Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1914

iVo 12602 Dinsdag 13 October 10 14 53e Jaargang N mimm couant jjTi© vj ws © ïi d v ert©aa ti©Tol© d voor G o ia cLa © n Ox stx©lc ©aQ behalve Zon en Feestdagen PRUs DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysmimmer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekeodt Uienbtaanbiedingen per plaatsing ViUi 1 5 regels fO 36 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 cLs Reclame f 0 25 per regel Grooie letters en randen naar plaatsluimtc Versohijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad ü liso Idem franco per post Ü90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten dèn Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BEINX3L Jr EN ZOON De Oorlog Kort Overzicht Hoewel de oHlclerfe Fraoaohe comUBiiiqutt gedureade de laatste dagen iMe tal Ie belaogwekkonde inededeeliDg deden dat ei weinig nieuws was toch Kijii er aondcr twijlel veranderingen In de poditK 8 van de in bet veld staando legers merkbaar Aan het Westelijk front zten WO oen opdringen der Duitschers naar de Noordzee Uoor hunne beweging ten ZuidwoBten van Antwerpw is een deel van de gecombineerde KngelschBel gMie fllrijdiiiacbt afgeaneden die in Ne Jerldnd zijn geïnterneerd Algemeen verwacht men dat de DultB£ prfl Kullon optr ken naar de kust met als einddoel Oatende i ea dergelijke be weging ia ook merkbaar in Noord Frankrijk i cn officieel Ouitsch bericbt maakt hierv n ook melding l r wordt o a ook gezegd dat deze operatlëo reeds eonig eucttM haddon ten Westen van Lllie Naar t schijnt hebbMï we hier te doen mot een poging van d e Duitschers van itm i lagfront in Frankrijk uit te breiden atB up liet vijandelijk leger m ïijn verl duigoD aan te vallen Deze meening vordt eenigszins Itevestigd dtfor het feit dU ilf Duitticho strijdmacht krachtige aanvKlien doet op de Maashoogten Wte echter aanvallMid optrtieilt ia een u Vraag Het ligt evenwel voor de fiftnd dat de Duitgchers dit doen en 3at i vijand oen defeiwieve houding heeft aangonomMi lie t enatrijdigheid Is nog steeds niet geheel uit de berichten geweken terwijl vu Duitsche zijde opgemerkt wordt dat de toestand in de omgeving van KijsHcl ra Atrecht gunstig is zegt de Daily Mail dal de gevechten daar eindigden met een hesliete Duitsche nederlaag In het Oosten hebben de Oostenrijkers PrzPniysl weten te ontzetten De Russen zijn teruggetrokken Het blijkt dus dat dat de Oostwrijkors niet alleen hun vlucht g staakt hebben maar ook dat zij het offensief horvat hebben waarmede ook weerlegd ia de bewering dat het Uoatenri ksche leger gedemoraliseerd wae t Belangrijksti bericht dat uit België kwam is voorzeker dat de Duitscliers Gent l ezot hel bon s Morgens oinatrecke 10 uur kwara een kleine troep cavaleristen hier aan die ïiich naar het stadhuis begaven De commandant vervoegde zich bij Burgemeester 11 Wethouders van Gent Toen werd op het stadhuis de Duitsche vlag gohesohen Üe kleine troepen Duitsehers werd voorafgegaan door de wethouders Anseele en de llruyne Men trok toMi naar hel Poet m Teiegraatkantoor waar eenigc bevelen gegeven werden Vervolgens trok men over de brug St Mlchiel over de Rue Haulo Fen groote collonne wordt elk oog btik hier verwacht l on kleine bewtting is in Gent achtergelaten Over het gevecht van Schoonaerde wordt geroeid dat dit gevecht zonder twijfel het hevigst was dat de Dultschers dien dag geleverd hebben om de Schelde over te trekken Gisteren is bij Quatrechl en Melle een gevecht geleverd tusschen Duitsche en Kngeisehe troepen De Kngelschen trokken door Gent terug op Zeebrugge Nadat Gent geheel door Fransche en KngcUchen was ontruimd had de bezetting door de Dultschers zonder strijd plaats De telegrafische verbinding met Gent is verbroken terwijl ook het treinverkeer luflschen ient en de Nederlandsche grens plaatten is gestaakt De trein van hier lu de richting van St Nicolaas gaat niet erder van de grens Bij het station St Nieolaas op het stationsplein zijn kanonnen eu mitrailleuses geplaatst Aan bet Westel k Front Van ofliciecle Duitsche zijde wordt het volgend communiqué gepubliceerd over loestaud op het westelijk ooriogstoonecl Ten Westen van Itijssel werden door onze cavalerie den lOn October Fransche cavaleriedivisies geheel bij fïazenbrouck andere Fransche cavalerie divisies met zware verliezen verslagen Op het Oostelijke krijgfttooneci werden 4n het Noorden uile aanvallen varï het eerste en tweede Uussisehe legerkorps door de OostPrui siscbe legerkorpsen op den negenden en tienden zegevierend afgeslagen 1 en poging tot omtrekken door du Russen over SchirwluHt werd verijdeld waarbij 2000 HuHsen gf vangeu worden genomen In Zuid Polen bereikten spitsen van onze legercorpsen d4 n Welchsel Bij Grojez ten Zuiden van Warschau weyden 2000 man van bet tweede Blberisehe legerkorps gevangen genomen Duitseh vliegtuig boven Parijs PARIJS 12 Oct Van Fransche zijde Volgens officieele mededeelingen is hedenmorgen een Dultseh vliegtuig boven Parijs verschenen hetwelk liommen heeft uitgeworpen Vijf Fransche vliegers stegen op om Aan vijand te vervolgen l en nienwe vlieg afdeellng Is opgericht pedaal voor verv gingsdtenat De Dnitschers in België Men meldt ona nit Maastricht In Luik zijn 3500 Duitsche gewonden van Antwerpen aangekomen Zij znllen naar Akon worden getransporteerd Sedert twee weken zijn te Aken ongeveer 000 gewonden aangekomen In Antwerpen Van wel ingelichte zijde doolt men ons mede dat Woensdagavond te Antwerpen een bijeenkomst plnaU had van oen 15 tal notabele inwoners waaronder de heoren Robert Oster rieth Ed Bunge Krekelinger L Franck advocaat en volksvert enjwoordiger Ryckmand Lojeune enz met het college van Schepenen Door deze vergadering werd besloten een commissie te vormen die in overeen stemming met den Q meenteraa l en onder voorzitterschap van den heer Franco voor handhaving van de orde in de stad zou zorg dragen en die de regeling van nitkeering van levensmiddelen zon verzekeren evenals de ondersteuning der noodlijdenden verzorging der gekwetsten enz Ook zorgde deze commissie er voor dat de bargers die achterbleven hun wapens inleverden Zelfs werd eon onderzoek ingesteld in de wonmgen en er indien ondanks de verklaring der bewoners wapenen gevonden werden uitvoerig proces verbaal opgemaakt en zelfs tot aanhouding overgegaan Ook besloot de commissie ingeval de Dnitschers de stad mochten innemen dat haar 15 leden met den burgemeester en Schepenen den Duitsohen bevelhebber te gemoet zouden gaan ter bespreking van de voorwaarden en zelfs zagen zij er niet tegen op tegen het gevaar zich als gijzelaars aan te bieden WÖ vernamen van betro uwbare zijde doch zonder hiervan bevestiging te bekomen dat genoemde heeren reeds gearresteerd znn evenals de heer Desperout burgerlijk chef van den dienst van politie en brandweer di tot het laatste oogenblik op zijn post was gebleven Verder zou ook te Antwerpen het verbod worden uitgevaardigd voor alle muij ke burgers tusschen de 18 en BO jïrar de stad te verlaten Na den val van Antwerpen Men meldt ons uit Breda Door den alhier geïnterneerden Belgischen kolonel werd ons verklaard dat het bericht in de UoUandsche bladen dat de verdediging der forten om Antwerpen toa opgedragen geweest zijn aan de Engolschen onjuist is Volgens een order welke genoemde kolonel overhandigde aan den Belgischen consul te Breda en die ook door ons gelezen is lïeeft op 9 October de Engelsobe kolonel J E B Seel te Beveren de aldaar vertoevende 3000 Engelschen bevolen zich terug te trekken Verder melden on Belgische officieren te Breda dat do Belgische en Engelsche troepen jl Donderdag en Vrijdag hun teragtooht hebbén volbracht zonder dat de Duitsche cavalerie hen kon achterhalen Dit was het garnizoen van Antwerpen in vereeniging met bet Engelsche hulpleger tusschen stad en eerMe fortenring dus de troepen der zoogenaamde defense mobile De thans geïnterneerden te Breda vertelden ons wat hen zelven betreft te behooren tot de troepen die tot het allerlaatst gebleven zijn in do omgeving van Antwerpen en forten ten einde den terng+ocht te dekken het Duitsche leger zooveel mogelijk tegen te houden de kanonnen te vernagelen en de forten op te blazen De straten in Antwerpen die het meest geleden hebben aldus wordt aan De Tyd gemeld zijn Plantaanlaan Jordaan straat Boulevard L opoïd Hertogin noatraat Mechelscho Steeuweg De van Breestraat staat voor een deel in brand de I nge Leemstraat tot aan den Mechelschen Steenweg staat in volle vlam en is niet te blusschen daar er geen water is Er wordt gespoten met water uit de Schelde Dit water ia zout en vernielt de stoommachines De Volkstraat Kronenburgerstraat Zuiderlei Frieschestraat Verbondatraat Kloosterstraat Boggijnen straat Justitiestraat Kammeratraat tot aan de R K kerk zijn gespaard gebleven Ook zgn afgebrand de bureaux van het dagblad la Metropole Middenstraat Beddestraat drukkerij Bellemana op de Eierenmarkt De Antwerpsoho brandweer kan geen water krijgen Duitsche ingenieurs zijn niet op de hoogte van hot blassohen Duitsche officieren hebben aan de brandweer gewezen hoe ze bij den vloed van de Schelde uit de riolen water kunnen oppompen met een stoompomp De Antwerpsche Metropole wier bureaux gelijk hierboven vermeld wordt zijn afgebrand is 7 dezer voor het laatst verschenen Dit nummer bevat een verklaring aan de lezers waarin dezen voorbereid worden op de mogelgkheid dat het blad niet moer zou kunnen verschijnen Als soldaten van de pen zoo wordt er in de verklaring gezegd beschouwen wij het als een heihgen plicht ons blad te doen verschijnen tot op de laatste minuut en wij zullen niot in gebreke blijven Het blad zegt verder o m het bgkans overbodig te achten te verklaren dat het er nooit in zal toestemmen onder toezicht der Duitsohers te verschijnen en dat het dan zgn uitgave zou schorsen tot op den dag waarop het weer züu kannen schrijven wat het wenschte te schrijven De Metropole eindigt zijn verklaring aan haar lezers met den uitroep l ve de Koning leve het Ijeger leve het Vaderland Leve het vrge en immer onafhankelyke België Het blad heeft thans opgehouden te verschijnen Naar uit London aan ÜQt Hbld wordt gemeld wijst de Times er op dat de Dnitscbers van Antwerpen geen enkel maritiem voordeel konnen hebben tenzij zij de neutraliteit van Nederland schenden hetgeen echter op bet oogenblik niet waarschijnlijk ii Antwerpen zal alloen van groote wurde w denf indien de Daitaohers B gië maken tot het tooneel vaa een defensieve rampagno Indien cy immers uit Frankrijk worden teruggedrongen zal het bezit van Antwerpen ton zeerste de kans verhoogen dat er in België verder zal worden gestrrdeu on niet in Duttsohland In een overzicht der gebeurtenissen van de tien weken van den oorlog merkt de JOaily Mail cp De winkeliers te Berlgn mogen de vlag uitsteken over den val van Antwerpen maar de Duitsche regeerders zullen in hun hart wel onrust gevoelen De correspondent varr de Daily iNewa beweert dat de Duitschew van Antwerpen een oorlogsschatting van teen half milliard mark oischen Het bezetten van Gent SAS VAN GENT 12 Oct Omtrent het bezetten van Gent vernemen wy dat van morgen omstreeks 10 uur een kleine troep cavaleristen hier aankwam en zich naar het stadhuis begaf Da commandant vervoegde zich b burgemeeater en wethouders van Gent Toen werd op het stadhuis de Duitsche vlag geheschen Da kleine troep Duitsohers werd voorafgegaan door do wethouders Anseele en De Brnyne Men trok toen naar het pdst en telegraaf kant oor waar eenige bevolen gegeven werden Vervolgens trok men over de brug St Miohiel over de Rue Haute Een grootere colonne wordt elk oogenblik hier verwacht Een kleine bezetting is in Gent achtergebleven Aan het Oostelijk Pront h PETROGRAD 12 Oct De generale staf deelt mede Heden hebben onu bereden troepen verschillende afdöelingen van de Duitsche voorhoede deels gevangen genomen deels gedood De zoon van Grootvorst ConBtantgn Prins Olej werd lioht gewond aan het been Aan de Oost Pruisische grens is de toestand onveranderd De Duitschers trachten gebroik makend van hnn spoorwegen de grensstellingen bezet te honden Aan de llnkar oever van do Weichsel hebben voof postengevechten plaat In Galioië trekken de Oostenrijkenop in verschillende groepen Onzecavalerie is er in geslaagd ondanks de voonrichtigheid van de offensievo beweging der Oostenrykors een Oo tenrgksche divisie onder vuur te nemVlBtJ en gedeeltelijk op te lossen Van officieele Dnltsche zijde wordt het volgïtid ooimouniquA gepubliceerd over don toe tand op hot oostelijk oorlogsvetd Tegenover Husslsche berichten over beweerde groote overwlimliigon la OuHt FELiLLETOJM DE BRIEF 1 Nauwelijks had de brlcvenhi stpUer zich verwijderd of Jules Dupré die hem var uit Zijn raam op de zesde verdieping had zien binnengaan stond in de kamer van inu concierge Iets voor mij De ctmcierge Benoit zette bedaard zijn Ml op en keek de brieven cenfl door die leni ter hand waren gesteld Ka langdurige beschouwing schudde bij ontkennend il ft hoofd langzaam besteeg Julee al de trappen 1 hjj Eoo vToolijk verlangend afgeremd had Hu vrot hij zijn vriend toen hijbionentjrad Uit ïiuinigheid bewoonden ze ampn een vertrek dat slechts de meest noodzakelijke meubelen Ijevatte twee lage ijzeren ledikanten drie stoelen de een al erger defect dan de andere Op de vieritante tafel in cen hoek van het ruime vertrek geschoven lagen stapels papieren en couranten Beiden haddMi zich aan de fraaie letIf ren gewijd doch de eerste stappen diezij op dien moeilijken weg hadden afgelegd hadden bun nog geen schatten aangebracht Fen paar wekelijksche couranti narlikelen een bundeltje komische versjes en drie of vier blijspelen was al water van hen geplaatst was geworden l nal heeft men op 2ü jaar nog een heeletoekomst voor zich dit neemt toch nietweg dat kleermaker bakker slager enhuisknecht allen op tijd verlangen betaald te worden Nog iets antwoordde Jules ik heb liet wel geze eer de maand uit is behoeft ge nergens op te rekenen mijn oom houdt zich stipt aan den datum Dus dat is nog vijf dagen Ut hoop voor dien tijd nog een en ander te nuttigen Dat is waarlijk geen overdreven wen ch zou ik zeggen l n ik heb een honger als een oltRphongerde wolf sinds ons karig soupervan gisteren heblwn we nog nïrfs genuttigd Weet gij Iemand die ona 100 franw kan leenen P Wol een die het kan maar geen diehet wil I Armand liep in gedachten verzonken de kamer op en neer I en idéé riep hij oenaklaps Als het een goed Idée is Hebt ge mij niet verteld dfet hier Inbuis een verzamelaar v8n oude handschriften woont Op de eerste verdieping een zekereBridoux Wat Is het voor eeo man Weet ik het hoo lens tweemaal heliik hem misschien gezien Late we probi reo hem wat te verkoopen Handschriften heblM n we genoeg maar geen historische Weet ge zeker dat geen enkele beroemdheid ons heeft geschreven Ik geloof het niet maar hier d sleutel van onze correspondentie kt keena Bedaard ledigde Arraaad den mhoud van bet koffertje op een stoel welke hij eerst tegen den muur zette en iK goii toen langzaam In zoeken Na een haUuurtje riep bij triomfante lijk Gevonden I Hier heb ik een hrlef van keizerin Marie T uise f Dat zal wel I Nu kijk maar eens 1 JnIcH zag met een oogopslag welk documt nt zijn vriend zoo verheugd hwn en witT zwaaide ilr herken hem heel goed het is i en brief van Marie Louise uit De Magaslns du l ouvre mijn vroegere verloofde Ik was twm vrijwiiltger btj het leger en had het gebracht lot korporaal I n ik Zfg je dat hel een briefje tsvan keizerin Marie Louise geadresseerdftsn den grooten Napoleon En g d teerd 1S78I in IHIK mijn waarde je leest verkeerd Hoor waf de keizerin schrijft naden sTag bij Liitwo Mijn beste korporaal Oij hebt nu genoeg latiweren g oegstt laat uw leger voor een wijle in den steefc Tl kom mij iwzoeken in liH Louvre waai ik gaap van verveling te mlddwi der prachtige kanten MARIi U mSK At dat geen 100 francs waard is riep Arraand i n dat vod denkt ge voor die btillensporlge som aan Ikidoux te verkot en I I at noem ik diefstal I este vriend de honger en later zondoB we hom het gold terug Mij goed maar ik twijfel aan den goeden uitslag Jij moet me helpen Dcstaat dieliuard nog van hel laatste cunaval f Ja die moet hier oog ergens lig Nu zoek dien man op en dan zalik je hel aandeel vertellen dal jij In dittrrapje hebt de rol Is gemakkelijk genoeg te onthouden Nu vergeet het nietiover een kwartier riep Armand hem toe meteen verlig hjj dn kamor om 1 iieden blj zi buurman Bridoux aan tef eh llen De verzamelaar woonde alleen oo dee4 d elljk open ÏTet was een man van omstr i ks zestig jaar met grijzend haar MetHf blauwe oogen die van weinig Intelligentie getuigden en oen ziekelijk bleeke gelaatskleur Met fii n blik bad Armand dit gezien Slot volgt