Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1914

53e Jaargang PREMIIE VOOR ONZE LEZERS 3de Aankondiging Bij vonnis der ArrondissementsRechtbank te Rotterdam dd 8 Juli 1914 is het huwelijk tnssohen JACOBA MARIA HENRIETTE VERBRÜGGE wonende te Rotterdani en ADRIAAN VAN STOLK assurad eveneens wonendo aldaar ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De procureur Mr JACQ DUTILH ROTTXBDAH S Oct 1914 VTaarscbuitingeii Bij het koopen van een doosje a 26 of 50 cent Laxeerpillen Slijm Galen MaagpiUen van Apotheke BOOM zie men goed uit dat men het echte krijgt De echte pillen zHn verpakt in een doosje voorzien van den naam Apotheker Boom en d handteekening firma A M Boom 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFFKorte Hoofdsteeg 3 Abonneert U op dit Blad 3de AANKONDIGING Bij vonnis der Arrondissement Rechtbank te s Gravenhage dd 18 Jnni 1914 is het huwelijk van JAN ADBIANUS TUYN ambtenaar en ANNA MARIA KLOPPENBURG zonder beroep beidon wonende te s Gravenhage door echtscheiding ontbonden verklaard Mr D VAN DER GOOT Procureur Kaïitoor Molenstraat 15 sGrnvenhnge den kreet Vive lo roi vlve la reine erkulijk duikt daar te midden van ai die nj en voertuigen een grijze auto naar voren waarin Koning Albert en zijn gemalin zitten Hoo juicht he volk bet vorstelijk echtpaar toe voor een oogeoblik al zijn leed vergetend Wat het zwaarst IS moet het zwaarst wegen btj mag niet in handen van de Dutsen vallen Pot het LaaUt la hij gebleven en nu gaat hij als zDOvelen zi er onderdanen Dp auto kan niet verder moet als alle andere wachten tot er ruimte is Ik sla er vlak achter Kenlge maten kijkt de Koningin nog om Achteruit en arrière klinkm gebiedcsid de stemjiien van de gardes clviquos maar bot volk blijft zijn vorst en vorstin tot het laatst omringen Au revolr roept een opgetogen man uU het volk oen oogenl lik ontspannen zich de trekken van den vorst die voortdurend met zijn gemalin in gesprek is nog één oogcnhlik en dan rijdt het vorstelijk echtpaar de militaire schipbrug over naar den anderen kant van de Schelde zijn zij uit het gezicht verdwenen Van officieele Engelsche zgdo wordt ons het volgend officieel communiquéversohaft van 8 Oct In Frankrijk woedt op defrlinkervleugel de strijd met groote hevigheid voort het vyandelijk fort strekt zich I uit in de omgeving van Lens en La 1 Baasée dat gesteund wordt door grooto af deelingen cavalerie die in hot dutriot Armentières opereeren Aan het front tusschen de Somme en de Maas is niets bijzondera voorgevallen In Woevrè heeft de vijand opnieuw pogingen gedaan om de voorwaartsche bewegingen der bondgenooten tegen te houden doch zijn nanvallen iwerden afgeslagen De berichten over de geheele linie luiden bevredigend Aan het Oosteiyk Front Van officieele Engelsche zijde wordt gemeld dat de Russische troepen steeds voorwaarts mkken en in Oost Pruisen op verscheidene punten zgn doorgedrongen De Duitsche verdediging aan de rivier de Memel is goJiindigd met een voUedigen terugslag waarbij aanzienlijke verliezen werden geleden Hot Duitsche hoofdkwartier BhHUJN 8 Dot Van Duitsche zijde liet groote Duit oli £ hoofdkwartier bevindt zich thans nadat het eerst in oble z en daarna jn Luxemburg gevestigd was in een Fransche etod op 50 kilometer achter bet Iront De dagk ierierdienst brengt de koelers In drie d en WORDT GEVRAAGD te huur op deftigen stand ea met vnllfltlig PENSION Br fr lottiir R A tiuroftu dozos Kamer met PENSION gezocht door officier Br No 2769 Bureau van dit blad lüMog m HiÉliiiji Met het oog op hot plan om hier tor stede een COMITÉ op te riohien tot huisvesting van vluohtolingen van allo nationalitoiten worden zij die bereid zijn KOSTELOOS huisvesting te verleenen beleefd verzocht hiorvan REEDS NU medodoeling te doen schriftelijk of mondeling met opgave van het aantal personen volwassenen of kinderen dat geplaatst kan worden Gelegenheid voor de aangifte wordt gegeven in het gebouw Arti Legl morgen VRUDAO 9 OCTOBER van 11 tot 1 uur H VAN ASSENDELFT C A B BANTZINOEH Ph OATS J VAN DER JAGT Th A LAMBRECHTSEN Gouda 8 October 1914 NuteSpaarbank HAASTRECHT Zitting den derden Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej de Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Hen te vergoeding 3 o 17 HET BESTUUR Zeer uitvoerig schilderde Eli al th Novorka op do volgende bladzijden haar gemoedstoi stand gi durende den dag van don moord doch Nonnan die alleen naar feilen zocht sloeg dit over Verderop las h j lk wist dat Victor a avonds lu li n schouwburg moest spelen van deze oiustandiglieid niaakti ik gebruik om mij te vormommon Sodat ik mijn moe ler bepraat bad ndg voor het invallen der diiistorniB naar lied te gaan sloop ik in Victor s kamer en nam uit zij kl vrkast hetgeen ik noodtg me nde te hebIten Zijn riiin grijze overjas en zijn broedgeranden villen hoed kwamen Mtlj zeer geschikt voor binnen weinige minuten was ik geheel onkenbaar Ook de revolver die ik bij mij stak was A ictor eigendom Schertsende had ik hem die ontnomen onder bedreiging dat ik hem zou dooden als hij niP reden gaf om jaloersch te 7ijn I achonde had hij me toen het apen laten behouden en blijkbaar was hij nu geheel vergelen dat ik het nOg in mijn iK zit had Het was MJna geheel donker toen ik op den Konstantljnhpuvel aankwam Op den weg die daar langs loopt ziet men weinig voorbijgangers De dame die daar langzaam heen m weer wandelde was dus ongetwijfeld mevrouw f5leveklng Wordt verrolgd Gouda H A G Koffie weer voophanden T Crebas Dames HaarwasBchen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BB JONC OoBthaven 81 BAL T Ooiffenr 9 Pak me moe bevat evenals de besta geïllustreerde bladen alle actueele foto s van het Oorlogsterrein en is het eenige blad dat wekelqki een Teragbtik op den Franuh Ooltschen Ooriog 1870 1871 eett met fraaie illustraties B r Vanaf 1 October zullen in Pak me mee verschijnen de hoigsi intero ssiutn Novollen VAn den bekenden Schrgver BOÜTETonder den titel de roode lantaarn H Zooals bekend is aan Pak mo mee een Kinderrabriek verbonden die wekelijks verhalen en prijsraadsels bevat Tevens schrflft Pak me mee meermalen Pr Svragen nit waaraan grooto prijzen verbonden zijn In een der nummers van October zal wederom een wedstrijd worden uitgeschreven waarbij 12 Salonklokjes en nog 38 andero prijzenzullen worden uitgeloofd Goudsche Melkinrichting Telefoon No 21 Turfsingel 33 35 Vanaf Vpijdag 9 October 14 noteeren wij voor onze Fijnste kwaliteit Roomboter fl 80perK G Keukenboter zoover de voorraad strekt f 1 70 NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT Sociëteit ONS GENOEGEF G0ll PA Door bijzondere omstandigheden is liet Soeicteitnlokaal vanaf Vrijdagavond a s verplaatst naar do zaal Kunstmin HET BESTUUR y erzame ling Q orlogskaarten VAN DEN 200 KAARSEN Eiiropeescheii Oorlog 1914 bevattende i 1 Algemecno Kaart van Europa Azië on Afrika voor zoover do landen van deze werelddeelon bij den ooilog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proeffleêc et gratii eerkrijgbaar Gen Agent voor Holland CATALONIË te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BMLONJBJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 14S Gouda 3 Kaart van België on Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord Bolgiö met eon gedeelte van Noord Brabant en Limburg 6 Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitschland Zwitserland en Italië 6 Kaart van Elzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van Duitschland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde strijd tusBchen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitschland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee BRONGAS Boekhouden IEMAND wenscht van een Leeraar herhalingslessen te ontvangen Brieven onder No 2768 bureau dezer courant Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan welke in dezen oorlog zijn genoemd of vormoedel k genoemd zullen worden zij vormen te samen een album Wie wil prachtig liciit licbbea Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doorondergeteekende mot he groot8t succes uitgevoerd f Begrootingen kosteloos Aanbevelend ü KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Nog slechts enkele exemplaren Brokkenhuis Dames Wilt U bi het opruimen in dezen tijd s v p denken om hot Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat XJ wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice D B GROOTENDORST Pen è 10 CENTS verkrijg baar Dra NBi COWHT MARKT 31 FiraaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN DE ZÏÏID EOLLANDSCEE GOUDA 8 Oct Ontspanningszaal voor militairen 6 u nm 10 nm 8 Oct Nieuwe Schouwburg 8 u Muziekavond van t Nut 10 Oct Het Schaakbord Aoht rzaal 8 u Ledenvergadering Mercurius Beleefd verzoeken wij geregeld tijdie mededeel i g te mogen ontvangen van vergade nc n concerten vermatolgk heden enz o deze dan in onze agenda te vermi ldim Maatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG iMaatschappeiijk Kapitaal f 1 000 000 CommiisariiMn Mr M M SCHIM v n LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seer D irecte ur Mr J W KONINÖ fglf Maatsohappg sluit alle soorten Leveasverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Adverteert in dit lllad Electr Dr A Brinkman Zn Goud voor inlichtingen wende men zich t t de Heeren HUVm imBKmTKm kmce te Hcko mh titm ed tj C ÊjSMimKH meêUaxMm te timmnm 0 13509 Vrijdag 9 October 1914 60VDSCHË wmm iTi© u W s © a d Trexte3 Lti© bl© d voor G o vjLd SL © aa Oaaa str©lc©zi Veimjliijnt dagelijks y l behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysniimmer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien taanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 els Reclames f O 25 per regel Groüte letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 uitgevers A BRINKMAN EN ZOON waarop de aanval der Duitschers im 1 mera gericht is Uit deze opstolling i leidt men ook af dat het Belgische leger wanneer het tot wijken wordt gedwongen dit niet zal doen in de richting van ons land maar naar Oostende Zoodoende zal het voeling kunnen blijven houden met de legers der bondgenooten Een opzet dio o m hieruit zou blijken dat de jongste Belgische lichtingen in Engeland worden afgericht Inmiddels blijven de gevolgen onbeschrijfelijk aangrijpend die wij hier van de executie hoeren en zien En tot vervelens toe spreek ik u van do treinen met vluchtelingen Zooeven gingen aldaar de deuren van vijf donkere bagagewagens open waar wy bij het licht van een draaglantaarn 250 weezen ontwaaiden Zeker een 100 kindertjes beneden da 5 jaar schuw en naast elkaar gekropen op de vloeren slaperig hongerig dorstig vooral De uitgeleidende zusters vertelden dat zij met haar armzalige kuddekens twee dagen onderweg waren geweest on sedert vanmorgen vroeg hadden aij niets te eten of te drinken gehad Maar nanweltjks hadden ze hot gezegd of daar kwamen ze van alle kanten aandragen met dikke boterhammen en glazen water en het was aandoenlijk zooals do warmen Av gi tig in beten en het opslokten terwijl de soldaten hen al weer wegdroegen in hun armen En de ouderen gehooraaam kwamen in rijen van twee aan twee door het gedrang ieder met een dekentje over den arm Een heer kwam zeggen dat er in s Hertogenbosoh nog ruimte was voor 2000 vluchtelingen en dat voor ieder een warm maal eten wachtte Inderhaast werd een extra trein daarheen gevormd Inmiddels werden zieken doorgedragen op brancards en het bezinksel van zoo n groote stad scheen nu wel mede gekomen zgo gruwzaam haveloos waren die stoeten in lompen Ze schreeuwden nog telkens weer de herinnering uit a n de visioenen bij hun vlucht uit de atad Daar waa geen waar meer van verbeelding te schiften en ik herhaal u enkel wat ik optee ende telkens hetzelfde weer uit verschillende monden Vliegtuigen wierpon hun bommen een Zeppelin goot een naar naphta riekend brandende vocht uit De granaten floten door de lucht en staken do overgoten gebouwen ontploffend in lichter laaie Höt waron alle gi ani ten van een sterk brandstic tond vermogen want waar ze vielen laaiden aanstonds de vlammen uit Dooden en gewonden lagen in de straten Bertghem stond geheel in brand het zuiden der stad is één vuurzee De schipbrqg over de Schelde is kapot geschoten En om 12 uur vanmiddag ging de politie huis aan huis om de laatste menschen de stad uit te drijven in een onbeschr feiyko paniek ESSCHEN 8 October De toestand hier on te Roosendaal spot met alle beschrijving Het is de ellende ten top Nog steeds brongen treinen en alle denkbare voertuigen arme vluchtelingen aan De wegen zijn er mee bezaaid Het aantal is niet te tellen Te Roosendaal zijn reeds de kerken met vluchtelingen gevuld Schitterend is het HoUandsche hulpbetoon Militairen en burgers zijn onvermoeid Het leger stelde 50 000 brooden beschikbaar Soldaten verdeelen brood en drank Daar van herberging geen sprake meer is slaat men bij het station te Roosendaal een groote tent op De aanblik der vluchtelingen is hartverscheurend Zij hebben alles 1 verloren Ze gingen op weg doch weten niet waarheen te zullen gaan 1 Particalieren halen met hun voertuigen nog zooveel mogelyk vlachtelingen uit Nispen Ook zijn daarvoor rijtuigen gerequireerd De militairen munten uit door hulpverstrekking in alle opzichten Tegen 12 uur hedennacht begon het bombardement van uit de richting Lier Kesael en onafgebroken duurde het voort met kleine tusschenpoozun Het hagelde bommen Een paniek greep de nog overgebleven bevolking aan De bommen vielen in de hulzen en op de straten Eerst gingen zy te ver over de Schelde maar weldra was men ingeschoten Koning Albert s vertrek Ken correspondent van het Ilbld te Antwerpen is er van gatulge geweest toen de Koning en de Koningin der Belgen Antwerpon verlieton Hij beschrijft de ontzettende opwinding welke er in de stad heerschte zoodra bekend gemaakt werd dathet bombardement ieder oogeoblik kon worden verwacht Voortdurend nam bet aantal vluchtelingen toe Vooral aan do Schelde was do drukte geweldig Kr Is baast geen doorkomen aan en te midden van die enorme drukte hooif Ik plotseUng iteeds houdt de sfriid aan de Aisne aan 1 ondPr dat nog de Iwslissing valt Dagft n dag luiden de berichten dat de veldslag met onverminderde hevigheid wordt oortgezet Van het oostelijk oorlogstooneel wordt gemeld dat de Duitschers in Oost Pruisen op verschillende punten teruggedrongen zijn Pn aanzienlijke verliezen geleden hehlien Ook in Oalicie is de krijgsfortiiln iler Duitschers nog steeds niet gunstig De Duitsche Marine verloor btj de Keiii een torpedobootvernieler dip door een ngeleehe onderzeeboot wnrd getorpedeerd Aan het Westeiyk Front Het Bombardement van Antiicerpen Uit ROOSENDAAL werd 8 Oct te 12 uur des nachts het volgende geseind Terwijl ik dit schrijf dreunt voortdurend de donder van het geschut met vaak wel 10 slagen in de minuut Aan den hemel een laaJendegloed van Antwerpen dat steeds verder in brand wordt geschoten Daarin ziet ge duidelijk het lichten van de kanonnen En eindeloos daurt het nog maar voort die gruwzame exodus die op onze landsgrenzen aan blijft trokken langs de donkere wegen opgestuwd en onafgebroken Ik sprak menschen die waren in Patten geweest aan de grens waar ze van den Huzarenberg af de brandende olietanks hadden zien vlammen Daar waa het artillerie duel ora den prigEi van die groote bloeiende stad duidelijk te vernemen geweest in de zware slagen van de Duitsche kanonnen met telkens het antwoord nit de lichtere Engelsohe stukken Maar veel treffender nog was er geweest die vloedgolf van vluchtelingen die te voet en op alles wat redden kon uitwijken Wagens overladen vol Wagens met kinderen bij gebrek aan paarden door nonnen getrokken En weer de goedhartige liulp van onze soldaten Wanneer een voerman te hooge prijzen vroeg namen zij do teugels over en brachten hen om niet naar Bergen op Zoom waar aan het station dezelfde tooneelen zich voordoen als hier Het stationaploin ook als een kamp d oor militairen afgezet en alle huizen meer dan vol Ik verneem dat de Belgische troepen over de Schelde zijn getrokken om er hun verdedigende positie in te nemen terwijl de Engelschen den voornaamsten Oostkant de sleutel van de stad voor hun rekening hebben De Oorlog Kort Overzicht i lu ik ze dagt trelt ons het meest het èeeruisweicltend lot dat Antwerpen heeft golroftöü lie atelUng van Antwerpen 200 Hterk dat zij al niet onnwHiiliaar dan toch e n uiterst krachtig IwlwiTlt gold dat bijna niet te neuien was ÏH reeds zoodanig geforceerd dat wn liree is geschoten in de huitenste fortealinie vanwaar thana hot verdragend Uuitsclie zware geschut de stad bombardeert Wat dit zeggen wil blgkt uit de Iwrichlen dat de stad aan de vier hoeken a brand staat hot Zuidcrstation in vlammen iti opgegaan en op vele andere plaatsen door de granaten brand is gesticht I n of deze vernietigingswerktuigen op zich zolt nog niet genoeg verwoesting unrichlen de Zeppelins verleenen hunne hulp door niot alleen bommen te werpen doch door zelfs licht brandbaar voclit op de dakm der gebouwen uit te storten teneinde ze dos te gemakkelijker oen prooi van het vuur te doen worden Het l ombardement dezer belangrijke Stad het moge ontzettend wreed gelijken het Ls inderdaad het gewone gevolg van wat de ooriog biedt Waar de eiscb van den Dultschen bevelhebber werd algewewm moest het bombardement volgen liet kanongebulder heeft in de stad een panischen schrik veroorzaakt en du bewoners mot bijeengaring hier en daar van wat ze maar bet eerste grijpen kon den de wegen doen opsnellen naar het uoorden om buiten het bereik der apringcntU granaten te komen IJe bezetting blijkens de borioliten uit Belgen en i ngelachen bestaande vecht om tp trachten nog te redden indien redding althans nog mogelijk la liet mag in deze omstandigheden bevreemdend worden geacht dat het Helgische leger waarvan toch vrijwel vaststaat dat het geheel of althans voor het overgroote deel zich binnen de stelling bevindt niet tte kans heef waargenomen om uit te wijken naar het zuiden teneinde met do bondgenooten zich te vereenigen Daartegenover Is ook aan te voeren dat aA bevreemding wekken kan dat van de zijde der bondgenooten niet zoodanige hulp is geboden dat Antwerpen met door het Duitsche geschut kon worden bereikt DU laatste zal echter wel zijn grond vhiden in strategische overwegingen van het opperbevel der bondgenooten dat zijn troepenmacht daar tot succesvoller operaties gebruiken kan der dan een jaloersche vrouw er door misleid had kunnen worden Zij sprak slochtfl van dankbaarheid vertrouwen en iHliele reine vriendschap maar hier en daar uitte zij een verzuchting over baar ongelukkig huwelijk en haar verlangen naar een hart waarvan de gevoelens met de hare overeenstemden IMe woorden waren er dus wel op berekend om indrukU maken Ten slotte kwam nog d veelbetoekeBende bekentenis dat zij ze wiMl zelf niet waarom het kleine avontuur voor haar man verzwegen liad dat ZIJ hem dau om nog niet in haar woning kon ontvangt dat zij den oploopenden aard en d jaloerscbheid van haar man vreesde en den moed miste hem nu nog Ie spreken over het ongeval waarbij Victor haar liet leven gered had Met kloppend hart had zij daarom besloten hem een samenkomst op een veilige plaats toe te staan zij wees daartoe de plaats aan die Victor zelf in zijn oersten brief genoemd had Ik scheurde Am brief in snippers en daarbij had ik een gevoel van tevredenheid alsof ik mijn medpmlnnares wlve vernietigd Ik wierp de snippers in de kachel en terwijl ze verbrandden kwam weer de gedachte in mij op ik zal haar dooden Ik kan de verzekering geven dat op dat zelfde oogenblik het plan voor hi l vennoorden van mevrouw Sieveking in 7ijn geheel voor mijn geest stond en dat ik over de uitvoering later geen minuut meer getwijfeld heb Uit Noord Frankrijk komen Ijerichten die voor de Duitschers niet gunstig zijn De door de bondgwiooten behaalde voordeelen op de hoogten op eenige afstand van den rechteroever van de Maas hebben de kans tot doorbreken vandfl uit9che troepen aanzienlijk verminderd Nog FEUILLETON Vielor dan tot mij zou terugkeeren om rouwmoedig vergiffenis te vragen voor zijn ontrouw In don morgen van don 4 Ü ober vernam ik van mijn moeder dat mijnheer iarey van plan was den volgenden dag to verhuizen ofschoon hij de huur voor hot volle kwartaal reeds betaald had Nn begreep ik dat de band tusschen one onherroepelijk verbroken was Reeds eenige dagen lang was ik hem ontweken ook kwam ik niet meer in zijn kamer als hij niet thuis was zoodat Ik noch uit zijn houding noch uit eenig verraderlijk papier had kunnen bemerken hoe hij met mevrouw Sieveking stondi Het noodlot wilde dat ik dien morgen de brieven van den postbode aannam en onder de brieven aan Victor was er een waarvan liet adres een dameshand verried terwijl Ie omslag de fraai vereiorde initialen J R vertoonde Zonder te bedenken dat ik een strafbare handeling pleegde verborg in dien brief in mijn zak en zoodra de gelegenheid mij gunstig was sloot ik me iu mijn kamer op verscheurde den omslag en las den brief Dezo was werkelijk van mijn gelukkige medeminnarfs en stellig het antwoord op een tweeden briel van Victor Zoodra Ik de weinige regelen vluchtig gelezen had kwam ik tot de overtuiging dat Victoi gevallen was in de netten van oen voratandlge coquette vrouw die hem zeker niet spoedig zou loslaten WpI was haar brief In zulke voorzichtige bewoordingen gesteld dat ieder an die hom zoo duidelijk toonde dat zo hem versmaadde JOSEPHINE 21 Doch hij scheen met blindheid geslagen de hefde had hem vroeger zoo scherpzmnig gemaakt doch nu hij niet mm r liefhad wist hij ook niets f i gelaatstrekken te lezen Hij behandelde mij met gedwongen vriendelijkheid maar oen ik hem verzocht zijn vrijen avond thu s bi mijne moeder en mij door te brengen weigerde hij dit niet aUeen m r hij werd zonder aanleiding zoo heftig dat ik zeer goed bemerkte hoe hij tot een breuk tussolien ons wilde komen Door toegeveodhei i te huichelen wist ik dit oogmerk te verijdelen voor dit uiterste t eefde ik terug als voor eon groot ongeluk lioowel ik er niot meer aan twijfelde dat ik z jn liefde bezat Natuurlijk was ik bij het mvallen der duisternis op de plek waar hij Mevrouw Sieveking zou ontmoeten Ik had mijn schuilplaats zoo goed gekoz dat Garev mij niet bemerkte ofschoon ik hem geen minuut uit het oog verloor Zoo hart julielde van vreugde toen luj bleef ik twee uren verscholen mijn blijkbaar teleurgesteld naar huls terug Doch reeds don volgenden morgen zouik tot de ervaring komen dat ik mij hierin vreeseUjfe bedroog Onbegrijpelijkerwijae moet zijn hartstocht voor dezevrouw die hij slechts eenmaal gezien bad door de Ondervonden geringschatting zijn aangevuurd want toen ik hem teeder envol liefde naderde gereed om alles tevergeven en te vergeten stiet hij meruw terug PU er kwam een woord O erzijn lippen dat voor immer alle hoop inmij veinieiigde Al had ik de laatsterest van de achting voor mij zelve willenopofferen al had Ik mij willen vernederen tot 7 jn speeltuig en ale slavin na dit gruwzame woord kon ik mij nietlanger aan hem opdringen Zonder iets to kunnen antwoorden tuimelde ik in mijn kamer waar ik uren lang bulten kennis heb gelegen Toen ik eindelijk tot bewustzijn twugkeerde drong zich aan mij de overtnlgtag op dat niet zijn ware gevoel luaar alleen blinde hartstocht voor die andere vrouw hem dat afBchuwelijke woord had doen spr en en alweder riep een Bt n in mijn tiinnenste Zij mag niet blijven leven Op dat oogeo lik geloofde ik niet tot een moord in staat te zijn maar toch troostte het mij als ik In mijn verbeelding mijn medeminnares stervende aan mijne voeten zag liggen en dit wek Telkens haalde ik mij dit aanlokkelijk tooneel voor den geest en in telkens ik mij a hoe Veerd Zij was niet gekomen rjriM t rwiL iC i il i