Goudsche Courant, zaterdag 10 oktober 1914

r Tf o 12600 Het Ooud e ZilTei werden op de Tentoonstelling t Ostende Landen Amsterdam ParB enz de LAXEERPILLEN van km theker BOOM bekroond Prijs p doosje 25 en 50 cent Verkrijgbaar te Gouda bij ANTOH COOPS Fa WOLFF 4 ci teRX terdam by E VAN SANTEN KOLFp Korte Hoofdsteeg 3 Bioscoop Gouda Vooruit Extra Programma met de boofdnamme s NOACK s Vleeschwaren Sachsische leverworst 10 et p o Berliner 14 Hal Vleeachkaas 24 Leverkaas 16 Tongenworst 16 Ontbijtspek 14 Schouderham 17 Blaasham 19 Fijne Rolham 25 Vanaf heden geregehl verkrijgbaar de bekeDdg Frankisrier Knakwinljn 22 i cent per paar lile kwalilell Geldemlie Keikwanl i 65 cent per j kilo a ia JardiDiert 12 cent per ons nachtelijk Duister BRONGAS Wie wil prachtig liclit hebbei Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kt puttenboorder te WieringerwtanL die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met hot grootste succes uitgevoerd Bogrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Modern Drama in 3 deelen Aanbevelend A J OPSTELTEN in FIJNE VLEESCHWAREII DELICATESSEN II TELEPM 120 II HET VERBORGEN TESTAMENT Spannend Drama in 2 deelen Beneden Bretagne Qekl Natuuropname Juffrouw Bigomo heeft achterdocht Komisch Miss Banola Acrobatic Bébé en de gestolen juweelen Komisch ZONDAGS voor alle voorstellingen l 6halve matinee 6 ets hooger Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit twee Maden teerste Blad MILITIE Miliciens als Verzorgers bij den Rykspostdulvendlenst De BURGEMEESTER van GOUDA TWtigt de aandacht van liefhebbers van postdnivon die in het volgend jaar bij de militie zallen worden ingelijfd op Je voor hen bestaande mogelijkheid om tr worden opgeleid en aangesteld tot Verzorger bij den Rökspostdnivendiaost Uit hen die een verzoek als op de ten stadhnize aangeplakte publicatie is omschreven indienen zallen 24 worden uitgekozea die alsdan in het tijdvak van 16 tot 20 Januari bij de militie zallen worden ingelyfd Deze zallen op § het Rijkspostduivenproef en leerstation te s Gravenhage tot Verzorger worden opgeleid Van deze 24 zallen er 12 tot de vrgwilligo verbintenis als Verzorger worden toegelaten de overige 12 volbrengen hun verderen militie en landweerdienst op de gewone wijze bij het Wapen der Infanterie Dit laatste geldt ook voor hen die wegens gebrek aan ijver of geschiktheid van de verbintenis worden ontheven GOUDA den 9 October 1914 De BurgemeeBter voornoemd B L HASTENS Yerzameling Qorlogskaarten VAN DEN Europeescheii Oorlog 1914 bevattende i l Algemeene Kaart van Europa Azië en Afrika voor zoover de landea van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België en Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met oen gedeelte van Noord Bndnnt en Liraburg B Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België van Luxemburg Duitscbland Zwitserland en Itklië 6 Kaart van Klzas Lotharingen en de Fransche grens 7 Kaart van Duitscbland Oostenrijk en Rusland de gedeelten waarde strijd tnsschen deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan de Noordzee Engeland Nederland België Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitscbland en Noorwegen 9 Kaart van de Landen aan de MiddoUandsche Zee Deze kaarten ca 25 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine kleur uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan vpelke in dezen oojrlog zijn genoemd of vertnoedelijk genoemd zullen worden 2 vormen te samen een album Nog slechts enkele exemplaren AfkoBdlglDg De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den RAAD dier gemeente in zijne vergadering van den 9 October 1914 is vastgesteld de volgende VERORDENING houdende verbod van het bakken en verkoopon van wittebrood Artikel 1 Het is verboden na Zondag 11 October 1914 brood te bakken te verkoopen te leveren of te doen bakken verkoopen en leveren anders dan van ongebuild tarwemeel vermengd met ten hoogste vnf en twintig ten honderd tarwebloem of van roggemeel Dit verbod is niet van toepassing op krentebrood en op brood bestemd voor inrichtingen waarin zieken en ouden van dagen worden verpleegd evenmin op brood voor zieke en zwakke personen die blijkens geneeskundige v klaring brood van de in het eerste lid omschreven samenstelling niet souden kunnen verdragen Artikel 2 Zoodra en zoolang naar hun oordeel in do gemeente eene voldoende hoeveel a 10 CENTS werkrijgbaap Gouda MARKT 31 FirmaC SMITS Schoenlialidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN De Dpukkepij wan A Brinkman Zoon Mapkt 31 levert Spoedig en tot normale prijxen alle dpukwepken voop den handel en voop fwptlouliep pehPUlk 22 Ik bad hol voornemen gekoostord recht op haar toe te treden en haar zonder TOrm van proces nocr te ncliieten zoo4ra Ik door haar aan te spreken mij overtuigd had dat zij de roclito persoon was Hol was geen gebrek aan moed dal mij terughield van de uitvoering van dit plan veeleer zal het raedchiden geweest ijn modelllden mot haar jeugd termijl zo telkens langs mil heen op zonder te welen dal haar leven in govaar was Zij wa zoo dicht bij mü dal ik eer goed kon zien hoe weinig ze zioli op haar gemak gevoelde immers ze Bclirikte op bij elk gedruisch en van Wijde verwachting was ook niet bij haar te hespenren lilt medeiijdon talmde ik dus nog en hield mij in het kreupelhout schuil De GOUDA 9 Oct Ontapanningszaal voor militai ren 5 u nm 10 nm 10 Oct Het Schaakbord Achterzaal 8 u Ledenvergadering Mercnrias Beleefd verzoeken wg geregeld t di mededeeli g te mogen ontvangen vu ▼ ergadenngf n concerten vermakelök heden enz oii de dan ia onM agenda te vermelden Dames Haarwasschen met Ëleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAE T BB jone Ooiffeni Ooathaven 31 Advertentiën Heden overleed na een korte ongesteldheid onze lieve Moeder Hendrika IJsselstijn Wed van den Heer W DK JONO WzN in den ouderdom van ruim 80 jaren J DE JONG WzN J M DE JONG H DE JONG Gonda 9 October 1914 De familie verzoekt van rouw heklüfj verschoond te hlijven Bij dezo vervallen wij den treurigen plicht kennis te geven van het ovorlijdon onzer goHefde Echtgenoote Moeder Behuwdon Grootmoeder Mevrouw WIllEMIJIfJE iEmCH fiob VAN DF Waal Ulrecht J GOETTSCH J J B GOETTSCH Oouda J J J HADDi RUS OOSTINOH KN KJND Dtreclit W GOETTSCH Utrecht 8 October 1914 Wilhelminapark N 19 Rouwbezook kan niot worden afgewacht Ooen hloetncn Mededeeliiig j De ondergeto kenden geven langs dezen weg kennis dat zy teruggekomen zijn op hun plan om hier ter plaatse op te richten een Comité tot huisvesting van vluchtelingen omdat het hun ia gebleken dat van andere zijde dozo arbeid rneds is ter hand genomen H VAN ASSEN DELFT C A B BANTZlNGEIi Ph CATS J VAN DER JAGT Th A LAMBRECHTSEN Gouda 9 October 1914 op goeden stand GEZOCHT door een militnij Aanbiedingen met condities onder No 45 aan het bureau van dit blad Kamer met PENSION gezocht door officier Br No 2769 Bureau van dit blad WORDT GEVRAAGD te huur op deftigen stand met volledig PENSION Br fr letter R A bureau dezes Boekhouden IEMAND wenscht van een Leeraar herhallngslessen to ontvangen Brieyen onder No 27B8 bureaa dezer courant JfutsSpaarbank HAA STREC HT Zitting den dertien Dinsdag van iedere maand ten huize van Mej tie Wed A M BLANKEN van des s middags 122 uur Rentevergoeding 3 17 HET BESTUUR Advertccrl in dil Blad cCeuL aCc u i FERWERDA TIEMAN BERICHTEN HIERMEDE DE VESTIGING VAN HET DEPOT VAN WIJMEN BIJ T CREBAS WIJDSTRAAT No 7 zy VERZOEKEN hunne geachte begunstigers de FirmaT Crebas hetzelfde vertroi wen te schenken dat zfl voorheen inhunnen vroegeren vertegenwoordiger den he rF J J Boon van Ostade gesteld hebben 40 Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eoner vrijwillige verbintenis bij Hr Mb Zeemacht als Maüoos toipedomaker i i leeftijdaiiaar Kleermaker ieeft 29iaar Matroos kok Stoker S klasse minimum leeftijd21 jaai maximum leeft 28 jaar minimum loeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnmleoftijd 29ijaar terwijl voor jongelieden op oen iGeftijd van 16 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van eon briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarino te Willemsoord den Helder 50 DE ZUID HOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op bet Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Naatschappeiijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarisgen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte ur Mr J W KONING I T Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren CJ BOmurinKKm fKH Uaeeu te ScikMMiJtoee en m e IjMVBBKH WeêtMvtm te imtUUl 53e Jaargang Zaterdag 10 October 1914 mwm m m Verscliijnt dagelijks ÉkÈ behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 36 by vooruitbetiiling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï6 Idem franco peir post l GA Het Geïllustreerd Zondagsblad l SO Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren üitgfevers A BBINEIIAN EN ZOON voor de stad moest capituleeren Antwerpen willen overgeven teneinde de bevolking voor de ellende van het bombardement te sparen De Engelsche opperbevelhebber die de leiding der verdediging had overgenomen heeft daarvan echter niet willen weten Het Belgische veldleger heeft naar het schijnt de vesting verlaten en ageert blijkbaar in Oost en WestVlaanderen Van het front in Noord Frankrijk komen weinig belangrijke berichten Nog steeds wordt daar met groote hevigheid gevochten zonder dat een resultaat der krijgsverrichting te bespeuren is Er wordt daar bij voortduring aan bbide zijden een geweldige krachtsinspanning ontwikkeld die aanzienlijke offers vraagt Do communique s welke worden gepubliceerd geven weinig licht al is daaruit wel op te maken dat de legers der bondgenooten niet in het nadeel zijn Van hetgeen aan het Oostelijk front geschiedt verwijzen wij naar het resumé der krijgs verrichtingen daar in een offioieel telegram vermeld Aan het Westetyk Front Antwerpen gevallen ROOSENDAAL 9 Oct Part Vwitwee zijden wordt gemeld dat dfrDuitschers Antwerpen hebben genomen BERLIJN 9 Oct Officieel Ambtelijk wordt medegedeeld dat Antwerpen gevallen is BERLIJN 9 Oct Officieel Het groote Duitsche hoofdkwartier deelt mede dat hedenmorgen verscheidene forten van de buitenste linie om Antwerpen gevallen zijn De stad is sinds vanmiddag in ons bezit De commandant en de bezetting bevinden zich n et meer in de vesting slechts enkele forten borden nog verdedigd Dit echter is van geen invloed op de inbezitneming der stad De Duitschers In Frankrijk l AUIJS y Oct Van l ransche zijde In het om i uur uitgegeven joiiimuiimuó wordt het volgende gemeld Ih algemeene loosiand hoeft gwn wijzigingen ondergaan Op onzen linkervleugel opereoren de cavalerie atdeel ingen dor Ijeide legers nog steo 9 ten noorden van Hijssel en La liass e De veldslag wordt voortgezet op de gejalonnoorde linie langs do omstreken van Lens Arras Atrecht Bray surHomme Chaulnes Koye oa Lassigny In het centrum van al de Oise lot aan do Maas worden slechts geringe acties genieldï Op onzen rechtervleugel In Wodvre heoEt eon artillerie gevecht over het gö aan Duitsche zijde gebruikfo zwaro geschut geen koepel of pantserpkat moer stand houdt en de vestingen een andere verdediging behoeven dan die tot na toe als sterk iford beschouwd Antwerpen heeft mt de berichten blijkt hot reeds zeer vele offers gekost en aan Duitsche eyde zeker niet minder dan aan die ider Belgen en Engelschen dio de verdediging der stelling tot het laatrte toe hebben volgehouden Hoe het de laatste dagen in Antwerpen was blijkt duidelijk uit hetgeen de bijzondere cotr van de Tijd die gisteren nog in de bedreigde veste was daarover schreef J Te middernacht toin het bombardement eigenlijk pas losbrak vloden de nog overgebleven Bewoners en dat waren er duizenden door de straten in pauischen sehrik en gisterenmorgen was de roman van Snieders over Antwerpen in Brand schrikkeigke werkelijkheid Op de weidache gebouwen de huizen yan antiek Antwerpen de kasseien va de Keizeralei het zware JustitiepaleÈB het museum de Meir het standbee op de Groenplaats en vlak in de omgeving van de O L Vrouwe kathedraal vielerf de granaten en op vftA een dozijn plaatsen zag ik de vlammïtfi laaien Den ganachen nac eed de stoompont en8t om tteaflpba a sidderende vluchtelingen naar den overkant der Schelde te brengen en over de militaire schipbrug trokken niet eindigende treinen van auto s rytuigen munitiewagens Nadat de Duitsche bevelhebber Von Beseier ten tweeden m le een parlementair tot den commandant der vesting had afgezonden om de overgave der stad te eischen en deze eisch was afgewezen werd het bombardement met grenzenlooze woede hervat In het zuidelijk deel ontploften munitievoorradeni welke in brand waren geschoten en ook langs den havenkant en verder op ip de richting van het Justitiepaleis veroorzaakten de barstende projectielen geweldige branden Tegelijkertijd werden hevige gevechten langs de Nethe gevoerd waar de vereenigde Belgen en Engelschen er eon oogenblik ïn slaagden de Duitschers terug te werpen op den linkeroever der Nethe maar dezen kwamen met nieuwe ontzaglijke massa s opzetten en zoo konden de bondgenooten zich niet handhaven Het beleg van Antwerpen heeft slechts 10 dagen geduurd en na de eerste drie dagen waren reeds enkele buitenste forten in handen der Dbitschers Dit resultaat is zeker niot verwacht Naar berichten luiden hee t Koning Albert die gewond zou zijn daags heid tarwebloem aanwezig i zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd vergunning te verloenen tot het bakken verkoopen en leveren van brood van andere samenstelling dan in artikel 1 is omschreven Van deze vergunning doen zij openbare aankondiging Artikel 3 Tot het conatatoeren der overtredingen dezer verordening zijn behalve de bij de Wot aangewezen personen bevoegd de ambtenaren en beambten der gemeente politie Artikel 4 Overtredingen of niet nakoming van de bepalingen dezer Verordening voorzoover ditartegpn niet is of wordt voorzien bij eenige wet of algemeenen maatregel van bestuur wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen Artikel 5 Deze Verordening treedt in werking onmiddellijk na hare afkondiging Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in afschrift medegedeeld En is hiervan mot inachtneming van het bepaalde sub 2 van het Besluit van de Raad dier gemeente dd October 1914 N 1095 afkondiging geschied waar hot behoort den October 1914 GOUDA 10 Oct 1914V Burgemeester en Wethouder voornoemd U L MARTENS De Secretaris J V HEÜSDE hi clo front planth lii Lothariiigen in deVogezen en in den Llzas deed zich g eu wijziging voor Aan het Oostelijk Front HKKLIJN y Oct Van Duitaclie isijde L o eerste oorlogspt node in hel noorden IS afgesloUni geworden met den llindeuliurgsehe zegepralen die Oost l ruiseu au vijanden zuiverden en de Narew en Njaenienlegers versloegen Ter bescherming an Oost Pruisen werd hot gouvernement Soewalki Iwzet en dov stad ttfisowiec belegerd Op het zuidelijk knjgstooneel hadden de iUissen na de aanvankelijke liederlagen bij Krasnik en Lubiiu meer geluk Zij namen Lemberg In en sloegen het beleg voor Przemyhl waarbij dus Oo toarijk tot het defeuBief genoodzaakt werd Aan deae eerste periode bIuiI zicb nu de tweede aan De resten van de NjaeiiKin armee ouder Keuuenkampf gingen mot veraoho troepen weder lot het offensief over Hun linkervleugel word euist by Lyck en later bij Augusto op 2 en 3 Ootobflr volkomen veraiagenj De Kassvsche opmarsch togen tioewalkl kwam op O Dotober tot staao Sedert bobbua de Duitschers de Kussen met goed gevo oangegrepoQ In het zuidon kregeü de Oostenrijkors belangrijke versterkingen met Duitsche strijdkrachten en kunnen daar dan ook den Russische opmarsch tot staan brengeni Op de middenlinle tusschon I rzeniysl en Krakau werden groote massa s Huasische cavalerie teruggeworpen on op De Oorlog Kort Overzicht Antwerpen is gevallen Gisteravond kwam het telegram uit Berlin den reeds van de HoUandsche grens geseinde tijding bevestigen Hoewei de laatste dagen na het kennis nefnen van het feit dat de Duitsche zware artillerie op enkele veroverde forten was geplaatst voor het lot van Ant erperi was beslisi heeft toch de tiding van de inname door de Duitschers groote ontroering gewekt De ontzaglijke schade die aan de belangrijke stad die in vele opzichten in zoo nauwe verbinding staat met ons land de ellende die door het bombardement over de bevolking is gebracht het heeft ieder met diep medelijden vervuld Nu Antwerpen gevallen is de vesting die door krijgskundigen zoo uiterst krachtig werd geacht èn om zijn vestingwerken èn om zijn natuurlijke verdedigingsmiddelen nu is daarmede uitgemaakt dat tegenover het güdacblt was bij mij opgekomen hel toeval of het Qoodlot over haar leven te lattm besliflsen De proef die ik nemen wilde scheen mij z wr schoon bedacht toe Ik zei tot mij ïolvo als zij Victor niet werkelijk lief heelt zal het nuttelooze wachten haar spoedig vervelen Wanneer zij echter met volharding blijft wachten dan bewijBt dit dat de koele loon van haar brief slechts berekend was op misleiding dan verdient zij te sterven Ais zij nog vijfmaal hier voorbijkoüit is haar lot beslis Ziedaar het besluit dat ik nam Met de revolver in de hand telde ik nu haar tichreden Wal in die oogonhlikken vftn wachten iu mijn gemoed is omgegaan weet ik niet meer Doch ik geloof dat ik zeer kalm was en mij zelve slechts iHschouwdc als het werktuig van een hoogere macht Vier keeren was zij reeds voorliij gekomen toen bleef zij staan peinzend of zij nog langer 70u wachten of niet Zij deed daarop eea paar schreden in de richting van de stad m bleef toen weer staan Het noodlot wilde dat zij Ixwdoot nog langer te waehten nu kon niets liaar m vr leddeo Toen zij dicht bij mij wan trad ik te voorschijn en vroeg niet verander 7 October werdrai de Russen uU de lierRpassen d r Karpathf verjaagd iiel gebied der zuidelijke operaties Is door deuWeiclisel in tweeön gedeeld De noordi tijke groep werd door de DuitscliOosleu rijksche troepen naar het zuiden gedreven om een vereeniging uiet de noordarmee te verijdelen Daarop trok Kiislandgeweldige troepenmassa s uit Galiclë Vcrug om zich op den linkeroever van denWeichsel in Zuid Polen te versciionsen nier kwam het lot een slag op de linieOstrowltz 0patowKlimomtow De Kussen srden verslagen en op do vesting Iwangorod toruggodrev n Op den rechtervleu gel veroverden de Oostenrijkers hel bruggenhoofd ovor den Wrfchsel bijSabdomlt De Zni io ijke Oostoorijkichfi legergrpep wierp de Ilussen bijna uit geheel Oalïblü terug In Bosnië PARIJS 9 Oct Havas Van officieele Fransche zijde In Bosnië zetten de Montenegrijnscho troepen hun opmarsch voort in do richting van Serajewo tot aan de versterkte linie die de stad op een afstand van 8 kiiom beschermd Duitschhnd en Portugal BERUJN 9 Oct M B Van Duitsche züde Do oorlogsverklaring van Portugal kan ieder oogenblik in Duitscbland tegemoet gezien worden Duitsohland zon dezo nieuwe oorlogsverklaring eer met oen vroolijk dan met een ernstig gezicht opnemen olet gevonden van die zijde dreigde geen gevaar Norman stond op tm ontbood een rijtuig om hem naar het gereoht H5el ouw f brengen Onder weg las hij vluchtig nog de laatste bladzijden van I lisalieth Novorka s bekenlenis Zij sprak daarin over de poging die zij den avond na den moord gedaan bad om Victor te bewegen weer bij liaar moeder de kamer te betrekken of de liefdesbetrekking te horstellen ook schilderde zij nauwkeurig de ruwe afwijzing waarvan Norman ongezien i etulgö was geweeatt Vervolgens beschreef zij op uiterst nauwkeurige wijze haar gomoodaloeHtand en den loop van haar gevoelens tijdens de lagen na den moord Duidelijk bleek daaruit dat zij er op voorbereid was gevangen genomen te worden maar uil enkele telkens terugkeerende ultdriil kingen bleek ook duideli dat zij vost besloten was haar daad niet voor den aardschsn rechtt r te verantwoorden de em Mevrouw Sieveking Wat wenscht u van mij luidde haar wedervraag doch gij was blijkbaar liovig verschrikt Misschien heeft ze nog uieer gezegd daar weet ik echter niets meer van want op dat oogenblik werd ik geheel overmeesterd door toorn en jaloerschheHl Ik trok de revolver iUt deu jaszak en drukte Iwut portant af Zij gaf een lulden gil maar stortte met neer integendeel zij ging op de vlucht Ik schoot nogmaals op goed geluk in de duisternis en zocht toen ook mijn heil in de vlucht In de eerstvolgende minuten moot ik gehwl werktuigelijk zijn voorlgesneld want ik herkreeg mijn bezinning eerst toen ik dicht bij de huizen kwam Langs een grooten omweg was ik daar gekomen ik had stellig als een razende geloopen want mijn hert dreigde te liersten en ik was gehe I buiten adem Al waren de vervolgers mij dicht op de hielen gemeeat dan had ik toch moeten sülstaan om een weinig te bekomen Doch niemand vervolgde mij en van de voorbijgangers nam niemand notitie van mij Nu eerst bemerkte ik dat ik do revolver nog in de hand hield Ik wilde h m egwer FEVËLLEiOX J0SEPHI1 E peu doch ik bedacht mij on slak hem in deu zakje huls bemerkte men van mijn terugkomst even weinig als van mijn heen gaan Ik kon ongestoord Victor s kfeeren uitdoen en op hun plaats bergen Vervolgens zocht ik mijn eigen kamer op en ging te lied Ik kon niet in slaap komen maar van borouw of van eenige aandoening iMsapeurde ik niets Ja toen ik Victor h nachts hoorde thuis komen gevoelde ik zelfvoldoening liij de gi lachlo dat mijn vijandin nu wel dood kou zijn die m mijn levensgeluk ontstolen had Slot volgt Vreemd wa het dat ik me plotseling herinnerde dat ik te gelijk met de revolvtT tets glads en ritseleads uit den zak had gehaald dat was zonder twijfel een stuk samengovouwen papier geweesl T e gedachte aan dat papier waarvnn ik den inhoud niet kende verontrusWe mij niet weinigj Het kon mij misschien verraden ik 4tond vroeg op en kleedde mij dadelijk want ik verwachtte de politie om mij gevangen te nomen 1 t kwam echter nieumnd en in de couranten werd wel gesproken van een man met lange grijze jas en brecdgeranden slappen hoed doch nil van oen papier Men bad het dus