Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1914

De Oorlog K6rt Overzicht 1 i belangrijkste troepenbewegingen hobkn nog steeds plaats in het Woötelijk dt l van Beigiö waar de Uuitschers de gecombiüeorde Khgelsche en Belgische legcratdeelmgen achtervolgen 1 e Hriltcn die mot de verdediging van Antwerpen Iwlast waren zijn geretireerd en hebïien ia ÜHtonde hngeland w eder bereikt Hot overige doel van het leger der BelK Hi zou over Setzaete terugtrekken doch iH nil op Brugge geretireerd Het was èm DuitBchers die bij Scboonaerde over dfï Schelde waren gegaan niet mogelijk lieze atdeelingen te aChterlialen Veniioodelyk evenwel zijn tusschen Brugge en Uent deze troepen inet de IJuit Whers iii oen gevecht gewikkeld Ze werden bi de bezetting van Uent achtervolgd t u achijnon nu ingehaald te zijn waariloor een treffen onvermijdelijk werd Hi ilentDorgen wae de strijd daar nog in voMra gang een beslisBing is nog niet gevaliwi Volgens boriciitMi uit de Zoeuwschc gronsplaatsen aijn weder tal van vluchte tingen uit de gemeenten boven T tokeren iicot Kcdo Brugge over de Nederlandsclic grens binnenkomen De aandrang is vm sterk dat te Axel de bakkerswinkelB iuur de Nederlandsche soldaten zijn bezet iur de menigte ander tot bestorming ua overgaan In Frankrijk is het nieuws zeer i lrfjirfi t Offteiwie oomrmmlqné egt iüi geoii nadere berichttm over de liefligc aanvallen aan het front werden otitvanl n Maar dan heet iH t Op vele punten hebbon we terrein gewonnen nergens verloren De algemeene verplaatsing van de Dmtsche troepen is ook hier naar het Westtn om het gevechtsfront uit te breiden tiiaar ook door een e vaste punten aan te verkrijgen de verbinding tusaclienilc FranBche en Belgische strijdmachten te erbrekcai Ilijssel zou volgens de laatste belichten tbanu weder door de Duitsehers zijn be et na reeds door de Franschen na de eerste bozettiag op de Duitsehers Ie ziin veroverd Of deze inneming reeds als een gevolg zou kunnen worden aangemerkt an de meerdere activiteit van het Dmtlehe leger dat na den val van Antwerl cn zijn handen heeft vnjgekregen zal poedig blfjkpn Hoe hot ZIJ de Franachen zijn optimisiHch gestemd Of zij het blijven zullen aiinoer door de weergcstcldheid van den Iionwnden tijd grootere moeiiijkheden in d weg zullen worden gelegd aan de opcratiefl en of voldoende uithoudingsvermoRon daarvoor aanwezig ia dient te wm ifn atgewachft l p het Oostelijk gevechtsterrein blijkt ie situatie voor de Russen minder gim bg te worden In Russisch Polen hcbh n de Duitsehers bij Iwangorod de Weieh verschreden en zijn nu tusschen deze plaata en WarHchau niet den vijand slaags l oiaakt In het zuid i zijn de Oostenrijkers we FEViLLETODI Gouda 2 Mijnheer ik wilde graag den hoer Ündoux eens spreken begon hij Die ben ik mijnheer kom binnen ij Kloot de deur on Het den bezoeker di n iialon waar hij hem ee etoel wees Mijnheer zeide Armand men heeft niij li iKwchreven als een eer kundig liandsehriltenveirzamelaar en nu kom ik uici f zeer zeldzaams aanbieden een eigenhandig geschreven brief van de keizerinMarie Louiae Langzaam maakte hij onder het spreken ïljn portefeuille open nam er een brief lit en ontvouwde die met veel omzichtigheid Bridoux nam het eptsteï en las het upl door Heel kort 1 zeido hij Fn gf weetwker dat dit de hand van keizerin Mafie LouiBO is GOUDA 13 Oct Ontapamiingsaaal voormilitst ren 6 n nrn 10 nm Beleefd venaekenw geregeld tgdjf t mededseli g te mogen ontvangen Mt vergade ngn concerten vermakaip heden en o a Som dan ia oiM agenda te vermelden ft Zn Oondfc Adverientiëo Hoden overleed in den Ouderdom van ruim 78 jaar ten huize harer dochter de Wed A JANKNEGT geb Vrukekk Namens hareiliinderen znster en broeder kteinkinileren en ochterklein kinderen Wed J V DOOBNE geb Janknkut Sophiastraat 30a Rotterdam 10 Oct 1914 Heden overleed te VQravenhage snee geliefde SchoonzuBter Mevrouw Adriana Jastine Prince geboren Whknink in den ouderdom van 68 jaren O P M MOERBEEK Princb B G MOERBEEK ö PRINCE L E H PRINCE SOHIH VAN DBK Loj F GoODA 9 October 1914 Eenige en algemeene kmnie M bÉB vertrlliaiir Mainzer Zuurkool Qeldersche Rookworst 60 A 70 cent per pond en Frankfurter Knakworst J C den Boer 0R0ENEf4DAAL il Telefoon 258 NutsSpaarknk HAASTRECHT Zitting den dorden Dinsdagvan iedere maaml ten huize van Mej de Wed A M BI ANKEN van dos s middags Vi2 uur Uentfivorgoeding 3 17 IIBT UKHTUUR Wees niet verlegen Leer U gedragen volgens P Het Boek voor den goeden Toon en voor den meer Qedistingeerden Smaak in TasI in Gebaar in houding en In Gedrag door P MEIJER 7o druk voor slechts 75 oonten Nieuw Complimenteerboek Handleiding om zich in Gezelschappen onberispelijk te gedragen en daarin gepast te spreken aismoilo opgnvo dor vorscliillonde vormen wttoronder invitatiën Bekendmakingen en de Antwoorden daarop behooren te worden opgesteld met de Titulatuur rlio aan verschillondo Standen der Maatschappij gegeven wordt Vorder de Regelen der Wellevendheid lot in de kleinste bijzonderheden alsook Toasten Toespraken Brieven Bloemenspraak Albumversjes Liefdesverklaringen in Poëzie Aardigheden voor bruiloften ene enz ens Wie prijs stelt on e r r nieren en gaarne een gunstige mdruk maakt schaffe zich dit bijzondere boek aan do prijs is sleohts f 0 75 Vorkrijgbnaiby b BOLLE Bazaar van Goedkoope Boeken Hang b d Visohmarkt te Rotterdam en verder alom Franco na ontvangst van postwissol groot f Ö 7S waarop vermeld Complimenteerboek Abonneert U op dit Verzameling Q orlogskaarten VAN DEN Enropeesclien Oorlog 1914 bewattende i 1 Algemeene Kaart van Eoropji Aziii on Afrika voor zoover do landen van deze worelddeelen bij den ooi log belrokknn zijn 2 Algemeene Kaart van Europa 3 Kaart van België on Noord Frankrijk 4 Kaart van Noord België met eon godooltp van Noord Brabant on Limbnrg B Kaart van Frankrijk mpt de aangronzendo godoolten van hot Zuidelijk deel van België van Luxemliurg Diiitsohland Zwilsoiland on Italiii 6 Kaart van Elzas Lotharingen on do Franacho grens 7 Kaart van Duitsehland Oostenrijk en Rusland de godeolton waarde strijd tussclien deze Rijken wordt gevoerd 8 Kaart van de Landen aan do Noordzoo Engeland Nederland BelgiS Denemarken en gedeelten van Frankrijk Duitsqhland en Noorwegen Kaart van do Landen aan do Middellnndscho Zee 9 Deze kaarten ca 26 X 35 cM groot in fraaie lichtbruine klour uitgevoerd geven op duidelijke wijze zoo good als allo plaatpon aan welke in dozen oorlog zijn genoemd of vermoodolijk gonoomd zullen worden zij vormen te samen eon album Nog slechts enkele exemplaren a 10 CENTS erkrijgbaap MARKT 31 NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN Adverteert in dit Blad OPGERICHT irM Voed rt aw Fee met de tutver muriiw Imd 5 5 XL Sd O JiC O © SZ ® XI merk 8 er en W L eii m WAIIOOmKMH ÊCUKm mterk Wl uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedlngswaardr Eere lUttlouui Var O 1900 Keaett Gouden MmlnUlen itaa MoMjÉlen t n mm mmn vork I M Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen i ji SHlrEriyk es iaig il prijs AGENT 4DR DE GKOOT Itleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Konin kliike M arine Kfinnisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwilRj vnibintenis bij Hr Ms Zeemacht als Matioos torpedoniaker i i tp2i Kieeriiiakei J t Ma roD8 kok Stoker S klasse minimum leeftijd 21 j maximum leeft 28 jaar minimum leeftp 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken m iimumleeftijd29jaat terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot en met 20 jaar inuaet de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoande gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder sg POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froeffleêeltfe gratie verkrygbmar Qon Agent voor Holland CATAI ONIÊ te Tiibnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstraken Jf M JiELOXJRTf Agent Amatel Brouworij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda DE ZUID HOLLAITDSCHE Maalschappij van Verzekering op hel lieven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v BMBDEN Dr P J BERENDS Mr J W DE KANTEE Secr D irecte ur Mr J W KONING m T De Maatschappij sluit alle soorten Levensvei zekering terfn lage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren BOVMrmEBmrKlH Hanen te HclUMtmhoiitm en Ij C ÊiMfBHKH Wetlhaven te tiauaa 5BC POOL S TAlDMIDDKLEIl ssijn de beate en j ocf fcoo wfe staan onder voortdurende scheikiindiga controle on worden sinds 181 4 door Noderlandscho Tandartsen en doctoren aanbevolen 3heuiis lie Fabriek L POOL A Zonen Am terdam WereldtentoonstellInK OENT 1913 Bulten mededing Ing Ud der Jury üdeRPD5T 5I6ar OOUOA Onzuiverheid Brokkenhuis Dames Wilt U by het opruimen in dese tijd B v p denken om het Brokkenlmia Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte sal halen wat ü wilt missen De Commissie W QOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voons D B GROOTENDORST Pen van het bloed veroorzaakt do meeste ziekten De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zuiveren het bloed verdrijvenovertollige gal en slgm en bevorderendon stoolgang Prijs por doosje 26 en 60 cent Alleen echt zoo elk doosjevoorzien is van de handteekeningfirma M A BOOM 15 Verkrijgbaar to Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dames Haarwasschen met Electr eipop ff Aparte Salon Levering van allo soorten HAAHWERKEN B L T A UK JOMt Coiffeur Oosthaven BI ïej de¥ed E Alto 269 Gedempte Gracht 26d DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren ea A Q BiTID A Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hui to ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op KAAM en AliBBSt l MejdeWecl E ALTlR Eleotr Dr A 2 i Ged Gi aeht 2fi9 DEN HAAG J2603 53e Jalw i ru Woensdaff 4 October 1914 If CiOIMHË GOCRIIVT ïTi© a ws © XL d v ©rtexLti©Tola d v oox O o CLd © © an Q3aa ©tr©3i= ©ia Verschijnt da lijks êtiar behalve Zon en Feeettiagen PRIJS DER A D vTrTÊNTTë¥7 PRUS VAN HET ABONNEMENT Van 1 5 gewone regels met bewysnuinmer Elke rcgol meer f 0 5 6 10 Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 fiij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legeiilMree berekend Dionstaanbiodingen per plaatsing va 1 5 regels fO 36 b j liotaliuK elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Ie pis Dionstaanbiodingen per plaatsing v 1 5 regels fO 36 by vooruitliotaliuK elke regel meer 6 ets Reclames f Grootc letters en randen naar plaatsruimte Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten dert Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Ibterc 82 Uitgevers A BBDTEMAN EN ZOON deroiii aanvallend opgetreden Ze bi bben Jarasland na het ontzet vanPrzem I bezet en dringen nu de Russen over de Oalidsche grens terug Hieruit blijkt dat de berichten als zou het oHtenr ksche leger gcdcnioraliRoerd i iin geheel uit de lucht zijn gegrepen De Russische Marine heeft een harer kruisers verloren door een gelukten torpedoaanval van Duitsche onderzeeërs De Pallada een kruiser van ROOO ton inhoud on goede liewapening verdween met Jn bemanning van fiOO koppen in enkele ininutPn in Af diepte De toestand in Antwerpen Aan een bijzondere correspondentie in de Nieuwe Courant d d 12 Oct nit Antwerpen verzonden ontleenen wij het volgende M n eerste indruk dat de beschadigingen niet zoo groot waren als aanvankelijk werd verondersteld is jnist gebleken Geheele wijken en wel de meest belangrijke als Keiserlei Méir Pelikaanstraat zoowel als de Groenplaats en omstreken zijn zoo goed als ongeschonden Ër is nu ook door den Duitschen bevelhebber een proclamatie aangeplakt waarin te lezen staat dat ieder inwoner ongehinderd kan terugkeeren incluis de burgerwachten De politie agenten doen als voorheen den dienst Of evenwel de terugkeer wel zoo vlot van stapel zal loopen staat nog te bezien Immers de verbindingen rondom de Btad zijn verbroken door de Belgen on de Engelschen Bovendien heerscht er vrees onder de vluchtelingen dat de mannen tusschen 18 30 jaar zullen worden gevangen genomen en opgezonden naar Duitsehland Ik heb daarnaar geïnformeerd Men zeide mij dat die vrees totaal ongegrond was Binnen eenige dagen zou dan ook een officieele proclamatie verschijnen waarin de motieven voor die vrees zonden worden weggenomen De spoorlijn Roosendaal Esschen was hoden onbrnikbaar Het Belgische Bpoorwegpersoneel is gevlucht en had op de lynen bij Esschen wagens laten Itaan Tot heden Maandagmorgen was nog geen Duitsoher te Esschen gezien niettemin had ieder al zijn post verlaten en had ik het alleen aan het toeval te danken dat een boerenwagen over de grens ging en de wagenvoerder zich wildo belasten deze letteren mee te nemen Op het oogenblik begint er wel eenige regel te komen doch men kan aan idles merken dat de overwinnaars zelf verrast waren door hun spoedige overwinning Op meer tegenstand scheen gerekend Zoo staan overal op de wallen van de oude vesting rondom Antwerpen nog de kanonnen waaruit zms geen schot IS gelost Bij Oapello Bosch en Eeckeren liggen de versperringen nog ongerept en verlaten Daar is zelfs geen poging tot verweer beproefd Alles wijst er op dat zelfs een deel van het kader door een paniek was bevangen Samenwerking tusschen do bezetting der Znider en Noorderforten scheen niet voldoende te hebben bestaan Vandaar dat zoovelen zich ter interneering aan onze grenzen vervoegden Een hoog militair dio ik sprak zeide mij dat wanneer de bezetting der Noorderforten en omliggende zich intijds hadden kunnen vereenigen met de Znidelljke en de Engelschen de inneming van Antwerpen nog had kunnen worden vertraagd zoo niet voorkomen De juistheid dier meening laat ik voor rekening van den zegsman De meening dat Antwerpen onneembaar zou zijn heb ik gedurende de 10 weken dat ik hier vertoef maar al te dikwerf moeten hooren Dat er aan de organisatie ve ontbrak was my reeds lang bekend 3ommige kleine bladen in Antwerpen hebben niet weinig bijgedragen om dio meening van onneembaarheid te holpen verbreiden Eveneens de vrees voor de Uhlanen t Zal m i veel moeite en overreding kosten Antwerpei weer bevolktte krijgen De corr van de Maasbode die de laatste twee dagen Antwerpen bezocht seint vandaar dat de stemming der Duitsche troepen zetr goed en hun hdUding tegenover de bevolking voor zoover die aanwezig is uiterst correctie Ook vandaag zoo schrijft hij waren er nog geen winkels en cafe s geopend Wij woonden vanmiddag voor bet hotel Weber een concert bij van de Duitsehers Het trok nogal belangstelling maar hot waren meest Duitsche soldaten Hedenmiddag waren wij op het stadhuis waar groote drukte heerschte Tal van Anluwerpenaren kwamen om een Duitsch paspoort vragen Eigenaardig Aan do eene zïj in de zaal der schepenen vergaderde de gemeenteraad aan den anderen kant vlak er tegenover zötelde de Duitsche commandant Wy spraken een der gemeenteraadsleden en vroegen hom hoe de toestand was Heel goed was zgn antwoord Zend de vluchtelingen maar weer naar huiö Vooral hebben wy hier noodig slachters bakkers enz Ook de gemeentebeambten en politiemannen moeten zoo spoedig mogelijk terugkeeren willen zy niet ontslagen worden Ëen ander gemeenteraadslid de heer Htroum doelde ons mede dat de som van de te betalen oorlogsschatting nog niet was bepaald Alle cijfers tot nn toe opgegeven zyn onjuist wy vroegen den heer Stroum hoe de inneming der stad had plaats gehad Hy zelf was getuige van de inneming geweest en vertelde ons het volgende Toen de Duitsche parlementair Vrydag op het stadhuis kwam waren er slechts vgf schepenen en enkele gemeenteraadsleden aanwezig De burgemeester en de anderen waren den parlementair tegemoet gegaan doch hadden den verkeer kn weg genomen Toen de Parlementair de gemeenteraadsleden zag verklaarde hij dathy niet met burgers wilde onderhandelen Hij moest den militairen gouverneur hebben Deze was noch bij den burgerleken gouverneur noch bg het gebouwvan loodswezen te vinden De parlementair verklaarde daarop Daar schiet dan niets anders over dan een zwaar bombardement Toch is er misschien nog één middel te vinden n l dat onze troepen de stad binnenrukken Dit geschiedde dan ook Aan het hoofd der troepen reed Von Mallinckrodt in Antwco en meer dan bi ead Hy reed langs zyn eigen huls waar liet dienstmeisje aan de deur stond dat niet weinig schrok toen ze haar mynheer zoo zag passeeron Von Mallinckrodt zag verder ook een hem bekend pastoor in burgerkleeding Hy liet zyn troepen halt houden en zeide Dag mynheer pastoor trek gernst nw priester kleeding aan u zal geen leed geschieden En dan commandeerde hy Voorwaarts marach 1 Zoo werd de stad genomen Eén der zwaarst getroffen gebonwen in de stad is het bureau van Mütropole Naar Duitsche officieren mg verklaarden hebben zy met opzet op het gebouw der Métrqpole die zoo n heftige campagne tegen de Duitsehers gevoerd heeft gemikt Het is dan ook nagenoeg geheel vernield D t de toestand in Antwerpen goed is blykt ook wel uit het feit dat de beer Strouw gemeenteraadslid my een telegram meegaf voor zyn familie zoo spoedig mogeUjk moet terugkeeren daar de toestand in Antwerpen goed is De byzondere verslaggever van het Hbld seint uit Putte Gister passeerde alhier de heer Donald C Thompson consul van Amerika in Antwerpen De heer Donald deelde my mede dat wat do voeding betreft de toestand in Antwerpen verschrikkelijk is Er is nergens byna iets te krygen De voorraden dio nog aanwezig waren zyn door de Dnitsohers in beslag genomen De consul is thans op weg om te trachten uit Londen onder Amerikaansohe vlag naar Antwerpen voedsel vervoerd te krijgen Omtrent het bombardement deelde de heer Thompson my nog mede dat zyn huis in de Rne de la Paix gedurende den nacht driemaal getroffen werd wat telkens een begin van brand veroorzaakte Dat kon echter voordurend worden geblusoht Tydens het bombardement was de Nederlandsche consul ten haize van zyn Amerikaansohen collega Daar de oproep van d n Duitschen commandant om terug te keeren weinig resultaat heeft opgeleverd hebben burgemeesters en schepenen thans een proclamatie uitgevaardigd waarin uitdrukkelyk wordt verklaard dat er geen spraak is van jonge mannen naar Duitsehland te vervoeren of hen tot legerdiensten te dwingen Bakkers beenhouwers kruidenion en andere neringdoeners en ambaehten alsook de gezellen daarvan en al wat betrekking heeft op voeding alsmede de apothekers letterzetters glazeanwkera worden dringend aAngezoohV dadelijk terug te keeren Winkels voor voedingsstoffen die binnen 5 dagen niet heropend zyn stellen zich bloot aan strenge maatregelen dit volgens instructie der militaire overheid Volgens deze ook worden alloen zulke personen toegelaten die in Antwerpen regelmatige huisvesting en broodwinning hebben De terugkomst moet in goede orde geschieden Bij do onschatbare diensten door do overheid in Nederland aan onze vluchtelingen bewezen en waarvoor wy ze hartolyk danken zouden wy het zeer op prys stellen indien zy er de hand aan hield dat de terugkeer geloidelyk en trapsgewijze geschiedde Het college van burgemeester en schepenen get j J DE VOS V HENGIUS A COOLS L STRAUSS De schepen in de AntwerpBchebaven Van de Duitsche schepen die vóór den val van Antwerpen daar vernield waren hooren er veertien in Bremen thuis nl zeven van de NeptunuaMaatschappy twee van de Roland lyn een van den Nordd Lloyd en vier van de HansaMy Twaalf bohepen hooren in Hamburg thuis één van de Hapng PW beneden in de vestibule Ik zalwachlCTi IJ ziet hoeveel prijs die Kngelsoliinan op dit document stuit zeide Arinand zoodra hij met Bridoux alleen was Medunkt dat dit wol een waarborg is voorde echtheid De verzamelaar haalde uit zijn bureau oen biljet van honderd francs en gaf het ArniRnd waarop deze met vo l plichtplegingen vertrok Dien avond soupeerden de beide vrienden zooals zo het in geen tijden gedaan liadd n en toen ze de rekening vroegen bedroeg die sloohts 12 francs en eenige eenlimea 1 en paar dagen later kwam de langverwachte brief en werd een bankbiljetvan 100 franken in een wit papier gewikkeld waarop In duidelijke letters Met veel dank de 100 francs torag aan den heer Bridoux terugbezorgd Deze hoeft het raadst echter nooit kunnen oploHwsn en het briefje van de winkeljuffrouw uit tos Magasins du Louvro afdocling kanten heeft voor hem nog altijd do hooge waarde van een eigenhandig nehriiven Wn keizerin Marie I oaU e stuk Itowaarde hij dit briefje dat hij eens Opraapte bij gelegi nheid dat Napoleon zijn zakdoek uithaalde en tegelijkertijd dit stukje papier liot vallen Hot is de nood die mij dringt mijnheer anders zou ik het zeker zeker niet verkoopon maar ik heb 100 francs noodig en ik kom lot u omdat ik voor alles mijn vadtrland fiefhf b en ik dus iiever h b dat zulk een gewichtig ilocupient in Frankrijk blijft DaarevTO bood een Lngelschinan mij tionmaal wat ik u vraag Tot aan de lour toe heeft hij mij vervolgt zie eens den zak van mijn jas heelt hij eenvoudig Rt k gelrokkem Armand liet een scheur zien die al enkele weken oud was doch op den heer Bridous scheen het helaas weinig indruk te maken Ik wil het wel koopen maar er eersteen deskundige over spreken zeide hijeindelijk ïlet spijt roij maar ik kan onmogelijk zoo lang wachten n hij dacht Als Jules nu niet komt dan valf de he ie zank in duigen Op dat oogenblik ging de bel over De heer Bridoux haastte zich open te doen De keizerm schrijft aan Napoleon I na den slag bij Lutzen Mijn beste korporaal nu gij weet dat het heele leger liem de kleine korporaal noemde laat uw leger nu eens in den steek Oijaiet den held die over railHoenen levenste beschikken heeft en dan hoe duidolijkgeeft de keizerin te kennen dal zij zichin hare rijke kanten gewaden verveelt alszij schrijft Ik gaap van verveling temidden der prachtige kanten Maar de keizerin bewoonde toch de Tuilerieën Zeker mijnheer en deze opmerkingliewijst dat ge oen degelijk historicus zijt Maar tijdens de herhaaldo afwezigheid an Napoleon die van het eene slagveld naarhet andere trok leefde de keizerin In eenzaamheid in het Louvre Dat is toch zekerIxkend Bridouï haalde de schouders op als wil DE BRIEF Het was Julcfl maar onherkenbaar het hoofd hield hij ver naar achteren kaarsr dil slond hij voor hel oude heertje ziju gi laat vorslerd mot twee groote iMikkebaardje eu n pruik op van dezelfde kleur Hij gelei k sprekend op een van lic belacheliiko Fngelschen zooals me 0f op het toonoel ziet voorgesteld Bridoux zette op het gezicht van zijn l i 0 kei groote oogen op Ach begon do l ngetschman uK t de traditioncelo tooneelstem ik wilde dienheer spreken die hier ia binnengegaan Armand vertoondt zich in de deur en riep verbazend Hoe nu mijnlwer vervolgt gij mijzelfs hier Yes zeide de zoon van Albion met onverstoorbare kalmte Ik geef ii tweeliondord por voor uw briefje fie h j Hoe kon ik zoo iets vergoten en vroeg Hoe komt gij hieraan Ik heb den brief van mijn vader en deze van mijn grootva lT fcn ojd gediende van Napoleon n i rmH vereerder van den machtigen keizer Al een orf Maar het is goen manier van doenzoo een atsoentiik man te vervolgen Ik geef vijfhonderd pond Mijnheer ik geef duizend pond Ik elflcht dat ge heen at Yes en met fH n bulging als oen stok die dooniildden breekt antwoordde hijUlm