Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1914

13o laargang 1 0 1S599 welke wegeiu onbekendheid van t geadreaaeerden gedurende de SakaM der maand Sept wordeo ait ereikt Namen der geadresseerden Binneoland Bneven Heino J Hennsen Ndlla Manak en Zo T Reserve Milicien Sweepe Briefkaarten Iitenford Uarsé Anton Rijn Mej M van Mej Wie 1 Zonder adres Bnitenland Briefkaart Brinkhorst G Kalanmoo Nota Aan de afzenders wordt sao bevolen hun naam en adres op de takken te vermelden opdat de bij onbestelbaarheid aan hen kuan B teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor HERMANS Plaatseni bestemsijjte Loosdoüit Ottersam Z oaa Aniaterdagi Looadoiaaa Rotterdaa hoofdkwartier tl lt im e dal de alag bij tuguatow elndigtle uiel ea overwhiuing an de Ruaaeu IV Duiliwhori werden volledig goalagen atj trokken in wanorde liTUg vtucbtmid naar de rruialache gntna iV Kliaalacbe troepen vervolgden deu V IJand die op aljn lerugloeht treinen kaiioaaea ra moaitle aohterlaat Hij hatl aolh gaaa UK on aUa grwmdaa imo k ut lnen De neutraliteit van Bpanje MILAAN a Oct Do 8 ocolo ontvangt nit Parija do volgende mede deeling De Hpaanacbe goaant Di VatUera laide in een interview Da Spaanache liogeering ia het eens met Koning Alphona dat de nooralitait moet gehandhaafd blijven Spanje heeft geen reden lich in den oorlog te mengen Het ia niet geneigd tnl den oorlog want het ia sinds IH70 71 aan aware beproevingen blootjegesteld terwgl gevoelaoorzaken met voldoende yn om een oorlog aan tt vangen De openbare meening en di van de Rege inK en den Koning itjn het in dit ogaiokt eens hoewel de radicale partij van don Koning verlangt dat hy ten oorlog trekt Roemenië en de oorlog BERLIJN 1 Oct Van Duitaehe rijde Volgena een Iwricht in d Herliner I ikalaueiger nit Bookareat heelt de Roemeeniche kroimprlna aioh van de Rnaaopiiilo elementen ontdaan dia er op uit varen on Koning Carol tot heengaan te draven en met behulp van den kroonprina Koenieniil aan de agde van do Triple Entento te brengen De kroonprina heeft hun op ondiibbeliinnige wiise medegedeeld dat hU nimmer den Roemeenaohon troon neitjigon wilde wanneer hot drijven der Ruaaophileti den koning tot heengaan zoodon nopen Hiermede vervalt het door Ruaaiaehe politieke agenten verapreide veniinael dat de kroonprina wat zijn jiolitioke beachonwingnn betreft ton npjjchte van de werkelijke belangen van Rtaa menie tegenover don koning zou staan en dat do Rusaen vrienden ook maar de minate reden hebhen om op hem hun verwachtingen te bonwon Kaïrinklijk Nationaal fteuneomité 1914 Telegrafisch Weerberidit van het Koninklijk Meteriologiacl Inatitnnt te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 3 te Mnnchen laagste atand 758 2 te Memel Verwachting tot den volgenden dag Aanvankelijk matige tot krachtige ZoWwostelijke tot Noord weatelijke wind betrokken tot zwaarbewolkt later wellicht opklarend waarachijnlijk rogenbnion zelfde temperatnnr Bedragen voor bovengenoemd StaoiiCoaM worden door ona gaarne in ontvaagat genomen en aan den algeI Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE D0 Oorlog Koit Overzicht Ds Uaataal aaa ie Aiwir la Noord Fiaakrilk U aog vrijwel deaeHde al giatarni d w i oaverandcri Wel ordnr toortdurmd gevechtap doeh het ueoes Is alwll l nd Tta e beslisKlni ii nog geen sprake Zoo oieail eM Franaehe IroepenafileiHng die uU Arraa sp rak lel teriiftlrekt lm noprdoi ten oMlefi van ile Blad Ten Noordaa van de Somme aijn xij oixenikt k voorbij Albert Tiiaacben Royea m Laaalgny bebbm ie DulUuihers een hevïgen aaaval oaderaoraen die ccliler op kracfaUgen tegenstand stuitte n linlterMaaaoever ia de buiirt van Ht Miblel ta door da Dnitaebers verlaten I ll Bemin wordt gemeld dat op den vealelijken vleugel nieuwe omlrekklnRspoflngen der FranSehon werden verhinderd Zi werden uit bun stellingen len lilden tal Bava geworpen la Hel centnim Weet de loeetaad ongewijzigd T B ooalon van de Maaa ond euen de Franaeben uit Toul ninke aanvallen die onder zware vrrliezeo werden algealagen la BelgB la WJ Deyaie een gevecht liegonnen tussoben de Duilacbers Engel aeben en Franaohon In den nacht heliben de DnUwJhera Termonde aangevalion loeb werden door de Belgen teruggeela De Belgen lieten een brug aprtagen n draven de Duitacbere terug lothljhet Ion Konlttgahoyctt Om kali vtjl wierp en Taubolocatel lieven Antwerpen duliendan oireulalrea naar bonedm waarin de Belgen gevraagd worden alet nwcr te veohte voor de lielangen van Rusland en I ngeland Indien Antwerpen ilch ovorgeelt nillen de Belgen rich gelukkig gevoelen H pablktk bwbt om deie circulaire Ue Taobe werd beaeheMi Er wordt oen verUUenU attlji aaa de auldeliike slelllBg van Aatwerpen vowlgaaal Te Koosendaal vemaemt len uit lie Iranwhare bron dat te Dalende 30 1100 Kn gelachen ijn aangekomen on vlurhtelln gen doelen mede dal ie reed voeling kebben met het Belglaebc leger ¥ jm Balglaeh oMimunl a van 1 October deelt mede Er heelt den eebeelen dag een hevig artliierieduei plaat gehad FEMJILLETOX Bl R £RLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 30 Sept Jacob i v J Stout3 en M Drost 1 Oct Coi nelis Johannes z v A de Oroot en Binnenmars 2 Theodora d v W G Leenders on G W van Reden ONDERTROUWD T Reusing te Spijkenisse en C J Nieowenhuiien J Loendersloot te Haaatrecbt en M Verhart HAASTRECHT September GEBOREN Adriana Petronella d V Th Mulder en C Kaabergon Oerrit Marinus z v W Reichard n A H Heijkoop Frans z v 0 Noorlander en W van Dam WHheimina Johanna d v J Borat eo Jf van Velzen Adrianns EgbertnSjS V J L van Niekerk en A U NoW Franciscns z v B Lakerveld o J van den Nieuwendgk Qeranlas z V A van den Hoek en W Bl man Janna Geertmid d V ö Geelhoed en J de Smit OVERLEDEN Marrigjo deOtaaf oud 8 J j wed van A Uittenbogiarf Advertentiën Dames HaarwasBchen met Electr drogiBg Aparte Salon Levering van alle soorten HAAEWERKEN BAI T A BB JOIMS Coiffeur Oosthaven 31 ünitselilMid s handel m HoIImhI n kuiNen De g oorrmpondont van het Vadar land aohrgft oit Amatenlam iiagtMlaelitcniH iiiijmT zuwtcr te werpen 80 If gedachti dat iüUt ik xe aan di ii diiK In aehl m v aan de overhead In handen gaf ie voor m uitere pijnlijk Met deae papieren bob Ik niet alleen ioaef lne e KOedeo naaui maar ook de met ran mijn Ig9n hart aan uwe banik toavMlroMWil fï Ml daar wel aan denken ale n vui l W pijleren gvltruik maakt lilet waarV HIJ kt erde Klch oui en keek haar flink m lie oogen Ik ta handelen aleof deae rieveu aan mijn eigen ituter gericht waren juffrouw Wally zeide hij eenvon Ir weg 7 reikte hem de bMid tot alMcMd en de blik die xij toen met beni wUHH lde bfwatte eem eoboooe belofte Nonnan had Iweloten nu de eereti etappNi op d en verantwoordelijkheid ie doen rnniNlMle om geen tijd Ie inxm vertor i gaan anderdeele n bij mueode op die wijzo zijn Iwlofle aan Wallj op de bei tt ijae te kunnen vorvullffli In weinige minatra bad hij kIjt plan i ïereed Hij riep een vigelante aan ii het icb naar don shoowburf twenyen In h t kantoor van den tllrectetir i4iomen vond hij daar itecbte fvu Hrbrlj rer Norman maakte i h nif4 Itekend al poUtie beamlite maar deed xich voor al een vereerder vui df kunetenaar Vlctiir are die in al r aUltf een aangenaiw verraeiting voor den Iterotiiid n tooneel peler voorlienddde Wort Terrotffd Schaarste van Meel Met het oog op bovenstaande ia het zeer raadzaam een broodmaaltijd to vervangen door een r 8tm altyil Zeer aanbevelenswaardig daarvoor is DE BOCR gemalen Javarijst wolk artikel voedzaam onschadelijk en goedkoop in prijs is Prijs per pak an K Oa 15 cent Aanbevelend l van der Beek LANOE TIENDEWEO 45 Vh avond Iwlooft wat goeds omdat het iprogramma met zorg ia gekoien AUngezien de toegangaprijsen zeer laag zijn gestald er zal worden getracht om een bedrag daarvan te reservaeren voor het Hteunnomitéj mag de verwachting worden gekoeatard dat velen 8 Oct a a naarden Nieowen HchoDwborg znllan gaan Donderdag H Oct de avq di te H Dur zal doer de 3ir VoHnbond afd ionda en de Cbr Nat Werkmansbond een aamenkomst worden gehouden in Kerk in de Peperstraat voor de alhier onder da wapenen zijnde militairen I e hr Zangver miging Ore ündo en het Mandoline gï zelsrlinp Perseveranza zulten haar medewerking vartaenen Door het Beataur der Christelijke Normaalschool alhier is benofmid tot leeraar in de natuarlijke hialorie om in de 4e klaase lea te geveA tie heer P A den Onden leeraar aan de Kweekschool met den Hybel en aan het Mamix Uymnnaium te Itotterdam Bankbiljetten vermist Op verzoek van den commissaris van Politie plaatsen wij het volgende Vermist 5 bankbiljetten vnn f 1000 V H too ao Mei lOi H 8 153 3 October l 10 B K MX 4 Ootalier lUlO B P 4025 5 April 190 l II V 1H71 fi October I JIO iHt Commissaris van Politie t t Ooiuia vbrzoekt bij aahhleiling onmidilellyk lierioht TuliereiJloso beatrydlng In do giiiteravond gehouden loilon vergadering van do Ooudsclie Vereeniging tot Uwtrijding dor tuberculose werd l enoemd tot bestuurslid de heer Dr J O Uups vncutiire Dr Beijers Ter vergadering werd diMir oen dor aanwezigen medegedeeld dat dooretin overleden familioHd de lieachikking waa getroffen dat f 100 zou worden gasehonkon nan de kas der vereeni ging In do na ile afloop der loden vergadering gehouden bestuurvergadering word tot aecrolaris dor Veroeniging benoemd de hoer Dr J U Itui alhier Op Maandag 5 Oot des avonds H nar Kal op uitnoodiging van do hristelyke loudm lie Oritnjevei eoniging in de l ntliorsche Kerk alhier optreden Da J J van Koort Nod llorv predikant te Amsterdam met het onderworp Voratonhuis on Vadorlaml De Padvinders Oiateronavond word iloor don Ie Lnit C D Viehoff alhier in de zaal der Rocioteit de Hettnio een voordracht gebonden over de Padvinderij welke weril aangevuld door do vertooning van een aantal lichtbeelilon betrekking hebbend op de padvinilerlj hier to lande waarbg Dr W J H Ijouring arts te s Umvenhago op ondorbondondo wy oon en ander ver klaarde Lnit ViehoFf noemde Amerika het geboorteland dor pndvindory vanwaar ao door Uoneraal Baden Powell naar Kngeland is geïmporteerd In Nederland heelt lioh de padvinderij het eerst geopenbaard in don Bond van do Iliillandaoho Jongen later do Verkenners De padvinders hebben thans twoo vereeniginoen de Kod Pailvindorabond die zien heeft ingericht naar Noderlundnohen geest en de Nod Patlvinderaorganisatie die Kngeland in dat opzicht navolgt 8pr ging na wat do padvinderij beoogt behandeldo ile Impalingen die daaromtrent gelden on besprak ten slotte de Iwzworen dio er tegen do padvinderij worden aangevoerd Paodagogen hebbon zich er sgon verklaard geBohriften er over zgn van meer dan i it n zgde versehonon Spr is eohter van mocning dat de beginselen van do padvindory gorust den toeta der kritiek kunnen iloor taan dat or door do padvinderij gekweekt wordt goode kumoraadarhnp otde tucht en hoedanigheden die de jongens maken tot mannen van karakter indien de leiding waaronder ze staan goed ia Spr stelde zich gaarne beschikbaar tot het geven van inlichtingen of biedon van hulp bH do oprichting van en afdeeling Uouila Hot resultaat dezer vergadering was dat een aantal ouders hun aymhathie betuigden met do bedoeling van Luit Viehoff Een lijst zal thans worden rondgezonden tonoinde nog meerdere ouders meerdere ouders tot steun voor de oprichting eonor afdoeling op te Wgkken In de volgende vergadering aai dan de afdeeling deünitinf worden geconstitueerd en zal daarvoor een bestuur worden g koaen Uouda Vooruit Deze week ook weer een nitnemend programma waarin als hoofdnammer een aangrijpend levenaljeelj getiteld Jim de Brandwacht Een prachtige natunropname eeft het het Meer van Lugano terwijT het drama Kindermoraal een van die beate atokjet u met een dieperen ondergrond Een tweetal komische films voltooien het De Directie heeft naar we vernetben detie week een meer gelukkige kenze van explicateur gedaan dan de vorige week de heer van Lumpleren wist het publiek op aangename wijze te onderhouden Een Zeep trein t Heeft wellicht de aandacht getrokken van menigeen dat op bet emplacement der Htaatsspoorwegen alhier gistorennamiddag een zeer lange trein stond waarvan de wagons alle beplakt waren met biljetten vermeldend dat de lading dier wagons bestond uit Virnly s zachte zeep De Htoomzeepziederij De Hamer T P Virtily O alhier heeft zooala wy vernamen heden een ezpressetrein laten loopen van hier naar hot zuiden des lands teneinde te voldoen aan de dringende aanvraag die vandaar tot de directie der fabriek werden gericht Waar den oorlogstoestand de middelen van vervoer niet zoo ten dienste staan als in normalen tijd en het ongerief daarvan is dat verzending te water zoowel als per spoor veel tijd vordert soms zelfs niet mogelyk ia besloot de directie tot den piaKtiachen maatregt l een speciale trein te laten loopon waardoor zeer snel en in eenigszins voldoende mate aan de aanvragen kon worden voldaan Do ZoeprTroin die hedenmorgen ra i uur vertrok kwam reeds in de middaguren te Maastricht aan zoodat voor do kamende dagen geen vrees Imhooft te Uffitaan dat dit voor de hygiüne zoo onmisbare artikel daar zal ontbroken De Directie der fabriek goeft door deze Zeep Troin blyk op welk een iloortastende wyze zij aan de wenschen barer afnemers tegemoet komt De ttoomia met hot electriaoh licht Men verzoekt ons te molden dat de sloornia welke bewoners van do Hoog straat enz Donderdagavond mot het elootrisch licht ondervonden niet te wijten is aan de werkzaamheden welke vanwege do Centrale op de Turfmarkt worden verricht doch tengevolge van een defect in den kabel van do Turfmarkt Haasireoht Haastrechtsoho Courant Vonaf 1 Oct veraohynt by da uitgevers lobrs Hooft alhier ter voortzetting van hut vroegere weekblad du H a a t rechts oho courant NiouwaW iMIvertentioblad voor Haastrecht en Onutreken Ongetwijfeld zal deze d a g e I y ks c h o courant in dezen tijd vooral aan onze ingezetenen byzonder welkom zyn Hot boImuw Concordia dat door Mevrouw Lo Kevro de Montigny welwUlend ter beschikking van het Koode Kruis alhier word goalold ter inriohting van een Hulphoapitaal ia weer zoo ver ingeruimd dat de voroonigingen daar weder hunne repetition kunnen houden De re ring gaat ondanka den druk der tyden eteeda voort om aanliovelonswaardige verkeerawegen to slounon Hy do Tweede Kamer is dan ook inige ilagon geledon weder oon wotsontworp ingodiond nu om eenenevonlyn Roermond Vlodorp te verankeren De minister vraagt hier uit s Rjjk schatkiat een renteloos vooi sühot v f 100000 dat ontbreekt wyl de gemeenten Roermond MolickllerkenboBoh St Odiliflnborg Posterhalt en Vlo lorp met de prov Limburg f 200000 bydragen terwyi f 300000 noodig zyn om de 63 Kilometer lange lijn in exploitatie te brengw Mot voldoening kunnen wg constateeren dat ons comité voor den buurtspoorweg Oouda Montfoort Utrocht dan ook nog steeds met ijver werkzaam biyft en ondanka tgdelyke belemmering vast vertrouwt de op touw gezette onderneming tot een goed einde te brengen Moordraoht Naar de Oouwenaar meldt worden de Cateohi snties van Ds van de Ven tydens zgn afwezigheid alsVoldprodiker waargenomen door Mevr van de Veg Boskoo i Bi Kon Besluit van 24 Sept j I is aan dfn lot liag der lichting 1914 A J van Nas voorgoed vrijstelling verleend van den dienat bij de militie St Crt Waddinxwean Ten Rykipoat en Telegraafkantoren alhier werden behandeld gedurende de maand Augustus ji telegrammen 113 ontvangen idem 143 Intorloeale gesprekken uitgaande 3 22 idem inkomende 407 oit Doitachland 2 Locaal plaatselyk onderling 202 Algemeen totaal 1189 Ten Rijkspoatapaarbank werd gedurende de maand September jl ingelegd f 144O i0 en terugbetaald f 1420 U3 Het laatste door bet kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1477 Raauwijk De heer A Goudswaard alhier heeft te Utrecht met gunstig gevolg bet eerste natuurkundig examen afgelegd Oj gave van Personen die zich gedurende de week van 2ïïSept tot 2 Oct in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben aurjCSTIGJJEX l J Mooijaart uit den üoiunH i in L i H mlt wi g 1 N de Kortr uil Wa4ldiiixM 4 D in V Slrij Dsiraat H J voa dt r KliH lil KoteTdam m l tuw Hiu 1 1 ijilitj 1 11 ttoUiTdsm lil Kaniii Mk 1 t uii tii 4Hfii t irom uu itolti rdaiii ui i an ikr IlmdunHInuit 21 H vsü lio vi u tut uit HUMseldürf iu L Ticndcwcg 77 A N t atU i uit Apeldoorn in Ilofiultsdi S M i de IjM iiw tiil I i idcu lu Wijd iraal 7 A A vsn diT iroafl uil Irwlit in l iirfsiugcl jl 1 Hnot p uititotl rdam in i urdnarlit 105 I A Hnoop Hoofd diT Burgt rHciiooI voor Mi isitM ml loi in Tiirfuisrkl lUT II M Zappt ij uu m firavunbagt in iioclienlicrgslr vt e S i igtcHJn uit Ifariingni in WeHlilHVOII 71 M I UuiuuH iiiig uit Diiisl iirg in l r ll iidrilCHtrBat 127 J r Hak uil I lrt ht in Krugcriaon l tO kfrli oiii uil Haskoop in Wiilii lminaHtr I M loi ij uil IJlrMlH luH giiiit i pl inlHü i 19 11 Kooi w6d J SViggiTniaq uil Apeldoorn in ct r lai 12 ui 1 Kri uk uit Oudi rkiTk a d IJ Inl l wilaan tffil VEUTUOKKESEN J iroultaud uit llrot iii wi g i naar llooHirt clii 9a uit K umdewog 7 uttftr Alkuiosr fl J van Vliet uilOroi iii iidoBl 1 uaar fg lg 3 sl i 11 van Witlii n uit tiouwe 1 2 uaar UottiTdai I aelHingiil A If A Boegaard uil Uocl n 4trBat 2 naar bloHkeuHgraal A Il 1 do Irool tiit t luw Hingpl 107 naar oorlioul J P IMIclianitiru uil Vv wT ftraat 5 naar a Gravculiagi lirot ni Hlpinxlraat 73 M U M van Loon uil lluliticlclniurt 1 1 naar VoOrliout J van Hoorn uit M Vi rlaat 211 naar Kulncrwold m i M diii ili nier uit SpieringHiraat l i i naar Go l loslHlngol 2titl Laatste JBerichten Aan het Westctyic Front HKHLIJN 20 Ocl Ik t drooU IlooMkwarUiT aif Hlt OlHhroilddag aiju voor Antw rp u hi t lort Wavrü M CatluTiui v dt ItttlouU Dorpwoldt iiuK do IushüIh ii Kf Itff v U rkliigt n IwHtörmd Ilctfort Wwilit iii ia omsingi ld llH vooniitgowt llov I Mangryk weelolijkc Hti uiipiiiit I twd riuoudu lm in on l viiU ANTWKKPKN 20 qpt Bq Deynie if Il gevocht liegotmm tusschcn de Duitwlwrt Itolgeo m Fraiuohen in den naclu linhlum de Dultailwf Tcnuond aaiigrvall n doch wi rd n door lkflgt a ti rug gi Hiftgcn 1 Bclg ü Üotfu f in hrug f i riagon i n drt vto dt Ihiiisclipra U rug bij hit fort KoiitnsHbojckt ïm hatf vijf w itrp iM n Tftubetowtol bovtm Antwerpen iliiisimdtMi circulaircH nur iH Dt don waiarin d Hcigpn gfvriuigd wt rd n nlt t moor U M ctitiii voor dt Mang van liiialand on t iigoland Indltni Antwerpen zich overgiffl RuUt n dp lidgen zioh gelukkig voeion Ili publii k lacht otu detto circulaire i o TbiiIh wiTd lK tchoten Kr wordt o n verltitterdcD strijd ami de zuidolijkf telling van Antw rp Q voortgt ict BKHUJN 20 Oot D Oraermle iaf diflt niod Op d wiMleti en vleugel werctpn nipujvp omtrt kktDgfipogingen van do FranHohfn verhinderd Zij werden uit liunno t telling Ti ten zuldi n van Iloye gi worpen I bet etwtrum lilwl de lo tand orïvprandtTd Tt n tHwlen van lï Maiis ondeniauMHi de FninRcben uit Toul flitike mtvallen die oDchv wwp vertWcon werden atgt lnges BLRUJN 20 Oct Pe gTOemlo Mal deelt luct t p M Ooiitelljk oorlogwterrein Hohijnt iH n opioarRrh van de UuxriUoti tro pen over di Ninueo ti gfln hpt gouvernetu nt Souwatki v vw ohl Ie moeten wur hm U K1 KX Gi lem tod t Mtrerilledt ant chi pl g pUatH vtw de H van h l Indisccht l r van don K tsor Koning lltH wai oen ifchluprend ttehouwiipel dif prin M u ülkh gourklR pimchah n Itftiiicbui met hun lulhudeQ mrt jnwMlien fr eré en geietca o pra etttig pamrden U XHti Irokki n iiuig d Uto tikIo tn i t tv De vWHtiTfi de l icou en de lakt warfn vol uittiKctMia Ue troepen w M 4i uKt blotsnea be trooid I r me nigte h Ap l hD si n in 4e Fnuisefae kleuren op de tuiiiflkfii dn Indische troepen J ng lw he mf Mi UfSOKN 2 Jci V D I e Admiraliteit lirricht dat xij gmoodzaakt roijoeo to l ggeu is tekere gedeelltm vui de Noordzee Ie nmitntie Bchep n worden ii riiaivo gowauiM uwd voor het gevaar ii t tntttau in zekert gedM lteu van di l raadlooz verMndtng Rueland Knuikrijk I i kattelverhindiag tiiMscben onntaiil ii aan de Zwarte Ze fi Malta gaat floor n kMiphoruH en kui daarofu elk oogenlilik vorhroken wtnh o Me zou dan alloon aaogiweztm rijn ooi het zoo rijkelijk vloeiende nieuwji van Wolflrt agou tuur n van bet KorrüBpondenz Uur u te Wefiiea Maar thanti kouit hot l oric ht dal de KuaifseaHcht rege ring verfTiinning heeft gf even tot het opnrhten tt Uukarettt van h extra hooge autenue oor het opvangcii van do draadlooze 1m iKlitoti van d ii I iffeitoren Daardoor zat lui n in Kiiineiiië en RuHhuid duK eteed liritcle vorttinding houden mot Frankrijk eii duM ook n H Kngeland en Krankrijk i ngelscbe troepen in Ostendc K ff SKVI AAL 3 Oct Onw correspon k nl vom int uit betrouw f re bron dal te fJntende JK OOO KngelHche noldaten zijn leland Hior Raogekonxm vluehtoliugen deolon iifde ia deze troepen rped i vooling lie i n met het lielgiache leg lr Militair bij ongeluk doodgeschoten on uielcit on uit UOSTIU KC Ken militair welko gifterni te Itotran lienient door oen schot uit een gewwr n zijn iiiond werd getroffen doordioiï f on liaiit raad an Ik ui die iH zig wa ohoon maken en onvrijwillig ln l ongelukkige Hcliot iiH afgaan aan de gevolgen overleden Vliegtuigen naar Itolgitf U M KN 2 Oct Ken sti rk oskador utTopfanea word d i 27t u AugUHtu naar Orttende gezond onder Im VoI van couiinaudant HaiitHOu Dit aeroptane kanip ih vorpiaaiHt on doel nu go d werk door nudd l van a ToplaneH on gepantBerdv nuto rt Kr zijn verscheidene chennutHpIing4 n gcweoHt tUHHchen deze auto K en troepiTj ulanen al deze jjevechten haddon i ucee de vijand verloor dooden en Kevangenoii lic auto s en de aeroplancB heiilH n ook verwAeldene malen hulp verIfond aan de Fransche artillerie on infantiTie i ww officiert n en drie uiau zijn K wond Kr wordt ook go d werk gedaan tnot vorkenningen in het vijandelijke land n door hot werpen van l onnuen op niititaire Htellingtm on npoorwi on Hbid Nienw orediet van 50 millioen Men seint ons uit DEN HAAG Waarachijnlijk znl een nieuw ctediet van 50 millioen gulden worden aangevraagd tot boatrijding van de kosten van leger on vloot en tan de verdere buitengewone uitgaven in verband met den tegenwoordigen toestand Het verl nde orediet begint uitgeput te raken De kosten van leger en vloot worden op ca I a 5 ton per dag geschat Het moet in de bedoeling van den minister liggen machtiging te vragen voor deze 50 mdlioen schatkistbiljatten uit te geven Het ctediet ontwerp wordt reeds met spoed door do Haad van State onderzocht Een padvinder doodgeschoten In een der vele boekjes en drukwerken van Dnitsche zijde verspreid en getiteld Kriegs Chronik wordt o a melding gemaakt van den dood van een der kranige Fransch boy aoonts padvinders aldaar Eclaireurs genaamd De Dnitschers vonden byeenbosch den jongen die het driekleurige fransche lint droeg Men vroeg hem den weg waar de Franschen varen Maar natuurlijk wilde hij daarop niet antwoorden De Duitsohers h okken verder den jongen meenemende Bij het boschje gekomen werd er door de Franschen geschoten Direct na het vuur beantwoord te hebben werd den padvinder gevraagd of hij geweten had dat de Franschen in dat boSch zaten Hij ontkende dat niet Direct beval de bevelvoerende otfimer dat hij neergeschoten moest moest worden De jongen ging voor een telegraafpaal staan Zëa schoten knaldon en met een plimlach over het gelaat werd deze 16 jarige brave borst later dood door de Vanaehen gevonden FOSTBK IJ BTSr Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor ter post beiorgde brieven en briefkaart Maandag 5 October 1914 wmm mum i©Tj T rs © aa d ©xt©XLti©Tsleud ttoox Q o u d © © xv OaaQ stx© hc©3n Verachijnt dagelijkB bfihalve Zon en Feestdagen PRUS DER ABVERTEHTIËN Van 1 5 gewone regels met bewyannmmer Elke regel meer BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaal ina van t 5 regels f 0 S5 by vooraitlieUiling elke regel niei r fi oU Reclainei f O ïft per regel ironie letters en randen naar plaatsruimte PRUS VAN HET ABONHEHENT ro ss o to Per kwartaal f 1 5 liem tnneo per post 1 68 Het Gefllustreerd Zondiigstilad 1 5 Idem fhinco per post l SO Abonnementen worden dagrIUks aangeoumeli aan ons Bnreaa Markt 31 tifj onze Agenten den BoeknaiHlrl en dr Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ïïitgeven A BMBEMJ EH ZOOIT 1 In bet bedenavoat g btioeiTil ioiuiminwiai van het groot IwöftïkwBrlier wordt votgeade gemeld ip het Weateiijk oorlKaterrein wordt de trl l op den reohtar igel en ta Argonaen met naceea lueiwuet lie nultaehota v a BelglP lu ea om Aalw pen ASTWKRPha 4 Od Van elflache ijde Naar van olUeiocIa lljde wordt medegedeeld 1 dl tOMitaai der vereterkliMilling van Antwerpen MaHonuair OSTKNDK 4 f ct Va BelglMhenJile en vliegmier heelt biljetten nltgeatruoiil liebelaeade een proclanWlle onderteekend door den liovelhobber van do legering troepen rondom Aatwerpca Hierin wordl een heteep gedaan op het gamiroi n om loh over t geven daar men toch maar alleen voor Buaaiaohe vorateo en i ngel he knpltaltalen Iroed verder wordt gejogd dal lich niet eeo Hoaaiaoh soldaat iimr in Duitacbland bevindt oo dat de Dulwober sOndcr onderbrektag op Parlja iuin Irnkkcn ANTWKHPKN 4 Uo looaland In Antwerpen bUjIt ultoaMaii Hel publiek ia kalm ea vcrtreuwand Sedert Zalerdag oohtend tiaohlMi de Dallaohera tavergeela da Nalhe over te tokon Urullel on het lort K a 4 worden awaar gelwmliardoord lie anlllerleolrljd duurde den gcheelim ilag over de gohoeie llale voort De toe atand la onveranderd Saar verluidt loii Kebier Wilhelm te Meapaa lijn BKRLIJS 4 Ö Van Dllllaehe aljde He kriJgaverriohllngM o Antwerpen n op hel Ooalelijke oorlogalerrein heblien alch volgeaa hel opgeeteld plan m londer atrljd voltrokkea ANTWKBPl N 4 Oet Ito Helgen H U o do bruggen over de Xetbe Hpringfu lil vijand die teruggealagen werd vroeg 2 nur wapMialilalanJ hetgeen door Beigpn werd geweigerd Do K11 Ol ontving nit Uaaatiioht over de beachietjng van Laenaeken bet voegend telegram De Dnitaob troepen die heden in Lanaeken geweeat eijn tolden 30 X man en bwtonden uil voldartillerie milrailleura uhtanen en infanterie De Belgiiche militairen waren gonng in aantal Tevena waa er een jiantaerde aatomobiel In de kerk lyu K naten terecht gekomen waarvan Mn in de saoriatie en één in den voorgevel waardoor de kerk nogal beachadigd ia Vorder atjn van af do kerk van Lanaeken tot aan Tonrnebride alle huiaon verbrand ook het huia van den burgemeester de Caretat Volgena de Duitachera hebben de burgera geachoten l a troepen aijn vanaf Tonmobrido verder den weg gevolgd naar Ma6ae jck Dit waren reaerviaton uit Hannover De toegangawegen naar de grena waren afgeaet en in Lanaeken zelf werd nlwnand toegelaten per automobiel die geen op heden afgeatempelden paa had Vele Duitaohera hadden ry wMen terwijl vele fietaen vernield langa den weg lagen Een vrouw die oen aohot ih bet been kreeg ia naar Maaitrioht vervoerd en in het Oalvarienberg opgenomen Vanaf den Pietenliorg en van de torena waa de brand dnidelyk waarneembaar Nutanrlük werd Manatrioht weei overstroomd met vluohtalingen Kèn vrouw met haar kinderen kwam toen ig ondwweg waa tot de ontdekking dat ag haar kind van 8 maanden in huia vergeten had Doktw Broox mei agn Hoode Kruiaauto tufte er heen en bracht het kind mee De ambuUnee in het huia van ex miniater Itegout die thana weer keurig in gereedheid ia met 91 bedden kan aoo noodig de gefronden ontvangen In het vluchtoord Paralelweg waren om 8 nur looveel vluehtelingen dat het aantal niet te achatten waa Kr kwamen lelkena nog nieuwe maar KX waren hot er zeker Een groot aantal mannen itond juiat in het gelid om vervoerd te worden naar de Kon Papierfabriek waar zij Jiedennaoht Muden alapen Dinadag lullen er ongeveer 250 naar Veenhuisen vertrekken Zoo juiat kwam Mn jongmanach uit Lanaeken uoh in de ambulance laten verbinden Z jn broer werd hed gedood LiUiiPic HulUicUe baueryen die uch ai dMit Mj df lorleo wuffdeti ïiitt vtrttoc 1 De aitusH i dezelfde Ih gi tercnavutid De Biw Public nicidt dal g ur de tlcQ afprloopcn DiKfat volio akt ni t ov r de gdwele linie h en cht De miutiI op de ttOTstweriDg tbd Pihts van het Imt Tfta Liewlf is afgeelftgeo Ër viel n iwgen Ui adirKpnetlf 30 per niiitUt ckMh KC ttt r tMmig kwutd uU te ritsten D Belg m bRbh ti Ie iJuitsebun l t op 1 K M laWD vooruiUtrin en heiu tow iB t v i welOQtlerboudtn vuur op twu rroestjlüke wijxo gedeciuieué Hut groob Ttultacbe hoo dkw Uer meldt dat ODi Antwcrpra het ïort Wavrt Sl Ca lifrlnp en dp Uedaule Dorpsrcldt met dti Umncbragf egm verat 7kingen U lK fllorni l Het fort Waerlhpn ie omihtgeld Hrt vooruitgpfl 4tovra bebMigriJk wtalelljke etenpunt Di aéeruM Bde ia ia hM bcvil der 1 uitHcbwK Up bet OoateUJk oerlogatoooeel MChijnt i n opiaaraeb na éa UuaBUche lro p n over Njeoien te het gouvenmnettt Hu atki verwacht te isoeten wtHden Volgt t berichten van b KuHDisobe hoofdkwartier wordt Prcraiyiil vut alle 7 iiden aangerallea Twee forM zijn reedH flMfiOinm vatt wsaralt men de Oo tenri k che fortiv bedwingen kan Mc hoopt de tad ia t nein B voor de aankomHt van tie DviHm b OHt4 nri 0CRebe vorRler kingen ok de Enffelecbra brengen pnnals ban l oadgeBDot n koloniale troepen In faet eld He Indische elite l er U te M rM itte onti cbeept Door de bevtilklng w rd hen e i geweldige ovaüe gebratJit Men V nraffl t vto l i dal de ntitïncherH op bel kritieke oogimhlik zullon dpmoraliw eren De tijd taX de Jnisiheid van tleze verwaobttng aan het lieht niopten hren Awi bet Wcstemk Front Viv nuluchera In Frankrijk PAHIJS via Londen 4 Oct llavaa au I ranache zijde In het hwiemntddag om uur openbaar gemaakt oomniu niqeA Wordt hel volgende medegedeeld Lanaeken bij de Belgiwli Kedorlandache grens gebombardeerd MAASTRICHT 4 Oct Hedenmorgen te 7 uur sijn de Duitachon een geweldig bombardement op I anaokon begonnen lanaeken ligt op 2 uur afatand ten noordveiten van Uaastriobt In Maastricht heenoht groote opwinding Lanaeken ia thans gabeel verwoest en staat io brand Tal van vlnchtelingen komen ui Maastricht aan Eenigo Belgiaohe aol daten s n geïnterneerd Op oaaan linkervleugel hebben wij na alle aanvallm van dan vijand te hebben algeelogea op veraafaUleade punten het olfenaief faatvat Op de andere punten beliben wij onae ataUingen link kunnen handhaven In bet oeiltruni tot aan het Argonaerwoud valt nieta te vermelden In het Argonner Woud heliljcn wij den vijand naar het Noorden teruggcdrongim In hel Zuiden van Wocvre hpWien wij doeh aear tangaaam verderingoA gemaakt Aan het OoftelQk Front BIJ de Oest I rilUlache gteaa pi TKBHBURO 4 Oct Het groole t p onaeo rMilttorvleugel la Lotharingen e de Vofaaao vlei nieta nieuwa voor BbKLIJS 4 Oot Van Dultacbc lijde i hoop on vreoa ïi gal hem de brieven over In koortaachtlge apannlng Hep Norman naar bet venater en laai Zeer geachte en aangebedene nevrotlwl l a Woorden die uw llppan apraken toen tt mij liet heengaan kleaken ala vaarwel vow eeuwig maar alt uwe aggtai laa ik lata dat mij uM alle hoop ontaeamt U t ia inunera niet mogelijk dat wij elkaar zouden hebben loeren kennen om elkander na een eerate ontmoeting weder voor eeuwig te moeten ver liezen In mijn veelbewogen leven heb ik aan voorbeachikkingen leeren geloovea en ik houd bel voor een beachlk liauwlg de uwca Vleier flarev I e dwaaa mompelde Norman terwijl hlJ fcel brielje nog aoa vliiehlig overkeek om dm dalnm te vladen HIJ vond dim eebl nW on hd owiverl dal een poaUlempel inooat ïortoona wa zeker verachourd IW tweede brielje dat bij nu opnam drOeg echter wel oen datum ra ilaarnll zag Norman dal hel vij dagen voor Joeepbine s dood geachroven wa ili re brief luidde Hooggeachl mevrouwt IJ la niet gekomen en heelt mij geen antwoord wauriig gekaard Wt wp voor mij e u harde Irali Ik kah dIo verdiend want Ik had moetee bod k dat u mij veel Ie weinig kende OB de juiste bedoKUng van Uljn briel te vallen Wolllcbl Vlotor Onrev lOSËPHlNE het gelaat vMi Norman gadt g wlagon Twiji bij de Mde brieven Ian Aan de uitdrukking van tijn gd kon w iM HlMjiiren dat dew papitfMi waard hadden Daar venwbrikie lj vaoi i bi liU duH nog ïuevt inllcbtingwi v ilSBg U antwoordde ïij M wjhroomd i 17 AU deaV eea voitgevoel gedreven vroeg Nonnan haaatig Kn dto naam wa het OareyP Vict öareyf Oatateld keek Wally hem aan J Jolall Garoy dat waa de naami Maar wal heen die aaaan toch uit te Blaan mei bat onderaoek naar den moord mijner luater Laai Bij e brieven ttai rong orlaaa aan die van epgewondeahold hl na aWt Mirekan kW Ik mM weM ar la aal voer dal tk a de waag ka beaaiwo dea Wally haalde do hrlevea waaraan hiJ woveel waarde heobtte uit den aak van kaar japoa te voerachijn doch i aaraeHe nog ie aan hem te overhandigen Aan Iemand ander aou Ik ie emg aortt gegeven hebben iel w bijna plrebHg Maar n Ml van deie briovee aker ta gebruik maken wanneer M eMmia mijaer anater daardoor baeawl aw kunnen worden Ik tal haMetea Moals eer Ri walen vaa mij oIiwIicb Jalhouw Wally aalwoordde hij enMilg Zij been racl fa verktarlng genoegen Ie nemen want Neen ik heb u aiieti aiedHg I tld 1 ii gelooft u dal noodw Ddig ouk aoden per ionm dew brlcvis luotttm Inilwi Md R Ulijn plicht w onmiddeliijk In hamlen van den rechter U hIbIIpb want de i brifven kannen Jowphlne ii raoord naar overiitlg n als bij mlsuchlmi to willen ontk iinRi dal Joiel Ik ta rechter tijd kwam uit aaa gevaarll w loeatand te Niet om teak te oogalen voor mijn ouheduidenden riddordlenat aar omdat ik hel ee hulpelooze ondememing acht tegen de macht van hel noodlot te strijdfo vertrouw Ik er vaal op dal mijn ooimoedig innig gemeend verioek om een onderhoud met u niet onverhoord zal blijven Heden avond ben ik vrij bij bet tevanen der dnialemia lal Ik mij op den Konatanlijnhenvel In het Prater lierladen en n daar me kloppend hart ahrachlen Alle wat aederi ecowen deer de diohlera gezegd ia van de mgeiaditlge goedheid en liarrahartlgheld der vrouw aal Ik voortaan als iragea en mlaldding moeten heechoowea wanneer n weigert I voldoen aan hel eerate beachelden verzoek van uw ridder die gaarne nog honderdmaal zijn leven voor n ou wagen Tot weerziena doa geallngerd tueachen Mng Haar in ord naar aegt u Oeiooft dnn dat észe Victor Garejr Uwe nMler vermoord hoelt a éat g lool ik jiitfrotiw Wally Doch op bat oogenhlik kan Ik u verder nletn w gg l lott ellng I thooM mi tijd kA tl aar ge worden ij Htak de brieven U zich en greep xljn hoed Wally die door zijn laatute woorden wer onhüteid wa hield htm met een enk van baar hand nog m oogenWik temg zweer mij I Ik w ït dat u aèites ï ilt handelen volgeofi de eludben van mr eer en i geweten en daarom asoeat ik eiken wenüch mderdrukken dits u kon loe tobljnet een niting van wantrouwen te ijrt Xk hoop echter dat n mij niet verkeerd Ktill begrijpen of boo op mij wordt 1 Inhoud van doae hrierwi Ih hnlaaM maar i r geaehfltt om een vlek op de Met gHUg 3PP t wili M hadWaI al