Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1914

il znMn dat own Uwt Doodbrood voor liadorwsardig hoodl Ka dit Ik gonuilaa bH g val sa taiadprvi ardic zou ai i dan ge ro iHii BMgflSi Wbréni blAoa d Itri Blot ovoTAeakoiasliff 4o l er va dliiftswaardo wê g 4il td In boovorro M anatsakriijk il u ronla mn In I giOrulk iai du asod rood aan 1 tangou sullen vii buiM o boHf bouwinf lain IlM dii Dt el at op te ilorim ivrdor fsbrek aaa ami lal aaliitaaa dan Ui ée sMett om de ofi o t lilgo rodra dat de groote fabnekon en Iraklieriiea aar aalk eaonao voorra4ra plogw lo Ui slaaii dal dl maeadoa on uaantien daarop Iiudood teren Kr bi nog g on fwkel aanwljziog gedaan H er op kan duidt n dat t In de reMidentu ge gerusiKiHIende vooraad aaawf zig te MU Robieo b ofi wij sllem niaar goni t In dt laligo onwetendheid omtrent deso aangel goobolil IntuMschou wat kunnen wij dere doen daa gelaten slwaobteof Wij heblxv al xooveel reden om tevreden t xijn wsnneer wij in de wereld om ons het zi n dat wiJ one wsarlijk niet behoeven te laten drukkfffi door de kana dat het ous aan verarhe ead ii zal gaan onII rekeo waar T ander soort lerenmniddelen hl meer iAü Waar blijven de rijlien De regeering heeft tot nu toe slechts een viertal verklaringen ontvangen van menschen die zich bereid verklaren een deel van hon vermogen af te staan ten behoeve van oen te vormen dofensiofonds Hot r k blad Hot Huisgezin vindt dit oon treurig ling Het bUd acht het beschamend dat Nederlanders die een ton bezitten reeds een tienden penning hebben aangeboden doch dat do zoer rijken achterwege blijven Wij zyn het met bet blad eens Doch men make zich niet ongerust Naar men Halstert wachten de U4H Nederlanders die meur datt een millioen bezitten de 121 1 biirgers die biykens do opgave voor do vermogensbelasting van 1912 1U13 van 5 ton tot 1 miUioon ryk zyn en de twaalf duizend acht honderd acht en negentig vaderlanders die van f 11 0000 tot f 500 000 rijk zyn slechts hot walsontworp af waarby hun tiendon penning wordt gevraagd om uiting te geven aan hun groote liefde voor het vaderland en do koloniën die hen in staat stelden hnn grooto fortuinen te verzamelen Het voorbeeld van honderden ambtenaren by ryk en gemeente by de spoorwegen enz dio als tal van organisatie s maandelyks dnizonden offeren voor de steuncomite s moet zoo n indruk gemaakt hebben op genoemde ryken die onder d 3U57 gelukkigen bohooren die in 1911 1912 waren aangeslagen voorj oon inkomen van meer dan f 10 0001 dat het koninklyk steuncomité weldra heel wat meer zal ontvangen dBi de ruim 4 ton die tot nu toe inkwSmen Balcon en f 0 10 op de QalerQ Qelag nhoid tot plaatabesprr ken vanaf O Oot 19U s morgens van 10 12 en nam van 2 4 ure a K Ct per persoon in de Sociëteit Ons OenoeKon waar tevens taegangibewysan te bekomen s n Bovendien zfln kaarten voor de Oaleru verkrUgbaar h 10 Ct ten hniito van den heer T CHEBAS Wij l straat op Wocnedag 7 October 1914 van s middags l i 2 nni De Secretaris C J M KROON Deze 1 48 menschen bezaten in 1012 1913 samen 1330 millioen I 2 Deze 1231 burgers haddan in 1912 1913 samen K millioen Deze 12898 vaderiandors bezaten in 1912 191 amen 2r f 7 millioen Ileods de twintigste penning van deze vermogens is meer dan het dubbele van het defensiefonda I Aambeien De Mamhelemmaff van Ajmthe ker Baeni gemiest spoedig in onuitwendige bloedende on blinde Aambeien liet jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 60 ot ïl Verknjgbaur te Gonda b j ANTON COOra Fa WOLFF Co to Rotterdam b E VAN SANTï I KOLFF Korte Uoofdsteeg 3 Politie Door hel Comité tot St n van Belgische en andere slachtoffers gevestigd te Arasterdam is aan den Commissaris van Polito alhier bot verzoek gericht opgaven to mogen ontvangen van alle uitgewckonon onverschillig van welko nationaliteit vorblyvendo in doze gemeente en zulks met het oog op het samenstellen van een l gister waai uit kan worden geraadpleegd ten bate van hon die omtrent do verbiyfnlaats van bloedverwanten of bekenden over wie zy in ongerustheid verkeeron inlichtingen verlangen Teneinde aan dit verzoek zoo nauwkeurig mogeiyk te kunnen voldoen noodigt ondergoteekende bedoelde personen of tussolienporsonen uit zich aan zijn bureau to vervoegen op werkdagen van des voormiddag U tot 12 uur Gouda a Got 1914 De Commiasaris van Politie A Ekkthvuz Prima Huishoud Jan 30 en 35 ct par potje van d 5 One T Crebas 4NTOi l COOPS Drogist Wijdstraat 9 Emsei astilleae WÜbei ttab p en SalmiakpaJBtillea Manthapaaiillea Slxxxxen lazxd By Kon Besluit is bevolen dat bon gerntnbtenaren en allen doorloopend of voor oen bepaald werk in nyksdicnst werkzaam blgven genieton vooraoover z j van af 1 October 1914 by de gemobiliseerde krijgsmacht anders dan voor eerste oefening onder de wapenen zyn van af dien datum de bezoldiging aan hon bnrgerambt of burgerdienst verbonden indien en voor zoover die hooger i dan ly in NET PERSOON lookt werk hetzij koettier stalknecht pakhulsknecht loopof tabrieksknecht V g g V Br aan T nOOT ifienwahavonGonda Kngelftnd s koloninle hulptroepen KONSTANTINOPEI 1 Oct Het blad Ariwijalah BarsUfghan maakt melding van een officieas bericht wa n gezegd wordt dat de Kmir van Afgfaaniatan een Rtrijdmafht van ongeveer 4O 000 man geregelde troepen gevormd hoeft onder opperbevel van zijn broeder llaar Ulliüi Kban heeft aitgegsonden BWt opdracht om da tul Peschawar aan de Indixnhe wateren te bezetten Ken andure troop van 300 0 JO man nit Afgbanïiten onder bevel van den troonopvolger marcheert op tegen Raatand Moratorium verlengd BOKDAPtMT 1 Oct liet afgeloopen moratoriam ia verlengd maar in venchillonde Opzichten beperkt geworden De atemming in Bulgarije WKI NKtr 1 Oct De bladen melden nit Boakareat dat de aocialiaten in non grooto vorgn lering en iMwIiiit hebliun gfnuimen waarin zij nlke mogelijkheid van oen rwrlog vervloeken daar zulk een oorlog het belang van de arbeidende klame moet nchadon Het liealuit niiicht oen eerlijke en volkomen noutriililoit Brieven uit de Hofstad Xiuir Het wintenoizoen is begonnen Niet zrm van harte ji het ditmaal blagroet all het andere jaren het geval pleegt te zgn Wy zouden met een venloien nitilrukking kunnen zoggen dat het wintorHeiznen mot gemengde gevoetenN wordt tttgemoet gozmn Tenzij or hoel ipoedig een grooto ommekeer in de kritieke tyden plaat heeft lielooft het alapjea te znllon wonlen Kn juist dit jaar zou het uitgaand publiek weer io alle opzichten te genieten krygen t Is liyna oen wanklank in deze dagen om van gonioteu te durven spreken Weelde de glorie van don Haag ia thans haar schrikbeeld geworden Bleohti heel langzaam en schoorvoet nd gaat men er too over zyn geld aan iets anders uit to geven dan aan hot allernuodzakelijkiito In het bolang echter van de honderden die in het winteraeliioen hun brooil voor het gansche jaar moeten vordiennn is het te hopen dat de rijkere zal durven uitgeven In een Duitsoh blad wees iemand er op dat juist in deze tyden zU die het breeii hebben het extra breed moeten Inteiyliangen Wy Un hot daar volkomen Tnee oen Op die wijze wordt ooysteun verleend aan hen die het sminlotjes hehlwn en deze steun goworily hun op oen wyze die het aangenaantst is De Winl L ai enaar van het praohlOitonvorlilyi aan don ouden HobegssikeD weg de hoer Uoekoop naam in ons land zeer bekend is verleden week hier ter stode overleden Voor den Haag betnokent dit heengaan een verlies Van don grooten rijkdom dien by bezat gaf hy zoer veel terwyl zyn liofhebboryon der gemeente ook op anders wyie zyn ten goede gekomen Bekend is het wat er indertijd gebeurd is met het stuk grond dat bom liehoordo en dat de gemeente wilde koopen om er een oymuaiiunt op te bouwen De prys die r voor gevraagd wa rond een ton gouds kwam oen gemeenteraad te oog voor en besloten werd van dezen jFOop af te zien Tpen dit boslait gevallSn was deelde de wethouder mede Alat hem door den hoor Ooekoop oon brief was ter band gestold dien hy pas mocht openen zoodra de bosliuing gevallen waa Aldus geschiedde en tot groote verbazing stond daarin te lezen dat do hoor Oookoop don bewaBt Q grond aan do gemeente oadean deed Het prachtige gebouw dat loon ter plaatse is opgericht strekt wel tot oer van hom die do gemeente dat ge olionk aanbood Üok op andore wyze heeft de heer Uoekoop hot Uymnasium bedaoht Zyn kostbare verzameling Orieksohe oudhe len stond hy in bruikleen aan deze onderwgainrichting af IK i 1 aan don illreouof van bol Utnwenleiyk Laboratorium voor Mcbelkiiadlg ondersiK c g 4ukt mm nl uw soort broml samfln t sti lw raaria en giHlcH ltt vau do lowoiH l lo wi vorvangen I door rifatraiwl Wij iH biwo hd labrlkaat dat dm naam van noodtirood kreeg boproold on ij iuo 4oti orkonn n dal bot n Hiuaak volstrokt niet ondenloet voor bot gowono brood I o voodiDgi waardv bodraagt ongoVfmr xovoutli udo godiwlto van b t vollo iiiiH lbnH d iw d prljn houdt daannodo votbaml Opamrkeliik ia het dat in do mlndor rijko krtngtm dit brood mot wantrotiwoii wordt bt groet torwijl hot In do moor gogoodo gealnnon rood lyn wog hwtt goveud 1 aoraaak sdaljnt daarvan hiorin militairen dienst als oldij jaarwedde de trai ament genieten Wordt hun beaoldiging over de nuamien Aogustaz en September geheel of gedeeltelyk ingeliondên dan zuilen de logehooden gSdea alsnog worden uitbetaald tenzg iy voor eerste oefening onder de wapenen waren Brieven uit Parijs V Parga 28 Sept l Sedert enkele dagen zyn de politieI agenten op straat weer druk bezig mot het vragen naar de indentiteitsbewyzen dor voorbijgangers Nb de alleroorstc dagen der mobibsaite was dat wat verslapt maar de resultaten van de volkstolling t Fanja zyn van dien aard geweeat dat nr een nienw consigne is gegeven Het is namelyk gebleken dat er heel wat Dmtachers en Oostenrijkeni zyn blyvon hangen zonder e nige aangifte van hun verblyf te doen en dat mogen nu allen heel onschuldige menschen zyn het lykt toch wenscholyk M voorloopig uit de i omgeving te verwijderen Zo zyn in het Dopot onderdak gebracht en gaan na ernoor naar de concentratiekampen wat miaacbien beter ia voor hnn veiligheid ook Want Dnitachland doet wel al het mogelijke om Je Pransche gemoederon te verbitteren het treft hon in hun vrouwen hun kinderen m hnn kunstschatten en historische gebouwen Met opzet plaats ik dio alle op Mn Hjn i het gevoel dat hen bezielt als ze spreken over hun historische kasteelen hun monumenten onoathedralon is iets als do genegonhoid voor een bloedverwant of goetlen vriend Zondagmiddag op de boulevards toen by het verschijnen der avondbladen hel bombardement van de cathwlraal to Reims bekend werd was or geon onkole man of vrouw goloovigo of ongeloovige wier gelaat behalve veiontwaardiging niet innig verdriet teekende Velen gingen langzaam als opder suggestie den weg naar de Notre Dame alsof zo zich dilur beter rekenschap zoudon kunnen gevon van wat er daarginds gebeurde Kn het ofUcieelo protest van de regeering tegen hot lage vernielingswerk is wel waarlyk de smartelyke verontwaardigde kreet van bet geheele volk Er komt iets wraakzuchtigs in de stou n ng van degonen die over den oorla sprekon AlB het mo ns gelukt een mef in te jpien die naar het front gaat heb ik daarin meer dan eens variaties gevonden op het thema zet het ze beUaldl Die stemming wordt aangewakkerd en gaande gehouden door de itraatzangers een gilde dat sedert het begin van den oorlog buitengewoon in bloei ia geraakt Waarlyk als ik geen journalist was zou ik straatzanger Parysch straatzanger wenschen te zijn Eigenlijk mag hot niet moa op het oog nbiik ichynt t verbod niet hoel streng gehandhaafd te worden morgen middag en avond op alle hoeken en kruispunten by iedere spleet tusschen de massieve huizenmassa s venten ze hun liedjes die ze zelf met begeleiding van viool gnitaar mandoline of harmonica ten gehoore brengen Kr is altyd een dankbaar anditorium zelfs voor de meest bescheiden prestaties byna ieder koopt een liedje en t refrein wordt al ganw in koor meegezongen vooral als f op oene bekende melodie gaat In dete dogen nu t moeilyk wordt aan den kost te komen vooral voor artisten hoor je soms zelfs wel eens goede muziek De woorden hebben meestal betrekking op oon of ander Duitaoh wanbedryf het fusilloeren van een kind of ieta dergelijks heel sentimenteel maar soms juist den volkstoon pakkend en dan hoort men gedurende eentige dagen niet anders tot er weer eeri nieuw komt Behalve bét baantje van straatzanger wordt dat van krantenverkooper uitgeoefend door allerlei amateurs die met een Diogeneelantaamtjo zoeken naar emoties Een myner keqnissen een jongmenach met journalistieke a8piratieR die echter door het uitbreken van don oorlog in zyn plannen is gedwarsboomd bondt my een paar dagen geleden op de Place do lallepubliquo een Pans Midi voor den neus Amice laat k handgeld aan je P rdienen Om in de kranten te schryp is me nog niet gelukt daarom rkoop ik ze voorloopig maar Den vorigan dag had hy twee francs verdiend den volgenden maakte hy vier sous Vooral nu de namen der kranten niet meer geschreeuwd mogen worden is voor de verkoopers het vet van den ketel af Maar ze zouden geen Parysche oamelota moetMi zyn om er niet wat op te vinden Belutlve dat ze iden naam op de pet de vrouwen by wyzo van ranta op het hoofd dragen vendlinen ze allerlei middeltjes om zich hoorbaar te maken Sommigen toeteren op een kindortrompet en de bewonen der straten die ze bezoeken kennen dat signaal reeds anderen roepen zoo hard mogelijk Koopt kot t 1 verzwggen dan dan naam der courant Weer anderen en vooral de vrouwen zeggen u in het voorbygaan by wyze an vertronwelijlü mededeeling La Patrie Paria Midi Le Matin enz Van de loaloopende krant nvent rs zyn degenen dte de hospitalen bezoeken er hot best aan toe Het moeten al zeer ernstige zieken zyn die geen krant koopen Een paar dagen geleden bezocht ik een vriend in bet hospitaal en deze wees my zyn buurman Hy is er naar aan toe al sedertdrie dagen koopt hy geen krant meer De patiënten die helder van hoofd zyn lezen en herlezen elk bericht wülen hun bladen ontiseeren en polemiseeren dat het een lieve lost ia allemaal geboren strategen die precies wetan wat er gedaan of niet gedaan moet worden en beslissen in hun oordeel naarmate ze minder op de hoogte zyn Tot dusver is het niet noodig geweeet in de hospitaion voor de gewonden plaats te maken Do verschillende tot dat doel ingerichte lokaliteiten en gebonwen in en buiten Parys zyn nog voldoende Er zyn wel weekhartige zielen die als ze maar oon transportautomobiel van een der groote mogazynen b v zien men tien soldaten er op met tranen in de stem nitroepen Och een convooi gewonden endie dan ook by kris en kras volhoudendat alle hospitalen overvol zyn metgewonden altyd maar zoo erg is hetgelukkig nog niet Hoe groot hot aantal buiten gevecht gestelden vanFransche zyde is kan men onmogelijknagaan De rogeeringscommuniqné slaten in dit opzicht niets los En decensuur is streng Als een blad eensprobeert een slippertje te maken wordtonverbiddeUjk een streep gehaald doorhet artikel of bericht dat te veel zouverklappen en de courant verschyntmet een paar grooto witto stukken Vooral de middag en avondeditieahebben daar nog al eens last van A m HCbikt er zich evenwei in van voel belangrijk nieuws eenigen tijd althans verstoken te blijven omdat men zich nu eenmaal vaat heeft voorgenomen alles le verdragen wat in het algemeen l lang U Dnaangenaamheden die buiten dit kader vallen verdraagt men echter niet Zoo klaagt ieder op het oogenblik steen en been over de eietUite poetverbindingon Niet alleen dat de achtergeblevra Mrekkingen der gemobilieeerden tie brielkaarteo die ale het ideale correspond nitiemlddeI gelden met buitengewone vertraging ontvangen maar ook de militairon zeil krijgen hun brieven öt niet of voel te laat Soidaleo die den eersten of tweedon dag des mobilisatie vertrokken zijn on nu na see zeven weken nog altijd geen bericht van huis liebben terwijl lie familie geregeld sohrijft zijn geen oldzaaiufaeid lloardoor wordt duchtig gemopperd eni er is offloioei beloofd dat de betrokken autoriteiten al het mogelijke zuilen doen cm hl dezen toestand verbetering te lirengoQ Laat ons 1 hopen voor onze piouspious A r PETILIXIN ÏDIK BEURTEN goüda Zondag 4 Ooiobar REMONSTRANTSffHE KERK Voorm lOV uur De H VAN ASSENDELPT St janskeek 10 u V m Ds H CANNEOIETER Voorbereiding v h H Avondmaal 6 u n m Ds H CANNEOIETER H Avondmaal KERK PEPERSTRAAT 10 u V m Da J E BIJL 2 u n m Ds J W BERKELBACH V y SPRENKEL LTJTHERSCHE KERK 10 u V m Ds SCHARTEN KERK PEPERSTRAAT Woensdag 7 October 8V u n m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL HAASTRECHT NED HERV KERK Zondag i Oct 10 n V m Ds E v o BROEK GEREF KERK 91 n V A Ds HALSEMA C a u n m Ds HALSEMA Gfemeentemke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op Volwaasenen 3 beiers 1 steenbikker 2 stoilenmatters 1 vormgieter 1 freammaker 1 rerlakker 1 fistwnachoonmaker 1 ha renarbeidef 1 weirkatar 1 neUenbrai 1 reiziger 1 timmmnan 1 machiub hoatbewarkar 5 metselaars lö off lieden 5 schilders 1 pottenbakker meabelatoffeerder 1 matras en l denmaker 1 atoelanmakar menk makers 2 politoerdera 1 sdieepn ker 1 smid 2 stokws 1 bankwerkii 5 blikslagers 1 boekdrukker 2 lett zetters 1 kleermaker 1 bakker 3 sin renmakers 1 koetsier 2 schippa S toinlieden 2 grondwerkers 3 pakhohknechten 1 loopknecht 19 vKerkHe den zonder vakkennis Halfwaa of aaAomende beneden 18 jaar timmerlieden 1 menbelstoffeerder meubelmakers 1 loodgieter 1 sigt renmaker 1 tuinman 1 pakhaisknecfat 3 werklieden zonder vakkennis Leerlingen en jongens 2 klerkjes Aanvragen van werkgeven Volwaasenen 1 sigarenmaker Halfwas of aankomende beneden 18 jaa 1 menbelstoffeerder 2 loopknechlea Ingezonden Mededeeliogei Speel niet ifiet vuur De kleinste onvoorzichtigheid kaï de ernstigste gevolgen hebben Og weet dat en toch speelt gg zelf niet met vuur Als gy hoost kucht fluimt dikwyls niest of als gij licht verkonden zyt denkt gü dan niet dikwyls O het is niets het zal van zaM el overgaan Is dat niet met vuur spden Qjj weet toch i at oen lichte hoest tot een ernstige borstkwaal kan leiden dat de gevolgen van een gewone verkondheid verschrikkelyk Jmnien z jo indien zy door verwaarloozing in een longontsteking ontaardL Vden die bedachtzaam en nauwgezet zyn in allerlei zaken zyn onnadmkaad en lichtzinnig als het bun eigan gezondheid betreft Het is Uw plicht twenovor U zelven en allen die V liefhebben het minste hoestje de geringste verkoddhoid onmiddellyk te bestryden met hét eenigst daarvoor oangewsm middiil de beroemde Abdysiroop D4 Abdysiroop zal niet alleen snel ondig Uw hoest en verkoudhud ezen en zoodoende ernstige gevelI voorkomen maar is ook een onovertroffen geneesmiddel tegen siyoen kinkhoest asthma bronckitii influenza en vele andore borst keelen longaandoeningen De Abdyiboop sterkt borst keel en longen zeinrt ze snel pynloos en onschaiMPi Vin verouderde en ontsteking rmomzakende algm verjaagd beeaawdheden verdryft Uw hoeet h 6lt daardoor Uw naohtmst en eetlnit Met den 1 ag zult gy U prettig er gevoelen ed weldra volkomen gelllMl zijn Per lacon f 1 f 2 enfSM Eischtonz handteekeningrL I Akker Rotterdam Alom verkrygbaar t Qemen BericJ tes Men meldt nit IJmniden Van do te Umniden verpleegd Engelsohe gewonden zyn gisteren 16 naar Londen vertrokken per stoomschip IJatroom Het afscheid was zoowol van do zyde dor verpleegden al van dio dar verplegers zeer hartelijk I Brand Onder de ganeonto HUvaronbeek op de Belgische grens is s nachts de groote oude boerdery Thnlderhoevo eigendom van notaris E M J W E Hnysmans te Hilvarenboek totaal afgebrand Het vnnr ontstond in bet bakhuis doordat de wachthebboode aoldaten daar een vuurtje hadden gestookt De vlammen grepen doordeo hevigen wind zoo snel om ziohhwa dat nagenoeg nieta gered kon worden en vnn al het vee slechts twee varken den vuordood ontkwamen De geheels hoeve werd in do asch gelegd AU was verzekerd Vader Jacob blyft liggen öravin van Lynden eigenares van Keukenhof te Lisae de plaats waar de reuzenboom Vader Jacob is omgewaaid heeft last gegeven dat deze niet weggeruimd mag worden laag do Spekkelaan aan den zoom van hot bosch ligt de rena door den Btoro neergeworpen Ieder bezoeker van de bollenveldea zal dns daar den gevelden woudreni kunnen zien Adverteiitiëii jfelepliooimet Gouda Aangesloten So 391 GOEDEREN A dk aweelensingel 60 jtfjta BfiH tofi iiliiritiL twii ALGEMEENE Vergadering van AANDEELHOUDERS Jgens Art 21 der Statuten Statntenl iging op MAANDAG 2 NOVEM I fÜ 1914 des namiddag te lialf twee 10 Kantore der Vennootschap BleelaAsde te Gouda De punten ter behandeling liggen Tsa 23 October a s af ter inzage ton gutore dor Vennootschap binUiJke Seanu turteriiliniik liiii Namens het Be tuni I IJSSEL DE SCHEPPER Dr A C GEITEL Directeuren Bekendmaking Ill Allen die nog iets te vorderen hebbea of verschuldigd zijn aan de tot 1 Aag i I bestaan hebbende Mrlmlilintl ItMIIT limi worden verzocht hunne opgaven te enden voor of op den 20 October hm un den Secretaris Penningmeester teHaaatrecht 14 iH DEGROOT voorheen VEENINO Goada J ndewater W jditr t 12 Vischbmg C 9 Hij deza heli ik do eer ü te lieriohtcn iit wi vim af heden ryk gesorteerd i i in gegarneerde Dames en Kindorlioedcn voor het aanstaande Seizoen Steeds voorradige ruime keuzeROÜWHOEDEN 30 Uinzaam aanbevelend H DE GROOT An hetzelfde adres kan direct geplaatst wonion een Tweede Modiste JTuts Spaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Oinstlag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Abonneert U op dit Blad m w m Mm Wwdt Tenoekt op t MERK t lettei OIT HBt UaOMUH vak M RAVEN8WAAYZ0NËN QOBISCHBJt I Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf iwee en een half en een Ned ona metvermelding van Kommer en Prijs voorzien van rnovenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot do uitvoering van geëerde order aan bevelend J C HUL Toorhoen J BREEBAARTf La Wacht met tot Ket te kat is U kunt hot uitvallen van uw haar doen ophooden on voorkomen en U kunt l w HOOFDROOS verdrijven afdoende met Petrolan van THÈUNISSE Kollilude 3 ROTTERDAM tegenover Han C Ueveatigd sedert 1824 Geen verwarring s V p Men lette op ib ii naam in de fiejfth ijegoten en uftty gP depoHmrd fabrieksmerk Veig r andere maaksels Prvi f 1 23 by 2 6eaaofaen franco toeiending iLeidscheWollen DdCCHS Gestikte Dekens Firma B DE JONG Telefoon 47 Gouwe 91 93 BehangerlJ iStolTeerderlJ Bcddciiiiiakery vcRHUiziweeiv Oueninff Winterseizoen Hlermatf kwloMM wij at a aortawiaa MÉloÉi Cliapelerie ei pUeiüle Hoed alessiatf VOILU asi aadara OUVCailTt C ooMiMeat la Vatbar aaa graala aap aaria atalaa Stoffen Lallen Zijde Fluweel eto mp oaaiuaiaa Rokkaa aa Waswaa Malaa wartfaa aansa tar haakiMlatasa ga a eisiaa ass s Mr M arkaaM Bekendmaking Oatfar kalaalda aaabaaallasa OEZ VAN IIAHTZIQ HOoatTeanT ii Daar roods verscheidene sehepen met koopwaren zijn aangehouden door do vorsohillendo oorlogvoorondo Staten niakon ondorgoteekenden bekend dat allo Ooodoron afgezonden aan de firma H H I EKLERK 7MËN IVarkeiisvoeder AARDAPPELEN welke liiervoor uitmuntend gewihlirt zUn In elke hoeveelheid voorhanden tegen billyken pr t Nadere inliditingen verstrekken iO KROON D £ VRIJËK lelliriil I llttllllll 121 Til II U Qpossiers en Winkeliers Alléén Goudsche Wagensti aat Hnk AoMarklooater n Mi dM Bouaaalia Slatat mt Wakaliikashe Markt V en Jonkepfpansstraat 128 Telefoon Nos 4341 en 8050 ROTTERDAM Voordracht Avond te geven door ANTON LAMPE Opiuia en Cahaiwt AIIO E BiBVTOK en JOSEPHINE LULOra Pumsii met welwillende medewerkinf van de heeren H J OOEDHART Viool en F BIJLEVELDT Puno op DONDERDAO 8 OCTOBER 1914 des avondi 8 uur in den NIEUWEN SCHOUWBURG teOOUDA PROGRAMMA Proloog utt JP I1I IjeonoiillWo o Het Oeuzenvendel op den Thuiiinanch Prudens v Dnyse h In t Woud Ph Loots HI n Pirala Viool Solo Bellmi IV a Van een Koningsvrouwe Am Hpoel b Peetje brief Emiel Hullebroeck V Romance Vioól Solo E CentoU VI a Sprookjesweelde Kmiol Hullebroeck 6 Brouwenlied Emiel Hnllebrodck PAUZE VII o Arte nit mérodia Massenet h pflnkUed uit Hamlet Thomas VIII Cavatina Viool Solo J Harold Henry IX a Dat Herre de Vos b Tincken van Heulen Emiel Hnllobroeok X Air du Toriador uit Carmen Bizet XI a Soldatenliedjc ZaRwiin h De gilde viert jm Eraiel Hullebroeck BJPn toegang hebben leden enhaSne hnisgenooten Entree voor niet leden f 0 50 Benedenzaal Loge en Stalles voor ooverre I de mimte dit toelaat en 10 28 op Iwt zijn afgolevorcl moeten worden om reden dat de ft firma door het afsluiten van vroegtijdige gniote contracten mot de lo Buiten oniBinnenlandsche fabrieken in staat is iedere VadtVlander te vtwrzjcn tegen buitengewoon lage prijzen van fiarpeiten Tapijten Vloer zeilen Linoleums Inlalds Wollen CordlJnstoiTeii Vl age § Loopers i Tareikleeden Vachten m enz etuh Alle goederen zijn beslist de nieiiwsto patronen Hot beste adres voor hen die gaan trouwen of verhuizen ROTTERDAM 3 October 1 14 H H lf KLERK ZONEN Steunt de Nederlandsche industrie I OROOTEN VOORRAAD Echte Natniirwolleii Ondergoederen Tricot en Reformgoederen van JANSEN i TILANUS Friezenveen SaASaVJIIiDAIiTZIG Marirt 43 Bouila in Heeren en Dames Mode artikelen