Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1914

Advertentiën fo 12506 Dinsdag O October 1914 53e Jaargang i cillM r NEDERLANDSCHE SI I tUN I INDUSTRIE VOORKOMT WERKLOOSHEID KOOPT PHILIPS LAMPEN MEER DAN Z0 0 jmBiaDERS 5TCRS Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 ta s Grawenhag Bijdragen voor bovengenoemd Steuncomité worden door ons gaarne in ontvangat genomen en aan den algemeenftn Penningmeester toegezonden DE ADMINISTRATIE De Oorlog Kort Overzicht De laatste dagen hebbeu voor do BelKou g H n goede bertcbten gebracht Antweri on wordt door de DultschorB ernstig bedreigd De zware artillerie heeft de forten Waelhem Wavre St Catherine Koaingsoyk en Lier in puin gCHChoten waardoor in de verdedigingslinie der 8tad een groote bres is ontstaan Nu is daarmede do weg voor do DuitacberH nog niet gebaand daar de rlvlerties de Nethe n de Rupol natuurlijke verdedigingsmiddelen vormen waarbij nog komen de inundaties Itnga de Ru pel de Dylo en de Nethe die den Dultachcrs den tWSrtochk er nabij zullen bemoeitijlren en hen vee offers koHtcn sullen Zooalfl de toestaind thans Ib kua n de Diiitschcra hun belegeringsgeschut i nog ttiot in ateliing brefcgen ter plaatse waar idcli de stukgeschoten forten bejlLnden Wa dit het geval aan kon he Duitecbe geschut do stad Antwerpcn zoU onder vuur nemen en was het tenzij het ctipituleorde t n ondergang gedoomd Van de zijde der Belgen wordt ernatigen tegenstand gelwden De over de Nethe teruggeslagen troepen hebbon zifih naar uit de berichten Wijkt weer kunnen voegen hij het veröodigingeleger dat zich dapper weert Dte berichten dat EngeUohe hulptroepen in Ostende zijn aangekomen worden bevestigd Of deze troepenmacht waarbij aich ook zwaar geechut zou bevinden Antwerpen hulp komt bieden of dat de tttak üer troepen ia ten spoedigste verbhading trubten te krijgen roet de FranschCn geische legermachten zal spoedig blijken Van het front in Noord Frankrijk wordt de indruk gewekt dat een beslissing weldra komen zal Kr wordt sinds eenige dagen awieen eeo hevige strijd gevoerd op do hoogten van lioye in de omgeving van Noyon in de nabijheid van den Bpoorweg naar St Quentin en Maubouge welke oen der hooldverhindingen is voor de Duitsche legers Naar hot schijnt Is het de bedoeling der bondgenooten deze verbindingalijn zoo noordelijk mogelijk at te snijden IntusBchen trachten de Dultschere hij Roye 1 De mededeeling die hij op zijn navraag ontving l evalU zoo meende hij Ml onverwachte nieuwe aanwijzing ven Garcy s mldaad want na eenig ueK U in een aanteekenboekje antwoordde de schrijver oenigszina MïBch Sedert den vijtdeai Üotóber woont mijnheer Garey in de Klokstraat no 12 eerflte verdieping hij den kleerioaUer Koslolt Iq den avond van den 4en October was de moord gepleegd en de moordenaar kon zeer goed redenen gehad hebben waarom hij OEniiddellijt na da daad van woning veranderde Als terloop en op onverschilligen toon vroeg Nomian waar raijnheer Garey vroeger gewoond had de schrijver antwoordde daarop In de Küdzer Josephstraat bij de weduwe vVan den muziekdirecteur BtephsB Not rka Norman vertrok op de ö ap ontmoette hij een schouwburg bediende die hem Iwleefd groette De repetitie is vandaag zeker nogal gewichtig dat de directeur m de onderdirecteur allebei niet hi hun kantoor te vinden zijn vroeg Norman Wij hebben vandaag de eerste groote a Pak me mee bevat evenals de beste geïllustreerde bladen allo actueele foto s van het Oorlogsterr en is het eenige blsd dat wekelglt een Terugblik op den Fransctl Dultsdien Oorlog 1870 1871 geeft met fraaie illnstraties 0f Vanaf 1 October zullen in Pak me mee verschijnen de hoogst interessante Novellen van den bekenden Schrgver BOUTET onder de n tite l de roode lantaarn WF Zooals bekend is aan FiUc me m e een Kinderrubriek verbonden die wekelijks verhalen en pdjisraadsels bevat Tenf schrijft Pak me mee meermalen Prijsvragen uit waaraan groote prijzen verbonden zyn In een der nummers van October zal wederom een wedstrQd worden uitgeschreven waarby 12 Salonklokjes en nog 38 andere pcgm znllen worden uitgeloofd M Mi ïüriirililiaar Bookwopst Fpankfuplep Knakwopst Lewepkaas Getpuf Vleeschkaas Zu p Zult Qpuyópe Kaas ¥ Aanl evelend J C den Boer Wz i IPs5iWi OROENENOAAL 11 Telef 258 Bekendmaking Allen die nog iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de tot 1 Ang j l bestaan hebl ende IMirliiislilÉsl HISn GIIIHt worden verzocht hunne opgaSïi to zenden voor op den 20 OctiM er a 8 aan den Secretaris Feunti meester te Haastrecltt 14 Openins Winterseizoen HlaMisMa barioMMi wil dM on ortMi iiig NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden ÏMnsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 1Ö2 UOT Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR ÜÉnÉi tlüpisrie en leU Uh 1 til VOILES Mi andara NOUVEAUTÉ S oompleal ia Vardar aan groot a aorlaaring ala an 8to1fen Lakens Zyda Fluweel etc oor coatumaa Waiilian aa Eiana a a trtmi woHlaa aarna lar baxiolttiging gaaoadan an ook ar M adar fc al o a t da aanbavaling GEZ VAN DANTZIG HOOGSTRaatii üooFiDP a isr en Migraine worden zAker en dadelijk genezen door d UöofllpijnpaKtilleit van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 yemmeling Qoriogskaarten VAK DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende a Dienstaanbiedingen hebben in do Goudsche Courant reed êmeee Igf Deze adverlraiién kvsten slwMa bij vooruUbelaling 1 Cg regels f 0 36 aor dke regel moer G oenta 0 gaaf uitsluitend aan het Burean 1 Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa i 3 Ka t VBA België b Noofd Frankrijk 4 Kaart van Noord België met een goöeelte van Noord Brabant en Limburg 6 Kaart van Frankrijk mrt te aangrenzende gedeelten van Ijpt Zuidelijk deel van België van Luxemburg Dnitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransohe grens 7 Kaart van Dnitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde Brokkenhuis Dames I V Wilt U bij het opruinen in dezen tijd s v p denken om het Bfokkenhull Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voor I v DANTZIG Vioe Voorz D B GROOTENDORST Pen strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrgk Dnitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Hiddellandsche Zee Deze kaarten ca 25 X 36 cM groot in fraaie lichtbruin klenr uit evoerd geven op duidelyke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelyk genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Nog slechts enkale exemplapen 10 CENTS vepfcpijgbaap FirmaC SMITS MARKT 31 Goudaa Sdioonhaijlel Kleiweg 4 Gouda Opgericht 1879 Adverteert in dit Blaö hët adres voor IëDëRëëN PREMIE VOOR OMZE LEZERS Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat totbeta i gaaaeener vrijw Iige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Matroos torpedomaker i t 2ii r Kleermaker J ft 29ja r Matroos kok SSZtKjr Stoker S klasse rSZ ffi C indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd29jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om Bij de Zeemacht in dienst te treden ala licbtmatroos of matroos 3e klasse LOOï f UW KAM WEG MET UW HAAR Uok I0 d flo n ddor KOlCO t imui t bniil n kt I iMt U Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarino te Willem oord den Helder KOKO iS HAAR KOKO DOET H£T HAAR OKOUCN OAAT HET UITVALLEN TCOKN u a VERSTERKT DE WORTELS HEU ER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEVRSTOF OLIE Or VET VEXrRISSCHEND VOOR DE HOOTDHD n KOOP HET VANDAAG VAN UW IttOOIST OF CDirTEm PRUSt PI aTS fl l 0 1 fl S 00 Mr fUociH AUmb VertanBwBOidlnit Bi N m Z Ht4laod Uir i ZmIi vot H u r c rbwL a IHDaBBKB H Bw bMil a Llixbutr f v k mm iaidIu DEPÖTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GEOENEFELD Lua Zegwaard A OOSTEHLING 86 DE ZIHD EOLLAIJDSCHE Maatschappij van VerzekeriR f © p het Leven HEERENGRACHir 12 DEM HAAO Maatschappelijk Kapitaal f 1 OOO t 00 Commisgarissen Mr M M SCHIM v d LOEPP Pres Dr A K TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A H v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Sect D irecte ur Mr J W KONINÖ Wtr De Maatschapp sluit die soorten Lev iisverzekerJag tegoalage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVm nBBHTKH maeim te ScftMMftWMI en m C KJPJBBBll Wettkave te OmmMI 1 QERPD5T 5 BAR OUM GOCMHË wmm tTi© a ws © an Z d v ertezi ti©Tol© d oor o cucLa xL Oï str elceari behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEffTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingeii worden dexe tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsraimt Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABokNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Abonnementeii worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MiBKT 31 bij onze Agenten den Boekhandel en ile Postkantoren uitgevers A BRIirKMAN EN ZOON door te breken teneinde het westelijk leger der bondgenooten te isoleeren en tot den terugtocht te dwingen Op liet oostelijk gevechtsterrein hebben lic DnitscliP troepen die zich op Russlschen bodem hobljen Iwgeven een geduchte nederlaag geledon over hun geheele front Uit de berichten daarover ingekomen blijkt dat de Duitschers bij Ossowicz de Kussiache vesting die den weg belieerscht r aar de belangrijke stad Djelostok het hevigBt zijn bestookt en teruggeslagen Dit terrein hetwelk veel overeenkomst heeft met het gedeelte van Oost Pruisen waar 7ich de Masurischc mei en bevinden heeft Ifn JlURsen gediend Met massa s hebben de DiiitscherB in deae voor hen vreemde = itreek in hot waterrijke en moerassige land don dood gevonden evenals iet den Russen tot tweemaleri in Oost Pruisen is overkomen Bij benadering zijn de verliezen zelf niet bekend Do Russische generaal Rennenkampf heeft den Duitsehen bfvelhebber Hindcnberg thans met gelijke iiiimt betaald Als gevolg van dezen nederlaag wordt reeds gemeld dat de Duitschers hunne pogingen om hunne operaties in Soewalki vorder voort te zetten hebïion opgegeven Het succes is daar dus geweest van korten duur Aan het Westelijk Front De Duitschers in Frankrijk PARIJS 4 Oct Van Franseho zijde in het om 3 uur verschenen communiqué wordt het vergende medegedeeld Op onzen linkervleugel duurt de zeer hevige slag ton Noorden van de Oise voort Het resultaat is onbeslist Wij hebiien op sommige pimlen terrein moeten prijsgeven Op het overige deel van het front is niets veranderd BI ULIJN Oct Van Duitsche zijde Van het Westelijke oorlogstooneel wordt feraeld dat de buitengewoon zware govochlen bij Arras nog Bteeds aanhouden met het vooruitzicht op een goeden uitslag voor Ie Duitschers Generaal vMdmaarsehalk Von Kluck zet zijn actie op den rechtervleugel der Duitschers in de rtmgoving van Roye met succes voort rijdag jl hebben de Franschen daar groote verliezen geleden BI ULIJN 5 Oct Van Duitecho zijde De ParijBohc oorreapondent van Aftenposten heeft naar Ohriatiania bericht lat graaf Zeppelin aan het front is aangekomen om zelf het opperbevel o r hetluchtleger op zich te nomen De Fransohe slaglinie heeft nu ai een lengte van 500 KM De iranschen zijn van het defensief w eer to t het offensief overgegaan Do DuitRChera in België üe Belgische legatie doËlt het voigonde mede De Belgisch Regeering verklaart dat in tegenstelling met de berichlen verspreid door Hollaudiche dagbladen en in liet bijzonder door De Maasbode geen t iikole kerk geen enkel openbaar monument te Antwerpen wordt aangewend voor een of ander milltahr doel zooala oljservalle schietof draadloozc telegrapliiepost iJeze verklaring is ddor de Belgische Hegeering i eteekend aan de Duitache Règuering door bemiddeling van de Auierikaansche legatie te Brussel De strijd om Antwerpen De correspondent der Koln Volksztg seint uit Thitdonck dat ïiet ten Z O van Antwerpen gelogen sterke fort Lier reeds Zaterdag 3 October a morgens vroeg door de DnitBche troepen ia bezet Men seint dd gisteren uit RoosendaalNaar ik vernam werd er evenals gisteren hevig aan de Nethe gestreden hoewel de Duitschccs ondanks hun krachtige pogingen or niet in slaagdiai over de ri ier te komen Vooral bij Vossberg was Jo uitwerkinfe yan het Duitecho belegeI ingsgesqhut Vteéschijikkeiyk De dorpen llove Mostsel pS de God hebben hevig geleden De K m te Contich werd verwoest Het fngetêche falïlplpger dat to Antwerpen aankwam bedraagt 3000 man on is ruim van mitrailWirs voorzien Do Koning en de Mlnist TH Jiehbon Antwerpen nog niet verlaten hoewel de Regee1 lugsarchieven naar OBtonde zijn overgebracht De bevelhebber der Antwerpsclio t telling heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin wordt medegedeeld dat ieder verlof heeft de stad te verlaten echter onder voorwaarde dat hij niet meer in de versterkte stelling zal terugkeeren ANTWKRPHN 5 Oct Van BelgiBche ïijde Naar otticioel wordt medegedeeld bli3ft de toestand in de versterkte stelling van Antwerpen stationnair De kolonie te Gheel Do directie van de kolonie te Gheel Belglö heeft een in het Dultsch gestelde circulaire doen toekomen aan do bevelhebbers en strijders van het Duitsche ir ger en ook eieniplarcn gezonden naar familioe die zich belasten met do verplc ng van kolonisten uit Gheel én hun gezinnen Hiel hot doel die clrcuiairo Ie Iconen aan Duitsche soldaten voor t geval deze hun woningen betreden Deze circulaire liiidl in vertaling Wij bewoners van dit huis waar hulpbehoevende krankzinnigen verpleegd worden nemen beleefd de vrijheid aan het opperbevel en de strijders van hel Duitsche leger het volgende mede te deelen Do hij de geneeskundige wetenschap wereldlieroomde gemeente Ohcel is een groot hospitaal een groot krankzinnigengesticht saamgesteld uit 1600 ver pleeg gezinnen waiirin bijna drieduizend geesteszieken an allo nationaliteiten en geloof Belgen DultscherB Hollanders enz met de grootste liefde verpleegd worden Om die reden moeten wij don Diiii ïcbi n oldaten en hun lievelhebbors verzoeken zoo rustig mogelijk door onze gemeente to willen trekken opdat de krai JtzinniRon niet opgewondener geraken c voorts ook geen acht er op te slaan tm de een of andere dezer ongelukkigen d Br onzinnige woorden of daden aan fctn onnnngenaaiiiH tegenover de DuitsChe Natie of door oenigerloi manifestj llef aa zijn fj ezin lheid uiting zou geve i ff Met het oog op de hooge mepschlievenile heteokenis van deze plaats hopen wij dat dit verzoek door do bevelvoerders van het Duitsche leger goed zal worden npgonomen en bieden wij u onze bolerfde groeten aan Aan het Oostelijk Front In Oallciö Wi i Nl ö Oct Van Duitsche zijde De oorlogscorrespondent van de Rund chau op het Oostelijk oorlogsterrein meldt dat ln Galiclö de OoatenrijkschITongaaffiche en de Huasiache troepen tegenover elkaar staan voor een nieuwen liesliasenden strijd Eiken dag kan de geweldige slag welke wordt vfflrwaoht beginnen en ditmaal zijn de onistandigheden waartijk gunstig Do uitgebreidheid der niaglinie staat oen voordeelige concentraat oe an aile beschikbare troepenaldeelingen terwijl de met vreugde begroete ainviilling van het met de Oostenrijkers Het Russische offensief is daarentegen olkoinen gel roken jlet schijnt dat de atenraiing van het verbondert DuitschOoBtenrijkBche leger opgewekt en vol vertrouwen ib en vooi den strijd schouder aan schouder tegen den geiuoenschappelijken vijand Bij de OoBt Pruisfsche grens PARIJS 4 Oct Van l ransche iiijde Nadat de ulag 10 dagm geduurd heeft ih liet Duitsche leger dat tusschen de Oosti ruisische grens en de Njemen opereerde o ei dl gebeek Unie verwlageu en is hot op de vlucht gegaan met achterlating van lalnjk krijgsmateriaal Het Duitache leger lieeft het grondgebied der gQuvernementm Soewalki m Lowja geheel en al ontruimd Duitsche plagerijen te Brussel In het Hbi v Anfew vinden wij onder dozen titel o m de volgende faits diverse medegedeeld De Brnsselscho bevolking had ondanks de droevige omstandigheden die zg doorleeft tochdogedenkdngen van September willen vieren niet met mnziek of cantaten ala gewoonlijk maar met een bezoek a tn het monument der Martelarenplaats wnar de gesnenvelden van 1830 begraven liggen Van af den 22 hadden Brusselaars daar bloemen neergelegd Maar de Duitsche officieren die den heolon dag over de boulevards paradeeren vonden niets beter dan van do kransen en tuilen de schoonste bloemen af te trekken om er hunne knoopsgaten mee te versieren Den 23 toen de jaarlijksche stoet samengeateld uit schoolkinderen en vaderlandlievende maatschappijen met zijn vlaggen en bloemen bij hot gedenkteeken kwam hebben do Duitsche officiaren en soldaten de bloemen en kransen afgerukt de vlaggen van de dragers ontnomen en onder de voeten getrapt terwgl zij allerlei spotternijon uitbraakten De menigte was woedend en or vare slechts weinig noodig geweest om een uitbarsting teweeg te Vangen De Tramcompagnie was uitgenoodigd 1 een deel harer ontvangst onn da Diutsohera af te staan Zij heeft dit geweigerd dreigend mot t stilleggen van den dienst Kn nu zitten al de trams haast vol met Duitsche soldaten die niet betalen De Duitsche troepen te BrusB i met de sans gêne die hen kenme t hadden er niet naar gezien de lanen der boulevards voorbehouden aan het publiek te gebruiken om er met htmne paarden op te galoppeeren Zaterdag XQwm twee Doitsche officieren op de jKanohoffsheimlaan op den weg vo tMfè1i uden aan de voetgangers t f Een poUtiéüf ificier deed hun opmerken dat zij lv6t reglement overtraden Een hunner zei met de hand de boulevards nwijzend Dat is allemaal het onze 1 En zij raden voort Twee Duitsche gendarmen kwamen een tijdje later aangedraafd en hakten de plankjes Voorbehouden aan de voetgangers uit Terwijl zij daaraan bezig waren hield een Duitsche soldaat de menigte op afstand met de revolver in de vuist aan wijzigingen die een ervaren criminalist zouden doen denken dot hij den moordenaar gevonden had Doch voor de eerBle maal in zijn leven kwam Norman nu lot de ervaring dal eene oaneenscliakeUng van onaantastbare Bchuidaanwijzingen niets is dan een nietig spinneweb zoodra de verdachte ontkent of zijn persoonlijkheid aan de verdenking allen grond ontneemt Juist diezelfde brieven welke Norman te voren gehouden had voor onweerlegbare bewijzen van Clarey B misdaad kwamen hem nu voor al getuigen voor zijn onschuld Het karakter dat zich m Garey openbaarde kwam wel overeen met den indruk 4ien Norman in den avond van den 6den Cfctobcr van don acteur ontvangen had Ken del met zichzelf ingenomen komediant die bodwelmi door de gemakkelijk verworven gunst der vrouwen zich een halfgod waant een gewetenlooze Don Juan die ateeds mooie woorden gereed heeft om den tegenstand van flchoone vrouwen te overwinnen een zwetser een lafaard zoo n man moeat Garey volgens den inhoud zijner brieven zijn Maar een moordenaar Neen neen riep telkens een etem inNoiman a 1 innen te zoo luid dat hij op het punt stond den koetsier bevel te geven naar den schouwburg terug to Ueeren ton einde zijn bevel aan den politie agent te kunnen intrekken Doch juist hield de vigelante atll voor het hiiifl waar mevrouw Novorka moeat wonen Ofsehoon Norman niet hoopte veel belangrijks te zullen vernemen bewloot bij toch de twee trappen te bekluiimen en de dame te ondervragen kW nmH verdere stappen tegen 7are te ond i i neii l en jeugdig dienstmeisje opendi dileur en op zijn vraag antwoordde zij dal iiK vroiiw was uitgegaan maar ul bij HoiiiH de juffrouw wilde spreken lum hij binnenkomen die bcstuiirdi toch alles Wii is de juffrouw vro Norman Ih zij oen dochter van mevrouw Novorka Zij is een stiefdochter Maar omdat mevrouw voel ziek is en ook niet wei bij het verstand liestuurt de juffrouw de geheele huiBhduding Goed I Vraag dan de juffrouw te spreken Het dlenstnieiflje keek hem verwonderd aan j Haar te epraken vragen Ga hier deze kamer maar binnen Ouder gewoonte al de juffrouw wol weer aan haar schrijlta el zitten BChrljven Zij woeB op een deur en Normon wau nu wei genoodzaakt zeil aan te kloppen I en zware stem met metaalklank riep Binnen Toen hij daarop binnentrad stond een slanke jonge dame op van voor de chryftofcl waaraan zi gezeten bad FEULLÜIOÏ gaan P r is geen andere deur open Ik vertrouw op de e inllohtingen die op dit oogenbllk van veel belang zijn Nog iets ken je den tooneelspeler Garey De politieagent glimlachte even en antwoordde woordde Wie zou dien gfootcn kunstenaar niet kennen Goed Dan moet je dien grooten kunRtenaar gevangen nomen als hij den schouwburg verlaat vooi dat ik hier teruggekeerd ben Dat doe je op bevel van mij en op mijn verantwoordelijkheid Je blijft mij verantwoording achuldig al hij door wn andere deur mocht ontsnappen De politie agent die in zijn vrije avonden blijkbaar veel den Bchouwburg bezocht en Garey hoog aoheen to eeren stond Btom van verbazing Norman keek op ijn horloge wenkte don lioetsior eui gaf h m onder het Instappen bevel in snellen draf naar het opgegeven adres van mevrouw de weduwe Novorka te rijden Onderweg las hij de beide brieven van Garey nog eens over doch nu met meer aandacht en kalmte dan te voren Bij deze tweede lezing werd zijn zelfvertrouwen echter aanmer kelijk geschokt Wel was zijp kleediag dezelfde als van den vluchtenden moordenaar verder had hij t briefje van de te houden voorstellingen en repetition dat op de plek van den moord was gevonden ook word ln een van die brieven de pIMc voorgeslagen om nr ene ontmoeting met de vermoorde dame te hobtwn allemaal repetitie van een nieuw stuk in de eerste drie uren zal u don directeur wel niet te spreken kunnen krijgen luidde het beleefde antwoord JOSËPHli Ë Drie uren zegt ge Dat is to lang Ik beklaag die arme tooneelspelers Zijn er mooie roUwi voor de eerste acteurs Dat zou ik meenèn l Mejuffrouw Holnau hoeft de hoofdrol en mijnh r Garey hè u zal verbaasd staan als u hem in dit stuk ziet Een man die uit jaloerschheid zijn vrouw wil vermoorden I Bij de lees rcpetitio was hij r s zoo natuurlijk dat de directeur wegens dat tooneel reeds op vijftig voorstellingen vaïi dit stuk rekent Nu dat moet ik zien ik verlang reedsnaar de eerste voorstelling Ln denktge dat mijnheer Garey hier ook nog drieuren blijft 0p zijn minst ja Onze regisseur laat zoo n eerste groote repetitie gewoonlijk tot ln den namiddag voortduren Norman knikte den man vriendelijk ten afscheid toe en verliet het gebouw Buiten gekomen wenkte hij den poUtie agent die daar op post stond en vroeg Ken je mij Jawel mijnheer l Ben je goed bekend met de uitgaogen van dezen schouwburg WoTdt vervolgd Jawel mijnheer 1 Hoeveel uitgangen worden over dag gebruikt Alleen de groote deur hje Dub moeten de tooneelggj rs dïo nu repetitie hebbon noodzakelijk hier voorbij