Goudsche Courant, zaterdag 26 september 1914

ï o 12589 53e Jaargang NiPOIEON BONAPARTE klamp Dozo zongen voortdurend Nearer Mij God to Thee Ken kwartier daarna zag hij weor dien groep maar toen waren er nog maar drie personen boven water Ook luitenant Harrisson vnn de Cressey heeft gezien dat er meerdere onderzeors waren en dat er oen daarvan tot zinken is gebracht Vele andere geredden stemmen met die verklarintfen overeen Velen moenon ook dat juist door de reddingspogingen de Engelsche schepen zich als t ware als schiotschijvon vertoonden oa de onderzeeërs omdat zij zich nauwelyks bewogen De vernieling van drie Engelsohe kruisecs Commandant Bertram W L Nicholson van de Cressy heeft het volgende ambtelijke verslag over don aanval op de Noordzee uitgebracht Terwjjl de Aboukir op den ochtend van 22 September patrouilledienst verrichtte werd zy om 6 uur 25 aan stuurboord zijde getroffen De Hogue en de Cressy draaiden bij on namen positie de Hogue vooruit van de Aboukir en de Cressy ongeveer 400 vards aan bakboord Zoodra men zag dat de Aboukir gevaar liep om te zinken werden alle booten van do Cressy uitgezet en werd een barkas ronder stoom op neergelaten Op het oogenblik dat kottors vol met manschappen naar de Cressy toekwamen werd de Hogue getroffen bhjkbaar onder het magazyn van de 23 4 c M projeotielen in het achterschip daar een zeer hevige ontploffing dadolyk op de eerste volgde Bijna dadelijk nadat de Hogue getroffen werd zag men een perisooop aan bakboord van ons op ongeveer 300 yards afstands Onmiddellijk werd het vuur geopend en de machines met volle kracht in beweging gebracht om do duikboot te overvaren Onze kannonnierDogherty verklaart stellig dat hij de periscoop geraakt heeft en dat de duifcboot daarna haar commandotoren vertoonde dat hij ook dien raakte en dat de duikboot zonk Een officier die naast den kanonnier stond meent echter dat do granrat enkel drijvend wrakhout trof waarvan er veel ronddreef maar ook de mannen aan dek hadden bUjkbaar den indruk dat de onderzeeboot geraakt was daar zg van harte juichten en in de handen klapten Deze onderzeeboot vuurde geen torpedo tegen de Cressy af i di Mioh met ingang an I Oot fch abonnMren op de GOUipSCHE COURANT wrtvnngm Je tot dien datum er eiiiinenèe nummers gratie Firma C SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor iedereek tambelen De Mamhetenmay van ipathtleer BOOM geneest spoedig in 6n uitwendige bloedende en blinde Aambeien Hot jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 ct 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTO COOPS Fa WOLFF Co te Botterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 I Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAIiT A E JOMC Coiffeur Oosthaven 31 Bruine Boonen Capueijners eo Erwleo T Crebas Bii P ROMl Pyn I Halfjaarlijksche Opruiming J 1 111 11 1 1 All I yan courante MAnufaotiirfw t n liet zijn bllkkeu onderzoekend op den luboud daarvan rusten De inhoud geUugde ekiir mot van Josephine s liefde lol orde want In bonte mengeling lagen laai verwelkte bloemen en uitgedroogde niikertjeu zooals de dames bij den cottllin van hare dansers ontvangen verder fraaie snuistorijen en kleine kimstvoorwerI en waarschijnlijk verjaarsgcHchenken vau vriendinnen of bokend Q en daar tussehen In een aantal brtevon een smal boi kjc in 1 ood saffraanle Tcn band 1 orwijl hij in zijn binnonste ec hrvlgen sinjd voerde ntak Nurman wuifiientl de band uit naar de brioviin ongeveer dertig In getal en zeer verscheiden in uiterlijk Hij flchikte ze bij elkaar tot een pakj en stond toen in twijfel of hij het boekje ook zou meenemm daar hij nlel wiet waarvoor het gediend had Kunt u mij zeggen juffrouw Kelmar wat dit boekje bevat vroeg hij eindelijk Nu keerde Wally hem haar gelaat en antwoordde Het is het dagboi k van mijn zuster een heiligdom waarin zij niemand een blik gunde zelfs mij niet Ik hoop mijnheer dat de u opgedragen taak zich niet uitatrokt tot deze aanteekenlngen 11 Ik hoop dat u door den heer Sievoking of zijne huiBgoBooten niet bomoeibciaoeilljkt zult worden Mocht dit echter toch het geval zijn d n is dit een verdacht teeken lieschouw dan als gemachtigd om zonder aanzien des piTpersoona nwt al de strenghoid op te treden die u in bei helwig der zaak nuttig en noodig oordeelt Hij reikte Am beambte nu bet bevel over tot Inbeslagneming van al de papte reu en brieven welke mevrouw Sieveking jaocht hebben nagelaten Norman nam bet Mn zonder verdere tegenwerpingen temaken bij zag duideiijk dat aan het wel overwogen besluit van den rechter toch Biets moer te veranderen was Ongeveer een uur later ging hij op weg naar de Praterstraat Al had hij aan fchzelven plechtig beloold dat bij zich och door liefde noch door haat zou late boheerBcheB bij de strenge vervulling van zijn plicht toch voelde hij zijn b rt sneller klopiwn toen bij aan de yotüag van den heer Slevekhig aanwbelde Het dienBtmeisip dat bij zijn eerste h wek de deuT voor hem gpopeod had De Koninklijke Krooiieieren Hn wederom tegen de bekende prijzen 4V en 5 cent alleen verkrijgbaar bij T Crebas wijdsiraat Tandpasta Tandpoeder Tandboratek Drogisterij Westhaven 11 WOLFF A C Eleotr Dr A Brinkman Zn aonda WiHe Bioscope Geen doorioopende Voopstellingen WijberHabletten 20 et en 60 ct per doos F A dEE Apotheker Westhaven Ie Gualiteit WESTLANDSCHE BLAUWE Kasdrniven 25 ot pep 5 ons Aanbevelend liegelglasH Bij mijn persoonlijk bezoek aan Glasfabrieken heb ik dezer dagen maatregelen getroffen waardoor ik in staat ben niettegenstaande de OORLOGSTOESTAND wederom Spiegehiten in alle afmetingen SPOEDIG te kunnen leveren LANGK TIENDKWEÖ 27 Teleph 318 C C KROM Telef 113 mmm mmwn nmwm ïERHin Geheime Ziekten Alle middelen tegen ziekten derBlaasen Urinewegen f 1 20 zwakkemannen die lijden aan verlies vanlevenskracht nw aangewezen middel is Amerik Pillen van Prof Alson f3p flao Hygiënische gttmmiartikelenvanaf 10 ets Vrouwenspuiten vangummi vanaf f 1 50 van glas comploet f 1 60 Buik Corsotten f2 50 Brenkbanden Mersterk voor werklieden f 1 25 Tegen bloedarmoede Bwakte slechte eetinst Staalpillensteeds versch 1000 jtf l StaalpastilIesvan Dr Paber f 0 75 Eiwitstaai perliter f 0 1 0 Tegen Likdoorns het beroemdemiddel van Dr Harischf 0 50 Tegen zweetvoeten Radicaal f 0 60 helpt direct beslist onschadelijk alles alleen verkrijgbaar in de SALAMANDER 48 lÖpstraat ROTTERDAM tegenover de Meubelzaak vanReeuwijk Let op het juist Adres 43 Kipstraat Rotterdam 25 jr C SIBBES HOOGSTRAAT 7 GOUDA Altijd in voorraad de echte Jaeger OncJergoederen volgens systeem Prof Dr jAKaEit Fabrikant Wilh Bkkqeb Sühnk foor leinD Dines en Kieileren In alle maltn en kwalilellen Alsmede Kousen Kniewarmers Buikgordels Lijfgordels Bersl eo Supariiieii m lok TirkrÜglHar Jaeger zeep HiEUWE Zeugstpaat 96 98 100 = GOUDA zyn ontvangen en geëtaleerd de NIEUWE KACHELS Vul en Open Haarden van de beste fabrikanten als JAN JAARSMA den Haag E M JAARSMA Hilversum DE FRISIA den Haag Geïllustreerde Prijscouranten gratis en franco Wy houden ons beleefd voor de levering aanbevolen P ROND Pzn öERP05T 5iBAR aouoA Groote Wereld Attractie in 7 afdeelingen Duup dep film 2 u lederen avond m en S g uuc ZONDAG 4 i j 8 uur RIVFPCIJRSUS Ondergeteekende gediplomeerd aan de Vakjchool van Mevr ns LEEUW VAN REES te Amsterdam geeft les in het MaatknippaiLc Costuum en Mantelvak begin van den cursus half October Aanieve nd E J i E IJPEBEII BiinieKlil TurfEjel 87 Gnli FRANZ KONICEK TER DAMfSl i hta Sgd ROT IIIPW 43 jemilOi V MiGU DE UH Handel in Ziekenverp legiqgs Artikelen en QeneesmTddelea Fotografiscli Atelier VAN ZANEK Oosthaven 20 Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquarel Pastel en Olieverf Gedurende September onze gewone TELEFOON 188 GEOPEND VAN van courante MANUFACTUREN WOLLEN DEKENS GEWATTEERDE DEKENS Dekens met wolvulling en Molton Dekens Aanbevelend Gebrs DE RAADT Westhaven j f UnUijke FMen Wessaneo k m lowïf OPGEEICHT iroa Yoedart nw Fee met de uivere murwe merk Sler en IV Ei em aoVABOOmKMHOBUBm murk ITA Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Divloma Par il 1900 Negen Gouden Medaille Varkensvoeder 1 AANGEBODEN groote partflen AARDAPPELEN tegen ROTTERDAM Maandag 38 September 1014 mvmm mum iTie u wrs © 3=L d trerteaa ti©TolsLc2 voor G o CLcis © xl 03M str©3s ©xu Versclaijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten de Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENT IËnT Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 B j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vouruitbetiling elke regel meer 6 ols Reclames f O 25 per regel t Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 üitgevera A BRDTHlAy ES ZOOS Bericht In het hi dtn openliaar fifiiiiaakk conuiiiilüqut wordt het volgorde rii legca ld l e slag duurt op l ï er laiigel voOTt waar wij tusschen de Ofee en d Somma en ten Noorden van da Souime aiumer kcliiko vorderingen gemaakt hebben i hebben tusechen èp Oirto en Reims levige aanvallen afgia a en Kvcneens hebben wil tuHschen Rei 9 en Soualu een krachtig offensief van da Pruiaischc gardi afgeslagen Tiissohen Soiiain en api Argonnerwoud heeft de vijand gistcroiochtend met voor deel een aanval uitgev ierd maar tegen Jen avond hebben wij h t verloren terrein lierwonnen In Woovre strekt hel Duitsche i front zlcb van Mibiel in Notfrdwestebjke rich Img naar Pont a MoussQn uit In Lotharingen de Wogezen en den I tzas viel geen enkele belangrijke wijziging voor RKRLIJN 27 Sept Vm Duitspbe zijde Het hoofdkwartier metll hedenavond dak de toestand op d verstfhillfmdG oorlogsterroinon heden onveranderd is gebleven Aan het OostdQk Front In Oalioi PETROGRAD Petersburg 27 Sept Pet Tel Ag Van Russische zydt Het hoofdkwartier maldt Wij hebben DemWca bezet een groote vijandelijke colonne van Pizmysl in de iichti ig van Sanok terugtrekkend is aan het vuur van onze artillerie blootgesteld geweest en moest op de vlucht slaan met achterlating van het artilleriepark den legertrein en de automobielen In den Ursok pas in de Karpathen hebben wij een vijandelgke afdeeling verslagen en haar artillerie genomen Wij maakten velen krijgsgevangen en zetten de vervolging voort Wij zijn Hongar e binnengetrokken Op de Oosi Pruifllflche grens PI TROGRAD Pcterflb 27 Sopt Van UuHsiBohe zijde Het Hoofdkwartier meldt lat de slag bij Sopotskin en DruskenyM met den terugtocht der DuitBohors eindigde De vijand is ton Noorden van Ossonietz genaderd en heeft een aanvang gemaakt inet bet boml orderaent van het fort In Galioiö PETROGRAD Potorib 27 Sept Van Russinche zijde De geveohton In Galicig belilien zich door oen bijzondere hardnek kigbeid gekenmerkt vooral bij den pas waar de Hongaren uit drie stellingen verdri v on werden en zich ten slotte in wa iorde moesten terugtrekken Wij vroverden daarlïij een geheeie batterij ii uank U n viTscheidene honderden krljgigi ïn genen ï e Nabij de grens van Oost Pruisen Pt TUOGRAD ï etersb 27 Sept Van Russische zijde IIt hoofdkwartier meldt de pogingen der DuiUcbers om do rtvlcr de Memel bij Druskenyki over te steken werden door ons artillerie vuur verijdeld De Duitschers konden niet verhinderen dat wij bij Sopotzkin ton zuiden vai Druskenyki nabij de Memel tot het offen Bief overgingen De terugtooht der Duit soherw naar bot gouvernement Soewalkl wordt algemeen Het ort van Ossowertz gaat met succes vooi t togen het Duitsch lmb g rlngsgeschut weerstand te bieden Oostenryk en Servië Serajewo niet gevallen De OostenrgkschHongaarsohe legatie te s Gravenhage deelt mede dat het in de pers verspreide bericht dat Serajewo door de Serviërs of de Montenegrynen bezet zou zijn onjuist is De krljgsverrlchtlngen ter zee Het zeegeveoht op de Noordoe Albert Dougherty chefartillerist aan boord van de gezonken Cressey heeft aan een Daily Ohronicle correspondent te Harwich beslist verklaard dat hij B onderzeors gezien heeft en dat daarop herhaaldelijk door de Engelsche schepen is geschoten De Gressey werd het eerst te 7 uur door een torpedo getroffen en zonk te 7 45 Hg zelf was vier uur te water Van kapitein Joknson zag hij nadat deze op de oommandobrng zijn manschappen nog kalm en bemoedigend had toegesproken niets meer Hij verklaarde dat één Duitsche onderzeeër beslist tot zinken was gebracht Een matroos van de Cressey redde kapitein Nicholson commandant van de Hogue die o a ook te iJmuiden was Deze matroos had twee uren rondgezwommen zich vasthoudende aan een stoel Toen zag hij den kapi tein greep hem en beiden dreven met den stoel verder De kapitein was op het oogenblik dat zij gered werden bijna bewusteloos Hij zag ook eenige oogenbhkken een half doenn zeelieden die zich aan een tafel hadden vastge Er zijn diepe gaten in den grond geslagen en verscheiden spoorwegwagona zijn versplinterd Geen menschen zijn echter geraakt De ontroering was zooals het zich licht begrijpen laat geweldig in de stad Tien minuten na de ont Ctfingen wa heel Ostende op de n Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te s Gntivrnhaga Bijdragen voor boVangflA md Steuncomité worden door onf gaarne mj ontvangst genomen en aan dfen algemeenen Penningmeester toegezonden DE ADMOÏISTRATIE Naar de Limb Koerier meldt zijn de heeren Victor Marres burgemeester en M Schiopers secretaris van de nabij Maastricht gelegen grensgemeente Vroenhovon Montenaken door Duitsche dragonders gevangen genomen en meegevoerd Eveneens is dit het geval met den heer M Scholberg burgomaster van de iets verder gelegen Belgisch Limburgsche gemeente SichenSasso n Bolré De OoHog Aan het Westet k Front De Daitachera in België In de Belgische bladen worden de volgende bijzonderheden vermeld omtrent de onverwachte komst van een bopimenwerpende Zeppelin boven Os tende Door het geronk van zijn schroeven lad het luohtal ip reeds z n komst l rraden en vele burgers uit hun slaap gewekt Het kwam uit Zuid Oostelijke richting en zwenkte boven de stad na even tot boven den zeespiegel gezweefd te hebben Plotseling weerklonken drie dreunende slagen kort op elkaar Het InchtBohip had drie bommen uitgeworpen f e eerste bom was gevallen nabij de monumentale De Smet de Naeyerbmg de tweede bij den ingang van het zoogenaamd Bois de Boulogne cle derde bom kwam terecht nabij de stedel ke vischafslag op het huis waar de bareelen van den heer Camille WilJems gevestigd zijn Deze woning werd vernield De brandkaat werd een meter diep in den nmnr gedrongen Gelukkig was als eenig levend we en m dit huis slechts een waakhond die gedood werd Op zeker 100 meter in de ronde werden alle ruiten verbrüzeld Nabij de De Smet de Naeyerbrug is slechts stoffelijke schade aangericht Deze aanhoudingen zijn geschied naar aanleiding van het door de Daitschers uitgevaardigd bevel dat de Belgische gemeentehoofden niet de by Kon besluit voorgeschreven oproeping van de manschappen der jongste lichting mochten uitvoeren of voor hun vervoer zorgen De Duitschers stellen zich nl ophet standpunt dat het bezette deelvan België thans Duitsch grondgebiedgeworden is en daar geen orders vaneen vreemden souverein in casu denkoning der Belgen mogen wordenuitgevoard Jf Een Duitsche vlieger tmvon Parija PARIJS 27 S pt Van Franeche zijde Oe DuitBChe vliegenier die heden boven ParijB verscheen beeft nog 3 bonimon boven het renveld van Auteuil waarin thans vee is bijeengebraoht geworpen Twee andere homiiion zijn in de Ruo Veneuso en de Rue do la Pompo noergekomen waar talrijke Amerikanen wonen doch z j richtten geen aobade aan Al d Zf hommen waren echter van groote kracht PARIJS via Londen 27 Sept Van Fngolsebe zijde Hedenmorgen maakte een Duitsche vliegenier gebruik van den hangendon mist om boven de stad te vliegen H j wierp om 11 30 uur verachoidene bommen in de buurt van den l ifeltoren I en der bommen kwam neder bij de De DintBehera in Frankrijk PARIJS 27 Sept Van FramtSoe z jdo FEVtLLETOX opende ook nu Zij wae in rouwkleeding en toonde oen ernstig gelaat zooale hier in huis passeiiik was Op Norman s vraag naar den beef des huizes antwoordde zij ilal haar meester niet thuis was zij wist ook niet waarheen hij gegaan was of wanneer hij terug zOu komeift Maar de juffrouw was thuie Willens of onwillens moest Nonuan zich dus bij Wally lat aandienen Nauwehiks had hij een minuut in de kamer gewacht of uit de aangrenz nde kamer trad het achoone nieieje te voor iohijn dat hij nooit weder had willen ontmoeten Zij was in een eenvoudig rouw gewaad gekleed Aan haar oogen was duidelijk te zien dat ze geacbrpid had en haar gelaat scheen smaller en door if tiger van kleur dan bij zijn eerste Ijezoek Bovendien verkeerde zij op dit oogeobilk in een vreesachtige spanning wat Norman Ijegroette Deze verzaaielde ai zijn wilskracht en zoide Juffrouw Relmar Ik heb lüet kmmeai vermoeden dat ik mij nogmaals in mijn wHnig benijdenswaardige hoedanigheid van poliUchcarabtp bij u zou moeten vervoegen maar bet noodlot brJtoTiimert zlcb weinig om onze wcnachen Daar men mij gezegd heeft dat liw zwager niet thuis is bea ik wel genoodzaakt mij met mijn minder aangename opdracht tot u te wenden Mijn zwager is weer zoo ver op dreef dat hij voor eenigc dagen ter jaeht Is gegaan antwoorddie ise oonigszins verbitterd doch voegde er toen met verwondering bij maar wat onaangenaams zou leen de wensch om de oogenl likkoo bekorten die ik voior do vervullmg van mijn pijnlijken plicht noodig heb deed mij lioHJiiilen dit verzoek tot u te richten Slechts ongaarne zou ik hier een om lachttge huiszoeking verrichten waarbij legen mijn wl uw gevoel misschien nog veel pijnlijker zou getroffen worden P n oogenblik keek zij hem verwijtend aan totm zei ze Kom mee en ging door twe prachtig gemeubileerde ktynera Ijem voor naar eon kleiner zoo lief vertrek Aan de weelderige inrichting en de verkwiBtende wijze waarop het versierd wat met allerlei kostbare nietigheden herkende men het dadelijk als het boidolr van een verwende dame alt de groote wereld ÏTier is alles nog op dezelfde plaats in denzelfden toestand waarin mijn arme zuster bet heeft achtergelaten snikte Wallv met half verstikte atem IT zult daar alles vinden wat Josephine de moeite waard achtte om bewaard te wordon Dij deze woorden wees zij naar een sierlijke schrijftafel die in een hoek bij hei venHter stond Haar gelaat hield zij eehaanhoudend van Norman afgekeerd alsof zij niet kon aanzien hoc hij de nalatenschap van haar znater gtng ontwijden Norman trad op do schrijftafel toe en zag dat de aleulrl In de sloten staken lg Josephine dus niet buitengewoon achteloos was zouden hier niet voel geheimen te onttrekken zijn Ovcreonkomstig zijn pltcht opende Norman echtor de laden Hiij nu nog kunnen overkomen nadat het liet veracbrikkelijkste ia gebeurd wat mij treffen kon JOSEPHINE Op verschoonende wijze maar toch overeenkomstig Se waarheid deelde Norman haar nii mede wat hij kwam doen en daarbij ontgii het hem niet hoe WalIv s wangen met eeö Heht rood overtogen werden Men meent dan de eer van mijn overledffli zuster door zulk een afBchuwelijkc verdenking te mogen aautaston zeide zij op onvriondelitken toon Van u mijnbeer Norman had ik jniat niet verwacht ü mot zulk eene onwaardige zending belast te zien als deze ifl Hft verwijt dat in deze woorde lag opgesloten trof hem als een steek In zijn hart doch uiterlijk waa daarvan niets te bespeuren alteen zijB gelaat verbleekte l Ike poging tot rechtvaanliglng of opheldering versmadende verzocht hij de jongi dame niet beleefden ernst faem de plaats to wijzen waar mevrouw Sieveking hare l rlevon bewaarde Doch Wally stond in twijfel of zij aan dit verzoek zou voldoen en haar mond trok foo zenuwachtig alsof zij in tranen zo uitbarstenf Wordt vervolgd Wie zegt u dat Ik die plaats weet vroeg ze Al8 u daar eefi geheim hoopt te ontdekken ia het dwi niet veel waarschijnlijker dat mijn zuster ook voor mij die plaats an tvallig heeft verborgew f Ik bob niet gezegd dat ik aan Josephine s schuld geloof antwoordde hij matig Ook zei ik niet dat ik u voor medeschuldige of raedewotende houd Al