Goudsche Courant, dinsdag 6 oktober 1914

So 12597 Pak me mee bevat evenals de beste geïllustreerde bladen alle actueele foto s van het Oorlogsterrein en is het eënig blad dat wekelyks een Terugblik op den Fransch Duilschen Oorlog 1870 1871 eeeft met fraaie illustraties fc i 1 n i a niA k vnr$tnhiinfln d 53e tiaargarige nog 18 u IB i geeft met fraaie illustraties Vanaf l October zullen in Pak me mee verschijnen de hoogst interessante Novollon van den bekenden Schraver BOÜTET onder degel f l p een Kinderrubriek verbonden die wekelijks verhalen en pr israadsels bevat Tevens itZ C lZlZ Z Z JlTrru 1t j3Tor uÏ LZven waarby 12 SalOnklokJ S en nog 38 andere prij n zullen worden uitgeloofd Rumenië s politiek Men schrijft ons uit Londen De heer Victor Gonnesco neef van den Rumeenschen eersten ministor en se Cretans van de legatie te Parijs heeft den correspondent van do Morning Post te Parys de volgende geteekende verklaringen gegeven Sinds het begin van dit Europeosche conflict heeft het Rumeenscho volk vijandig gestaan ten opzichte van Duitschland en Oostenijk De stille haat der Rumenen tegen de Oostenrijkers is evenwel reeds vele jaren oud Die haat is langzaam bedachtzaam en bewust en vindt haar oorsprong in do OQi btvaardige en b rbaarsche behandelingen van Frans Jcseph en zgn bureaucraten Maanden voor het OostenrijkscUe ultimatum aan Servië hebben goedbedoelde pogingen om iQOt Hongarije tot een minnel ke schikking te gertdcen volkomen gefaald De eenige zaak die geregeld moest worde was het verkrijgen van de Roemeenscfae bevolking van Zevenbergen van bet recht onderwijs te geven en godsdienstoefeningen te houden in haar eigen taal Wederzijdsche afkeer was eonter te diep geworteld in de hartm der beide naties dan dat men tot eenige regeling kon geraken en niets kenmerkte ten dien opziehte den toestand zoo duidelük als de campagne van den heer Jul a Karoly in het Hongaarsobe parlement Het uitbreken van den Europeeschen oorlog heeft de Rumeenscho vijandschap van haar passieven in een actieven staat overgebracht De bijna traditioneele haat openlijk losgebarsten drijft het volk tot d meest drastische actie en het roept de beslissing en door kanon en dooii bajonet Vanaf den nederigen bopr is het volk bewogen door den wensch naar heldendaden De lens voor heden is een groot Rnmenië gelijk in 1877 om een onufhankelyk Rumenië ging De broederen van Zevenbergen moeten van het Oostenrijkscbe juk bevrijd worden gelijk de helden van Plevna de natie bevrijdden van de Tnrksohe overheer De Oorlog Aan het Westelijk Front De DultacheTB In FraDkrijk PARIJS vla Londen 6 Oct Van Fransche zijde In het heden openbaar gemaakte communiqué wordt het volgende medegedeeld Op mzen UnkervleugeL hoeft het front een toenemende uitgebreidheid verkregen Ib de oraetrelien van Kijssel worden groole maasa s Uuitsche cavalofio waargenolaoa voorafgaande aan vijandelijke troepen die in de omatreken ton Noordön van de Unie Tourooing Amientrières avanceeren Tusschen de Somme en de Oine wlsaeloD opmarsch en teruggang elkander af Een belangrijke Dultsche aanval bij Lassigoy is mistukt Op den rechteroever van de Aiane ten Noorden van BoisHons zijn de Fransch Engelache troefea öenig0KinB voocuitgegaao In do omBtreken van Borry au Bac hebben wij penigo vorderingen gemai t HondoM Arras en op den rechteroever jvan de Somme is de toestand flink gehandhaafd kunnen worden Op het overigegedeelte van bot front valt niets te verftieWen LONBI N G Oct Van Kngelache zijde Het bericht dat de geallieerden op sommige punten van het Westelijk oorlogstorrfin hebben moeten wijken heeft in geen enkel opxicht bet vertrouwen in den guBBiigwi afloop aan het wankeien gebradit De geringe teruggang wordt aiIw ais een toevallig incident l e8cbouwd 111 de reusachtig omvai rijke troepenbeweging BERLIJN 6 Oct Van Duttoche zijde De DuitHche rechtervleugel op het Weetfllijk ooriogfltooneel heeft in den omtrek van Arras een Kwaren süijd te voeren l en de verlionden Engelsche en Franscho troept Een Fransche afdeeling cavalerie drong vooruit tot 25 K M Noord oostelijk van Arras ten einde het DuUache leger in den flank te kunnen aanlaaten Deze pogingen liaddon echter geen 19 Op bet eerste gezicht herkende Norman ia haar de jonge dame dien hij in den vond van den 5 October In storm n gen had zien staan wachten op Victor Gajrey met wlen zij daarop een kort mttr heftig gesprek had gehad Nu zag hij natuurlijk niet die vreeselijkc uitdrukking van woesten hartstocht op haar gelaat zij kwam hem nu voor als een ohoonheid Van een aangenamen indruk waa echter ook geen sprake want zij had lekelijke donkere kringen onder de oogon ea de scherpe lijnen om haar mond ge algden van onvrouwelijke hardheid Natuurlijk liet Norman niet bemerken to hij haar herkende Hij groette baar aet een beleefde bulging en zelde Als aV dienstmeisje goed verstaan heb heb Ik de eer mejuHrouw Novorka te rien Okheot lOlixabeth Novorka antwQord rij en wie Is u mijnheer f Ik ben ambtenaar van politie en kom hÜ komt w ene dm moord op meifwaw Sievekfaig viel zij hem zonder 4ge ontroering In de rede Ik weet wt reeds sedert vijf dagen heb ik de Wren vaa de politie vetwacbt Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte GraciU 2 9 HEI BAAC geeft de H0098TE W AAUDE voor Gedrai en Beeren en Koo t geheelc of gcrleelt n van Inboedels Is ook naar buten de stad aan huii te ontbieden Brieven worden vergoed Let a V p op ITAAM en ADSBS iV KerjdeWeiI ALTER 269 Ged Gracht 269 DEm HAAG PREMIE VOOR ONZE LEZERS TE HUUR gevraagd gemeubileerde Kamer voor 4 militairen voor de avonden en des Zondag ï Brieven met prijsopgaaf onder no 2767 Bureau van dit blad NutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den derden Dinsdag van iedere Aiaand ten huize yan Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Uentevergoeding 3 17 HET BESTUÜB FEI ATERDA TIEMAN BERICHTEN HIERMEDE DE VESTIGING VAN HET DEPOT VAN WIJNEN T CREB AS BM WIJaSTIMAT No 7 ZIJ V£RZ0EKEN hunne geachte begunstigers de FirmaT Crebas hetzelfde vertrouwen te schenken dat zU voorheen M hunnen vroegeren vertegenwoordiger den heerP J J Boon van Ostade gesteld hebben 40 V eraafflelJHg Q orlogskaarten Muziekavond te geven door den Heer ANTON LAMPE Bariton Mej JOSEPHINE LULOFS Piano met welwillende medewerking van de alhier in garnizoen zijnde Ueeren H I GOEDHART Viool en P BULEVELT Piano op Donderdag 8 Oei 1914 avonds 8 ure Loge en Stalles f 0 S0 Balcon f 0 25 en Galerij f 0 10 VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende t 1 Algemeeno Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de landen van dezB werelddeelen bij den oorlog betrokken ign 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord Beigifi met een gedeelte vnn Noord Brabant en Limburg 5 Kaart van Frankrijk m t de aangrenzende gedeeltes vanhetZnidelp deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransohe grens 7 Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waar de EEN k TWEE bloedzuiverende Laxeerpillen Flijm Gal en Maagpillen van Ai otlieker SOOMf b avonds of s morgens genomen waarborgen TI een goeden Htoelgang zuivering van het bloed en verdrjving van overtollige gal en Blijm Pnjs per doosje 25 of 50 cent Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Boofdsteeg 3 strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelt en van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee Deze kaarten ca 25 X 35 oM groot in fraaie liohtbrliine kleur uitgevoerd geven op duidelyke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd ziillen worden zij vormen te samen een album Nog slechte enkele exemplaren a 10 CENT werkriJiibaaF Gouda MURKT 3f POTT Het beftte Tafelwater Zuivex en natuurlijk Bronwater DB HELFT DER SUVERNIJ van iMt huiswerk wordt t olM tedaan loodra Sanllclit tot hula biaiMii trewlt Om vloerea tOfOU mofvii iioutwork tn door on door schoon te nuken Is Sunlliht het aldooBdste ea awrdeeHtsto middel Laat SaBlIfllt Uw haU doen Illnatenn m Utr werk verlichten QaC Asm voor Hollaed CATALOHIS te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken W M BBLONJEJr Agent Amstol Brouwer i Keizerstraat Tel 83 No 148 Gonda DE ZÜp EOLLAITDSCEE Maatschappij vaiKyerzekering op hel Leven HEERENG RAC yr 12 DEN HAAG Dienstaanbieding n hebben in de Goudsclie Couraixt feeila tuceet H Deze adverleiilien kosten slechts bij voorDitbelaliog 1 6 regels f 0 35 voor elke re el meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bnrean Maatschappelijk Kastaal F 1 000 000 CommiMarissen Mr M U SCHIM ï d LOEFF Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor Directeur Mr J W KONING p De MoatBohappi sluit alle soorten LeventverzeKering tegen lage pretoiën Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de HMren t BOVirilÊKBmTKK Hanen te eikMNrtam en ij C ÊjMVBmmn irettkatmm u DE klEUWE PHILIPS HALF WATT ffOOGLAMREN VERVANGEN LAMPEN Koiiin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrtjwiUigs verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matroos torpedortiakerl i i efiydaijaar Kleermaker ft 29j Matroos kok rrum Kf l Stoker 2 klasse rumtSP indien reeds zeer vol doende kunnende stoken maximum leeftijd29ia i terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatrooB of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt doo den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder M lUoÉlIjkeFÉieblJmniiD liaDlIlorm OPGERICHT trCft Voed rt aw fee met de nuivere murwe X iiJ3 3 2sscsLcL3soe3sexL merk Mer en W Ki en movAmoomiemÊioBÊiBM murk irti üitranntende door hoog eiwit ea vetgehalte en grootste voedingswaarif Kfr IHt lotaa ParU 1900 Kedm G md n UedaiUtui Adverteert in dit Blad A CI EaiTD i GOUDA 6 Oct Ontspanningszaal voor militai ren 7 u nm 10 nm 8 Oct Nienwe Schouwburg 8 n Mo ziekavond van t Nut 10 Oot Het Schaakbord Achterzaal 8 n Ledenvergadering Merconas HAASTRECHT 7 Oct Gebouw Protestanten Bond 7 j u Huishoud Verged Afd Haa treoht Ned Prot Bond Beleefd verdoeken wij geregeld tgdi mededeeli g te mogen ontvangen vergadetmgrn conoetton yennakem heden eu om deie dan m o agenda te vermeldoi Electr Dr A Brinkman Zn G Woensdag 7 October 1914 mmm m m l Tie v5 W 3 exL d v erteza tioTola d v oor Q ovLca © © xl Oa=a str©ls ©3n behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f125 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad H l po Idem franco per post 1 gj Telefooh latere 82 Abonnementei worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMarkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Uitgevers A BBINKHAN EN ZOON Comité tot steun aan noodlijdenden door de Mobilisatie Bij one is ingekomen Van de collecte gehonden op de Jaarvergaderinij van do Gemengde Zangvereeniging Arnold Spoel f 17 DE ADMINISTRATIE De Duitschers in België De belegering van Antwerpen PARIJS 6 Oot Van Fransohe zijde De Belgische troepen die Antwerpen verdedigen hebben de Unie van de Rupel en de Nethe waartegen de Duitsche aanvallen mislukt zyn fljnk bezet kunnen houden BERLIJN 6 Oct Van Duitsche zijde Naar in de buitenlandsche bladen wordt gemeld is door een hooggeplaatst Belgisch ambtenaar beweert dat vyf forten rondom Aati werpen reeds gevallen zijn Het eerste was Wavre St Katharyne Reeds Woensdag hadden de Duitschers vijf of zes pantser koepels stukgeschoten Een parlementair kwam naar Antwerpen om de ovei ave der forten te eiechen Men kwam overeen de forten te ontruimen Het fort Waelhera iiield het tot Zaterdagmorgen uit In den nacht van Woensdag op Donderdag gebrnikto de bezetting de volgende krijgslist Zy lieten drie vaten buskruit in de lacht vliegen en staken verscheidene vaten petroleum in brand De Duitschers meenden toen dat het fort verloren was en kwamen naderbij Daarop bracht het mitrailleursvnur der Belgen den Duitschers groote verliezen toe maar ook deze list hielp ten slotte niets Zateirdagnacht om halfeen word het fort door de Duitschers veroverd Spoedig daarop vielen ook de andere forten in handen der Duitschers Zondagmorgen zweeg hot Duitsche geschut weer en daarin meende de Belgen een goed teekep te zien maar dat kwam omdat de Duitschers bezig waren hun zwaar geschut in de voroverdó forten op te bouwen Te Antwerpen ia de volgende kennisgevirig afgekondigd onderteokend door generaal Doguise en burgemeester De Vos De luitenant generaal bevelhebber versterkte stelling van Antwerpen verzoekt den burgemeester het volgende beslnit te doen kennen De personen die de versterkte stelling van Antwerpen verlangen te verlaten kunnen dat vrij doen Het is goed verstaan dat gedurende gansch den duur van de belegeringsoperat ën geen enkele toelating zal gegeven worden om terag in de stelling te komen Uit Antwerpen seint de Belgische cor aanvallen en nog veel minder do stad beHchioten of ze moeten hun zware kanou nen vooruit kunnen brengen en ls dio voor uitgebracht zouden kunnen wordm dan moeten ze toch nog altijd een geschikt terrein vinden om zo op te stellen Sedert lang zijn alle maatregekm van verweer daartegen genomen Zondag en gisteren heeft onze genie nog alles uit den weg geruimd wat het geschut van de tweede verdedigingslijn kon hinderen vooral in de richting van de Nethe Om zoo te zeggen gansch het gehucht Mortsel molen Is verdwenen Dat heeft aan vele menschen doen denken en voortvertellen dat de Duitschers Mortsei en Bouchout In brand hadden geschoten Weliswaar zijn er enkele bommen gevallen op Mortsei op Bouchout en ook op Contichkazernen Linth en andere plaatsen in dien omtrek maar zoo moorddadig deed dat nu precies niet Toch werden te Mortsei twee personen gedood De kanonnen van de Duitschers moeten staan ie Rt KatherijneWaver te Waelhem en te Koningshoyct M ör dwi eens hebben zij getracht onder bet verschrikkelijk vuur onzer troepen n brug tp leggen over de Nethe doch van degenen die voor dat karweitje werdï n uitgezonden zijn ei niet velen gaaf teruggekeerd Boven Broeebem ontploften heel den lag granaten dio echter niet veel méér schade aanrichtten dan ei n krakerbij een vuurwerk Heel den dag zweefden onze vliegers boven het gevocbtfiterrein en het was goed te zien dat met hun aanduidingen j de geweldige artillerie aah onzen kant prachtig haar voordeel deed Het Iaat zich gemakkelijk voorstellen dat duizenden inwoners van al de bier genoemde dorpen een heoücomen naar de fltfld hebben gezocht Aan het Oostelijk Front Bij de Ooet Pruisleche grens PETHOGHAD Oct Van Ruaalsohe zijde lïet groote hoofdkwartier doelt hel Volgende mede Do nabij de Ooet PTuisisehe grens gelegen spoorwegstaticttiB zijn met treinen opgelioopt De vijand die zich in de richling van Oost Pruisen terugtrok heeft van uit Koningsborg versterkingen ontvangen De versterkte grensstellingen worden ondersteund door het vuur van talrijke kanonnen belegeringsartllierie Het KuBsisch offensief duurt voort In het bijzonder zijn in do omstreken van Bakalarshewo hevige gevechten geleverd De luchtverkonningen hebben vastgesteld dat naar het Westen oen wiafgebroken lieweging plaats heeft van Duiteebe colonnes i n treinen waariiij de Duitschers zich over de grens terugtrekken BI HLIJN t i Oct an Duitsche mjde Op het Oostelijk oorlogstooneel zijn de Kussen met een groote terugtrdikende beweging begonnen Het blijft nog zeer de vraag of bet daar tot een grooten veldslag zal komen daar de Russen een orn4tlg treffen trachten te ontwijken ruspoudüül aii de Tija dal de JJulIhcIiu vurdragonde kanonnen reeds de dorpen on geliuchten vlak om de tweede verdedigmgsünie Ijescbicten op wolk terrein hel Belgische bezettingsleger den tegenstander m4ct tegenhouden De Belgen getuigt hij vechten met groote verbittering en met te meei vuur nu de J ngeisohe troepen zijn aan gekomen To Antwt on zegt men dat be 60 4U Ü00 man zijn doch dt ze schatting acht de uorrespondent stork overdiovt it bij gelooft dal bel maar H 00 ziju iJau bespreekt hij de vraag die op hel oogenbiik de geheele bevolking ijeklemt ol dü stad zal worden bloolgeatetd aau de ellende en de verwOBstmgen van een ijoiiibardement ato volgt i r zijn m i aanwijziufeu dat kouing Albert de etad zal sparen In veel kringen is de overspanning echter zoomteuu dal men verklaart Lerder de stad straat voor straat verdedigen dan ons over ie geven 1 Maai ik ging dezer dagen een kijkje nemeai rondom hel lort btabroek dtcbt aan de Nederlandscbe grens Wat viel me daar op L ü veiscUanauigen prikkeldraad versperringen loopgra ven enz enz zijn niet aangebracht m de richting van den vijand die Antwerpenook uit bet Noordeh zou willen omsingelen Noen wij verwachten met ouze kanonnen en mitrailleuse den vijand uitsluitend uu Antwerpen 2 lf Alles ie geucht tegen troepen die pit de provincie zelf naderen Dal gaf mij te denken Ik stel mtj nu vojor dat zoodra de liieede fortenluiies IQ banden van den vgand zijn de stad ut hvoudig onverdedigd zal worden gelation iiel hoofdkwartiei trekt zich langs feckeren en Gapetle terug op iStabroek en verdedigt daar lot het uiterste hot va duriand dat in de laatste dagen toonde nog zoo diep in t lian der lleigen egraveu te liggen Dan zal alles wel m oen laatste geveciit beslist worden Indien hei legei verliest is de eer schitterend gewroken Wie vluclii kan zich spoedig in Hóllantjsch Putten terugtrekken of bereikt misschien nog gedekt in zijn eervollen aftocht door de versterkingaw erken tusscbtfn Oapello en Stabroek de Soholde 0111 vandaar uit nog am laataten strijd tq wagen in Vlatuideren D Nieuwe Antwerpsche Gazet is een der bladen die naai Ne ierland Is doorgekomen Wij ontlcenen daaraan door de N B Ort het volgende Zooals ieder zich allicht kan voorstollen gaat de Nieuwe ÖHz t dan voort hebben de Duitschers al hun krachten ingespannen om over de Netlie Ie gerak i maar dat is hun niet gelukt We mogen niet vergeten dat ze de forten van de blnnwiste lijn niet kunnen Imar antwoord dftt van een blik vol minachting vergezeld ging D kt u met een FELILLEIO gewioht ze noeme i dat geloof Ik een corpus delicti Met dien revolver heb Ik in den avond van den 4en October Josephine Hicvekiog doodgeschoten Norman had moeite om een kreet van verrassing te onderdrukken Eenskl ps werd voor hem hot geheime van den moord onthuld het geheim dat hem ondanks Garey s mcYoa weer duisterder was geworden en bij begreep wel dat Klizabetb Novorka de waarheid sprak toen fo zlchzelve van den moord beschuldigde Daarom wist zij zich beter te beheerecheu dan bij den aanvang van hun gesprek Hij nam de revolver van dwi grond stak dien in zijn zak en Bei U handelt verstandig door uwe daad nlci te loochenen maar nu zai u ooit wel weten wat mijn plicht nujgehiedtl Ik hoop dat u mg de vervuiling va dien plicht niet noodclooe moeilijk zal tnaken Ik neem u gevangen on verzoek u mij zonder tegenstribbelen lo olgen Welzeker I Waarom zou ik tegenstribbelen nn ge toch getoond hebt dat gesterker zijt dan Ik Maar is u dan nipt I egeerig te vernMnen hoe een vrouw ertoe kwam een medMneoseh een medezoa ter te ver Het staat niet aan mij daaniaar Ie vragen dat is de plicht van den recliter voor wien u nog dezen voormiddag uw hart kunt uitstorten Wordt vervolgd Hoe deze woorden hem verrasUm i on mogelijk i beschrijven Voorzichtig en iangH omwegen had iuj in den loop van het gesprek langzaam op Kijn doel willen afgaan en hij had zich dit tamelijk zwaar voorgesteld Nu bleek dit meisje met zfjn gehebue bedoeling bekend te zijn zij aprak zoo kalm en be kard aidof het een zeer ailedaagscbe zaak betrof Had u mij verwacht mejuffrouw vroeg hij niet iu staat zijn verwondering te verbergen Maar als u wbjt dat WIJ inlicblmgeu van u zouden vragen waarom Is u dan niet uit eigen beweging tot ons gekomen Haha Waarom wel een dwa ie vraag Wol omdat Ik ondanks alles toch mijn vrijheid en mijn leven nog liefheb I Norman durfde zijn ooren niet gi tooven Btellig had het dienstmeisje zicli vergist toen zij zeide dat de oude danfe niet wel bij bet verstand was immens hem scheen nu de jonge danie niet wei in bi t hoofd te zijn of anders had Carey zijn intrek gehad blj twee dames wier hoofden geen van beide in orde waren Hij wïlde echter toch het gesprek nog voortzetten om iets meer begrijpelijks uit haar te krijgen en zelde daarom op ninkoa manaeli kra toon Ik bt rijp u niet mejuffrouw I Maar ik verz er o dat uwe niededeeilngen aan mij uw leven volstrekt niet in gevaar zullen lirengen u behoeft voor mij geen vrees te koesteren Wie spreekt er ook van u luidde kindle doen te hebben Dus u wonscbt van mij te vemoBueo wie mevrouw Sieveklng vermoord heeft niet waar Nohnan geraakte meer en nieer in verwarring Hij twijfelde niet langer of bij een krankzinnige voor zich had en toch zg spral verstandige woorden ook haar krankzinnigheid moest du vou een bijzondoren aard zijn Hg mocet dus een goed aanknoopingspuat voor baar gedachten zoeken Natuurlijk wemücb ik dat nrttvoordde hij I Dflor mij dat j te zeggen al a dejustitie een leeiH grootrai dienst lewijzen 1 Wprkrfijk vroeg zij met een bi tnden lach Nu ik ben nieuwsgierig te vernemen hoe de justitie mij daarvoor haar dank zal toonen Bij deze laatste woorden keerde zij Norman den rug toe en trad weer aan de scËrijftalel Zij meende daardoor de bewegingen van haar banden aan zijn oog onttrokken te hebben doch Norman was door den loop van bet ongewMe gesprek op allee voorbereid en hield haar scherp in het oog Zoo zag hij dutdelijk dat zij een lade van de schrijftafel opentrok en daar een lang glinsterend voorwerp uit nam Hij herkende dit voorwerp onmiddellijk het was een revolver Zij hief den arm oj doch in een oogwenk sprong tiij toe en kneep haar pols zoo stevig vftit dat het wapen op den grond vlei JOSEPHINE Zij moest door deze overrompeling zeker wol verschrikt zijn ook moest de Hevige riik van ijn band om baar pols naar pijn veroorzaakt hoitb m doch Ij iiitle geen Lreei van jtijn of i chilk Zij rek hem met vlammende oogen nno tn m haar blik lag zooveel moorddadigcn baat dat hij de krachtige man oen rilling door zijn lodwi voelde gaan Wel een minuut lang waren beiden als virstomd toen vroeg Norman ernstig doch zonder haar loe te laten Wat wilde u met den revolver doen V had toch niet het voornemen een van ons Ijciden te doeden wel Hij schopte het wapen weg zoodat het tegen den mnar aan den overkant der kamer vloog Zoo I nu kan u mijn arm wel loslatenl Of vreest u dat Ik nog gevaarlijk iK n zonder dat dlujï j Haar vastberaden in de oogen ziende liet Norman werkelijk haar pols los Ik vrees niets mejuffrouw antwoordde hij maar om uwentwil zou het mij pijtwi wanneer ik nogmaals genoodzaakt werd a mijn meerderheid in lichaamskracht te toonen Weer keek zij hem met vlammende blikken vol haat aan toen Bcfaem ze zich plotseling zwak te gevielen zij werd vaalbieek en zocbi een steun om zich vast te houden Het i toch alles onzin zei zo met ren griinslaeh Maar Wü u dien revolver niet j bewaring nemen mijnheer f Voor de in stilte is het een voonf erp van j