsche kruisers De vraag kan gesteld worden Bchrgft het Hbld of de Engejaohe matrozen die aan boord van het Nederlandsohe schip Titan waren opgenomen door de Engelsche torpedoboot Lucifer mochten worden overgeaomen Die vraag wordt door het oorlogsrecht bevestigend beantwoord Wel bepaalt het oorlogsrecht dat schip territoir is dat wil zeggen tot het gebied van den Staat behoort van welks nationaliteit dat schip is Maar de generaal Den Beer Poortugael teekende daarbij aan Deze regel geldt alleen onbepaald voor oorlogsschepen De territorialiteit van een koopvaaardij schip U slechts betrekkelijk de assimilatie niet volkomen blijkbaar uit het viaitatierecht dat oorlogvoerenden op handels niet op oorlogsschepen kunnen uitoefenen Hetzelfde recht dat een oorlogvoerende heeft om een neutraal schip aan te hoaden te onderzoeken en er dienstplichtigen van de vuandeiyke natie als krygagevangenen al te halen bestaat voor h overnemen van de geredde schepelinlgen zoolang het neutrale schip niet binnen de lijn van eerbied is gekomen die als maritieme grens van het land wordt aangenomen een Ign die algemeen wordt aangenomen op drie myien of 5 556 K M van de kust te loopen Buiten dien afstand had dus de Lucifer het recht de Engelsche matrozen van de Titan over te nemen De overigen zijn naar Nederland gebracht en moeten hier worden geïnterneerd tot dat de oorlog geëindigd is Bericht lOoi varen hoe zij hun familie vrouw en kinderen onverzorgd achtergelaten hebben en zonder eenige verdere overdenking per eerate en dikwijls slechtste gelegenheid naar Holland zijn teruggekeerd En weet men in Holland ook wol hoe men deze menachen die werkelijk de slechtate burgers nog niet zijn ontvangen heeft Hier w een gelegenheid om te doen zien dat er in Holland nog geestdrift bestond voor een spontaan edelmoedige zij het dan ook nuttolooze handeling Dat er voor de terugkeerenden geen werk te doen was dat kan natuurlijk geen mensch helpen De meesten van hen die kwamen in het buitenland geschoold in het energiek aangrijpen en krachtig doorzetten waren desnoods bereid geweest een kruiwagen te hanteeren of iets te doen waarvoor de thuiablijver den neus optrok Wanneer zij slechts konden toonen dat er in hun hart nog liefde bestond voor land dat hen in maar al te vele gevallen alechta stiefmoederlijk behandeld had Maar zooals gezegd dat er per slot van rekening voor hen niets be doen viel dat is natuurlijk een quaestie waarover geen van hen zich ooit zal beklagen De terugkeerendo Hollander Ba er zioh tedïttr orw verheugen dat de veiligheid van het vaderland zijn diensten onnoodig gemaakt heeft Maar hier is een andere quaestie Hoe heeft men zich over het algemeen tegenover die terugkeerenden gedragen SixxTLexi l€ixxdL Heeft men gezegd Wij stellen i geestdrift en moed op prijs en zijn er trotach op u hier te zien Goede NederlancTera Een der correspondenten van het Hbl schrijft Maakt men er zich in Holland wel eenig denkbeeld van hoe het gevaar van het oude vaderland alle Hollandera waar dan ook verspreid hoe lang ook reeds vertrokken allen zonder eenig onderscheid opnieuw met liefde en geestdrift voor het land van hun geboorte vervuld heeft Weet men in Holland eigenlijk wel hoe daar daizenden die in Amerika en Afrika en alle landen van Europa waren hun positie hebben o pgegeven hun werkkring meestal na jaren van hard werken verworven hebben laten Men heeft hen uitgelachen omhan vóorbarigheid Waarom geloof je ook tA die praatjes in de vreemde kranten over dreigend gevaar Men heeft hen als lichtel k voorbarige menschen met zacht medelijden de 1m gelezen Neen hoor ooit weer doen Het is hier alles veilig en we hebben ie immers niet noodig Men heeft hen die zich door hun geestdrift met vreugde gernfneerd hebben aangekeken alsof zij berooide bedelaars waren En om daar dan maar ineens zoo n goede positie op te geven en de Hemel mag weten wie de terugreis zal betalen Om kort te gaan men heeft hen die veelal de besten waren omdat zij de meeste energie hadden het gevoel praatje doorbracht diflohto hom vcischeidcn vorhaaHjes op zooals die menigmaal de rondo dotm van tooneelspeler dio bij de dames in gunst staan Do namen die do smidBknecht zoo gaarne ook hwl geweten kwam hij niet te hooren zoodat onze vrlond na verloop van een iiir eigenlijk niets andots ha d vernomen dan dit Victor Garey terecht of ten onrechte bij zijn collega s te boek stond al oen echte Don Juan De heerlijke sigaar was Intussc en bijna opgerooltt zoodat do emidsknecht na een duidolgke zinspeling van don porlior hem nog em tweede aanbood Dat Is de laatste zei hij n nu bemerk ik dal ik met dio sigaren heb omgeeprongcn alsof zo mijn eigendom waren Dat Is de eerste maal in mijn leven dat ik me oen kleino oneerlijkhetd heb te verwijten maai don koker behoud Ik In geen gevat AIb mijnheer Garey van avond in den schouwburg Is zal ik aan den uitgang op hem wachten en hem den kokar teruggeven wanneer hij dien als eigendom herkent Die paar sigaren moot hij maoT beschouwen als oon boloonlng vaor den eorlijkcn vinder De portier vond deze overdreven eerliikheid wol oen beotjo bolacheHjk doch hij deed een poging orti don smidsgezel van zijn good voomoraen af te brengen den Ja en ik moest miJ sterk vergiason ftls ik niet weet wie Am koker verlorenheeft Hot was een tooneelspeler met eenlangen grijzen jas on een slappen hoed Hoe hij heet weet ik natuurlijk niet maaihij had zwart haar en een glad geschorengezicht De portier dacht een oogenblik na Dat IS Victor de Garey geweest onze cfirste tooneelspoior Dftt ts de ecoige die zoo n malle nieuw modlsche jas met oon koetsierskraag heeft en zwart liaar dat komt uit Ja en van hem is hot wel te verwachten dat hij Bigareo van een kwartje por stuk rookt Ze vertellen hior nog wel andere dingen van hem Wat dan zooal vroeg do ander nieuwsgierig Hij heeft toch een zachtzinnig voorkomen Nu dat hen ik niet met je eens Als hij je aankijkt Is het precies o hij je met zijn oogen wil doorboren Maar do dames houden daar wel van je moest cons hooren hoe ze van hem praten als 70 me voorbijgaan bij het einde van een voorslellrag waarin hij heeft raeegeBpeeld Het IR bijna o hij een bovenaardsch wezen is ik hob hooren vertellen dat hij el ken dag minnebrieven ontvangt en ik geloof wel dat het waar la De smidsknecht scheon veel belang t Rtellon in deze mododeelingen on trent het Ii ven van d n hoer Oarey IBj wilde daar olstrekt nog meer van weten en de portier die gaarne den lijd met eon gezellig De portier nam de koo hoog geprezen igaar weer uit den mond en bekeek dio aandachtig Och kom maak dat anderen wijs 7eide hij of heb jo soms In do sigarenkist van den e n of anderen ri kon hoer fjegrepen Dat juist niet maar als je zwijgen kunt wi ik je wel wat vertellen Ken ip dezen koker en bij haalde een lederen aigarenkoker te voorschijn voel mooier dan men bij een emidsknecht zou lodcen De portier brfcerfc het voorwerp vluchtig achuddo bet hoofd en zei Neen ik ken het ding niet Waar bob je dat gestolen Ho ho geen beleedigingen alBjoblioft Deze Bigarenkokor ia niet gestolen wel eerlijk gevonden Als ik hem niet had opgeraapt dan zou een nder het gedaan bobbon die de lekkere sigaren niet zoo naar waarde wif t te schatten Maar ik dacht dat je den koker wel zou herkennen omdat Ik hem gisteren hier In dit gebouw heb gevonden Hier in het gebouw vroeg de ander mot wantrouwenden blik Hoc kwam jlJ daar Ik moest iets heretellen aan de elec Iriseho geleiding en omdat er juist repetitie was bleef ik met opzet een beetje treuzelen om zooveel mogelijk van het t tuk Ie hooren Ik vind Mijn Leopold altijd oven mooi Miln TiOOpoldl Ja van dat stuk hadden wit gisteren repofWe dat in zoo Kn heb jp toen dien aigarenkoker gevon mn m bootdingang plachten velo heortm bij het hinnengpan van don schouwburg hun f indje sigaar neer te leggen Met kennersblik keek de portier naar die hal en driekwart opgerookte rolletje tabak om vv de beste voor zich uit te kiezen Hij wilde juist een lucifer aanstrijken om één der uliekozen eindjes sigaar aan te steken toen iemand de hand op zijn schouder legde en op ruwen en toch vertrouwolijken toon zeide Gooi dat stinkendu eindje weg Paar neem liever een sigaar Tfln nii i aani Ik ben vandaag jarig het kan wel lijden De portier draaide zich om en in hol bi wusizijn van zijn waardigheid zette htj een hooge borst toen hij een man in blauwe kiel voor zich zag volgens zijn i iterhjk oen emidsknecht die van zijn werk naar huis terugkeerde De aangeboden sigaar die er zeer goed uitzag dood hom besluiten deze aanlei iing tot oen gesprek mft don man inei te laton voorbijgaant Dankje zeide hij en beet onmiddelluk de punt van de sigaar af Men moet nooit versmaden wat uit oen goed hart wordt aangeboden Dus een voriaardagsfligaar lïm hm een beste hoor Dat zeg ik en ik heb er kennis van Wordt vervolgd Dat geloof ik ookl zei do ander die zich voordeed alsof hij half beschonken was Het ifl oen echte die ralsRchlon wel een kwartje kost Rook dio sigaar nu een met smaak mijn waarde zoo iets fiins krijgt ons soort van menHchett niol ieder jaar te proeven