Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1914

53e Jaargang Uit Ostende Onze correspondent to Gent schrijft ons d d 4 October Zaterdag begaf ik mij naar de Belgische kust die thans het toevluchtsoord is van de vluchtelingen uit hot binnenland on van allen die in don oorlog gewond worden Men kan zeggen dat Ostende Blankenbergh kortom de geheele kust slechts één groot hospitaal is Te Ostende zyn de hospitalen vol en er is geen hotel geen particulier huis van eenig belang dat geen gewonde soldaten herbergt Wie over den zeedijk gaat ziet 3oor de groote serres die op de zee uitkomen de blauwe en vermagerd © gezichten dier ongelukkige strijders Anderen die zich op den weg der genezing bevinden wandelen in de stad Om hun te hulp te komen hebben zich comité s gevormd en het liefdewerk werd flink aangevat de giften vloeiden zoo rijkelijk dat er niet één is die aan iets b oefte heeft Tot steun voor de eveneens zeer talrijke vluchtelingen heeft zich een byzonder comiteit van noncombat tanten gevormd dat als insigne een zwart vaandel met wit kruis heeft aangenomen Dit vaandel ziet men wapperen op het vluchtelingenkamp waarvan ik reeds vroeger een beschrijving gaf Toen ik Zaterdagavond in Ostende aankwam vernam ik dat men Engelsche transporten verwachtte Ik begaf mg dus om tien uur naar het eind van de estooade Om kwart over 10 ontwaarde ik dank zij het prachtige maanlicht twee reusachte booten die zich in de richting van de kust voortbewogen Het waren de verwachte transporten Twee escadrons lanciers haastten zich naar de landingsplaats gevolgd door een nieuwsgierige menigte Ten oosten van de stad had de ontscheping plaats slechts enkele ruiters bevonden zich aan boord ddch tevens honderden paarden waarvan de Taciers zich onmiddellijk meester maakten om hen naar de voor hen ingerichte stellingen te voeren Zij zijn naar men mij verzekerde voor de Belgische troepen rond Antwerpen bestemd Ik wist sinds verscheidene da en reeds dat Zondig te Ostende artilleriestukken zouden worden ontscheept Toen ik op do landingsplaats aankwam was de ontscheping reeds begonnen Door middel van hefkranen werden de onderdeelen uit de booten gelegd 1 Kaart van Duitschland Oostei strijd ssohen deze Kijken wo S Kaai van de Landbn aan de Denemarken eWffeeéeelten van Kaaift van e IMnden aan de MaaslIJderi Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpijn maagkramp zuur hartwater en slechte spijsvertering Pr sper doos 7B Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 mijn verlangen naar een bewijs van zijn ontrouw deed ik iets dat ik tot dusver lieneden myn waardigheid ijcflchouwd bad tk snuffelde ia zijn schrijftafel en Iwskeok nauwkeurig elk stukje papier dat ik in ijn kamer vond Misschien achtte hij me niet in iual lol zulk een laagheid luisscbien ook was het misdadige lichtzinnigheid dat bij op zekeren dag een onvoltoolden brief aan Josephine Sieveking open in zijn schrijf i tafel liet liggen Nauwplijks had ik er een paar regels van gelezen of ik gevqGl ö dal difl vrouw niet mocht blijven loven die mij zijn liefde ontstolen had Mfjn eerste ingeving was den brief weg te nemen en bij zijn thuiskomst hem hef verraderlijke papij r te toonen Maar zou ik op die manier zijn liefde terugwinnen Zeker niet en ondanks don dweependen toon van zijn brief had ik toch gwa afdoend bewijs voor zijn ontrouw en ook geen bewijs dat zij schuldig was en hem mij ontroofde Ik liet dus don brief liggen en liet aan Victor door niets blijken dat ik zijn geheim wlfit Ik vermoedde dat hij dit wel op mijn gelaat zou lezen want ik ben nooit een meesteres geweest in lie kunst van vein2en Dames HaarwasschQn met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAIiT A UK JlOnC Coiffonr Oosthaven 31 Brokkenhuis Dames t Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat D wilt missen De Commissie W QOL Voorz I V DANTZIÖ Vice Voorz D M ÖROOTENDORST Pen Wordt vervolgd iJ Advertentiën II Voordraeht Avond te geven doe r ANTON MMPffi Oj bba é Oabaect ZANOEIt BABVTONjt e i JOSEPHINE LULOFS Piakwtb met welwillende madewer ing van de heeren H J GOEiDHAET Viooi en F BIJLEVELDT piANo op DONDERDAO 8 OCTOBER 1914 des avonds 8 uur in den NIEUWEN SCHOUWBURG te OOUDA PROGRAMMA I Proloog uit 4 ailla8se Leoncavallo II a Het Oeuzenvendel op den V Thuismarsch Prudens v Duyse b In t Woud Ph Loots m II Pirata Viool Solo Bellini IV a Van een Koningsvrouwe Arn Spoel b Peetjes brief Emiel Ilnllebroeck c Kariyntje V Romance Viool Solo E Oentola VI a Sprookjesweelde Emiel Hujlebroerk b Brouwerslied Emiel Hnllebropck PAUZE VII a Aria uit I Hérodla MaBsonet b Drinklied uit Hamlet Thomas VIII Cavatlna Viool Solo J Harold Henry IX a Dat Herro do Vos b Tineken van Heulen Emiel HuUebroock X Air du Toreador uit Carmen Bizet XI a Soldatenlledje Zagwijn b De glide viert Emiel Hnllebroeck Vrijen toegang hebbon loden on hunne haisgenooten Entree voor nietledonf 0 50 Benedenzaal Ijogo en Sta lies voor zooverre de ruimte dit toelaat on f 0 25 op het Balcon on f 0 10 op de GalerQ Gelegenheid totplaatsbospreken vanaf O Oct 1914 b morgens van 10 12 en nam van 2 4 uro a 10 Cts per persoon in do Sociëteit Ons Genoegen waar tevens jtoegangsbewijzen te bekomen zijn Bovendien zgn kaarten voor de Galerij verkrijgbaar k 10 Cts ten huize van den heer T CREBAS Wijdstraat op Woensdag 7 October 1914 van s middags 12 2 ure De Secretaris C J M KROON Rookworst Cmarli Prima Frankfurter Knakworst Lewerkaas Getruf Vleeschkaas Zure Zult Gruyère Kaas Aanbevelend J C den Boer Wz QROENENDAAL 11 Telef 258 NutsSpaarbank HAASTRECHT Zitting den derden Dinsdagvan iedere maand ten huize van Mej de Wed A iM BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 X 17 HET BESTUUR Abonneert U op dit Blad Varkensvoeder AARDAPPELEN welke liiervoor uitmuntend geschikt zHn in elke hoeveellieid voorhanden tegen billijken prijs Nadere inlichtingen verstrekken 20 KROON DE VRIJER lolieriliifli B Rollekaiie 128 ïel n 1354 I ÉrnjKl2 l rn iiiliiiiiiiiiinfl Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearirell HIJ wielen zije SBtl sierlijk bd wl ii prijl AGENT I AUK IIE GKOOT Kleiweg 79 iUi jD4 Prijsconranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Anuterdaim 33E 0 ening Win terseizoen Hiarniade barieliten wij dat onza i ilodelMen bpelrie en püile loeden atamula VOILES andepe HOUVEJIIITË S aompUall ia VerAv aan gpoota aopteering staian Stoffeili Lakens Zijde Fluweel etc oop coatumaa Rokican an Bloaaaa Staian wopdan gaaraa tar bazlchtiging gaaondan an ank pap M vapkneht Ondar balaalda aanbavaling LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR GEZ VAN DAHTZIG HooesTRAüT ii KpXO i E T HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEKSTEKKT DE WOKTELS HELDE ALS KKISTAL BEVAT OEIN KLEURSTOF OLIE or VET VERFRISSCHENP VOOR DE HOOFDHUII KOOP HIT VANDAAG VAN OW DKOOUT OF COirrEOI niijs n 0 75 a i o a s oo a aSSsS v F ToSgaiKs j DEPATHOUOERS Gonda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 86 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater ProefUsêCltfea gratie tserkrifgbaar Qeb Agent voor Holland CATALONXS te Tilbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken Jf Jlf BULONJBJr Agent Amstel Brouwerii Koiïerstraat Tel 88 No 148 Gouda Verzameling Qoriogskaarten VAN DEN Europeeschen Oorlog 1914 bevattende 1 Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de land van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart yan België on Noord Prankrgk 4 Kaart van Noord België met een gedeelte van Noord Brabant eLimburg B Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Znideljk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italij Kaart van Elzaa Lotharingen e de Pransehe gretis jk en Rusland de gedeelten waardeIt gevoerd OQrdzee Engeland Nederland België Frankrijk Dnitsohland en Noorwegen jddellandsche Zee i Deze iaarten ca ib X 35 oM groot in fraaie lichtbruine kleur nitgev erd geven op duidelÉke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke indezen oodog zijn Een lemd of vranioodoli genoemd znSen worden vormen t samen een Jbum jf i 1 leohts èpikele exenitil r i 0Ef P05T 5iBARi aouoA Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant Bleed Èuceet WtF l ez adverlrniien kosieo sImIiIs bij vooruilbeltling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bnreaa J 3r Sn T7D ± GOUDA 7 Oct Ontspanningszanl voor militai ren B u nm 10 nm 8 Oct Nieuwe Schouwburg 8 n Mu ziekavond van t Nut 10 Oct Het Schaakbord Achterüaal 8Vi u Ledenvergadering Mercurios HAASTRECHT 7 Oct Gebouw Protestanten Bond 7Vi u Huishoud Vergad Afd Haastrecht Ned Prot Bond Beleefd verzoeken wij geregeld tijdi mededeeii g te mogen ontvangen van yergade npn conosrten vermakelijkheden eni o n deze dan in onie agonda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Goud 1 0 12598 Donderdag H October 1014 60VMHË COHANT Verschijnt dagelijks i iAi behalve Zon en Feestdageü PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad I u Idem fl anco per post f 1 25 1 50 1 50 1 90 PR iJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Abonnenientei rden dageijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij on E Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Bij dij ie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 cts Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsx uimte Telefoon latere 82 lÉelefoon Interc 82 uitgevers A BBINEMAN EN ZOON Vipr zwfirio batterijen 52 stukkenveldgeschut on een aantal michinegeflforen en onder deze ook E gelsche werden veroverd 1 ROOSENDAAL 7 Oct v l ens mededeelingen van vluchtelingen zoudende Koning en do BelgischoïïegeerihgAntwerpen J De tormpn van 24 uur welke doonjqBn bqlogöpar is gegeven aan dg bevblking om de atad te yerlaten yo nihet bombardement begint zou heden morgen verstreken zijn S Door d militairen commandant isl is eon oproep gedaan aan do burgerij om zicH in venigheid te stellen daar Antwpen dobr hot bezettingsleger tot het I ijterstie zal worden vofdedigd i 1 De ure des govaars Uit ROOZENDAAL werd dd 7 Oct aan 9 N R Crt geseind De Nieiiwe Gazet van Antwerpen van hedenochtend bevat aan ho hoofd den volgende oproep Do ure des gevaars Een oproep aan de bevolking Hóe mèor hot gevaar nadert hoe zwaarder do plicht weegt op de schouders van de verantwoordelijke personen ogi uix medeburgoTB tot kalmte aan te m en Een bombardement der stad iatpisschien aanstaande Toont nu burgers dat ge beschikt over de noodige aelfbohoersching Denkt dat een bombardement mits men zich wijs en kalm gedraagt in den regel niets dan stoffefyke schade veroorzaakt Wij raden dan onzen burgers aan Begeeft n binnen uwe huizen zoodra ge hoort dat het bombardement gaat aanvangen Blijft in uwe kelders en bedekt deze van boven met matrassen of zakken zand Zet op den zolder emmers water klaar en doeken om een Begin van braiTd ontaiddellijk te kunnen blusschen Maar voor alles houdt uwe kalmte en oefen zoo ge kunt een kalmeerenden invloed uit op uwe omgeving Tlfans is het de tijd om te toonen dat we menschen zijn van karakter En mocht de vijand binnen onze poorten iijn dat ieder zich gedrage naar de wetten van het oorlogsrecht De burgerlijke bevolking mag zich niet in de krijgsaangelegenheden mengen Zy moet zich onthouden van elke betooging tegen den vijand en staat onder gehoorzaamheid der overhewschende paiij Anderzijds heeft zij haar rechten En om deze te doen goldon l waakt onze burgerlijke overheid over jons De heer Burgemeeste r de leden j van den Glemeenteraad de notabelen üder stad zij verlaten ons niet in deze Ibenarde omstandigheden I Welaan dan met moet vertrouwen l met kalmte en zelfbeheersching de komende dingen afgewacht en allen zij aan zij om elkander te steunen tot Ihet behoud der orde en rust want sjdcze alleen kunnen onze stad redden van den ondergang Laat ons wol ledenken bezinning verloren alles orloren Hetzelfde blad bevat dezen oproep an den commandant de versterkte telling van Antwerpen aan de jonge mannen binnon deze stelling i In het belang van de nationale verdediging is het volstrekt noodzakelijk dat ons leger versterkt worde In die j omstandigheden doe ik een dringen ijaferoep op de vaderlands iefde van alle jlWeerbare mannen tuPScliea 18 en 30 jl aren opdat zij dienst zouden nemen jals vrijwilligers tot het einde van den foorlög too Jonge Heden uw vaderland jheeft u noodig geeft gevolg aan dezen joproep Stelt u niet aan het gevaar bloot dat de overweldiger u trots recht en wet dwinge tegen uw land dienst te nemen Blijft niot werkeloos gedurende lange maanden De voor den dienst goed verkMariJa mannen zullen zonder verwijl en zonder gevaar naar het niet door den vijand bezette deel van het land worden gezonden om geoefend te worden De redactie der Nieuwe Gazet voegt hieraan toe Dezer dagen las men in de steden den oproep van den militairen gouverneur aan de weerbare mannen van de Stelling Antwerpen om zich als vrijwilligers in het leger aan te melden Wrj meenen te mogen verhopen dat deze oproep weerklank zal hebben gevonden in de harten onzer jongelieden Laat het ons thans niet verbloemen het vaderland ia in gevaar en al mogen wij misschien nog vol vertrouwen blijven op den einduitslag van de groote gebeurtenissen die zich thans afspelen in Europa er dient voorzien te worden in don dringenden nood Wanneer wij nu zien hoe allerwegen koloniën zich beijveren om contingenten van manschappen naar het moederland te zenden cfaar meenen wij te mogen rekenen op de vaderlandslievende gevoelens onzer jonge mannen Dat zij die thans door den oorlog werkeloos zijn gemaakt die niet door de plichten voor eon gezin worden weerhouden die Jeugdige sterkte voelen en door den moed der jonkheid zijn bezield zich thans aanbieden onder de vaandels van het vaderlandsche leger Blijven zij hier ledig staan toezien hoe anderen voor hen strijden die wel vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten wellicht zouden zij moest Antwerpen vallen voor de zware verplichting komen te staani hun krachten te moeten aanwendpn tegen het vaderland Dat zij wel weten dat de regeering zoo goed als voor de vrouwen en kinderen der soldaten de zorg op zich neemt voor hen die van hun inkomsten moeten bestaan Welaan dan dat zij die zich bovinden in do door ons genoemde omstandigheden zich scharen aan de zijde hunner makkers dat zij het zwaard aangordon ten strijde tot heil van ons dierbaar vaderland De Oorlog Aan liet We el k Front Bombardement van Antwerpen Dinsdagmiddag omstreeks 1 uur hoeft do bevelhebber de paitsohe troopen doorkmiddel van een estaFetbe de overgave van Antwerpen geöischt daar nnders de st id zou worden geborabardeerd y Het bombardement begon in den aacht van Dilisdag op Woensdag om t mir I waarfloor oen géoote paniel iBtonil vooral bij de legere voIkJ jviucilt lingtti deelen m e dat tl j Antwerpen re d eenige 8 paten g gallen zflh w lke niet ont ften ftok jte BercWfi zHn granaten valle a Bijlen seint uit Neuzen d d 7 Oct De Duitschers zijn thans voor de binnenste Antwerpsche fortenlinie die verdedigd wordt met hulp der Engelpchen De aangekondigde besofai ting der stad was bedennamiddag nog niet aangevangen De Regeering vertrok met de mailbooten van den dienst Oostende daarheen De bevolking trekt in massa s de schipbruggen over naar het land van Waas om te voet Oostende te bereiken De Koning bevindt zich nog btj het leger Een gerucht waarvan ik geen bevestiging kon krijgen zegt dat hij licht gewond ie Ik verneem nader dat Koning Albert en de Koningin nog te Antwerpen zijn de vlag woei vanmiddag nog van het paleis Het aantal vluchtelingen wordt heden op v ij f h o n d e r dduizend geschat Twee divisies Duitschers zijn over de Nethe gekomen met behulp der zevende door hen gelegde brug Hun granaten vielen reeds naby de stad Het zware Engelsche geschut dat is opgesteld ter verdediging van de binnenste forteniinie is in den vroegen morgen dat der Duitschers gaan beantwoorden Dat schieten ia tot op Walcheren gehoord Men vreest voor besohadiging der stad als de Duitschers hun geschut naderbij kunnen opstellen Men schijnt zich op een ernstige verdediging toe te leggen De Duitschera zijn de Nithe pvö getrokkejl en i schoten i Liei en CW tich in fetaiid Zij trfekken nii togonjcle tweede tortenHnie op Het ngels he acbeepsgitchuti is in werkièg gest d Do Regeenilk is naar Ostende vèi aatst i De gasHmten en het personóel ller gQzantsphffppen ijn met haar medegegaan I Pransehe consul generaal t Antweiien echter is zegt men naar Den Haagjlvertrokken De Koning is te Antwerpen gebleven De treinen naar Nederland werden bestormd In Roosendaal bevinden zich 10 000 vluchtelingen BERLIJN 7 Oct Officieel Van Duitscho zijde Door het groote hoofdkwartier wordt hedenavond gemeld Het fort Broechem is ons in handen gevallen De Duitsohe troepen zijn de Nethe overgetrokken en marcheeren op naar de binnenste fortenline Een Engelscfae brigade en de Belgische bezetting hebben zichtussohen den buitensten en den binnensten fortengordel van Antwerpen moeten terugtrekken FËiJlLLaH9L lost toon Norman woer bij hciu kwam Zichtbaar kleiarde het gelaat van den man op toen bij ontheven werd van zijn opdracht betreffende den tooneelspeler Gai ey Ik heb het wel gedacht dat biereen mis verstand in bet spel moest 7un zcide hij Zulk een voortreffelijk kunstenaar t Norman liet den man in dien waan Hij betaalde den koetsier en besloot in de allereerste plaats nu don inwendigen iiiensch eens te gaan versterken Zoodra liij een restaurant was binnengetred4 n en spijs en drank besteld had kon hij zich niet weerhouden een blik te werpen in de papieren die Misabetb Novorka s uit oerigo schuldbekentenis bevatten Het handschrift was groot steil en blijkliasr in haast aan hot papier toevertrouwd wie het niiH wiat zou niot gezegd hebben dat dit het handschrift eener dame was Na sen glas wijn gedronken te beliben begon Xorman te lezen doch weldra begreep hij dat hij over te weinig tijd kon beschikken om alles door te zien Kn do eerste tien of twaalf bladzijden schenen geheel gewijd te zijn aan een beschrijving van haar grenzonloozo liefde voor den acteur Garej die sedert ïwiuari bij haar rtiooder op gemeubileerde kamers gewoond had Bevatten haar woorden de waarheid dan had Garey haar liefde beratiroord m htar Imv Mjeaen liefdesbetuigingen in den waan gebracht dat hij haar zon hnwen Norman begon ochler meer bolangstelllng to gevoelen toen ik u aan haar niet te laton Ijemerken mot wolk doel ik hier gekomen ben Zij antwoordde slechts mot oen trotschen lilik en gaf het dienstmeisje kortaf haar bevelen betreffende haar hoed en mantel Zoodra zg daarmee gekleed was en haar handschoenen dlchtknoopte zei ze heei kalnr Ik ben gereed mijnheeri U ziet dat ik het u niet lastig maak In het rijtuig dat was blijven wachten voerde Norinon zijn gevangene naar het goreclitsgebouw Zij werd daar voorloopig in een oei opgesloten in afwachting van haar overbrenging naar die gevangenis Norman hield het voor noodig den gevangenbewaarder te bevelen dat hij oen wakend oog of de jonge dame hield want ondanks haB r uiterlijke kalmte was het zeer goed mogelijk dat zij een poging tot zelfmoord zdu doen Met zijn lonmiddell ijken chef had Norman slechts een kort gesprek want pok deze wenscate den rechter dadelijk met de gewichtige vangst bekend te maken Toen Nornuan gereed was te vertrekken kon de oude hoer zich niet onthouden hem de hand op den schouder te leggen mot de woorden Ik iet wel wat Ik deek toen Ik u deze zware taak opdroeg © p schitterende wijze is mijn vertrouwen in u gerechtvaardigd aan uv eigen verdiensten zult ge het daarom te wijten hebben als ge sneller bevordering maakt dan velen uwer collega s De politie agent die bij den schouw hiirg op post stond was nog niet afge JOSEPHINE MisBChlen word ik daarin verhindcrtl Ol misschien heb ik pr dan gcpn lust in ft verzoek u daarom deze papieren hij u te steken zo bevatten een uitvomge bekentenis van mijn zoogenaamde schuld Wit daarin staat ie letterlijk de waarleid het iB uitvoeriger en heeft moer samenhang dan oene mondelinge bekenU niB OU kunnen hebben Zij reikte hem de papieren over waarttn ze naar hot scheen nog zat te schrijden toen hij binnentrad Ze deed dat zoo ttalm en bedaard dat Norman er verwonderd van waB en toen bij zorgvuldig de papieren in zijn borstzak wegborg toonde haar gelaal zelfs een spottenden glimIWh Toen deed zij een paar achreden war de deur doch Norman trad haar in Ml weg Zonder eenige aandoening te istflö blijken zei ze Ach ja ik vergat t ik uw gevangene ben maar als u mij niet vergunt om mijn hoed en mantel e halen of het dienstmeisje te roepen ïnl u dat In mijn plaats moeten doen Zonder haar uit het oog te verliezen t pt6 hij naar de deur en opende die Nu kan u hot dienstmeisje roepen K de hij maar in u eigen l elang raad hij vorder las Ik wiet dat vt Ien hem hoogachten en liefhadden ook wist ik dat zijn hart licht onvlambaar was maar ik geloofde toch dat hij mij trouw was l n A ik soms in slapelodze nachten er aan flaclit dat htj mij oin eene andere vrouw zou kunnen vergeten ol veronachtzamen dan stond mij ook altijd bij dal or iels vreoselijks zon gebeuren wanneer ik de zekerheid had dat hij mij ontrouw was geworden Dikwijls zeide hij dat mijn alocrtehheid hem wanhopig maakle misMohien had hij daarin wel gelt k maar ik was herftid met hem naar het einde der uarde te vluchten Ik had alles voor hem willen opofferen wat ik bezat bad ik dan igeen reobi om hem ook zekere eisohcn te stollen Op zekeren dag in het laatst van September kwam hij in bijzonder vroolijke ötemming thuis en op mijn vragen vertelde hij mij dwaas genoeg dat hij met gevaar van zijn eigen leven een dame gered had door haar weg Ie rukken oor do hoeven van op hol geraakte paarden Onder het naar huis geleiden dej ontstelde dame had ze zich bekend gemaakt als de echtgenoote van dm grondeigenaar Sieveking Tol mijn grool verdriet bemerkte ik nU li bewdirijving van haar sehoonheid en bevalligheid dat ik een medeminnares had gekregen die gcvaarliiker was dan ik er nooit een gehad ba l Sedert dat oogwiblik Het mijne jaloerschheid mij geen rust Ik bemerkte zeer goed dat hij van dag tot dag koeleten onverschilliger tegen mij werd in