Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1914

U t DniUchUsd aitgtbnid nport door d n oorlog twUngr ks kbpp i krijgt dia nog Ung gevoeld zullen worden whynt buiten twijfel Doch ie hiervan zei profiteereo f vele Toonpellingen worden geait doch neetül wordt dasrby de hnid verkocht vóórdat de t eer genchoten is Oppervlakkige beechoowen oit den kring van Duitachlaod i tegemtendert nitan zich na en dan in opgewonden artikelen in dezen zin Dnitachland ia van de wereldmarkt verdrongen althana voorloopig Nu moeten Engeland Krankryk en BelgUi da plaala van hun tegenitander innemen en ook befaondan na den oorlog Deze tooat klinkt heel mooi maar in de werkelijkheiil zal blijken lat Doitiohland a tegenitandem hot made in aarmany Aeen zullen kannen verdringen voor zoover ze zelf in taat zUn om deze goederen voordeellgar o althana even voordealig ta brioeeran Wolka z n de gebie len van Dnitiohland i afzet De eone helft ia met Daltschland in oorlog de andere helft is neotnul Dat de mot Dullschland a oorlogvoaranden tra hten zalf Ie voorzien Tn de voorheen door de Duitache nijverheid liavredigende l ehooft n in hnn land ii zeer natuurlyk doch bg de neutralen kan redeiykerwyze een op dargeiyka motieven berustende tegenzin in Duitaohe goederen niet verwacht worden Naar enkele van die artikelen ii thans een zekere eehtar altijd nog wakke vraag Na kannen de andere volkeren die soort toffj n waarin Daitaobland specialiteit ia niet in een vloefi en een uoht leveren vooral niet in dezen tyd van algemeeno belemmering Kn waar het onder Dultaohland s vroegere klanten o a de Voreenigda Htalen Argentinifl Braeiliti Oo t A 8 elc vrUwel malaise is kan men in grove trekken dit wel zeggen dat er even weinig vraag is als in de pmlooaeronde landen aanbod Ën zoo S nioof ik niet dat er hg een dergelgke apte gedurende de crisis veel van hot veroveren van DuitachUnd a e poit van dergelgke arLikalon lai komen Uen kan alleen zgn maatregelen van te vuren vast nomen oin later wanneer de algomeene toestand verlevendigd ia blJ de hand te kunnen zijn Uoch dankt men dit ta doen door fabrieken te gaan oprichten dia da achte made in Oormany goederen zulten moeten produoeoren uan stuit men op het gevaar dat ik in vorsohoidene Kngelsohe dag an vakbladen reeds rondait erkend vond dat dergelijke ondernemingen waaraohUniyk reeds na aor korten tyd weer door Daitschiand zonden doodgedrukt worden Kn wat daik met bot kupitaal dat men in de industrioöti goKtokon zou hebtit n Het zou net zijn alsof oen of ander ndostrleland van een tgdeiyke mooilykhaid van Holland gebruik zou willea maken om mot alle geweld oen bloamltollenoultuar en azport te for Na afloop van onze moeiiykhedon achter aouden we gomakkoiyk onae oude plaats hernemen on de kapitalen die Hat andere land in die kanatmatige onderneming gestoken ihad zon geheel weggegooid gold blgken Kn wil muil dan koppig doorzetten en de prnt H tin vnn tal halen dan zou men om nu eens een stouda Iteeldspraak te bezigen in plaats van den reddandan engel het pMud van Troje binnenhalen ledar ia op zyn eigen terrein het aterkat Doob met in t oog houding van dezen re l kan de sohandare takeifman manige opening ontdekken waardoor hg aich betzy reeds terstond hetzy direct na de oriais kan binnenwringen Maar dan moet men letten op giMiiiKlen waar artikelen die Holland zelf evengoed of beter dan Duitsohland kan leveren th na nog door Ouitsohland getmportoerd worden lei al dan nanltomen op waakzaam oplatton en niet op spocnliwren op de gouden bergen die men zonder moeite voor bet grgpen zou willen krygen Kgk men de consulaire veralagen van verschillende streken door dan vindt man onder de echt Hollandsèhe nxportarlikelan ca ligaran kaaa jenever oaowi an ohooolade bloembollea aardappelmaal ato ocarton vee plaiAn en heaatara kaataen groenten n nog eanige artikelen ik wil hier laohta voorbwlden unstippan dia in ons land bgzonder voordeelig voortgebracht kunnon worden Doch tevens markt man dan op hoe in vele landan HolUod eigenlijk alleen op bloemboltengabied onbestreden eerste ia doch dat vele van de andere bierlwven genoemde artikelen in vaal grooter hoeveelheden door Dnitachland worden ingavoerd terwUI Nederland s adaal tigaoiyk vry onbadaidand is Wil man vowbaalden Chili ZaidAhika Argentinië Vareenigde Staten en nog veraohaidena aadare streken waar daa nieastal al g awea aa kao worden n een langzaam grooiasdan Nederlandach n invoer doch waar toch nog Zooveel plaats ia voor maar Dit ia tbana iM groota kans voor onze Nederlandsclw export dieaiganaardig genoeg niat geheel barnat op indnstrie in eigenlgken zin doob vaal maar op plaatselijke bedry ven die met onze iotansiava coitaur tan naawsta samenhangen De kans is er en wat allaan noodig is schynt my dat men even gverig en mateloos als de geduchte Duitsche ooncarrentan er op uit zgn zich overal in ta sehaiven en en markt t oaken Op dit woord schuiven mag ik zeiar wel den nadruk leggen Want men zal oekwame reizigen die de landstaal machtig zgn en nefat de kaart van het land kennen moetan uitsturen en niet talaurgeateld moetan zyn ala de eerste pogingen nog geen onmiddellyk zichtbaar resultaat opleveren Men moet zgn aanstaande klanten bezoeken de gelegenheid geven om onze productie te leeren kennen en ben warm honden zonder te krenterig te zyn als het er op aan komt eens rooyaal voor den dag te komen Men legge zich er op toe het aanpassingsvermogen van de Duitachers over te nemen zonder daarom zyn Hollandsobe ifninschsppen ta miskennen Zoo kan menig Ne lerlandsch koopman ondankM de tegenw iordige slapte in zaken ondanks het uitvoerverbo l dat thans nog op vele van onze nationale producten mst nn reeds het terrein voorbereiden om na herstel van de betere toeatanden lyn zaken te kunnen uitbreiden op een gezonden grondslag VIIGlUEItlV6aiil l GEIIlllllTIII UD van GOUDA VRIJDAO 2 0 TrOBKR Vervolg 12 Ken adtea van J Slop waarbyhy eervol ontslag verzoekt als leeraaraan de Ambochtsavondsrhool metingang van 1 November e k of zooveel vroeger als in de vaoiture zal yn voordea DeVoonitter Da inspecteur van het middelbaar onderwga wiens advies is gevraagd adviseert het gevraagd eervol ontslag te verleanen Namens B en heb ik de eer in overweging te geven het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 November a a Aldus besloten 13 Kan adrea van O J de Unwewaarby hy ontslag verzoekt ala learaarin da I aitacha taal aan den gemeentalgken Handelscuraus De Voorzitter De inspecteur van het middelbaar onderwijs adviseert het gevraagd ontslag eervol te verleenen Namens B en W heb ik de aar in ovarwegihg te geven het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 Novei ber a B Aldus besloten 14 Kan schryvan van de Kamervan Arbeid voor de Bouwbedrijvente Oonda van dan volgenden inhoud Qooda dari 30 September 1914 Naar aanleiding van het voorstel van Bnrgemeestar en Wethouders dezer gemeente tot oprichting van een tijileiyk gomeentefonda ter voorziening in de venekering tegen geldeiyke gevolgen van gwlwongen werkloosheid nemen wy de vrglioid Uwen Raad beleefd te verzoeken tot de oprichting van dat fonds wel te willen overgaan Do Kamer van Arbeid voor da Bouwbadryven ta Oouda De Sacrataria De ooraitter M KUJNa J VAN DbiN Aao den Haad ier gemeente Gouda Aangenomen voor kennisgeving 15 Een odiaa van den Nat Bondvan Mandalaen KantoorbediendenHercurina te Rotterdam van den volgenden inhoud HoUerdam B September 1914 Oed Olaabaven 7 Aan den Gemeantaraod van Gonda gevan mat vmcholdigden eerbied te kennen ondergeteekenden R Winkel en W A de Vroom reep voorzitter en secretaris van den Nationalen Bond van Handels oi Kantoorbedienden Mercurius goedgekeurd bg Koninklgk Besluit van 6 Maart 1906 No 46 dien zg t deaen vertegenwoordigen dat zy met groot ganoegan hebben kennis genoman van bat voorstal door Burgemeester en Wathoodan van Gouda by Uwaii Raad iagediaad strekkende tot oprichting van aan gameenteiyk werktoooanfonds dat ag overtuigd onn dat aan alle oatagoriatn vaa arbeidars dia door da vorming vaa vakvataaaigiagea aa warUooaliMvenwkaringaa da aerate stappen tar voorweaiag in dit maalBohappaiyk euvel gedaan hebben een kraditiga staan aa bnlp wor varstrdtt om da gavolgaa vaa dataaval te boven te k om en Redenen waarom c üwaa Raad aar biad k varaoeken overeenkonutig bat voontal van Bnrgemeeftw en Wathoiidat ta beslaiten t Walk doende anc Hat BoBdabeataar vaa Maccniiaa Da Saoratoia De Voonittar W A DE I ROOM B WINKEL Tar visie an zal bg pnat 4 worden bahondald Da Voorzitter Aoa da orde zgn aaaiga benoemingen Mag ik de hearan IJsaatstgn Donker on Kolgo uitnoodigaa bet stembureao te willen uitmaken Aoa da oida De banoeming van eaa lid der Commissie tot wering van scluMdvenenim Wordt mat algemeene 17 stemmen benoemd de beer D W J RUITERB Aan de orde De benoeauiur van eena oadarwyzflres aan da Harhalingsschool voor meisjes Wordt mat algemaane 16 atemmen benoemd Me M J KOKNRAAD 1 stembriefje is in blanco De Voorzitter Mag ik den hearen stemopnemera dank zeggen voor den vi laenden byatand Aan da mda Da bagrootiag voor 1915 van het geraeente panrioanfonds Wordt ondar beraadslaging en zonder hoofdeiyke stamming goedgekeurd Aan de orde De voorstellen betreffende de instelling van eene Oommiasie van byatandin het beheer van dan reinigingadienat der gemeente De algemeene beraadslaging wordt geopend De ieer Jongenburger M de V I In de Raadsvergadering van 1 September I I waarin besloten is geworden om de gomeentereiniging te maken tot een tak van dienst van do gemeente is ook door den heer van clar Torren gewezen op het nut verbonden aan het in het leven roepaa van een Commiuie uit den Haad om den idoider dezen tak van dienst te leiden Naar aanleiding daarvan is toen door u M d V als uwe persoonlyke meening te kennen gegeven dat V sympathiseerde met dit denkbeeld en dat ü het by B en W zon overbrengen Aangezien wg gereed stonden om een vorordeniag tot stand te brengen op het beheer van den reinigingsdienst dor gemeente Gouda waarby ook zou ingeeteld worden een Jommissie van byatand was het myn voornemen voor ta stellen om die Commissie staande deze vergadering of binnen enkele dagen te benoemen ten einde haar in de gelegenheid te stellen haar oordeel uit te spreken over de verschillende personen die aich hadden aangemeld voor de functie van Leider van dezen diensttak Het kwam my toch voor dat het in de eerste plaats aan dia Commissie zon gegeven moeten worden een oordeel nit t spreken over dengene met wien zy voortaan zal moeten samenwerken Ik acht dit niet alleen in het belang van de gemeente maar ook in het belang van de commissie zalf In het belang van de gemeente aangezien de dienst van de gemeentereiniging staat of valt met den persoon die aan het hoofd gesteld wordt en in het belang van de Commissie daar zy voor zich zelf overtuigd moet zyn van de eechiktheid van den persoon met wien y op den door moet samenwerken Zooals ik zeide ik had het voornemen voor te stellen de Commissie in deze vergadering of binnen enkele dagen te benoemen maar een half uur vóór dun aanvang van daoa vergadering werd ik verrast met een voordracht vaa B au W en mg werd dus direct de baan afgeaneden om dat voorstal ta doen daar wg notouriyk aan de voordracht gebonden zyn Ik weet wel dat in de vergadering van 1 Septambar IJ da Raad B en W gemachtigd haeft aan voordracht ta doen maar ik hab tocb oltyd gemeend dat d e badooUag TM B ao W was dat eerst zfu wordaasomaogesteld de Commissie van bystaod en dat deze dan gehoord zou worden over de voordracht van den eventueel te benoemen Leider Dit blykt ook oit art 13 der ontwerp verordening waar Da Commiaaia wordt door Borgaowaatar en Wethooden gehoord over voordracht ea aaabeveling tar banoeming en overoatalogof sohoraing van de ambtenaren vaa daa diaast wier aaaalalling Of onidag aan bna Collage of dan Raad ii voonafaondaa Ook hebben B en W doaraaa zalfii Bog niting willen geven door deoar daf hier ter visie te doea laggea da verachilieada i akoaiaB aoHidtatiabriaven n barfcaal dit iagdunaae stok haalt ag varraat m bot doat mij werkelök leed dat B en W niet gewerkt heiibaa in d richtiag cooola ik gaarne aou gewild hebben Ik wil gaan oonM ottsprAaa over do personaa die af da voordiocht taan maar wal wil ik verklaren dat daarop niet peraonen voorkomen die ik er gaarne op had gaiien aa wier benoeming ik werkalgk acht in bet lielang van de gemeente Ik wil dit niet zeggen ala eaa verwQt aan B ea W Ik heb dit alleen in het midden gebracht ten einde in Mepreking te brengen of er nogmogeiykheid iMataat dat de Commiaaie wonle samengaatdd eer tot aan d nitieve keuze van een Leider wordt overgegaan De Voorzit ter Ik koadan heer Jongenburger de verzekering gevan dat l y B en W natuurlyk aUerminet heeft voorgezeten om een Oommissie die trouwens nog niet bestaat ta paaseerea Éy B en W is wel degeiyk ter sprake gakoman het denkbeeld of met deze benoeming kon worden gewacht De bewaring van dan heer Jongenburger dat bg B on W altijd de bedoeling beeft voorgezeten dat eerst de oommiasie zon worden gehoord moet natuurlijk op een misverstand bemsten Zq hebban het nooit kunnen uitspreken Vóór de vorige Raadsvergadering was zelfs het voornemen om een voorstel te doen tot het in het leven roepen van een oommiasie van bystand nog niat aana besproken Iaat staan aangenomen En wat art 13 der ontwerp verordening betreft bet spreekt van Zalf dot de verordening niet allean slaat op dit ooganblik maar ook op de toakoiut zoodat ook in de toekomst aan dit artikel zal moeten worden voldaan Op hot oogenblik is het artikel nog niet vastgesteld dus is er ook van voldoening aan dit artikel geen sprake Haar B en W hebben overwogen dat in deze werkelijk spoed noodig was Aanvankeiyk heeft zelfs in de bedoeling gelegen nog in deze vergadering over te gaan tot de benoeming van eón I eider Immers wanneer werkeiyk wordt ingevoerd de reininingsdienst ön veer overeenkomstig de plannen die in het rapport van dan heer de Monyè zyn ontwikkeld don heeft man voor de voorbereiding van die invoering ten minste een paar maanden noodig en wanneer men iemand wil benoemen die reeds in dienst is van de eene of andere gemeente dan moet die persoon natuurlyk ontslag aanvragen en dan dient or toch al is het een korte termyn in acht genomen te worden tussohen het aanvragen van het ontslag en bet ingaan daarvan en het in dienst treden by deze gemeente Die overwegingen hebben B en W er toe geleid om niet af te wachten de benoeming van de leden der Commissie van bgstand wanneer althans de Raad zich met deze voorstellen vereenjgt maar om zelfstandig te komen met een voordracht die bevat de namen van de menschen dienaar het oordeel van B en W werkeiyk in de eerste plaats in aanmerking komen voor een benoeming Dus het is bier nipt de onwil om overleg te plegen met een Oimmissie die nog benoemd moet worden maar het is eenvondig de drang der omstandigheden de noodzakelgkbeid om bier eenigen spoed te betrachten De heer Jongenburger M de V Ik dank Ü zeer voor uwe toeliohting waardoor ik voor een groot deel voldaan ben maar IJ hebt niet toegegeven de bezwaren die voor mg bestonden Ik heb gaoegd dat die Commiaaie oodra mogelijk moet worden samengesteld èn indien B en XV er prgs op gesteld hadden dat zy geoordeeld on hebben over de voordracht dan was bet toob zeer goed mogelgk geweest een Raadsvergadering te beieggen veertien dagen geleden In e vergadering had de Commissie kannen samengeateld worden en dan was er gelegenheid geweest baar te hooren ov de de kemw van den Leider DaVoorzitter Ikgaefütoe dat hul gekend De olgsmeaaa benadalaging wordt gesloten De vootstellen om in te stellen een vaste Oimmissie oit den Raad om Burgemeester en Wethouders bg te staan in het behaer van de reinigingsdienst der gemeente en om te bapotoa dat de aan de Commissie toe ta voegen oretoris aal genieten een jaarwedde vaa f 100 worden achtereenvolgens onder benuuMaging an zonder hootdelgko stemming aanganomen Wordt vervolgd Rl n Tl e r 1 a Tl Aiaerika NederUnd a de oeatHi handel De Varendgde Stoiaa gaaa M thans mat auer lavendigbeid vaar nantraleB zeehandel inlimiMsesia beteekeais voor Nedarbnd vn warder balangitalliag baboaft aZbotoog De nmea corresp te Waa saiat d d 1 Oei aan zyn blad jSua Amerikaanaoha bladen van did jbr de juistheid bevestigen van zgo fim gere waarschuwing betreffende de aa taligheid van de qoaesties welka i Engelscbe politiek ten opzichte vaa voorwaardelgk contrabande vervaini naar neutrale havens heeft doaaooi tooa De Amarikaaaaohe Senaat 30 Sept ean resolutie aan waarij den staataaacretaris inlichting wjj f evraagd ovm het iogrgpen vaa Ingeland ten aanzien van ladinna Amerikaanaoh koper beategïdnw Rotterdam Uan moet in die reaohi negbewgs vaa waatronwen tegen JWland zien meent de correspondeot de verklaring van dan Kngabdna ambaasodeor te Washington dat hstkoper feitelijk aan Kropp gaeeasie neerd was wordt door de pais gêadopgenomen en erkend dat EÜabadniet onrechtmatig handelde ea i Amerikaanschen varschepers eaa gatdasom voor de prijs verklaarde ladiuibetaald heeft Toch zoo vervolgt hy ordt deze qnoaatie in mimen kring bMpro kan als de ernstigste welke deooik tot nu toe tosschen de Vetvenigdeaa Staten en Engeland herft doen ootstaan De hoofcizaak ia dat hisrioor de noodzakelykheid wordt oangeteead van een spoedige overeenkomst gebaseerd voor zoover mogelijk op een regeling met Holland on misscliien andere landen betrouwbaarheid vaa neutrale cognossementen De correapondeni maakt vooitoww melding van een vergoderisf p 30 Sept gehouden en bygewoOMi door minister Bryan hooge ambMtanaan oote importenrs Men beslootdsaria Aoierikaansche schepen te eadeaOB goederen die Amerika uit DuUschhiil noodig beeft te gaan halen de Amarikaanscbe Regeering waaiwkawils daarby evenwel de importenn dat dsas schepen dan nitgaande niet gehulea mochten worden met goederen tegsa welker invoer in Duitschlaod Eapland eenig bezwaar moohthebbea i k niet met koper Men moet aannemen dot EBgehwlaan deze Amerikaansche net Mtsckgoed geladen op bun thuisreis alsooniets in den weg zal leggen Daanudeis ook in overeenstemming de vigbting giatereo bericht van het door dsHoilandAmerikalyn gecharterde astDuitsch speelgoed geladen Kkip Sophie H hetwelk aanvankeiyk tnaangehouden en naar een Knmhl tihaven gebracht N CM Inbeslagneming van alcoholische dranken in ooriogstgd In een hoofdartikel getiteld De Volksbond en de Oorlog van de baiid Mr Dr F W J Q Snyder vaa Wiasenkerke alg Voorzitter van dea Volksbond in het orgaan van de Volksbond tegen drankmisbruik wjjit deze naar aanleiding van hetgasa in België plaata had waar de vneoide soldaten naar beweerd wordt zoo vaak handelen in door drank baneveidan toestond op den plicht om te trachten zoodanige rompen te voetkomen Is inderdaad ook nn weer de draak de oorzaak geweest van zooveel elleade dan zorge men dat in onza hoizsa niet de gelegenheid besta voor deindringers om zich te bedriakan aaa onzen eigen voorraad Schr adht de vraag gewettigd of niet de ovwhaid daartoe moatregslaa behoort te nemen SSon bat niet wan chelpk zyn dat deze pUotaelgk ean regeling trof om tydig alk voorraden sterken drank bier en wqn althaai van partionlieren elgk inbeslagta nemen en elders op te slaan Da eigenaar getrooste zich in het algameM belang zicb alsdan van het gebruik la onthouden of het benoodigde bg kleiaa hoeveelheden te koopen De algemeene bergplaats waarin ieders eigendom door etiketteering kenbaar zou knnnaa z n zoo by de bezetting door dan vgand van de stad aan de vreemds militaire Overheid ter bewaking kunnen worden overgegeven wat in hat belaag van beide partyen aou zgo Dat dMn da publieke verkoopplaataoa moetaa worden gealoten spraMct vaa zalf Het Naderlandsoh Comité tot steun van Belgische en andere slachtoffen ontving f 6a 515 G4 j en fn 363 17 m ket 0 mité te Maastricht kwam e waak aas giftan in f2al5 65en k 1669 50 bg het comité te Vaiken rg fl823 S5 In totaal met de vorige verantwoorümgan f TeagevolgB van het leggen van giigen in de Noordzee door de Eng ben zoUea venehiUende achepan giet van Rotterdam vertrAken Botoruitvoer De hondd in boter naar Pmisan gaat nit da Qaldencben Aobtarhoak veer zeer vlot en wordt door den groothandel reeds f 1 80 per K G be Vloobtalingea Men meldt nit Vliasingen De stroom vlncbtenden hoodt steeds aan Gisteren kwamen tien sleepbooten oit Antwerpen er m oan Op één wazen ongeveer 100 nonnen uit Lier die evenals een groot aantal andere vluchtelingen de rtus naar Engeland heden met da mailboot sollen voortaetten Men meldt aan de N R Crt uit Haastrioht Het aantal vlnchtelingen nit België neemt nog steeds toe Alle leegstaande huizen zgn verhuurd en dagelijks loopen de vr mdelingen nog zoekend rond In het vluchtoord van het Belgisch Bteuncomité aan den Parallelweg zgn nu weer mim 300 vluchtelingen Zooals reeds gemeld zijn het de laatste dagen meestal mannen en jongens van 18 en 19 jaar Dinsdag zal van hier het eerste transport vluchtelingen naar Veenhuizen vertrekken Tot nu toe was het aantal dat zich hiervoor heeft aan emeld tot 125 gestegen Maar t zul n er misschien wel meer zyn È Gezinnen van onder de wapenen geroepen Doitaobers In de B Z am Mittag komt onder het hoofd Een vriendelijkheid der Nederlandsche Regeering het volgende voor De Vertegenwoordigers van Dnitachland in de neutrale landen kregen gelyk men weet van de Rgksregeering bericht om voor zoover dit in verband met den oorlog mogelijk is de in het buitenland achtergebleven geHnnen van onder do wapenen geroepenen naar verhouding tot hun behoeften te ondetateonen Wy vernemen in verband hienaede dat speciaal in Nederland voor behoeftige Duitschegezinnen wier kostwinners in Duitschlaod onder do wapenen zgn buitengewoon goed wordt gezorgd De Nederlandsche Regeering verleende namelyk dergelijke gezinnen van het begin van den oorlog af nit eigen initiatief aanzienlijke ondersteuningen Het zal natnorlijk zaak van de Kijksautoriteiten zyn om na het eindigen van den oorlog de g uaakte kosten te reetitneeren Qemeagde Bericliten Op een loiJD gcioopen Tc llnuMm U door den liarlii li g or KW 148 giBtoreoavoad geland de bciuausiog van het BtooiDBcbip Nieuwlsud TSa loole naar Harllngaa beotemd Onder de Kngelsclie kust was liet stoomacillp op een mijn geloopen on in enkele iilinuten g onken i e equipage redde clch net haar eigen boot en ging over op den logger waar zo lielderijk werd opgenomen Alle loden der liemanning hadr den hou liezktingen verloren en wral n oudergehraciiMfln hot Zeemanehuis aldaar wsar sij raoBhef noodige ferden voor Aaa de N R Crt ontJeenea wij nog de volgende liijzooderhedcn Het Btoouischlp Nleuwland w liel nieuwste sehip van de Scheepvaart en Stö ïn koleoMaatscliappij te llollenlsm en Brt p n lading Bteeoltolen 1 eBtenid van Ooole naar Harlingen De Nleuwland wae ibterdsgmorgen t ralm 8 uijr vertrokken De ramp had plaats te 10 40 Bet schip werd getroHen In ruimten M gpeabaralleï waarna het atooniscbip wst over etaurbooTd later over hakbsord ging overhalen om binnen korten tm met den kop In sae ts sinkes Alle spvareoden hadden gelegenheid zich in n vsn de scbeopsboolen te begeven die oor deze logger werd opgepikt seodat He opvarenden gexei sijn Oeuigvoerder is kapitein H Drayur vso Kotterdam Tot de geredden behoort t moer Jan Noordergrsal van R K wdsm die oo k tot de geredden van de wtfijk behoorde Aon boord van dern l et werden aUen van kleeren voor Tijdens de calastropbe had de 2de wnnsn 1 stegeis me eeo der matro a de waofat l oor de zorgen van bet agentschap de bemaaning 17 man to hel Ko f Willemshuis een onderkomen ver Loagzaae aitwikkettag van hUUase Meo schriih aaa het Uenlnm De eredltnuen der J oaid BrabantselM Baak gev tigd geweeu i Ilen Bo ili die hl ISoa tailleerde w07d n thaas 12 Jaar loler verblijd mei een laatste uil keeriag vaa 12 8 pCt indiea len ndnale geea verset wordt ge aa Mgee d ulldeeliagsliist wat In dit foiUisaeinenl met zijn ongeveff 1300 crediteuren nogal rertrairing ion Tarooraokenl OORLOG8VARIA Wat Bebel wid lo vtrband m t d hondioj der Duitsche aocialisten is t eigenaardig er aan te herinneren wat destijds hnn groote Igder Angast Bebel geschreven beeft in 1890 in een boekje getiteld Het staande leger en de Hilitie b ï attende eeo samenvatting vanxyn redevoeringen in d i Rykadag gedurende de beraadslagingen over de oorlogsbegrooting Bebel beantwoorde o a de vrtug Wat zal er met Duitschland geschiedon wanneer zich Kngeland bij haar tegenstanden voegt ab vol De Duitsche vloot hoe machtig ook zal door de Engelschen vernield worden daar die sterker zal zyn en Duitschland zal al haar koloniön byna onmiddellijk verliezen na het begin der vijandelykheden coi ciattegenstaande bovenmpnachelijke pogingen om zo te behouden Maar do rgsta gevolgen vaii nlk een oorlog zal zijn het verlies van de Duitsche handelsvloot en de wereldmarkten die door Engeland sullen veroverd worden Een oorlog met Franl Hk en Rusland en met Engeland als hun Dondgonoot zal dus betoekenen de volkomen vernietiging van Duitschlaad s macht Zoowel Frankryk als Rusland zollen zich verheugen in het oorlogvoeron van Duitschland tegen Engeland Hun wenschen zullen vervuld worden want Frankrijk herwint dan Elsas en Lotha ringen terwijl Rusland haar eeuwen ouden droom zal zien verwezenlijkt nl bet verkrggen van eoheel Polen en verschillende belangrijke havens aan den fflohden vsn Weichsel en Njemen Overwinningen in den oorlog dor toekomst zullen niet sqo spoedig Duitschland te beurt vallen ala couranten en scbolwi dat gaarne verkondigen De overmacht over den vyand di pqitaghlai in 1 beut is abflduut onitnogelji in deaen tjjd Het grtol soldaten en de bewapening z n onfi veer gelijk in Duitschland en Frankrijk Do toekom toorlog zal moer op oen worRtol wedstrijd gelgken dan op eon oorlog Stadsnieuws aOUnA r October Voortgezet olndexamaa B B 8 alhier Aan het voortgezet eindexamen van de H B S m 5 j c namen dool 14 candidaten Hiervan slaagden 11 Slichterman Voorschoten C J Brest van Kempélt Voorschoten 3 H Veruide Voorschoten E F Groos den Haag J B Verwors Uouda Ch J Uulholland Leiden P van Buren £ sctraneus 1 H Notenboom den Haag i A J Kloijkamp den Haag J L van Praag Voorschoten K Ij A Gaodt V Oidenbameveldt Ësctraneos Ëeo candidaat had zich teruggotrokken 2 candidaten zijn afge Uej Helena Horneman Naar wij vernemen zal mej Helena Horneman op 13 Oct a s aan het Stadttbêater te RIberfeld debntoeren als KIsa in WnRner s I ohnngrin SI OIST Voetbal OlympiaT O P 0 1 Men schrijft ons BegiDuen we met te zeggen dat de uitslag evengoed andersom had kunnen zijn daar beide partjjeii even slecht speelden Sporadisch werd goed samenspel te zien gogoven en de grootste Aelft van den tgd zag men n twintig menschen met zenuwachtige gezichten door dkander hollen Voor rust was Olympia verreweg de meerdere doch toen na mst haar achteriioedoapelers zoowat allen geblesseerd waren werden s bordjes verhangen Was de wedstrijd om de lagespelkwalitait al onaangenaam een walging werd ze mg door het chaorinistisohe publiek t Was ergerlijk Een clubje opgeschoten jongens in do tribune meenden schijnbasr door schelden op de tegon rtij hnn favorieten to doen winnen Hat ia m i ia het bafaug van de voatbatapiort at derga ka wedstrijden niet maar door den N V B warden vaatgeateld het nuuikt aen hoop menschen afkcerig vnn deze sport die Mtiyk gaopeaM wel aao van de mooiste is Dit huitsta mag ook de vareeniging T O P wel eens inde oormknoopen het moét m i toch voor haar een twyfeUcbtig genoegen geweest zijn na afloop van den wedstrijd meer dan de helft van de spelers van haar tegenportü hey veld uit te zien hinken Er steekt wel waarheid in hetgeen da soheidarepatar mg na aHoop van do wedstrgd ttfeioagde T O P heaft gewonnen moor moi sl is haar togen partij overwinnaar 0 N I l Gtouda 1 3 2 Hen meldt ons Qisteren speelde Qonda 1 een wedsbrqd in Den Haag tegen U N I 1 op Houtraat Even 2 uur trapta y N I af ondar een hevige wind dia schuin over het veld stond Direkt pakten deOoawenaars flink aan en overrompelden zy de Haagache achterhoede Na nog geön minuut spelens schiet Kerkhof nummer een onhou dbaar in Dat is den Hagenaars te bar en mooi samenspelend ging het op Oonda a achterhoede af die alles goed verwerkte De par tgen waren van gelijke kracht tol dat even voor rust TiN 1 gelijk wist te maken Na rust was het v Eijk die nummer twee maakte Toen kreeg Gouda s doelman veel werk maar hg stopte alles tot dat eindal k Den Haag weer gelijk maakte Tien minuten voor het einde maakte U N I op een gelukkige wijze nog een derde goal er b j waardoor het eind kwam met een eervolle nederlaag voor Gouda Gouda II spoelde tegen oen MilitairElftal en verloor met 4 2 Laatste Berichten Am bet WctMHJk FronL PAHIJtl 4 lot ji j Comnmnlqué vani l uur In ile omgeving van Arran 0 onzini linliervleugel is de ftlag in voil Jgang r m nog geen lieeiiiwiag I ueHollen Aucre eo Bonime en lueselien HouiUI iw Oiee wae de eaüe minder ItevlR Ia het WoevcegsMpl Mlgl baCIWAllg h SoiMiooa winnen wU urtlimi tliièlé lu liiMi Apreuoat n delllaw m aaa d l ii itde Uad I ABIJ S Od R 4Mear voaMsii teufefll de iliiltsclie officier die voor d verwocHting van L iivon veranlwoorrti lijlt Ui lievindt xich In l raaech handen OSTENDE 5 Oct Onoe oorrospondent verneemt uit do beste bron dat Ie Regeoringsarchievon in hotel Continental te Ostendo zijn ondergobraoht Belgische vIuoMtalihgen FOLKESTONE 5 Oct Voortdurend komen hier Belgische vluchtelingen aan De moesten komen nit Aalst Dendormondo en Antwerpen Alvorens naar Ijondcn door te reizen worden de vlnohtelingoft hier van het noodige voorzien TERNEUZEN i Oct Een aantal sleepbooten brengen hier tol van vluchtelingen uit Antwerpen aan Deze bevestigen do verbreking dor buitenste fortenlinie door do Dnitschers on zij zeggen dat de overheid aangeraden heeft vrouwen en kinderen naar elders over te brengen ANTWERPEN 5 Oet Officieel De toestand van do versterkte stelling van Antwerpen is nog steeds dezelfde Het artillcriege ocht dHarda doii gehoelen dag voort do algemeene toestand onderging gaan at Bgiiig Men seint ons nit Raa Val6 Oent Gistermorgen vlogen over deze gemeente vier vliegmachinae in de richting naar Ostende VAn dezer vliegmoohinee was een Duitadi toestel doob van de overige drie was het niet mogelijk de nationaliteit te herkennon Door do Hollandsche militairen werd op de vliegmachines die op verschil lende tijdstippen ovorvlogen geschoten doch zonder resultaat Gistermorgen werden te Oent drie vliegmachines gezien 0STI NDE S Uct Zalfrtagavond s iwee geweldige Engels e tran efton aangel nien welke een grtiot aantal paarden aanvoerden en geheel naar Antvorpen zijn doorgeepoord Zondagmorgen xlia Btiikken vestinggeechnt eo kanonnen voosfde kustverde giog mlaobeept Een groot aantal Balgèa Oslend dte nog niet in den strl gcweeat zijn vennen eea nieuw bnipleget dat nkar Antwerpen zal vertrekken Canadoeochc vrüwHlIger zijn aan H eind der vorige wt k oveneww te OMoad aaagefcuami Uei aantal gekwetolsa te tMeiule ie ton groet dal oietiwe trviuen welke gtwottden oanvoerea twee ol drie dagett lang iu iiet station awetee bli veii alvor UM m u plaais voor fskwetsteu vtndl Mi u er schl de aookoaiM van de koningiu te I letcade ANrWKKPt N 9 Oei Hel iluiuclie Ug r Iieeft getroehl door éf inlerwaUea 1 H nne en dv N ttie door u drmg n lift ttejgiwclio leger l e fl vn kraclttigen U geaoaavi l ondemosk maar oor iK t diuhte vuur so de x arv liiiit ehe artilit ie behlien de Ht lgt n sich in wan ord op de N ettie moeten terugtivhl i eae rivier vomit voor de Belgea wn sierken l t illl ij lujnli er l dlg ug en veroor oakto den DuJtecbem oalelliorr fiioeitijiibedeB Ken aaatil an de mxM uitgeputte troepea vau Aet veepen kijn naar i tende getrokken oni eenigQ tlagen uil te rusten MADRID 4 om Ter den dapperen legenttond der Belgen ts een aiaal n t iudo CMe de Helgioa lielgiMctle etoat Aau het Oo teU k Pnat i I THIKillAU 4 Oct i oiainu u tas den grooten geaeraiss stat ia f i VolgeUK de rapporten der otietM heliliea de l UA i clie troepen in den dag biJ Augustow lili oQ gegeven van tmtlengowoaea lieldeuiuo d VersCllillaade regimentsa streden Kouder openlboiid g 4urende san geiiK le wiek en iegdefl sicb aardig de iwaartde beproevingen op l e gevscbten waren uiterst hardnekkig ia de ometrekou van 8oenaikl waar de vijand seef aware iroeliea had feeenoeolrecrd lierItsaidelijk moesten enao troepen overgaan let den liajonet aanval om óvü vijand uit de loopgraven te voriagea Krijgegevougenen veriekerdeu dal de verliezen der Duileehere ItiJ tSocttolkl KUe groot xi n dat van sommige afd 4Ungea IrcfaliHIIIipsaaD e v ag iMeven Allo vegen woariailgs de Duitscliere terugirokk u Un liesaahi laet bun lijksa Doordesen ullabig is de inval derllultxtbere uit ioet Pruison in Kuslaad volkomi lubdukf de vijand heeft tlians voorKued lie grenzen der provincies Soewalkl en hoont vezlolsa Aftli den llukoriïever van de Weiobeei 11 tn Oalicifi Is de leeeiand onveranderd IHlild PETERSBURG R 4 Oct Da generale staf meldt De Russen hebben gisteren don slag bij Anguitow geëindigd met een overwinning De DuitsoheiB laden ean volslagen nederlaag en trokjien zich in wanorde temp fevolgd door de Russen Den SRkteii optember hervatton de Üuitsohers den aanval op do vestingen van Ossowitz maar moesten terugtrekken Onza troepen namen hat offensief en vervolgden den terugtrekkenden vijand Wij miftten ons toon gnleidel jk meester van de vijandelijke stollin n Wij vervolgen den verslagen vijand mot kracht In de AdrlaUsdie Zee IJJ Vtll N n Oot K Aas de I all Mnll worilt uil fhlaseo geselad He I VaneGh Pjigelsobe vloot lisgoa weer met i H ljo iit ard ment van attarro en vernielde het meest Hterke lort Lilstlea HeldraadloOK tüttgnaltoostel weM eveaeens veraWd Ülli Prin Vnm van Beleren MUNCHEN i Oct Prins Franz w Beieren die door een granaatapfinter In de dij was getroffen is weer zoover hersteld dat hij do volgende week opnieuw naar het fmnt zal kunnen terugkeeren CHRISTIANIA 4 Oct Het NoorBohe stoomschip Viking is gisteron op de kust van Ierland verongelukt De bemanning werd gered Aardbeving in Klein Azië KONHTANTINOPEL l Oct Volgens een ambtelijk telegram heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag een hevige aardbeving plaats gehos in het vjlajet Kosica in Klein AziS Het aantal slachtoffers bedraagt ongeveer 2000 j De Tnrksche Regeering en de Halve Maan regelen het reddingswerk De schade aan de R ks Munt Naar men ons meldt wordt de schade door den brand aan de Ryks Munt toegebracht op 25 li30dni od guldon geschat Sedert 1 Sept werd aan de Munt voor 4900000 galden munt gailagen Het a s Wodaa Uit Nieuwediqi i heden het s s Wodan vertrokken hetwelk gooliiisterd is door het Koninklijk Nationaal Steuncomité om de Nederlnndwhe vistcher die in do Noordzee zijn te waarschuwen dat Zfl me wostwaarta moeten gaan l ea vredes oad Up aaosticfating van het boofdhei tuur van Vrede door Ruehl i er een Nederlaadsch vredeeraad opgerielit waarin vrienden van den vrede van alle iioiiiieke fonilea ea de vakheveglng sitting hebhöi gvnouen Hel is de bedoeling der oprichters deaen load advies ie latea uilbreofea ever aJle vroagelukkea de vredexlieweging betMteade opdat er overeenstemming sai xijn omtrent de vrijie waarop de nuNMit Mangrijke kwesties tot oplossiog al te Men meldt on uil l eid n t Ocl tinder groote betaagstelltog heeft prof Korteweg bo gle raar In de g oeeekiinde alfaier die vrijwillig xijii aiiiM heeft neergelegd hedeomiddag Iji eu taaiste eoUeg in de 1 ollegekawer van rrüf Mo Itn in bet Aead SÓekeokilia met een rede ajxehcid genomen van l Trliiigeu en oudleerUngen AsngeKpoelds li wa Te Katwijk tijn gister K oa vatdaof lijken te Sooirlwi glUerae ij lijkl D en te Hoek va riollsnd vsnaiorgen 3 tUk m van opvarend van de gexouken Ingtdsebe kniletTS aongeepoetd lie lijken to NoordwUk worden ntorgenoehtend 11 ttur m dW Ie K l Olorgenoilddag 1 imr begrwai s Sehip geetrand tie legger KW 179 heelt op de Vnerdsee wn 01 IJ n ia sljn neReti gehad Kr U alleen Mdiade aaa de vleet vOrearitaski ScM gAitrand lien aitldt a a 4 N li rrt van Tie betnannbig Is door de reddingboot van i Ierland gered II kapitein en i tiWHian lijn aan land gebleven Inbraak te s Oravenhoge In don noobt fta Trgdag op E tardag U ingebroken bij do firma E een winkelier in byoutorielin in de l ange Poten De winkolruit was mot een steen verbrnzeld en eenSge voorwerpen waren liaaroit genomen De dader f aich zelf bjj de politie oon en is naar hot Huis van Bewaring overgebracht Het Oradiet ontwerp on 50 millioen Men meldt ons uit don Ilaag Het wetsontwerp tot een crediataanvroge van TiO millioen wordt heden avond b j de Tweede Kamar ingadiand Men verwacht dat dat ontwerp Inden loop dezer week nog zal wordenbehandeld en dat do Eerato Kamorhet begin vollende wenk in bebaw ling nemen zal MARKTBEHICHTKN Veemarkt Rotterdam Vatte Ossen en Koeien goeden aanvoer pryzen waren voor late kv 43 2o 39 en 80 32 cent por half kilo Vetta Kalveren goede aanvoer Iste kw 27 2e 25 8e 22 oent por haUkUo Vetta varkens goede aanvoer tste kw 2B 2o Mi Be 22 cent per half kilo Sóhkpan en lammoren goed oangevoard Uohapen en lammeren tmag lager in prijs handel aiug Telegrafisch Wéorbericbt van het Koninklijk Motoriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 0 ta Vlisaingen laagste stand 756 7 ta Bcido Verwachting tot den volgenden dog Matige later wellicht toenomoniiri Znidwostelijko tot Noord wostolijke viad betrokken tot zwoArbewolkt waarschijnlijk eenige regen zelfde temperstnar BrRGERLIJKK STAND BOSKf OP van 10 80 Sapt GE BOREN Hathoys ondors II N Wittoman en A Akerboom Plotor Dirk ouders W L Broer on F van Leeuwen 4driaan ouders O A van Bengen en J Rosonbrand Johannes Jac n us AntOnins ouders J Akerboom an O jU van Doiigen Hendrikn Ja coba ouders A C van Tol en A Cats Jhim Johannis Coinelis ondors C van Tol en J van Oijen F duard Adolf ouders M J jWalraad en A Rüken Gkmrda ooders A A Nyveldt en M Blanker Maria Margaretha ouders J Fase on E Th Torken ülara Maria ouders J van Oelderon an Q Shngerland Wilholmina ouder A van Willigen on M M Holdendoro Agatha Adriana ouders J C Varloan en H H Benschop Maria Cornelia ouders P Vermenlon en A C Nederhoff Alidn Jacobn oodon L van Zoomeren en C M van de Velde OVERLEDEN Cornelia van Hes oud HO jaar echtgenoot van E J Bomwater Albert van Balen oud 27 jaar Petronella Faaso oud 4 jaar Johanna E H Killestein ond 7 jaa