Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1914

Buiten gevecht gesteld avant la lettre De Kölnische ZeituRg bestr dt de Times die schreef dat dank zij de waakzaamheid der Ëngelsche vloot reeds 200 000 Dnitscheis belet is uit het buitenland naar Dnitschland terug te keeren en in dienst te treden De Times zei het is een verlies voor Dnitschland dat gelijk staat met een geweldige nederlaag De Kolnische filosofeert hierover Dat is na echX Engelsch E rst weerlooze menschen op te pakken en dan zich op zoo iets te beroemen alsof het een groutsche daad ware 1 Deze handeling staat op hetzelfde niveau als het iüdienst nemen van huurlingen bondgenooten en wilde mijnen Japanners Indiërs en Hottentotten N Crt Mijnen leggen door de Kngelschen Het besluit om in do mond van de Thames en van de Schelde mijnen te leggeni vindt algemeene instemming in de Ëngelsche pers als een noodzakelijke actie tegen het mijnen leggen der Duitsohers noordelijk van de lyn tasschen Harwirh en KoordHolland De nieuwe mijnen zijn hoegenaamd geen belemmering voor den handel van Rotterdam Vlissingen en andere Nederlandsche havens mits de routes door de admiraliteit aangegeven worden Deze routes maken het mogelijk veilig door The Downs en van Essex naar de Nederlandsche kust te varen De eigenaars van Nederlandsche schepen die tusschen Ëngelsche havens varen zullen opgave van deze routes ontvangen De regeering heeft besloten do geheelo lijst der contrabande te herzien Eon commissie lal deze kwestie onderzoeken Da Daily Chronicle verneemt intusscn n dat geon belemmering zal worden in den weg gelogd aan den uitvoer van Zweedsch ijzererts waarover in Zweden eenige verontrusting heorschte Het werven van vrijwilligers door Qeneraal Botha in Damaraland heeft veel succes Een sterke legermacht is reeds bijeen gebracht Uit betrouwbare bron wordt medegedeeld dat deschryver Karl VoUmoeller naar de Veroenigdo Staten is vertrokken met een geheime zending der Duitsche regeering om de meening in Amerika tegeiu Engeland te k ren De houdiifg van Portugal BERLIJN 5 Oct Van Duitsche zijde Men beschouwt hier den nieuwen toestand welke door Portugal s toetreding tot Triplo entente is ontstaan met gelatenheid De eenige hulp welke portugai de Entente zou kunnen geven zou liggen op koloniaal terrein en men slaat deze hulp voor Engeland nu niet bepaald hoog aan In de Noordzee LONDEN 5 Oct Van Ëngelsche zijde Het Engelsch stoomschipArd mount dat hedenochtend van Dover naar Zettbrugge met een lading graan vertrok is op een mijn geloopen en gezonken De equipage bestaande uit 35 man werd gered mmRI GV KDEN6l MI i Nm UD van GOUDA VRIJDAG 2 OCTOBER Vervolg De ontwerp verordeniog op hot beheer van den reinigingsdienst der gemeente Gouda iïierover wordt geen algemeene beraa ging gevoerd 1 artt 1 12 worden achtereenvoTgens zondor beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Beraadsjoging over art 13 luidende De Comtaissie wordt door Burgemeester en Wethouders gehoord over voordracht en aanbevoling ter benoeminff en over ontslag of schorsing van de ambtenaren van den dienst wier aanstelling of ontslag aan hun College of den Raad is voorbehouden De heer K o I ij n M de V Ik weusch voor te stellen aan dit artikel dezen zin toe te voegen y X benoeming geschiedt voor óén jaar De Voorzitter U bedoelt in de toekomst voor alle benoemingen De heer K o 1 ij n Het geldt hier de benoeming van een Leider De Voorzitter Een voorstel als de heer Kolijn nu doet is beter op zyn plaats bij de benoeming Hier wordt alloen uitgesproken dat de Commissie door B en W wordt gehoord over voordracht en aanbeveling ter benoeming enz van personen Mij dunkt dat het meer op den weg van dbn heer Kolyn zon liggen om wanneer in een volgende vergadering aan de orde wordt gesteld de benoeming van een Ijeider voor te stellen die benoeming voor 1 jaar te doen geschieden Do heer FC o I ij n Pardon M de V ik was in de war met art 14 De beraadslaging wordt gesloten en art 13 zonder hoofdelijke stemming aangenomen Beraadslaging over art 14 luidende Aan het hoofd van den dienst staat een Leider die door den Raad op voordracht van Burgemeester en Wethouders wordt benoemd en ontslagen Hij wordt bygestaan door een op zichterklerk die door Burgemeester ep Wethouders wordt benoemd en ontslagen De Leider en de opzichter klerk genieten de inkomsten door den Ra bij afzonderlijke besluiten vastgesteld of vast te stellen De heer K o 1 ij n M de V Tk stel voor de 1ste alinea ftldos te lezen Aan het hoofd van doiv dienst staat een Leider die door den Raad op voordracht van Burgemeester en Wethouders wordt benoemd voor 1 jaar en ontslagen D Voorzitter Alvorens te vragen of het amendement van den heer Kolijn wordt ondersteund moet ik doen opmerken dat dit artikel regelt de toekomst dat hier uitgesproken wordt het principe dat aan het hoofd staat eenV cider Mp kan moeilijk in de verordening nedOTleggen het principe dat de Lei Jer telkens voor 1 jaar wordt benoemd De heer K o I ij n Ik meen dat deze zaak niet geheel nieuw is in dozen Raad Ik meen dat daarover indertijd ten aanzien van oen anderen ambtenaar der gemeente in don breede is gediscussieerd en dnaibij hooft wijlen de heer Nederhorst het tegenoverge stelde betoogd van wat toen ge enscht werd M de V n herinnert u misschien de zaak Ik meen dat zij vrijwel op dezelfde lijn lag De Voorzitter Ik meen dit laatste te moeten betwisten Hot betrof toon do benoeming van een gemeen te ambtenaar tot een andore gemeentebetrekking en dat is geheel iets anders Dat was het geven van een bijbetrekking en het betrof een zaak waarvan allerminst vaststond dat zij definitief zou zijn Men heeft toon ook wel degelijk de zaak nog eerst bg wijze van proef tijdelijk willen regelen Hier gaat het om de regeling van een belangrijken gemeentedienst n nu gaat het niet aan om terwijl men verlangt dat die dienst goed werkt aan het hoofd er von te stellen iemand die op een chopstoel zou zitten en elk jaar de kans zou loopen om die plaats te moeten verlaten Wanneer i en den wensch heeft dat dergelijk belangrijk bedrijf goed wordt bestuurd dan spreekt het van zelf dat de Leider moet hebben een vaste positie Iemand die ergens anders bijvoorbeeld een dergelijke positie bekleedt zat natuurlijk er niet voor te vinden zijn om elk jaar gevaar te loopen van wederom te worden ontslagen of zonder herbenoeming op straat te staan Mg dunkt hetgeen de heer Kolijn wil zou allesbehalve in het belang van do gemeente zijn De heer K o Hj n M de V Ik trek bij dit artikel mijn voorstel in De heer M u ij I w ij k M de V Ik zou er toch iets aan willen toevoegen Gesteld eens dat wij een Leider benoemen die na een jaar blijkt niet de rechte man op de rechte plaats te zijn met wien wij veel duurder uitkomen dan w j meenden dat het geval zou zijn volgens de begrooting die nu gemaakt is door den adviseur Dan zit de gemeente voor een leelijk fiasco En wanneer wij dan met dien man door gingen dan zou dat voor de gemeente ernstige gevolgen knnnen hebben Daarom al kan ik volkomen toestemmen dat als regel uwe redeneering zal opgaan zoo meen ik toch dat er hier eenig bezwaar bestaat om alles te doen afhangen van de geschiktheid van den Leider Ik zal geen bepaald voorste doen doch ik wil er op wijzen dat de Raad goed zal doen om deze zaak onder de oogen te zien Wij hebben geen zekerheid dat de te benoemen persoon werkeiyk bekwaam zal zijn om hier de zaak in orde te maken voor het bedrag dat is aangegeven De Voorzitter Ik wgs er nogmaals op dat in dit artikel het principe wordt gesteld dat aan het hoofdvan den dienst zal staan een Leider die benoemd wordt door den Raad Wil nu oe Raad de eerste benoemingvan dien Leider tijdeiyk doen zijn dan moet dat bepaald worden bij debenoeming maar dat behoort niet thuisin deze verordening Wanneer men in deze verordening zegt dat de Leider elk jaar zal worden herbenoemd dan krijgt men geen behoorlijken Leider Dat spreekt toch van zelf Iemand die iets is zal zich niet willen blootstellen aan het gevaar dat hij elk jaar op straat gezet kan worden Wanneer men denkt dat de voordracht van B en W minder goed is of dat de voordracht de namen van personen bevat die minder goed zijn of wanneer men den Raad niet wil binden aan die personen dan kan men bij de benoeming uit de voordracht bepalen dat bet een benoeming zal zijn voor 1 of 2 jaren in elk geval e€fi tijdelijke benoeming maar in dit artikel moet niet principieel staan dat de Iveider elk jaar tijdelijk moet worden benoemd De heer Jongenbarger M de V Ik stel voor om de 2de alinea van art 14 te lezen als volgt Hij wordt zoo noodig bijgestaan door een ambtenaar van Gemeentewerken die door B en W wordt aangewezen Het zij mij vergund dit voorstel even toe te lichten Er wordt in het voorstel van B en W gesproken van de aanstelling van een opzichterklerk Nu komt het mij voor dat de stadsreiniging in een gemeente als Gouda zeer gemakkelijk door den Leider zelf alloen kan terhand genomen worden Het aat hier over een bedrag dat omgeiset moet wordei van + f 16000 en om een personeel van slechts ongeveer 25 man B en W hebbben in de stukken te kennen gegeven dat de boekhouding zal zyn een gewone kaaboekhouding Dus de boekhoading is van dien aard dat ook uit dien hoofde niet veel tijd van den Leider zal gevergd worden B en W hebben zelf reeds aangetoond dat de Leider niet zoo heel veel werk zal hebben door hem in het eerstkomende jaar toe te voegen Ousfeller Bewijs genoeg dat de op zichterklerk in eerste instantie niet direct noodig zal zijn Wij hebben toch ook gezien dat de pachter die reeds jaren lang de stadsreiniging heeft waargenomen tot lof van ons allen dat is hier re s meermalen in deze vergadering uitgesproken daarnaast nog voor zich zelf verschillende particuliere werken deed Aangezien wij nu in verband ook met de omstandigheden en de gemeentefinancifo ook op de kleinste posten moeten letten zou ik gaarne B en W in overweging willen geven om dien opztohter klerk te laten vervallen en de gelegenheid te openen om een ambtenaar van de Gemeentewerken zoo af en toe wanneer dat noodig is den Leider te doen bijstaan Ik doe opmerken dat doordat de Gemeentereiniging een afzonderlijke tak van dienst wordt Plaatselijke werken toch voor zeker percentage wordt ontheven van werk n I wat betreft het toezicht dat altijd moet gehouden worden en dat het personeel aan de Gemeentewerken in de laatste jaren ook is uitgebreid geworden zoodat er das daar voldoende personeel is om zoo noodig den Ijeider van den reinigingsdienst ter zijde te staan Dit zijn de gronden waarop mijn voorstel berust Het amendement van den heer Jongenburger wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging oit De Voorzitter Ik zou den Raad ernstig in overweging wilton verzoeken om het amendement van den heer Jongenburger niet aan te nemen De heer Jongenburger heeft R en W iets laten zeggen wat zij niet gezegd hebben Hij beweert n I dat B en W het voorstel hebben gedaan om tijdelijk voor een jaar den stadsbaas Cusfeller te detacheeren bij dezen reinigingsdienst en dat zij dat hebben gedaan omdat do Leider van den reinigingsdienst blijkbaar niet zooveel werk zou hebben Dit is juist niet door B en W gezegd Zy zgn er integendeel van overtuigd dat de Leider van den dienst vooral in den aanvang het werk onmogelijk alleen af zal kunnen Maar bij gemeentewerken en dat is geheel iets anders zal er het volgend jaar minder te doen zijn er zullen volgend jaar veel minder straatwerken gemaakt worden De liohtfabrieken zullen geen straatwerk veroorzaken Door B en W is een mindere hoeveelheid steenen aangevraagd opzettelgk om dat straatwerk te beperken zninigheidshalve B en W staan werkelijk bg niemand achter in zuinigheid En aangezien nu te verwachten is dat bij gemeentewerken minder werk zal zyn en dus ook minder toezicht noodig zal wezen hebben B en W gezegd zninigheidshalve wederom wg willen dit eene jaar aan gemeentewerken nog meer werk opdri en dat zullen de heeren zich getroosten en wij zullen voor een jaar den stadsbaas afstaan aan den reinigingadienE om zoodoende te voorzien in den onontbeerlijkon steun van den Leider van den reini gingsdienst De heer Jongenburger zegt dat vroeger de aannemer het toch wel alleen afdeed en dan zelfs nog eigen particuliere werkzaamheden deed Hij voegde er aan toe dat die aannemer dat deed tot lof van ons allen Het is mogelijk dat drf heer Jongenburger met allen bedoelt de leden van den Raad dat weet ik niet maar als hij ook mij daaronder botrekt dan meen ik dat te mogen ontkennen Immers er zijn ook wel degelijk meer dan eens aanmerkingen geweest op het werk van den aannemer dien de heer Jongenburger bedoelt ook van de z de van do Raadsleden Ik herinner aan de telken jare terugkeerende klachten over het schoonhouden van de urinoirs en de straatriolen Ik zal er niet op ingaan ik moet alleen tegenspreken dat de waarneming van den reinigingsdienst door bedoelden aannemer zou zgn tot lof tot onweersproken lof van allen Even onjuist is de bewering dat die aannemer dat alleen deed Hg had door een familiegenoot ik zal het niet duidelijker zeggen wel degelijk hetzelfde als wg nu voorstellen n I een opzichter Het is onmogelijk dat de Leider van dergelgk bedrijf alle werkzaamheden alleen doet Hij heeft daarvoor hulp noodig Nu kan die hulp tijdelijk worden afgestaan door Gemeentewerken maar blijvend zal dat onmogelyk zijn en tot schade van do beide diensten Er komt nog tets bg Terecht heeft de beer Jongenburger er op gewezen dat de reinigingsdienst zal zijn een afzonderlijke tak van dienst van de gemeente Nu zou ik toch willen vragen zal het niet zijn een bron van allerlei onaangenaamheden en moeilijkheden wanneer iemand werkzaam zou zijn bij twee bedrijven wanneer twee chefs over eenzelfden persoon moeten beschikken Zoo nu en dan zou hij daar moeten zijn en nu en dan weder elders Ik zou niet gaarne zijn degeen die moet regelen die afwisselende werkzaamheden van dezen gemeente ambtenaar Dit zijn drie redenen voor één waarom het amendement van den heer Jongenburger niet aanbevelenswaardig 18 Wordt vervolgd SlxxTLexi laoad Tweede buitengewoon crediet van f 50 miUioen Ingediend is een Buppletoire oorlogabeRTOoting 1914 om den post uitgaven voortvloeiende uit het bui tengewoon ouder do wapenen roepen van do dienstplichtigen der militie en van de landweer en uit alle verdere maatregelen verband hondende met de buitengewone omstandigheden die tot dat onder de wapenen roepen hebben geleid te verhoogen met een som van f50 000 000 en mitsdien te brengen op flOO OOO OOO In de Memorie van Toelichting deelt de Minister van Oorlog o a mede dat de som die ter bestrgding van de uitgaven over Augustus September en October ter beschikking van de korpsen en onderdeelen van het op oorlogsvoet gebrachte leger moest worden gesteld Jn rond cijfer f 28 500 000 beliep waarvan een niet onbelangrijk gedeelte voor uitgaven in eens zooals voor het in staat van verdediging brengen van stellingen en liniSn en afzonderlyke forten en het doen van noodzakelijke aanschaffingen van allerleijaatd De betalingen die rechtstreeks door de korpsen geschieden en in gewone tijden in den regel nog geen 1 millioen per maand beloopen zullen voor den verderen duur der mobilisatie allicht 7 è 8 millfoec s maands bedragen De paardenvorderiog die grootendeels in de eerste dagen der mobilisatie heeft plaats gehad eischt een uitgaaf die op f 7 000 000 kan worden gesteld behalve de nog aan de vordering verbonden kosten Van reis en verblijfkosten en vaoantiegelden voor de vorderingoommissarissen en taxateurs euz Het bedrag van de vergoedingen ten behoeve van de gezinnen van militie tieen landweerplichtigen uit te betalen zal weinig minder dan f3 000 000 per maand beloopen Aan de oproeping zelve waren bovendien belangrijke uitgaven verbonden inzonderheid wegens de telegraphische oproeping en reiskosten van in het buitenland vertoevende dienstplichtigen De Minister wijst dan nog op de uitgaven van aanvulling voor den voorraad kleeding en uitrustingsstukken aanschaffing van levensmiddelen enz Uitgaande van de veronderstelling dat de aanvankelijk toegestane lom voldoende zal zgn tot dekking vjaj uitgaven over het tgdvak van af hrt gin der mobilisatie tot het begin v September en dat in den loop van dit jaar nog niet tot de mobilisatie al kunnen worden overgegaan wonit daarom bij dit wetsontwerp andermaal een buitengewoon krediet tu vgftig millioen gulden aaugevraasd In hoeverre het mogelijk zal blöSn hieruit ook de schadevergoedingen te betalen die zullen moeten worden nitgekeerd ingevolge de onteigening wet da wet op den staat van oorlo en van beleg de militaire innndatifrwet en de zg kringenwet van 21Dec 1853 valt nog niet te zeggen het beloop dier vergoedingen baa trouwens nu nog niet geraamd olrdenook omdat de werkzaamhodeiï d é aanleiding geven tot de schadevégoedingen nog voortduren 1 Tegenover enkele van de hieJïOreii vermelde uitgaven zullen zij het danook tot een lager bedrag bnitengowonsontvangsten knnnen worden gesteld Zoo zullen tenzij onverhoopt de oorlogstoestand mocht intreden de mvprderde paarden grootendeels weder knnnen worden verkocht hetzij aao I de vorige eigenaars het zij aan derden en zal ook een deel van de opgelegde verplegingsmiddelen voor zooveel zij niet in Rijksinrichtingen verbruiktkunnen worden ten verkoop wordinbestemd 1 De vaart op Amerika Het Hbld meldt dat jvan de schepen der Holland Ameriia Lijn diein het Kanaal worden vastgehouden de vier vrachtbooten SommelsdBk Soestdijk Sloterdijk ei Noorderdijk vrijgegeven en naar Rotterdam onde weg zijn Ze zullen na iankomst onmiddellgk gelost woriieu om weerzoo spoedig mogelijk met uit aand ladingte kunnen vertrekken I De Potsdam Volgens beriohtéh uit Londen nn de N R Crt is die Potsdam van de Holland Amerikulijii op weg van NewYork naar R terd jn gisteren te Oravesend binneiy ebraoht Herhaaldelijk hq bben in de laatste dagen hafdnekkigo Qruchten geloopen voïgons welke aan onze grenzen strgd zou ij geleverd met troepen van oorlogyo ende mogendheden welke zich nietenden laten interneeren Iet beslistheH kunnen dergelijke geruchten woroen tegengesproken zegt de N E Cr Poging tot den vrede De heeren ds F W Drijver te Naarden O Hoffman te Abcoude en dr H C Muller te Utrecht hebben een adres tot H M de Koningin gericht waarin zn een Iwroep doen op H 11 die als Vrouw en Moeder en als Vorstin van een neutraal land in wier residentie het Vredespaleis staat en het Hof van Arbitrage is gevesti recht van spreken heeft meer dan eenig aiAer in Europa Kon door bemiddeling van de Koningin der Nederlanden althans een Wapenstilstand voorbereid worden dan zou reeds een groote stap in de gewenschte richting gedaan en welEcht bet begin van het einde van den rampzaligen krijg daar zijn Adressanten spreken bij dit adres den wensch uit dat uit elke stad van ons vaderland een Adres van Adhaesie gezonden worden aan H M de Koningin voorzien twaalf handteekeningen Dit getal is gekozen omdat het verzamelen van handteekeningen tijd vereisoht Het getal twaalf beantwoordt aan de Twaalf Oorlogsverklaringen die hoe eer hoe beter verandeM mceten worden in even zooveel vredes verdragen Qestrande toeristen Het as Rotterdam van de HoUand Araerikatijn zal door de force majeUTe niet voor 14 Oct van Rotterdam kunnen vertrekken Er zullen pogingen worden gedaan om het vertrek alsndg vroeger mogelijk te maken Het vertrek van het ss Potsdam km niet voor 17 Oototier plaats uoii M Hot Roode Krulsschip van de Vereenlgde Staten dat omstreeks 6 dezer te Rotterdam aankomt verlaat deae stad den ISen en kan op zijn terugtocht 100 ol meer Ie klasse passagiers medenemen iOverval In Ned Indie BlUlEens een uit IndUS ontvangen telegraaf is in het noordoosten van Uet eiland LjIËblem residentie Timor en onderboorigheden em mlUtalre patrouille door kwaadwilligen overvallen Daarbij weiden een Europeeacb sergeant en twee inlandscbe militairen gedood en zevea inlandsohe fuselters gewond terwijl eenmilitsli van dien landaard vermist is De vonetheden kregen vijf dooden en vele gewonden Qemengde Bericliten h moedige vrouw Alexander Powell de correspondent te Antwerpen va n de New York World verbaalt naar wg In de Tel lezen bet volgende staaltje van moed eener Amerlkaanscbe bij Antwerpen Ken der dapperste etukjes die ik ooit geaien heb schrijft hij werd gisteren geda D door een Amerikaanscb meisje ZÜ was afkomstig uit Boston en had haar ftttlo die zij zeU bestuurt ter beschikking g steld van een veldhospitaal Donderdag Rïdd nadat een fort met granaatvuur aangevallen was werd er bericht intvangen dat er in bet lort gewonden varen dl hulp noodig hadden Om het fort te bereiken was het noodig mgeveer twee mijlen over een weg te g Ml die voortdurend ondor het vuur dor granaten lag Niets was er op te zien dsa de lijkon van g doode soldaten Voor Iemand goed wist wat er ge beurde vloog een groote grijze auto langs den weg met het slanke figuurtje van de Aaiorikaanscho aan het stuur Ofsohoon dë granaten rondom en over haar vlogpo behield mrs Winterbottom haar kooliiloe gbeld Toen Ssij het fort bereikte troffen overal olD bsa ¥ bëën dè gianaten De auto was gpiwdig gevuld met gewonden en mrs Winterbottom aanvaardde de terugreis naar de BQ isobe llnlün Stadsnieuws GOUDA 6 October Tot leeraar in de natnnrkuude aan de H B S met 5 jarigen cursus te Voorachotep is benoemd de heer Vroraan leeifaar aan de R S B S alhier j Muziekavond vni t Nut Met verwijzing i ar de in dit blad o igenomi i verkJrtp adv tcntie welke in hot ri mmer V n WMnsdag a s u ïoorig jtal w y en hIjMteld wordtj ndgma ils Mde amdacht ifAostigd op den MuzieiaVonB J 6 D lrdag vond vanwege Itot D t Qoui ilWn hot Nut van t Algemeen Jn i ii iNieuyven Sohouwbarf gegeven w wM S IM ft itiAanbestedinglJi M Hedeqmiliaag heeft t nraBdhu izli alhier de anbeateding Swats ehadvan steenkolen en Fnespïe tu f toddienste van do gemefentt Ingekomen waren 4 l iljoTten Ingeschreven word door Joh Dessingrfji Coj alhj t i J Ruhr Haardkolon f 14 85f fKachelkolan f 12 50 Authraciet 20X30 fl9 40idem 30XBO f20 80D Vermoy alhier Ruhr Haardkolon f 16 Kaohelkolen 1 12 32 2 Anthrociet 20 X 30 f20 20idem 30X60 f 21 10 Friesohe turf p 100 f 0 95 Firma P do Vroedt alhier Haardkolen f 1430 Kachelkolen f 12 10 Belgische Anthrnciöt 30 X 50 f25 50idem 20 X 30 f 19 Firma A Jonker Zonen alhier Haardkolen f 15 25 Kachelkolen fl3 Anthraciet 20X30 f 19 50 idom 30X50 f20 30 Friesohe turf p100 f 0 97 i j De gunning is aangehouden De oorzaak van do stagnatie in ie Kabel levering In de jongste zitting van den gemeenteraad heeft gelijk is gemeld de voorzitter meegedeeld dat de Nederl Kahelmaatschappvj aan wie de levering van kabels ter voorziening van do gemeenta Haastrecht van electriciteit was opgedragen haar aanbod niet gestandhe tknnnendoen Genoemde Maatschappij deelt nn in de N R Ort mee dat de oorzaak waarom zij verplicht was haar aanbod tot levering m te trekken haar grond vond in do omstandigheid dat de aanvoer van lood moeilijkheden veroorzaakte welke belemmering naar zij verwacht spoedig uit jen weg geruimd zal zijn Haastrecht Dat na de drooglegging van den Hoogonboezem achter Haaatrooht de jacht op watervogels veel verminderd il ondervond dezer dagen de pachter van dit jachtveld Mr J P 0 Viruly te Leiden Schoot hi voor de drooglegging soms meer dan honderd eenden fa dag thans moest hij zich met zes Btoka tevreden stellen Boskoop t e heer P v Kleef alhier is be emd tot tijdelijk onderwijzer aan de Clir School te Hazerswoude dorp Gedurende de 2e helft der maand September zgn aan het Postkantoor heden te melden dan dat bij Argonne de Duitschers naar het noorden zijn teruggeslagen In Woevre ztjn de bondgenooten iets geyorderd Op den rechtervleugel is niets belangrijks voorgevallen GENT 6 Oct Hot laatste officieelo Belgische communiquó kondigt aan dat eenige Engelscho versterkingen zijn aangekomen Hierdoor is de strijdvaardigheid dor Belgische troepen verhoogd Het publiek dient evenwel te weten dat het lot van het land en bijgevolg het lot van Antwerpen op het oogenblik beslist wordt aan de Aisne en dat onder deze omstandigheden de bondgenooten moeten ormijden hun krachten in Frankrijk te verzwakken Het Antwerpsche garnizoen is buitendien zeer steik Zijn moreeie toestand ia uitstekend en hot zal zich Jvolkomen op de hoogte van de taak toonon welke hot door het land IS dpgolegd DEN HAAG 6 Oct Medodeeling van de Belgische Legatie De Belgische regeoring verklaart dat in tegenptelling ipet de berichten verspreid door Hollandscho dagbla den in het bijzonder door de Maasbode geen önkele kerk of openbaar monument te Antwerpen wordt aangewend voor een of ander militair doel zooals observatie schiet of draadloozo telegrafieposi Antwerpen s oct De Dmt soners hebben krachtige pogmgen aangewend om t n noorden van Dendermonde door te breken om de verbinding tusschen Antwerpen en Oatende af te snijden ij werden echter door het vuur der Belgische forten hierin verhinderd 1 Een Taube he t bommen geworpei op Mostsel i alhier als onbestelbaar terugontvangen eon brief geadresseerd aan Mej O Zaal Westhaven 47 öoudaeueen briefkaart geadresseerd aan P Peters te Asporen In de maand September werd aan het Postkantoor alhier op de Rijkspostspaarbank ingelegd f 6603 47 en terugbetaald f 3947 21 Het laatste door dit kantoor uitgegeven boekje draagt nummer 2872 Waddinxween Door den Commissaris der Koningin in dezo provincie zijn herbenoemd tot Zetters van s Rijks Directe belastingen alhiei de H H J van Borgen en C Jongenburger alhier woonachtig PDS bnzpr gionsrorrespondenten die oogoiiblik te NiBpen vertoeft ins I thans vlak bij Nederland staat luren is meer dan zorgwekkend van bijzonder verstrekkondo n zijn voor het verdere verloop in oorlog on in hèt bijzonder vooj j Hederland I GENT 5 Oct Sodort do gevecllteJ bIj Donder pn ivopmamelijk bij Al8t ffl eft iln do onmlddollijko omgeving van Ocnt pen enki belangrijke gebeurtenis plaats Qhöd Vwrtdurend trekken troepen voorijj m de richting i vatt Antwerpen Wij igen te Gpnt behklve Belgische soldaten jjbok tairijkej FraaBche rtooepen met mitraillioufises vowbijtrëkkeD Benegaleezen die ler 7do Or de bowplkiag m fbuiteogewoon enHhbuaiaiita werden beamoot Mentf ont er op j i FrftDSche on En gelsche f troepen Antwerwp te Jijilp zuljlon koaien Velen beifMon lliiasi cljj soldaten toj hebben g6zi j t Js t jt In Vlaanderen Men meldt ons uit S as van Gent Zondagnamiddag hefteen Dnitsehe patrouille de brug bij Nedorzwalm willen overtrekken Poor Belgische troepen werd deze pa oaille evenwel teruggeslagen Van de fBWgen werden drie mdn gewond en en onderofficier gedood Aanslag op eeó trein Men seint ons w 3aa van Gent Een Duitsche patrodille heeft Zondagmiddag te Roobo rst op een passagierstrein gescliote welke van Kortrijk naar Sotteghera reed De portieren der spoorwegwagens waren van kogels doorzeefd Gelukkig werd ölechts een vrouwelrjke passagierdoor l soherven licht gewond BI RLIJN 5 Uct F van Duitsche 7 ijde Be e1gi8che v I rie heeft om het voortrukken van het Duitsche leger tg verhinderan de kerk de Notre Dame in Dendermonde bpBOhote ea evenzoo hot vuur tegen de katlwdr al vaa Meohelw geopend Bolgiacho granaten en kartetsen Iroffen de kathedraal op verscheidene punten 2 besehadigdon het oevenschip en bPt koOT H lot van Antwerpen wordt beslist ijffiden morgen of binnen enkele tOe val of bevrijding van dehaven is een bpek wereldhis aarin vele landen ook ons land ld kunnen worden journalisten ï er samengouit buitenm innenlandde temotio van met oogenbhk a er ondor diajgetuige wiren 0te wereld sohplocend e geMuren buiten Europa t pnser moer dï n l J zeggenaan aat hel Jiu om oen laMSte it an eoitV Krtnirtg ni van leM volk bovendien omjhet ij m € Bi der grootste fliand l haveni Hjèrft valt elji Olnd j in hetfNÖietrjZolfs de iiidiuk alle b € Éirij ving te oven adu9 v dniaenden Belge jdwalendp o er de wereld Jp i Qörstoplaats wegwilleri mt ihirfï varwqpst vortrapÏ lan we vaii wfc geboete j grond ijl Oie in onee aagen geiabno mttc dht va I Kgypto boeit nrtitr KoöllMi g ö aandacht als wat dic j greöfe met Antwoj lbon gesdjfiieSt Toch valt mei xam te denken ove het e t datlo ft te Hoozendftat twee h driedpizenll vinchtolingen per dag ovei Ii omeD Wij staan vlak aan do grens als bij een riviordijk waarin olk oogetfbhk een doorbraak kan geslagen woeden De ijk is goed en zorgzaam versterkt jawel maar daar ginds daar nog ver weg daar dreunt en dondert het geweld fïiets stoffelijks ïs beschut tegen het reuzengeschut dat daar thans eon bres pchiet in do buitenste fortenlinie De heldenmoed der Belgische verdedigers is onbetwistbaar maar de dood is ten slotte het einde Bg Duffel zijn nog gisteren Zondag heldendaden begaan door Belgische vliegers Een ooggetuige bwchreef mij dat duel tusschen een zestal aeroplanes Het was ontzettend Dg burgemeesters vah Lier en van Duffel en de Belgische regeenngscommissaris Van Couwelaer vertoeven hier Laatstgenoemde huurde een huis b Gastel Roozendaal ia tjokvol Oafó s en hotels zijn geheel bezet met vluchtelingen Beslist IS iedereen overtuigd dat minstens vier forten van de buitenste fortenlinie reeds gevallen zijn en elk oogenblik kan er ernstiger nieuws komen C De Duitschers bij de gicns Laatste Bericliten 4ian het Westeiyk Front BERLIJN l van Duitsche zijde 5 Oct b avonds De buitengewoon zware gevechten bij Arras Atreoht duren nog steeds voort inet vooruitzicht op goed succes voor de Duitschers Op den Duitschen rechtervleugel zet generaal von Kluck zijn actie met succes voort in de omgeving van Roye De iranschen hebben daar j l Vrijdag zware verliezen geleden Van officieele Ëngelsche zijde Het officieel communiquó van 4 Oct luidt Op den hnkervleugel hebben de bondgenooten na alle vijandelijke aanvallen te hebben afgeslagen het offensief op verscheidene punten hervat Een hevige strijd wordt geleverd in de omgeving van Arras Aferecht Een beslissing is nog niet gevallep De bondgenooten hebben vorderingen gemaa te Söissons waar vijandelijke loopgraven wftrden genomen Van het centrum zijn geen bijzonder MAASTRICHT G Oct De Duitschers die Maaseijck be et hebben hebben den burgeme ter en den deken als gijzelaars gevangen genomen en beslag gelegd op het Raadhuis Zij hebben de toegangen dei stad versperd door het plaatsen vah kanonnen en roitrnilleuaes op het Marktplein De bevolking vlucht Hedenochtend is oon trein met Belgische vluchtelingen naar Veenhuizen vertrokken De stoet uitgewekenen blijft aanhouden TERNEUZEN 6 0 t Vluchtelingen hier aangekomen berichten dat de Duitsche legermacht die door de fortenbres op Antwerpen aanuikton bij Contieh onder groote Verliezen door een EngelschBelgische troep weer 10 K M zijn teruggeworpen In do nabijheid van de belegerde veste ROOSENDAAL 5 Oot V Do BelgiRcho telegrammen mogen sterlotyp racb dea de toestand van de voretorkte positie van Antwerpea Is dezelfde Dit is allesbehalve juist De b r e b ia goacboten in do BtelUog niemaad twijfelt daaraan hvenmin lö het t n gchemi dat j uinuem de inuendte ortünliüio van Wynclieui auidwaurtö rondom Autweipuu tot fort uü H uau de bchuide tot de atorköte belmoren Waar nu bij de fortou W m IJioni Duffel VVillebrook en Lierre oen jf meer van die groote oï kleine broseen reede zijn daar kaa een kind begrijpen dat nu de Ijinnenste nj aan de beurt ia en daarui liggen de foMea l tot 8 enz Waniif ei de aanvaller zoover is wat dan I 1 ziju nog Noorderforten genoeg vanaf lort tKïhouton tot aan fort Blauwgaren l ij de bebelde lu die reeks liggen ook het tort Slabroeck de redoute Dryhoek liet fort iiortraod het fort Brassohaet Alleen diclil by do greua ja zelfa in Staliio ck ea Bertrand vaa de greou goed tdilbaar Wordt dus Antwerpen wat meu noemt Mgönozneu en zooals alle Belgen iAle ik sprak zeiden slechts een m ilakol kaa dat verhinüorenK J dun is aan die Noordzijde oen geweldige drukking te wachten Noord Brabant hoeft zdoals iedereen op de landkaart i aii zien een zakvormige mfaam daar Ter daatse en daann kunaen vele makke schapen Maar bet Belgische leger alsdan teruggedrongen ia allesbübalvo mak l voamin als een in een hoek gedrongen kat hsAt men dit eena kalm maar goed onder de oogen zien vooral in dat deel van on land dat wy hier in het Zuiden faooren noemen Uoliand ÖtruiavogolpoUtlok of f Lliemi üiinigbeid over greuatoeetanden die toch iedereen kan beseffen en waarover openlijk gesproken wordt zijo thans uiot meer noodig of gewenscht Men IS in Holland zeer druk beziguiet het vermaken en b ighouden dernjoldaten doch In deze dagen aan degrenzen bij Roosendaal Zundort Putteeuz donken de inihtairen aan erpHtigerdingen De trieatige reeds vrij killè regenwaait over de Noord Brabantsche grenswaar nu sedert Vrijdag bij de reeda aanwezige troepen nog eens velo duizendtallen van mannoa zyn bijgekomen iiln de meeste plaatsen is inkwartieringt iiflar op nog moer plaateen overtreffen deiiillltairen tienvoudig het getal inwoners i B t parool 18 dag en nacht werkzaam I j Op allee dioet gelet worden tot op de j inolons toe yast en zeker staat t bij een jiptal Belgen dat voprai de windmolens in Belgits gebruikt zijn voor berichten ivBBseling I Men beeft dat nu wal ingezien en geca ci ikek diolen mag moer draaien al la of l nit er faog zoo n gebrek ae n meel l otk L Jgenaar van een eeltabtiek dicht btj Antwerpen zoo juist hier te Roosendaal aangekomen heeft mij een kwartier lang 1 en jammeuverhaal daarover gedaan Vol ns zijn zeggen was er al een veertien dagen lang groot gebrek aam meel bins fo dfl etelUngi Het ia vandaag Maandag weer een toevloed van belang geweest nit 1 sachcn Het groote station Roosendaal waa stampavol Vogels van diverse pluimage ii er uit de gt oede stand mot veei koff rs e aliea komt na visitati zonder eenige lormalitoit hier binnon Geen pas reviae geen geneeskundig ondf rzoek niets vart dat alles waar moet dat heen I Lugeland a hulp oit de Koloniën LONDl N K 5 Oot i Ken telegram uit Cairo meldt dat de Ji gypteaaren wat den oorlog lietreft dezolMe houding aannemen als de inwoners dor Britscho kolomtin De pogingen van Duitsche en Turkache ngcnten om de Kgj ptenaren van gevoelens te doen veranderon zijn volkomen mislukt Het KlgyptiBcho Roode Kruia lioeft lOüOpond geschonken aan het Britsche RoodeKruis Van alle zijden vlooien bijdragentoe voor het Britscho weldadigheidsfonda IJo Britsche agent heeft circulaires rondgezonden om dank te l etuigon voor dezebijdragen doch de i gyiptenaren tevens teverzoeken te donken aan de leniging van de ellende die Ü gypte l jedreigt door de kfltoencriais Desopdanks Wijven de Egyptenaren echter gdd naar ii ngelsnd zenden l In het Oosten LONDEN 5 Oct Bij KiaWtsjau ie weeroen Japansche mijnvemieler gezt nken Vier leden der bemanning werden gedood en negen gewond y BERLIJN 5 Oot K van Duitsche zi de De mededeeling van het l ransclio ministerie van Marine dat de groote Duitache pantserachepen Schamhorst en Gneisenau zloh in de Stille Zuidzee bevinden 18 juist Zij liggen niet zooals de I ngelsche bladen beweerden m Tslngtau opgesloten De stad Papeete op Tahiti wciko door deze schepen zijn beschoten is gom opm stad daar zij drie batterijen met ongeveer 20 stukken geschut bezit TOKIO officieel Te Taiogtau deden de Duitaehers gedurende den nacht een tegmaanval Zij werden teruggeslagen en verloren 47 dooden De Japannora verloren dooden en 8 gewonden De Tarwe en Rogge aan de Overheid De Minister van I andbonw heeft de burgemeesters der provincie Groningen nitgénoodigd alle partijen rn jge en tarwe aan te koopen tegen eeu prüs van ten hoogste 25 et per 100 K G minder dan in de oireulaire van 30 Sept j l is vermeid Indien de eigenaars niet tot verkoop geneigd zijn moeten de burgeraoostors de rogge en tarwe in beslag nemen Heden zal door den minister aan alle commissarissen dor koningin opgaar verzoeken te doen van de gemeenten die naar hun oordeel in aanmerking komen yoor het ontvangen van een gelijke circulaire als die aan de burgemeesters in Groningen is gezonden De graanbooten De vier booten met graan voor de Ned Regeering zullen woldra hier aankomen waarmede dan een einde komt aan de toenemende sohaarschte van bloem ROTTERDAM 6 Oct Het s s Rotterdam van de Holland Amorikalijn zal heden uit Plymouth worden vrijgegeven morgen te Rotterdam aankomen en een dezer dagen weer van Rotterdam vertrekken DEN HAAG ö Oct Men verwacht hedenavond het Roode Kruis schip van de Vereenigde Staten te Rott prdnm Lijken aangespoeldTe Scheveningen zijn thans 27 lijken aangespoeld van de bemanning van de Ëngelsche kruisers die gezonken zijn De begrafenis zal waarschijnlijk overmorgen plaats hebben Of zo geschieden zal met militaire eer is nog niet bepaald TWEEDE KAMER Zitting van heden Aan de orde is hot wetsontwerp betreffende de gewijzigde opleiding van onderofficieren en matrozen bij de Marine Door de heeren Duymaer van Twist qn Hngenholtz wordt het aan de orde stellen van dit ontwerp betroujd De Regeeriig moet thans geen principieele quaesxie naar voren brengen De Minister van Marine acht behandeling van het ontwerp noodzakelijk omdat de tijdsomstandigheden velen als t ware nopen tot dienstneming Een algemeen veroordeeld werrsysteem mag niet blijven gehandhaafd Het we sontwarp werd aangenomen met 46 tegen 19 stemmen MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aftnvoer prijzen waren voor 1ste kw 43 2e 39 en 3e 32 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer iste kw 27 2e 25 3e 22 cent per half kilo Stieren goede aanvoer 1ste kw 3G 2e 33 3e 2G cent per half kilo Qraskalveren goed aangevoerd De handel was voor alle veesoorten prijshoud nd Graskalveron iets lager Telegrafisch Weerbericht van het KoninklUk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 Q te Vlissingen laagste stand 767 1 te Meniol Verwachting tot den volgenden dag Matige later tijdelijke afnemende Noordelijke tot Westolijko wind go Jeeltelijk bowoïkt weinig of geen regen des ochtends iets koeler Bl R iERLIJKE STAND GOUDA GEBOBEN 2 Oot Leendort WHIora Hendrik z v G H Roelofsjon J W Clements Adrian Potronella d V 0 Sinke en P O Groenen 3 Jan z V P M Huurman en J E Kerper Reijk z v A den IlcOd en A J van Veen 4 Joliaiuia ornelia Margaretha d v A Bloot gn 3 C M Mes Gornelis HondrikV 1 P Heuvel on A dei Besten 6 Willem Fwderik z B Wiltenburg on M n feïk oEN 3 Oct P van Mensoh 65 T A 20 j Henc Nooteboom 89 i fiarmen J U ff KZ Üoverina Kunst g V metP Boot 88 FirmaCSiJ Schoeiüiaiidsl Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IËDERËE1