Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1914

Naar hun afmetingen oordeelen moesten dezo stnkken tot de Eware artillerie behooren Deze artillerie is bestemd tot de kost verdedig dk Men verzekerde mij zelfs doch ik darf niet voor de jnistheid hiervan in te staan dat groote stukken vestingg cbut van geweldig kaliber eenige dagen geleden ter zelfder plaatse ontscheept naar Antwerpen vervoerd werden Ik weet niet of het U bekend is dat Oanadeescbe troepen te Ostende ontscheept ijn 1 Deze soldaten in hun zoo practiache uniformen kakipofbroek blauw linnen buis groote kaki sombiers mot lederen galon hebben een zeer krijgshaftig voorkomen Zij zijn zeer gezien bij de bevolking en vaak ziet menr hen langs de zeedijk gaan den arm gevend aan een herstellend Belgische gewonde om hem de wandeling minder moeizaam te maken Kvenala te Gent leeft de bevolking hier in een staat van overprikkeling Al de vensters zgn met Belgische Fransche Ëngelsche en Russische vlaggen versierd en ik zag er zelfs een Servisch vaandel Men hecht een buitengewone beteekonis aan de krijgsvorrichtin en bij Antwerpen en ten einde inlichtingen te bekomen bestormt do menigte in drommen de toegangen tot de statie waar de treinen met gewonden aankomen Onophoudelijk loepen zulke treinen binnen 2ij moeten zelfs verscheidene dagen met hun gekwetsten in de statie blijven voordat men nieuwe lokalen voor hen kan vinden Ontelbaar zijn de treinen i pet gewonden welke met het bloedige teeken des Roodes Kraises op elk raam geplakt door de streken rijden Voortdurend ftoomen zij do stations van Gent Brugge en Ostonde binnen £ n steeds worden weer nieuwe ambulancetreinen ingericht Ik heb ze gezien in lange lijen gereed om in gebruik te worden genomen op do lijn van Terneuzen tot aan Selzaete aan de Hollandsche grens 1 Een Vaz Dia telegram maakte hiervan gisteren melding Red T e Duttschers in Frankrijk PARIJS 7 Oct Vftn Fransche zijde in het hedwi gepuhliccerde communiqué wordt liet voIgend modi gedeold Op onzen linkervleugel duurt de slag stPcdB met groote hevigheid voort de tegenove elkander liggende fronttm atrekjr ken zich tot in de omgeving van Len en La Baasée 10 K M ten Noorden van Lens uit Aan het einde dexer fronten siijn groote afdeoUngen cavalerie tot in de onistrokm van Armentières met elkander elaagfl Op het front van af de Sommo tot aan de Maaa va niets te vermelden In Woëvro hoeft de vijand een nieuwepoging godaan om onze vorderingen teRen te hoiidi ii maar 7 i in af nvallen zijn mislukt Aan het Oostel k Front In Galicië BOEDAPEST 7 Oct Van Oostenr ksche zijde Volgens officieole berichten hebben onze troepen te Maramaros Sziget de binnengedrongen Russische legerafdeelingen verslagen en reeds tot Nagyboösco vervolgd De overheid zal in den loop van heden haar ambtelijke werkzaamheden hervattun Do begrafenis dor in de jongste gevechten bij TJzsok gesneuvelde Russen dnurt voort tot dusver zijn 8000 lijken van Russen begraven Bij de Oost Pruisische grens PARIJS 7 Oct Havas Van Fransche zijde Het Duitsche leger dat in den slag bij Aagustowo die van 25 Sept tot 3 t ct geduurd heeft do nederlaag geleden heeft trachtte de vervolging oij de langs de grens van af Wirballen tot Lyck gereedgemaakte stellingen tegen te houden De Rassische troepen zetten hun opmarsch voort en zijn op verscheidene punten OostPruisen binnengedrongen Kort samengevat is het Duitsche offensief tegen Njomen met een volkomen mislukking en zeer aanmerkelijke verliezen geëindigd BKRLIJN 7 Oot Van Duitsche zijde Do berichten van Rusafschen kant overzegopratcn hunner legere in OoatPrui pen zijn te eenenmale onwaar Integendeel twee Russiache legerkorpsen helitiengeweldigo klop gehad van do Duitsohers en een groote hoeveelheid oorlogstuigword daarbij door de onzen veroverd evenwel kon het voordeel van de overwinning der üuitache troepen niet geheel tot zijn recht komen omdat de BusslBohe rechtervleugel trachtte de Duttachers uithun gunstig g ozen stelling wog te lokken Het is den Dultachen troepen echter gelukt den opmaraoh van het grosvan het Buselsche leger reeda in hetgouvernement Soewaiki tot staan te brengen Geen enkele grootere Rusgische troepenafdeeling van ook maar eenige beteekenls heeft wederom Dnitach gebie e treden y KOPENHAGEN 4 Oct Nadere berleh len omtrent de jongate gevechten rondom d bosschen van Oasowiec melden dat de Duitachers hun weg moesten vinden langs een smal pad door moerassen omzoomd en tot op 16 R M van Oaowlec langs de spoorlijn loopend Hier telden de DuHschers hun stukken op en begonnen een bombardement dat 4 dagtm en I nachten aanhield Hierdoor stelden zij hun voetvolk in de gtAegenheïé de forten lot op ongeveer 7 kilometer te naderwi en zich verdekt op te stellen De Russische troepen slaagd i er evenwel in een l ewonderenawaardlge l eweging uit te voeren Zich een weg banend door bosschen en moeraaeen vielen zij de Duitschers van achteren aan omshigelden hen en na talrijke vijanden gedood te hebben namCTi zij de overigen gevangen De krijgsverrichtingen ter Zee LONDEN 7 Oct Gisteren heeft een Britsche ondei eeër in do nabijheid van de Duitsche kust een Duitsche torpedobootvernieler tot zinken gebracht Kort Overzicht Aller belangstelling concentreert zich de laatste dagen op de gebeuriijkheden dicht liij de Nüderiandsche grens d w z nabij Antwerpen En men verwacht belangrijke liieuwstijdingen de inname van Antwerpen De tngekom i berichten wijzen er op dat hot bombardement is aangevfugen nadat aan de opuiscbiog der stad dóór den Ouitschen lievelliebber geen gevolg Is gegeven De Ijevolking door den militairen commandant der stelling van Antwerpen in ktninis gesteld met het komend bombardement vlucht hew naar het noorden en noordoosten in wilde haast om ztoh liet lijf te bergen Drommen vluchtelingen overschrijden de Kederlandache grens en zoeken daar con veilig dak L it de grensplaatsen wordt gemeld dat de wegen daarheen zwart zien van de menseben dat de comlté s die zich beijveren de vluchtelingen te helpen niet weten waar hen te hergen De stroom wordt intusHchen reeds naar de Üuid Hollandache plaaiBcn afgeleid en daar zullen velen kunnen worden geherbergd Antwerpen lijdt voor zoover thans hekend geducht onder de beschieting der zware artillerie die de Duitsohers toeh blijkbaar in stelling hebben kunnen brengen Of het Belgische bezettingsteffer het zat kunnen uithouden zat spoedig blijken lOr zijn er die meenw dat het slechts een quaestie van enkele dagen is dat het lot dier aterke veste ia beslist In Frankrijk krijgen de Duitsche troepen l elangTijke versterkingen In de omIptrekéi van Lier zijn groote cavaierleaf deelingen opgemerkt die oprukken in de richting TourcolngArmwatières De I anache regeering is er blijkbaar van overtuigd dat Parijs weer een veilig verblijf begint ie worden Vandaag of morgen zal ze er weer terugkomen Officieel wordt van Fransche zijde medegedeeld dat op den linkervleugel ten noordi van de Oise de actie steeds feller wordt in het centrum ia het kalm terwijl ten noorden van de hoogten van de Maas oenig terrein werd gewonnen De Russische generale staf meldt De naastbijgelegen spoorwegstations in Oost Pruisen staan vol treinen De vijand die zich terugtrekt in de richting OostPruisen kreeg versterkhigen uit Koningsliergen Het Russische offensief wordt voortgezet In de omstreken van Bakalorgewo hebbon hevige gevechten plaats Vliegers constateeren èen onderbroken beweging naar het westen De Duitsche cojonne en de treinen gaan terug naar de overzijde van de grens Ter zee is weinig bijzonders gebeurd alleen heeft gisteren een Britsche c derzeoër eeo DuitsAe torpodobootv mieler in de nabijheid van de Duitsche kust tot zinkt n gebracht Krijgsgevangenen Volgens den militairen medewerker van de Times zijn er 63 000 Duitsche gevangenen in Fransche en een paar duizend in Engetaohe handen Met de ruim OO CKX krijgsgevangen Oostenrijkers en Duitschers diede Russen genomen hebben zullen erdus een kleine 300 000 krijgsgevangenen in de landen van de entente ondergebraoht zijn De Temps nu het koudere seizoen aanstaande is is bezorgd dat de Fransche krijgsgevangenen in Duitsohland van het gure weder te lijdon zullen hebben Het blad doet daarom een beroep op de Regeering om zich in verbinding te stolTen mot deZwitsersche Regeering opdat deze de noodige stappen kan doen om een opgave te krijgen van de plaatsen waar de Fransche krijgsgevangenen zich bevinden Na ontvangst van die opgave kan de Fransche Regeering dan de betrokken families waarschuwen en de ter beschikking gestelde gelden overmaken aan de Zwits rsche Bank welke het geld doorstuurt naar de gevangenon die zich dan hot noodige kunnen aanschaffen Albanië Aan de Daily Telegraph wordt uit Rome gemeld Essad Pasja is met 7000 pariggangers in triumf Dnrazzo binnengetrokken Een juichende menigte vergezelde hem naar don konak Daar aangekomen sprdk hij de menschenmassa toe en beloofde rechtvaardigheid voor allen Toen hg den Italiaanschen geaant signor Aliotti die 8 morgens gearriveerd was opmerkte omhelsde by hem in het publiek en drukte den wensch uit dat de Italiaansche politiek in Albanië overlTeorscbend mocht zijn Essad Pasja heeft nu circa 10 000 man te zijner beschikking Men mag aannemen dat hij in do beste verstandhouding zal blijven met de in ternationale controle commissie Over zijn bedoelingen ten opzichte van de Serviërs en Grieken is nog niets met zekerheid te zeggen OOKLOGSVARIA Kerstfeest 1914 De gedachte aan een vredig gelukkig Korstfoeat 1914 is onvereenlgbaar met de herinnering aan alle ellende en verdriet diu thans over een groot doel van Muropa geleden wordt Toch zijn er reeds menschen op b t denkbeeld gekomen aan liet komende Kerstfeest althans iets van de vreugde te gev i waardoor het mooie feest waaraan zooveel lieïetijk gedachten V erbondcn zijn zich kenmerkt I en ingezetene dor stad Chicago wü dat met Kerstmis atle Amerikaanscbe kinderen aan de weezen In ICuropa die door dezen oorlog hun vader moesten verliezen eea geschenk zuilen aanbieden Terwijl Amerika zich verheugt in het geluk van den vredeatoestand zoo motiveert de barmharligp zijn idee en terwijl geen vijandelijke inval de vrede der huisgezinnen verstoort zullen in het zwaarbeproefde Kuropa vele duizenden van kinderen te vergeefs om hun vader roepen wanneer het Kerstfeest nadert Daarom moeten alle jongens en meisjes van Amerika trachten ten minste één vreugdestraal in de huizen te werpen die daa ih rouw gehuld zullen zijn De oproep heeft algemeen weerklank gevonden Van hun eigen spaarduiten koopen de kinderen speelgoed De boyscouts en camp frils zijn alom in de weer om goede nuttige en fraaie preeenton te vervaardigen Talrijke invloedrijke vrouwen hebben de leiding genomen Vanuit hM White House wordt de liewoging ook krachtig gesteund en de gezanten van elke oorlogvoerende naties hebben hun Iwmiddeling toegezegd De kisten met cadeaux zullen niet met een gewone mailboot worden verzonden doch een speciaal AmerikaiWisch sitoomschip zal zich van di zen taA kwljtoi De boot ia herkenbaar aan een witte ater en de woorden Laat de Kindertjes tot mij komoi In alle havens van l uropa zal het aanleggen en overal zijn li desgaven der AmerikaanRche kinderen uitreiken Oorlog en krankzinnig In een Duitsoh medisch weekblad wijat Dr Bonhoeffer op het groot aantal psychische afwijkingen dat thans bij bet uitbreken van een werkelijken oorlog hij de militairen valt te constateeren Kr hebben zich gevallen voorgedaan van soldaten die plotsIUng krankzinnig geworden op hun kameraden gingen schieten in plaats van naar den vijand Onlangs nog werd oen sergeant ontslagen over wiens gedrag m pliohtsbeaef do officieren altijd vol lof waren geweest er was gebleken dat de man allerlei bevelen verkeerd opvolgde en dat deze daden uitsluitend geschieddCTi als gevolg van zijn ahnormalen psyohischen toestand Dr Bonhoeffer dringt er thans op aan dat men in tijd van vrede moer acht zal slaan op de psychische constitutie der manschappen De iangdurtge krachtainspannlng en lö laltengewone eischen aan lichaam en goest gesteld maken het begrijpelijk dan monHchen van eenlgszins zwaltken psychi ichcn aanleg pathalogisch aan reageeren Bi3xn e3a leoad Inbeslagneming van rogge Te Arnhem zijn alle in de stad aanwezige voorraden rogge op last van den bnrgemeester in beslag genomen Tegen de zeemijnen De heer O A Bombaoh architect te Amsterdam deelt aan de Tel mede dat hij een toestel heeft uitgevonden dat voor aan een schip aangebracht zeemijnen onschadelijk maakt De uitvinder heeft zich in verbinding gesteld met de Britsh Admirality en is ter wille der humaniteit bereid aan reederijen gratis inlichtingen te verstrekken Beigisohe vlachtelingen Te Breda zijn 6000 vlachtelingen aangekomen 600 hunner werden per tram aangebracht bg Wernhont aan de Hollandsche grens zijn eveneens honderden vluchtelingen aangekomen WQlke met extra trams naar Breda zullen worden overgebracht terw l men tevens zal beproeven hen door te zenden Toen hedenmorgen in Antwerpen bekend werd dat de beschieting zou beginnen werden de treinen naar Holland beatormd Natuurlijk een gevolg van de begrijpelijker wijze outstane paniek hoewel gisteren de toestand te Antwerpen betrekkelijk kalm waa Volgens verhalen van vluchtelingen moeten er reeds granaten in Antwerpen zijn gevallen die niet ontploften De legaties worden ontruimd Naar men zegt is de Fransche gezant naar Den Haag vertrokken Voorts werd medegedeeld dat ook in Berchem granaten gevallen zijn Uit een en ander blijkt das dat de aangekondigde beschieting inderdaad begonnen is Men seint ons nit Vlissingen Stampvolle booten vlchtelingen zijn hier aangekomen Velen gingen door naar Engeland doch honderden werden weder op Walcheren ondergebracht Ook passeerden booten direct van Antwerpen naar Engeland Verbod van uitvoer De Staatscourant van gisteren ivond bevat een aantal Koninklijke besluiten waarin voorkomt het verbod van uitvoer van de navolgende manskleedingstnkken wollen borstrokken wollen truien wollen sokken en wollen handschoenen benevens van prikkeldraad ledige zakken ruwe jute jute doek jute garen en linnen garens Begrafenis Op dn begraafplaats te s Gravenzande werden gisterenmiddag 48 lijken ter aarde besteld van hior en te Hoek van Holland aangespoelde Ëngelsche zeelieden Twee der lijkkisten waren mot de Ëngelsche vlag gedekt Allen werden in één graf begraven Door een vuurpeloton van de bezetting van het fort te Hoek van Holland werd militaire eer bewezen Aanwezig waren de burgemeester van s Gravenzande en Hoek van Holland de fortcoramandant de viceconsul van Engeland te Maassluis en geestelijken Het woord voerde ds A van Geest van s Gravenzande oen Engelsch geestelijke en de heer Dirkzwager viceconsul van Engeland die dankte uit naam der Ëngelsche Regeering voor de laatste eerbewijzen Aan haar onderdanen bewezen Tweede Kamer In de vergadering van hedennorge i kwam in behandeling het w o tot wijziging der overgangsbepalingen van de ateurswet De heeren de Jong en Troelstra juichten het ontwerp toe De heer Troelsta betreurd het evenwel dat de de Minister zich niet uitsluitend bepaald had tot verlenging van de ter mijn van invoering De behandeling werd voortgezet Begrafenis van Ëngelsche slachtoffers Hedenmorgen had te Scheveningen de teraarde bestelling plaats van de aangespoelde lijken van de bemanning der gezonken Ëngelsche kruisers Gesproken werd aan het graf dpor Majoor MuUermaasis en de Ëngelsche Gezant De Burgemeester van den Haag en de Gouverneur van de Residentie Generaal Majoor Klerk de Reus waren op de begraafplaats aanwezig De teraarde bestelling geschiedde met militaire eer Men seint ons nit Bergen op Zoom Dinsdagavond te Hollandsch Putten een kapitein twee onderofficieren en een soldaat behoorende tot een Belgische verkenningspatrouille die verdwaald was door Hollandsche soldaten ontwapend Gistermorgen werden zij naar Berhen op Zoom ovorgebraoht en vandaar naar Alkmaar waar zij zullen worden geïnterneerd Belgische soldaten geïnterneerd Men seint uit Eindhoven Gisteravond zgn alhier gearriveerd 116 Belgische soldaten die nit Harmont gevlucht waren voor 2000 Duitschers Zij werden ontwapend op de grens te Budel Kon Nat Steuncomité Het Koninklijk Nationaal Steuncomité bericht dat ingekomen zijn van 27 Sept tot en met 3 Oct f 18 203 44 De totaal ontvangen bijdragen en toezeggingen bedragen f 522 968 80 Stadsnieuws GOUDA 8 October Vorljod van wittebrood en do broodprijzen Naar wij vernemen lieelt gisterenavond ten gtodliuipe eene bespreking plaatsgevonden tuaacfaen den burgemeester en al vaardigingen van besturen van decoomi ratiove bakkerijen de bakliorspalrooMi vereenlglngen en van niet angeeiolai l akkerspatroons ten einde in verb d met liet gebrek aan tarwebloem de ni dige maatregelen te beram Op een enkele na bleken allen v oordeel te zijn dat een zoo spoedig mo gelijk uit te vaardigen verbod om wilie brood te bakken en te ïerkoopen noodzakelijk was geworden daarop uou ca uitzondering kunnen worden toegelaten voor krentebrood en voor brood aan m ken Het brood zou dan worden gebakken van ongebuiid tarwemeel met tenhoogalii 25 tarwebloem De prijs van het brood zoowel witala bruin brood zal worden verhoogd mot 2 cent per K G rnkele bakkerijen bleken bij eene gi teren vanwege den burgemeester gehouden opneming min ol meer belangriiki voorraden tarwebloem te 6ozitlon andere daarentegen niets ot weinig te heblHin Ten einde allen in staal te atcllen zoo lang mogelijk te blijven doorbakken word de volgende tegeling getroHen vrijwel de gezamenlijke bakkerapatroons stelden vrijwillig hun voorraad tarwebloem onder controle van het bestuur der Coöperatieve Bakkerij on VerbruikgvoroenigiiiK Ons Voordeel dal uit de groote tootraden volgens rooster aan die patroons die tekort aan bloem hebben het noodige zal doen verstrekken tegen contant geld de prijs waarvoor onderling op dezo w ij bloem wordt overgedaan zal zijn de maximum prijs door den Minister vdn Landbouw Nijverhtid m Baadel TMrtarwobloom vastgesteld ot nader vaal teateilen teiizij door den houder een hoogeren prijs is betaald in welk geval dan die prijs zai gelden aanvragen moeten worden gericht aan den hoer J Mulder Ooslbaven alhier De voorraden tarwebloem van patroons die mochten blijken tol deze regeilag niet te willen medewerken zullen door den burgemeester zoo noodlg worden In beslag genomen en onteigend Mej P V Tongerlo alhier ia aangesteld tot tijdelijk onderwijzeres aan de 2e openbare lagere school te Bergambacht Huisvesting van Vluchtelinge Naar ons wordt medegedeeld wordt hier ter plaatse de oprichting voorbereid van een comité tot huisvesting van vluchtelingen van alle nationaliteiten Een bijeenkomst daarvoorwordt morgenmiddag in het gebouw ArtiLegi gehouden In verband hiermede vestigen wij de aandacht op de advertentie in dit blad onderteekend door eenic e heeren die de voorbereidingen daartoe hebban getroffen waarin verzocht wordt aan die ingezetenen die zich bereid zonden willen verklaren aan vluchtelingen kosteloos huisvesting te verleenen daarvan morgenochtend van 11 1 uiH in Arti Legi opgaaf te willen doen Examen adspirant opzichter Telegrafie Binnenkort zal het uitgesteld examen voor adspirant opzichter der telegrafie worden gehouden Zij die zich daarvoor nog wenschen aan te melden kunnen dit alsnog doen voor 16 Ootober 1914 Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier Huisvesting voor Bolgische vluchtelingen De stroom van vluchtelingen die uit België Nederland binnenkomt hoeft het noodzakelijk gemaakt dat niet alleen in de grensplaatsen van oss land doch ook elders maatregelen worden getroffen teneindedetalloown die in doodelijken angst hun woonplaats zijn ontvlucht een onderdak en voedsel te kunnen verschaffen Reeds eenigen tijd geleden is de mogelijkheid Tan zulk een vlnchtelingen invasie onder de oogen gezien en ook zijn hier op verzoek van dan vootz van het Provinciaal comité tot sten D aan vluchtelingen besprekingen gebonden teneinde wanneer de noodzakelijkheid bleek terstond maatregelen te nemen om hen onder dak te brengen Thans is het oogenblik daar dat de daadwerkelijke hulp dringend noodig is Daarom hebben eenige heeren deel uitmakend van het steuncomité hier ter plaatse terstond de banden aan t werk geslagen om naast de taak van het Stenncomité ook de hnlpverleening aan vluchtelingen van elke naticjnaliteit op zich te nemen De groote zaal der Sociëteit Ons Genoegen is daarvoor in huur afgestaan zoodat het societeitslokaal is moeten worden verplaatst naar de zaal Kunstmin In de groote zaal porden door betimmering gescheiden slaapplaatsen ingerioht voor 200 vluchtelingen Deze slaapgelegenhedeo zullen om in de eerste groote behoefte te voo zien bestaan uit een atroomatras een kussen en een paar dekens Aan do van de Wetering worden flinke JrMchgelegenheden getimmerd terwijl jjn geheel afzonderlijk van hout opgetrokken kouken welke wordt gestat m den tuin der Sociëteit zal en tot bereiding van het voedsel hetwelk den vluchtelingen zal worden verstrekt in de smalle zijzaal der sociëteit die tot eetzaal en tof conver tiezaal wordt ingericht In den tuin wordt bovendien een fzonderhjke uitgang gemaakt Ter voorziening in den dringenden good kon reeds een belangrijk bedrag worden bijeengebracht terwijl van meerdere zijden nog toezeggingen van teun zijn gedaan Bet comité dat m de bureau zal bonden in het kantoor van het plaatselijk Steuncomité aan den Katt ngiogel houdt zich gaarne aanbevolen voor aanvragen om huisvesting van vlachtelingen stenn op allerlei w zen zal zeer welkom zijn Morgen reeds zal een groot aantal vlachtelingen hun tijdelijke woonplaats betrekken 2oo juist vernemen wi j dat morgen ook oen aantal kinderen hier wordt verwacht Indien er in gezinnen speelgoed is dat kan worden gemist dan ontving het Comité dit gaarne aan Ons Genoegen om die kinderen wat bezig te houden Haastrecht Gisterenavond hield de Afdeeling Haastrecht van den Nederlandsohen Protestantenbond een huishoudelijke vergadering Na opening dor vergadering werden de notulen en het jaarverslag goedgekeurd Hierna volgden eenige opmerkingen en toelichtingen over de bibliotheek ea de Zondagschool Ingekomen was een schrijven van Uei M Gondkade dat zij bedankt als onderwijzeres aan de Zondagschool De rekening der Zondagschool waarvan de inkomsten met inbegrip van hetgeen op de spaarbank stond f 188 08 bedroeg en de uitgaven f 149 12 sloot met een saldo van f 38 96 De rekening der afdeeling kon niet behandeld worden wegens afwezigheid van den penningmeaster Op voorstel van den voorzitter zal in de eerstvolgende openbare vergadering daarvan verslag worden uitgebracht Tot bestuursleden werden gekozen de heeren M Bakker en A Muurling De faiblothecaria deelde mede dat hij gebrek heeft aan catalogi voorde bibliotheek De voorzitter antwoordde dat dit èn groote kosten èn groote moeilijkheden met zich brengt Mooht echter de rekening met een eenigszins bevredigend saldo sluiten dan zal men trachten in het gebrek te voorzien 0 heer Muurling bracht het bestuur dank voor de bereidwilligheid om de verschillende vereonigingen het gebruik van het gebouw toe tö taan gedurende den tgd dat Concordia niet gebruikt kon worden Ook vroeg de heer Munrling of het voornemen bestaat ook dit jaar Kerstfeest te vieren Hg meende dat de tydsomstandigheden daarvoor niet gunstig waren De voorzitter antwoordde dat hij het Kerstfeest niet gaarne aan de kinderen zou onthouden Na rondvraag werd de vergadering gesloten Oudewatep De afdeeling Ondewater en Omstreken der Holl Maatschappij van Landbouw zal hedeneen ledenvergadering houden waarin de volgende punten znllen worden behandeld premiën voor alachtvarkens en melkoursus punten van beschrijving voordealgemeene vergadering benoeming van een afgevaardigde ter algemeene vor r ering benoeming van een bestuursinplaatfi van den heer B IJff INGEZONDEN Èuiten verantivoordelijkh£id der Bed Geachte Stacigenooten Zooals u we icht vernomen zf t hebben heeft eich een Coroitó gevormd tot het houden eener Verloting van innatwerken door Nederlandsche kunstenaars afgestaan ton bate van de noodlijdende vlncbteimgen op NederlandBch gebied Het zal overbodig zijn n te wijzen ï het treurig bastaan der velen die de verschrikkingta van den ooriog 00 van nabij hefeben gevoeld Ons medelijden met deze van alles beroofden zal zich w llen uiten in hulp en bijstand van daar onze sympathie met het streven der bovengenoemde ki n tenaars wier secretaria de bekende J H van Mastenbroek uit Scheveningen niet tevergeefs onze medewerking inriep Terstond vonden we eenige heeren winkeliers hier ter stede bereid zich belangeloos met dei verkoop der loten te willen belasten terwijl deze ook in de drie voornaamste sociëteiten verkrijgbaar zulle zijn Deie hten zvtten kosten 25 cent per stuk in series van 50 loten voor iedere serie is een kunstwerk als prijs bestemd Mochtea partioulieJen in de gelegenheid zijn om bij kennissen of op een vergadering eenige nmmers te verkoopen dan zullen die steeds gaarne door ondergeteekende worden verstrekt ü mijnheer de Redacteur dank voor de plaatsing Hoogachtend J J HOGENDOORN Punt IB Gouda 8 Oöt 1914 MAR TBÜAICHTEN OOUda S October 1914 GRANEN Vaat maar ongeregeld Tarwe Zeeuwsclie 13 2 k 13 50 mindere dito ii 75 A 12 AfwijItende 11 i 11 50 Polder 10 II Rogge euwsclie 10 i 11 Polder 9 50 i 10 Buiteniandsclie per 70 kilo 10 a lo 50 iGerst Winter 8 75 a 9 Zomer 8 75 i 9 Chevalier 9 4 9 50 Buitenl voergerst per 65 kilo t 4 Haver per H L 5 75 i 6 Per lOokilo J 11 50 4 ƒ 11 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 4 9 Kanariezaad 24 k aj p ii L Karwijzaad per 50 K ilo 18 4 18 50 Koolzaad 13 50 d 14 per HL Erwten Kookerwten 13 i 14 Buitenlandsche voererwten per SoKilo 4 ƒ Boonen bruine boonen 16 k f 17 50 witte boonen 20 k ji Paardenboonen 9 50 Il 10 Duivenboonen k f Mais per 100 ICilo Amorikaansche Mixed ƒ k f ICieine ronde 12 35 d f 13 75 Vhbuarkt Melkvee redel ke aanvoer handel on prijzen vooruitgaande Vette varkenSf redel aanvoer handel vlug 38 ft 33 et per half IC G Biggen voor Ëngelandi goede aanroer handel vlug 3 1 i 33 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vooruitgaande 0 90 k f 1 30 per week Vette Schapen geen aaavoer hande i l Lammeren redelijke aanvoer Hande matig 14 a 23 Nuchtere Kalveren redel aanvoer üandel vrijwel 8 4 ƒ 15 Graskalvmn goede aanvoer tiandel vrijwel 50 a 9a Fokkalveren 16 4 31 Eieren redel aanvoer handel vlug pei 100 stuks ƒ 7 k 8 Kaas aangevoerd 93 partijen handel Jeer vlug ie kwal 37 4 39 2de kwal 34 i 36 Zwaardere J 40 4 Noordhollandsche ƒ 1 Boter weinig aanvoer Handel vlug Goeboter 1 50 4 1 60 Weiboter ƒ 1 40 4 1 50 Laatste Berichten Bombardement van Antwerpen ANTWERPLN 7 Oot Via Londen Woensdagmorgen half acht verscheen een Uuitsqjie boodschapper met de witte vlag om do stedelgke autoriteiten moe te deeIcn dat het bombardement om half tien zou beginnen De commandant van de etad liet onmiddellijk daarop bekend maken dat de stad wilde verlaten dit kon doen als hij wilde Hierop volgde een enorme uitlocht van burgers uit de stad Dit aantal IE vooral zoo groot omdat velen uit omliggende plaatsen reeds naar Antwerpen waren gevlucht gedurende de laatste weken Gedurende do laatste dagen wapperen roodwitte vlaggen van verschillende kerken en andere gebouwen om aan te dulden dat zij niet voor militaire doeleinden gebruikt en liet is te hoopen dat de Duitschers hun belofte zullen gestand doen en dezo gebouwen sparen Gisteren word in de nabijheid van de atad een ZeppeUn gezien die echter niet over de stad heeft gevlogen Volgens een gerucht heeft de keizer het ijzeren kruis on 25000 Mark beloofd aan den Duitscher die Antwerpen het eerst binnenkomt l en groot aantal forten houden nog stand en de stad zal tol het uiterste worden verdedigd De laatste dagen heeft een geweldig artUlerieduel voor de stad plaats gehad waarbij het Duitsche leger gedurende 24 uur nagenoeg niet ia vooruitgekoraen Te Lier blijft de toestand onveranderd maar duurt de beschieting voort Bij Rumpet en Heyndonck werden de Huitechers genoodzaakt door het Belgische veldgeschut iets achter de Nethe terug te Irekken Bij Dendermonde vechten zij nog steeds wanhopig om de Schelde te foreeeren tot nu toe echter zonder succes ANTTOl RPI N Part Handelsblad 7 Oct 7 uur s avonds De stad is leU tot bedaren gekomen door het gerucht dat een Bolglsch t ngelsch leger den vijand weer over de Nethe heeft geworpen maar de togstand is even wanhopig als dezen morgen Het geduid eu de toewijding van de beambten en militairen te Erischen en Roosendaal met de duizwiden radelooze vluchtelingen verdient de allerhoogste appreciatie Militairen Iq Roosendaal doen als vrijwilliger dienrit om de vluchteÜQgen van water te voorzien 8 uur s avonds Niettegenstaande alle wederzijdsche verzekering van Belgisch succes schijnt de toestand uiterst slecht en is er geen hoop om de stad te behouden Antwerpen geteisterd Men seint ons uit BEROKN UP ZOOM Op de vier hoeken van Antwerpen Is een groote brand waar te nemen Do Si Joris Kazerne is geheel in vlammen opgegaan ook het Militair Hospitaal staat in brand De gewonden vluchten isoodat iiu n wn groot aantal gewonde soldaten aan de grens verwacht 1 Het bombardemil t wordt met hevigheid voortgezet Hedenmiddag waa duidelijk te zien dat op een der forten een batterij buiten werking werd gestold Do vloed vluchtelingen blijft aanhouden De toestand wordt onhoudbaar Men seint ons uit BOOSKNDAAL Het bombardement van Antwerpen duurde den geheolen oacht Hier trilden de huizen Duizonde vluchtelingen komen nog steeds aan De Petroleumtanks te Antwerpen staan in brand aleook het Zuiderslalion Het groote station schijnt schade geleden te hebben Ook andere gebouwen ziju door granaten getroffen ROOSENDAAL 8 Oct Hedennacht zijn G Zeppelins boven Antwerpen geweest Zi gooiden bommen waardoor o a het paleis van Justitie werd getroffen Koning Albert GENT 8 Oct Koning Albert Ir hedenmorgen 9 uur te Selzaete aangekomen Men megnt dat de Koningin hem vergezelde TERNEUZEN 7 Oot Koning Al bert en de Koningin zijn nog te Antwerpen De vlag woei vanmiddag nog van het paleis Het aantal vluchtelingen wordt heden op 500 000 geschat Twee divisies Duitscners zijn over de Nethe gekomen met behnlp der 7de door hen gelegde bmgl Hun granaten violen reeds nabij de E tad Het zware Ëngelsche geschut opgeatelfJut r verdediging van de binnenste fovtiranlinie is in den vroegen morgen dat der Duitschers gaan beantwoorden Dat schieten ia tot op Walcheren te hooren Men vreest voor beschadiging der atad als de Duitschers hun geschut naderbij kunnen opstellen Men schijnt zich op ernstige verdediging toe te TERNEUZEN 7 Q t De Duitschers zijn thans in de binnenste Antwerpsche fortenlinie die verdedigd wordt met behulp d r Engelschen De aangekondigde beschieting der stad was hedenmiddag uog niet aangevangen De regeering vntrok met de mailbooten van den dienst op Ostende daar heen De bevolking trekt ia massa s over de schipbruggen naar het Land van Waes din te voet Ostefide te bereiken De Koning bevindt zich nog bij het leger Een gerucht waarvan ik geen bevestiging kon krijgen zegt dat hij licht gewond is LONDEN Ö Oct De Times deelt mede dat de Duitschers voor Antwerpen 125 000 man sterk zijn Zij gebruiken de 28 C M kanonnen en geachut van 42 cM De burgemeester van Lanaeken UA RICHT 8 Oct Hedennacht is in het gesticht Calvariensherg gebracbl het lyk van den burgomooater van Lauaekwi overleden door een schot in de buik Het Igk is gehaald door Dr Brox De militairen die hem vergezelden zijn geïnterneerd Eveneens nog löOBelgische soldaten Men meldt ons uit Di N BOSCH üistoreuavond arriveerden hier vele vluchtelingen uit Bulgié waaronder 20 dooistomme jongens onder geleide van fraters Ze werden naar het doofatommengcstichl te St Michielsgestel gebracht Üeestelijke zusters en vele melajes ziin ondorgobrachl in het klooster Mariönburg Andere zijn in hotels en bij partiouÜ ren gehuisvest Men seint ons uit SAS VAN GENT Hedennacht werd hier zw ar kanongebulder alsmede oenlge ontploffhigen gehoord Deze waren zoo hevig dat zelEs de huizen er van trilden LONDEN 7 Oct R Volgens berichten uit Bordeaux werd op 5 October nabij Reims een Duitsch luchtschip gezien dat over de Fransche Hniön vloog Twee J rftrifcche aviateurs stegen op In oen luchtdchip met eéu mitrailleuBC en maakten jacht op het Duitsche laJShtschip Zeer hoog in de lucht viel het Fransche luchtschip het Duitsche waarin twee aVia teurs zalen in de flank Een dezer werd gewond ï e motor ontplofte waardoor hel Duitsche luchtschip In brand vloog LONDEN 7 Oct Het Persbureau deelt mede De Duttachers schuiven hun stellingen voor Antwerpen vooruit onder krachtigen tegenstand van het garnizoen BERLIJN 7 Oct Uit het groote Hoofdkwartier wordt gemeld De aanval der Russen in het gouvernement Soewaiki is afgeslagen De Russen verloren 2700 gevangenen en 9 maohinegevreren In Polen maakten wij kleine gevechten westeltik van Iwongorod töOO krijgsgevangenen De Duitsohers in Belgiö Men seint ons uit MAASTRICHT Bree is weer door de Duitschers be t evenals Neeroeteren Clioum Meeuwen en Wijckmeit Overat nemm zij de jonge mannen gevangen Do bewoners vluchten Duitsche troepen komen uit de richting van Gent en Lanaeken Bij Molenbeersel zgn ubtanen met Belgische Vrijwilligers onder aanvoering van generaal de Schepper slaags geraakt De Belgen sloegen ten slotte op de vlucht Men somt ons uit MAASTRICHT In de omgeving van Kenro trtdtken de Duitschers door bosch en heide Zij leven op kosten van de boeren Uit Lanaeken zijn 500 Duitschers te Kenroy aangekomen Do secretaris van do gemeente Maasejck Is gevangen genomen SOFIA 7 Oct Uit Duitecho bron Onder de manschappen van het zeventiende Servische infanteriereglment is muiterij ontstaan De soldaten hebben den brigadecommandant Kudonowitch die zich juist bg het regiment bevond doodgeschoten Ook de overste van het regiment Malewiteh en talrijke officieren zijn doodgeschoten De manschappen die tegen dit r giment werden uitgezonden konden niefs uitrichten deel van de stad vielen Terstond daarop had een groote uittocht van vluchtelingen plaats Nadat d Duitschers over de Nethe waren gekomen hebben zij hun zwaar geschat opgesteld Terwijl het zuidelijk deel van stad beachoten werd verscheen er een Zeppelin die bommen wierp op de olietanks bij Hoboke Ken begin van brand ontstond maar men liet de oli uit de reservoirs loopen De Duitscheiï beschoten ook het noordoostelijk deel der stad Het zuiderstation staat in brand De voorstad Berghom moot in de lucht gevlogen aijn Een sterke Britsche troepenmacht met zware soheepskanonnen bezet de binnonste fortenlinie die men tdt het uiterste wil verdedigen I TOKIO 7 Ocb Op het Ministerie van Oorlog gelooft men dat de Duit Bche kroiaer Cormoran en twee Duitsche kanonneerbooten in de Baai van Kiautsjau tot zinken zijn gebracht LONDEN 7 Oct offlcieelj Blijkens een mededeeiing van de Admi raliteit was het de onderzeeër E 9 die den Dnitschen torpodobootvernieler in den grond boorde en geschiedde dit ter hoogte van do Eems De E 9 ia behouden teruggekeerd Diefstal aan boord AMSTERDAM Voor de 4e Kamer stonden heden twee matrozen terecht beklaagd van diefstal van eetwaren op de reis van het s s Prinses Juliana Beklaagden geven als verantwoording op dat de voeding dio zij kregen slecht bereid en onvoldoende was Het O H Mr Baron van Lamsweerde requireerde tegen ieder 4 maanden gevangenisstraf De verdedigers Mrs Elion en Olivier pleiten clementie Marktdiefstal De 4e Kamer te Amsterdam heeft heden een juffrouw die met behulp van haar dochtertje van een stalletje op de Nieuwmarkt zich een pak inhoudende een mantel had toegeëigend veroordeeld de een tot 2 maanden de ander tot 2 weken gevangenisstraf Ken nat pak Men schrijft ons uit Zoeterwoude Wj Leiden De Raad onzer gemeente vergadert bijna nooit des avonds omdat eenige leden uit alle richtlDgen en soms van zeer ver af langs onverlichte wegen naar het Eaadhuls moeten opkomen Wordt or s avonds vergadert dan geschiedt dit als hot lichte maon is Dinsdagavond word bij uitzondering vergaderd ea was het lichte maan Zonder kennlsgevhig bleef echter weg het U4 D Varkcvisser want ondanks de lichte inoan geraakte deze heer heel dicht bij zijn doel d Raadzaal met fiets en al in een sloot Ie water Mot een nat pak kon hij niet aan de beraadslagingen deelnomen weshalve hij on ver rich ter zake huiswaarts keerde PARIJS 7 Oct President Poincaré heeft na zijn bezoek aan de troepen Millerand geluk gewenscht met het leger waarin de nationale energip op schitterende wijze tot uiting komt en dat herinnert aan de glorierijkste dagen uit de Fransche geschiedenis Millerand heeft deze schriftelijke gelukwenschen aan Joffre overgebracht en er de zijne aan toegevoegd President Poincaté Minister Viviani en generaal Gallieni hebben een bezoek gebracht aaifthet EngeWhe hospitaal de Amerikaahsche ambulance en het kerkhof waar zij bloemen legden op de graven der soldaten De president begaf zich in gezelschap van Millerand naar het hospitaal Val de Grace Donderdag 8 Oct zullen Poincaré en Millerand vertrekken PARIJS 7 Oct Het communiqué van gisteravond 11 uur luidt Met uitzondering van de beide vleugels waar de aanvallen der Duitschers werden afgeslagen is t aan het front volkomen rustig geweest TeUgraüscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 9 te Mnnchen laagste stand 754 5 to Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Meest zwakke veranderlijke wind nevelig tot zwaarbewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur Op onaen linkervleugel is de Duitsche cavalerie tegengehonden ten noorden van Rijssel waarheen zij was teruggeworpen Tusschen Chaulners en Roye hebben wij het terrein dat wij vroeger moesten opgeven heroverd In het centrum hebben wi op enkele f iunten vorderingen gemaakt Van den inkervleugel valt niets nieuws te vermelden BrR iERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 4 Oct Cornolia Maria Anna d v J van Mensch en J T Kulik Johannes Petrus z v J P Dikhooff en C M Lorjé 6 Lona Johanna Jacoba d v P Woordmeijer en B Verhoef Joost z v M W van Hoasum en N van Erk Adrianu8 Bernardns Antonius z v A C A de Groot en A J Helbee GEHUWD 7 Oct J J MalonA van Vliet OVERLEDEN 4 Oct Cornelis R gerkerk tl j 6 Helena P M van der Klein 14 j Simon Vergeer 64 j REEUWIJK GEBOREN Huibertje Toana ond S Vermeulen en A C Bakker OVERLEDEN M van Dijk 5 j LONDEN 7 Oct De eerste Oanadeesche troepen zijn in Engeland aangekomen en zullen naar een der kampen worden gezonden om voor den dienst te worden afgericht PARIJS 7 Oct Officieel Commuquó Het Duitsche leger dat in den slag bij Augustow is verslagen tracht aan de vervolging te ontkomen in de grensstellingen van Wirballen tot Lyck De Russen rukken echter voorwaarts en zun reeds op verschillende punten OostPruisen binnengedrongen Dienstaanbiediiigeii hebben in de Goudsclie Courant feed mcee § Deze adTerlrntien kosten slechts bij Tooruitbelaliiig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Men seint ons uit Roosendaal De stroom van vluchtelingen houdt nog steeds aan Heden zullen twee exta treinen van Roosendaal uit vertrekken om de vluchtelingen te halen Vyf gewonde Belgische infanteristen zijn hier aangebracht Men is hier met den bouw begonnen van eenige groote houten loodsen om de vluchtelingen te herbergen Vele vluchtelingen worden naar Boxtel overgebracht Men seint ons uit Putten Het Belgische veldleger dat binnon de stelling van Antwerpen Ing is hedenmorgen voor het grootste gedeelte over de Schelde getrokken Het bombardement van Antwerpen De corrrespondent te Roosendaal van het N v d D seint nog Ik vernam van vlnchteliugon dat Ik vernnm van vinchtwiugon ciat meer o cenw de eerste granaten in het zuidelijk Opgaaf nitslnitehd aan hst Bareaa